Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1993 Карта самостійної роботи студента з дисципліни Аудит персоналу для спеціальності Управління персоналом і економіка праці

Карта самостійної роботи студента з дисципліни Аудит персоналу для спеціальності Управління персоналом і економіка праці

« Назад

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) «Аудит персоналу»

для студентів напряму підготовки «Менеджмент персоналу»

галузі знань (спеціальності)

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

2013/2014 н.р.

Заочна форма навчання

заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Макси-мальна к-сть балів

1. За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

1

Характеристика трудових показників організації, цілі, основні напрямки та завдання їх аналізу.

Розрахунково-аналітичні вправи: «Аналіз трудових показників». Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених проблем.

Розрахунково-аналітичні вправи

 

2

Робота в малих групах «Аудит продуктивності праці», яким пропонується для розгляду кейс.Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених проблем.

Робота в малих групах

Міні-кейс

3

Робота в малих групах «Аудит наймання і звільнень персоналу», яким пропонуються для розгляду кейси. Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених проблем.

Робота в малих творчих групах

Міні-кейс

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

2. За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Пошук, підбір та огляд літературних джерел відповідно до власних науково-практичних інтересів в рамках науки

5

3. Виконання індивідуального практичного завдання (за місцем роботи)

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за СРС

20

 

Виконання індивідуальних завдань 

Після вивчення теоретичного матеріалу науки (слухання лекцій в університеті та самостійна робота з літературними джерелами) студенти вивчають, аналізують та оцінюють практику організації аудиту персоналу на конкретних прикладах або на місці роботи.

Кожен студент заочної форми навчання виконує два індивідуальних завдання на власний вибір.

2. Види індивідуальних завдань 

Завдання 1. «Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за обраною темою»: 

 1. Становлення аудиту персоналу в Україні: аналіз літературних джерел.

 2. Удосконалення системи управління організацією за допомогою аудиту персоналу (управлінського аудиту).Організаційні основи аудиту персоналу.

 3. Аудит у системі тотального управління якістю та його зв’язок з аудитом персоналу.

 4. Ризики неефективності аудиту персоналу.

 5. Діагностика та експрес-діагностика системи управління персоналом організації.

 6. Загальний аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу.

 7. Аналітична робота по дослідженню формування та використання персоналу підприємства.

 8. Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу на підприємстві.

 9. Аналітична робота по дослідженню якості праці.

 10. Аналітична робота по дослідженню зміни продуктивності праці.

 11. Теоретико-методичні підходи до оцінки наслідків зміни продуктивності праці працівників підприємства.

 12. Резерви підвищення продуктивності праці працівників підприємства.

 13. Теоретико-методичні аспекти аналізу витрат на персонал.

 14. Аналіз формування та використання фонду заробітної плати на підприємстві.

 15. Стан та шляхи вдосконалення оплати праці.

 16. Удосконалення структури заробітної плати працівників підприємства.

 17. Аудиторська експертиза розвитку персоналу: підвищення кваліфікації та кар’єра.

 18. Планування персоналу як складова частина стратегічного аудиту.

 19. Ефективність наймання персоналу організації.

 20. Аудит відповідності політики наймання персоналу стратегії організації.

 21. Планування винагород як складова частина стратегічного аудиту.

 22. Аудит охорони праці як складова частина системи управління охороною праці організації.

 23. Інвестування в інтелектуальний капітал та його ефективність.

 24. Значення і необхідність аудиту інтелектуального капіталу для організації.

 25. Контролінг персоналу у системі управління персоналом організації.

 26. Значення і необхідність регулювання витрат на персонал.

 27. Взаємозв’язок планування витрат на персонал із критеріями ефективності праці.

 28. Управління витратами на персонал.

 29. Оцінка ефективності інвестування заходів по управлінню персоналом.

При оформленні даного індивідуального практичного завдання у ньому повинен бути зміст з виокремленням питань та в кінці завдання наведений список використаних джерел. Рекомендований обсяг завдання 8–10 сторінок друкованого тексту.

 

Завдання 2. «Пошук, підбір, та огляд літературних джерел відповідно до власних науково-практичних інтересів» 

Огляд літературних джерел студент здійснює за самостійно обраним напрямком відповіднодо власних науково-практичних інтересів, наприклад, теми власної курсової чи магістерської дипломної роботи. Огляд повинен містити теоретико – методологічний аналіз проблеми, висвітлений різними авторами (мінімум три автори), їх наукову полеміку. При викладі матеріалу студент повинен сформулювати власну думку щодо досліджуваної проблеми.

При оформленні даного індивідуального практичного завдання у ньому повинен бути зміст з виокремленням питань та в кінці завдання наведений список використаних джерел. Рекомендований обсяг завдання 8–10 сторінок друкованого тексту.

 

Завдання 3. «Виконання індивідуального практичного завдання (за місцем роботи)» 

Дане завдання студент-заочної форми навчання вибирає самостійно з двадцяти варіантів. Вибираючи одну тему із наведених варіантів, студент враховує:

– власні науково-практичні інтереси, напрям майбутньої науково-практичної діяльності;

– місце роботи , а також потреби господарської діяльності організації;

– тему майбутньої магістерської дипломної роботи.

 

Варіанти індивідуального практичного завдання

(за місцем роботи):

 1. Провести аудит продуктивності робочих місць організації.

 2. Провести аудит укомплектованості персоналом організації.

 3. Провести аудит розвитку персоналу організації.

 4. Провести стратегічний аудит (планування персоналу) організації.

 5. Провести аудит наймання персоналу організації.

 6. Провести аудит звільнень персоналу організації.

 7. Провести аудит відповідності винагород персоналу організації.

 8. Провести аудит ефективності винагород персоналу організації.

 9. Провести стратегічний аудит винагород персоналу організації.

 10. Провести аудит охорони праці організації.

 11. Провести аудит інтелектуального капіталу організації.

 12. Проаналізувати й оцінити методи аудиту інтелектуального капіталу персоналу організації.

 13. Провести аудит роботи служб управління персоналом організації.

 14. Проаналізувати й оцінити плинність персоналу та абсентеїзм організації.

 15. Проаналізувати витрати на персонал та їх структуру в організації.

 16. Виміряти витрати на персонал різними методами та оцінити доцільність їх застосування в організації.

 17. Спланувати витрати на персонал організації.

 18. Провести контролінг виконання бюджету організації по витратах на персонал.

 19. Розробити систему управління витратами на персонал організації.

 20. Проаналізувати й оцінити прибутковість інвестицій у персонал організації.

 

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення індивідуального практичного завдання за місцем роботи 

При оформленні даного індивідуального практичного завдання рекомендується такий зміст:

 1. Діагностика основних проблем у сфері управління персоналом організації. Значення, цілі та завдання обраної теми дослідження (за самостійно обраним варіантом).

 2. Аудит (аналіз, планування) практичних даних організації (за самостійно обраним варіантом).

 3. Аудиторський висновок (1-3 сторінки).

 4. Пропозиції та рекомендації (1-3 сторінки). 

Виконання індивідуального практичного завдання включає такі етапи:

1 етап. Здійснити попередню діагностику основних проблем у сфері управління персоналом за результатами діяльності організації (підприємства).

Одним із шляхів діагностики є попереднє анкетування або опитування 3-х експертів (ключових осіб) організації. Форма анкети додається до Карти самостійної роботи. Анкету заповнити у 3-х примірниках та надіслати на електронну пошту ElenaDanylenko@mail.ru (назвати три файли своїм прізвищем з номерами 1, 2, 3).

За результатами анкетування (опитування) 3-х експертів на першому етапі у змісті завдання охарактеризувати:

– внутрішні, зовнішні та потенційні проблеми системи управління та системи управління персоналом організації/компанії;

– плани керівництва організації/компанії щодо організаційних змін;

– завдання управління персоналом, на які ставлять особливий акцент в період організаційних змін в організації/компанії;

– вплив використання практик управління персоналом в період організаційних змін на їх ефективність.

Також обов’язково розкрити значення виконання вибраного індивідуального практичного завдання для організації/компанії (виходячи з попередньої діагностики основних проблем у сфері управління персоналом), сформулювати цілі й завдання його виконання, охарактеризувати наявну інформаційну базу.

2 етап. На основні зібраних реальних практичних даних організації розробити план аудиту персоналу (за самостійно обраним варіантом), скласти аналітичні таблиці з даними як мінімум за три останні роки, графіки, діаграми тощо, проаналізувати й оцінити отриману інформацію або її спланувати.

3 етап. Узагальнити отримані результати та сформувати аудиторський висновок. Висновок повинен містити переконливі узагальнення та виявлені проблеми і недоліки у діяльності організації за обраною темою.

4 етап. Далі слід навести відповідні пропозиції та рекомендації. 

Індивідуальне практичне завдання за місцем роботи виконується в письмовій формі. Рекомендований обсяг завдання 20–25 сторінок друкованого тексту. Виконане завдання подається до початку заліково-екзаменаційної сесії.

 

Організація поточного контролю знань студентів заочної форми навчання 

Виконання першого та другого індивідуальних завдань оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів та третього індивідуального завдання − в діапазоні від 0 до 15 балів.

Перше та друге індивідуальні завдання оцінюються за шкалою 0, 3, 4, 5 балів (вся робота оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів) за такими критеріями: 

Оцінка

Критерії

5 балів

Студент відмінно (бездоганно) виконав завдання, належним чином оформив у своїй роботі. Наявний якісний критичний огляд літературних джерел, наукова полеміка, викладені самостійні судження, власна думка, виявлені тенденції відповідних процесів, існуючі недоліки та проблеми, наведені переконливі узагальнення та зроблені висновки.

4 балів

Студент добре виконав завдання і належним чином його оформив у своїй роботі, наявний добрий критичний огляд літературних джерел. Проте, відсутня наукова полеміка, викладені не завжди самостійні чи помилкові судження, повністю не виявлені тенденції відповідних процесів, чітко не виявлені існуючі недоліки та проблеми, наведені узагальнення та висновки зроблені поверхово.

3 балів

Завдання у цілому виконано задовільно: наявний задовільний огляд літературних джерел, але мають місце окремі недоліки: відсутня наукова полеміка, немає самостійних суджень, чітко не виявлені тенденції відповідних процесів, не виявлені існуючі недоліки та проблеми, наведені узагальнення та висновки зроблені поверхово.

0 балів

Пункт завдання не виконано або зміст не відповідає проблематиці, яку слід було висвітлити. Немає належного огляду літературних джерел, відсутня наукова полеміка, немає самостійних суджень, не виявлені тенденції відповідних процесів, не виявлені існуючі недоліки та проблеми, не наведені узагальнення та висновки, а якщо наведені, то не зрозуміло з якого аналізу вони випливають

Кожний 1-3-й пункти третього індивідуального завдання оцінюється за шкалою 0, 2, 3, 4 балів та 4-й пункт третього завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 2; 3 балів (вся робота оцінюється в діапазоні від 0 до 15 балів). 

Викладач оцінює кожний пункт за такими критеріями:

Перший пункт третього індивідуального завдання оцінюється за такими критеріями: 

Оцінка

Критерії

4 балів

Студент відмінно (бездоганно) виконав пункт завдання, належним чином оформив у своїй роботі. Інформацію відмінно проілюстровано фактичними даними, доповнено відповідним коментарем, який має висвітлити зв’язок обраної теми магістерської дипломної роботи з виявленням соціально-економічних проблем діяльності підприємства.

3 балів

Студент добре виконав пункт завдання і належним чином його оформив у своїй роботі. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними. Проте окремими місцями бракує частини інформації, відповідного коментарю, який належним чином не висвітлює зв’язок обраної теми магістерської дипломної роботи з виявленням соціально-економічних проблем діяльності підприємства.

2 балів

Пункт завдання у цілому виконаний задовільно, але мають місце окремі недоліки: не достатньо інформації або вона є суперечливою на різних сторінках роботи, відсутні необхідні ілюстрації, відповідний коментар, який не висвітлює зв’язок обраної теми магістерської дипломної роботи з виявленням соціально-економічних проблем діяльності підприємства.

0 балів

Пункт завдання не виконано або зміст не відповідає проблематиці, яку слід було висвітлити.

Другий та третій пункти третього індивідуального завдання (аналітична частина) оцінюються за такими критеріями: 

Оцінка

Критерії

4 балів

Студент відмінно (бездоганно) виконав пункт завдання, належним чином оформив у своїй роботі. Пункт містить мінімум десять укрупнених пунктів аналізу, відмінно проілюстрованих фактичними даними. Проаналізовані дані оцінені та доповнені відповідним коментарем.

3 балів

Студент добре виконав пункт завдання і належним чином його оформив у своїй роботі. Пункт містить сім − дев’ять укрупнених пунктів аналізу, добре проілюстрованих. Проаналізовані дані оцінені та доповнені відповідним коментарем, проте, окремими місцями бракує частини інформації.

2 балів

Пункт завдання у цілому виконаний задовільно, але мають місце окремі недоліки: пункт містить п’ять − шість укрупнених пунктів аналізу, не достатньо інформації або вона є суперечливою на різних сторінках роботи, відсутні необхідні ілюстрації та відповідний коментар.

0 балів

Пункт завдання не виконано або зміст не відповідає проблематиці, яку слід було висвітлити.

Четвертий пункт третього індивідуального завдання (“Загальний висновок”) оцінюються за такими критеріями: 

Оцінка

Критерії

3 балів

Студент відмінно (бездоганно) виконав пункт завдання, належним чином оформив у своїй роботі, сформулював переконливі узагальнення, виявив існуючі недоліки та проблеми у діяльності організації (підприємства).

2 балів

Студент добре виконав пункт завдання і належним чином його оформив у своїй роботі. Проте, узагальнення сформульовані не повно, чітко не виявлені існуючі недоліки та проблеми у діяльності організації (підприємства).

1 балів

Пункт завдання у цілому виконаний задовільно, але мають місце окремі недоліки: узагальнення сформульовані не повно, не виявлені існуючі недоліки та проблеми у діяльності організації (підприємства).

0 балів

Пункт завдання не виконано або зміст не відповідає проблематиці, яку слід було висвітлити.

Примітки:

 1. Викладачу надається право зменшити загальну оцінку на 5-10 балів у разі незадовільного оформлення роботи.

 2. Якщо доведено, що роботи ідентичні, то студенти одержують нульові оцінки за дані завдання. 

Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуальних робіт становить від 0 до 20 балів. Результати перевірки індивідуальних робіт студентів заносяться в Журнал обліку поточної успішності студентів.

Сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується також в екзаменаційну відомість у розділ “Кількість балів за результатами ПМК” в діапазоні від 0 до 20 балів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!