Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1994 Методичні вказівки до контрольної роботи на тему Складання фінансової звітності підприємства

Методичні вказівки до контрольної роботи на тему Складання фінансової звітності підприємства

« Назад

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

З 1 січня 2000 року на Україні почалося практичне застосування нових національних стандартів бухгалтерського обліку – П (З)БУ.

Нова система обліку і нова фінансова звітність, які з однієї сторони, роблять нашу економіку більш відкритою і зрозумілою для усього світового співтовариства і, з іншого боку, відображають, зміни відносин власності, що виникли в нашій країні.

Головна мета корінних змін полягає в тому, щоб:

 • одержати обґрунтовану фінансову звітність, складену на даних бухгалтерського обліку, для здійснення реального управління підприємствами і можливості приймати правильні й обґрунтовані управлінські рішення на основі отриманих даних фінансової звітності;

 • зробити бухгалтерський облік і фінансову звітність підприємств «прозорими», тобто доступними і зрозумілими для всіх зацікавлених користувачів звітності;

 • полегшити залучення іноземних інвестицій в економіку країни, оскільки відмінні від загальноприйнятого у світі порядок та принципи ведення бухгалтерського обліку, форми фінансової звітності, ускладнювали проникнення іноземного капіталу в країну.

Проведена реформа бухгалтерського обліку значно полегшила розуміння явищ і процесів, що протікають в нашій економіці, іноземними інвесторами на основі звітних показників, складених по загальноприйнятих нормах і принципах; дала можливість різним користувачам одержувати достовірну і зрозумілу економічну інформацію, формовану на основі даних фінансової звітності; уможливила рішення виробничих проблем і прийняття управлінських рішень на основі достовірних і повних даних звітності підприємств.

Контрольна робота виконується студентами інституту післядипломного навчання відповідно до навчальної програми дисципліни «Фінансова звітність » за спеціальністю 7.050104 «Фінанси».

Виконання роботи студентами дозволить одержати практичні навички по складанню усіх форм фінансової звітності і закріпити теоретичні знання з питань складання і подання фінансової звітності, яка застосовується на підприємствах.

  

Контрольна робота

Складання фінансової звітності підприємства 

Контрольна робота виконується студентами Інституту навчання відповідно до навчальної програми дисциплін «Фінансова звітність » перепідготовка за спеціальністю7.05014 “Фінанси” .

Метою виконання контрольної роботи є закріплення лекційного матеріалу по дисципліні «Фінансова звітність» і одержання практичних навичок щодо складання форм фінансової звітності підприємств.

На виконання контрольної роботи студенти затрачують 6 год..

Контрольна робота виконується у 10 варіантах, які визначаються шляхом вирахування останньої цифри залікової книжки від усіх дебетових залишків засобів і кредитових залишків джерел засобів підприємства по рахунках 40 - 653 на початок грудня звітного періоду, що наведені у табл. 1.

У результаті виконання домашньої роботи повинні бути складені і заповнені наступні форми фінансової звітності: форма 1 «Баланс»; форма 2 «Звіт про фінансові результати»; форма 3 «Звіт про рух коштів»; форма 4 «Звіт про власний капітал». Заповнені форми фінансової звітності разом з вихідними даними повинні бути оформлені у виді звіту і представлені викладачу для перевірки і захисту контрольної роботи. Типові форми фінансової звітності наведені у дод. 1-4. 

Вихідні дані 

1. Підприємство розпочало свою господарську діяльність у третьому кварталі звітного року. Стан засобів і джерел підприємства на 01 грудня звітного року характеризується даними, що наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Стан залишків на початок звітного періоду 

№ рахунка

Сальдо на початок звітного періоду

дебет

кредит

10

7000

-

131

-

136

20

531

-

23

80

-

26

387,5

-

301

10

-

311

980

-

313

-

-

36

-

-

372

59

-

375

50

-

377

90

-

40

-

7281,9

44

-

270

60

-

-

63

-

300

641/1 (прибуток)

-

130

641/2 (ПДВ)

-

50

641/3(прибутковій податок

-

70

644

-

-

651

-

211,2

652

-

25,6

653

-

12,8

656

-

6

661

-

640

662

-

20

685

-

34

Всього

9187,5

9187,5

2. За грудень місяць звітного року на підприємстві мали місце наступні господарських операції, наведені у журналі господарських операцій за грудень місяць у табл. 2.

Таблиця 2

Журнал господарських операцій за грудень місяць звітного періоду 

№ операції

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

часткова

повна

1

Отримані кошти у касу на відрядження і заробітну плату

 

 

 

760

2

Видано в підзвіт

 

 

 

65

3

Внесена нестача підзвітною особою

 

 

 

30

4

Повернуто залишок підзвітних сум

 

 

 

25

5

Виплачена заробітна плата

 

 

 

640

6

Виплачена депонована заробітна плата

 

 

 

20

7

Повернуті із каси кошти на поточний рахунок

 

 

 

84

8

Отримана плата від покупців

 

 

 

3400

9

Оплачено постачальнику з поточного рахунку

 

 

 

660

Продовження табл. 2

№ операції

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

часткова

повна

10

Перераховано до:

 

 

 

 

Пенсійного фонду

 

 

211,2

325,60

Фонду соціального страхування

 

25,60

Фонду зайнятості

 

12,8

Фонду соціального страхування від нещасного випадку

 

6

Прибутковий податок

 

70

11

Перераховані аліменти

 

 

 

26,69

12

Зарахована короткострокова позичка на поточний рахунок

 

 

 

400

13

Перераховано з поточного рахунку на відкриття акредитиву

 

 

 

580

14

Перераховано до бюджету ПДВ

 

 

 

50

15

Перераховано податок на прибуток

 

 

 

130

16

Погашено дебіторську заборгованість

 

 

 

 

50

17

Перераховано аванс постачальнику з акредитиву

 

 

 

216

18

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

36

Продовження табл. 2

№ операції

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

часткова

повна

19

Списано витрати на відрядження АУП

 

 

 

65

20

Придбані матеріали підзвітною особою без ПДВ

 

 

 

12

21

Нарахована заробітна плата:

 • АУП
 • Основним робітникам

 

 

 

 

482,73

435

917,73

22

Оплата тимчасової непрацездатності робітника АУП (до 5 днів)

 

 

 

18,18

23

Утримано із заробітної плати :

 -прибутковий податок

 • - Пенсійний фонд
 • - Фонд зайнятості
 • - Фонд соціального страхування
 • - аліменти

 

 

 

 

06,15

15,21

4,59

4,59

 

26,69

157,23

24

Нараховані платежі до пенсійного фонд:

 • АУП
 • Основних робітників

 

 

 

 

154,47

139,20

293,67

25

Нараховано до фонду соціального страхування:

 • АУП
 • Основних робітників

 

 

 

 

 

12,06

10,88

22,94

Продовження табл. 2

№ операції

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

часткова

повна

26

Нараховано до фонду зайнятості:

 • АУП
 • Основних робітників

 

 

 

 

12,06

10,88

22,94

27

Нараховано до фонду соцстраху від нещасного випадку:

 • АУП
 • Основних робітників

 

 

 

 

 

4,54

4,09

8,63

28

Оприбутковані матеріали від постачальника

 

 

720

144

864

29

Передано матеріали у виробництво

 

 

 

720

30

Нарахована амортизація виробничого обладнання

 

 

 

60,30

31

Передано готову продукцію на склад

 

 

 

1434,43

32

Списана собівартість готової продукції

 

 

 

1791,55

33

Відображено доход від реалізації продукції

 

 

 

3784

34

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ

 

 

 

630,7

35

Списана собівартість реалізованої продукції

 

 

 

1791,55

36

Списано доход від реалізації

 

 

 

3153,30

Закінчення табл.. 2

№ операції

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

часткова

повна

37

Списані адміністративні витрати на фінансовий результат

 

 

 

749,04

38

Нарахований податок на прибуток

 

 

 

228

39

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

 

 

 

228

40

Визначено результат ВГД за грудень місяць

 

 

 

384,71

 

Завдання 

 На підставі вихідних даних про господарську діяльність підприємства за звітний рік (звітний період), наведених у таблицях 1-2 , необхідно скласти і заповнити такі форми фінансової звітності:

- форму 1 «Баланс»;

- форму 2 «Звіт про фінансові результати»;

- форму 3 «Звіт про рух коштів»;   

- форму 4 «Звіт про власний капітал».

Усі вищевказані форми фінансової звітності заповнюються в гривнях з точністю до одного десяткового знаку.

 

Рекомендації до виконання домашньої роботи 

Для виконання домашньої роботи необхідно попередньо вивчити і використовувати при заповненні фінансових форм національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

- номер 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

- номер 2 «Баланс»;

- номер 3 «Звіт про фінансові результати»;

- номер 4 «Звіт про рух коштів»;

- номер 5 «Звіт про власний капітал».

Виконання домашньої роботи слід робити в такому порядку.

1. Відкрити всі синтетичні рахунки бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємстві і занести до них початкові залишки засобів і джерел підприємства станом на 01 грудня звітного року з табл. 2. При цьому слід використовувати схематичне зображення синтетичного рахунка, що прийнято у теорії бухгалтерського обліку.

2. Заповнити журнал господарських операцій за грудень звітного року, вказавши кореспонденцію рахунків по кожній операції, наведеної у табл. 2.

3. Рознести всі господарські операції підприємства за грудень місяць звітного року, наведені в табл. 2, по синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.

4. Закрити всі синтетичні рахунки бухгалтерського обліку за грудень місяць звітного року і визначити дебетові і кредитові обороти й залишок на кінець місяця по кожному рахунку на 31 грудня звітного року.

5 Скласти оборотно-сальдову відомість по синтетичних рахунках за грудень місяць звітного року на підставі даних синтетичних рахунків і переконатися у правильності відображення всіх господарських операцій у бухгалтерському обліку за звітний період. Форма оборотно-сальдової відомості наведена в табл. 3.

6. Заповнити форми 1-4 фінансової звітності, використовуючи дані синтетичних рахунків і оборотно-сальдової відомості по синтетичних рахунках, а також вищевказані діючі національні положення бухгалтерського обліку номера 2-5. Форми фінансової звітності наведені в дод. 

Таблиця 3

Оборотно – сальдова відомість 

рахунка

Сальдо на початок періоду

Обороти

Сальдо на кінець періоду

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» затверджений Верховною Радою України 16.07.99 № 996-Х1Y.

2. ПОЛОЖЕННЯ (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».- Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база.- Х.: Фактор , 2000.  - 200 с.

3. ПОЛОЖЕННЯ (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».- Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база .- Х.: Фактор, 2000 . - 200 с.

4. ПОЛОЖЕННЯ (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».- Національні стандарти бухгалтерського обліку : нормативна база .- Х.: Фактор, 2000. - 200 с.

5. ПОЛОЖЕННЯ (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух коштів» .- Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база.- Х.: Фактор, 2000 . - 200 с.

6. ПОЛОЖЕННЯ (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».- Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база.- Х.: Фактор, 2000 . - 200 с.

 

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87) 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

02

Підприємство «        »

за ЄДРПОУ

 

Територія ___________________________

за КОАТУУ

 

Форма власності _____________________

за КФВ

 

Орган державного управління __________

за СПОДУ

 

Галузь ______________________________

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності ____________

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса ______________________________________________

 

 

Баланс

    на           звітного року__.

Форма №1      Код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

010

 

 

Первісна вартість

011

 

 

Знос

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

030

 

 

Первісна вартість

031

 

 

Знос

032

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Продовження дод. 1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

 

 

Товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

Продовження дод. 1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом ІІ

260

 

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом І

380

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Закінчення дод. 1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

 

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом ІV

620

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 

 

Керівник__________________ 

Головний бухгалтер_______________

 

Додаток 2

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

02

Підприємство «      »

за ЄДРПОУ

 

Територія ___________________________

за КОАТУУ

 

Форма власності _____________________

за КФВ

 

Орган державного управління __________

за СПОДУ

 

Галузь ______________________________

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності ____________

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса ______________________________________________

 

 

Звіт про фінансові результати

За звітний рік    р.

Форма №2              Код за ДКУД 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Податок на додану вартість

015

 

 

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

035

 

 

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)

040

 

 

Валовий:

- прибуток

050

 

 

- збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

 

 

Продовження дод. 2

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Витрати на збут

080

 

 

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

 

 

- збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

 

 

- збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

 

 

- збиток

195

 

 

Надзвичайні:

- доходи

200

 

 

- витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий :

- прибуток

220

 

 

- збиток

225

 

 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

Амортизація

260

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

Разом

280

 

 

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Керівник _______________

Головний бухгалтер ________________

 

Додаток 3

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

02

Підприємство «      »

за ЄДРПОУ

 

Територія ___________________________

за КОАТУУ

 

Форма власності _____________________

за КФВ

 

Орган державного управління __________

за СПОДУ

 

Галузь ______________________________

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності ____________

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса ______________________________________________

 

 

Звіт про рух грошових коштів

за звітний рік _____р.         

Форма N 3          Код за ДКУД

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надход-

ження

видаток

надход-

ження

видаток

1

2

3

4

5

6

I.       І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

 

 

 

 

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів;

020

 

Х

 

Х

- збільшення (зменшення) забезпечень;

030

 

 

 

 

Продовження дод. 3

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надход-

ження

видаток

надход-

ження

видаток

1

2

3

4

5

6

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

 

 

 

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

Х

 

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

 

 

 

 

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

 

 

 

 

- витрат майбутніх періодів

090

 

 

 

 

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов'язань

100

 

 

 

 

Продовження дод. 3

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надход-

ження

видаток

надход-

ження

видаток

1

2

3

4

5

6

- доходів майбутніх періодів

110

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

 

 

 

 

Сплачені:

- відсотки

130

Х

 

Х

 

- податки на прибуток

140

Х

 

Х

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

 

Х

 

Х

- необоротних активів

190

 

Х

 

Х

Продовження дод. 3

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надход-

ження

видаток

надход-

ження

видаток

1

2

3

4

5

6

- майнових комплексів  

200

 

 

 

 

Отримані:

- відсотки

210

 

Х

 

Х

- дивіденди

220

 

Х

 

Х

Інші надходження

230

 

Х

 

Х

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

Х

 

Х

 

- необоротних активів

250

Х

 

Х

 

- майнових комплексів

260

Х

 

Х

 

Інші платежі

270

Х

 

Х

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

 

 

 

Продовження дод. 3

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надход-

ження

видаток

надход-

ження

видаток

1

2

3

4

5

6

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

 

Х

 

 

Отримані позики

320

 

Х

 

Х

Інші надходження

330

 

Х

 

Х

Погашення позик

340

Х

 

Х

 

Сплачені дивіденди

350

Х

 

Х

 

Інші платежі

360

Х

 

Х

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

 

 

 

 

Закінчення дод. 3

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надход-

ження

видаток

надход-

ження

видаток

1

2

3

4

5

6

Залишок коштів на початок року

410

 

Х

 

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

430

 

Х

 

Х

 Керівник _______________________________

 Головний бухгалтер _______________________

 

Додаток 4

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

02

Підприємство «      »

за ЄДРПОУ

 

Територія ___________________________

за КОАТУУ

 

Форма власності _____________________

за КФВ

 

Орган державного управління __________

за СПОДУ

 

Галузь ______________________________

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності ____________

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса ______________________________________________

 

 

Звіт про власний капітал

за звітний рік         

Форма N 4          Код за ДКУД

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додат-ковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. 4

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додат-ковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Скоригований залишок на початок року

050

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. 4

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додат-ковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. 4

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додат-ковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

290

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення дод. 4

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додат-ковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на кінець року

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник  _____________________

Головний бухгалтер __________________________

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!