Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2017 Тематика позааудиторної самостійної роботи студентів з курсу Україна і європейський світ, КНЛУ

Тематика позааудиторної самостійної роботи студентів з курсу Україна і європейський світ, КНЛУ

« Назад

Київський національний лінгвістичний університет 

Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства 

 

ТЕМАТИКА ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ» 

Напрям підготовки  6.020303 Філологія (Переклад)

Факультет перекладачів

  

Київ – 2013 рік

 

Тематика позааудиторної самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Україна і європейський світ”складена на основі нормативної та робочої програм навчальної дисципліни “ Україна і європейський світ ”. 

Укладач: канд. іст. наук, доц. І.М.Лебедєва 

Тематика позааудиторної самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Україна і європейський світ» затверджена на засіданні кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства

 

Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається). Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у позааудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри. Формами контролю за результатами вивчення тематики самостійних завдань є тестування та колоквіуми.

У зв’язку із збільшенням обсягу самостійної роботи студентів у навчальному процесі і водночас необхідністю засвоєння курсу у повному обсязі кафедра передбачила значно ширше опрацювання теоретичних питань курсу самими студентами із залученням рекомендованої кафедрою навчальної та науково-методичної літератури, запровадила контрольні опитування, тестування з тематики курсу, винесеної на самостійне опрацювання. Результати проведення контрольних заходів враховуватимуться при підрахунку семестрового рейтингу.

 

Тема 1. Християнізація Руси-України до Володимирового хрещення і європейський контекст (2 год.)

 1. Східна і західна церква християнського світу.

 2. Початок проникнення християнства на Русь

 3. Християнство у давньоруській державі до 988 р.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.52-79.

Додаткова література:

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988. 

Запитання для самоконтролю:

 1. Визначте в чому полягала основна відмінність східної та західної гілок християнства.

 2. Поясніть чому правителі Давньої Русі обрали для свого народу орієнтально-візантійську модель розвитку християнської церкви.

 

Тема 2. Хрещення України-Руси як фактор європеїзації давньоруського суспільства. (2 год.)

 1. Прийняття християнства.

 2. Західна політика князя Володимира.

 3. Спроби подолання деспотизму Константинополя.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.92-111.

Додаткова література:

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988. 

Запитання для самоконтролю:

 1. Поясніть в чому полягало історичне значення прийняття хрстиянства до правління Володимира Великого.

 2. Розкрийте зміст західної політики князя Володимира.

 

Тема 3. Держава Романовичів у другій половині ХІІІ - XIV ст. Її участь у політичному процесі Центральної Європи. (2 год.)

 1. Зміцнення Галицько-Волинського князівства.

 2. Боротьба за австрійську спадщину.

 3. Стосунки з Римом.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.130-199.

Додаткова література:

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в західній Європі ХІ- XVIII ст. - К., 1998. 

Запитання для самоконтролю:

Охарактеризуйте причини зміцнення внутрішнього становища і міжнародних позицій Галицько-Волинського князівства у XIII-XIV ст.

 

Тема 4. Зростання могутності Великого князівства Литовського (4 год.)

 1. Спроби церковної унії з Римом.

 2. Піднесення престижу великих князів литовських в Європі, спроби коронації. Позиція українського панства.

 3. Боротьба феодально-аристократичних угруповань у XV ст. Держава Олельковичів і західний світ.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.270-341.

Додаткова література:

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. - К., 1987. 

Запитання для самоконтролю:

 1. З’ясуйте які фактори свідчать про зростання могутності й міжнародного престижу Великого князівства Литовського наприкінці XIV-XV ст.

 2. Поясніть яке місце належить державі Олельковичів в українській історії.

 

Тема 5. Реформація і контрреформація. Їх прояви в Україні (2 год.)

 1. Реформаційні течії і рухи в Західній Європі.

 2. Перші кроки Реформації в Польщі і на Україні.

 3. Контрреформація. Наступ католицизму у Східній Європі.

 4. Берестейська унія в контексті "європеїзації" українського суспільства.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996. – С.342-469.

Додаткова література:

Нічик В., Литвинова В., Стригій Я. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. - К., 1991.

Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. - Львів, 1995.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в західній Європі ХІ- XVIII ст. - К., 1998. 

Запитання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст Реформації і Контрреформації в Європі та визвначте їх вплив на Україну.

 2. Визначте значення прийняття Берестейської унії для українського народу.

 

Тема 6. Вплив західноєвропейських суспільно-політичних процесів на Україну у І половині XVII ст. (4 год.)

 1. Вплив нідерландської революції на поширення релігійної та національної свободи.

 2. Українські та польські антитринітарії у Голландії.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Західна Європа у першій половині XVII ст. Пошуки ліквідації шляхів національного і соціально-економічного поневолення України. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. - Львів, 1995.

Наливайко Д. Козацько-християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських пам’ятках). - К., 1992. 

Запитання для самоконтролю:

Який вплив справила Нідерландська революція на поширення релігійної та національної свободи, розвиток революційного процесу в Україні 40-50 рр. XVII ст.

 

Тема 7. Україна в останні роки гетьманування Б.Хмельницького (2 год.)

 1. Західноєвропейський вектор політичної орієнтації Б.Хмельницького.

 2. Залучення української шляхти до будівництва козацької держави.

 3. Дипломатичні плани Б.Хмельницького. 

Основна література:

Терещенко Ю.І. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. Її вплив на загальноєвропейську політичну ситуацію. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Смолій В. Богдан Хмельницький. – К., 1995. 

Запитання для самоконтролю:

 1. Охарктеризуйте основні напрямки розвитку Української козацької держави в останні роки гетьманування Б.Хмельницького.

 2. Охарактеризуйте дипломатичні плани Б.Хмельницького.

 

Тема 8. Доба гетьмана Мазепи у європейському контексті. (2 год.)

 1. Перехід до епохи Просвітництва в Європі.

 2. Українсько-шведський союз.

 3. Західноєвропейські джерела про гетьмана Мазепу і його діяльність.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі і Україні у другій половині XVII-XVIII ст. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в західній Європі ХІ- XVIII ст. - К., 1998.

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах. 1687-1709. - Мюнхен, 1988. 

Запитання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст політики Просвітництва в Європі та на Україні на поч. XVIII ст.

 2. Поясніть яка оцінка діяльності гетьмана Мазепи висловлювалася у західноєвропейських джерелах.

 

Тема 9. Основні напрямки розвитку середньовічної культури (4 год.)

 1. Каролінгський ренесанс, оттонівське відродження.

 2. Зародження міської культури.

 3. Культура проторенесансу, її прояви в Україні.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996.

Додаткова література:

Семчишин М. Тисяча років української культури. - Львів, 1995. 

Запитання для самоконтролю:

Охарактеризуйте основні напрямки розвитку середньовічної культури.

 

Тема 10. Доба Відродження і український культурний процес (2 год.)

 1. Початок і розвиток ренесансу в країнах західної Європи.

 2. Утвердження гуманістичної культури на українських землях.

 3. Острозька академія - осередок ренесансної культури в Україні.

Основна література:

Терещенко Ю.І. Українська культура XV-XVIII ст. у європейському контексті. Методичні матеріали. - К., 1998.

Додаткова література:

Європейське відродження та українська література. - К., 1993.

Семчишин М. Тисяча років української культури. - Львів, 1995. 

Запитання для самоконтролю:

Охарактеризуйте основні здобутки епохи Ренесансу в Європі і на Україні.

 

Тема 11: Україна і європейський світ у ХІХ ст. (2 год.)

 1. Поширення ідей Великої французької буржуазної революції в Україні. “Українська проблема” в період Наполеонівських війн.

 2. Німецький романтизм і пробудження національної свідомості в українському суспільстві. Королівство Київське за проектом Бісмарка.

 3. Вплив революційних подій 20-40 рр. в Європі на ситуацію в Україні.

 4. Галицькі землі у складі Австро-Угорської імперії. Українці у Віденському парламенті. Культурно-національне відродження на галицьких землях у ХІХ – на початку ХХ ст.
 5. Українська еміграція в Європі др. пол. ХІХ століття. 

Основна література:

Л. А. Коваленко Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці ХVІІІ ст. – К., 1973.

О. О. Кураєв. Українська тема в культурній та художній літературі Франції у другій половині ХІХ ст. //Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. - К., 1992.- Вип.. 2.- с. 72-80.

І.О. Овсій. Зовнішня політика України ( від давніх часів до 1944р.).Навчальний посібник-К.,1999.- с.69-106.

Додаткова література:

Ф. Савченко Бальзак на Україні // Україна. - 1924. кн..1-2.-с.134-151

І.Борщак. Вольтер і Україна ( за невиданими документами) // Україна. 1926. Кн. І. С. 40

І. Борщак. Наполеон і Україна. - Львів, 1936

Піскорський В.К. Вибрані твори та епістолярна спадщина. – К., 1997.

Пискорский В. Отчет о заграничной командировке приват-доцента университета св. Владимира В.Пискорского за 1896 и 1897 гг. Вырезка из журнала. - М.: Просвещение. Современная летопись.

C. Томашівський, Бісмарк і Україна // Літопис політики, письменства і мистецтва.-1924.- ч. 5,6,8,12 

Завдання для самоконтролю:

 1. Як ідеї масонства, панславізму вплинули на громадсько-політичне життя України?

 2. Як ідеї Великої французької революції змінили громадську свідомість українців?

 3. Як вирішувалось “українська питання” в час наполеонівських війн?

 4. Що собою являв проект Бісмарка Королівства Київського?

 5. Як революційні події в Європі у 20-40-х рр. вплинула на політичну ситуацію на українських землях Російської та Австро-Угорської імперій?

 

Рекомендована література 

Базова

 1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 2. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – XVIII вв. – М., 1986–1991. – Т.1–3.

 3. Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944–1996 р.р.): Навч. посібн. – К.: Освіта, 1998. – 176 с.

 4. Газін В.П., Копилов С.О. Новітня історія країн Європи і Америки 1919–1945. – Кам’янець-Подільський, 1997.

 5. Девіс Н. Європа. Історія. – К., 2000.

 6. Джордж Г. Сетайн, Томас Л.Торсон Історія політичної думки. – К., 1997.

 7. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

 8. Европа в средние века: экономика, политика, культура. – М., 1972.

 9. Європейське відродження та українська література. – К., 1993.

 10. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 р.): Навчальний посібник. – К., 1999. – С.69–106.

 11. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8-ми томах. – М., 1991–1994. – Т.1–4.

 12. Крип’якевич І. Всесвітня історія: У 3-х кн. – К., 1995.

 13. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 14. Культурные и общественные связи Украины со странами Европы. – К., 1990. – 222 с.

 15. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

 16. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. – Л., 1995.

 17. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоєвропейських джерел. 1687–1709. – Мюнхен, 1988.

 18. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських пам’ятках). – К., 1992.

 19. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ–XVIII ст. – К., 1998.

 20. Нічик В., Литвинова В., Стригій Я. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К., 1991.

 21. Плохий С.Н. Папство и Украина. – К., 1989.

 22. Семчишин М. Тисяча років української культури. – Львів, 1995.

 23. Степанков С. Українська революція 1648–1676 рр. у контексті європейського революційного руху XVI–XVII ст. // Український історичний журнал. – 1997. – №1.

 24. Терещенко Ю.І. Західна Європа у першій половині XVII ст. Пошуки ліквідації шляхів національного і соціально-економічного поневолення України. Методичні матеріали. – К., 1998.

 25. Терещенко Ю.І. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648–1657 р. Її вплив на загально-європейську політичну ситуацію. Методичні матеріали. – К., 1998.

 26. Терещенко Ю.І. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі і Україні у другій половині XVII–XVIII ст. Методичні матеріали. – К., 1998.

 27. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. – К., 1996.

 28. Терещенко Ю.І. Українська культура XV–XVIII ст. у європейському контексті. Методичні матеріали. – К., 1998.

 29. Терещенко Ю.І., Курило В.М. Історія України. – К., 1995.

 30. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посібник для вузів. – К., 1994. – 368 с.

 31. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. У 2 ч. – К., 1995.

 32. Шекера І.М. Київська Русь ХІ ст. у міжнародних відносинах. – К., 1967. 

Допоміжна

 1. Борщак І. Вольтер і Україна ( за невиданими документами) // Україна. – 1926. – Кн.І.

 2. Борщак І. Наполеон і Україна. – Львів, 1936.

 3. Борщак. Україна і французька дипломатія // Нова Україна. – Прага, 1923.– Т.ІІІ.

 4. Верещагіна Н.В. Перші загальнодержавні культи Климентія і Миколая та їх відтворення в пам’ятках історії і культури Київської Русі. – К., 1990.

 5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 6. Гуммерус Г. Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Пер. з фін. – К., 1997. – 200 с.

 7. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріяли. – Філядельфія; К., Вашінгтон, 1993. – 494 с.

 8. Додолев М.А. Россия и Испания 1808–1823 гг. – М., 1984.

 9. Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под. ред. Е.А.Мельниковой. – М., 1999.

 10. Зарубіжні українці / С.Ю.Лазебник (кер. авт. кол.), Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. – К., 1991. – 252 с.

 11. Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці ХVІІІ ст. – К., 1973.

 12. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж, 1993.

 13. Культурные связи народов Восточной Европы в ХVІ в. – М., 1976.

 14. Кураєв О.О. Українська тема в культурній та художній літературі Франції у другій половині ХІХ ст. //Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К., 1992. – Вип.2. – С.72–80.

 15. Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Украины (втор.пол. ХVІ – середина ХVІІ в.). – Днепропетровск, 1981.

 16. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома Світовими війнами. – Прага, 1942. – Ч.1. – 372 с.

 17. Носик В. Політика Франції щодо України ( 1917–1918) // Український історик. – 1979. – № 1–4. – С.41–54.

 18. Носик В. Франція і питання самостійності України // ЗНТШ. – 1993. – Т.ССХХV. – С.278– 290.

 19. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 р.): Навчальний посібник. – К., 1999. – С.69–106.

 20. Савченко Ф. Бальзак на Україні // Україна. – 1924. – Кн.1–2. – С.134–151.

 21. Савченко Ф. Козаччина у французькому письменстві та козакофільство Меріме // Україна. – 1925. – кн.5 (14). – С.38–59.

 22. Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1938.

 23. Сория Ж. Война и революция в Испании 1936–1939: В 2–х томах. –М., 1987.

 24. Стрелко А.А. Славянское население в странах Латинской Америки (исторический очерк). – К., 1980.

 25. Стрижак О. Кельти й Україна // Наука і культура. – 1989. – С.266–277.

 26. Томашівський С. Бісмарк і Україна // Літопис політики, письменства і мистецтва. – 1924.– ч. 5, 6, 8, 12.

 27. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне та соціально–політичне явище / НАН України. Ін–т Соціології. – К., 1994. – 260 с.

 28. Фігурний Ю.С. Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства. – К., 1999.

Інформаційні ресурси

Сайт «Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації». – Режим доступу: http://litopys.org.ua/.

Сайт історичних довідок. – Режим доступу: http://www.TheHistoryNet.com.

Сайт «Образовательные ресурсы Интернета. История». – Режим доступу: http://www.alleng.ru/edu/hist2.htm.

Сайт «Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада». – Режим доступу: http://www.vostlit.info.

Сайт «Атлас всемирной истории». – Режим доступу: http://historyatlas.narod.ru/.

Сайт «Портал о странах и народах мира». – Режим доступу: http://www.portalostranah.ru/.

Сайт археологічного музею у Києві. – Режим доступу: http://archaeology.kiev.ua.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!