Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2014 Вимоги до виконання і захисту дипломної роботи з Менеджменту, КНЛУ

Вимоги до виконання і захисту дипломної роботи з Менеджменту, КНЛУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра менеджменту

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

Ступінь вищої освіти: бакалавр

 Форма навчання: денна, заочна   

                                          

Київ – 2014

 

Вимоги до виконання і захисту дипломної роботи з менеджменту для здобувачів вищої освіти з напряму підготовки  6.030601 Менеджмент. Ступінь вищої освіти «бакалавр» / Укладачі: Н.В. Дацій, Л.Г. Данченко, Н.І. Насікан, Н.І. Решетник, Н.В. Шульпіна – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 51 с.

 

ЗМІСТ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

 2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 3. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  ВИКОНАННЯ  ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  БАКАЛАВРА

 4. ЗАХИСТ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  БАКАЛАВРА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А Орієнтовна тематика дипломних робіт бакалаврів

Додаток Б Зразок оформлення титульної сторінки

Додаток В Зразок оформлення завдання на дипломну роботу бакалавра

Додаток Г  Зразок оформлення змісту дипломної роботи бакалавра

Додаток Д    Основні показники аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства

Додаток Е Зразок оформлення таблиці та схеми

Додаток Ж   Зразок оформлення списку використаних джерел             


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Виконання і захист дипломної роботи бакалавра є формою державної атестації здобувачів вищої освіти за ступенем «бакалавр», спрямованою на встановлення відповідності якості здобутої освіти, рівня набутої професійної компетентності випускника КНЛУ вимогам стандартів за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент.

Дипломна робота бакалавра є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань і практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за напрямом 6.030601 Менеджмент на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Дипломна робота бакалавра є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним дослідженням у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту [ 2, с.31].

Метою є розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом у процесі всього періоду навчання.

Дипломна робота бакалавра виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних досліджень і має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв’язання практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок професійної роботи; здатність критично мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Виконання дипломної роботи бакалавра забезпечує:

- систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань студента під час виконання конкретних завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи;

- оволодіння методикою дослідження при вирішенні прикладних проблем.

 

1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

Загальні вимоги до дипломної роботи бакалавра 

1. Основні етапи підготування та виконання дипломної роботи бакалавра включають:

- вибір і затвердження теми;

- складання та затвердження завдання на дипломну роботу бакалавра;

- проведення досліджень;

- опрацювання та викладення результатів досліджень;

- оформлення дипломної робота бакалавра та її рецензування;

- попередній захист дипломної робота бакалавра на випусковій кафедрі менеджменту та допуск її до захисту у Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр»;

- захист дипломної робота бакалавра на засіданні Екзаменаційної комісії.

2. Дипломна робота бакалавра повинна відповідати таким вимогам:
 • містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

 • включати результати особисто проведених комплексних досліджень і аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об’єкта діяльності;

 • вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів управлінської діяльності відповідно до предмета дослідження;

 • бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи [ 2, c. 17].

Виклад змісту кожного питання дипломної роботи бакалавра має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним і науково аргумен­тованим.

3. Тематика дипломних робіт бакалаврів має відображати проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і основних виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності бакалавра з менеджменту.

4. Тематика дипломних робіт бакалаврів щорічно переглядається та оновлюється кафедрою менеджменту при відповідній координації зі завданнями і об’єктами виробничої і переддипломної практики. Теми дипломних робіт бакалаврів затверджуються на засіданні кафедри менеджменту і схвалюються вченою радою економічного факультету на початку кожного навчального року. Доцільно практикувати наступність між тематикою курсових робіт, індивідуальних завдань виробничої практики і дипломних робіт. Студентові надається право вибору теми дипломної роботи, виходячи із затвердженої кафедрою менеджменту орієнтовної тематики дипломних робіт бакалаврів (Додаток А).

5. Дипломна робота бакалавра виконується на матеріалах реальних об’єктів - підприємств, організацій, які є базою проходження студентом переддипломної практики і створюють можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Об’єкт (підприємство / організація), за матеріалами якого виконувалася дипломна робота бакалавра, зазначається у назві теми.

6. Виконання дипломної роботи бакалавра носить індивідуальний характер і здійснюється студентом під керівництвом призначеного  кафедрою менеджменту наукового керівника. Науковий керівник індивідуально консультує студента, допомагає скласти план дипломної роботи, розробляє завдання на дипломну роботу бакалавра, вивчає представлені студентом у відповідності до календарного плану розділи дипломної роботи бакалавра та надає рекомендації по їх удосконаленню, контролює дотримання календарного плану виконання дипломної роботи бакалавра, допомагає студенту в підготовці до її захисту.

7. Студент, який виконує дипломну роботу, несе відповідальність за достовірність використаної інформації та обґрунтованість прийнятих у дипломній роботі рішень.

8. У дипломній роботі бакалавра слід стисло й глибоко розкривати зміст дослідження, дотримуватись логічної послідовності викладення матеріалу, систематизувати та узагальнювати одержані результати досліджень, чітко формулювати висновки, пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності базового підприємства (організації).

9. При написанні дипломної роботи бакалавра студенту потрібно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати. У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело дипломна робота бакалавра до захисту не допускається.

10. Стиль написання дипломної роботи бакалавра повинен бути виключно науковим, насиченим термінами, науковою лексикою, різнотипними складними реченнями із вставленими конструкціями, відокремленнями, стандартними виразами. Слід уникати авторської індивідуальної манери та емоційно-експресивної лексики і не використовувати загальні слова, бездоказові твердження, тавтології, двозначний виклад матеріалу.

11. Дипломна робота бакалавра виконується державною мовою. Її обсяг повинен складати 80—90 сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

12. Список використаних джерел повинен включати не менш, як  50 джерел переважно останніх років. Обов’язковим є використання літератури іноземними мовами.

13. Виконана дипломна робота бакалавра подається у 2 примірниках (один у переплетеному вигляді, другий – у електронному) разом із супровідними документами у строки, передбачені календарним планом.

14. Захищені дипломні роботи бакалаврів зберігаються на кафедрі, кращі роботи - передаються до бібліотеки КНЛУ. 

Вимоги до структури дипломної роботи бакалавра 

Дипломна робота бакалавра за своєю структурою включає:

 • титульну сторінку (Додаток Б);

 • завдання на дипломну роботу бакалавра;

 • перелік умовних позначень;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину (три розділи);

 • висновки;

 • резюме (українською мовою та англійською мовою);

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Вимоги до змісту дипломної роботи бакалавра 

Завдання на дипломну роботу бакалавра містить мету, об’єкт і предмет дослідження, розгорнутий зміст (план) роботи, календарний план виконання роботи. Завдання затверджується керівником дипломної роботи бакалавра та завідувачем кафедри менеджменту (Додаток В). 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Подається за необхідністю, якщо в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо. 

ЗМІСТ

Зміст або план дипломної роботи бакалавра подають на початку роботи. Він містить найменування усіх розділів, підрозділів і частин роботи, зокрема, вступу, висновків, резюме, списку використаних джерел, додатків (Додаток Г). На сторінці зі змістом навпроти кожної складової дипломної роботи проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

План дипломної роботи бакалавра повинен відображати суть поставленої проблеми та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими, тісно пов’язаними з назвою дипломної роботи, але не повторювати її.   

ВСТУП

У вступі зазначається: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження, обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і завдання досліджень, формулюється об’єкт і предмет досліджень, практична значущість для підприємства (організації), методи наукових досліджень, визначається емпірична та інформаційна база дослідження.

Характеристику дослідження подають у такій послідовності:

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими напрямами розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність обраної теми ( зокрема, необхідність і своєчасність вивчення і розв’язання проблеми для підприємств і організацій, ступінь теоретичної розробки теми, її дискусійні аспекти). Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.

Мета та завдання дослідження

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Мета дослідженняє визначенням авторської стратегії щодо одержання нових знань про об’єкт і предмет дослідження. Вона може бути пов’язана, зокрема, з обґрунтуванням нової системи управління організацією (підприємством), виявленням і аналізом нових моделей управління; розробкою та впровадженням заходів для розв’язання комплексу певних управлінських завдань. Мета повинна вказувати на кінцевий результат дослідження. Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Завдання дослідженняконкретизують мету дослідження, визначають послідовність етапів наукового пошуку у дипломній роботі. Завдання дослідження зорієнтовані на логіку і послідовність програми дослідження (конкретизують розділи плану) та являють собою її алгоритм.

Об’єкт дослідження -  це процес або явище, що створює проблемну ситуацію й обране для вивчення.Об’єктом є виробничий процес або явище, яке досліджується. У об’єкті дослідження окреслюється загальна сфера наукового пошуку.

Предмет дослідження це соціально - економічні закономірності функціонування та розвитку об’єкта, його окремі сторони, риси, властивості, відносини суб’єктів господарювання в межах об’єкта, конкретний аспект проблеми, який розглядається у відповідній субординації до мети дослідження (на теоретичному і експериментальному рівнях). У предметі дослідження чітко окреслюється явище, етап чи процес щодо об’єкта дослідження [3, с.9]. Оскільки у тому самому об’єкті можуть бути виділені різні предмети дослідження, визначення предмета дослідження дипломної роботи означає встановлення кордонів наукового пошуку і передбачення про найбільш істотні в плані поставленої проблеми зв’язки і відношення об’єкта [ 7, с. 38].  

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи бакалавра, яка зазначається на титульному аркуші як її назва.

Емпірична (експериментальна) база дослідження – підприємство (організація), на матеріалах якого здійснюється ґрунтовний прикладний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми.  

Методи досліджень

Подають перелік методів досліджень, використаних для розв’язання поставлених у роботі завдань ( загальнонаукових, математичних і емпіричних). Їх слід перераховувати не відірвано від змісту роботи, а коротко визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Практична значущість

Містить результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємства (організації).

Інформаційна база

Коротко перелічують структуру джерел використаної інформації та описують структуру дипломної роботи бакалавра.

Обсяг вступу - 2-3 стор. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Основна частина є програмою дослідження дипломної роботи бакалавра. В ній викладаються хід і результати дослідження, необхідні й достатні для розкриття теми дипломної роботи, надання висновків і рекомендацій із проведеного дослідження.

Основна частина дослідження складається з трьох розділів. Кожний розділ починають із нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у ньому результатів наукових і практичних досліджень.

Перший розділ (теоретичний) структурно складається з 2-3 підрозділів. У розділі розглядаються теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, надається аналітичний огляд літературних джерел із предмета дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, оцінюється ступінь наукової розробки теми дипломної роботи, називаються ті питання, що залишились дискусійними, невирішеними, обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмету дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних прикладних досліджень.

Обов’язковим є використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних виданнях і джерелах, у т.ч. з наукометричної бази Scopus.    

Обсяг – 20-25 стор.

У другому розділі (дослідницько-аналітичному) студент повинен зробити ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах підприємства (організації) - бази дослідження. У розділі слід виділити 3-4 підрозділи, один із яких має бути присвячений загальній організаційно-економічній характеристиці досліджуваного підприємства (організації) з висвітленням основних управлінських і організаційно-економічних умов його діяльності та опису середовища функціонування, специфіки виробництва продукції (надання послуг), аналізу фінансово-економічних показників, що розкривають суть його економічної діяльності у динаміці (Додаток Д). Бажано основні результати фінансової (господарської) діяльності підприємства (організації) за минулі роки навести у формі узагальненої таблиці.

Наступні підрозділи повинні містити опис стану досліджуваної теми на підприємстві (організації), діагностування його діяльності  щодо обраного напряму дослідження, грунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу, дослідження окремих факторів, що обумовили виникнення проблеми.На завершення проводиться оцінка результатів проведеного аналізу діяльності підприємства (організації), діагностика ефективності управління підприємством (організацією) в цілому.

Дослідницько - аналітичний розділ повинен бути максимально насичений фактичною інформацією з ілюстраціями у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність, особливості, тенденції процесів, які досліджуються.

Інформаційну базу другого розділу складають інформаційні матеріали підприємства (організації): статут; положення про функціональні підрозділи, посадові інструкції фахівців, штатний розпис, форми бухгал­терської і статистичної звітності (№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал» та інші), дані управлінського обліку, договори з постачальниками, організаційно-розпорядницькі документи: накази, розпорядження, інструкції, довідкова інформація до аналітичних і прогнозних розрахунків.

Обсяг – 30-35 стор.

У третьому розділі (рекомендаційному) можеміститися декілька взаємопов’язаних підрозділів, у яких поступово на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження, надано конкретні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємства (організації) у відповідності з напрямом дослідження. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування, в тексті належить робити посилання типу: «Як свідчить аналіз, проведений у п.2.1., у… існує такий істотний недолік, як…», « Для успішного подальшого розвитку… можна запропонувати…», « З метою … можна запровадити …» [5, c.10].

У третьому розділі розкривають також зміст і результати власних досліджень, які мають практичне значення.

Обсяг – 20-25 стор.

Під час викладення результатів дослідження по тексту основної частини дипломної роботи бакалавра слід вживати наукову фразеологію, стійкі термінологічні словосполучення і стандартні вирази, які є ознакою наукового стилю. 

Зразки найбільш уживаної наукової лексики:

«Вважаємо, що…»

«Більш того, припускаємо, що…»

«Буде не зайвим…»

«У будь-якому випадку зазначені зміни зводяться до…»

«У найбільш загальному вигляді можна зазначити…»

«У будь-якому випадку не можна погодитися з…»

«У такому й лише такому смислі ми будемо вважати…»

«На наше переконання…»

«Очевидно, є всі підстави вважати…»

«Цілком імовірно, що…»

«Сумнівно, що можна очікувати…»

«Усе це, безумовно, вірно, проте…»

«Поділяючи дану точку зору,….»

«Як свідчить аналіз, проведений у п.1.1.,…»

«З метою … можна запропонувати…». 

ВИСНОВКИ

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, викладаються основні практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх практичного використання.

Висновки мають містити відповіді на всі завдання,поставлені у вступі, що дозволить визначити ступінь досягнення студентом мети дослідження. Для формулювання висновків і ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження в реально діючому підприємстві (організації).

Обсяг – 2-3 стор. 

РЕЗЮМЕ

Резюме включає в себе короткий зміст дипломної робити бакалавра. У ньому зосереджується увага на найсуттєвішому: викладається мета дослідження, стислий зміст роботи, основні висновки та практичні результати. Текст резюме виконується двома мовами - українською та англійською і повинен бути ідентичним [6].

Обсяг -  2-3 стор. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела, що використані для написання дипломної роботи бакалавра, слід розміщувати у списку в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів декілька, то прізвищ перших), а також заголовків праць. До списку використаних джерел включаються всі джерела, на які є посилання в роботі, а також ті, які використано при викладі конкретних положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.

Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку. 

ДОДАТКИ

Додатки використовуються для більш детального розкриття теми та зменшення цифрового (ілюстративного) навантаження на текст дипломної роботи. До додатків, за необхідності, доцільно включати допоміжний та інформаційний матеріал, що складає базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою:

- таблиці допоміжних даних;

- результати соціологічних і маркетингових досліджень;

- розрахунки економічного ефекту;

- ілюстрації (схеми, рисунки) допоміжного характеру;

- досліджений фактичний матеріал (бухгалтерську та статистичну звітність, аналітичну інформацію) (Додаток Е).

Крім того, в додатки можуть бути включені витяги із законодавчо-нормативних документів, проміжні математичні доведення, інструкції /положення/ правила, громіздкі таблиці, формули, методики, опис програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дипломної роботи бакалавра.

 

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Загальні вимоги

Дипломну роботу бакалавра друкують на комп’ютері на одному боці аркуша білого паперу формату А4(210x297мм) через 1,5 міжрядкові інтервали (29 - 30 рядків на сторінці); шрифтTimesNewRoman, розмір 14 мм.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля : зліва не менше 30 мм, справане менше 15 мм, зверху і знизу - не менше 20 мм.Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту - однаковою.

Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «РЕЗЮМЕ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали.

Кожний розділ починають із нової сторінки. Кожний наступний підрозділ починають одразу після закінчення попереднього.

Перелік умовних позначень надається у вигляді окремого списку, який розміщується після завдання перед змістом і вноситься до змісту як його складова «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ». Перелік слід друкувати у дві колонки, у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій - детальне розшифрування.

Нумерація

Нумерація сторінок дипломної роботи бакалавра має бути наскрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки.

Першою сторінкою дипломної роботи бакалавра є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, аркушах завдання та аркуші змісту номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі ВСТУПУ.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №.

Складові дипломної роботи бакалавра «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РЕЗЮМЕ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», без крапки, потім із нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. 

Ілюстрації

Ілюструвати дипломну роботу бакалавра слід за ретельно продуманим тематичним планом, виходячи із певного загального задуму, що допомагає уникнути випадкових ілюстрацій, пов’язаних із другорядними деталями тексту. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Ілюстрації ( малюнки, схеми, графіки, діаграми, креслення, фотографії ) необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, відокремлених крапкою.

По тексту дипломної роботи бакалавра у тому місці, де викладається теза, пов'язана з ілюстрацією, і де треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1». При повторному посиланні треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. рис. 3.1». 

Таблиці

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах розділу, наприклад: «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу).

Слово «Таблиця 2.3» розміщують у правому верхньому куті сторінки.

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Текст у таблиці варто друкувати через 1,0 міжрядковий інтервал, розмір шрифту 12.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назва таблиці не повторюється, а над другою частиною таблиці вказується «Продовження табл. 2.3».

Назви граф у таблиці починаються з великої літери, підзаголовки – з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони є самостійними.

У таблиці обов’язково зазначають одиниці виміру відповідно до стандарту. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість знаків після коми).

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Таблиці у додатках нумеруються арабськими цифрами в межах кожного додатка окремо. Наприклад: Таблиця А.1 (перша таблиця Додатку А).

На всі таблиці в роботі мають бути посилання, при цьому слово «Таблиця» пишуть скорочено, наприклад, «(табл. 2.3)» або «…як це видно з табл. 2.3». При повторному посиланні треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад, «див. табл. 2.3».

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. 

Формули

Формули в дипломній роботі бакалавра нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку.

Номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки в одному рядку з відповідною формулою, наприклад: (2.3) (третя формула другого розділу).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту, а однотипні формули, відокремлені від тексту, подають в одному рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Кожна формула відокремлюється від тексту роботи одним вільним рядком.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

При написанні дипломної роботи бакалавра студент повинен посилатися на авторів і джерела, з яких наводяться матеріали, або звідки взято ідеї, висновки, задачі або питання, вивченню яких присвячена робота. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не включений до останнього видання.

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (О.Є. Кузьмін, а не Кузьмін О.Є., як це прийнято в списку використаних джерел). Якщо необхідно послатися на думку зарубіжного фахівця, то прізвище необхідно подати в українській транслітерації (М.Мескон, а не M. Mescon, Ф. Хедоурі, а не F. Khedouri тощо).

Посилання в тексті на літературні джерела наводяться одразу після закінчення цитати, або після закінчення викладу запозиченого матеріалу інших авторів у квадратних дужках і містять порядковий номер джерела за списком використаних джерел і номер відповідної сторінки джерела, наприклад, [24, с. 103].

Для підтвердження власних аргументів і для критичного аналізу того чи іншого друкованого матеріалу наводяться цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст. 

Загальні вимоги до цитування такі:

- текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

- цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками;

- кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

- при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело. 

Оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках і вони можуть бутивідокремлені від основного тексту аркушем із написом великими літерами посередині слова «ДОДАТКИ».

Додатки потрібно розміщувати у порядку появи посилань на них у тексті.Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток …" і велика літера, що позначає додаток, наприклад: Додаток А.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б. Якщо у роботі використано один додаток, то він позначається як Додаток А.

Якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку...».

Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел. Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Додаток Ж). 


3. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

(щорічно затверджується кафедрою) 

Назва етапів дипломної

роботи бакалавра

Строк виконання етапів роботи

Затвердження теми дипломної роботи

перший тиждень вересня

Затвердження завдання на дипломну роботу і плану дипломної роботи

 

до 21.10.14

Підготовка і подання науковому керівнику вступу та І-го розділу дипломної роботи

 

до 01 грудня

Підготовка і подання науковому керівнику ІІ-го розділу дипломної роботи

 

до 02 березня

Підготовка і подання науковому керівнику ІІІ-го розділу дипломної роботи, висновків і резюме

 

до 01 квітня

Оформлення повного тексту дипломної роботи та подання на кафедру 2-х примірників і відгуку від підприємства (організації) – бази дослідження

 

до 15 квітня

Попередній захист дипломних робіт на кафедрі менеджменту та допуск їх до захисту у Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр»

останній тиждень квітня

24.04.2015–30.04.2015

Доопрацювання рукопису дипломних робіт за результатами попереднього захисту

 

до 15.05.2015

Захист дипломних робіт на засіданні Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр»

 

червень

  

4. ЗАХИСТ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ      РОБОТИ БАКАЛАВРА 

Дипломна робота бакалавра у 2-х примірниках (один у переплетеному вигляді, другий – у електронному) разом із відгуком від фахівця-практика підприємства (організації), яке було базою дослідження, подається на кафедру менеджменту не пізніше 15 квітня поточного навчального року. На подану дипломну роботу бакалавра науковий керівник готує письмовий відгук. Дипломна робота бакалавра також надається для внутрішнього рецензування іншому викладачу. Студент повинен бути ознайомлений зі змістом відгуку та рецензії до захисту дипломної роботи.

У відгуку наукового керівника визначаються:

- актуальність дослідження;

- ефективність використаних методик;

- рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки до виконання наукових досліджень;

- вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі;

- вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;

- перспективність запропонованих рекомендацій та ступінь обґрунтованості висновків;

- недоліки роботи.

Науковий керівник висловлює свою думку щодо відповідності роботи вимогам, а також щодо рекомендації до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр».

Підпис наукового керівника повинен супроводжуватися зазначенням його прізвища, ім’я, по-батькові, місця роботи, посади, наукового ступеня і вченого звання.

У рецензії рекомендується визначати :

- актуальність постановки і розроблення завдань;

- адекватність змісту роботи заявленій темі (назві) і меті;

- використання наукових методів дослідження;

- обґрунтованість висновків і пропозицій;

- участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення / ідеї / методики;

- вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

- недоліки щодо змістової частини роботи, оформлення.

Підпис рецензента від кафедри менеджменту має супроводжуватись зазначенням його прізвища, ім’я, по-батькові, місця роботи, посади, наукового ступеня та вченого звання.

Рецензія повинна містити загальний висновок щодо рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр». Рецензент також зазначає, якої оцінки, на його думку, заслуговує виконана дипломна робота бакалавра. 

У відгуку від підприємства, організації необхідно звернути увагу на:

- достовірність наведеної у роботі інформації та фактичних даних;

- повноту і докладність розв’язання завдань, поставлених у роботі;

- актуальність теми дослідження та її практичну значущість для підприємства (організації);

- можливість врахування отриманих результатів у діяльності підприємства (організації) та використання рекомендацій, запропонованих у дипломній роботі бакалавра.

Відгук фахівця-практика від підприємства (організації) оформлюється на фірмовому бланку і засвідчується печаткою підприємства (організації) та підписом керівника [6]. 

Рецензія повинна містити загальний висновок щодо рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр». При оцінюванні роботи береться до уваги чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому; науковість стилю викладання; відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Дипломна робота бакалавра може бути оцінена на «відмінно» , якщо в ній:

- зроблено власне оцінювання різних літературних джерел;

- використано сучасні методи дослідження;

- побудовано формалізовану модель проблеми;

- проведено комплексні дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції;

- результати дослідження мають практичне значення і рекомендовані до впровадження.

Дипломна робота бакалавра може бути оцінена на «добре» , якщо в ній:

- зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел;

- самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства або організації, на базі яких досліджувалася тема;

- проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими. 

Дипломна робота бакалавра може бути оцінена на «задовільно», якщо в ній:

- розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела;

- проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних;

- проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування. 

До захисту дипломної роботи бакалавра допускаються студенти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Попередній захист дипломної роботи бакалавра студент проходить на кафедрі менеджменту.

Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту на засіданні Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр». Подана до захисту дипломна робота бакалавра повинна мати на титульній сторінці підписи студента і наукового керівника.

Захист дипломної роботи бакалавра відбувається на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр». 

На захист дипломної роботи бакалавра студент готує доповідь (до 15 хвилин) за такою схемою: 

- обґрунтування актуальності теми дослідження;

- основний зміст роботи;

- узагальнення результатів дослідження;

- основні практичні результати, що одержано;

- рекомендації щодо практичного використання одержаних результатів для підвищення ефективності системи управління на підприємстві (в організації).

Під час прилюдного захисту студент доповідає і демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» та інших присутніх на захисті фахівців. Під час захисту мають бути продемонстровані таблиці, схеми, графіки (мультимедійний презентаційний проект). Студент повинен також надати відповіді на всі зауваження наукового керівника і рецензентів.

Хід захисту фіксується у протоколі Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр».     

За результатами публічного захисту дипломної роботи бакалавра на закритому засіданні Екзаменаційна комісіїя з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, рецензентів, зміст доповіді, відповіді на запитання).

Підсумкові результати захисту дипломних робіт бакалаврів оцінюються з використанням комплексної системи оцінювання : за 100-бальною шкалою, шкалою Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) та національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту дипломних робіт студентів за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою [4, c. 101] 

N з/п

 Критерії

Максимальна кількість балів

Зміст критеріїв оцінювання

Оцінка в балах

 1.

Якість наукового апарату дослідження (актуальність теми, її відповідність сучасним вимогам, об'єкт, предмет, мета, завдання, методи дослідження), відповідність темі дослідження, науковість, правильність, логічність викладу

10


- відповідає повністю;

 -відповідає неповністю;

 -відповідає недостатньо;

-відповідність відсутня;

-науковий апарат не визначений

10

8-9

6-7

1-5

 

0

2.

Аналіз джерел і літератури з теми дослідження, критичне їх осмислення

10

-повний, обґрунтований;

-неповний;

-недостатньо джерел літератури,  критичний аналіз недостатній;

-перелік наукових досліджень з теми поданий без відповідного аналізу;

-аналіз відсутній

10

8-9

 

 

6-7

 

 

 

1-5

0

 

3.

Повнота, науковий рівень обґрунтування розробок і запропонованих рішень:

- рівень самостійності роботи;

- відповідність змісту назві, поставленій меті та завданням;

- адекватність методики дослідження заявленим завданням;

- якість інтерпретації результатів дослідження, аргументованість висновків;

- наявність власних пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження

20

-повно та обґрунтовано;

-недостатньо повно та обґрунтовано;

-неповно, непослідовно, необгрунтовано;

-незадовільно;

-відсутня самостійність (списано) або не відповідає темі.

20

 

15-19

 

10-14

1-9

 

 

0

4.

Практична цінність розробок і запропонованих рішень

 

20

-висока практична цінність;

-практична цінність часткова;

-окремі елементи мають практичну цінність;

-практична цінність не доведена;

-немає практичної цінності

 

20

 

15-19

 

10-14

 

1-9

 

0

5.

Відповідність дипломної роботи встановленим в Україні вимогам до наукових робіт:

-грамотність, науковий стиль викладу;

-відповідність структури, обсягу роботи вимогам, затвердженим кафедрою менеджменту (згідно зі СВО «бакалавр»);

-якість оформлення роботи, якість бібліографічного списку;

-культура посилань на використані джерела і літературу

10

-повна відповідність, висока якість;

-недостатньо повна відповідність, достатня якість;

-неповна відповідність, недостатня якість;

-невідповідність, якість низька багато мовних помилок;

-якість оформлення незадовільна, робота  подана зсуттєвими порушеннями встановлених термінів

 

 

10

 

 

8-9

 

6-7

 

 

1-5

 

 

 

 

0

6.

Змістовність доповіді, презентації та відповідей на запитання голови і членів Екзаменаційної комісії та присутніх під час захисту

30

- повні, послідовні, логічні, презентація здійснена  з використанням мультимедіа;

-недостатньо повні, послідовні, логічні;

-непослідовно та нелогічно побудовано доповідь, недостатньо повні й глибокі відповіді на запитання;

-доповідь поверхова, незадовільні відповіді на запитання голови і членів ЕК;

-знання з теми дослідження незадовільні, відповіді на запитання голови і членів ЕК відсутні

 

 

 

 

30

 

23 -29

 

 

 

 

14 -22

 

 

 

1 – 13

 

 

 

 

0

7.

Разом

100

 

 

   

Підсумкова оцінка за результатами  захисту  дипломної  роботи за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою виставляється за таблицею:

Рейтинговий бал за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за національною шкалою

90-100

А

Відмінно

82-89

В

Добре

75-81

С

66-74

D

Задовільно

 

60-65

Е

0-59

F

Незадовільно

 

Екзаменаційна комісія з атестації здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» вирішує питання про присвоєння випускнику відповідної кваліфікації і про видачу диплома державного зразка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України № 5. – 2009.

 2. Засоби діагностики якості вищої освіти БАКАЛАВРА галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Галузевий стандарт вищої освіти України. Затверджено Наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України № 607. - [Чинний від 21.05.2012р.]  - Видання офіційне. – Київ, 2012. – 40 с.

 3. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент / Уклад. Л.Г.Данченко Л.Г., Н.І.Насікан, Н.І.Решетник, Н.В.Шульпіна – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 47 с.

 4. Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті. 2014-2015 н.р. /Уклад. Соловей М.І., Сорокін С.В., Шутов О.Г., Кудіна В.В. – К.: Вид. центр. КНЛУ, 2014. – 113 с.

 5. Підготовка дипломної роботи. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» / Упор.:Н.М.Любенко, Н.М. Кирилко. – К.: КНУТД, 2007. – 24 с.

 6. СВНЗ КНЛУ Варіативна частина засобів діагностики якості вищої освіти БАКАЛАВРА галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент», Затверджено Вченою радою КНЛУ, протокол №3 від 22.10.2012р.

 7. Соловей М.І. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / М.І.Соловей, Є.С.Спіцин, В.В.Кудіна. - [ вид. 2-ге переробл. і доп.]. – К.:Ленвіт, 2009. – 192 с.

 

Додаток А

Орієнтовна тематика дипломних робіт бакалаврів 

 1. Управління організацією на різних стадіях її життєвого циклу

 2. Стратегічне управління організацією в умовах активного впливу зовнішнього середовища

 3. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в організації

 4. Ефективність стилю управління організацією

 5. Особливості реалізації цілей та функцій менеджменту в організації сфери послуг

 6. Розробка та обґрунтування організаційного механізму в системі менеджменту підприємства

 7. Проектування організаційної структури підприємства

 8. Основні напрями розвитку методів менеджменту організації в умовах конкуренції

 9. Формування місії і мети функціонування організації

 10. Роль економічних методів управління в реалізації мети організації

 11. Економічна ефективність системи управління організацією

 12. Впровадження управлінських інновацій в організації

 13. Економічна оцінка управлінських рішень

 14. Методи розробки та обґрунтування управлінських рішень в організації

 15.  Прийняття управлінських рішень в умовах ризику

 16. Управління внутрішнім середовищем організації

 17. Моніторинг зовнішнього середовища організації

 18. Вплив зовнішнього середовища на систему управління організації

 19. Удосконалення організаційної структури управління підприємством сфери послуг

 20. Управління підготовкою та перепідготовкою персоналу організації сфери послуг

 21. Планування діяльності організації сфери послуг

 22. Система ефективного контролю в управлінні організацією

 23. Соціально-психологічні аспекти управління організацією

 24. Система контролю за виконанням управлінських рішень

 25. Економічне обґрунтування проекту стратегічного розвитку організації  

 26. Ефективність системи делегування повноважень в управлінні підприємством

 27. Впровадження системи управлінського обліку (контролінгу) в організації

 28. Проектний аналіз управлінської інформаційної системи організації

 29. Система інформаційно-аналітичного забезпечення операційної діяльності організації

 30. Планування та організація роботи менеджера

 31. Підвищення ефективності діяльності управлінського персоналу організації

 32. Моделі ефективності праці менеджерів різних ієрархічних рівнів організації

 33. Налагодження міжособових комунікацій у менеджменті організації

 34. Управління системою внутрішніх комунікацій у сучасній організації

 35. Організація системи управління фінансами підприємства

 36. Управління виробничо-фінансовою стійкістю підприємства

 37. Формування кадрового потенціалу в організації

 38. Проектування та розподіл повноважень менеджерів у сучасній організації

 39. Проектування та управління системами комунікацій організації

 40. Використання інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернет у сучасному менеджменті організації

 41. Управління ризиками в організації

 42. Стратегічне планування у сучасній організації

 43. Організація внутрішньофірмового планування на підприємстві

 44. Планування реалізації стратегії в системі менеджменту організації

 45. Формування стратегії управління організацією

 46. Механізм стратегічного управління організації сфери послуг 

 47. Управління стратегічною позицією організації

 48. Управління стресами в організації

 49. Система мотивації праці персоналу організації

 50. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті організації

 51. Управління персоналом організації сфери послуг

 52. Впровадження сучасних технологій управління персоналом організації

 53. Управління людським потенціалом сучасної організації

 54. Управління діловою кар’єрою персоналу організації

 55. Оцінювання професійних компетенцій персоналу організації

 56. Управління конфліктами в організації та способи їх вирішення

 57. Управління змінами в організації сфери послуг

 58. Культура управління в організації

 59. Сучасні методи відбору персоналу в організації

 60. Ефективність управління сервісною організацією

 61. Управління запасами матеріальних ресурсів організації

 62. Організація системи контролю якості продукції (послуг) підприємства

 63. Застосування системи загального менеджменту якості (TQM) в організації

 64. Управління реальними інвестиціями підприємства

 65. Управління ефективним використанням основних фондів організації

 66. Управління продуктивністю підприємства в сфері послуг

 67. Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом організації

 68. Система адміністративного менеджменту організації

 69. Управління фінансовою стійкістю організації

 70. Організація та планування адміністративної діяльності на підприємстві

 71. Управління зовнішньоекономічною діяльністю організації

 72. Організаційні структури управління зовнішньоекономічною діяльністю на  підприємстві

 73. Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності підприємства

 74. Ефективність управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

 75. Соціальна відповідальність у менеджменті організації

 76. Управління комерційною діяльністю організації

 77. Управління маркетинговою діяльністю організації

 78. Стратегія інноваційного розвитку організації

 79. Управління торгово-посередницькою організацією

 80. Управління організацією сфери освітніх послуг

 81. Ефективність управління посередницькою діяльністю

 82. Формування внутрішнього середовища організації

 83. Макроекономічні ризики в системі управління організацією

 84. Управління конкурентоспроможністю малого підприємства

 85. Механізм адміністрування в процесі управління організацією

 86. Управління розробкою та реалізацією маркетингової стратегії організації

 87. Організаційна культура в системі управління підприємством

 88. Система інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства

 89. Діагностика лідерської компетентності керівника організації

 90. Проектування операційної системи організації сфери послуг

 91. Адаптація системи управління організацією в умовах конкурентного середовища.

  

Додаток Д

Основні показники аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства 

Назва коефіцієнта

Leverage ratios

Зміст формули

Алгоритм розрахунку*

За старими та новими формами фінансової звітності**

Що характеризує

Рекомендоване значення, тенденції змін

1. Аналіз власного капіталу підприємства

1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів

Fixed Capital Depraciation Ratio

(FCD)

Відношення амортизації до первісної вартості основних засобів

К зоз = =

=

Показує, на скільки амортизовані основні засоби

зменшення

1.2. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Asset Turnover Ratio

Відношення вартості нових основних засобів до вартості основних засобів на кінець року

Kооз = =;

=

Показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби

збільшення

2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.1.Коефіцієнт фінансової залежності

 

Debt-to-Assets Ratio (DAR)

Відношення загальної кредиторської заборгованості до всіх активів

К зал =

 

Показує, яка частина активів фінансується за рахунок залучених коштів

критичне значення - 2, зниження

2.2.Коефіцієнт фінансового ризику

 

Debt-to-Equity Ratio (DER)

 

Відношення довгострокових пасивів до власного капіталу

К ф.р. =

 

 

 

 Показує співвідношення між залученими та власними коштами.

 

 0, 5, критичне значення - 1

2.3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Long-term debt Ratio (LDR)

Відношення довгострокових зобов’язань до суми власного капіталу та довгострокових зобов’язань

К д.з.п.к. =

 

Зростання цього показника - негативна тенденція. Означає зростання залежності від зовнішніх інвесторів

0,4

2.4.Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел 

 

Відношення власного капіталу до власного капіталу та поточних зобов’язань

К ф.н.к.д. =

 

Показує відсоток власного капіталу в капіталізо­ваних джерелах

0,6

3. Аналіз ліквідності

3.1. Коефіцієнт загальної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття)

Current Ratio (CR)

Відношення поточних активів за виключенням ТМЗ до короткострокових зобов’язань

 

К заг. =

 

Характеризує здатність підприємства покрити короткострокові зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів

1-2

3.2. Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності

QR

Відношення ліквідних активів (запасів і затрат + грошових коштів, розрахунків тощо) до короткострокових зобов’язань

К терм = 

 

К терм =

 

Показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок ліквідних оборотних коштів

0,7 - 0,8

3.3 .Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

AR

Відношення грошових активів до поточних зобов’язань

К аб.=   

Каб =

Показує, яка частка короткострокових зобов’язань може бути погашена негайно

 

0,5 – 0,35

4.Аналіз рентабельності підприємства

4.1.

Рентабельність сукупного капіталу

Return on aggregate (ROA)

Відношення чистого прибутку підприємства до валюти балансу

R roa =;

=

Характеризує величину віддачі сукупного капіталу підприємства

 

4.2.

Рентабельність власного капіталу

 

Return on Equity (ROE)

Відношення чистого прибутку до власного капіталу

R roe = ;

=

 

Характеризує прибутковість виробництва з т.з викор.несків акціонерів

 

не < 0,2

4.3. Чиста рентабельність продажів

 

NPM

Відношення чистого прибутку до доходу від реалізації

R npm = ;

=

Показує,скільки припадає чистого прибутку на одиницю доходу

 

> 0,

збільшення

4.4. Чиста рентабельність виробництва

 

Net-manufacturing Margain

Відношення чистого прибутку до собівартості продукції підприємства

R вч =  *

100 %;

=  * 100%

Показує величину прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції

 

> 0,

збільшення

5. Аналіз ділової активності

5.1.Коефіцієнт оборотності активів

Assets Turnover Ratio

Відношення виручки від реалізації до середньої суми активів за період

 

 

К об.а =

 

=

Швидкість обороту сукупного капіталу показує, скільки разів за певний період відбувається повний цикл виробництва, що приносить прибуток

не менше 0,47

5.2.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Accounts Receivable Turnover Ratio

Відношення виручки від реалізації до середньої величини рахунків дебіторів

К об д.з =

 

=

 

Показує середній термін у днях інкасації коштів по поставках продукції покупцям з наданням відстрочки платежу

не менше 1

5.3.Період оборотності дебіторської заборгованості

Accounts Receivable Turnover Period

Середня дебіторська заборгованість за період і виручка від реалізації

 

T об.д.з =

Відображає середнє число днів, необхідне для стягнення заборгованості

збільшення

5.4.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Accounts Payable Turnover Ratio

Відношення виручки від реалізації до середньої величини розрахунків з кредиторами

К об к.з =

 

 

Дає можливість визначити, наскільки швидко компанія платить по рахункам постачальників

 

зменшення

5.5. Період оборотності кредиторської заборгованості

 

Accounts Payable Turnover Period

Середня кредиторська заборгованість за період і виручка від реалізації

 

T об.к.з =

Відображає середнє число днів, необхідне для повернення заборгованості

 

 

збільшення

 

5.6.Коефіцієнт оборотності основних коштів (фондовіддача)

Fixed Assets Turnover Ratio

(capital productivity)

Відношення вартості продукції до середньорічної вартості основних засобів

 

 

Визначає ефективність використання основних засобів підприємства

 

збільшення

 

*Чотиризначний код рядка в алгоритмі розрахунку коефіцієнтів відповідає формам фінансової звітності з 2013 року, тризначний – до 2013 року. 

**Трансформаційну таблицю відповідності кодів рядків нових форм рядкам старих форм-див. 

http://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9613-2013.epub/navPoint-6 

 

Додаток Ж

Зразок оформлення списку використаних джерел 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ НАУКОВИХ РОБІТ

(«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання») [1] 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
 4. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Три автори

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—  .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—  .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.
 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—  .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—  .— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006.— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали

конференцій,

з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
 3. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 4. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 5. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
  1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
  2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
  3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006.—(Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.
 2.    Т. 6. — 2007. — 277 с.
 3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 4. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 5. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!