Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1998 Робоча програма навчальної дисципліни Педагогіка вищої школи для спеціальності Правознавство, КНУ ім. Т. Шевченка

Робоча програма навчальної дисципліни Педагогіка вищої школи для спеціальності Правознавство, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Факультет психології

Кафедра педагогіки 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник декана

з навчальної роботи

_______________Москаленко А.М.

«____»______________________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

для студентів

галузі знань 0304 «Право»

спеціальності8.03040101 «Правознавство»

 

КИЇВ – 2013

 

Робоча програма «Педагогіка вищої школи»

для студентів спеціальності «Правознавство»

 «____» ______________ 2013 року – 31с.

Розробник: Жиленко М.В. – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент.

__________________________ Жиленко М.В.

Робоча програма дисципліни «Педагогіка вищої школи» затверджена на засіданні кафедри педагогіки факультету психології

Протокол №     від «   »        2013 року

Завідувач кафедри _____________________Марушкевич А.А.

«_____» ___________________ 2013 року

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол від «____» _______________2013 року № ___

Голова науково-методичної комісії ____________________ 

 «_____» ___________________ 2013року

Погоджено науково-методичною комісією факультету психології

Протокол №      від «____» _____________ 2013 року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ Юрчинська Г.К.

«_____» ___________________ 2013 року

©  Жиленко М.В., 20__ рік

© ______________, 20__ рік

© ______________, 20__ рік

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 0304 «Право» з спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю «Правознавство»

Викладається у 1семестрі 1 курсу ОКР магістр в обсязі – 72 год.

(2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінари 0 год. практичні заняття – 0 год., лабораторні 0 год., самостійна робота – 38 год. У курсі передбачено 1 змістовий модуль, 1 модульна контрольна робота. Завершується дисципліна –заліком.

Мета дисципліни – надання студентам-магістрантам систематизованих знань з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи», формування в них комплексних компетентностей з кваліфікації «викладач вищого навчального закладу», розвиток педагогічного мислення та сприяння професійному самовизначенню, набуття магістрантами професійно-педагогічної ідентичності.

Завдання – формування у майбутніх фахівців знань про місце і роль педагогічних чинників в індивідуальному та суспільному житті;

- допомогти студентам засвоїти сутність педагогіки вищої школи як галузі науки і соціальної практики, її суспільне значення;

- формування у магістрантів вміння правильно осмислювати педагогічні факти дійсності, що відбуваються у їх життєдіяльності;

- визначити коло знань та навичок, необхідних для успішної діяльності в майбутньому у професійно-визначальних ситуаціях;

- дати знання з організації та проведення емпіричних конкретно-педагогічних досліджень у вищій школі, їх аналізу та використання отриманих результатів;

- формування здатностей особи до компетентної професійної діяльності, яка є динамічним поєднанням знань, розуміння, навичок, умінь, досвіду та здібностей (приймати правильні професійні рішення, прогнозувати результати дій, нести відповідальність тощо), які лежать в основі кваліфікації випускника.

Структура курсу: складається з одного модуля – сімнадцяти лекційних занять, модульної контрольної роботи, заліку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- об’єкт, предмет, понятійно-категоріальний апарат та методи дослідження педагогічної науки;

- історію розвитку предмета педагогіки вищої школи;

- протиріччя, закономірності, принципи, форми, методи та прийоми педагогічного впливу на особистість в процесі її навчання, виховання, освіти, розвитку та самовдосконалення;

- провідні теорії організації навчання, виховання, та освіти в суспільстві;

- можливості застосування набутих знань у професійно-визначальних ситуаціях.

вміти:

- здійснювати порівняльний аналіз психолого-педагогічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів до вивчення дійсності;

- схарактеризувати психологічні та педагогічні підходи до розуміння психологічних та педагогічних явищ;

- визначати основні поняття педагогічної науки в системі вищої освіти;

- розв’язувати практичні завдання, застосовувати теоретичні знання, власний досвід та навчальні матеріали при вирішенні конкретних кваліфікаційних завдань в сфері майбутньої діяльності;

- визначати об’єкти психологічної та педагогічної дійсності в сучасних умовах.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», галузі знань «Право», спеціальності «Правознавство», її засвоєння є необхідним для виходу на рівень узагальнення і трансформації знань з предметів професійного спрямування.

Зв’язок з іншими дисциплінами: вивчення педагогіки вищої школи пов’язане із розумінням психологічних особливостей навчальної діяльності студентів у вищій школі, виконує функцію методологічної основи для виходу на більш високий рівень узагальнення, розвитку професійної рефлексії при відборі, структуруванні і методичному осмисленні змісту навчання і навчальної діяльності з предметів спеціальності і спеціалізації. Ґрунтується на знаннях загальних принципів пізнання філософського рівня методології, концепцій, наукових підходів суспільних, природничих і технічних наук, конкретнонаукових підходів, що використовуються в дисциплінах професійної та практичної підготовки. 


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 8.

Обов’язковим для допуску до заліку є виконання модульної контрольної роботи. (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку)

Оцінювання за формами контролю:

 

ЗМ1

Min. – 24 балів

Max. – 100 балів

Систематичність роботи над курсом

6*1 = 6

10*1 = 10

Самостійна робота

6*1 = 6

10*1 = 10

Модульна контрольна робота 1

12*1 = 12

20*1 = 20

ПКР

36*1 = 36

60*1 = 60

мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент.

2мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною системою. Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів для одержання заліку обов’язково здають залік, який оцінюється у 25 балів. Рекомендований мінімум для допуску до заліку 46 балів.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

ПКР / залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

24

36 / 14

60

Максимум

40

60 / 25

100

Шкала відповідності (за умови заліку)

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Педагогіка вищої школи.

Тема 1. Методологія педагогіки вищої школи (8 год.).

Проблеми сучасного суспільства у сфері освіти. Місце педагогіки в системі наук. Стан і тенденції розвитку педагогіки вищої школи. Методологія в педагогічній науці. Етапи науково-педагогічного дослідження.

Тема 2. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Функції, структура вищої освіти в Україні. (8 год.).

Галузі педагогіки: Місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук. Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи. Закони, закономірності, принципи вищої освіти.. Моделі вищої освіти. Функції, структура вищої освіти в Україні.

Тема 3 Дидактика вищої школи. Процес навчання. Зміст освіти (8 год.).

Дидактика вищої школи, її завдання. Системи організації навчального процесу. Типи навчального процесу. Структура, рушійні сили, функції навчального процесу. Принципи навчання, компоненти навчального процесу: Зміст освіти, його складові. Стандарт вищої освіти.

Тема 4. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі. (8 год.).

Форми навчання. Форми організації навчального процесу. Практична підготовка студентів, її види. Методи навчання. Дидактичні засоби навчання, їх класифікація.

Тема 5. Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі (8 год.).

Діагностика знань і умінь студентів, її структурні компоненти. Форми організації контролю. Методи контролю. Система оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання. Система національного освітнього моніторингу.

Тема 6. Система організації виховної роботи у вищій школі (16 год.).

Системний підхід до організації виховання у вищому навчальному закладі. Структура процесу виховання. Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи. Студентський колектив у системі виховання студентської молоді. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі: мета, завдання, принципи, структура.

Тема 7. Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності викладача вищого навчального закладу (8 год.).

Соціально-психологічний портрет сучасного викладача вищого навчального закладу. Функції викладача ВНЗ. Особливості змісту й структури діяльності викладача вищої школи.. Поняття педагогічної майстерності. Підготовка науково-педагогічних кадрів. Основні вимоги до особистісних та професійних рис, здібностей педагога.

Тема 8. Стратегія та сучасні тенденції розвитку вищої освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень на період до 2020р. (8 год.).

Ключові віхи розвитку Болонського процесу його перспективи, проекція на вітчизняну систему вищої освіти. Якого випускника потребує Європа. Шляхи реалізації завдань входження України до європейського простору вищої освіти та наукових досліджень.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1Педагогіка вищої школи.

1

Тема 1. Методологія педагогіки вищої школи

4

 

4

2

Тема 2. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Функції, структура вищої освіти в Україні.

4

 

4

3

Тема 3. Дидактика вищої школи. Процес навчання. Зміст освіти.

4

 

4

4

Тема 4. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі.

4

 

4

5

Тема 5. Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі

4

 

4

6

Тема 6. Система організації виховної роботи у вищій школі

8

 

8

7

Тема 7. Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності викладача вищого навчального закладу

4

 

4

8

Тема 8. Стратегія та сучасні тенденції розвитку вищої освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень на період до 2020р.

2

 

2

9

МКР

 

 

4

 

ВСЬОГО

34

 

38

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій34 год.

Самостійна робота38 год. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Педагогіка вищої школи

Тема 1. Методологія педагогіки вищої школи (8 год.).

Лекція 1 Місце і роль педагогічної науки в системі соціально-економічного розвитку України. (2 год.).

Основні поняття: суспільство, освіта, суспільна практика, мораль, духовність, наука, галузі педагогіки, виховання, навчання, освіта, розвиток.

Зміст. Проблеми сучасного суспільства у сфері освіти. Освіта, як умова забезпечення суспільного і науково-технічного поступу. Чинники, що визначають рівень суспільно-економічного стану, рівень цивілізованості суспільства. Мораль і духовність в сучасному суспільстві. Передача знань, чи розвиток інтелекту запорука соціально-економічного поступу людства. Місце педагогіки в системі наук. Народна і наукова педагогіка. Структура педагогічної науки. Стан і тенденції розвитку педагогіки вищої школи. Основні постулати, на яких має ґрунтуватися освітня діяльність.

Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Назвіть основні типи організаційної культурі людського суспільства.

 2. Сутність знаннєвого і проектно-технологічного типу організаційної культури людства

 3. Визначте суть поняття об’єкт, предмет науки. Яке з цих понять ширше? Обґрунтуйте Вашу позицію.

 4. Сформулюйте основні завдання педагогіки вищої школи в сучасному суспільстві.

 5. Визначте місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук.

 6. Визначте основні підходи на яких ґрунтується організація освітньої діяльності.

Лекція 2. Методологія педагогіки вищої школи. Методи та етапи науково-педагогічного дослідження (2 год.).

Основні поняття: Методологія педагогіки, рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи; системний, історичний, логічний, синергетичний, особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, етнопедагогічний, технократичний, педоцентричний, дитиноцентричний, соцієтарний, аксіологічний, акмеологічний підходи, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, розробки, принципи організації науково-педагогічних досліджень, методи досліджень, класифікація методів дослідження, етапи дослідження.

Зміст: Методологія в педагогічній науці. Рівні методологічного знання: філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий, технологічний.

Філософський рівень. Сутність ідеалізму, екзистенціалізму, неотомізму, неопозитивізму, прагматизму, діалектичного матеріалізму у вихованні. Гуманістична педагогіка.

Загальнонауковий рівень методології педагогіки: системний, логічний, історичний, синергетичний підходи.

Конкретнонауковий рівень методології. Особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, етнопедагогічний, технократичний, педоцентричний, дитиноцентричний, соцієтарний, аксіологічний, акмеологічний підходи.

Технологічний рівень. Фундаментальні, прикладні дослідження, розробки. Методи педагогічних досліджень. Теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція, абстрагування та ін.); власне педагогічні методи (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічний консиліум, педагогічна експедиція); соціально-психологічні методи (анкетування, інтерв’ю, рейтинг, соціометрія, тестування, тренінг); математичні методи (ранжування, шкалування, кореляція, регресія). Етапи науково-педагогічного дослідження.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Що вивчає методологія?

 2. Визначте і схарактеризуйте рівні методологічного знання.

 3. Назвіть основні філософські вчення, що виступають методологією людинознавчих наук.

 4. Проаналізуйте різноманітні наукові підходи до педагогічних досліджень, знайдіть спільне і відмінне в них.

 5. Назвіть основні моделі підготовки спеціалістів у відповідності із соціальним замовленням.

 6. Дайте класифікацію методів науково-педагогічного дослідження.

 7. Визначте функції кожної групи методів педагогічних досліджень.

 8. Назвіть види науково-педагогічного експерименту.

 9. Назвіть види педагогічного спостереження, їх ознаки і вимоги до них.

 10. Проаналізуйте кілька психолого-педагогічних тестів (на вибір) щодо дотримання їх укладачами загальних вимог до тестів.

 11. Проаналізуйте один з авторефератів кандидатської дисертації з педагогіки щодо дотримання його автором структури науково-педагогічного дослідження.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підруч. за модульно-рейтинговою системою навч. для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 383 с.

 2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

 3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні: Навч. посіб. для викл. та асп. вузів. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.

 4. Закон України “Про вищу освіту” // Урядовий кур’єр. – №86. – 15 травня 2002 р. – 15 с.

 5. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навч. посіб. для вищих пед. навч. закладів. – Чернігів: Чернігів. держ. центр наук.-техн. і економ. інформації, 2003. – 260 с.

 6. Краевский В.В. Методология педагогики. – Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 2001. – 208 с.

 7. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник.– К.: Обрії, 2012. – С. 29- 48.

 8. Новиков А.М. Н73 Методология учебной деятельности. – М.: Издательство «Эгвес», 2005. - 176 с.

 9. Соловей М.І. Методика та технологія проведення науково-педагогічних досліджень: посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.І.Соловей, Є.С.Спіцин, В.В. Кудіна.. – вид 2-ге переробл і доп. – К.: Ленвіт, 2009.– 192 с.

Тема 2. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Функції, структура вищої освіти в Україні. (8 год.).

Лекція 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. (2 год.).

Основні поняття: Об’єкт, предмет педагогіки вищої школи, закони, закономірності, принципи вищої освіти; функції педагогіки вищої школи. сучасні освітні моделі; структура вищої освіти в Україні.

Зміст: Галузі педагогіки: загальна педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, спеціальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, предметні педагогіки. Місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук. Педагогіка вищої школи як структурна одиниця вікової і професійної педагогіки. Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи. Мета, завдання, функції педагогіки вищої школи. Категоріальний апарат: виховання, освіта, навчання, розвиток, формування особистості.

Закони, закономірності, принципи вищої освіти: гуманізація, гуманітаризація, фундаменталізація, інформатизація, стандартизація, індивідуалізація, диференціація, багаторівневість, безперервність, інтернаціоналізація освіти.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Л.М.Толстой писав: “Виховання не є предметом педагогіки, але одне з явищ, на яке педагогіка не може не звернути уваги; предметом педагогіки повинна і може бути тільки освіта”. Серед сучасних викладачів вищих навчальних закладів теж побутує думка, що педагогіка вищої школи не має займатися вихованням, її необхідно обмежити дидактикою та управлінням. Висловіть свою точку зору з зазначених проблем.

 2. Проаналізуйте визначення науковцями предмета педагогіки вищої школи. Оберіть те, що, на Вашу думку, найкраще відповідає сутності наукової галузі. Свою відповідь обґрунтуйте.

 3. Доведіть, що “гуманізм” є вихідною категорією для характеристики понять “гуманізація навчання”, “гуманітаризація виховання”.

 4. Схарактеризуйте закон і закономірності вищої освіти.

 5. Назвіть основні принципи вищої освіти. Виокремте ті з них, які можна назвати національними.

Лекція 2. Моделі вищої освіти. Структура, функції вищої освіти в Україні. Модернізація системи вищої освіти в Україні і Європейський освітній процес (2 год.).

Основні поняття:. Моделі вищої освіти, змістова ознака, структурний критерій освітньої моделі, освітні рівні, освітньо-кваліфікаційні рівні, функції вищої освіти.

Зміст: Освітні моделі: американська, французька, німецька, англійська, російська. Моделі вищої освіти: британська, шотландська, німецька, американська, японська. Вища освіта – третій рівень освіти. Ступенева освіта. Головні тенденції подальшого розвитку вищої освіти. Структура вищої освіти в Україні, її основні функції.

Модернізація системи вищої освіти в Україні і Європейський освітній процес. Цілі, завдання, зміст Болонського процесу.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Сформулюйте функції вищої освіти економічно розвинутих країн світу (на вибір). Знайдіть спільне й відмінне в них.

 2. Проаналізуйте основні тенденції загального розвитку вищої освіти.

 3. Зіставте відомі Вам моделі освіти. Знайдіть спільне й відмінне в них.

 4. Проаналізуйте соціокультурні фактори, що визначають Болонський рух.

 5. Сформулюйте мету і основні завдання Болонського процесу.

 6. Погоджуючись із тим, що рух у європейський освітній простір не має альтернативи, деякі дослідники намагаються застерегти від “бездушної уніфікації за західними зразками”. Висловіть і обґрунтуйте власну точку зору на цю проблему.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Болонський процес: Вікіпедія.–шлях доступу – http://ru.wikipedia.org/wiki/.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підруч. за модульно-рейтинговою системою навч. для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 383 с.

 3. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні: Навч. посіб. для викл. та асп. вузів. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.

 5. Закон України “Про вищу освіту” // Урядовий кур’єр. – №86. – 15 травня 2002 р. – 15 с.

 6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 7. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник.– К.: Обрії, 2012. – С. 8- 28.

 8. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – №94. – 3 грудня 2004 р. – С. 6-10.

 9. Новиков А.М. Н73 Методология учебной деятельности. – М.: Издательство «Эгвес», 2005. - 176 с.

 10. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд – К.: Знання, 2005. – 399 с.

Тема 3. Дидактика вищої школи. Процес навчання. Зміст освіти (8 год.).

Лекція 1. Процес навчання у вищій школі. (2 год.).

Основні поняття: Дидактика вищої школи, типи навчання; навчальний процес; структура навчального процесу; компоненти навчального процесу.

Зміст: Система організації навчального процесу у вищій школі. Дидактика вищої школи, її завдання. Системи організації навчального процесу: курсова, предметна, кредитно-модульна.

Типи навчального процесу: інформаційно-повідомляючий, пояснювально-ілюстративний, проблемно-дослідницький.

Структура навчального процесу: внутрішня, зовнішня. Рушійні сили навчального процесу – внутрішні та зовнішні суперечності. Знання, уміння, навички. Функції навчального процесу: освітня, виховна, розвиваюча, професіоналізації. Внутрішні та зовнішні мотиви навчання студентів. Структура процесу засвоєння знань. Принципи навчання: науковість; гуманізм, демократизм; доступність, систематичність; послідовність; наступність; зв’язок теорії з практикою; свідомість, активність і самостійність студентів у навчанні; забезпечення єдності наукової і навчальної діяльності студентів; наочність; міцність знань; виховуючо-розвивальний характер навчання; професійна спрямованість навчання; незалежність навчального процесу від втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій. Компоненти навчального процесу: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний, емоційно-вольовий, ресурсний.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Охарактеризуйте історично зумовлені типи навчання у вищій школі.

2. Що таке процес навчання? Назвіть його основні ознаки.

3. Проаналізуйте структуру навчального процесу.

4. Доповніть номенклатуру зовнішніх і внутрішніх суперечностей , що є рушійними силами навчального процесу. Свою відповідь аргументуйте.

5. Визначте і аргументуйте умови розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання.

6. Опишіть роль і вплив мотивів навчання на Вашу власну пізнавальну діяльність.

7. Назвіть принципи навчання у вищій школі. У чому їх відмінність від принципів навчання у загальноосвітній школі? Чим зумовлена ця відмінність?

8. Визначте структуру діяльності науково-педагогічного працівника (викладання) і студента (учіння), простежте взаємозв’язок останньої з етапами пізнання.

9. Визначте зміст і характер етапів навчального процесу: повідомлення знань, засвоєння знань, відтворення засвоєного, застосування на практиці, аналіз результатів (досягнення) в умовах інформаційно-повідомляючого (догматичного), пояснювально-ілюстративного, проблемно-дослідницького типів навчання у вищій школі.

Лекція 2. Зміст і стандарти вищої освіти. (2 год.).

Основні поняття: Зміст освіти, зміст вищої освіти, зміст навчання, стандарт освіти, стандарт вищої освіти, навчальна програма, підручник, посібник.

Зміст: зміст освіти, його складові. Зміст навчання. Стандарт освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма. Навчальний план, навчальна програма дисципліни: типова, робоча. Підручник, навчальний посібник. Вимоги, принципи побудови навчальної літератури.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Що Ви розумієте під змістом вищої освіти?

 2. Які фактори визначають формування змісту освіти?

 3. У доборі змісту вищої педагогічної освіти існують різні підходи: політехнізм (у Росії, в Україні), прагматизм (у США), енциклопедизм (у Великобританії). Розкрийте сутність зазначених підходів, схарактеризуйте переваги і недоліки кожного з них. Яким, на Ваш погляд, має бути оптимальний підхід?

 4. У чому соціальна сутність державних стандартів вищої освіти? Яка їх структура?

 5. Встановіть взаємозв’язок між компонентами державного, галузевого стандартів та стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів.

 6. Назвіть основні джерела змісту освіти у вищій школі.

 7. Охарактеризуйте оптимальну структуру навчальної програми вузівської дисципліни.

 8. Охарактеризуйте компоненти процесу навчання. Доведіть внутрішній зв’язок між ними. Визначте, яким чином вони об’єднують внутрішню та зовнішню структури навчального процесу.

 9. Доведіть єдність освіти, розвитку, виховання і професіоналізації студента в процесі навчання.

 10. Проаналізуйте навчальний план вашої спеціальності щодо його структури і змісту. Знайдіть у ньому підтвердження принципу гуманізації змісту освіти.

 11. Проаналізуйте вузівський підручник (на вибір) з огляду дотримання в ньому вимог до навчальної літератури.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін. – К.: Знання, 2005. – С. 46-94.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підруч. за модульно-рейтинговою системою навч. для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 383 с.

 3. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 395 с

 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. Навчальний посібник. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.

 5. Закон України “Про вищу освіту”. – Харків: КСИЛОН, 2002. – С. 1-7; 9-13; 40 (ст. 1, 3, 6-8, 11-14, 41-43).

 6. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи:навчальний посібник.– К.: Обрії, 2012.– 220 с.

 7. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С.6-8, 13-16, 18-23.

 8. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. Мороза О.Г. – К.: НПУ, 2000. – 337 с.

 9. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти 02.06.1993 р. №161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: Форум, 2002. – С. 413-432.

Тема 4. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі (8 год.).

Лекція 1. Форми навчання у вищій школі. Лекція як основна форма навчальних занять (2 год.).

Основні поняття: форми навчання; форма організації навчання, лекція, алгоритм підготовки, зміст, методика читання лекції.

Зміст: Форми навчання: денна (стаціонарна); вечірня; заочна, дистанційна, екстернат.

Форми організації навчального процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Види навчальних занять: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Лекція як провідна форма організації навчання. Види лекцій, вимоги до сучасної лекції, алгоритм підготовки до лекції. Завдання лекції, переваги і недоліки лекційного викладання. Критерії оцінки якості лекції

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Чому вітчизняну систему організації навчання у вищій школі часто називають лекційно-семінарською?

 2. Що спільного і які відмінності у поняттях “форми навчання” і “форми організації навчання”?

 3. Визначте основні ознаки індивідуальної, групової і фронтальної форм організації навчання у вищій школі.

 4. У яких випадках, на Вашу думку, необхідність використання лекцій у вищій школі зростає? А у яких зменшується?

 5. Якими Ви уявляєте “ідеального” лектора та “ідеальну” лекцію?

Лекція 2. Види навчальних занять. Практична підготовка. Методи і засоби навчання. Особливості їх використання у вищій школі (2 год.).

Основні поняття: види занять, практичне заняття, семінар, реферат, курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.

Зміст: Практичне заняття, його структура. Семінарські заняття, їх типи, структура. Критерії оцінки якості семінарського заняття.

Самостійна робота студентів: основні види, рівні. Науково-дослідна робота студентів, основні її форми. Індивідуальні завдання, що виконуються студентами самостійно.

Практична підготовка студентів, її види.

Методи навчання: методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю і самоконтролю у навчанні. Дидактичні засоби навчання, їх класифікація.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Яке співвідношення аудиторного навантаження і самостійної роботи студента є, на Вашу думку, оптимальним? Чи є воно однаковим для різних груп предметів?

 2. Які умови слід створити у ВНЗ, щоб самостійна робота студентів була ефективною?

 3. Які форми організації НДРС, що включені до навчального процесу, є, на Вашу думку, найбільш важливими?

 4. Які форми НДРС у позанавчальний час є найбільш ефективними на сьогодні?

 5. Яке місце займає практична підготовка у системі підготовки майбутнього фахівця?

 6. Проілюструйте на прикладах взаємозв’язок дидактичної мети і методів та форм організації навчання.

 7. Які класифікації методів навчання існують у сучасній дидактиці вищої школи? Чим вони відрізняються?

 8. Яким методам навчання Ви особисто віддаєте перевагу (при вивченні теоретичних курсів та при вивченні практичних дисциплін)?Які показники якості практичного заняття є найголовнішими? Чому?

 9. Полегшується чи ускладнюється, на Вашу думку, робота викладача у ВНЗ в умовах постійного зростання кількості методів, прийомів та засобів навчання?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аргунова Е.Р., Жуков Р.Ф., Маричев И.Г. Активные методы обучения: Учебно-методическое пособие / Под науч. Ред. Н.В.Кузьминой. – М., 2006.

 2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

 3. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – С. 80-86; 99-194.

 5. Закон України “Про вищу освіту”. – Харків: КСИЛОН, 2002. – С. 40; 50-51 (ст. 41-43, 61).

 6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб.- К.: Знання, 2005. – С. 246-345.

 7. П’ятакова Г.Т., Глотов О.Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі: Навч.-метод. посіб. – Тернопіль, 2002.

 8. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Рук. авт. коллектива С.И.Самыгин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2002. – 545 с.

 9. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти 02.06.1993 р. №161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: Форум, 2002. – С. 413-432.

 10. Соловей М.І. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Соловей, Є.С. Спіцин, В.В. Кудіна.– вид 2-ге переробл. І доп.– К.: Ленвіт, 2009.–192с.

Тема 5. Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі (8 год.).

Лекція 1. Поняття діагностики, види контролю. Форми організації і методи контролю (2год.).

Основні поняття: Діагностика знань і умінь студентів, контроль, перевірка, оцінювання; облік статистичних даних, їх аналіз; прогнозування педагогом діяльності студентів, власної діяльності, тенденцій навчального процесу; види, методи, форми контролю навчальних досягнень студентів; класифікація дидактичних тестів.

Зміст: Діагностика знань і умінь студентів, її структурні компоненти. Контроль, перевірка, оцінювання; облік статистичних даних, їх аналіз; прогнозування педагогом діяльності студентів, власної діяльності, тенденцій навчального процесу. Функції контролю, педагогічні вимоги до нього. Види контролю: вхідний, тренувальний, поточний, модульний, рубіжний, підсумковий, постпідсумковий.

Форми організації контролю: індивідуальна, групова, фронтальна. Класифікація методів контролю: усні, письмові, практичні, комп’ютерні, самоконтроль. Класифікація дидактичних тестів.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Дайте визначення понять “діагностика”, “контроль”, “перевірка”, “оцінка”, “прогнозування”, назвіть їх структурні компоненти.

2. Розкрийте зміст основних функцій діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі.

3. Визначте сутність і основні завдання кожного з видів контролю.

4. Схарактеризуйте основні форми організації і відповідні їм методи поточного контролю знань, умінь студентів.

5. У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних дидактів немає єдиного погляду на визначення статусу заліків, іспитів, колоквіумів тощо. Їх непослідовно називають і формами організації контролю, і способами останнього. Сформулюйте і аргументуйте власну точку зору на зазначену проблему.

Лекція 2. Результати контролю навчально-педагогічної діяльності. Порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (2год.).

Основні поняття: оцінка, бал, чотирьохбальна, стобальна система оцінювання, модульно-рейтингова система оцінювання, педагогічний моніторинг.

Зміст: Система оцінювання знань і умінь студентів. Оцінювання якісне і кількісне. Критерії оцінювання у вищій школі. Модульно-рейтингова система оцінювання. Оцінювання в ході усіх видів контролю. Якість освіти. Якість навчання. Оцінювання практик. Державна атестація. Застосування ECTS рейтингу. Додаток до диплому європейського зразка.

Система національного освітнього моніторингу.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Наведіть перелік типових, на Ваш погляд, помилок традиційної системи оцінювання у вищій школі.

 2. Схарактеризуйте систему державної атестації в Україні.

 3. Структуруйте основні дидактичні вимоги до контролю результатів навчальної діяльності.

 4. Чи є майбутнє у педагогічного моніторингу. В якому вигляді він доречний у вищій школі?

 5. Визначте, що є змістом когнітивних, соціальних і психологічних результатів навчання у вищій школі.

 6. Як Ви розумієте зміст поняття “якість освіти”?

 7. На основі яких показників, на Вашу думку, можна об’єктивно оцінити якість підготовки фахівців у ВНЗ?

 8. Складіть питання для колоквіуму з дидактики вищої школи.

 9. Порівняйте національну та зарубіжні моделі моніторингу якості вищої освіти. Знайдіть спільні та відмінні риси.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аргунова Е.Р., Жуков Р.Ф., Маричев И.Г. Активные методы обучения: Учебно-методическое пособие / Под науч. Ред. Н.В.Кузьминой. – М., 2006.

 2. Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХІ ст.: підходи, практичні заходи та рамки пріоритетних дій, спрямованих на реформу та розвиток вищої освіти, схвалені Всесвітньою конференцією з вищої освіти в Парижі 9 жовтня 1998 року // Образование в ХХІ веке. – К., 2001. – С.29-30

 3. Закон України “Про вищу освіту”. – Харків: КСИЛОН, 2002. – С. 40; 50-51 (ст. 41-43, 61).

 4. Закон України “Про вищу освіту” // Урядовий кур’єр. – 15 травня 2002 р. – №86. – 15 с.

 5. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти 02.06.1993 р. №161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: Форум, 2002. – С. 413-432.

 6. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – С. 80-86; 99-194.

 8. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб.- К.: Знання, 2005. – С. 246-345.

 9. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи:навчальний посібник.– К.: Обрії, 2012.– С.– 138 – 149.

 10. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Рук. авт. коллектива С.И.Самыгин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2002. – 545 с.

Тема 6. Система організації виховної роботи у вищій школі (16 год.).

Лекція 1. Системний підхід до виховання у вищому навчальному закладі (2 год.).

Основні поняття: виховання, вихователь, вихованець, середовище, принципи виховання, алгоритм виховання; система виховної роботи ВНЗ, форми організації, методи, засоби виховання, психологічні вимоги до організації процесу виховання, соціалізація особистості, джерела соціалізації.

Зміст: Системний підхід до організації виховання у вищому навчальному закладі. Виховання, процес виховання, його особливості у вищій школі. Структура процесу виховання. Мета, завдання, принципи виховання; зміст виховання, виховна взаємодія інтегрованих суб’єктів, результати виховання. Класифікація форм організації і методів виховання. Психологічні вимоги до організації процесу виховання. Алгоритм виховного процесу. Індивідуальний підхід до виховання, особливості студентів. Шляхи забезпечення ефективної підготовки до діяльності у професійно-визначальних ситуаціях. Форми організації, методи, прийоми, засоби виховання.

Соціалізація особистості, джерела, зміст. Виховний потенціал навчальних предметів.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Назвіть вихідні позиції організації виховання у вищій школі.

 2. Які з виховних завдань, на Вашу думку, є найбільш актуальними для виховання сучасного студентства?

 3. Дотримання яких принципів виховання є, на Вашу думку, особливо важливим? Обґрунтуйте свій вибір.

 4. У чому полягає сенс системного підходу до організації виховання студентської молоді?

 5. Визначте компоненти системи виховання у ВНЗ.

 6. Визначте типологію індивідуальних особливостей студентів.

 7. Визначте відмінності між функціональним і системно-ціннісним підходом до визначення змісту виховання.

 8. Визначте основні напрями національного виховання у вищій школі України.

 9. Схарактеризуйте основні підходи до класифікації методів виховання. визначте ознаку, за якою здійснюються такі класифікації

 10. Обґрунтуйте умови ефективного застосування індивідуальних, групових та масових форм організації виховання.

Лекція 2. Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи (2 год.).

Основні поняття: куратор, функції, алгоритм діяльності куратора, вимоги до особистості куратора, планування.

Зміст: Куратор – викладач-координатор. Основні завдання куратора. Провідні напрями роботи, функції, які визначають зміст управлінської діяльності куратора: аналітична, організаторська, комунікативна

Організація взаємодії в системі «наставник-студент». Етапи управлінського циклу у виховній системі. Критерії ефективності виховної діяльності куратора.

Вимоги до особистості куратора. Принципи планування виховної роботи.

Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи. Функції куратора:. Вимоги до особистості куратора. Принципи планування його роботи.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. У чому полягають основні завдання куратора академічної групи?

 2. Охарактеризуйте основні функції куратора.

 3. Які вимоги ставляться до професійних та особистісних рис куратора?

 4. Особливості здійснення соціалізації студентської молоді у взаємодії з куратором.

 5. Сутність інтерактивного підходу у виховній роботі.

 6. Алгоритм планування виховної роботи в академічній групі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боденко Б.Н. Оценка воспитательной работы на уровне ее представленности в вузе. – М., 2006.

 2. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища. – К., 2005.

 3. Красовицький М. Про модель принципів виховання // Шлях освіти. – 2002. - №3. – С. 7-11.

 4. Методичнірекомендації “Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти” // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1999. - №3-4. – С. 58-62.

 5. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.

 6. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Рук. авт. коллектива С.И.Самыгин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2002. – 545 с.

 7. Соловей М.І., Демчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с.

 8. Юрченко В.І., Кудіна В.В. Психологія вищої школи: Курс лекцій. – К.: КСУ, 2004. – С. 123-132.

Лекція 3. Колектив академічної групи у системі виховання студентської молоді. Методика вивчення особистості студента та колективу. (2 год.).

Основні поняття: особистість, риси особистості, шляхи і методи вивчення особистості.

Зміст: Особистість, основні фактори її формування у вищому навчальному закладі. Основні риси особистості. Механізми формування особистості. Врахування особливостей механізмів формування особистості, що діють в період навчання людини у вищій школі.

Врахування особистісних рис студентів за характером діяльності, за ставленням до навчання. Алгоритм вивчення особистісних характеристик студента. Орієнтовна схема вивчення особистості студента.

Студентське середовище, його вплив на соціалізацію особистості. Структура групових відносин. Закономірності групових процесів. Критерії розвитку академічної групи, його етапи. Орієнтовна схема вивчення колективу академічної групи.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Дайте короткі визначення цих категорій.

 2. Основні структурні складові психіки особистості. Розкрийте їх зміст і можливий рівень розвитку у особистості в період її навчання у ВУЗі.

 3. Коротко охарактеризуйте сутність психічних процесів, якостей, станів і утворень, що характеризує особистість студента.

 4. Складіть характеристику на себе, користуючись схемою вивчення особистості студента.

 5. Сформулюйте основні складові, з яких складається психологічна структура академічної групи, визначте критерії, коли група стає колективом.

 6. Основні етапи формування колективу, зміст роботи керівника колективу на кожному етапі.

 7. Складіть характеристику на вашу групу, користуючись схемою вивчення академічної групи.

Лекція 4. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі (2 год.).

Основні поняття: самоврядування, управління життєдіяльністю, забезпечення і захист прав, принципи самоврядування, структура, форми студентського самоврядування.

Зміст: причини, що викликають необхідність розвитку студентського самоврядування. Головна мета, завдання. Напрями студентського самоврядування.

Принципи самоврядування. Умови ефективності управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі. Роль студентського самоврядування у забезпеченні цих умов. Демократизм, як основа виховного ефекту в діяльності студентського самоврядування. Структура студентського самоврядування, основні законодавчі і нормативні засади його функціонування.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Які чинники впливають на зростання ролі студентського самоврядування у вищій школі України?

 2. В чому полягає головна мета і завдання студентського самоврядування?

 3. Охарактеризуйте основні напрями діяльності студентського самоврядування.

 4. Розкрийте методологічний зв’язок принципів студентського самоврядування з його формами і як умови його ефективності.

 5. Визначте структуру студентського самоврядування у ВНЗ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боденко Б.Н. Оценка воспитательной работы на уровне ее представленности в вузе. – М., 2006.

 2. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища. – К., 2005.

 3. Красовицький М. Про модель принципів виховання // Шлях освіти. – 2002. - №3. – С. 7-11.

 4. Лузан П., Зайцева І. Академічна група в контексті проблем виховання студентської молоді // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5. – №1. – С. 151-156.

 5. Методичні рекомендації “Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти” // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1999. - №3-4. – С. 58-62.

 6. Національна програмавиховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.

 7. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Рук. авт. коллектива С.И.Самыгин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2002. – 545 с.

 8. Сидорова А. Студенческое самоуправление: теория и практика // Alma mater. – 2000. – №2. – С. 34-35.

 9. Соловей М.І., Демчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с.

 10. Подоляк Л.Г. Юрченко В.І., Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. – К.:ТОВ «Філ-студія», 2006.– 320 с.

 

Тема 7. Психолого-педагогічні основи формування професійної компетенції викладача вищого навчального закладу (8 год.).

Лекція 1. Структура діяльності викладача вищого навчального закладу: зміст і функції (2 год.).

Основні поняття: педагогічні, науково-педагогічні працівники. Педагогічна компетентність, самосвідомість, провідна діяльність студентського віку, внутрішні, зовнішні мотиви; змістовно-функціональні компоненти науково-педагогічної діяльності викладача ВНЗ; психологічна структура педагогічної діяльності.

Зміст: Соціально-психологічні портрети сучасного студента та сучасного викладача вищого навчального закладу, їх обумовленість суспільними процесами.

Функції викладача ВНЗ. Особливості змісту й структури діяльності викладача вищої школи. Психолого-педагогічні передумови ефективності науково-педагогічної діяльності викладача. Психологічні типи викладачів: особливості їх професійної поведінки та науково-педагогічної діяльності. Структура педагогічної діяльності викладача. Діяльність викладача як педагогічне управління, його етапи. Професійно-педагогічна діяльність через призму компетентнісного підходу.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. У чому на Вашу думку, полягає гуманність професії педагога?

 2. Яким, на Вашу думку, є взаємозв’язок між мотивацією вибору професії і процесом адаптації студентів до умов вищого навчального закладу?

 3. Яка специфіка науково-педагогічної діяльності науково-педагогічного працівника ВНЗ порівняно зі шкільним учителем?

 4. У чому сутність компетентнісного підходу до визначення педагогічної діяльності?

 5. Визначте своє розуміння твердження Л.М. Толстого: «якщо хочеш наукою виховати учня, люби свою науку та знай її, тоді учні любитимуть тебе, а ти виховаєш їх, але якщо ти сам не любитимеш її, то скільки б не змушував вчити її, наука не матиме виховного впливу»?

 6. Розкрийте зміст етапів педагогічного управління викладача ВНЗ.

 7. Сутність компетентнісного підходу в сучасній педагогічній науці. Дайте визначення поняття професійна компетентність. 

Лекція 2. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу, її зміст і шляхи формування (2 год.).

Основні поняття: педагогічна спрямованість, мотивація вибору професії, структура особистісних, професійно значущих якостей, емоційно-мотиваційна сфера, педагогічні здібності, педагогічна компетентність, критерії педагогічної компетентності, рівні володіння педагогічною компетентністю, професійне самовиховання, самоосвіта, самоактуалізація, науково-методична робота. педагогічна техніка, мовлення, педагогічне спілкування, педагогічний такт, педагогічні конфлікти, акторська, режисерська майстерність.

Зміст: Підготовка науково-педагогічних кадрів та формування педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи. Педагогічна спрямованість, її структура. Компоненти професійно-педагогічної спрямованості.

Педагогічні здібності. Основні вимоги до особистісних та професійних рис, здібностей педагога. Поняття професійної компетентності викладача вищої школи, її структура. Шляхи оволодіння нею. Педагогічна компетентність, критерії педагогічної компетентності, рівні володіння педагогічною компетентністю, професійне самовиховання, самоосвіта, само актуалізація. Культура педагогічного спілкування викладача зі студентами. Педагогічна етика і такт. Культура мовлення викладача, шляхи вдосконалення його мовленнєвої культури. Педагогічна техніка, педагогічні конфлікти, акторська, режисерська майстерність. Науково-методична робота. Форми методичної роботи.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Обґрунтуйте сутність поняття професійно-педагогічна спрямованість. Визначте її ознаки у студентів в процесі навчання.

 2. Класифікуйте форми організації науково-методичної роботи у ВНЗ. Наведіть приклади конкретних методів її здійснення?

 3. Чи можна поділити педагогічну діяльність на творчу і нетворчу?

 4. Обґрунтуйте критерії ефективності діяльності викладача вищої школи.

 5. Визначте шляхи формування педагогічної майстерності та професіоналізму викладача вищого навчального закладу.

 6. Визначте елементи культури педагогічного спілкування викладача зі студентами.

 7. Визначте структуру педагогічної техніки, її основні складові.

 8. Назвіть найефективніші, на Вашу думку, способи саморегуляції поведінки викладача.

 9. В чому полягає специфіка професійно-педагогічного мовлення?

 10. Які вимоги ставляться до організації процесу педагогічного спілкування?

 11. Що таке педагогічний такт, які його функції?

 12. Охарактеризуйте види конфліктів. Які з них є найбільш поширеними серед педагогічних конфліктів?

 13. Яка із стратегій виходу із реальної конфліктної ситуації є, на Ваш погляд, оптимальною? Чому?

 14. Дайте визначення педагогічного артистизму. Назвіть його структуру.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления. – М.: Экономика, 1991. – 415 с.

2. Гусева Н.Д. Акмеологическая деятельность преподавателя высшей школы / Под ред. Н.В.Кузьминой-Гаршиной, Л.Е.Варфоломеевой, Н.В.Скворцова. – М., 2006. – 215 с.

3. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.

4. Соловей М.І., Демчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с.

5. Данильченко В.М. Модель индивидуально-творческой подготовки будущего учителя // Формирование личности учителя: Сб. научн. тр. – М., 1995. – С. 101-108.

6. Дубасенюк О.А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога. – Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2005. – 368 с.

7. Есарева Э.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 112 с.

8. Зимняя И.А. Элементарный курс педагогической психологии. – М., 1992. – 258 с.

9. Симонов В.П. Диагностика личности и профессиональное мастерство преподавателя. – М., 1995. – Ч. 2. – Гл. 4.

Тема 8. Стратегія та сучасні тенденції розвитку вищої освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень на період до 2020р. (4 год.).

Лекція 1. Стратегія та сучасні тенденції розвитку вищої освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень на період до 2020 р. (2 год.).

Основні поняття: сумісність і порівнянність кваліфікацій, профілі і зміст кваліфікацій, архітектура систем вищої освіти, принципи Болонського процесу, ступені, цикли освіти, кредитно-трансферна система, додаток до диплому європейського зразка, національна рамка кваліфікацій,, світовий, європейський вимір у вищій освіті.

Зміст: Стратегічні рішення із створення ЄПВО до 2010 та його подальший розвиток до 2020 року. Приєднання України до Болонського процесу – зобов’язання і стратегія освітніх реформ. Інтеграція із збереженням національної ідентичності. Основні принципи Болонського процесу щодо узгодження архітектури систем вищої освіти європейських країн. Основні цілі із розвитку ЄПВО. Основні рішення Болонського процесу 1999 – 2012 рр. Європейська кредитно-трансферна система – законодавство і нормативні положення. Національна рамка кваліфікацій. Кроки щодо реалізації положень Болонського процесу в Україні. Напрями реформування вищої освіти в Україні. Формування освітнього середовища, культури організації навчання, культури викладачів і студентів, культури оцінювання навчальних досягнень, культури забезпечення підготовки майбутніх фахівців та науково-педагогічних працівників – пріоритетні завдання кожного університету. Основні завдання ЄПВО в період до 2020 року.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Визначте ключові віхи Болонського процесу.

 2. Складіть перелік основних досягнень та невдач Болонського процесу.

 3. Визначте контекст для європейської освіти до 2020 р .

 4. Визначте основні фактори, що визначили необхідність участі України у Болонському процесі.

 5. Знайдіть основні принципи Болонського процесу щодо узгодження архітектури систем вищої освіти європейських країн.

 6. Перерахуйте основні керівні органи Болонського процесу, випишіть їхні завдання.

 7. Розкрийте сутність ЄКТС, особливості її застосування в Україні.

 8. Основні завдання реформи вищої освіти України на період до 2020 р.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Болонський процес у період до 2020 року – Європейський простір вищої освіти у новому десятилітті [Електронний ресурс]: Комюніке конференції європейських міністрів вищої освіти, Льовен та Лювен-ля-Ньов, 28-29 квітня 2009 року.- Режим доступу: http://www.ubs.gov.ua/files/462_files_1/louvain.pdf.

 2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.mon. gov.ua/education/higher/bolpr/bol_pr_in.doc

 3. Вища освіта : шляхи розвитку та забезпечення якості. – К. : КНЕУ, 2010. – 160 с.

 4. Європейський студентський саміт: «Болонський процес 2020 та Лісабонська стратегія 2020: взаємовиключення чи дві сторони однієї медалі?» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://shchepetylnykova.blogspot.com/2010/03/2020-2020.html.

 5. Інформаційні матеріали: Болонський процес [Електронний ресурс]: Сайт Міністерства освіти та науки України.- Режим доступу: http://www. mon.gov.ua/main.php?query=education/higher/bolpr.

 6. Красовська, О. Ю. Роль освіти в сучасних глобальних умовах [Текст] / О. Ю. Красовська. // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1. – С. 182–188.

 7. Міністерство освіти та науки України. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Електронний ресурс]: Наказ від 30.12.2005 № 774.- Режим доступу: http://uazakon.com/ document/fpart30/idx30417.htm.

 8. Національний Темпус-офіс в Україні [Електронний ресурс]: Сайт Темпусу - Транс’європейської програми мобільності для навчання в університетах.- Режим доступу: http://tempus.org.ua.

 9. Пшенична Л.В. Болонський процес у його генезисі та розвитку [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Apdu/2009_1/doc/1/13.pdf.

 10. Рекша, Т. О. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері освіти : реальність і перспективи розвитку [Текст] / Т.О. Рекша. // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. – 2009. – № 4. – С. 275–281.

 11. Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти на період до 2021 року».– шлях доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html 

 

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ПКР

(зразок)

Згідно структури вищої освіти в Україні – молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр це:

 1. кваліфікаційні рівні;

 2. етапи оволодіння повною вищою освітою;

 3. освітньо-кваліфікаційні рівні;

 4. освітні рівні.

Педагогічний практикум (завдання)

(зразок)

Після закінчення модульної контрольної роботи викладач змушений на кілька хвилин залишити аудиторію через невідкладну справу. Зошити з роботами студентів лежать на столі викладача в аудиторії. Скориставшись ситуацією, деякі студенти, взявши зі столу роботи, почали виправляти помилки та дописувати завдання. У цей час повертається викладач…

Запитання і завдання:

 1. Визначте тип педагогічної задачі.

 2. Проаналізуйте ситуацію, що склалася, назвіть її причини.

 3. Яке рішення, опинившись у подібній ситуації, прийняли б Ви?

 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(студент обирає одну із запропонованих тем, теми в навчальній групі не повинні повторюватись)

1. Визначте рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи. Охарактеризуйте кожен з визначених рівнів.

2. Охарактеризуйте класифікацію методів науково-педагогічного дослідження. Визначте функції кожної групи методів педагогічних досліджень.

3. Опишіть структуру наукового дослідження. Проаналізуйте один з авторефератів кандидатської дисертації з Вашої спеціальності щодо дотримання його автором структури наукового дослідження.

4. Визначте, яка з систем організації навчального процесу є, на Ваш погляд, найбільш прийнятною для вітчизняної вищої освіти. Обґрунтуйте шляхи її подальшого розвитку.

5. Проаналізуйте основні тенденції загального розвитку вищої освіти. Сформулюйте власне бачення подальшого реформування вітчизняної вищої школи.

6. Проаналізуйте відмінність вітчизняної і західної вищих шкіл. Назвіть їх переваги і недоліки. Що, на Ваш погляд варто запозичити у західній системі вищої освіти для реформування вищої школи в Україні.

7. Проаналізуйте спільні й відмінні риси кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вітчизняній і зарубіжній вищій школі. Обґрунтуйте власний погляд на шляхи подальшого її розвитку в Київському національному університеті.

8. У доборі змісту вищої освіти існують різні підходи: прагматизм, політехнізм, енциклопедизм. Розкрийте переваги і недоліки кожного з них. Покажіть, яким має бути оптимальний підхід.

9. Розкрийте взаємозв’язок між компонентами державного, галузевого стандартів, та стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів. Назвіть основні джерела змісту освіти у вищій школі.

10. Визначте зміст і характер етапів навчального процесу в умовах інформаційно-повідомляючого, пояснювально-ілюстративного та проблемно-дослідницького типів навчання у вищій школі. Який з них, на Ваш погляд, найбільш відповідає завданням сучасної вищої школи. Обґрунтуйте.

11. Запропонуйте систему показників, на основі яких, на Вашу думку, можна об’єктивно оцінити якість підготовки фахівців у ВНЗ. Обґрунтуйте.

12. Запропонуйте власний проект методики проведення ідеальної лекції у вищій школі (на прикладі конкретного предмета з Вашої спеціальності).

13. Запропонуйте власний проект методики проведення ідеального семінарського заняття у вищій школі (на прикладі конкретного предмета з Вашої спеціальності).

14. Запропонуйте власний проект методики проведення ідеального практичного заняття (на прикладі конкретного предмета з Вашої спеціальності).

15. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення самостійної роботи студентів у вищій школі (на прикладі Вашої спеціальності).

16. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення організації науково-дослідної роботи студентів (на прикладі Вашого факультету, інституту).

17. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення системи практичної підготовки студентів у вищій школі (на прикладі Вашої спеціальності).

18. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів у вищій школі (на прикладі Вашої спеціальності).

19. Охарактеризуйте дистанційну освіту як нову освітню технологію. Проаналізуйте перспективи її розвитку в Україні та КНУ.

20. Опишіть психолого-педагогічні проблеми проведення заліків і екзаменів у вищій школі. Запропонуйте шляхи вдосконалення цих методів контролю навчальних досягнень студентів (на прикладі Вашої спеціальності).

21. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення методів, прийомів, засобів навчання у вищій школі (на прикладі предметів Вашої спеціальності).

22. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення форм організації навчання у вищій школі (на прикладі Вашого інституту, факультету). Запропонуйте інноваційні форми організації вищої економічної освіти.

23. Розкрийте зміст основних функцій діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі. Обґрунтуйте шляхи підвищення об’єктивності усіх видів контролю навчальних досягнень студентів.

24. Охарактеризуйте напрями формування педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму куратора академічної групи у вищому навчальному закладі.

25. Запропонуйте власний проект створення сприятливого психологічного клімату в студентській академічній групі.

26. Охарактеризуйте власне розуміння технології формування колективу в студентській академічній групі (на прикладі конкретного курсу – за Вашим вибором).

27. Опишіть шляхи розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі (на прикладі КНУ).

28. Запропонуйте власний проект системи (мета, завдання, зміст, форми організації, методи, прийоми, засоби, результати) виховної роботи куратора вищого навчального закладу.

29. Охарактеризуйте шляхи підвищення ефективності виховного процесу в сучасній вищій школі (на прикладі Вашого факультету, інституту).

30. Опишіть напрями формування педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.

 

Вимоги до МКР: обсяг – до 5 сторінок друкованого тексту (до 10 тис. знаків), термін виконання – протягом семестру.

Виконана модульна контрольна робота має містити такі складові:

 • теоретичну частину (обґрунтування актуальності, визначення суті та особливостей обраної проблеми);

 • прикладну, що полягає в характеристиці конкретних шляхів реалізації запропонованих ідей у практику навчально-виховного процесу вищої школи;

 • список використаної літератури, обов’язкове посилання на використані джерела в тексті роботи.

 

Критерії оцінювання:

18-20 балів виставляється за умови відповідності змісту виконаної роботи запропонованій темі, дотримання оптимального обсягу; повноти, логічності, послідовності викладу; наявності самостійності в судженнях; відповідності вимогам культури письмового мовлення; достатнього списку використаної літератури, наявності посилань на неї в тексті МКР.

15-17 балів виставляється за умови, що відповідь, представлена в роботі, повна, логічна, послідовна за змістом і його викладом; має достатній обсяг; у роботі наявні незначні недоліки у вирішенні теоретичних і практичних завдань; рівень креативності й самостійності в судженнях не є достатнім; достатній список використаної літератури, наявність посилань на неї в тексті МКР.

12-14 балів виставляється за умови, що відповідь, викладена в роботі, неповна, є неточності і прогалини у висвітленні проблеми, недостатній її прикладний рівень та рівень самостійності суджень; є мовні помилки. Список використаної літератури недостатній, посилання на неї непослідовні. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник для студ., асп. та мол. викл. вузів. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посібник для студентів магістра­тури. – Житомир, 2003. – 232 с.

 3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні: Навч. посіб. для викл. та асп. вузів. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.

 4. Закон України “Про вищу освіту” // Урядовий кур’єр. – №86. – 15 травня 2002 р. – 15 с.

 5. Краевский В.В. Методология педагогики. – Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 2001. – 208 с.

 6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 7. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи:навчальний посібник.– К.: Обрії, 2012.– 220 с.

 8. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд – К.: Знання, 2005. – 399 с.

 9. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти 02.06.1993 р. №161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: Форум, 2002.

Додаткова:

 1. Аргунова Е.Р., Жуков Р.Ф., Маричев И.Г. Активные методы обучения: Учебно-методическое пособие / Под науч. Ред. Н.В.Кузьминой. – М., 2006.

 2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін. – К.: Знання, 2005. – С. 46-94.

 3. Яблонський В. До історії освітніх реформ // Освіта і управління. – 2002. – Т. 2. – №1.

 4. Дмитриченко М.Ф., Хорошун Б.І., Язвінська О.М., Данчук В.Д. Вища освіта і Болонський процес: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2006. – 440 с.

 5. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. Мороза О.Г. – К.: НПУ, 2000. – 337 с.

 6. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 303 с.

 7. Педагогика высшей школы. Учебно-методическое пособие / Научн. ред. Н.М.Пей­сахов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1985. – 191 с.

 8. Педагогика и психология высшей школы / Рук. авт. коллектива С.И.Самыгин. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1998. – 544 с.

 9. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210 с.

 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи як галузі педагогічної науки, її основні категорії.

 2. Методи наукових досліджень у педагогіці вищої школи. Наведіть варіанти їх застосування у практиці.

 3. Закономірності й принципи вищої освіти.

 4. Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти в Україні. Принципи державної політики в галузі вищої освіти.

 5. Закон України “Про вищу освіту” про структуру вищої освіти в Україні.

 6. Сутність ступеневої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти, їх характеристика.

 7. Типи вищих навчальних закладів, мета і головні завдання їх діяльності.

 8. Шляхи реформування вищої освіти в Україні, вдосконалення навчального і виховного процесів у вищих закладах освіти.

 9. Модернізація вищої освіти України в рамках входження у Болонський процес.

 10. Структурні та змістові особливості організації вищої освіти у різних країнах світу.

 11. Дидактика вищої школи, її основні категорії.

 12. Поняття про процес навчання. Типи навчального процесу у вищій школі. Структурні компоненти навчального процесу.

 13. Функції процесу навчання, їх взаємозв’язок.

 14. Рушійні сили та закономірності процесу навчання. Мотивація навчальної діяльності студентів.

 15. Принципи навчання у вищій школі.

 16. Поняття змісту вищої освіти. Державні стандарти вищої освіти, характеристика їх структурних компонентів.

 17. Нормативні документи, які забезпечують організацію навчального процесу у вищій школі. Навчальний план, навчальна програма дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни.

 18. Форми навчання у вищих навчальних закладах та їх особливості.

 19. Методи навчання, їх класифікація. Прийоми навчання.

 20. Засоби навчання. Традиційні засоби навчання. Місце і роль нових інформаційних технологій серед засобів навчання.

 21. Форми організації навчання у вищій школі.

 22. Лекція у вищій школі, вимоги до неї.

 23. Семінарські та практичні заняття, вимоги до них.

 24. Дистанційна освіта як нова освітня технологія. Дистанційна освіта за кордоном та перспективи її розвитку в України.

 25. Самостійна навчальна робота студентів, її мета, завдання та типологія.

 26. Науково-дослідна робота студентів, її види та форми. Шляхи вдосконалення науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ.

 27. Загальні вимоги до підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт.

 28. Діагностика навчальних досягнень студентів. Сутність та функції контролю знань, умінь студентів. Педагогічні вимоги до контролю у процесі навчання.

 29. Критерії оцінки знань студентів.

 30. Модульно-рейтингова система контролю успішності студентів, її переваги і недоліки.

 31. Психолого-педагогічні проблеми проведення заліків і екзаменів.

 32. Система виховної роботи у вищій школі. Психолого-педагогічні засади сучасної концепції виховання студентів.

 33. Цілі, завдання, принципи виховання у вищій школі.

 34. Зміст виховання студентської молоді, характеристика основних напрямів.

 35. Класифікація методів виховання у вищій школі.

 36. Роль студентської академічної групи у вихованні студентів.

 37. Основні напрями діяльності куратора студентської академічної групи.

 38. Місце студентського самоврядування у навчально-виховному процесі сучасного вищого навчального закладу.

 39. Методика вивчення особистості студента і написання психолого-педагогічної характеристики на нього.

 40. Методика вивчення колективу академічної групи та складання психолого-педагогічної характеристики на неї.

 41. Функції, зміст, структура діяльності викладача вищої школи.

 42. Професійна компетентність викладача вищої школи, її структура.

 43. Педагогічна майстерність викладача вищої школи, її структура.

 44. Шляхи формування педагогічної майстерності викладача ВНЗ.

 45. Поняття педагогічної техніки, її складові.

 46. Внутрішня техніка викладача, її характеристика. Способи виховання внутрішньої техніки.

 47. Шляхи опанування технологією і технікою публічного мовлення.

 48. Сутність педагогічного спілкування як виду професійної діяльності викладача, його особливості. Функції та види.

 49. Педагогічний такт: сутність, функції та компоненти (психологічний, морально-етичний, естетичний, технологічний).

 50. Педагогічний конфлікт: види. Причини виникнення. Поведінка викладача в конфліктній ситуації. Стилі, прийоми розв’язання конфліктних ситуацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!