Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2023 Методичні вказівки для оформлення курсового проекту з дисципліни Фотокомпозиція для спеціальності Художня фотографія

Методичні вказівки для оформлення курсового проекту з дисципліни Фотокомпозиція для спеціальності Художня фотографія

« Назад

Методичні вказівки для оформлення курсового проекту з дисципліни «Фотокомпозиція»  для спеціальності 5.02021101 «Художня фотографія»

Курсовий проект виконується після того, як був прослуханий курс дисципліни „Фотокомпозиція”,  і виконується вона відповідно учбового плану  для спеціальності „ Художня фотографія ”

Курсовий проект підводить підсумок щодо оцінки знань, отриманих студентом за семестровий період навчання в коледжі, а також показує рівень його умінь продуктивно використовувати ці знання для рішення конкретних фототехнічних, оптико-механічних, композиційних і інших задач у певних заданих умовах.

З переліку запропонованих відділенням і затверджених зам. Директора коледжу з учбової роботи тем курсових проектів, студент вибирає ту, котра йому найбільш цікава, над якою він може працювати з задоволенням, яка допоможе йому розширити і поглибити знання в цьому напрямку в подальшої роботі.

Вибір теми і закріплення її за студентом здійснюється не пізніше ніж за два місяці до початку курсового проектування. Після обрання і закріплення теми за студентом, викладач-керівник курсового проектування розробляє завдання, у якому визначені конкретні питання для виконання курсового проекту, обсяги пояснювальної записки та кількість фотографічних робіт, рекомендована література та творчі надбання фотохудожників.

У процесі роботи над темою студент повинен проявити творчий підхід щодо розкриття її художнього змісту, практичних задач, психологічного навантаження фотознімків, відтворення перспективи, динамічного чи статичного характеру об'єкта зйомки і таке інше.

Студент має обґрунтувати в пояснювальній записці за допомогою яких фотографічних технічних засобів (фотоапаратів, оптики і оптичних насадок, світлофільтрів, прийомів фотозйомки і таке інше), були отримані результати робіт.

Курсовий проект крім пояснювальної записки повинен мати практичне наповнення з 10 фоторобіт, розміром не менш 13х18 см для кольорових та чорно-білих фотографій. Практична частина повинна наочно підтверджувати основні теоретичні результати творчого аналізу та пошуку необхідних напрямків у грамотному фотографічному розумінні тематичного завдання   і   застосованих   оптичних   засобів та  оригінальності композиційного рішення.

У поясненні необхідно загострити увагу на характерних рисах представлених робіт, їх оптимальних, на погляд розробника, рішень у рамках поставленого курсовим проектом задачі.

Необхідно підкреслити оригінальні власні знахідки при композиційному рішенні, якщо такі є на знімках, і загострити на них увагу .

Перелік тем курсових проектів, запропонованих студентам, носять характер невеликих досліджень, спрямованих на пошук найбільш яскравих, неординарних рішень тематичного напрямку.

При такому підході до виконання курсового проекту неможливо обійтися без звертання до спеціальної літератури по образотворчому мистецтву і фотомистецтву, аналізу фотографічних робіт відомих фотохудожників, що стає органічно необхідним і взаємозалежним при підготовці і вибору попередньої схеми реалізації поставленої задачі.

Будь-яка тема курсового проекту обов'язково розглядає рішення питань освітлення. Тому схеми освітлення, обрані для того чи іншого сюжету, змодельовані студентом з попередньо розробленого схематичного малюнка освітлення, повинні бути оптимально виразними.

Необхідно дати характеристики світла (спрямований, розсіяний світловий потік, безтіньове освітлення, відблиски, рефлекси) і згадати про тіні, напівтіні.

Сполучення всіх чи окремих цих елементів на роботах, що представляються на захист, повинно переконливо довести, що таке сполучення, що такий вибір зроблений студентом не випадково, а він несе цілком визначене, оптимально можливе змістове, психологічно-емоційне й образотворче навантаження. Вибір схем освітлення повинний бути виправданий технічною, композиційною й образотворчою вимогами, оскільки світлове рішення може визначати тональність знімку, підкреслювати фактуру об'єктів, виявляти об'єми предметів і їх форму, давати представлення про простір, зображений на знімку і, нарешті, створювати таке чи інше психологічне сприйняття змісту знімка . Вибір устаткування, фотообладнання, оптики є однією з найголовніших задач і необхідною умовою успішного рішення тематичної задачі курсового проекту. Від цього вибору залежить характер, масштаб, контрастність, загальна якість фотозображення.

Пояснювальна записка подається в рукописному або надрукованому варіанті. Оформлення повинно бути охайне; орфографічні помилки необхідно виправити за допомогою коректора або стерти та дати на тому місті вірний текст.

Крім того, необхідно дотримуватися таких правил:

- пояснювальну  записку  треба  писати  чорнилами  одного  кольору,
бажано - чорного;  з  дозволу  консультанта - керівника  курсового
проектування текст пояснювальної записки можна друкувати шрифтом Тіmes New Roman № 14;

- відстань між початком аркуша зверху та першою строчкою тексту - 20 мм;

- відстань між назвою розділу та назвою підрозділу - 15 мм;

- назву розділу пишуть великими літерами шрифт Тіmes New Roman № 18, напівжирний;

- назву  підрозділів  пишуть  літерами  шрифт Тіmes New Roman № 16, напівжирний з  першою великою літерою;

- відстань між назвою підрозділу та першою строчкою тексту-15мм;

- відстань  між  останньою  строчкою  тексту  та  назвою  наступного підрозділу або пункту - 15 мм;

- кожний розділ (назва з однією цифрою) починається з нового аркуша;

- допустима відстань між останньою строчкою тексту та краю аркуша знизу - 20 - 60 мм;

- відстань від краю аркуша до першої літери тексту зліва - 20 мм;

- відстань від краю аркуша до останньої літери тексту справа - 20 мм;

- назву розділу, підрозділу,  пункту або таблиці,  назви граф таблиці тощо  не  можна  відривати  від  змісту (тексту)  розділу,  підрозділу, пункту або змісту граф таблиці;

- нумерація сторінок - зверху справа (в кутку) біля краю аркушу;  

- нумерація аркушів починається з титульного листа , але номер проставляється з листа ЗМІСТ (тобто з аркуша під № 3).

- після списку літератури необхідно дати ще один аркуш для рецензії на курсовий проект. 

Зміст

- Зміст розташовують після бланку завдання; слово “Зміст” пишуть посередині сторінки шрифтом Тіmes New Roman № 16 на 20 мм зверху; крапка після слова не ставиться; підкреслювати не дозволяється.

- у змісті мають бути порядкові номери і назви розподілів, а при необхідності, пунктів; номери пишуться на рівні абзацу; перша цифра номера підрозділу пишеться під цифрою номера розділу; друга цифра (номер підрозділу), третя цифра (номер пункту) пишуться в сторону тексту;

- номери сторінок розділів, підрозділів пишуться на відстані 10 мм від правої сторони аркуша; слово “сторінка” не пишеться;

- відстань між рядками назви розділів, підрозділів 7 мм;

- відстань між словом “зміст” і наступним текстом пояснювальної записки 15 мм.

Пояснювальна записка курсового проекту повинна містити наступні розділи:

Вступ

Вступ розташовують після змісту; слово “Вступ” пишуть посередині сторінки шрифтом Тіmes New Roman № 18, напівжирний на відстані 20 мм зверху; крапка в кінці слова не ставиться; підкреслювати слово не дозволяється;

- відстань між словом “Вступ” і наступним текстом 15 мм;

Розділи

- текст проекту поділяють на розділи; кожний розділ починають з нового аркушу; розділи можна поділяти на підрозділи і пункти; пункти, за необхідністю, можуть поділятись на підпункти;

- номер підрозділів або пунктів включає номер розділу і порядковий номер підрозділів або пунктів, відокремлених крапкою; крапка після останньої цифри не ставиться, а речення починається з великої літери;

- цифри пунктів не повинні виступати за границю абзацу;

- заголовок;

- розділи, підрозділи пояснювальної записки проекту повинні мати заголовки; пункти заголовків не мають;

- заголовки розділів пишуться після його номера шрифтом Тіmes New Roman № 18, напівжирний, підрозділів з великої літери; крапка в кінці заголовка не ставиться; переносити слова заголовків розділів не дозволяється; слова заголовків підкреслювати не дозволяється; якщо заголовок складається із двох речень, їх відокремлюють крапкою.

Текст пояснювальної записки

- основним текстом курсових і дипломних проектів є пояснювальна записка (ПЗ);

- викладання тексту пояснювальної записки виконується на одній сторінці паперу, форматом А4 (210х297); аркуш рамкою не обмежується; текст пишеться від руки з використанням трафарету, чорним, синім або фіолетовим чорнилами; інші кольори використовувати не дозволяється; розмір літер 2,5 до 5 мм або шрифт Тіmes New Roman № 14; відстань між рядками від 7 до 10 мм або 1,5 при друкованій сторінці;

- помилки і графічні неточності дозволяється виправляти підчисткою і на це місце дати належного якісного виправленого тексту.

- абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати 15 мм.

Текст повинен мати поля таких розмірів:

- верхнє – 20 мм;

- праве – 10 мм;

- ліве і нижнє – не менше 30 мм.

- нумерація сторінок повинна бути крізною;

- першою сторінкою є титульний лист, другою – завдання (на них номера не ставляться), третьою – зміст;

- нумерацію сторінок проставляють арабськими цифрами на правому верхньому рядку на відстані 10 мм зправа і зверху.

Вступ 

У розділі необхідно показати вирішення естетичних задач фотографії в сучасному світі та фотомистецтві. Місце художньої фотографії в сучасній дизайнерській діяльності.

1. Обґрунтування   вибору   тематичного   напрямку курсового проекту

У цьому розділі варто обґрунтувати привабливість обраної теми для вирішення композиційних задач при створенні фотоекспозиції. Необхідно також висвітлити деякі історичні відомості і досвід роботи фотомайстрів різних періодів розвитку фотографії, які використовували прийоми (закони, способи, методи і т. ін.) фотокомпозиції обраної теми курсового проекту. Якщо по ходу викладу матеріалу є необхідність посилання на які-небудь знімки, можна в тексті використовувати репродукції для аналізу, порівняння і таке інше.

Можна зробити перелік питань рішення тематичного завдання. 

2. Засоби та прийоми фотокомпозиції для виконання робіт персональної фотоекспозиції по обраній темі 

Питання фотокомпозиції повинні охоплювати по обсягу досить великий матеріал, тому що під композиційну будову вибираються умови і засоби для її одержання на знімку. У цьому ж розділі дається докладний опис композиційним побудовам кадру або образотворчим засобам фотографії, які розкривають обрану тему курсового проекту, оскільки сам процес зйомки без композиції кадру втрачає сенс у творчості фотохудожника. Технічні, образотворчі і композиційні задачі повинні в цьому розділі сполучатися як єдина альтернатива високомистецькому знімку.

2.1 Визначення та суть композиційного прийому (закону, способу, методу і т. ін.) обраного для виконання робіт персональної фотоекспозиції

2.2 Використання обраного принципу побудови композиції фотокадру для виконання робіт персональної фотоекспозиції 

Описати, як будуть практично втілюватися прийоми (закони, способи, методи і т. ін.) обрані для виконання робіт персональної фотоекспозиції. При написанні цього підпункту необхідно використовувати схеми, креслення, ілюстрації, фотографії, рисунки і т. ін. 

3. ВИБІР ТАХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РІШЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ЗАВДАННЯ 

3.1 Вибір апаратури та устаткування 

Вибір фотоапарата також диктується його технічним оснащенням, зручністю в роботі, творчими можливостями.

Саме з цих причин студент повинен досить докладно описати технічні характеристики обраного фотоустаткування і оптики , пояснити, як ці технічні характеристики були використані в процесі практичної фотозйомки, які творчі можливості вони привнесли в процес рішення тематичної задачі.

Посилаючись на представлені знімки, необхідно підкреслити, як технічні досконалості фотоапарата були реалізовані для творчої реалізації знімку, для одержання бажаного результату.

Необхідно обґрунтувати вибір фотоустаткування, використання необхідних об'єктивів і оптичних пристроїв та інше.

Матеріал подається у вигляді таблиці. Приклад: 

Таблиця 1. Характеристика фотоустаткування

Назва устаткування

Назва пристрою та його характеристика

Обґрунтування вибору

 

1

2

3

 

 

1

 

 

Фотоапарат

Canon 50D

Кількість робочих пік селів складає 15,1 мегапікселі

розмір матриці 1,6

Максимальний розмір зображення у пікселях – 4752 x 3168

Технічні можливості фотоапарату забезпечують високу якість знімків, при зйомці та друкуванні

 

 

2

 

 

Об’єктив

   Canon 17-85 IS USM Kit

f=4 мм до 5,6 мм

Юпитер 21М 4/200

 Фокусна відстань 200 мм

 F4

Об’єктив дає змогу фотографувати як загальні плани, так і крупні плани, не наближаючись до об’єктів зйомки

 

 

3

 

Освітлювальне обладнення

Імпульсній освітлювач F&V, потужність 600 Дж

Потужний освітлювальний,дуже добре використовувати як малююче світло

 

4

 

Відбивач

Falcon 60х90 см

5в 1 (золотий, срібний, білий, чорний, дифузор)

Дуже зручний та компактний, добре підсвічує обличчя при портретній зйомці

5

 

 

 

Штатив

Velbon d600

 мінімальна висота 52см Максимальна висота 160см.

Вага 2.34кг.

Зі змінним положенням.

Вага штативу забезпечує стійкість під час зйомки.

Регулювання голівки штативу забезпечують багатофункціональність у використанні

 

 Таблиця 2. Характеристика устаткування для виготовлення фоторобіт

 

1

2

3

7

Комп’ютер

Процесор Core 2 Duo E6400 – 2,13 ГГц, 2 Мб L2кеш-пам’ять, 1066 МГц FSB 3.00 ОЗУ Жорсткий диск об’ємом 500 Gb.

Вдало підібрані характеристики дозволяють без проблем працювати з зображеннями

8

Принтер

Epson Stylus Photo R340

Струйний друк, максимальна роздільна здатність друку 5760х1440 dpi, робота з картами пам’яті.

Друк на дисках, обкладинки на диски

 

3.2 Вибір способу та фотоматеріалів для виготовлення фоторобіт експозиції

Описати спосіб виготовлення фоторобіт експозиції. Наприклад, поліграфічний, фотодрук, або інші способи. Для вибраного способу описати матеріали: наприклад,вибір паперу – матований, глянсовий, нормальний, контрастний; вибір чорнил (друк на фотопринтері) або фарби (при поліграфічному способі); при інших способах, наприклад, друк на матеріалі «під полотно» - глянсове, матоване, розмір вічок полотна.

При плануванні ручної обробки фотоматеріалів студенту необхідно запропонувати схему і технологію обробки, технологію фотодруку. А також види фотоматеріалів для виготовлення фоторобіт (сорт плівки, фотопаперу, рецепти хімічних розчинів для їх обробки). 

4. Технологічний процес фотозйомки та виготовлення фоторобіт 

4.1 Підготовка апаратури, визначення експозиційних параметрів

В цьому підпункті необхідно розкрити стадії фотографічного процессу, які розділяються на підготовчий та основний етапи. Описати як впливає процес визначення правильної експозиції на отримання якісного фотозображення обраної теми. 

4.2 Використані режими, схеми композиційної побудови кадру, схеми освітлення та ін. що стосується обраної теми курсового проекту при виконанні фоторобіт 

Наводити приклади з практичної частини (фото 1, 2..). При необхідності використовувати рисунки, схеми, креслення і т. ін. Достатньо 3-4 приклади використання схеми, прийому (закону, способу, методу і т. ін.) обраного для виконання робіт персональної фотоекспозиції.

5. Процес обробки та друк фотовідбитків 

5.1 Обробка фотозображення в графічних редакторах та використання дизайнерських прийомів при підготовці їх до друку 

Описати використані графічні редактори для обробки фотозображень. Необхідність корегування експозиції, колірного балансу, різкості та ін. Навести приклади дизайнерських прийомів при створенні художньої фотографії, а також описати ті прийоми які використовувались в фотороботах для виконання курсового проекту. Наводити приклади з практичної частини (фото1, 2…).

5.2 Рекомендовані та використані способи друку фотовідбитків персональної фотоекспозиції

При використанні фотодруку в мінілабораторіях описати серію рекомендованого устаткування, його переваги перед іншими.

При використанні поліграфічного друку розкрити особливості отримання поліграфічного продукту: наприклад: що таке параметри кольоропроби і як вони впливають на якість отриманого зображення.

Особливості і творчі можливості ручного фотодруку повинні бути відображені в пояснювальній записці курсового проекту, тому що вони є важливою ланкою для отримання високохудожнього знімку.

ВИСНОВКИ

Аналіз і резюме представлених тематичних знімків.

Підсумовуючи проведену роботу, необхідно проаналізувати фотороботи  з погляду  їхньої  відповідності  змісту,  характеру оптичного зображення об'єктів зйомки , а головне який результат дало використання законів та правил фотокомпозиції по обраній темі для створення персональної експозиції.

Загальний обсяг пояснювальної записки складає 30 аркушів машинописного (комп'ютерного) тексту або 30 аркушів рукописного тексту з фотографічним наповненням.

Заповнюється лист пояснювальної записки тільки на одній сторінці.

Архітектоніка пояснювальної записки:

 • Титульний лист

 • Лист завдання на курсовий проект

 • Зміст

 • Вступ

 • І розділ

 • II розділ

 • III розділ

 • IV розділ

 • У розділ

 • Висновки

 • Література

 • Практична частина 

Практичні роботи ідуть як додаток до курсової роботи й оформляються на окремих аркушах.

Фотознімки демонструють під час захисту курсової роботи, використовуючи їх як наочний матеріал, що підтверджує оптимальне рішення тематичного завдання.

При необхідності знімки (чи репродукції раніше опублікованих знімків) можуть розміщуватися в текстовій частині курсового проекту, коли потрібно проаналізувати , звернути увагу, підкреслити які-небудь особливості при викладі окремих питань.

На курсовий проект консультант пише відгук, у якому аналізує роботу студента над темою, актуальність її вирішення обраними  засобами,  дає  оцінку  практичному  наповненню курсового проекту.

В кінці аналізу консультант ставить одну з трьох оцінок – «задовільно», «добре», «відмінно», яка на  його думку  найбільш точно й досконало, а також оптимально відображає зусилля, самостійність студента у  вирішенні задач, поставлених темою курсового проекту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!