Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2018 Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

« Назад

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. В теоретичній частині студент розглядає 3 питання з наведеного переліку (див. табл.). В практичній частині студент наводить розв’язання практичного завдання відповідно до свого варіанту (приклад розв’язання додається). 

№ варіанта

Теоретичні питання

№ варіанта

Теоретичні питання

1

1, 35, 69

18

18, 31, 52

2

2, 36, 70

19

19, 32, 53

3

3, 37, 71

20

20, 33, 54

4

4, 38, 72

21

21, 34, 55

5

5, 39, 73

22

22, 35, 56

6

6, 40, 74

23

23, 36, 57

7

7, 41, 75

24

24, 37, 58

8

8, 21, 42

25

25, 38, 59

9

9, 22, 43,

26

26, 39, 60

10

10, 23, 44

27

27, 40, 61

11

11, 24, 45

28

28, 41, 62

12

12, 25, 46

29

29, 42, 63

13

13, 26, 47

30

30, 43, 64

14

14, 27, 48

31

31, 44, 65

15

15, 28, 49

32

32, 45, 66

16

16, 29, 50

33

33, 46, 67

17

17, 30, 51

34

34, 47, 68

  

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 

 1. Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Визначення оптимальних форм представлення та реалізації господарських рішень.

 2. Основні параметри якісного рішення.

 3. Основні умови забезпечення якості господарського рішення.

 4. Види ефективності господарських рішень. Умови та перешкоди прийняття ефективного рішення.

 5. Елементи процесу прийняття рішень.

 6. Етапи та процедури процесу прийняття рішень.

 7. Стилі прийняття рішень.

 8. Основні моделі та засоби прийняття рішень.

 9. Методи аналізу господарських рішень.

 10. Логістичні підходи до прийняття рішень.

 11. Розрахунково-аналітичні методи.

 12. Експертні методи та межі їх застосування.

 13. Класична, поведінкова та ірраціональна моделі прийняття рішень.

 14. Умови прийняття господарських рішень, залежно від ступеню визначеності інформації.

 15. Контроль за ходом виконання господарських рішень.

 16. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень.

 17. Загальні закони управління людиною. Закон інерційності людських систем.

 18. Закони зв'язку з зовнішнім середовищем. Соціально-психологічні і біопсихічні закони.

 19. Сутнісно-змістовна характеристика та класифікація системи показників економічного обґрунтування господарських рішень.

 20. Критерії економічної ефективності господарських рішень.

 21. Існуючі підходи до вибору системи показників економічної ефективності.

 22. Прогнозування та аналіз господарських рішень.

 23. Основні задачі та ключові принципи прогнозування господарських рішень.

 24. Сутність та принципи аналізу господарських рішень.

 25. Сутнісна характеристика процесу реалізації господарських рішень.

 26. Система забезпечення реалізації рішень.

 27. Сутність та види невизначеності.

 28. Особливості функціонування підприємств за умов невизначеності.

 29. Характеристика критеріїв обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності.

 30. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.

 31. Детермінований еквівалент лотереї, премія за ризик, страхова сума.

 32. Умови схильності, несхильності, байдужості до ризику.

 33. Методика побудови функції корисності.

 34. Характеристика ризику як економічної категорії.

 35. Сутнісно-змістовна характеристика ризику.

 36. Класифікація підприємницьких ризиків.

 37. Характеристика підприємницьких ризиків за місцем їх походження та ступенем впливу на результати діяльності підприємств.

 38. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику. Прийняття рішень в конфліктних ситуаціях

 39. Проектний ризик та прийняття господарських рішень.

 40. Критерії обґрунтування рішень при прийнятті (виборі) інвестиційного проекту.

 41. Коефіцієнт систематичного ризику.

 42. Систематичний ризик та сподівана дохідність компанії

 43. Сутність фінансових рішень та їх класифікація.

 44. Теорія оптимального портфелю.

 45. Формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.

 46. Межі застосування кількісних та якісних методів аналізу певного підприємницького ризику.

 47. Якісний аналіз підприємницьких ризиків.

 48. Сутність системних та несистемних /унікальних/ ризиків та можливості зведення їх до мінімуму

 49. Сутність політичних ризиків та їх вплив на поведінку суб'єктів господарювання.

 50. Походження соціальних ризиків та їх співвідношення з соціальним становищем.

 51. Характеристика адміністративно-законодавчих ризиків.

 52. Сутність податкових ризиків та їх урахування в підприємницькій діяльності.

 53. Сутність виробничих ризиків, їх класифікація та вплив на діяльність підприємства.

 54. Сутність постачальних ризиків, їх передбачення та заходи запобігання.

 55. Сутність ризиків збуту, прогнозування їх виникнення та можливі заходи запобігання. Особливості збутових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 56. Безпосередньо-виробничі ризики.

 57. Характеристика ризиків в комерційній діяльності підприємства.

 58. Кількісний аналіз ризиків господарювання.

 59. Характеристика методів кількісної оцінки ризиків.

 60. Характеристика методів оцінки ризикованості інвестиційних проектів

 61. Переваги та недоліки основних методів кількісної оцінки підприємницьких ризиків.

 62. Переваги та недоліки основних методів кількісної оцінки ризику інвестиційних проектів.

 63. Особливості управління ризиками господарської діяльності.

 64. Структурна схема ризик-менеджменту.

 65. Напрями та методи регулювання ступеню ризику.

 66. Методи зниження ступеню ризику.

 67. Особливості процесу хеджування ризиків.

 68. Характеристика процесу диверсифікації, її переваги та недоліки.

 69. Сутність системи страхування підприємницьких ризиків.

 70. Система функціонування моделі подвійного захисту різних видів підприємницької діяльності.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

ЗАДАЧА ДЛЯ НЕКРАТНИХ ВАРІАНТІВ (1, 3, 5, 7, …). Компанія випускає безалкогольний напій і розливає його в 40-літрові бочки. Змінні витрати на виробництво 1 л напою 0,7 грн., ціна продажу — 1,50 грн. Компанія передбачає, що внаслідок перевищення пропозиції над попитом з метою реалізації продукції компанія буде змушена знизити ціну на 0,30 грн. За останні 50 тижнів попит на продукцію розподілився так: 

Попит на бочки на тиждень, шт.

3

4

5

6

7

Імовірність попиту

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначите, яку кількість продукції має випускати компанія, за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості продукції, призначеної для випуску, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвіца. 

ЗАДАЧА ДЛЯ КРАТНИХ ВАРІАНТІВ (2, 4, 6, 8, …). Видавець звернувся у відділ маркетингу, щоб визначити попит, що очікується на книгу. Дослідження відділу маркетингу показали: 

Попит на книгу на три роки, кількість примірників

2000

3000

4000

5000

Імовірність

0,1

0,5

0,2

0,2

Прибуток від реалізації однієї книги становить 10 грн. Якщо книга не продається, збитки дорівнюють 4 грн за одиницю. Якщо видавець не задовольняє попит, збитки становлять 2 грн. за одиницю.

Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, яку кількість продукції має випускати компанія, за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення й коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості продукції, що випускається, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвіца.

 

ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Пекарня випікає хліб на продаж до магазинів. Собівартість однієї булки становить 0,30 грн. Її продають за 0,7 грн.

Попит на добу, од.

10

12

14

16

18

Частота

5

10

15

15

5

Якщо булку виготовлено, але не продано, то додаткові збитки становлять 0,20 грн. за одиницю. Зробити висновок, скільки випікати продукції за кожним правилом.

Для кожного з можливих значень існує найкраща альтернатива з погляду ймовірних прибутків (табл. 1). Відхилення від цих альтернатив призводить до зменшення прибутків через підвищення пропозицій над попитом або неповного задоволення попиту.

Підприємству треба визначити, яку кількість продукції варто випустити, щоб отримати найбільший прибуток. Рішення залежить від ситуації на ринку, тобто від конкретної кількості споживачів. Конкретна кількість споживачів наперед невідома й може бути п’яти варіантів: S1,S2, S3, S4, S5. Є можливими п’ять варіантів випуску продукції підприємством: А1, А2, А3, А4, А5. Кожній парі, що залежить від стану середовища – Sj та варіанта рішення – Ai, відповідає значення функціонала оцінювання – V(Ai,Sj), що характеризує результат дій (табл. 1).

Таблиця 1

ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (МАТРИЦЯ ПРИБУТКІВ), тис. грн.

Варіанти рішень, Аi

Можливий попит, Sj

10

12

14

16

18

10

(0,7 – 0,3) · 10 = 4,0

(0,7 – 0,3) · 10 = 4,0

4,0

4,0

4,0

12

0,7 · 10 – 0,3 · 12 –

– 2 · 0,2 = 3,0

(0,7 – 0,3) · 12 = 4,8

4,8

4,8

4,8

14

0,7 · 10 – 0,3 · 14 –

– 4 · 0,2 = 2,0

0,7 · 12 – 0,3 · 14 –

 – 2 · 0,2 = 3,8

(0,7 – 0,3) · 14 = 5,6

5,6

5,6

16

1,0

2,8

4,6

(0,7 – 0,3) · 16 = 6,4

6,4

18

0,0

1,8

3,6

5,4

(0,7 – 0,3) · 18 = 7,2

Імовірність

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

 

Таблиця 2

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ БАЙЄСА

Варіанти рішень, Аi

Можливий попит, Sj

 

10

12

14

16

18

10

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0 · 0,1 + 4,0 · 0,2 + 4,0 · 0,3 + 4, 0 · 0,3+4,0 · 0,1 = 4

 

12

3,0

4,8

4,8

4,8

4,8

3,0 · 0,1 + 4,8 · 0,2 + 4,8 · 0,3 + 4, 8 · 0,3 + 4,8 · 0,1 = 4,62

 

14

2,0

3,8

5,6

5,6

5,6

4,88

А3

16

1,0

2,8

4,6

6,4

6,4

4,60

 

18

0,0

1,8

3,6

5,4

7,2

3,78

 

Імовір­ність

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

Х

 

Потрібно знайти оптимальну альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутку за допомогою критеріїв Байєса за умов відомих ймовірностей станів, Лапласа, Вальда, Севіджа за умов повної невизначеності та критерій Гурвіца.

Оптимальну альтернативу за критерієм Байєса можна обчислювати за такими формулами.

Ми знаходимо оптимальну альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутків, тобто функціонал оцінювання має позитивний інгредієнт —  тому використовуватимемо відповідні формули (розрахунки наведено в табл. 2).

За критерієм Байєса оптимальним буде альтернативне рішення А3, оскільки воно передбачає максимальний очікуваний прибуток.

Критерій Лапласа характеризується невідомим розподілом ймовірностей на множині станів середовища та ґрунтується на принципі «недостатнього обґрунтування», який означає: якщо немає даних для того, щоб вважати один зі станів середовища ймовір­нішим, то ймовірності станів середовища треба вважати рівними.

Оптимальну альтернативу за критерієм Лапласа можна знайти за формулами.

За критерієм Лапласа оптимальним буде альтернативне рішення А3.

Розрахунки наведено в табл. 3.

Таблиця 3

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ЛАПЛАСА

Варіант рішень, Аі

Можливий попит, Sj

 

 

10

12

14

16

18

10

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1/5 · (4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0) = 4

 

12

3,0

4,8

4,8

4,8

4,8

1/5 · (3,0 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8) = 4,4

 

14

2,0

3,8

5,6

5,6

5,6

1/5 · (2,0 + 3,8 + 5,6 + 5,6 + 5,6) = 4,5

А3

16

1,0

2,8

4,6

6,4

6,4

1/5 · (1,0 + 2,8 +4,6 + 6,4 + 6,4) = 4,2

 

18

0,0

1,8

3,6

5,4

7,2

1/5 · (0,0 + 1,8 + 3,6 + 5,4 + 7,2) = 3,6

 

Критерій Вальда вважається най обережнішим із критеріїв. Оптимальне альтернативне рішення за критерієм Вальда визначається так:

Розрахунки за критерієм Вальда наведено в табл. 4.

Таблиця 4

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ВАЛЬДА

Варіанти рішень, Аi

Можливий попит, Sj

 

10

12

14

16

18

10

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

12

3,0

4,8

4,8

4,8

4,8

3,0

 

14

2,0

3,8

5,6

5,6

5,6

2,0

 

16

1,0

2,8

4,6

6,4

6,4

1,0

 

18

0,0

1,8

3,6

5,4

7,2

0,0

 

За критерієм Вальда оптимальним буде альтернативне рішення А1.

Для того щоб застосувати критерій Севіджа, потрібно побудувати матрицю ризику як лінійне перетворення функціонала оцінювання.

Для побудови матриці ризику використовують такі формули:

Результати формування матриці ризику наведено в табл. 5.

Таблиця 5

МАТРИЦЯ РИЗИКУ, тис. грн

Варіанти рішень, Аi

Матриця прибутків (V(Ai,Sj))

Матриця ризику (Rij)

10

12

14

16

18

10

12

14

16

18

10

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0 – 4,0 = 0,0

4,8 – 4,0 = 0,8

5,6 – 4,0 = 1,6

6,4 – 4,0 = 2,4

7,2 – 4,0 = 3,2

12

3,0

4,8

4,8

4,8

4,8

4,0 – 3,0 = 1,0

0,0

0,8

1,6

2,4

14

2,0

3,8

5,6

5,6

5,6

4,0 – 2,0 = 2,0

1,0

0,0

0,8

1,6

16

1,0

2,8

4,6

6,4

6,4

4,0 – 1,0 = 3,0

2,0

1,0

0,0

0,8

18

0,0

1,8

3,6

5,4

7,2

4,0 – 0,0 = 4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Тепер можна застосувати критерій Севіджа до матриці ризику за формулою

Розрахунки результатів за критерієм Севіджа наведено в табл. 6.

Таблиця 6

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ СЕВІДЖА

Варіанти рішень, Аi

Можливі втрати, Rij

maxj {Rij}

mini maxj {Rij}

10

12

14

16

18

10

0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

3,2

 

12

1,0

0,0

0,8

1,6

2,4

2,4

 

14

2,0

1,0

0,0

0,8

1,6

2,0

А3

16

3,0

2,0

1,0

0,0

0,8

3,0

 

18

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

4,0

 

За критерієм Севіджа оптимальним буде альтернативне рішення А3, оскільки його реалізація передбачає мінімальні втрати.

Критерій Гурвіца дає змогу встановити баланс між випадками крайнього оптимізму та крайнього песимізму за допомогою коефіцієнта оптимізму a, який визначається від 0 до 1 та показує ступінь схильності людини, що приймає рішення, до оптимізму або песимізму. Якщо a = 1, то це свідчить про крайній оптимізм, якщо a = 0 – крайній песимізм. За умовою задачі a = 0,6.

Оптимальну альтернативу за критерієм компромісу Гурвіца можна знаходити за формулами.

Оптимальним рішенням за критерієм Гурвіца буде альтернативне рішення А5.

Таблиця 7

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ КОМПРОМІСУ ГУРВІЦА

Варіанти рішень, Аi

Матриця прибутків (V(Ai,Sj))

max j {(Ai,Sj)}

min j {(Ai,Sj)}

a · max j{(Ai,Sj)} +

 + (1 – a)min j{(Ai,Sj)}

maxi{a · max j{(Ai,Sj)} +

+ (1 – a)min j{(Ai,Sj)}}

10

12

14

16

18

10

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,6 · 4,0 + 0,4 · 4,0 = 4

 

12

3,0

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

3,0

2,88 + 1,2 = 4,08

 

14

2,0

3,8

5,6

5,6

5,6

5,6

2,0

4,16

 

16

1,0

2,8

4,6

6,4

6,4

6,4

1,0

4,24

 

18

0,0

1,8

3,6

5,4

7,2

7,2

0,0

4,32

А5

 

Висновок: Розрахунок за більшістю поданих критеріїв, оптимальним є виробництво продукції згідно з альтернативним варіантом А3.

Рекомендована література 

Основна література 

1) Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посіб./ С. М. Клименко, О. С. Дуброва. –К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

2) Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику. – навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2006. – 182с.

3) Андрiйчук В. Г. Менеджмент: Прийняття рішень і ризик: Навч. посіб. /   В. Г. Андрiйчук. – К: КНЕУ, 1998. –316 с.

4) Андрєєва Т.Є. Ризик у ринковій економіці: Навч. посіб. / Т.Є. Андрєєва, Т.Е. Петровська. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 128с.

5) Багрова І.В. Інвестиційні проекти в Україні: проблеми та досвід: монографія / І.В. Багрова, Т.С. Яровенко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 238с.

6) Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

7) Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. / В. А. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2002 – 420 с.

8) Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособ. /                  А. В. Воронцовский. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ОЦЭМ, 2004. – 458 с.

9) Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень: Пер з англ. / Дерлоу Д. – К.: Всеувито, Наук. думка, 2001. – 242 с.

10) Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ. / В. М. Колпаков. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

11) Рапопорт Б. М. Оптимизация управленческих решений / Б. М. Рапопорт. – М: ТЕИС, 2001. – 264 с.

12) Ременников В. В. Разработка управленческого решения: Учеб. пособ. /  В. В. Ременников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 144 с.

13) Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии: Теория и практика / Е. Н. Станиславчик. – М.: Ось-89, 2002. – 80 с.

14) Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навчальний осібник / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2008. – 271с. 

Додаткова література 

15) Вітлінський В. В.Ризик у менеджменті: Монографія / В. В. Вітлінський, Я. С. Наконечний. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.

16) Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посіб./ В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.

17) Верченко П. І. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ П. І. Верченко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

18) Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

19) Вяткин В. Н. Управление риском в рыночной экономике / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Дж. Дж. Хэмптон. – М.: Экономика, 2002. – 195 с.

20) Єлейко Я. І. Інвестиції, ризик, прогноз: Навч. посіб. / Я. І. Єлейко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 176 с.

21) Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навч. посіб. / І. Ю. Івченко– К.: ЦУЛ, 2004. – 304 с.

22) Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: Навч. посіб. / Івченко І.Ю. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 343 с.

23) Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навч. посіб. / С.М. Ілляшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

24) Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. / Н. І. Машина. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 с.

25) Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый и др. – М.: Аланс, 2001. – 200с.

26) Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для ВУЗов. / Э. А. Смирнов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с.

27) Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб./ А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К.: Політехнік, 2004. – 200с.

28) Устенко О. Л. Предпринимательские риски: основы теории, методология оценки и управление / О. Л. Устенко. – К.: Асеусвит, 1996. – 146 с.

29) Уткин Э. А. Риск-менеджмент: Учебник / Э. А. Уткин. – М.: Тандем, 1998. – 288 с. 

Нормативна та інструктивна література 

1) Про управління юридичним ризиком / Лист Національного банку України від 30.09.2010 № 47-112/6860-16891

2) Щодо управління кредитним ризиком / Лист Національного банку України від 06.10.2009 № 40-312/5355-18662

3) Інкотермс 2010. Міжнародна торговельна палата / Правила, Міжнародний документ від 01.01.2011 

Періодичні видання 

Враховуючи, що економічне життя сьогодні досить динамічне, студентам рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. Варто залучати поточні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях «Фінанси України», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Економіка України», «Урядовий кур'єр», «Галицькі контракти», «Діло», «Закон і бізнес», «Бизнес», «Финансовая Украина», «Деловая Украина», «Экономика и жизнь» та ін. 

РЕСУРСИ 

Бібліотеки ДНУ.

Міські та обласні бібліотеки. 

Закони України – http:/ /meta-ukraine.com/topics.asp?t=12

Верховна Рада України – http://www.rada.kiev.ua

Міністерство освіти та науки України – http://www.education.gov.ua/

Науково-методичні центри: вищої освіти, середньої освіти, професійно-технічної освіти, головний інформаційно-обчислювальний центр Міносвіти і науки України – Колишній Інститут змісту і методів навчання – http://www.ictme.edu-ua.net/

Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства економіки України / www.me.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського / www.biblvernad.org.ua

http://www.aib-world.org/trademission. shtml

http://www.bcemag.com

http://www.economist.com

http://www.ibisa.Bizland.com

Освітні ресурси України – http://meta-ukraine.com/topics.asp?t=12

Освіта в Україні – Інтернет-сервіс для установ освіти України – http://www.edu-ua.net/

Українські навчальні та наукові інститути –http://www.ukma.kiev.ua/ICC/wwwscint.html

Міжнародна освітня та ресурсна мережа – http://www.kar.net/-iearn

Українська преса в Інтернеті – http://UAmedia/visti.net/link/

Наукові журнали – http://www.karelia.ru/psu/-eflov/online/e.html

Бібліотечний світ України – www.ukrlib-world.kiev.ua

Бібліотеки світу – http://staffweb.library.van-derbilt.edu/breeding/

Національна бібліотека України ім.. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.ukma/kiev.ua/ukmalib

Державна освітянська бібліотека України – http://www.edu-ua.net/library/

Загальнодоступні російські електронні бібліотеки – http://www.ore.ru/-

patrikev/liblib/liblist.htm

Російськомовні літературні архіви на Інтернет – http://www.odessa.net/

moshkow/koi/litarhiwv.dir

Український літературний журнал – http://ukrlit.iscool.net/

"Український Центр" - освітньо-інформаційний ресурс Бібліотека. Форум. Галерея. Блог. http://www.ukrcenter.com

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua

Обласна універсальна наукова бібліотека (м. Кіровоград) http://library.kr.ua

Науково-технічна бібіліотека. Читальня on-line. http://library.tu.edu.te.ua

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!