Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1989 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Дидактичне проектування, КППК ім. А. Макаренка

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Дидактичне проектування, КППК ім. А. Макаренка

« Назад

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

Методична комісія психології і педагогіки

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни: «МПО Дидактичне проектування» 

на тему: _____________________________________________

 

Студента  1  курсу  30БП-1 групи

______________________

напряму підготовки:

«Професійна освіта . ___________«

Керівник: Бєлоусько А.М.

 

м. КИЇВ 2015рік

 

Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

2. Практична частина

2.1. Характеристика та навчально- виховні завдання  теми (підтеми) спеціальної дисципліни при підготовці за робітничою професією „Оператор ЕОМ. Оператор комп’ютерного набору ”.

2.2. Розподіл матеріалу теми (підтеми) ____________________спеціальної дисципліни на уроки

2.3. Підготовка матеріального, технічного та дидактичного оснащення теми (підтеми) спеціальної дисципліни

2.4. Розробка навчально-технологічної документації на урок Підготовка викладача до уроку по темі

2.5. Організація та методика проведення уроку по темі_________

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Вимоги до змісту роботи 

Вступ (1-2с.)

Основними напрямами удосконалення навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку професійно-технічної освіти є:

- забезпечення органічного поєднання навчального та виховного процесів, тісний зв’язок професійної і загальноосвітньої підготовки;

- застосування методів та прийомів навчання, що сприяють підвищенню рівня пізнавальної активності учнів, розвитку у них творчого мислення і навичок самостійної роботи;

- творче різноманіття організаційних форм навчально-виховного процесу;

- комплексне застосування технічних засобів навчання та наочних посібників;

- індивідуалізація процесів навчання.

В практичній реалізації цих напрямів мають зіграти власні методики з навчальних дисциплін, які створюються на основі досягнень педагогічної науки, техніки та технології виробництва та передового педагогічного досвіду.

У вступі зазначається місце навчального курсу в загальній системі дисциплін навчального плану та його структура, розкриваються основні навчальні та виховні цілі, зв’язок з іншими дисциплінами та виробничим навчанням. Коротко розглядаються вихідні позиції, на підставі яких будується власна методика, методи громадянського виховання учнів на уроці, сучасні методи та засоби підвищення ефективності та якості навчання, зазначаються способи найбільш раціональної організації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів

Дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми. Характеристика та основні завдання системи профтехосвіти в Україні на сучасному етапі. 

1. Теоретична частина (5-7с.)

Структурно складається з 1-2 розділів у яких слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми проаналізувати існуючі різноманітні погляди. 

2. Практична частина (10-12с.) 

2.1. Характеристика та навчально – виховні завдання теми ( підтеми) спеціальної дисципліни

Організація та методика вивчення теми (підтеми0 розкривається стосовно до основних ділянок навчального процесу:

- повідомлення учням навчального матеріалу викладачем або керівництво їх діяльністю під час самостійного засвоєння знань;

- закріплення та поглиблення знань учнів;

- керівництво діяльністю учнів з застосування знань, формування у них умінь та навичок;

- перевірка та оцінка знань, умінь, навичок учнів.

2.1.1 Вказати назву теми (підтеми), кількість годин на вивчення теми (підтеми),   час вивчення (курс, півріччя).

У кожній темі(підтемі) дається її характеристика, в якій зазначається місце теми (підтеми) у курсі, її навчальні та виховні задачі, особливості вивчення, обсяг та рівень засвоєння знань, умінь та навичок, які мають отримати учні. 

2.1.2 Значення засвоєння змісту теми (підтеми) для підготовки майбутнього кваліфікованного робітника. Розкрити навчальні завдання теми (підтеми):

- нові знання , які повинні засвоїти учні;

- нові види робіт, які навчаться виконувати учні;

- невідомі інструменти, пристрої, обладнання, якими навчаться користуватися учні;

2.1.3. Вказати внутрішньопредметні зв’язки теми (підтеми):

з яких раніше з вивчених тем (підтем) може використати знання та   вміння для засвоєння даної підтеми.

2.1.4.  Вказати міжпредметні звязки:

- питання (розділи) інших навчальних дисциплін, які треба необхідно   знати учням для успішного засвоєння змісту теми (підтеми);

- теми (підтеми) інших навчальних дисциплін при вивченні яких необхідні знання з вищезазначенної теми (підтеми);

- види робіт виробничого навчання (практики) пи виконанні яких необхідні учням знання з вищезазначенної теми (підтеми).

2.1.5. Визначити і дати конкретні виховні завдання, які повинен вирішувати викладач в процесі вивчення учнями теми (підтеми).

Необхідно чітко виділити та розкрити способи вирішення виховних задач у процесі вивчення навчального матеріалу, методику і організацію самостійного вивчення учнями навчального матеріалу з використанням підручника та довідників, технічної документації, стандартів, ін.

Слід також зазначити, які технічні засоби навчання та навчально-наочні посібники необхідно використовувати, зазначити мету їх застосування, обґрунтувати вибір. При цьому необхідно показати , коли, в якому сполученні та в якій послідовності застосовуються дидактичні засоби, які пояснення даються при цьому.

Методичні рекомендації ілюструються необхідними схемами, кресленнями, плакатами, фотографіями макетів, моделей або наочних посібників. Якщо конструкція посібника містить оригінальне методичне рішення , слід дати її опис. 

2.2. Розподіл матеріалу теми (підтеми) на уроки. 

2.2.1 Попередній аналіз літератури, відбір та систематизація навчального матеріалу; компановка змісту навчального матеріалу; 

2.2.2 Визначення виду навчальної діяльності , типу уроку при вивченні теми.

2.2.3 Визначення стратегії та тактики ведення навчального заняття, детальна розробка кожного етапу уроку

При розподілі підтеми на уроки необхідно врахувати такі вимоги:

- Рівномірність навантаження учнів на уроках в процесі вивчення теми;

- Взаємозв’язок уроків, їх логічна послідовність;

- Чіткість та конкретність цілей уроків.

2.2.4. Визначення переліку засобів навчання, які доцільно застосовувати підчас вивчення зазначеної теми. Слід також зазначити, які технічні засоби навчання та навчально-наочні посібники необхідно використовувати, зазначити мету їх застосування, обґрунтувати вибір. При цьому необхідно показати , коли, в якому сполученні та в якій послідовності застосовуються дидактичні засоби, які пояснення даються при цьому.

Методичні рекомендації ілюструються необхідними схемами, кресленнями, плакатами, фотографіями макетів, моделей або наочних посібників. Якщо конструкція посібника містить оригінальне методичне рішення, слід дати її опис.

2.3. Підготовка матеріально технічного та дидактичного оснащення теми( підтеми).

2.3.1 Визначити роль матеріально – технічного та дидактичного оснащення для досягнення ефективності уроку;

2.3.2. Розробити методику застосування дидактичних засобів;

2.3.3. Проаналізувати можливі варіанти підбору та застосування дидактичних засобів. 

2.4. Розробка навчально-технологічної документації на урок. 

2.4.1. Розробка поурочного плану відповідно до обраного типу уроку;

2.4.2. Розробка завдань, переліків запитань для активізації навчальної діяльності, перевірки знань ,. Закріплення знань.

2.4.3. Розробка інструкцій до виконання робіт (практичних, самостійних, контрольних ін.).

2.4.4. Розробка плану конспекту для учнів (для викладача).

2.5. Методика проведення уроку

Тема уроку________________________________

Сценарій проведення уроку.

Висновки (2-3с.) 

Це завершальна частина роботи, що містить стислий виклад актуальності теми , зроблених узагальнень під час аналізу джерел та вивченого досвіду, пропозиції автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформулювати у читача уявлення про ступінь реалізації автором курсової роботи поставленої мети і завдань. 

Список використаних джерел 

Розділ містить складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел. У переліку використаних джерел (літератури) повинні бути представлені :

- монографічні дослідження та збірки праць з аналізованої проблеми,

- підручники та посібники,

- нормативні акти,

- статті у вітчизняних та зарубіжних журналах,

- статті у газетах,

- аналітичні огляди діяльності окремих установ, навчальних закладів, педагогічних працівників. 

Додатки

У додатки виносяться громіздкі таблиці, схеми наочних засобів (плакатів, планшетів, макетів тощо), блок - схеми, картки – завдання та ін.

Вимоги до оформлення роботи

Робота має бути виконаною і оформленою з додержанням усіх вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути написаний чітким розбірливим почерком (без виправлень) або надрукований на друкарській машинці (комп’ютері) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці на одному боці аркуша білого паперу формату А4. шрифт Times New Roman, 14 пт. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текст розміщується на сторінці , що обмежується полями: лівим -20-25мм; правим-10-15мм; верхнім та нижнім – 15-20мм.

Курсова робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою (додаток1).

Зміст містить назви розділів і підрозділів. У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу та параграфу.

Кожний розділ, висновки, список використаних джерел починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ - одразу після закінчення попереднього.

 

Підготовка до захисту роботи

Порядок захисту роботи та критерії оцінювання

Студент зобов’язаний подавати на перевірку керівникові готовий матеріал частинами у встановлені терміни згідно графіку консультацій (додаток2).

Готова курсова робота допускається до захисту керівником за умови , що тема була своєчасно затверджена, дотримання термінів виконання роботи передбачених графіком, структура роботи відповідає вимогам.

Студент готує до захисту доповідь, в якій має розкрити :

- актуальність теми;

- структуру роботи;

- об’єкт дослідження;

- висновки, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності. Загальний час захисту 3-5хв.

Викладач має право поставити запитання , з метою визначити загальний рівень підготовки студента та самостійності виконання роботи.

Підсумкову, диференційовану оцінку за пятибальною шкалою визначає викладач.

У процесі визначення оцінки враховуються:

- змістові аспекти роботи ;

- якість захисту роботи.

Основні умови одержання оцінки відмінно:

- робота є бездоганною, містить елементи творчого підходу , елементи новизни, має практичне значення .доповідь логічна і коротка, проголошена вільно зі знанням справи;

- робота є бездоганною, містить елементи новизни, має практичне значення допущені незначні неточності у викладенні матеріалу, в роботі допускається невелика кількість граматичних та стилістичних помилок, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно зі знанням справи;

- робота є бездоганною, містить елементи новизни, має практичне значення не містить аргументовані висновки, допущені незначні неточності у викладенні матеріалу, в роботі допускаються виправлення, невелика кількість граматичних та стилістичних помилок, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно зі знанням справи. 

Основні умови одержання оцінки добре:

- тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині зроблений   поверхній аналіз літературних джерел ,елементи новизни чітко не подані, недостатнє використання інформаційних матеріалів, несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу, в роботі допускаються виправлення, невелика кількість граматичних та стилістичних помилок, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно зі знанням справи;

- тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині зроблений   поверхній аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатнє використання інформаційних матеріалів, несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу, в роботі допускаються виправлення, невелика кількість граматичних та стилістичних помилок доповідь недостатньо логічна , проголошена зі знанням справи;

- тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині зроблений   поверхній аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатнє використання інформаційних матеріалів, несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу, в роботі допускаються виправлення, невелика кількість граматичних та стилістичних помилок доповідь недостатньо логічна , проголошена з помилками, які суттєво не впливають на позитивне враження про зміст роботи. 

Основні умови одержання оцінки задовільно

Тема в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться у другому розділі, обґрунтовані непереконливо, доповідь прочитана за текстом курсової роботи, частково правильна, містить неточності, не достатньо обґрунтована, не достатньо усвідомлене використання окремих висновків. 

Курсова робота не допускається до захисту керівником за умови :

- тема була несвоєчасно затверджена;

- не дотримання термінів виконання роботи;

- структура не відповідає вимогам;

- робота виконана не самостійно;

- відсутнє обґрунтування пропонованих заходів;

- робота оформлена недбало, неохайно, написана нерозбірливим почерком.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!