Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2007 Зміст та вимоги до виконання курсового проекту

Зміст та вимоги до виконання курсового проекту

« Назад

ЗМІСТ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Самостійна робота студентів полягає у виконанні курсового проекту, який передбачає вивчення та аналіз впливу нормоутворюючих факторів на показники витрат часу та продуктивність виконання робіт, розрахунки норм праці для працівників автотранспортного підприємства, розрахунки чисельності та заробітної плати окремих категорій працівників АТП.

1. Метою  методичних  вказівок  є  забезпечення  студентів методикою виконання  та  оформлення  курсового  проекту, ознайомлення їх з вимогами до розробки окремих розділів роботи,  техніко-економічного обґрунтування  організаційних рішень.   Назва   курсового   проекту - "Розробка норм праці, розрахунок чисельності та заробітної плати працівників автопідприємства".

2. Змістом курсової роботи є організація, нормування та оплата праці  при виконанні  транспортно-логістичних та ремонтно-  обслуговуючих робіт в автопідприємстві.  В курсовому   проекті   розробляється   нормативна база та виконується техніко-економічні розрахунки чисельного складу виробничих підрозділів підприємства, розраховуються відрядні розцінки, відрядний заробіток та системи оплати праці для різних категорій працівників у відповідності із запропонованими умовами виконання заданого добового обсягу перевезень Qд. Самостійна робота студентів полягає у груповому (чисельність групи - 3 студента) виконанні колективного завдання з персональною відповідальністю кожного з членів групи за певний обсяг робіт: 1-й студент відповідає за організацію, нормування та оплату праці при виконанні транспортного процесу, 2-й – за організацію, нормування та оплату праці при виконанні робіт з навантаження-розвантаження, 3-й – за організацію нормування та оплату праці при виконанні ремонтно-обслуговуючих робіт.

3. Базою для виконання   курсового   проекту є накопичені теоретичні  знання   з  організації,  нормування  та  оплати праці,  існуючі нормативні матеріали з нормування праці, критичний аналіз   запропонованих завданням вихідних даних відносно обсягів перевезень та умов роботи підприємства, технічних характеристик рухомого складу автотранспорту та перевантажувальних механізмів.

4. Курсовий проект складається із наступних етапів:

Студент А.

А.1 - аналіз запропонованих базових умов виконання автомобільних перевезень, пропозиція альтернативного транспортного засобу, обґрунтування та вибір рухомого складу (загалом не менше 2-х моделей);

А.2 - дослідження впливу нормоутворюючих факторів на норми праці водіїв (не менше 2-х факторів), формування вимог до організації транспортного процесу;

А.3 - розрахунок норм часу та норм виробітку водіям при використанні запропонованих моделей рухомого складу та порівняння показників продуктивності праці;

А.4 – оцінка рівня виконання норм праці та вибір раціонального рухомого складу;

А.5 - розрахунок кількості транспортних засобів та водіїв;

А.6 - розрахунок відрядних розцінок та відрядного заробітку водіям автомобілів;

А.7 - розробка графіків змінності водіям автомобілів;

Студент Б.

Б.1 - аналіз запропонованої схеми виконання навантажувальних робіт, вибір перевантажувальних механізмів та розробка перевантажувального процесу;

Б.2 - дослідження впливу нормоутворюючих факторів на норми праці виконавців перевантажувальних робіт (не менше 2-х факторів), формування вимог до організації перевантажувального процесу;

Б.3 - розрахунок норм часу та норм виробітку на виконання навантажувальних робіт,

Б.4 – оцінка рівня використання часу різними учасниками перевантажувального процесу;

Б.5 - розрахунок кількості виконавців навантажувальних робіт та складу комплексної бригади;

Б.6. розрахунок відрядних розцінок та колективного відрядного заробітку виконавцям навантажувально-розвантажувальних робіт;

Студент В.

В.1 - розрахунок сумарного пробігу рухомого складу (для 2-х моделей, що обрав студент А);

В.2 – розрахунок питомих витрат праці з обслуговування та ремонту на 1000 км. пробігу для кожної з моделей рухомого складу;

В.3 – визначення чисельності виконавців за окремими видами робіт з ТО та ПР;

В.4 - розрахунок необхідних виробничих площ та вибір комплектів обладнання, технологічної оснастки та інструменту для виконання заданих видів робіт з ТО та ПР.

В.5 - дослідження впливу нормоутворюючих факторів на норми праці ремонтних працівників (не менше 2-х факторів),

В.6 – розробка форм суміщення професій, що забезпечують покращення рівня використання робочого часу та формування комплексної бригади ремонтників;

В.7 – розрахунок колективного відрядного заробітку за умови непрямої відрядної оплати праці та принципів його розподілу серед виконавців;

В.8 - оцінка рівня використання часу працівниками комплексної бригади ремонтних працівників.                 

5. Курсовий проект оформлюється у вигляді 3-х окремих розрахунково-пояснювальних записок  та загальної групової презентації.  Розрахунково-пояснювальні записки  слід  виконувати  у  відповідності  з  вимогами  ГОП, графічну частину – у відповідності  з ЄСКД.

6. Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути підготовлена  в  такій послідовності: титульний лист, завдання на курсовий проект,  реферат, вступ, основна частина, висновки, список літератури, додатки .

7. При написанні розрахунково-пояснювальної записки необхідно чітко витримувати послідовність викладення питань, логічний  зв’язок  між  ними, писати просто, ясно, грамотно, не допускати  повторів, протиріч між окремими положеннями  та фактичним матеріалом.

8. Обсяг розрахунково-пояснювальної  записки - 25-35  сторінок на одній стороні аркушу формату А4.  В записці повинні бути наведені всі розрахунки з необхідними, обов'язково вичерпними поясненнями та посиланням на використані джерела інформації. Графіки, схеми та інший ілюстративний матеріал можна виконати простим олівцем або за допомогою графічних програм. Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути підписана студентом на титульному листі.

9. Презентація повинна буди виконана в Power Point і відображати внесок кожного з членів групи в спільне виконання завдання. мінімальна кількість слайдів презентації -10.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

1. Реферат повинен вміщувати в скороченій формі зміст виконаного проекту.

2. У вступі слід викласти зміст персональної розробки, її зв'язок із загальним завданням, використані підходи та методики до виконання роботи.

3. В основній частині слід, перш за все, проаналізувати вихідні дані та запропоновані базові умови, схеми виконання технологічних процесів, представити їх у графічній формі, виконати необхідні розрахунки щодо аналізу норм праці та використання робочого часу виконавцями автоперевезень, перевантажувальних робіт та робіт з ТО та ПР. Варіюючи окремими нормоутворюючими факторами (не менше двох для кожного з виконавців проекту) слід дослідити їх вплив на відповідні норми часу та відрядні розцінки з оплати праці водіїв, механізаторів, вантажників, ремонтних працівників. На додаток до норм праці, представлених у вигляді таблиць, слід представити їх у графічний або індексний спосіб. При відсутності аналітичної залежності необхідно використати методи апроксимації для обробки графічного матеріалу. В розрахунках норм праці слід надавати перевагу аналітично-розрахунковому методу нормування, базуючись на технічних характеристиках машин та механізмів, існуючим нормативним матеріалам з нормування відповідних видів робіт.

4. При організації взаємодії студентів у колективному виконанні завдання треба враховувати, що результати розрахунків чисельності рухомого складу та норм виробітку водіїв, що виконуються студентом А повинні використовуватись в якості вихідних даних для студентів Б та В. В той же час виконання завдання кожним із студентів має свої особливості, що наведені далі.

Студент А. Свої розрахунки норм праці та чисельності транспортних засобів студент А виконує виходячи із даних, наведених в 12.2 та табл.12.1. На підставі заданих характеристик умов виконання перевезень (довжина маршруту, група доріг, спосіб виконання перевантажувальних робіт і т. ін.) та запропонованої моделі рухомого складу пропонується альтернативний транспортний засіб рекомендованого типу, для порівняння виконуються розрахунки продуктивності транспортних засобів. Розраховуються норми часу та виробітку. Виконуються розрахунки, що дозволяють порівняти продуктивність праці та рівень виконання норм праці водіями при використанні кожної з обраних моделей рухомого складу ( не менше 2-х моделей). На підставі порівняння обгрунтовується вибір раціонального рухомого складу. Відповідно до заданого добового обсягу переробки вантажів у вантажоутворюючому пункті Qд необхідно розрахувати  чисельність транспортних засобів для вибраного рухомого складу, з урахуванням схеми закріплення водіїв за автомобілями - чисельність водіїв. В презентаційному матеріалі виносяться порівняльні таблиці параметрів рухомого складу, продуктивності праці та виконання норм, графіки, що ілюструють вплив нормоутворюючих факторів, графіки змінності і т.ін.

Студент Б. Кількість навантажувальних механізмів та виконавців робіт розраховується на основі визначення норм праці з урахуванням узгодження продуктивності та забезпечення найбільш повної завантаженості виконавців на різних стадіях перевантажувального процесу. Вихідні дані для розрахунку норм часу та виробітку на перевантажувальні роботи приймаються на підставі табл. 12.2 та з урахуванням добового обсягу навантажувальних робіт Qд і обраного студентом А рухомого складу. Норми часу на виконання перевантажувальних робіт повинні бути узгоджені з використаними студентом А нормами часу простою автомобілів. Чисельність виконавців на різних етапах перевантажувальних робіт повинна забезпечувати погоджену з точки зору продуктивності сумісну роботу виконавців. Результати досліджень впливу нормоутворюючих факторів на норми часу повинні стати базою для вибору типу та моделі перевантажувальних машин, найпростіших ручних пристосувань, розробки пропозицій з раціонального виконання навантажувальних робіт, що забезпечують скорочення норм часу, підвищення продуктивності праці механізаторів та вантажників,  зменшення  чисельності  виконавців. Технологічну схему виконання розвантажувальних робіт слід розробити самостійно, розглянувши альтернативні варіанти виконання робіт: з використанням різних видів механізмів та ручних пристосувань. Технологічна схема робіт, дослідження впливу нормоутворюючих факторів, оцінки рівня використання часу різними учасниками перевантажувального процесу оформлюються графічно у вигляді презентаційного матеріалу.

Студент В. В якості вихідних даних для розрахунків норм праці, визначення чисельності ремонтних працівників та показників оплати праці використовуються отримані студентом А розрахунки чисельності рухомого складу та добових пробігів транспортних засобів. На їх підставі з використанням норм часу на технічні обслуговування та поточний ремонт визначається чисельність ремонтних робітників, здійснюється їх розподіл за видами робіт. По кожному з видів робіт, що закріплені за студентом згідно завдання, розраховуються норми праці та відрядні розцінки не менше ніж для однієї технологічної операції. На прикладі даних операцій досліджується вплив нормоутворюючих факторів. Аналізується доцільність використання суміщення професій та робіт для покращення рівня завантаження працівників та пропонуються раціональні форми суміщення. За умови використання непрямої відрядної форми оплати праці на підставі самостійно обраної студентом годинної тарифної ставки розраховуються непрямі відрядні розцінки. За існуючої системи нарахувань на заробітну плату визначається колективний фонд оплати праці бригади ремонтних працівників та розробляється простий та ефективний порядок розподілу заробітної плані серед виконавців. В загальну презентацію доцільно включити організаційну структуру бригади ремонтних робітників та розподіл за видами робіт, форми суміщення професій та робіт, дослідження впливу нормоутворюючих факторів, порядок розподілу колективного заробітку і т. ін..

5. У висновках необхідно вказати на головні результати викопаної персонально студентом роботи та закономірності, встановлені завдяки власному дослідженню і виконаним розрахункам.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

1. Вихідні дані для курсового проекту складаються із  загальних базових умов виконання перевезень вантажів (12.2), загальної характеристики схеми виконання навантажувальних робіт (12.4), вибору конкретних параметрів транспортного процесу (табл. 12.1), виконання  навантажувальних (табл. 12.2) та ремонтно-обслуговуючих робіт (табл. 12.3), що відповідають варіанту індивідуального завдання.

2. Загальні базові умови перевезень вантажів визначаються викладачем для кожної з груп студентів із наведеного далі переліку варіантів:

2.1. Варіант 1. Бортові автомобілі А1 здійснюють перевезення сільськогосподарських вантажів К-го класу в контейнерах. Тривалість зміни складає Тз годин. Час автомобіля в наряді - Тн годин. Маятниковий маршрут довжиною lзаг кілометрів частково проходить по дорогах lll–ї групи (а відсотків), частково l-ї групи (в відсотків). Навантаження та розвантаження здійснюються механізовано з масою підйому вантажу –gп. Нульовий пробіг по дорогах ll-ї групи складає lо.

2.2. Варіант 2. Бортові автомобілі А1 з причепом А2 здійснюють перевезення будівельних матеріалів К-го класу на піддонах. Тривалість зміни складає Тз годин. Час автомобіля в наряді - Тн. Маятниковий маршрут довжиною lзаг частково проходить в місті (а відсотків), частково - по дорогах ll-ї групи (в відсотків). Навантаження та розвантаження здійснюються механізовано з масою підйому вантажу – gп. Нульовий пробіг по місту складає lо.

2.3. Варіант 3. Бортові автомобілі А1 здійснюють перевезення плодо-овочевих вантажів К-го класу на піддонах масою gп. Тривалість зміни складає Тз годин. Час виконання підготовчо-заключних робіт складає Тпз. Маятниковий маршрут довжиною lзаг частково проходить в місті (а відсотків), частково по дорогах І-ї групи (в відсотків). Навантаження та розвантаження здійснюються механізовано. Нульовий пробіг по місту складає lо.

2.4. Варіант 4. Автомобілі-тягачі А1 з напівпричепом А2 здійснюють перевезення залізобетонних блоків масою 2 т. Тривалість зміни складає Тз годин. Час автомобіля в наряді - Тн. Маятниковий маршрут довжиною l заг частково проходить в місті (а відсотків), частково - по дорогах ll -ї групи (в відсотків). Навантаження та розвантаження здійснюються механізовано. Нульовий пробіг по місту групи складає lо.

2.5. Варіант 5. Автомобілі-тягачі А1 з напівпричепом А2 здійснюють перевезення сільськогосподарських вантажів К -го класу в контейнерах масою gп. Тривалість зміни складає Тз годин. Час автомобіля в наряді - Тн. Маятниковий маршрут довжиною l заг  частково проходить по дорогах lll –ї групи (а відсотків), частково І -ї групи (в відсотків). Навантаження та розвантаження здійснюються механізовано. Нульовий пробіг по дорогах І -ї групи складає lо.

2.6. Варіант 6. Автомобілі-самоскиди А1 здійснюють перевезення сипучих будівельних матеріалів К-го класу. Тривалість зміни складає Тз годин. Час виконання підготовчо-заключних робіт складає Тпз. Маятниковий маршрут довжиною l заг  частково проходить в місті (а відсотків), частково - по дорогах ll -ї групи (в відсотків). Навантаження здійснюються механізовано за допомогою стрічкового транспортеру, розвантаження - самоскидом. Нульовий пробіг по місту складає lо.

2.7. Варіант 7. Бортові автомобілі А1 з причепом А2 здійснюють перевезення промислових вантажів К-го класу в пакетах. Час автомобіля в наряді - Тн. Час виконання підготовчо-заключних робіт складає Тпз. Маятниковий маршрут довжиною l заг частково проходить по дорогах І -ї групи (а відсотків)), частково - по дорогах ll -ї групи (в відсотків). Навантаження та розвантаження здійснюються механізовано з масою підйому вантажу – gп. Нульовий пробіг по місту складає lо.

2.8. Варіант 8. Автомобілі-самоскиди А1 здійснюють перевезення рудних матеріалів К-го класу. Час автомобіля в наряді - Тн. Час виконання підготовчо-заключних робіт складає Тпз. Маятниковий маршрут довжиною l заг  частково проходить по дорогах lll -ї (а відсотків), частково - по дорогах ll -ї групи (в відсотків). Навантаження здійснюються за допомогою екскаватора з масою підйому gп, розвантаження - самоскидом. Нульовий пробіг по дорогах ll -ї групи складає lо.

3. Параметри транспортного процесу індивідуального завдання приймаються згідно табл. 12.1, виходячи з останньої цифри шифру студента А.  

Таблиця 12.1

Параметри транспортного процесу

А1

А2

lзаг

а

в

К

Тз

Тпз

Тн

 

Бортовий

Само-скид

Тягач

Причеп

Напів-причеп

0-3-

ЗИЛ-5301

КамАЗ-6520

КамАЗ-6460

ГКБ-817

МАЗ-938040

14

30

70

II

5

10,2

0.3

9.2

4-6

МАЗ-53371

МАЗ-651705

 

МАЗ-54329

МАЗ-89026

МАЗ-938660

17

40

60

III

7

1 1,1

0.4

9

7-9

КамАЗ -53215

КрАЗ-6510

КамАЗ-54115

ГКБ-83352

МАЗ-938040

15

50

50

II

6

9,5

0.35

11.

4. Загальна схема виконання перевантажувальних робіт визначається викладачем для кожної з груп студентів із наведеного далі переліку  варіантів:

4.1. Варіант 1. Вантажі у вигляді пакетів штабельовані на висоті hш1 в приміщенні складу, де можливим є застосування лише найпростіших (немеханізованих) засобів для транспортування на відстань l1 на території складу. Далі вантажі необхідно завантажити в кузов автомобіля автонавантажувачами з переміщенням на відстань l2. Необхідно запропонувати модель автонавантажувача, вид найпростіших пристосувань та їх вантажопідйомність gв, а також визначити масу підйому вантажуgп1 автонавантажувачем, зважаючи на масу одиниці вантажу gм. Для виконання робіт з розвантаження за допомогою автокранів необхідно запропонувати модель автокрана, передбачивши поворот стріли на кут у αп градусів, подальше переміщення вантажів на відстань l пв вручну та штабелювання на висоті hш2.  

4.2. Варіант 2. Вантажі у мішках розташовані в складському приміщенні на 2-му поверсі і штабельовані на висоті hш1 . Їх переміщення на 1-й поверх здійснюється за допомогою ліфта з попереднім підвозом вантажів на відстань l1 за допомогою найпростіших пристьосувань, подальшою подачею на відстаньl2та навантаженням в кузов автомобіля за допомогою автокранів шляхом повороту стріли на кут αп градусів. Час підйому та опускання ліфта з урахуванням очікування та заїзду/виїзду складає tлп та tло відповідно. Необхідно запропонувати вид найпростіших пристосувань та їх вантажопідйомність gв, вибрати модель автокрану та визначити масу підйому вантажу gп1 автокраном, зважаючи на масу одиниці вантажу gм. Стосовно робіт з розвантаження необхідно самостійно запропонувати модель електронавантажувача з урахуванням відстані переміщення вантажу l пв та штабелювання вантажів на висоті hш2.  

4.3. Варіант 3. Ящики з плодоовочевою продукцією штабельовані на висоті hш1 в приміщенні складу, звідки після переміщення на відстань l1 вони вкладаються на стрічку транспортера та подаються зовні для завантаження в кузов автомобіля автонавантажувачами з переміщенням на відстань l2 . Необхідно вибрати засоби для переміщення вантажів на відстань l11, модель автонавантажувача, а також визначити масу підйому вантажу gп1 автонавантажувачем, зважаючи на масу одного ящика gм. Для виконання робіт з розвантаження за допомогою автокранів необхідно запропонувати модель автокрана, передбачивши поворот стріли на кут у αп градусів, подальше переміщення вантажів на відстань l пв вручну та штабелювання на висоті hш2.  

4.4. Варіант 4. Ящики з морепродуктами розташовані в підвальному приміщенні і штабельовані на висоті hш1 . Їх переміщення на 1-й поверх здійснюється за допомогою транспортера з попереднім підвозом вантажів на відстань l1, подальшою подачею в кузов автомобіля з поворотом стріли автокрану на αп градусів. Необхідно запропонувати вид найпростіших пристосувань та їх вантажопідйомність gв, вибрати модель автокрана та визначити масу підйому вантажу gп1, зважаючи на масу ящика gм. Роботи з розвантаження передбачають використання автонавантажувача, що переміщує вантажі на відстань l пв а штабелювання вантажів на висоті hш2.  

4.5. Варіант 5. Цукор у мішках масою gм штабельований на висоті hш1 в приміщенні складу, де можливим є застосування лише найпростіших (немеханізованих) засобів для транспортування на відстань l1 на території складу. Для навантаження в кузов автомобіля за допомогою автокрана шляхом поворота стріли на αп градусів вантаж необхідно підняти за допомогою ліфта з подальшим переміщенням на відстань l2. Необхідно запропонувати модель автокрана та масу підйому gп1. Також для виконання розрахунків пов’язаних з розвантаженням автомобіля необхідно визначити модель автонавантажувача за умови, що вантажі переміщуються на відстаньlпв з подальшим штабелюванням на висоті hш2.

4.6. Варіант 6. Пісок в кар’єрі навантажується в кузов автомобіля за допомогою екскаватора з ємністю ковша vM, що обертається на αп градусів. Автомобілі розвантажуються на заводі з виробництва бетону насипом до бункеру з подальшим переміщенням за допомогою стрічкового транспортера та подальшим переміщенням за допомогою норії (елеватора). Виходячи з добового обсягу перевезень та розрахунків параметрів транспортного процесу необхідно вибрати модель екскаватора, ширину стрічки транспортера, ємність ковша елеватора.

4.7. Варіант 7. Зерно з трюму зерновозу навантажується в бункер за допомогою портового крану з ємністю ковша vM, що обертається на αп градусів. Далі переміщується в кузов автомобіля за допомогою стрічкового транспортера. Розвантаження здійснюється насипом до бункеру з подальшим переміщенням за допомогою норії (елеватора) до зерносховища. Виходячи з добового обсягу перевезень та розрахунків параметрів транспортного процесу необхідно вибрати модель портового крану, ширину стрічки транспортера, ємність ковша елеватора.   

5. Вихідні дані для виконання розрахунків стосовно перевантажувальних робіт вибираються за даними таблиці 12.2 згідно з останньою цифрою шифру студента Б.

Таблиця 12.2

 Пара-метр

Остання цифра шифру студента

 

1

3

7

4

2

6

8

0

9

5

Qд.,т

528

490

550

510

470

530

560

600

590

570

gп, кг

400

440

350

470

390

430

380

420

400

360

gM, кг

20

30

28

25

26

22

20

30

25

28

l1, м

40

44

36

45

35

42

45

38

40

44

l2, м

46

38

45

39

51

48

50

47

43

54

vM, м.

1.6

2.0

1.8

2.1

1.5

1.4

1.6

1.2

1.3

1.5

 αп, град

180

150

120

210

180

150

210

120

180

150

tлп, хв.

1.6

1.3

1.0

2.0

1.4

1.6

1.7

1.9

1.8

1.5

tло. хв.

1.2

1.1

1.05

2.2

1.25

1.0

1.4

1.8

1.7

1.8

hш1, м

1.8  

 1.6

1.8

1.5

1.8

1

1

1.8

1

1

hш2, м

1.5

1.8

1.6

1.7

1.5

1.8

1.7

1.6

1.9

1.8

l пв,, м

12

10

13

11

12

8

10

9

14

10

6. Загальними для всіх варіантів виконання навантажувальних робіт  є однозмінний режим роботи, використання автокраном сталевих канатів, однакова з водіями тривалість робочої зміни Тс та добовий обсяг виконання навантажувальних робіт Qд.                                                                    

7. Вибір вихідних даних для виконання студентом В розрахунків, пов’язаних з нормуванням робіт з ТО та ПР здійснюється на підставі даних табл.12.3 та результатів вибору транспортних засобів, визначення їх кількості, а також добових та місячних пробігів рухомого складу.                                     8. 8. Індивідуальне завдання студенту В визначається на підставі вибору по табл. 12.3 видів робіт поточного ремонту згідно цифр шифру студента.  

ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

1. Нормування праці водіїв

1.1. Розраховуючи норми виробітку водіям слід використовувати «Єдині норми часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом та відрядні розцінки водіям автомобілів» [ 4 ].

1.2. Зважаючи на те, що маршрут перевезень проходить по різних групах доріг слід використовувати середньозважену швидкість руху автомобілів Vт

де: VTi - нормативна технічна швидкість руху автомобілів по дорогах і-тої групи;

yі - доля доріг і-тої групи в загальній довжині маршруту.

Таблиця 12.3

Цифра шифру

Вид робіт

Режим роботи

Технологічна операція

  0

  1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

Роботи з ремонту двигуна

Роботи з рем. ходової част.

Роботи з рем. електрообл-ня

Роботи з рем. паливн. аппар.

Вулканіз. та шинорм. роботи

Газозварювальні роботи

Акумуляторні роботи

Кузовні роботи

Малярні роботи

Верстатні роботи

Однозм.

Однозм.

Двозмін.

Двозмін.

Двозмін.                                                                                    

Однозм.

Однозм.

Однозм.

Однозм.

Однозм.

 

Заміна головки блока цил-рів

Складання карданного валу

Заміна лампи фари

Заміна паливного баку

Заміна колеса автомобіля

Заварка тріщини крила

Заміна акумулятора

Рихтування капота

Фарбування крила

Виготовлення гайки кріплення колеса

1.3. Розраховуючи кількість транспортних засобів для перевезеньвантажу та кількість водіїв слід виходити із загального добовогообсягу  переробки вантажів Qд та виконаних розрахунків змінно-добовогозавдання водію автомобіля Qa , а також схеми закріплення водіїв за автомобілями, що визначається з формули:

NB - кількість водіїв, що закріплюється за 1 автомобілем;      Тн - нарядний час автомобіля;

Тпз - підготовчо-завершальний час;

Др - кількість днів роботи автомобіля на місяць;

Фм - місячний фонд робочого часу.

При цьому Фм приймається рівним 177 годин, а Др = 25 днів.

1.4. Вибираючи як альтернативну іншу модель рухомого складу здійснюються відповідні розрахунки норм виробітку, порівнюється продуктивність із запропонованим в завданні рухомим складом, визначається рівень виконання норм за прийнятої тривалості зміни.

1.5. В дослідженнях впливу нормоутворюючих факторів на норми праці необхідно не менш як для двох факторів отримати аналітичні вирази, графічні залежності їх впливу на норми часу, що стосуються водіїв, зокрема норми пробігу та норми простою під навантаженням-розвантаженням. Для цього  використовують  табличні  норми  часу,  варіюють значеннями параметрів в розрахункових формулах, звертаються до методів регресійного аналізу.

1.6. Для розрахунків відрядних розцінок та відрядного заробітку водіїв студентом самостійно приймається годинна тарифна ставка, що відповідає поточному рівню заробітної плати водіїв автотранспорту.

2. Нормування праці вантажників.

2.1 Розрахунок норм праці на виконання перевантажувальних робіт здійснюється за допомогою аналітично-розрахунковим методом з використанням технічних характеристик перевантажувальних механізмів. Норми праці на роботи, що виконуються вручну розраховуються за допомогою аналітично-дослідницького методу або з використанням нормативів на окремі види робіт (навалка, укладка, перенесення вантажу).

2.2. Розраховуючи норми часу на навантаження автомобілів Тпр1 та розвантаження Тпр2 слід використовувати виходити з необхідністю їх узгодження з нормами часу простою автомобілів t'np, які використовує студент А . Необхідно дотримуватись умови:

Тпр1 +ТпР2< 0,9 t'np,

оскільки t'np включає як час простою при навантаженні, так і при розвантаженні автомобіля. Окрім того, прийнято, що 10 % загаль­ної тривалості простою складає час на оформлення документації.

Виконання наведеної умови досягається вибором відповідної чисельності виконавців на підставі розрахунків продуктивність механізмів та виконавців вантажних робіт та заданого добового обсягу переробки вантажів Qд.

2.3. В розрахунках кількості механізмів, що виконують вантажні роботи та кількості виконавців слід узгоджувати продуктивність на різних стадіях перевантажувального процесу

W1 ≈ W2 ≈... ≈Wі

2.4. Дослідженнях впливу нормоутворюючих факторів на норми праці виконавців перевантажувальних робіт необхідно вибрати не менш двох факторів та варіюючи ними зробити розрахунки норм, отримати аналітичні та графічні залежності їх впливу на норми часу. На підставі аналізу необхідно запропонувати шляхи підвищення продуктивності при виконанні перевантажувальних робіт.

2.5. При розробці пропозицій щодо вдосконалення організації розвантажувальних робіт передбачають розвиток таких напрямків, як використання транспортерів, елеваторів, автонавантажувачів, кранів, рокл, візків та інших засобів підвищення продуктивності праці. Ефективність вдосконалення  перевантажувальних робіт оцінюється на основі таких критеріїв як зменшення  витрат робочого  часу,  підвищення продуктивності праці, економія чисельності працівників, скорочення витрат на заробітну плату, покращення використання капіталовкладень

2.6. Відрядні розцінки та колективний відрядний заробіток комплексної бригади розраховується на підставі самостійно обраних тарифних ставок виконавців перевантажувальних робіт.

3. Нормування праці ремонтних працівників

3.1. Розраховуючи норми праці на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів індивідуальне завдання студента обмежується лише тими видам и робіт, що відповідають вибору відповідно до 12.5 та табл.12.3. Для кожного з видів робіт необхідно виконати розрахунки норм не менше ніж для однієї технологічної операції, порівняти їх з Типовими нормами праці на відповідні види робіт.

3.2. При розрахунку норм праці для ремонтних робітників перевагу слід надавати аналітично-розрахунковому методу нормування з використанням технічних параметрів обладнання. При цьому слід обґрунтовувати вибір раціональних параметрів режимів роботи обладнання.

3.3. На підставі самостійно обраної годинної тарифної ставки, що відповідає поточному рівню оплати праці розраховуються відрядні розцінки для тих технологічних операцій, для яких розраховані норми праці.

3.4. Виходячи з питомих норма праці на 1000 км. пробігу автомобілів та з урахуванням результатів розрахунків студентом А кількості транспортних засобів та їх добових пробігів визначається чисельність виконавців по кожному з видів робіт. При цьому розподіл загальної трудомісткості по видам робіт здійснюється згідно до табл.12.3. Місячний фонд робочого часу ремонтного робітника становить 177 год.

3.5. На підставі аналізу можливостей суміщення робіт з урахуванням рівня завантаження окремих працівників пропонуються форми суміщення та визначається склад бригади, для якої пропонується використання непрямої відрядної оплати праці. Формується колективний відрядний заробіток.

3.6. З метою забезпечення мотивації праці в ремонтній бригаді розробляються пропозиції по порядку розподілу колективного відрядного заробітку, з урахуванням таких факторів, як трудова дисципліна, кваліфікація виконавців, глибина суміщення робіт, рівень завантаження і т. ін.  

 

4. ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

4.1 Загальна презентація складається з ілюстративного матеріалу, підготовленого кожним із студентів відповідно до своєї частини курсового проекту.

В презентації необхідно відобразити всі суттєві розділи та розрахунки, виконані кожним із студентів. В презентації необхідно дотримуватись логічного взаємозв’язку та послідовності виконання етапів проекту.

4.2. Доцільно відобразити склад технологічно обладнання та його технічні характеристики,  відобразити  у  вигляді  схем технологічні   процеси перевезень, навантажувальних і розвантажувальних  робіт, показати склад технологічних операцій з поточного ремонту. Необхідно показати результати аналізу впливу нормоутворюючих факторів,  графіки залежності від них норм праці,   відрядних   розцінок   та   відрядного заробітку.

4.3. Пропонується також включити до презентації розрахунки норм праці та техніко-економічних показників, зокрема продуктивності праці, трудомісткості, чисельності виконавців. Необхідно також показати графіки змінності, склад бригад виконавців, порядок розподілу колективного заробітку.

 

5. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКОНАНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

5.1. Якість виконання курсового проекту визначається на основі оцінки повноти виконання студентом індивідуального завдання, його відповідності вимогам дійсних методичних вказівок, а також відповідності оформлення пояснювальної записки та презентаційних матеріалів вимогам керівника проекту.

5.2. При оцінці роботи використовують наступні критерії:

  • повнота виконаного аналізу організації праці за запропонованою схемою;

  • рівень запропонованих технічних, технологічних та економічних рішень;

  • глибина техніко-економічного обґрунтування організаційних рішень.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Кодекс законів про працю України.

2. Александров Л.А.Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте.- М; Транспорт,1986.

3. Нагаева Н.М., Улицкая И.М.. Организация и оплата труда на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1989 - 329с.

4. Научная организация труда в машиношиностроениии / Под. Ред.И.М. Разумова. / - М.: Машиностроение, 1985. - 344с.

5. Иванов В.Б., Ковалик А.К. Справочник по нормированию труда на автомобильном транспорте. - К.: Техніка, 1991 - 173с.

6. Иванов В.Б. Совершенствование научной организации труда на автотранспортных предприятиях- К.: Минвуз, 1987 - 56с.

7. Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ.- М.: Экономика, 1985 - 407с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!