Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1985 Методичні вказівки щодо підготовки студентами курсових робіт з Основи економічної науки, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні вказівки щодо підготовки студентами курсових робіт з Основи економічної науки, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

  

Кафедра політичної економії

обліково-економічних факультетів

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТАМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Укладачі: проф. Мельник О.М., проф. Кривенко К.Т.

 

Київ - 2012

 

1. Мета і етапи підготовки роботи 

Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань з основ економічної науки, набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки. Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукову літературу, узагальнювати теоретичні положення, вникати в теоретичні дискусії, формулювати власні погляди стосовно невирішених теоретичних та практичних проблем економічної науки та економічного життя суспільства, обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення. Виконання курсової роботи є складовою науково-дослідної роботи студента КНЕУ імені Вадима Гетьмана. 

Основні етапи та підготовка курсової роботи. 

1. Вибір теми та осмислення завдання дослідження.

2. Добір та вивчення літератури, збирання та обробка інформації.

3. Складання плану роботи.

4. Написання та оформлення курсової роботи.

 

2. Вибір теми і складання плану роботи 

Робота студента з вибору теми має розпочатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт. Орієнтовна тематика подається нижче.

Студенти денної форми навчання мають право вибрати довільну тему з переліку тем, затверджених кафедрою, або запропонувати свою тему, обгрунтувавши цей вибір. Студенти-заочники вибирають тему за останньою цифрою номера плану індивідуальної роботи студента. Наприклад, номер ПІРС 928391. Це означає, що студент має із запропонованої тематики вибрати теми, подані під номерами 1, 11, 21, 31 і т.д. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи. 

Складання плану курсової роботи. 

Складання плану курсової роботи є досить відповідальним етапом, оскільки від нього залежить якість роботи. Тому план складають після добору і вивчення літературних джерел та складання бібліографії. В ній потрібно виділити головні літературні джерела (роботи класиків економічної теорії, монографії, теоретичні статті), опрацювання яких необхідне при написанні роботи. Важливо також опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів, тощо). Особливу увагу слід надавати періодичним виданням (часописи “Економіка України”, «Економічна теорія», “Вчені записки” КНЕУ, “Проблеми формування ринкової економіки” КНЕУ, «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал» та ін.). Важливо залучати до бібліографії монографічні роботи та підручники, підготовлені вченими КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

В роботі потрібно використовувати статистичний матеріал, який публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях.

План курсової роботи узгоджується з науковим керівником. 

Зразок плану курсової роботи. 

Тема: «Сутність економічного мислення» 

Вступ

1. Економічна свідомість.

2. Економічне мислення – форма прояву економічної свідомості.

3. Економічне мислення як пізнання сутності економічних процесів та їхніх закономірностей.

Висновки.

Список літератури.

 

3. Зміст, структура й обсяг курсової роботи 

Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

У вступі розкривають актуальність теми, її значення з посиланням на літературні джерела, визначають мету і задачі дослідження, що вимагають вирішення.

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший з них присвячується дослідженню теоретико-методологічних аспектів теми, а інші – питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та висновків щодо їх вирішення. При цьому важливо показати як висвітлюється дана проблема в економічній літературі, викласти різні точки зору і докладно проаналізувати їх.

У висновках необхідно стисло підсумувати результати досліджуваної проблеми, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі змісту роботи.

Обсяг курсової роботи – 25-35 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ – 2-3 сторінок, основна частина – 22-30 сторінок, висновки – 2-3 стор.

 

4. Оформлення та захист курсової роботи 

Курсова робота пишеться українською мовою. Вона повинна бути правильно оформлена. Текст роботи повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша паперу, з полями не менше як 30 мм зліва, 10 мм – справа, 15 мм – вгорі, 20 мм – знизу. Роботу комплектують у такому порядку: титульна сторінка, зміст, вступ, розділи основної частини, висновки, список літератури, додатки (в разі необхідності).

Зразок титульної сторінки подається: 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

 

Курсова робота

на тему: «Сутність економічного мислення»

 

                                      Студента І курсу,

                                     2 групи, спеціальності 6503

                                     факультету ____________

                                     Науковий керівник

                                     викл./ст.викл./доц./проф.……

 

Київ – 2012

 

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, крім титульної сторінки.

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть: “Таблиця” та її порядковий номер у розділі. Наприклад: Таблиця 1.1. – перша таблиця першого розділу. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишеться “Рис.” і проставляється його номер. Наприклад: Рис. 1.1 – перший рисунок першого розділу.

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується здійснювати за допомогою квадратних дужок, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с.12].

У списку літератури слід вказати: для книг – прізвище та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання, номера сторінок; для статей – прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, його номер і рік видання, номери сторінок, у межах яких надрукована стаття.

В кінці роботи потрібно поставити підпис, вказати дату виконання роботи.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру в установлений термін. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відгуку приймає рішення про її допущення до захисту. Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент.

 

5. Оцінювання і захист курсової роботи 

5.1 Оцінювання курсової роботи 

Рівень виконання курсової роботи оцінюється науковим керівником за такими показниками:

 

 

Оцінка у балах

1

Якість викладу матеріалу, пропорційність змісту відповідно до плану теми (повна, часткова, неповна, достатня, недостатня)

0, 12, 16, 20 балів

2

Наявність у роботі аналізу альтернативних теоретичних поглядів, авторського ставлення, висновків

0,12, 16, 20 балів

3

Якісний рівень використання літератури (науково-теоретична, матеріали конференцій, статистичні матеріали, власні наробки)

0, 9, 12, 15 балів

4

Науковий апарат у роботі

0, 9, 12, 15 балів

5

Наявність творчості у розкритті змісту теми, у вмінні користуватися першоджерелами, в оформленні схем, графіків, таблиць

0, 12, 16, 20 балів

6

Загальний вигляд роботи, рівень її оформлення

0, 6, 8, 10 балів

 

Загальна оцінка у балах

0-100 балів

 

5.2 Захист курсової роботи 

Захист курсової роботи – завершальний етап. Під час підготовки до захисту курсової роботи студенту необхідно ознайомитись з відзивом наукового керівника. Захист проводиться в присутності всіх студентів групи під керівництвом наукового керівника. На захисті студент у своєму виступі коротко викладає зміст виконаної курсової роботи, дає відповідь на поставлені запитання студентів і наукового керівника. За результатами захисту та з урахуванням якості виконання курсової роботи виставляється оцінка, яка проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS в такому порядку: 

Оцінка за шкалою ,що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалоюECTS

90-100

відмінно

А

80-89

 


70-79

добре

В

 


С

66-69

 


60-65

задовільно

D

 


E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

  

Тематика курсових робіт

 1. Економічне мислення і економічна практика.

 2. Етапи розвитку економічної науки.

 3. Економічні потреби.

 4. Економічна поведінка.

 5. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція.

 6. Інноваційна діяльність.

 7. Підприємництво та його організаційно-економічні форми.

 8. Динаміка економічного розвитку та його фактори.

 9. Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.

 10. Сталий економічний розвиток.

 11. Циклічний характер економічного розвитку.

 12. Капітал і наймана праця.

 13. Людський капітал.

 14. Міжнародний рух капіталу.

 15. Інвестиції в людський ресурс.

 16. Трудові відносини, зайнятість, безробіття.

 17. Нерівність в доходах та проблеми бідності.

 18. Соціальна економіка.

 19. Ринкове ціноутворення.

 20. Ринок і держава.

 21. Ринок землі та нерухомості.

 22. Суспільне відтворення, його типи та показники.

 23. Споживання і заощадження.

 24. Національне багатство.

 25. Суспільний поділ праці.

 26. Регулювання підприємницької діяльності.

 27. Інтелектуальна власність.

 28. Трансформація економічних систем.

 29. Постіндустріальне суспільство.

 30. Державна власність.

 31. Конкурентні та неконкурентні ринки.

 32. Фінансова система.

 33. Банківська система.

 34. Ринок цінних паперів.

 35. Економічна влада.

 36. Корпоративні відносини.

 37. Змішана економіка.

 38. Заробітна плата.

 39. Транснаціональні корпорації.

 40. Економічні кризи.

 41. Фінансово-промислові групи.

 42. Економічна ефективність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!