Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2019 Методичні рекомендації до оформлення курсової роботи з курсу Основи менеджменту

Методичні рекомендації до оформлення курсової роботи з курсу Основи менеджменту

« Назад

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

4. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

7. ЛІТЕРАТУРА 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета курсової роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з актуальних питань курсу «Основи менеджменту», набуття практичних навиків самостійної роботи з літературою та написання наукових робіт. Курсова робота повинна показати не тільки ступінь засвоєння студентом теоретичних основ курсу «Основи менеджменту», але й вміння використовувати систему різних методів, принципів, способів, прикладних аспектів галузі менеджменту, які допоможуть у прийнятті оптимальних управлінських рішень в майбутньому.

У результаті виконання і захисту курсової роботи студент повинен знати:

- теоретичні аспекти обраної теми (основні поняття, характеристики явищ, процесів, відомі точки зору);

- зарубіжний досвід управління, досягнення кращих зарубіжних та вітчизняних фірм у розробці та реалізації теорії менеджменту на практиці;

- фактичний стан справ стосовно обраної теми у вітчизняній практиці.

У результаті виконання і захисту курсової роботи студент повинен вміти:

- аналізувати і оцінювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері управління;

- аналізувати та оцінювати теоретичні напрацювання науковців в галузі менеджменту;

- самостійно виконувати розрахунки, пов’язані з аналізом, оцінкою та обгрунтуванням конкретних аспектів управлінської діяльності;

- виявляти проблемні ситуації в сфері менеджменту на підприємствах, розробляти та оцінювати можливі варіанти усунення проблем;

- використовувати знання, отримані при вивченні фундаментальних і спеціальних дисциплін.

Курсова робота повинна мати комплексний характер і бути логічно завершеною. Результати курсової роботи повинні мати практичне значення для тих суб’єктів підприємництва, для яких розробляються рекомендації та пропозиції.

В курсовій роботі слід використати різноманітні нормативні джерела, також інші державні документи України, пов’язані з докорінною перебудовою системи управління господарством з врахуванням впровадження і розвитку ринкових відносин в нашій економіці, знання з мікро- та макроекономіки, математичної статистики, основ бізнесу та підприємницької діяльності, інших суміжних з менеджментом дисциплін.

Курсова робота є самостійним дослідженням студента і виконується під науковим керівництвом викладача, який надає студентові допомогу у складанні плану та підборі літератури, консультує з важливих проблемних питань.

До курсової роботи висуваються певні вимоги стосовно оформлення (титульний листок, структура, нумерація та оформлення таблиць, рисунків, переліку використаних джерел, додатків). 

 

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Для виконання курсової роботи необхідно вибрати її тему і відповідну літературу.

Вибір теми проводиться на основі наявного на кафедрі затвердженого переліку тем курсових робіт. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

У всіх випадках тема курсової роботи повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню економічної теорії і практики, основному профілю спеціальності, достатньо конкретною і мати прикладне значення.

У відповідності до змісту курсу «Основи менеджменту» рекомендується наступний перелік основних напрямків курсових робіт:

 1. Аналіз та вдосконалення системи підбору та відбору персоналу організації.

 2. Шляхи підвищення конкурентоздатності підприємства в умовах ринку.

 3. Вибір стратегії підприємства та оцінка її ефективності.

 4. Шляхи долання опору при впровадження організаційних змін на підприємстві.

 5. Управління ризиками в організації.

 6. Управління інноваційним розвитком організації.

 7. Шляхи підвищення якості управлінських рішень в організації.

 8. Вдосконалення системи контролю на підприємстві.

 9. Використання методів прийняття управлінських рішень.

 10. Лідерство як фактор вдосконалення системи управління.

 11. Сучасне застосування підходів різних шкіл менеджменту.

 12. Управління неформальними групами на підприємстві.

 13. Управління змінами на підприємстві.

 14. Аналіз використання законів організації та законів управління на підприємстві.

 15. Аналіз та вдосконалення методів управління, які використовуються в організації.

 16. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності.

 17. Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві.

 18. Управління конфліктними ситуаціями на підприємстві.

 19. Планування та організація праці менеджера.

 20. Аналіз і проектування комунікацій в організації.

 21. Особливості формування та використання системи винагород на підприємстві.

 22. Управління і розвиток кар’єри в сучасній організації.

 23. Використання переваг японської та американської моделей менеджменту вітчизняними підприємствами.

 24. Реалізація функції планування на підприємстві.

 25. Реалізація функції організації на підприємстві.

 26. Реалізація функції мотивації на підприємстві.

 27. Реалізація функції контролю на підприємстві.

 28. Реалізація функції регулювання на підприємстві.

 29. Вдосконалення управління за допомогою делегування.

 30. Вдосконалення організації нормування та оплати праці на підприємстві.

 31. Аналіз та вдосконалення організаційного клімату.

 32. Стилі, методи та моделі розв’язування конфліктів.

 33. Вдосконалення організації роботи працівників апарату управління.

 34. Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу керівника.

 35. Аналіз ділової кар’єри та її організація.

 36. Вдосконалення процесу прийняття рішень на підприємстві.

 37. Основні напрямки вдосконалення системи мотивації на підприємстві.

 38. Управління стресовими ситуаціями на підприємстві.

 39. Шляхи вдосконалення процесу керівництва колективом.

 40. Аналіз конфліктних ситуацій і використання його для управління конфліктами.

 41. Методики аналізу конфліктів у практиці менеджменту.

 42. Стрес: суть, зміст, функції, шляхи подолання.

 43. Управління бюджетом часу: сутність і правила.

 44. Формування іміджу організації.

 45. Діагностика діяльності підприємства.

 46. Управління в умовах кризових ситуацій.

 47. Кадровий менеджмент на підприємстві.

 48. Шляхи покращення конкурентного стану підприємства.

 49. Методи аналізу зовнішнього середовища.

 50. Основні етапи формування та реалізації стратегії підприємства.

 51. Досвід формування та реалізації стратегії на підприємствах інших країн.

 52. Організаційна структура підприємства: склад та взаємозв’язок елементів.

 53. Аналіз організаційної культури підприємства.

 54. Корпоративна стратегія підприємства: різновиди та призначення.

 55. Вдосконалення функціонування рівнів менеджменту підприємства.

 56. Організаційно-економічні аспекти мотивації праці. 

 

3. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

На початку навчального семестру, в якому виконується робота, студент повинен скласти і погодити з керівником календарний графік роботи і вказати в ньому дату завершення виконання кожного розділу та загальний термін виконання роботи. Дотримання графіку є обов'язковим і враховується при остаточній оцінці виконаної роботи.

Виконана курсова робота повинна бути здана науковому керівнику не пізніше встановленого строку.

Раціональна організація роботи над курсовою роботою вимагає чіткого виділення окремих етапів і стадій роботи в певній їх послідовності на підставі складеної розгорнутої робочої програми та календарного плану. 

 

4. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела.

План курсової роботи має бути складний і містити вступну частину; три розділи, кожний з яких повинен містити щонайменше два підрозділи; висновки та пропозиції; список використаної літератури та додатки (за потреби). 

Орієнтовний план курсової роботи

Тема: Аналіз сучасних бізнес-комунікацій

Вступ

Розділ 1. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, ЗНАЧЕННЯ

1.1. Типологія бізнес-комунікацій. Поняття комунікативної компетентності

1.2. Стилі комунікацій як характеристика менеджера

1.3. Наукові проблеми бізнес-комунікацій

Розділ 2. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПРОЦЕС

2.1. Структура комунікаційного процесу та проблеми пере­давання інформації

2.2. Засоби і канали комунікації

2.3. Електронні засоби комунікацій

Розділ 3. БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСО­НАЛОМ

3.1. Комунікативна діяльність при реалізації основних функ­цій з управління персоналом

3.2. Соціально-психологічний клімат — показник ефектив­ності комунікативних процесів у колективі

3.3. Досвід українських компаній у забезпеченні бізнес-комунікацій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основне завдання вступу — висвітлення актуальності теми дослідження.

У трьох розділах курсової роботи здійснюється теоретичне обґрунтування, визначаються роль і місце досліджуваних явищ та процесів. У першому розділі обґрунтовується теоретична база вибраної проблеми, наводиться огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукових, навчально-методичних літературних джерел розкриваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, подібність та відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо вибраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.

Висновки курсової роботи наводяться в окремому розділі курсової роботи, є стислим викладом підсумків виконаного дослідження. 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота має бути виконана на стандартних аркушах паперу. Текст набирається на комп'ютері.

Обсяг курсової роботи не обмежується, але оптимальний варі­ант - 45-55 сторінок тексту комп'ютерного набору, надрукованих через 1,5 інтервалу (шрифт 14) на одному боці стандартного аркуша паперу.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: верхній і нижній — 20 мм, лівий — 25 мм, пра­вий— 10 мм.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, що включається в загальну нумерацію сторінок, але номер на ньому не ставиться. Друга сторінка – завдання на курсову роботу. Зміст роботи , що складається зі вступу, розділів, підрозділів, висновків, списку використаної літератури, додатків із зазначенням початкових номерів сторінок усіх структурних елементів міститься на третій сторінці курсової роботи.

Текст курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи, які повинні мати заголовки. Кожний розділ курсової роботи рекомендується починати з нової сторінки.

Заголовки підрозділів слід починати з абзацу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Заголовки повинні точно відображати зміст. Абзац має бути однаковим по всьому тексту. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками така, як і в тексті. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

До формулювань заголовків (назв), розділів і підрозділів курсової роботи ставляться такі основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична різноманітність у побудові речень.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Усі сторінки нумеруються від титульної до останньої без пропусків, повторів чи літерних позначень. На титульному аркуші та завданні номер сторінки не ставиться. На наступних сторінках номер проставляється в правому нижньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Назви таких структурних елементів, як вступ, висновки, список використаної літератури, додатки правлять за заголовки, вони не мають порядкового номера, розташовувати їх потрібно посередині рядка і друкувати великими літерами, не підкреслюючи.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається із номерів розділу і підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад: "2.3" (третій підрозділ другого розділу).

Викладення тексту. Текст курсової роботи повинен бути чітким, стислим і насиченим конкретними фактами та їх обґрунтуванням. Посилання на запозичені джерела подають у квадратних дужках, воно містить номер джерела зі списку літератури, номер тому (якщо він є) і в разі необхідності номер сторінки, наприклад [18, т. 1, с. 75], [9, с. 27], [17].

Робота повинна бути написана в логічній послідовності, грамотно, літературною мовою. Не варто вживати тільки складні синтаксичні конструкції, а також надмірно короткі, лаконічні фрази, слабко пов'язані між собою логічно, з наявним подвійним тлумаченням; слід уникати частих повторень слів чи сполучень. Разом з тим необхідно дотримуватись прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів. У тексті допускаються загальноприйняті скорочення (с. — сторінка, ст. — стаття, і т. ін. — і таке інше, і т. д. — і так далі, та ін. — та інше).

В роботі допускаються скорочення, однак спочатку необхідно дати повну назву із скороченим позначенням в дужках, а далі по тексту використовувати лише абревіатуру, наприклад:

Матриця Бостонської консультативної групи (БКГ).

Ілюстрації, таблиці, формули. Для пояснення тексту обов'язково використовувати ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотоматеріали) і таблиці, які допомагають унаочнити суть досліджуваних проблем та результати їх вирішення.

Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту. Ілюстрації і таблиці подаються безпосередньо після першої їх згадки у тексті або на наступній сторінці. На них мають бути посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом "Рисунок." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між ними ставиться крапка. Наприклад: Рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрації виготовлені не автором курсової роботи, в їх назві треба назвати джерело.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, де вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті, наприклад: "Планування трудових ресурсів на підприємстві зображено в таблиці 1.1".

Усі таблиці оформлюються однотипно. Заголовна частина кожної таблиці складається із назв граф (колонок), що визначають їх зміст. Заголовки (назви) граф мають бути короткими, починатися з великої літери, підзаголовки — з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Записи цифр у таблицях проводяться з дотриманням таких правил: у кожній із граф класи чисел розташовуються один під одним; частини цілого виражаються у десяткових дробах. В одній і тій же графі всі числові величини повинні мати однакову кількість десяткових знаків; за відсутності значущих цифр ставляться нулі; якщо в таблиці відсутні цифрові чи інші дані, то в графі ставиться прочерк.

Таблиці, за винятком таблиць у додатках, позначають окремою нумерацією арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: "Таблиця 2.3" (таблиця третя другого розділу). Підпис та назву таблиці розміщують над таблицею посередині. Вона повинна бути стислою і відбивати зміст таблиці, наприклад:

Таблиця 2.3-Структура робочого часу керівника.

Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово "Таблиця" і номер її вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження табл." і вказують її номер.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, де вони згадуються, посередині сторінки. Нумерують їх арабськими цифрами у межах розділу. Номер формули або рівняння ставиться на рівні формули або рівняння в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Він складається з номера розділу і порядкового номера формули чи рівняння, відокремлених крапкою, наприклад: формула (3.1) — перша формула третього розділу. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. У формулах і рівняннях як символи використовують позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формул та рівнянь, якщо вони не пояснені раніше у тексті, наводяться безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка і починати з частки "де" без двокрапки.

Діаграми, схеми, рисунки мають спільну назву "рисунок" і оформляються так:

Рисунок 2.1 – Процес стратегічного планування

Перелік літературних джерел подається в кінці курсової роботи і розташовується в такій послідовності:

законодавчі і нормативно-методичні документи та матеріали;

перелік літературних джерел у алфавітному порядку (україномовні та російськомовні джерела);

праці, видані іноземними мовами.

Всі джерела нумеруються наскрізь арабськими цифрами. Джерело, на яке посилаються в тексті, позначають порядковим номером позиції у списку.

В списку використаних джерел повинні вказуватись наступні дані:

- для книг - прізвище та ініціали автора чи основного редактора, назва книги, видавництво, місце та рік видання;

- для статей -прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті; повна назва джерела за викладеними вище правилами, а для журналу — за косою рискою його назва, рік випуску, номер, сторінки статті.

Додатки. У додатках вміщують допоміжний матеріал, який доповнює текст курсової роботи, але великий за обсягом, має особливі способи відтворення або якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. Додатками можуть бути: таблиці допоміжних цифрових даних; копії документів; розрахунки ; оригінали фотографій; опитувальні анкети; інструкції і методики; опис комп'ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Праворуч над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" з великою літерою української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь, що позначає його послідовність. 

 

6. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконана курсова робота подається науковому керівнику за розробленим графіком у встановлені строки.

Протягом 5-7 днів курсова робота рецензується викладачем. В рецензії відзначається якість виконаної роботи, глибина розкриття теми та ступінь самостійності виконання, вказуються переваги і недоліки. Рецензована курсова робота повертається студенту.

При підготовці до захисту студент повинен уважно ознайомитися з усіма зауваженнями і дати на них відповіді. Якщо в роботі є логічні неточності, потрібно дати пояснення в кінці роботи.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам до її змісту і оформлення, не допускається до захисту і повертається автору на доопрацювання.

У випадку несвоєчасного подання роботи науковому керівнику без поважних причин студент до захисту не допускається. 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

2. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

3. Брю Г. Шесть сигм для менеджеров / Грег Брю. – Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 272 с.

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – 2-е изд. – М.: “Фирма Гардарика”, 1996. – 416 с.

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу “Менеджмент” / Под ред. А.И. Наумова. – М.: Экономистъ, 2004. – 288 с.

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480с.

7. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624с.

8. Дараховский И.С., Черноиванов И.П., Прехул Т.В. Бизнес и менеджер. – М.: Азимут – Центр, 1992. – 448 с.

9. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 832 с.

10. Демб А., Нойбауер Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 302 с.

11. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке / Пер.с англ. Н.М. Макаровой – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 272с.

12. Друкер П. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 432 с..

13. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 367 с.

14. Кнорринг В.И. Основы искусства управления: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 328 с.

15. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти, “Інтелект-Захід”, 2003. – 352 с. 

16. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. Под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер,2004 . – 800с.

17. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: Пер. с англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 303 с.

18. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 375с.

19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело,1992. – 702с.

20. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.

21. Осовська ГВ., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Конкор, 2005. – 860 с.

22. Петренко В.П., Данилюк М.О., Попадюк А.В., Табахарнюк М.О. Тактика особистої роботи менеджера (персональний менеджмент). – Івано-Франківськ: ІФОД, 1996. – 188с.

23. Практикум по теории управления: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

24. Пушкар Р., Тарнавська Н. Менеджмент: теорія і практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт – бланш, 2003. – 490с.

25. Робінс, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А.Основи менеджменту / Пер. з англ. А.Олійник та ін. – К.: В-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 671 с.

26. Тачи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. Из опыта американских корпораций/ Пер. с англ. – М.: Экономика, 1990. – 204 с.

27. Тэрбин Патрик. Стратегические игры / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 264 с.

28. Управленческое консультирование: В 2-х т. Т.1.: Пер. с англ. – М.: СП ”Интерэксперт”, 1992. – 319 с.

29. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304с. 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Воронов М. Психологические основы успеха: Практическое руководство по управлению собой и другими с позиций «ноосферного мышления». – К.: Ника-Центр, 2005. – 368 с.

2. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1991. – 320 с.

3. Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. – М.: Вече, Персей, АСТ, 1995. – 384 с.

4. Законы успеха: Сборник / Пер. с англ. Н. Каныкина. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 448 с.

5. Крегер О., Тьюсон Дж.М. Типы людей и бизнес: Как 16 типов личности определяют ваши успехи на работе: Пер. с англ. – М.: Персей, Вече, АСТ, 1995. – 560 с.

6. Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. – К.: А.Л.Д., 1997. – 64с.

7. Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления / Пер. с англ. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 272 с.

8. Румянцева З. С., Саломатин Н. А., Акбердин Р.З. Менеджмент организации: Учеб. пособие. – 1996.

9. Сильва Х., Стоун Р.Б. Искусство менеджмента по методу Сильва / Пер. с англ.. – 4-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 288 с.

10. Таранов П.С. Секреты поведения людей: Опыт всемирной энциклопедии жизни людей в законах и примерах. – Симферополь: Таврия, 1997. – 544 с.

11. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. – М.: “Интел-Синтез”,2000. – 560 с.

12. Хміль Ф.І. Менеджмент : Підручник . – К.: Вища школа, 1995. – 351с.

13. Щербатых Ю.В. Психология успеха. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 560 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!