Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1982 Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт з курсу Комерційна діяльність, КНТЕУ

Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт з курсу Комерційна діяльність, КНТЕУ

« Назад

Торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт у ТЕК КНТЕУ

(нова редакція зі змінами та доповненнями)

 

Київ 2013

Розглянуто та схвалено на засіданні Педагогічної ради ТЕК КНТЕУ 22.10. 2013, протокол № 2, п. 4 

Передмова 

 1. РОЗРОБЛЕНО Положення відповідно Законів України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ МОН України № 161 від 02.06.1993).

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ від 23.10. 2013 № 19.

 3. УКЛАДАЧІ:

Л. М. Греченкова, директор коледжу;

Є. М. Костюк, заступник директора з навчально-методичної роботи 

© Торговельно-економічний коледж, 2013


І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Це положення запроваджується у Торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету (ТЕК КНТЕУ) з метою унормування процедури підготовки та захисту курсових робіт студентами ТЕК КНТЕУ.

1.2. Курсова робота – один із видів індивідуальної роботи студентів, метою якої є вироблення у студентів навичок самостійної роботи з науковими джерелами та оволодіння ними методикою досліджень, набуття компетенції щодо визначення й аналізу наукової та практичної проблематики з певної галузі знань, узагальнення опрацьованого матеріалу, обґрунтовування своїх гіпотез та висновків, вміння розробляти й формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесів, досліджених в роботі.

Курсова робота – важливий етап підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Науковий рівень цих навчальних завдань, грамотність і послідовність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень покликані розкрити рівень сформованості загальних (ключових) та професійних компетентностей, набутих студентом у процесі опанування навчального матеріалу.

1.3. Виконання курсових робіт має на меті розв’язання таких завдань:

− систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних умінь в певній галузі, застосування їх при вирішенні конкретних виробничих завдань;

− розвиток навичок самостійної творчої роботи в процесі виконання досліджень;

− розвиток аналітичного мислення;

− визначення рівня підготовленості студента до самостійної роботи;

− удосконалення самоосвіти.

1.4. Курсова робота може бути підготовлена на базі вивчення однієї навчальної дисципліни або певного комплексу дисциплін.

1.5. Навчальними планами ТЕК КНТЕУ за різними спеціальностями передбачено виконання курсових робіт, по одній на навчальний рік. Виходячи з цього, наведемо загальне визначення цього виду індивідуального завдання:

курсова робота – завершена тематична творча самостійна робота (дослідження) студентів наукового спрямування, що не пов’язана з процесом проектування;

1.6. Основні вимоги щодо структури і порядку оформлення курсових робіт регламентуються Державними стандартами України: ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ 1.5-93 «Державна система стандартизації України. Загальні вимоги і правила складання до побудови, оформлення і змісту стандартів»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; збірками стандартів, що входять до Єдиної системи конструкторської документації (ДСТУ ГОСТ 2.001-2006, 2.051:2006, 2.052:2006, 2.053:2006, 2.104:2006, ГОСТ 2.002-72, 2.004-88, 2.101-68-2.103-68, 2.105-95, 2.106-96, 2.109-73, 2.111-68, 2.113-75, 2.114-95, 2.118-73, 2.119-73, 2.120-73, 2.123-83, 2.124-85, 2.125-88,2.201-80).

1.7. Дія цього Положення поширюється на всі циклові комісії ТЕК КНТЕУ.

1.8. Курсові роботи після їх захисту (незалежно від оцінки) зберігаються у завідувачів відділення. Списання та знищення здійснюється за встановленою процедурою.

 

II. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПІДГОТОВКОЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Процес виконання курсової роботи містить такі послідовні етапи (див. рисунок).  

Алгоритм процесу виконання курсової роботи.

2.2. Весь процес роботи над дослідженням можна умовно поділити на три основні етапи: підготовчий етап, робота над змістом та заключний етап.

Підготовчий етап вибір теми курсової роботи, її затвердження та визначення термінів подання та захисту курсової роботи.

Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт з дисциплін, за якими навчальними планами передбачено написання курсових робіт, затверджується щорічно до 15 вересня на засіданні циклової комісії після перегляду та оновлення викладачами, яких відповідно навчального навантаження на поточний рік призначено керівниками.

Тематика курсових робіт має відповідати навчальним завданням дисципліни, пов'язуватися з практичними реаліями сучасності та передбачати можливість проведення дослідження за даною галуззю знань.

Важливою вимогою до тематики курсових робіт є те, що вона повинна відноситися до реальних виробничих завдань, вирішення яких може знайти практичне застосування. Необхідність виконання цієї вимоги зумовлює потребу розширення цикловими комісіями зв'язків з виробничою сферою – підприємствами, організаціями і установами, на базі яких студентами виконуються курсові роботи .

При складанні тематики курсових робіт повинна застосовуватися лаконічність та однозначність формулювань; відображення в них професійних завдань, що передбачені певною галуззю знань (спеціальністю), можливість її розкриття на базі відповідних інформаційних джерел.

2.3. Вибір теми курсової роботи студент здійснює на початку вивчення дисципліни протягом перших трьох тижнів семестру, а студент-заочник – на першому тижні сесії.

Ознайомитись із рекомендованою тематикою курсових робіт на поточний навчальний рік студент може в цикловій комісії, за якою закріплена дисципліна.

Обирати тему курсової роботи необхідно враховуючи особисті уподобання, попередні напрацювання, зацікавленість певною проблемою та можливістю підбору відповідного теоретичного й практичного матеріалу за темою.

При виборі теми курсової роботи на молодших курсах потрібно передбачити можливість продовження дослідження обраної тематики в подальшому – при написанні курсових робіт зінших навчальних дисциплін.

Студент може запропонувати власну тему курсової роботи за умови письмового погодження із керівником, обґрунтувавши своє рішення належним чином і враховуючи, що запропонована тема повинна бути актуальною і відповідати професійному спрямуванню дисципліни.

Для студентів, що поєднують навчання з трудовою діяльністю, доцільне виконання курсової роботи за матеріалами підприємства (організації), в якому вони працюють.

2.4. Обравши тему курсової роботи, студент пише заяву на ім’я голови циклової комісії з проханням затвердити відповідну тему курсової роботи (додаток А). Зібрані заяви зі списком групи керівник передає голові циклової комісії для розгляду та затвердження на засіданні.

2.5. У разі не своєчасного подання студентом заяви щодо затвердження бажаної теми курсової роботи, тема визначається головою циклової комісії.

2.6. Затвердження тем здійснюється відповідно графіка, який видається не пізніше початку 4 тижня семестру.

Голова циклової комісії має право внести пропозиції про зміни (уточнення) тем курсових робіт не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну подачі робіт. Підставою для розгляду змін (уточнення) є: заява студента з обґрунтуванням доцільності зміни, узгоджена з керівником.

2.7. Завдання на курсову роботу за встановленою формою (додаток Б), і видається керівниками у тижневий термін після затвердження на засіданні циклової комісії, а студентам заочної форми навчання – на першому тижні лабораторно-екзаменаційної сесії.

Термін подання завершеної курсової роботи до навчальної частини не пізніше ніж: за два тижні до захисту.

Захист курсових робіт відбувається до початку екзаменаційної сесії за графіком, складеним навчальним відділом, затвердженим заступником директора з навчально-методичної роботи.

2.8. Робота над змістом

Обов’язковими складовими змісту КУРСОВОЇ РОБОТИ є:

Вступ

Обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета курсової роботи й завдання, вказується предмет та об’єкт дослідження.

У вступі варто також звернути увагу на рівень опрацювання теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу – 2 – 3 сторінки.

Основний розділ

Основна частина містить ґрунтовний виклад всього дослідження роботи, як правило, складається з кількох підрозділів у відповідності до плану курсової роботи – простого (вступ, 3 – 5 пунктів, висновки, список використаних джерел) або складного (розгорнутого), який має підпункти в пунктах основної частини.

Кожен підрозділ повинен завершуватись висновками щодо проаналізованого матеріалу.

Обов’язково мають бути посилання на використані джерела.

Результати аналізу даних необхідно оформити у вигляді таблиць, діаграм, графіків тощо.

Усі розділи повинні бути логічно пов’язані між собою.

  

Висновки і пропозиції

Коротке резюме з усього змісту курсової роботи.

Стисло викладаються найвагоміші результати дослідження й висновки, що показують, якою мірою вирішено завдання й досягнуто мети, сформульованих у вступі, а також їхня наукова і практична значущість. Даються пропозиції та рекомендації, вказуються напрями подальшого дослідження даної проблематики.

Рекомендований обсяг 2 – 3 сторінки.

Список використаних джерел

Бібліографічний опис інформаційних джерел, які були використані в процесі дослідження, зазвичай, – до 20-ти джерел.

Додатки

Різний за змістом допоміжний матеріал, який має додаткове, довідкове значення, але необхідний для повного висвітлення теми дослідження.

Загальний обсяг курсової роботи (аркуш А4) визначається з кожної дисципліни окремо, але зазвичай він становить від 25 до 30 друкованих сторінок без урахування додатків і списку використаних джерел, титульна сторінка оформлюється відповідно наказу МОН України № 384 (додаток В)

2.9. Типові помилки студентів при написанні та оформленні курсової роботи, на які варто звернути увагу керівнику:

− зміст дослідження не відповідає плану курсової роботи або не розкриває тему повністю чи в її основній частині;

− сформульовані розділи (пункти) не відображають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта;

− мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження;

− автор не виявив самостійної дослідницької позиції;

− не проведено всебічний аналіз чинних офіційних і нормативних документів, а також сучасної спеціальної літератури за темою дослідження;

− аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня дослідження проблеми;

− не розкрито зміст та організацію дослідження (його сутність, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних об’єктів, їхні характеристики), поверхово висвітлені практичні питання;

− кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням;

− висновки та пропозиції не пов’язані з основною частиною курсової роботи;

− у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких використано матеріал;

− бібліографічний опис джерел у списку використаних джерел наведено в довільній формі, без дотримання вимог державного стандарту;

− обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.  

Рекомендовані теми курсових робіт:

 1. Організація роботи комерційної служби підприємства.
 2. Культура комерційної діяльності.
 3. Механізм функціонування комерційних підприємств різних

організаційно-правових форм.

 1. Організація стимулювання продажу товарів на підприємстві.
 2. Планування матеріально-технічного забезпечення промислового

підприємства.

 1. Формування та управління виробничими запасами.
 2. Цінні папери комерційного підприємства на сучасному ринку.
 3. Інтернет-технології в комерційній діяльності.
 4. Комерційний ризик підприємства та шляхи його скорочення.
 5. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності.
 6.  Організація і планування збутової комерційної діяльності

промислового підприємства

 1. Організація комерційної роботи на дрібнооптових торговельних

підприємствах.

 1.  Організація продажу товарів на оптових ринках.
 2.  Планування асортименту товарів. Маркетингові комунікації в комерційній

діяльності.

 1. Процеси інвестування діяльності комерційного підприємства.
 2.  Торговельно-технологічний процес в магазині.
 3. Бізнес-план комерційного підприємства.
 4.  Нормування та планування товарних запасів торговельного підприємства.
 5. Організація ведення експортно-імпортних операцій підприємством.
 6.  Організація електронної комерції на підприємстві.
 7.  Організація і планування збутової діяльності підприємства.
 8.  Організація комерційних зв’язків з постачання і збуту товарів.
 9.   Організація комерційних зв’язків на сільськогосподарських підприємствах.
 10.  Організація постачання товарів на умовах лізингу.
 11.  Організація управління товарними запасами на підприємстві.
 12.  Особливості закупівельної діяльності сільськогосподарських підприємств.
 13.   Планування матеріально-технічної бази торговельного підприємства.
 14.  Ринок – економічна основа комерційної діяльності.
 15.   Роль господарських договорів при здійсненні комерційної діяльності.
 16. Фірмова торгівля.
 17.  Франчайзинг в Україні.
 18. Міжнародні комерційні операції.
 19. Модель підприємства комерційного типу.
 20. Оподаткування діяльності комерційних підприємств.
 21. Організація застосування різних форм продажу на підприємствах

 роздрібної торгівлі.

 1. Організація комерційної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі.
 2. Організація проведення оптових операцій з закордонними контрагентами.
 3. Особливості формування асортименту товарів підприємств оптової торгівлі.
 4.  Планування витрат в торговельній діяльності.
 5.  Планування надходжень та закупівлі товарів.
 6.  Планування персоналу та заробітної плати в комерційній діяльності.
 7.  Роль складського господарства оптового торгового підприємства.
 8.  Формування асортименту товарів в роздрібній торговельній мережі.
 9.  Формування асортименту товарів промислових підприємств.
 10.  Чинники і умови розвитку комерційної діяльності в сфері роздрібної

   торгівлі в Україні.

 1.  Господарські зв’язки в торгівлі.
 2.  Господарські ризики в комерційній діяльності.
 3.  Комерційна діяльність посередницьких підприємств.
 4.  Комерційна діяльність у митній справі.
 5.   Комерційна конкуренція в умовах економіки України.
 6.  Організація матеріально-технічного забезпечення на промисловому

підприємстві.

 1. Автоматизація та компютеризація торговельно-економічних процесів

 магазину

 1. Автоматизація та компютеризація торговельно-економічних процесів

оптових підприємств

 1. Аналіз зовнішнього середовища комерційної діяльності
 2. Аналіз стану попиту на окремі товарні групи в торговельних підприємствах
 3. Асортиментна політика торговельного підриємства в умовах конкуренції
 4. Аукціони, порядок їх організації та проведення
 5. Біржова торгівля, її роль в організації оптового обороту
 6. Господарські зв`язки та шляхи їх вдосконалення
 7. Джерела формування асортименту товарів та їх роль в забезпеченні

комерційногоуспіху

 1. Діяльність торгового агента по збуту товарів
 2. Договори поставки, їх роль в організації комерційних відносин в

сучасних умовах

 1. Дрібнооптові склади - магазини самообслуговування, їх місце в

оптовій торгівлі

 1. Електронний бізнес у сфері оптової торгівлі, напрями розвитку
 2. Ефективні методи роздрібної торгівлі в сучасних умовах
 3. Закордонний досвід організації комерційної діяльності з оптового продажу
 4. Закордонний досвід організації комерційної діяльності з роздрібного

продажу

 1. Застосування торговельних автоматів в роздрібній торгівлі
 2. Інтернет-магазин - перспективна форма комерційного підприємства
 3. Інформаційне забезпечення комерційної діяльності, шляхи йог

 вдосконалення

 1. Комерційна діяльність з роздрібного продажу непродовольчих товарів

та шляхи її вдосконалення

 1. Комерційна діяльність з роздрібного продажу продовольчих товарів та

шляхи її вдосконалення

 1. Комерційна діяльність оптових ринків (оптових складів-магазинів)
 2. Комерційна діяльність оптового підприємства (на прикладі різниї

 організаційних форм)

 1. Комерційна діяльність підприємств сервісного обслуговування та шляхи її

вдосконалення

 1. Комерційна діяльність роздрібного підприємства та шляхи її вдосконалення

(на прикладі різних організаційних форм)

 1. Комерційна діяльність торгово-виробничого підприємства та шляхи її

вдосконалення

 1. Комерційна логістика сфері закупівлі та збуту
 2. Комерційна характеристика роздрібної торговельної мережі

Святошинського району

 1. Комерційний успіх - умови та шляхи його досягнення
 2. Комерційні ризики та шляхи їх зменшення
 3. Комерційні служби оптового торговельного підприємства
 4. Комерційні служби роздрібного торговельного підприємства в умовах

ринкових відносин та їх роль

 1. Концепція комерційної діяльності.
 2. Культура торгівлі - умова забезпечення конкурентоспроможності магазину
 3. Маркетингова діяльність торговельного підприємства
 4. Мерчандайзинг - умова успіху комерційної діяльності
 5. Методи вивчення і аналізу покупців торговельними підприємствами
 6. Новітні комерційні структури в оптовій торгівлі, шляхи їх розвитку
 7. Оптові ярмарки, їх роль в організації комерційних зв`язків
 8. Організація діяльності оптових продовольчих ринків
 9. Організація і планування закупівельної діяльності підприємства.
 10. Організація рекламної роботи в умовах ринкових відносин
 11. Організація роботи завідувача товарним відділом (секції) магазину
 12. Організація роботи менеджера з оптової закупівлі (продажу) товарів
 13. Організація роботи товарознавця-комерсанта
 14. Організація технологічних процесів в магазині непродовльчих товарів

та шляхи їх вдосконалення

 1. Організація технологічних процесів в магазині продовльчих товарів та

шляхи їх вдосконалення

 1. Організація торгово-технологічних процесів на складах.
 2. Правове регулювання комерційної діяльності в Україні
 3. Проблеми та сучасні напрямки розвитку отрговельної мережі в

місті Києві

 1. Професійна етика в комерційній діяльності
 2. Рекламні засоби торгового підприємства та їх ефективність
 3. Сервісне обслуговування споживачів, його роль в конкурентній

 боротьбі

 1. Сучасні оптово-посередницькі господарські формування, шляхи

 їх розвитку

 1. Товаропостачання магазину та шляхи його вдосконалення
 2. Управління асортиментом та якістю товарів і послуг
 3. Управління рекламою та стимулюванням збуту
 4. Форми та методи активізації продажу в умовах конкуренції
 5. Формування асортименту товарів в торговельному підприємстві

 

III. ПЕРЕВІРКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Заключним етапом є перевірка та захист курсової роботи.

3.1. Виконана курсова робота у встановлений термін здається до навчальної частини й після реєстрації передається керівнику для перевірки та рецензування.

У рецензії (додаток Г) викладач має зазначити позитивні сторони курсової роботи, оцінити ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, визначити недоліки або дискусійні питання, дати оцінку запропонованих студентом заходів і пропозицій та їх практичної цінності, а також зробити висновок щодо допуску до захисту.

3.2. Якщо за результатами першої перевірки керівником робота оцінена незадовільно, вона не допускається до захисту і повертається студенту на доопрацювання.

3.3. Студент до початку екзаменаційної сесії повинен виправити вказані недоліки і подати роботу на перевірку вдруге, повторно зареєструвавши її.

3.4. За результатами повторної перевірки керівник пише відповідну рецензію (позитивну чи негативну) і виносить роботу на розгляд комісії по захисту курсових робіт.

3.5. Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком перед комісією у складі, затвердженому наказом директора коледжу.

3.6. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом основних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів комісії. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання.

3.7. У процесі захисту членами комісії оцінюється:

− оформлення та презентація курсової роботи;

− глибина оволодіння студентом досліджуваної теми;

− вміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору;

− чітко відповідати на поставлені запитання.

3.8. Оцінка за курсову роботу вноситьсядо «Рецензії» на курсову роботу і результати захисту (додаток Г), «Відомість захисту курсових робіт»

(додаток Д) та залікової книжки студента.

3.9. У випадку незадовільної оцінки курсової роботи комісією по захисту оцінка виставляється у відомість захисту курсових робіт, а робота повертається студенту:

Студент повторно виконує роботу за раніше затвердженою темою або новою з виправленням визначених недоліків;

3.10. Захист курсової роботи після виправлення недоліків, або за новою темою здійснюється в період ліквідації академічної заборгованості у визначені терміни перед комісією (п. 3.5), після чого:

− у разі одержання студентом позитивної оцінки він допускається до складання екзамену з дисципліни, відповідно до розкладу екзаменів у період ліквідації академічної заборгованості у визначені терміни;

− у разі одержання незадовільної оцінки студент відраховується з коледжу.

3.11. Студент, який без поважної причинивчасно не подав(не зареєстрував) курсову роботу або не з’явився на захист у встановлений термін, не допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни. При цьому у відомості захисту курсових робіт робиться запис – «не з’явився» і студент має академічну заборгованість з дисципліни.

Питання щодо можливості захисту курсової роботи та складання екзамену з дисципліни в додаткову сесію вирішує директор (заступник директора з навчально-методичної роботи) коледжу залежно від кількості академічних заборгованостей студента.

3.12. Після захисту курсові роботи зберігаються у завідувача відділення протягом навчального року, потім списуються у встановленому порядку.

3.13. Підсумки курсових робіт обговорюються на засіданнях циклових комісій з метою подальшого вдосконалення роботи в плані організаційно-методичного керівництва підготовки студентами курсових робіт.

3.14. Якість виконання курсових робіт встановлюється щорічно проведенням директорського контролю, шляхом аналізу їх вибіркової сукупності.


IV. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

Оцінка за національною шкалою

Критерії

Зміст критеріїв

1

2

3

Відмінно

Зміст

− повне розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження;

− наявність практичного висвітлення досліджуваної проблематики;

− логічний взаємозв’язок теоретичного матеріалу;

− наочність та якість ілюстративного матеріалу;

− дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел (літератури);

− рівень обґрунтування запропонованих рішень;

− ступінь самостійності проведеного дослідження;

− відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням.

Оформлення

− відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;

− наявність у додатках до роботи самостійно складених документів;

− посилання на використані літературні джерела та нормативні документи.

Захист

− вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні засади проведеного дослідження;

− повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів комісії за змістом роботи;

− ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження.

 Продовження додатка

1

2

3

Добре

Зміст

− робота виконана на достатньо високому теоретичному рівні;

− повно і всебічно висвітлені питання теми, розкриті практичні питання;

− зроблені висновки та пропозиції.

НЕДОЛІКИ

− недостатнє використання додаткових літературних джерел;

− відсутність творчого підходу до виконання розділів роботи.

Оформлення

− відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;

− наявність у додатках до роботи самостійно складених документів;

− посилання на використані літературні джерела та нормативні документи.

Захист

НЕДОЛІКИ

− не досить повний і аргументований виклад матеріалу при усних відповідях під час захисту курсової роботи.

Задовільно

Зміст

− робота виконана у відповідності зі затвердженим планом;

− має теоретичні положення і фактичний матеріал, що розкрито у відповідності до теми курсової роботи і методичних рекомендацій;

− сформульовано висновки.

НЕДОЛІКИ

− фактичні та стилістичні помилки;

− неповне виконання завдань, запропонованих у роботі.

Оформлення

НЕДОЛІКИ

− оформлення не відповідає методичним рекомендаціям.

Захист

НЕДОЛІКИ

− неточності при усних відповідях під час захисту роботи.

Незадовільно

Зміст

− робота не відповідає затвердженому плану;

− нездана вчасно до навчальної частини для перевірки;

− студент не з`явився на захист роботи;

− не відповідає методичним рекомендаціям.

Оформлення

Захист

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

5.1. Керівництво виконання студентами курсових робіт складається з методологічного та організаційного забезпечення.

З метою забезпечення належних умов для написання та захисту студентами курсових робіт, циклові комісії, за дисциплінами яких навчальними планами передбачено написання курсових робіт, в обов’язковому порядку мають підготувати для студентів методичні рекомендації до виконання курсових робіт, в яких визначити основні вимоги до змісту, обсягів, правил оформлення, подання та захисту курсових робіт, а також навести орієнтовну тематику курсових робіт з даної навчальної дисципліни.

5.2. Персонально керівництво роботою студентів здійснюють призначені керівники відповідно навчального навантаження на поточний навчальний рік.

Керівниками курсових робіт можуть бути професорсько-викладацький склад КНТЕУ, кваліфіковані викладачі як штатні, так і сумісники, фахівці, які мають значний досвід роботи за відповідними видами економічної діяльності, що відповідають спрямованості й змісту дисциплін, з яких передбачено підготовку курсових робіт.

5.3. Обов'язки керівника курсової роботи:

− консультування студентів з питань вибору теми курсової роботи, розроблення її плану, добору літератури, написання та оформлення дослідження, підготовки роботи до захисту;

− видача студентові завдання на написання курсової роботи;

− контроль за дотриманням студентом графіка підготовки курсової роботи;

− оцінювання якості курсової роботи;

− інформування завідувача відділення про хід виконання студентами курсових робіт і випадки недотримання графіка виконання роботи;

− участь в обговоренні на засіданнях циклової комісії питань щодо виконання студентами індивідуальних завдань та результатів їх захисту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!