Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2002 Виконання індивідуальних завдань з дисципліни Фінанси

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни Фінанси

« Назад

Виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах: 

 Завдання

 (для студентів денної форми навчання)

 1.

 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

 2.

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

 3.

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

Студент може самостійно вибрати тему з визначеної проблематики, або запропонувати свою тему. У такому випадку вибрана тема повинна бути узгоджена з викладачем, який проводить семінарські заняття.

Літературні джерела студент підбирає самостійно та наводить в кінці роботи як список використаних джерел. Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми, з посиланням на використані літературні джерела.

Текст має бути набраний на комп'ютері. Загальний обсяг - не більше 7 сторінок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 25 мм з кожного боку. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку або посередині сторінки зверху чи знизу. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

Студенти-експерти, досліджують питання, проблему і дають свою експертну оцінку. Кінцева мета: отримати обґрунтований висновок.

Необхідно включити аналіз значного масиву статистичної інформації. Ті питання, які стосуються сучасного стану досліджуваних об’єктів, передбачають обов’язкове використання літературних джерел останніх років.

Критеріями оцінки є кількість та якість проаналізованого статистичного матеріалу, вміння сформулювати висновки і їх обґрунтувати, змістовність структурних частин, зрозумілість і лаконічність. Вміння чітко формулювати свою позицію і робити висновки з проведеного дослідження. 

Тематика для аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій

Тема 1: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії

 1. Структура ВВП за доходами: тенденції в Україні. Доходи якого сектору зростають / знижуються найбільш швидко?

 2. Чи застосовуються фінансові теорії у практиці (які з них, де та які наслідки)?

Тема 2: Генезис і еволюція фінансів

 1. Порівняльний аналіз податкових відносин у державах Стародавнього Сходу, в Римській імперії.

 2. Особливості фінансів феодальних міст. Значення магдебурзького права для їх розвитку.

Тема 3: Фінансове право і фінансова політика

 1. Пріоритети сучасної фінансової політики України

 2. Чи знаходиться інфляція в Україні під контролем Національного банку України?

Тема 4: Податки. Податкова система

 1. Податковий кодекс як основа модернізації державних фінансів.

 2. Переваги і проблеми застосування ПДВ.

 3. Ефективність податкових пільг з податку на прибуток підприємств.

 4. Ефективність податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб.

 5. Ефективність податкових пільг з ПДВ.

 6. Податкове навантаження на фізичних осіб.

 7. Податкове навантаження на юридичних осіб.

 8. Найбільш вагомі заходи щодо реформування податкової системи України, які були здійснені за роки незалежності?

Тема 5: Бюджет. Бюджетна система

 1. Бюджет поточного (чи наступного) року.

 2. Стан державного боргу України.

 3. Наскільки бюджет України є “соціальним”?

 4. Яка структура і тенденції доходів Державного бюджету України?

 5. Яка структура і тенденції видатків Державного бюджету України?

 6. Наскільки вагомі неподаткові надходження бюджету в Україні?

 7. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і дефіциту платіжного балансу в Україні.

 8. Скільки держава витрачає на обслуговування і на погашення державного боргу? Співставлення цих витрат з ВВП, з видатками бюджету, з доходами бюджету, з податковими доходами бюджету

 9. Яку роль відіграють міжбюджетні трансферти в доходах місцевих бюджетів?

 10. Яка структура і динаміка доходів місцевих бюджетів в Україні?

 11. Яка структура і динаміка видатків місцевих бюджетів в Україні?

Тема 6: Фінанси суб’єктів господарювання

 1. Наскільки ефективною є амортизаційна політика в Україні? Чи має стимулюючий характер прискорена амортизація в Україні?

 2. Дивідендна політика акціонерних товариств в Україні.

 3. Дебіторська і кредиторська заборгованість підприємств в Україні: сучасний стан, динаміка, причини.

 4. Які галузі в Україні є найбільш привабливими для інвестування?

Тема 7: Страхування. Страховий ринок

 1. Заходи щодо реформування системи соціального страхування в Україні

 2. Які види страхування в Україні проводяться в обов’язковій формі? Яку частку вітчизняного страхового ринку займають обов’язкові види страхування?

 3. Які страхові послуги найбільш “популярні” на вітчизняному страховому ринку?

 4. Оцінка рівня розвитку медичного страхування в Україні (які послуги і які страхові компанії надають, який розмір виплаченого страхового відшкодування)

 5. Оцінка рівня розвитку страхування життя в Україні (які послуги і які страхові компанії надають, який розмір виплаченого страхового відшкодування)

 6. Оцінка рівня розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні

 7. Організація нагляду за страховою діяльністю в Україні. Які вимоги пред’являє держава до страховиків?

 8. Пенсійна реформа в Україні.

Тема 8: Фінансовий ринок

 1. Найбільш привабливі сфери і галузі для банківського кредитування в Україні: аналіз тенденцій

 2. Яка динаміка ставок по депозитам і банківським кредитам в Україні? Порівняйте їх з динамікою облікової ставки НБУ, курсом долара та євро

 3. Які цінні папери є найбільш привабливими на фінансовому ринку України?

 4. Рівень капіталізації фінансового ринку України (за окремими його сегментами).

 5. Дохідність цінних паперів, що обертаються на вітчизняному фінансовому ринку. Порівняйте її з динамікою ставок по депозитам і курсом євро та долара

 6. Організація нагляду за діяльністю на українському фінансовому ринку.

Тема 9: Міжнародні фінанси

 1. Які кредитні програми міжнародних фінансових організацій діють в Україні? Які з цих організацій надають кредити уряду, а які – реальному сектору економіки?

 2. Яка структура і динаміка платіжного балансу України. Порівняйте динаміку бюджетного дефіциту і дефіциту платіжного балансу

 3. ТНК і їх діяльність в Україні.

 4. Динаміка і структура іноземних інвестицій в економіку України. Які причини виявлених тенденцій?

 5. Чи дотримуються країни ЄС маастрихтських вимог до бюджетного дефіциту і державного боргу?

 6. Чи являється євро стабільною валютою? Яким чином забезпечується стабільність євро?

 7. Як вирішуються проблеми фінансового вирівнювання в ЄС?

Тема 10: Фінансовий менеджмент

 1. Органи управління фінансами в Україні та сфера їх впливу. Чи існує дублювання функцій?

 2. Як організована співпраця органів Державної податкової служби України з платниками податків?

 3. Основні суперечності, які виникають у взаємодії Верховної Ради України і Кабінету міністрів України в ході бюджетного процесу.


2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

Вибір теми, а також термінів її презентації узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Аналітичний звіт –складається з наступних структурних частин:

1) Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2) Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

визначення причин, наслідків;

аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 5 хвилин міні-лекції.

3) Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

Критеріями оцінки є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність. Вміння чітко формулювати свою позицію і робити висновки з проведеного дослідження.

Тематика для аналітичного звіту 

Тема 1: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії

 1. Дискусійні питання сутності фінансів.

 2. Функції фінансів. Точки зору з цього питання вчених у галузі фінансів. Аналіз різних тверджень щодо функцій фінансів і позицій щодо функціонування фінансових відносин в умовах ринкової економіки.

 3. Роль фінансів у розширеному відтворенні.

 4. Фінансова стабілізація. Ознаки фінансової стабілізації на макро- і мікрорівнях економіки.

Тема 2: Генезис і еволюція фінансів

 1. Розвиток податків у Римській імперії.

 2. Розвиток податкових відносин у феодальних містах.

 3. Вплив буржуазних революцій на державні фінанси (податки, бюджет, протекціонізм).

 4. Історія появи бюджету.

 5. Історія зародження фінансового ринку. Роль держави та акціонерних товариств у цьому процесі.

Тема 3: Фінансове право і фінансова політика

 1. Фінансова політика України на сучасному етапі.

 2. Стратегічні і тактичні завдання фінансової політики України (у розрізі її окремих напрямів).

 3. Проблеми організації фінансових відносин у трансформаційних економіках. Негативні явища у фінансовій політиці України, причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх недопущення в умовах ринкової трансформації економіки.

 4. Грошово-кредитна політика НБУ: здобутки і проблеми

 5. Проблеми макроекономічної фінансової стабілізації в Україні.

 6. Фінансова безпека в банківській сфері.

Тема 4: Податки. Податкова система

 1. Наукові основи побудови податкової системи держави. Врахування податкових концепцій видатних економістів світу при побудові податкової системи України на сучасному етапі.

 2. Порівняльна характеристика податкової системи України і податкових систем провідних країн світу.

 3. Розвиток прямого оподаткування в Україні (оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, майнове оподаткування).

 4. Проблеми непрямого оподаткування в Україні.

 5. Порівняти переваги і недоліки застосування податку на додану вартість і податку на споживання.

 6. Порівняння переваг і недоліків застосування податку на додану вартість і податку з обороту. Доцільність заміни ПДВ на податок з обороту в Україні

 7. Становлення податкової системи України. Перспективи її розвитку.

 8. Соціальна спрямованість Податкового кодексу України.

 9. Проблеми співвідношення прямого і непрямого оподаткування. Структура податкової системи України і тенденції її розвитку.

Тема 5: Бюджет. Бюджетна система

 1. Бюджетний устрій і бюджетна система України на сучасному етапі. Оцінка можливих підходів до вирішення питання про підвищення ролі й значення бюджетних відносин в укріпленні економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

 2. Дотримання положень Бюджетного кодексу України щодо організації бюджетного процесу.

 3. Перспективи застосування програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні.

 4. Проблеми вдосконалення міжбюджетних трансфертів в Україні.

 5. Проблеми посилення ролі податкових надходжень у складі доходів місцевих бюджетів в Україні.

 6. Політика дефіцитного фінансування та її значення у розширенні державного сектору і побудові соціально орієнтованих економік.

 7. Особливості приватизаційних процесів у становленні ринку капіталів в Україні. Проблеми використання коштів від приватизації державного майна.

 8. Реструктуризація і рефінансування як основні методи управління державним боргом в Україні.

 9. Проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу.

 10. Кредитні програми, які здійснює уряд України.

Тема 6: Фінанси суб’єктів господарювання

 1. Фінансові проблеми реструктуризації підприємства.

 2. Фінансові відносини приватизації державної власності у промисловості, сільському господарстві, комунальній власності, в системі земельних відносин.

 3. Фінансові аспекти розвитку малих підприємств в Україні.

 4. Банкрутство і санація підприємств.

 5. Переваги застосування лізингу. Розвиток лізингу в Україні.

 6. Державна фінансова підтримка підприємництва в Україні.

 7. Проблема незаконно вивезених з України вітчизняних капіталів, які знаходяться на рахунках банків західних країн. Можливі варіанти повернення цих капіталів і використання їх для інвестування власного виробництва в Україні.

Тема 7: Страхування. Страховий ринок

 1. Роль страхового ринку у забезпеченні стабільності функціонування ринкової економіки.

 2. Фінансова надійність страховиків та чинники її забезпечення.

 3. Страхування відповідальності в Україні: проблеми і перспективи.

 4. Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні: проблеми і перспективи.

 5. Недержавні пенсійні фонди та їх роль у пенсійному забезпеченні: зарубіжний досвід.

 6. Пенсійна реформа в Україні. Її сутність і необхідність прискорення.

 7. Зарубіжний досвід застосування медичного страхування.

Тема 8: Фінансовий ринок

 1. Сучасний стан фінансового ринку України.

 2. Розвиток ринку акцій в Україні. Роль приватизаційних процесів у становленні вітчизняного ринку акцій.

 3. Проблеми розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні.

 4. Іноземні інвестори на вітчизняному фінансовому ринку.

 5. Внутрішні державні запозичення і розвиток національного фінансового ринку: досвід України.

 6. Проблеми виходу уряду України на світовий фінансовий ринок.

 7. Сучасний стан банківської системи України і безпека її функціонування.

 8. Пріоритетні напрямки розвитку вітчизняного фінансового ринку.

Тема 9: Міжнародні фінанси

 1. Валютний курс: історія становлення, сутність, чинники, що його визначають

 2. Дискусії щодо співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами при отриманні зарубіжних кредитів

 3. Основні напрямки інтеграції України в світову фінансову систему. Глобальні світові тенденції та їх вплив на фінансову систему України.

 4. Загальна характеристика економічної системи ЄС. Роль ЄС у загальносвітовому розвитку. Перспективи розвитку ЄС.

 5. Адаптація економічної політики країн Центральної та Східної Європи та України до вимог ЄС.

Тема 10: Фінансовий менеджмент

 1. Ефективність бюджетного планування в Україні.

 2. Застосування програмно-цільового підходу до планування бюджетних видатків в Україні.

 3. Технології бюджетування: зарубіжний досвід.

 4. Необхідність застосування нових методів управління фінансами (державний фінансовий аудит, фінансовий моніторинг, фінансовий контролінг).

 5. Проблеми податкового менеджменту в Україні та шляхи їх вирішення.

 6. Проблеми взаємовідносин платників податків з податковими інспекціями та шляхи їх вирішення.

 

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 

Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов'язковим посиланням на джерело. Для підготовки рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів. Найбільша кількість публікацій з фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Ринок цінних паперів», «Економіст», «Фінансовий ринок», «Фінансова тема», «Економічний часопис» тощо, а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України», «Офіційному віснику України» та інших періодичних виданнях. У даній роботі дається аналіз літературних джерел (монографії, підручники, навчальні посібники тощо) за заданою проблематикою. Необхідно звернути увагу на висвітлення теоретичних аспектів даної проблематики. У бібліографії треба зазначити підходи до визначення понять, категорій, принципів, ознак, рис, складових частин тощо у різних авторів. 

Критеріями оцінки даного виду роботи є повнота висвітлення питання, зрозумілість, наявність власної думки. 

Тематика для пошуку, підбору та огляду джерел:

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

 1. Фінансові методи державного регулювання економіки

 2. Розвиток фінансової думки в роботах російських і українських вчених

 3. Невизначеність і ризик у фінансах

 4. Об’єктивне і суб’єктивне в фінансах, їх співвідношення

 5. Сучасна світова фінансова думка

 6. Фінансові методи державного регулювання економіки

Тема 2. Еволюція і генезис фінансів

 1. Порівняльний аналіз системи оподаткування Древнього Риму та Греції.

 2. Організація фінансових відносин в східних рабовласницьких країнах

 3. Магдебургське право та його вплив на розвиток фінансів міст

 4. Фінансові аспекти первісного накопичення капіталу

 5. Фінанси постіндустріального суспільства

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика

 1. Генезис фінансової політики держави.

 2. Сучасна фінансова політика України.

 3. Стратегічні і тактичні завдання фінансової політики України

 4. Людський фактор у фінансовій політиці

 5. Проблеми макроекономічної фінансової стабілізації.

 6. Фінансова безпека держави

Тема 4. Податки. Податкова система

 1. Податки на споживання в Україні: переваги і недоліки.

 2. Податкові пільги : недоліки та переваги застосування.

 3. Формування податкової системи України.

 4. Сучасний стан податкової системи України. Тенденції розвитку

 5. Податковий кодекс як основа модернізації державних фінансів.

 6. Історична ретроспектива розвитку податків

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система

 1. Роль Бюджетного кодексу України у регулюванні бюджетних відносин.

 2. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства

 3. Співвідношення Державного і місцевих бюджетів в Україні

 4. Доходи бюджетів : склад і тенденції розвитку

 5. Ефективність системи бюджетних трансфертів.

 6. Видатки державного бюджету: економічне і соціальне значення.

 7. Місцеві бюджети як основа місцевих фінансів

 8. Проблеми навіюваності місцевих бюджетів в Україні

 9. Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування

 10. Економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту.

 11. Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні.

 12. Сучасний стан бюджетного дефіциту в Україні та шляхи його подолання.

 13. Сучасний стан зовнішнього боргу України.

 14. Сучасний стан внутрішнього боргу України.

 15. Способи коригування державного боргу.

 16. Напрями вдосконалення методів управління державним боргом.

 17. Боргова безпека України

Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання

 1. Фінансові стимули розвитку малого бізнесу в Україні.

 2. Прискорена амортизація: переваги та перспективи застосування в Україні.

 3. Фінансові проблеми реструктуризації підприємства

 4. Державна фінансова підтримка розвитку підприємництва в Україні

 5. Формування та розподіл прибутку підприємств в сучасних умовах.

Тема 7. Страхування. Страховий ринок.

 1. Сучасний стан страхового ринку в Україні.
 2. Зародження та розвиток страхового ринку України.

 3. Особливості формування доходів страхових компаній.

 4. Перестрахування та співстрахування як види страхової діяльності.

 5. Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні.

 6. Джерела фінансування фондів соціального страхування.

 7. Необхідність запровадження страхової медицини в Україні.

 8. Вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні з врахуванням зарубіжного досвіду. 

Тема 8. Фінансовий ринок

 1. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

 2. Розвиток фондового ринку України.

 3. Функціонування цивілізованого фондового ринку.

 4. Концептуальні підходи щодо поділу фондового ринку.

 5. Роль фондової біржі на фінансовому ринку.

 6. Роль валютного ринку у перерозподілі фінансових ресурсів.

Тема 9. Міжнародні фінанси

 1. Створення та функціонування Групи Світового банку.

 2. Кредитні ресурси МВФ.

 3. Основні засади діяльності МБРР.

 4. Доходи та видатку бюджету ЄС.

 5. Офшорні зони у структурі світової фінансової системи як засіб ухилення від податків.

 6. Глобальні світові тенденції та їх вплив на фінансову систему України

 7. Діяльність міжнародних фінансових організацій і інститутів в Україні

 8. Характеристика фінансової системи провідної країни світу (за вибором студента)

Тема 10. Фінансовий менеджмент

 1. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

 2. Прибуток як об’єкт фінансового менеджменту

 3. Грошові доходи підприємства.

 4. Бюджетний менеджмент

 5. Податковий менеджмент

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Конституція України // Голос України. - 1996. - 13 липня

 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР// Відомості ВРУ. - 1997. - №24

 3. Закон України "Про страхування" від 7.03.1996 №85/96-ВР // Відомості ВРУ.-1996.-№18

 4. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 11.07.1996 р. №315/96-ВР// Відомості ВРУ.-1996.-№43

 5. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні " від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР // Відомості ВРУ.-1998.- №29

 6. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993р. // Відомості ВРУ.-1993. №13

 7. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. // Відомості ВРУ.- 1993.-№23

 8. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2001 р. №2063 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України.-2000.- № 51-52

 9. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№37

 10. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.200р. №1533 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000.- №22

 11. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р.№1105 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- №46-47

 12. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. №2272 - ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - №12

 13. Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 р. № 2240 - ІІІ // Урядовий кур'єр від 28.02.2001 р. - №38

 14. Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" // Діло. - 1995 р. - № 43.

 15. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 8.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51.

 16. Податковий кодекс України. Ухвалений Верховою Радою України 2.12.2010 р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14.

 17. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV // Відомості ВРУ. - 2006. – № 31.  

ПІДРУЧНИКИ (ПОСІБНИКИ)

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. - К.: НІОС, 2003

 2. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Підручник. - К.: Знання, 2006. – 671 с.

 3. Податкова ситсема України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я.Азарова. – К.:Мінісредство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с.

 4. Опарін В.М. Фінанси: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001

 5. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр Навчальної літератури, 2006

 6. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник. – К.: 2010. – 326 с.

 7. Суторміна В,М, Фінанси зарубіжних корпорацій.: Підручник. – КНЕУ, 2004

 8. Теорія фінансів: Підручник / За ред. В.М.Федосова, С.І.Юрія – К.:Центр учбової літератури, 2010.

 9. Фінанси: Підручник (за ред.С.І.Юрія, В.М. Федосова) - К: Знання, 2008. – 611 с.

 10. Фінанси (для студентів нефінансових спеціальностей): навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц./ О.Р. Романенко, Л.П Даниленко, Л.П. Гладченко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2009.  

 11. Финансы. Учебник. Под.ред М.В.Романовского, О.В.Врублевской, Б.М.Сабанти. - М.: Перспектива, Юрайт. - 2001

Додаткова:

 1. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн. - К.: Компютерпрес, 2006

 2. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы. Пер. с англ.: Уч. пособие. - М.:Издательский дом "Вильямс", 2000

 3. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О.О.Гаманкова. – К.:КНЕУ, 2009. – 283 с.

 4. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - К.: Знання, 2000

 5. Льовочкін С.В. Фінансова думка України. Енциклопедія / С.В.Льовочкін, В.М.Федосов, С.І.Юрій, П.І.Юхименко; авт. передм. А.А.Чухно; за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. В.М.Федосова – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка 2010. – У 3- т.

 6. Луніна І.О. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія]. - К.:2010. – 320 с.

 7. Мітіліно М.І. Елементи фінансової науки / Мітіліно М.І. – Держ. Вид-во України, 1926 – 196 с.

 8. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн.: Навчальний посібник. – К,:ЦНЛ, 2003

 9. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. - К.: ФЕНИКС, 1997

 10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.:Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002

 11. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: Навч.посіб. – Харків: ВД «Інжек», 2010. – 488 с.

 12. Пушкарёва В.М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003 – 256 с.

 13. Страхування: Підручник. / керівник авт. кол.і наук. ред. С.С.Осадець. – вид.3-тє, без змін.- К.: КНЕУ, 2006

 14. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.А. Держава, податки, бізнес. - К.: Либідь, 1992

 15. Тимченко О.М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / Тимченко О.М. – К.:КНЕУ, 2009. – 228 с.

 16. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002

 17. Фінанси: Оксвордский словарь: Англо-русский / Б.Батлер, Б.Джонсон, Г.Сидуєл и др. – М.:Весь Мир, 1997. – 493 с.

 18. Фінансовий менеджмент: Підручник.-К.: КНЕУ, 2005

 19. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003

 20. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3-х т. /За ред.. А.І.Даниленка. – К.:Фенікс, 2008.

 21. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000.

 22. Рязанова Н.С. Міжнародні фінансові організації: / Н.С.Рязанова, М.А.Гапонюк, А.А.Максименко. – К.:КНЕУ, 2010. – 230 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!