Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2024 Макет оформлення бакалаврської роботи з курсу Організаційно-правові засади державного нагляду, НУ ОЮА

Макет оформлення бакалаврської роботи з курсу Організаційно-правові засади державного нагляду, НУ ОЮА

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Судово-адміністративний факультет 

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО І ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА 

7.03040101  «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень : бакалавр 

на тему:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ

 

Одеса – 2015 р.


Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-правова

1.1 Концептуальні основи виз

1.2 Науково-теоретичні засади

1.3 Правові

Розділ 2. Суб’єкти

2.1 Система та повноваження органів

2.2 Державна автомобільна інспекція8

2.3 Форми адміністративного

Розділ 3. Порядок притягнення

3.1 Поняття та стадії

3.2 Особливості

Висновки

Список використаних джерел

Додатки (якщо є)


ВСТУП 

Актуальність теми._____________

Нормативно-правова основа магістерської роботи. __________

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. _______________________

Мета і задачі дослідження. Метою

Визначена мета зумовила постановку та вирішення таких завдань:

визначити

Об’єктом дослідження є

Предметом дослідження є

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження у роботі використовувались філософські, загальнонаукові та спеціальнонаукові методи.

Структура бакалаврської роботи. Виконана робота складається зі вступу.


РОЗДІЛ 1.  теоретико-правова характеристика організації безпеки дорожнього руху в Україні

1.1. Концептуальні основи визначення поняття організація безпеки дорожнього руху

Організація


РОЗДІЛ 2.  суб’єкти управління у сфері державного нагляду за безпекою дорожнього руху

2.1. Система та повноваження органів управління у сфері державного нагляду за безпекою дорожнього руху

Задля

 

ВИСНОВКИ   

У бакалаврській роботі сформульовано загальні та найбільш суттєві результати та положення дослідження, наведено теоретичні та нормативні узагальнення та пропозиції щодо організаційно-правових засад державного нагляду за безпекою дорожнього руху в Україні.

1. Встановлено, що

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради  України 28 червня 1996 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу        – http://zakon.rada.gov.ua

 2. Конвенція про дорожній рух від 8 листопада 1968 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 3. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р.               // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа

 4. Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.                // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа

 5. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 6. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05 квітня 2001 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 7. Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України щодо вдосконалення законо­давства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : Закон України від 24 вересня 2008 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 8. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 р.         // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 9. Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 р.           // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 10. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 11. Про невідкладні за­ходи з забезпечення безпеки дорожнього руху   : Указ Президента від 20 листопада 2007 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 12. Про затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. // [Електронний ресурс]   – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 13. Про затвердження Правил дорожнього руху України : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. // [Електронний ресурс]   – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 14. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу      – http://zakon.rada.gov.ua

 15. Про Положення про Міністерство інфраструктури України        : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2011 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 16. Стратегія підви­щення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.kmu.gov.ua

 17. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 березня 2009 р. // [Електронний ресурс]    – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 18. Про затвердження Положення про Департамент державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 жовтня 2005 р. // [Електронний ресурс]    – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 19. Про затвердження Положення про Службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 листопада 2011 р. // [Електронний ресурс]  – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 20. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua

 21. Концепції Державної цільової програми з підви­щення рівня безпеки дорожнього руху на 2011 – 2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. (проект) // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.kmu.gov.ua/

 22. Административное право / под ред. Л.Л. Попова. – М., 2002. – 476 с.

 23. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: Юристъ, 1995.   – 428 с.

 24. Алехин А.Л. Административное право Российской Федерации      / [А.Л. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов]. – М., 1996. – 418 с.

 25. Амельчаков Р.С. Исполнение административных постановлений    / Р.С. Амельчаков // Закон и право. – 2001. – № 5 – С. 3–4.

 26. Бандурка О.М. Адміністративна діяльність міліції / За заг. ред. акад. АПрНу, проф. О.М. Бандурки: підручник. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 448 с.

 27. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України    : підручник / О.М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.

 28. Баранов С.О. Актуальні питання забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні / С.О. Баранов, Ю.В. Ковальов // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № № 1. – С. 64–66.

 29. Бахрах Д.Н. Административное право России / Д.Н. Бахрах. – М.   : Норма, 2002. – 340 с.

 30. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В.Т. Бусел. – К. : Аконіт, 2001. – 845 с.

 31. Волошин В. Зона відповідальності / В. Волошин // Сигнал. – 1995.  – № 2. – С. 3–5.

 32. Ворушило В.П. Закордонний досвід у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / В.П. Ворушило, В.В. Степанко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2. – С. 66–71.

 33. Гаркуша А.В. Проблеми та особливості адміністративно-примусової діяльності ДАІ / А.В. Гаркуша // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 3. – С. 124–135.

 34. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) / І.П. Голосніченко. – К., 1995. – 163 с.

 35. Гончаренко Ф.П. Керування безпекою дорожнього руху засобами дорожньої служби / Ф.П. Гончаренко. – К. : «Аконіт», 1999. – 280 с.

 36. Гончарук С.Г. Адміністративна відповідальність за законодавством України: адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ : навч. посіб. / С.Г. Гончарук. – К., 1995. – 358 с.

 37. Гончарук С.Т. Адміністративне право України : навч. посіб.        / С.Т. Гончарук. – К. : Генеза, 2000. – 240 с.

 38. Гракович О.И. Органы внутренних дел в борьбе за укрепление общественного порядка : учебное пособие / О.И. Гракович. – Минск: НИ и РИО МВШ МВД СССР, 1980. – 96 с.

 39. Гуржій Т.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право»    / Т.О. Гуржій. – К., 2004. – 20 с.

 40.  Дагаєв Ю.О. Не загладжуючи гострі кути / Ю.О. Дагаєв // Сигнал. – 2000. – № 5. – С. 45.

 41. Державне управління : проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384.

 42. Диль М.В. Безлад на дорозі / М.В. Диль // Київський телеграф.     – 2005. – 12 вересня. – с. 10–14.

 43. Додин Е.В. Доказывание в административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. : учеб. пособ. / Е.В. Додин. – М., 1985. – 100 с.

 44. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе         / Е.В. Додин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 280 с.

 45. Долгополова М.М. Суб’єкти здійснення контролю та нагляду у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на Україні / М.М. Долгополова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2010. – № 1. – С. 90–96.

 46. Долгополова М.М. Управління та організація як складові процесу забезпечення безпеки дорожнього руху / М.М. Долгополова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 3. – С. 117–124.

 47. Домашенко О.В. Организационно-правовые основы обеспечения безопасности дорожнього двежения в Украине : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / О.В. Домашенко. – К., 1993. – 22 с.

 48. Жулев В.И. Ответственность участников дорожнього движения    / В.И. Жулев, С.И. Гирько. – М., 1987. – 160 с.

 49. Законодавство України про дорожній рух : зб. нормат. актів. – К.   : Юрінком Інтер, 2000. – 416 с.

 50. Єгупенко В.В. Заходи запобігання та припинення адміністративних правопорушень на транспорту органами державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В.В. Єгупенко. – Х., 2002. – 20 с.

 51. Єременко О. Підстави скасування постанов суду у справах про адміністративні правопорушення // Юридичний вісник України. – 2003.     – № 5. – С. 14–19.

 52. Инструкция по организации в органах внутренних дел производства по делам об административных нарушениях правил дорожного движения и иных норм, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Утв. Приказом МВД РФ № 130 от 23 марта 1993 // Российские вести. – 1993. – № 72.

 53. Карась О.В. Форми адміністративного нагляду державної автомобільної інспекції / О.В. Карась // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 158–160.

 54. Карпюк Г. Ексклюзивний шлях для «касти свавільних» самими штрафами не перекрити / Г. Карпюк // Іменем Закону. – 2008. – № 50.       – С. 6–7.

 55. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб.         / С.Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.

 56. Ківалов С.В. Адміністративне право України : навч.-метод. посіб.     / С.В. Ківалов, Л.P. Біла. – 2-ге вид., перероб. і доп. – О. : Юрид. л-ра., 2002.  – 312 с.

 57. Ківалов С.В. Закон України «Про державну службу» : наук.-практичн. коментар. – 2-е вид., зм. і доп. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова   – О. : Фенікс, 2009. – 692 с.

 58. Кодекс об административных правонарушениях РФ. – М., 2003.    – 240 с.

 59. Коломоєць Т. Адміністративний примус у законодавстві України   : деякі недоліки закріплення та можливі шляхи усунення їх / Т. Коломоєць   // Право України. – 2003. – № 5. – С. 62–65.

 60. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник         / В.К. Колпаков. – К. : Хрінком Інтер, 1999. – 736 с.

 61. Коренев А.П. Административное право России / А.П. Коренев. – М., 2000. – 380 с.

 62. Корнута Л.М. Загальні правові засади дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні / Л.М. Корнута // Митна справа. – 2012. – № 2 (80), ч. 2, кн 2. – С. 70–75.

 63. Лаврентьев П. Совершенствование государственного контроля безопасности автотранспортных средств / П. Лаврентьев // Автомобильный транспорт. – 2000. – № 3. – С. 44–45.

 64. Лазарев В.В. Общая теория государства и права / В.В. Лазарев. – М., 1994. – 124 с.

 65. Майоров В.К. Дорожное движение и безопасность / В.К. Майоров. – Челябинск, 1997. – 96 с.

 66. Микитюк М.А. Владні повноваження Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України : проблеми теорії та практики реалізації у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право»    / М.А. Микитюк. – Львів., 2008. – 22 с.

 67. Микитюк М.А. Поняття адміністративно-примусової діяльності підрозділів Державної служби забезпечення безпеки дорожнього руху       / М.А. Микитюк // Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності. – К. : Академія управління МВС, 2006. – С. 224–225.

 68. Мисливський В.А. Безпека дорожнього руху : реалії та перспективи / В.А. Мисливський // Право і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 57–61.

 69. Мисливий В.А. Реформування Державтоінспекції та шляхи протидії аварійності / В.А. Мисливський // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2005. – № 4. – С. 10–14.

 70. Міленін О. Друг водія – інспектор / О. Міленін // Сигнал. – 2000.    – № 5. – С. 20–21.

 71. Міленін О.Л. Щоб дороги Були безпечнішими / О.Л. Міленін      // Міліція України. – 2003. – № 2. – С. 10–12.

 72. Мойсик В.Р. Тези доповіді Голови Комітету Верховної ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності            / В.Р. Мопсик // Безпека дорожнього руху : реалії та перспективи. – К.       : Верховна Рада України. – 2005. – 8 с.

 73. Муцко В.Ф. Генезис адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху в XX столітті / В.Ф. Муцко // Кримський юридичний вісник. – 2011. – № 1 (11). – С. 141–147.

 74. Наумчук Г. ДАІ не одразу будувалась / Г. Наумчик // Іменем закону. – 2007. – № 12. – С. 26–27.

 75. Новіков В.В. Адміністративно-правові основи профілактики порушень правил дорожнього руху : дис. канд. юрид. наук. : 12.00.07        / В.В. Новіков. – К., 1997. – 198 с.

 76. Офіційний сайт Департаменту ДАІ МВС України // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.sai/gov.ua/

 77. Пазев С.Д. Юридическая квалификация: теория и практика        / С.Д. Пазев // Вестник Московского университета. Серия «право». – 2003.   – № 4. – С. 10-21.

 78. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ       : підручник / В.М. Плішкін, Ю.Ф. Кравченко. – К. : НАВСУ, 1999. – 702 с.

 79. Прилука В.А. Адміністративне розслідування: теорія і практика     / В.А. Прилука // Юридична Україна. – 2001. – № 1. – С. 20–25.

 80. Проект Концепції реформи адміністративного права України. – К., 1998. – 57 с.

 81. Прохоров Д.М. Концептуальні основи визначення дорожнього руху як невід’ємної частини процесу організації безпеки дорожнього руху в Україні / Д.М. Прохоров // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2006. – № 2. – С. 93–98.

 82. Россинский Б.В. Административная ответственность за нарушения в области дорожного движения / Б.В. Россинский. – М. : Норма, 2002. – 346 с.

 83. Салманова О.Ю. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / О.Ю. Салманова // Українське адміністративне право : зб. наук. праць. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД        : «Ініціатива», 2000. – С. 226–228.

 84. Синюта Л.Л. Правовое принуждение в деятельности государственных органов / Л.Л. Синюта // Вестник Московского университета. Серия «право». – 2002. – № 3. – С. 19–26.

 85. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Пахомов.    – 4-е изд. – М. : Книга, 1987. – 1600 с.

 86. Стоцька М.М. Державна автомобільна інспеція як суб’єкт адміністративно-наглядової діяльності / М.М. Стецька // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2005. – № 4. – С. 20–26.

 87. Темченко В.І. Формування професійної правосвідомості працівників міліції / В.І. Темченко. – К., 1993. – 15 с.

 88. Тихомиров Ю.А. Публичное право : ученик / Ю.А. Тихомиров. – М. : Изд-во БЕК, 1995. – 496 с.

 89. Товстуха С.О. Теоретичні основи державного управління у сфері безпеки дорожнього руху України / С.О. Товстуха // Інвестиції : практика та досвід – 2011 – № 4. – С. 103–103.

 90. Трегубенко З. Ноу-хау від ДАІ, щоб дізнались водії / З. Трегубенко // Іменем закону. – 2006. – № 41. – С. 16–17.

 91. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.      : Политиздат, 1987. – 590 с.

 92. Фоков С.В. Стадии административного производства / С.В. Фоков  // Юридический мир. – 2000. – № 4. – С. 3–11.

 93. Цибульский П.Н. Особенности и содержание правоприменительной деятельности ДПС ГАИ / П.Н. Цибульський // Совершенствование административно-правовой деятельности ОВД. – М., 1994. – С. 95–102.

 94. Шморгун О. Забезпечення безпеки дорожнього руху / О. Шморгун // Вісник прокуратури. – 2008. – № 6. – С. 23–27.

 95. Ярмакі Х.П. Адміністративний нагляд міліції / Х.П. Ярмакі        // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – № 19. – С. 148–153.

 96. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні : дис. д-ра. юрид. наук. : 12.00.07 / Х.П. Ярмакі. – Харків., 2006. – 437 с.

 97. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні : монографія. – О. : Юридична література, 2006. – 336 с.

 98. Police and Security News. – 1993. – May/June. – P. 48–50.

 99. Електронний ресурс – Режим доступу – http://www.mvs.gov.ua

 

Додаток 1 

учасник

дорожнього руху

 

транспорт

 

дорога

 

середовище

 

органи

управління

 

 

 

 

Елементи процесу управління безпекою дорожнього руху

 

Додаток 2 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

3597,3954

240

1178,7798

1109,3298

1069,2858

Інші джерела

2409,72

90,571

718,246

764,254

836,649

Усього

6007,1154

330,571

1897,0258

1873,5838

1905,9348

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!