Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1980 Порядок захисту магістерських робіт студентами спеціальності Правознавство, КНУ ім. Т. Шевченка

Порядок захисту магістерських робіт студентами спеціальності Правознавство, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Укладачі: д.ю.н. Балюк Г.І., д.ю.н. Гриценко І.С., к.ю.н. Ковальчук Т.Г. -

Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, юрид. ф-т, 2009.


Рекомендації містять методику підготовки, правила оформлення, порядок та критерії рейтингової оцінки, порядок захисту магістерських робіт студентами спеціальності „Правознавство”.


Рецензенти: к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

К.Ю.Н., доц. Позняк Е.В.ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради юридичного факультету Протокол № 11 від „26” червня 2009 р.


ПОГОДЖЕНО

з науково-методичною комісією 2009р.1. Загальні положення

1.1.   Магістерська робота - це самостійна науково-дослідна робота, що виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. У магістерській роботі повинно міститися нове вирішення актуального наукового завдання, що має істотне значення для юридичної науки, або викладені науково обґрунтовані правові розробки, що забезпечують вирішення актуальних практичних завдань.

Основне завдання автора магістерської роботи - продемонструвати рівень своєї кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська робота має науковий зміст, характеризується внутрішньою єдністю, відображає хід і результати розробки обраної теми. Підготовка магістерської роботи - по суті, перший крок студента до наступної науково-дослідної або науково-педагогічної діяльності, що логічно завершується вступом до аспірантури й підготовкою кандидатської дисертації. З урахуванням цього, вимоги до магістерської роботи в науковому відношенні вищі, ніж до дипломної роботи, але нижчі, ніж до кандидатської дисертації. При підготовці магістерської роботи студент повинен підтвердити вміння належним чином вести науковий пошук актуальних проблем, оперувати загальними методами й прийомами вирішення поставлених завдань, аргументувати конкретні наукові висновки й практичні рекомендації по темі роботи.

При написанні магістерської роботи студент повинен показати вміння:

-   формулювати мету й завдання дослідження;

-   складати план дослідження;

вести бібліографічний пошук з використанням сучасних інформаційних технологій;

-   використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати існуючі й розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

-   обробляти отримані дані, аналізувати й синтезувати їх на базі відомих спеціальних наукових джерел;

-   формулювати конкретні наукові висновки й практичні рекомендації по темі магістерської роботи;

-   оформляти результати дослідження відповідно до сучасних вимог.

1.2.   Цілями підготовки магістерської роботи є:

-   розширення, систематизація й закріплення теоретичних знань і практичних наЕичок у сфері правового регулювання суспільних відносин;

-   оволодіння методами наукового дослідження й експериментування при вирішенні правових проблем;

-   формування самостійного логічного мислення, навичок аналізувати теоретичні й практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин, уміння робити висновки;

-обґрунтування власних пропозицій і рекомендацій по удосконаленню правового регулювання різних суспільних відносин.

1.3.   При написанні магістерської роботи варто враховувати, що мова й стиль написання наукових праць - специфічні. Матеріал викладається у формі

 

безособового монологу (розроблено, визначено, наявно). Необхідним є вживання спеціальної термінології й лексичних засобів.

1.4.   У залежності від теми магістерської роботи, характеру фактичного матеріалу, студент обирає й описує в роботі методи наукового дослідження. Метод - спосіб (шлях) досягнення мети. Методи наукового дослідження можна розподілити на три групи: методи імперичного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент); методи, що використовуються на імперичному і теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання й ін.); методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження (сходження від абстрактного до конкретного та ін.). Студенту необхідно обґрунтувати вибір методологічної основи дослідження.

1.5.   Проведення наукового дослідження й підготовка магістерської роботи здійснюється за наступною схемою:

вибір і затвердження теми, складання робочого й календарного планів роботи, реєстрація заяви про затвердження теми і призначення наукового керівника;

обгрунтування актуальності обраної теми, постановка мети й конкретних завдань дослідження;

визначення об єкта й предмета дослідження, вибір і обґрунтування методики проведення дослідження;

-   робота із джерелами інформації й матеріалами практики;

-   опис процесу дослідження;

-   обговорення результатів;

-   підготовка висновків і апробація отриманих результатів;

-   оформлення роботи;

підготовка до захисту й публічний захист магістерської роботи.1. Вибір теми магістерської роботи та її реєстрація

1.1.    Під темою магістерської роботи прийнято розуміти те головне, про що в ній йдеться. Теми магістерських робіт визначаються кафедрою щорічно до 1 червня на майбутній навчальний рік. Студентові надається право вибору теми роботи із пропонованого переліку тем, а також подання пропозиції щодо своєї тематики з обґрунтуванням доцільності її розробки.

При виборі теми необхідно враховувати наступне: особистий інтерес студента до розробки правової проблеми, доступність матеріалів практики для узагальнення, перспективність розробки теми, наявність теоретичної бази, схильність студента до ведення теоретичних або практичних розробок, намір студента продовжити розробку теми при підготовці кандидатської дисертації.

Основні вимоги при виборі теми магістерської роботи зводяться до її відповідності спеціальності, стислості назви (назва теми повинна чітко вказувати на мету дослідження і її завершеність), як правило не більше семи слів.

Вибір теми завершується написанням заяви на ім’я завідувача кафедри про затвердження теми і призначення наукового керівника та підготовкою магістерського завдання.

1.2.    У магістерському завданні тема роботи повинна бути сформульована коротко, відповідати суті розв'язуваної проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження й завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви теми доцільно додавати невеликий (3 - 5 слів) підзаголовок. Варто уникати формулювань, які починаються зі слів "Дослідження питання...", "Деякі питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Актуальні проблеми..." "До питання...", "Удосконалення. ", і т.п., у яких не відбита достатньою мірою суть проблеми.

Строк здачі магістерської роботи вказується не пізніше 20 квітня.

У графі "Робота виконується на базі ..." вказується найменування підприємства, об'єднання або державного органу, матеріали практики якого аналізуються й узагальнюються в роботі.

"Теоретичне завдання" включає вказівку на основні напрямки (завдання) дослідження теми, наукові й практичні джерела, нормативні акти, які підлягають обов'язковому вивченню при виконанні роботи.

У рядку "Практичне завдання" повинна бути визначена кінцева мета магістерської роботи із вказівкою конкретного планованого результату дослідження за всією темою. При плануванні результатів можуть використовуватися наступні слова:                                                                                   обгрунтування..., аргументація...,

підготовка..., розробка..., систематизація..., уточнення.... і т.п. Наприклад, підготовка пропозицій щодо зміни або доповнення законодавства (із вказівкою якого або щодо чого), розробка рекомендацій із застосування законодавства (у тому числі, локального), уточнення поняття систематизація видів, визначення порядку та ін.

У рядку "Сфера застосування" вказується сфера (вид) діяльності, у якій можуть використовуватися результати дослідження. Наприклад, практична діяльність..., законодавчий процес..., наукова діяльність..., навчальний процес....


Підготовка наукової доповіді, тез наукової доповіді, статті за темою або її частиною є формами апробації результатів, а тому також вказуються у цьому пункті магістерського завдання.

Примітка: однією з умов захисту магістерської роботи є опублікування отриманих у ній результатів у вигляді статті, тез, підготовлених самостійно студентом або разом з науковим керівником.

1.3. Після складання магістерського завдання студент разом з науковим керівником розробляє робочий план магістерської роботи.

Робочий план являє собою чернетку змісту магістерської роботи й повинен відображати в основних рисах характеристику предмета й завдання дослідження. Зазвичай він складається з переліку розташованих у стовпчик рубрик, пов'язаних логікою дослідження конкретної теми і, які дозволяють за місцем судити про їхню доречність і значимість.

При підготовці робочого плану необхідно враховувати логічні правила розподілу питань за рубриками, основними серед яких є: перерахуванню підлягають всі види правового поняття, яке підлягає дослідженню та класифікації; вибрана ознака розподілу повинна залишатися та сама і не підмінюватися іншою ознакою; критерії розподілу повинні виключати один одного, а не співвідноситися між собою як частина й ціле; розподіл повинен бути безперервним; заголовки розділів і підрозділів роботи повинні точно відображати зміст віднесеного до них тексту.

1.4. Наступним етапом підготовки магістерської роботи є підготовка календарного плану. У календарному плані дається перелік робіт, які передбачається здійснити в ході виконання роботи. Наприклад, аналіз наукової літератури, законодавства й практики його застосування; вибір концепції й гіпотези дослідження; узагальнення зібраних практичних, статистичних і інших матеріалів; проведення порівняльного аналізу законодавства України й інших країн; підготовка розділу роботи; підготовка публікації; оформлення роботи та ін. Виконання окремих етапів можна планувати паралельно.

Магістерське завдання й робочий план необхідно погодити із науковим керівником.

Реєстрація теми магістерської роботи провадиться лаборантом відповідної кафедри з 1 до 20 лютого на підставі погодженого магістерського завдання.

Якщо студент не подав заяву на затвердження теми до 25 лютого теми магістерських робіт розподіляються та реєструються кафедрою самостійно за поданим магістерським завданням й робочим планом, узгодженим з науковим керівником і погодженим із завідувачем відповідної кафедри.

Реєстрація одночасно двох і більше магістерських робіт з одноіменної теми не допускається.
2. Структура, зміст й обсяг магістерської роботи

2.1. Обов'язковими частинами магістерської роботи є:

- титульна сторінка;

- зміст;

- магістерське завдання;

- календарний план; відгук наукового керівника;

- реферат (бібліографічний);

- анотації (на двох мовах);

- вступ;

- основна частина (розділи і підрозділи);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Перераховані частини включаються в роботу зі збереженням зазначеної послідовності.

2.2. Титульна сторінка магістерської роботи оформляється відповідно до додатка 1.

2.3. Магістерське завдання оформляється з урахуванням рекомендацій п. 2.2 даних рекомендацій відповідно до додатка 2.

2.4. Календарний план оформляється з урахуванням рекомендацій п. 2.4 даних методичних рекомендацій відповідно до додатка 3.

2.5. Відгук наукового керівника являє собою аналіз якості магістерської роботи за критеріями рейтингової оцінки магістерських робіт (див. п. 6 даних рекомендацій). Відгук складається обсягом не менш 1,5-2 сторінок, з обов'язковим письмовим обгрунтуванням кожної оцінки, з посиланнями на текст роботи, з урахуванням підтвердження результатів у рефераті й додатку.

Відгук на магістерську роботу готується керівником до переплетення роботи й повинен бути підшитий у магістерській роботі.

2.6. Реферат оформляється відповідно до додатка 4.

Обсяг реферату повинен бути не менше 1200 знаків і не більше 2000 знаків (15-20 видрукуваних рядків). Структура реферату включає: відомості про кількість сторінок, додатків і використаних у роботі джерел, перелік ключових слів, об’єкт і предмет дослідження; мету роботи; отримані результати і їхню новизну, сферу застосування отриманих результатів.

При заповненні графи "Об'єкт дослідження" варто враховувати, що об'єктом дослідження є суспільні відносини (теорія й практика), у рамках яких існує досліджуване явище, тобто вся сукупність відносин, різних аспектів науки, які служать джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідження - це правовий аспект (який безпосередньо підлягає дослідженню) зазначених суспільних відносин, тобто це тільки ті істотні зв'язки й відносини, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Зміст графи реферату


"Предмет дослідження" безпосередньо відображається в темі магістерської роботи. Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться як загальне й частина.

Графа "Результати дослідження" заповнюється після написання магістерської роботи й містить інформацію про отримані в процесі дослідження конкретні результати, сукупність яких дозволяє судити про досягнення поставленої мети.

Названі результати повинні підтверджуватися додатками до магістерської роботи, наприклад, у вигляді проектів законів про внесення змін і доповнень у відповідний закон, рекомендацій із застосування законодавства, проектів локальних нормативних актів, ксерокопії титульної сторінки друкованого видання й тексту опублікованих тез, статей, тексту наукової доповіді та ін. При опублікуванні матеріалів у періодичній пресі в графі повинні бути зазначені повні бібліографічні реквізити джерела.

Сфера застосування результатів дослідження залежить від їх характеру. Розробки, запропоновані студентом, можуть бути розглянуті й застосовані або рекомендовані до застосування в практичній діяльності якого-небудь підприємства, організації, установи, у навчальному процесі. Науковою діяльністю також може бути виступ з доповіддю на науковій конференції, опублікування тез або наукової статті. Сферою застосування результатів у вигляді проектів законів може бути законодавча практика.

При цьому необхідно враховувати, що застосування результатів, отриманих при написанні магістерської роботи, повинно бути підтверджене відповідними документами.

Використання отриманих результатів може підтверджуватися:

-  практичного характеру - довідками, оформленими у встановленому порядку (дотримана форма, є підпис керівника, дата, печатка, номер довідки й т.д.) про впровадження або про готовність впровадження розробок магістерської роботи з конкретною вказівкою яких саме (додаток 8);

-  теоретичного характеру - копіями публікацій і титульної сторінки відповідного видання (включаються в роботу як додаток) з підтвердженням наявності такої публікації науковим керівником у відгуці; виписками із Засідання відповідної кафедри про рекомендацію до використання в навчальному процесі учбово-методичних розробок (додаток 9);

-  щодо зміни, доповнення законодавства - текстами проектів законів про внесення змін і доповнень у відповідні закони; документами, що підтверджують направлення проектів у компетентні нормотворчі органи.

2.7. Анотації оформляються на двох мовах, що відрізняються від мови підготовки магістерської роботи: російській і англійській. У тексті анотації необхідно відобразити інформацію про зміст і результати магістерської роботи. Обсяг анотації - до 0,5 сторінки комп'ютерного тексту. Тексти анотацій повинні бути ідентичними за змістом (додаток 5).

2.8. У Змісті відображається структура роботи із вказівкою її частин: вступ, номери й назви розділів, підрозділів (підпунктів), висновок, список використаних джерел і додатка, із вказівкою перших сторінок перерахованих частин (додаток 6). Бажано коротко й чітко формулювати назви розділів,

 

підрозділів (підпунктів). Назви глав повинні перебувати в тісному зв'язку з темою наукової праці й сформульовані з урахуванням вимог п.2.3. даних рекомендацій.

2.9. Вступ    розкриває суть і сучасний стан наукової проблеми (завдання), її значення, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, його основні цілі, завдання, а також шляхи їх досягнення, методологію.

У вступі дається загальна характеристика магістерської роботи. Почати треба з обгрунтування актуальності обраної для дослідження теми. Шляхом критичного аналізу й порівняння із уже відомими вирішеннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки або суспільних відносин. Необхідно аргументовано довести, що обрана для дослідження тема є дійсно актуальною на момент написання магістерської роботи. Для цього магістрант повинен дати короткий аналіз стану й ступеня розробки обраної проблеми в законодавстві, практичній діяльності й науковій літературі. При цьому такий аналіз повинен свідчити про наявність проблем (питань), вирішення яких можливе правовими засобами, для чого, відповідно, необхідні подальші дослідження.

При обґрунтуванні актуальності обраної теми є помилкою використання загальних формулювань, що не вказують на конкретні проблеми.

Далі у вступі формулюють об'єкт і предмет дослідження, ціль роботи й завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Аналіз...", "Вивчення..." тому, що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Мета роботи пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхами його досягнення. Метою дослідження є кінцевий результат, на досягнення якого спрямоване дослідження, вирішення проблем і усунення недоліків, раніше позначених при обґрунтуванні актуальності обраної теми (див.: "Практичне завдання" у магістерському завданні).

Обов'язковим елементом вступу є вказівка на використані методи наукового дослідження. Наприкінці вступної частини бажано розкрити структуру магістерської роботи з коротким обґрунтуванням обраної послідовності викладення матеріалу.

Обсяг вступу, що рекомендується - 5-7 сторінок комп'ютерного тексту.

2.10. Основна частина роботи складається із розділів (як правило, трьох), підрозділів і підпунктів. Кожен розділ починають із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку й обґрунтуванням використаних методів дослідження. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки з коротким викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів.

У розділах основної частини викладають:

-огляд наукової літератури по темі, основні етапи розвитку наукової думки по досліджуваній проблемі, короткий, критичний виклад робіт попередників. Студент повинен назвати ті питання, які залишилися

 

невирішеними й закінчити коротким висновком про необхідність продовження дослідження в даній сфері;

- аналіз законодавства по темі, його порівняння з аналогічним законодавством закрубіжних країн, міжнародних організацій, обґрунтування наявних недоліків у ньому, необхідності його вдосконалення, форми й шляхи вдосконалення;

- аналіз практики застосування законодавства по темі роботи на прикладі конкретних підприємств, об'єднань, організацій, установ, державних органів; власні висновки про наявність невирішених проблем, шляхи їхнього вирішення:

- результати власних досліджень автора, обов'язкова їх аргументація, із вказівкою того нового, що він вносить у розробку проблеми (у кожному розділі повинні бути сформульовані проблеми наукового й/або практичного характеру, пропозиції по вдосконалюванню правозастосовчої або законодавчої практики).

Кількість розділів може бути більшою за узгодженням з науковим керівником. Виклад матеріалу повинен відповідати головній ідеї, чітко визначеній автором.

Обсяг основної частини магістерської роботи, що рекомендується, 100 сторінок тексту комп'ютерного набору.

2.11. У висновку, обсягом 3-4 сторінки, викладають наукові й практичні результати, отримані в роботі, які повинні містити формулювання вирішеної проблеми (завдання), аргументацію вибраного шляху вирішення наукової проблеми, значення отриманих результатів для науки й практики. При описі результатів можливе використання однієї із запропонованих схем:

 1. Постановка проблеми - вирішення проблеми із вказівкою ступеня її новизни.
 2. Виклад результату із вказівкою ступеня його новизни - короткий виклад проблеми, яку він вирішує.
 3. Постановка й короткий опис всіх проблемних питань -виклад результатів усіх раніше поставлених проблем із вказівкою ступеня їхньої новизни.

Найбільш прийнятні для опису результатів слова "систематизовано...", "уточнено...", "установлено...", "обґрунтовано (аргументовано)..." і т.п., а для вказівки ступеня новизни - "уперше...", "одержало подальший розвиток...", "удосконалено...".

Опис отриманих результатів не подається з використанням наступних формулювань "був проведений аналіз...", "вивчено...", "зроблений порівняльний аналіз..." і т.п.

Далі формулюються висновки й рекомендації щодо наукового й практичного значення отриманих результатів.

Завершується висновок вказівкою на перспективи подальших розробок досліджуваної теми.

3.12. Список використаних джерел (додаток 7) варто розташовувати в порядку згадування джерел у тексті з наскрізною нумерацією по зростанню у квадратних дужках (... Дане питання розглянуте в працях І.І. Іванова [1,2].)


Посилання на нормативно-правові акти робляться в спиСку використаної літератури один раз - при першому їх згадуванні в тексті ро6оти із вказівкою останнього офіційного джерела опублікування й наступних Джерел, у яких є зміни й доповнення до таких актів. При наступному використанні нормативно- правових актів посилання на них робиться тільки в тексті Шляхом словесної вказівки на такий акт без їх повторного винесення в загальний список.

Посилання на наукові роботи, публікації повинні оформлятися при кожному їх згадуванні із вказівкою джерела й сторінки, на якій знаходиться досліджуваний матеріал. При повторному посиланні на літературні джерела їх опис може бути скорочено до даних про автора й назву джерела із вказівкою використовуваної сторінки (Комарницький В.М. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні - С. 28). У списку використаних джерел вказуються тільки ті джерела, на які в тексті роботи зроблені посилання.

Всі джерела повинні бути описані відповідно до правил бібліографії.

3.13. Додатки оформляють як продовження магістерської роботи після списку використаної літератури. Як додатки можуть бути використані тільки матеріали, що підтверджують отримані результати по темі дослідження.

Таблиці, дані практики, статистика, інші матеріали, що використовуються при підготовці роботи, розташовуються в тексті роботи.

Кожний додаток варто починати з нової сторінки із вказівкою в правому верхньому куті слова "Додаток". Якщо в роботі більше одного додатка, їх нумерують послідовно арабськими цифрами без знака № (Додаток 1). Кожний додаток повинен мати змістовний заголовок. Роздруківки з ЕОМ повинні відповідати формату А4 (бути розрізаними). Додатки й роздруківки включаються в загальну нумерацію сторінок роботи. У тексті роботи посилання на наявність додатка відзначається в круглих дужках, наприклад, "Складені рекомендації з укладання договору гірничої концесії (Додаток 2)."

4. Загальні вимоги до оформлення магістерської роботи

4.1. Обсяг, шрифт, інтервали. Магістерська робота повинна буті: видрукувана за допомогою комп'ютера на одній стороні сторінки білого папер\ формату А4 (210 х 297 мм) до 43 рядків на сторінці по 60-65 знаків у рядку.

Загальний рекомендований обсяг магістерської роботи - 100 сторіноь тексту комп'ютерного набору (шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 міжстроковий інтервал - 1,5).

Розміри полів повинні бути: ліве - не менш 20 мм, праве - не менш 10 мм верхнє - не менш 20 мм, нижнє - не менш 20 мм.

Друковані помилки, помилки, які виявлені в процесі написання роботи можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбок (коректором) і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправлеН0,с комп'ютерного тексту.

Текст основної частини роботи розділяють на розділи і підрозділи необхідності й підпункти). Кожен розділ необхідно починати з нової сторі^Ки незалежно від того, яка кількість рядків залишилася на попередній сторінці.

 

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", назви розділів, "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують симетрично тексту, прописними буквами. Назви розділів друкуються прописними літерами після номера розділу із крапкою. Заголовки підрозділів друкують із абзацу (5 інтервалів) малими літерами (крім першої прописної). Перенесення слів у заголовках не допускається.

Відстань між назвою розділу (заголовком підрозділу) і текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам.

Кожну структурну частину магістерської роботи варто починати з нової сторінки.

4.2. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів (підпунктів) ставиться арабськими цифрами. Номера сторінок проставляються у нижньому правому куті, починаючи із вступу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці розміщуються в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом "Мал." і нумерують послідовно в межах розділів (наприклад, "Мал. 2.2.1"). Номер ілюстрації, її назва й пояснювальні підписи розташовують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правовому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розташовують напис "Таблиця" з позначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка ("Таблиця 1.2").

4.3. Посилання. При написанні магістерської роботи студент зобов'язаний давати посилання на джерела, матеріали практики, використовувані в магістерській роботі.

Текст цитати починається й закінчується лапками й наводиться в граматичній формі оригіналу. Цитування повинне бути повним, без самостійного скорочення авторського тексту. Пропуск слів без зміни тексту позначається трикрапками (...). При непрямому цитуванні варто бути гранично точним у викладі думок автора. Посилання на джерело обов'язкове, як при прямому, так і непрямому цитуванні.

Посилатися бажано на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися в тих випадках, коли в них є матеріал, не включений в останні видання.

При посиланнях на нормативно-правові акти необхідно вказувати наступні джерела їх останнього офіційного опублікування: "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", "Збірник постанов Уряду України", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Бюлетень нормативних актів міністерств та відомств", а також окремі видання при наявності вказівки на їх офіційний характер. При цьому необхідно викладати найменування нормативно-правового акту мовою джерела.5. Графік підготовки магістерської роботи

5.1. Підготовка магістерської роботи ведеться відповідно до наступного графіка:


Вид роботи

Строк виконання

Вибір теми магістерської роботи студентом- магістрантом;

Узгодження теми з науковим керівником

20 лютого 2010

Оформлення магістерського завдання, складання робочого плану; узгодження магістерського завдання й робочого плану із науковим керівником; реєстрація (перереєстрація) теми магістерської роботи

до 20 лютого 2010

Затвердження студентам магістерських завдань за рішенням кафедри

до 25 лютого 2010

Здача першого розділу науковому керівникові

вересень - жовтень 2010

Подання першого варіанта магістерської роботи науковому керівникові

до 20 березня 2011

Доопрацювання магістерської роботи з метою усунення зауважень наукового керівника

20 березня - 10 квітня

Оформлення й подання остаточного варіанта магістерської роботи для підготовки відгуку наукового керівника

10 квітня - 20 квітня

Попередній захист магістерської роботи

травень

Публічний захист магістерської роботи

травень-червень (відповідно до розкладу)

5.2. Зазначені види робіт можуть бути конкретизовані науковим керівником за узгодженням зі студентом при складанні календарного плану підготовки магістерської роботи.

5.3. Дотримання остаточних строків виконання названих робіт є для студента обов'язковим і враховується при оцінці роботи.

5.4.0формлену відповідно до даних рекомендацій магістерську роботу (за наявності відгуку наукового керівника) студент переплітає (зшиває), після списку використаних джерел ставить дату подання роботи на кафедру й підписує роботу.

6. Рейтингова оцінка магістерських робіт

6.1. При підготовці відгуку науковий керівник оцінює якість магістерської роботи за наступними критеріями:

1) обгрунтування актуальності теми, визначення мети, завдань і основних напрямків виконання роботи;

2) ступінь розробки теми на основі аналізу вітчизняної й зарубіжної наукової літератури, нормативних актів, самостійність, повнота, наявність помилок;


3) аналіз практики застосування законодавства по темі;

4) використання наукових методів дослідження, уміння логічно мислити, доводити, робити обґрунтовані висновки по розділах і в цілому по роботі;

5) новизна й рівень (можливість) практичного застосування отриманих результатів, пропозицій і рекомендацій;

6) впровадження результатів роботи;

7) виконання календарного плану і якість оформлення роботи.

6.2. Оцінка визначається за кожним критерієм окремо в цілих балах (0-5 балів), які потім підсумовуються й діляться на число, що. визначає кількість використаних критеріїв. У відгуку виставляється рекомендована оцінка наукового керівника з округленням до цілих балів з одним десятковим знаком, наприклад, 4,7 бали.

6.3. Критерії рейтингової оцінки магістерських робіт


Показники

Ступінь виконання студентом установлених вимог

Бали

п/п

магістерської

роботі

 

 

1

2

3

4

1.

Актуальність теми, стан розробки наукової

1)Актуальність теми обґрунтована в достатньому обсязі, є аналіз стану наукової розробки, законодавства по темі, чітко визначені мета, напрямки дослідження намічених проблем.

5

 

проблеми,

2)Є неточності в обґрунтуванні актуальності теми,

4

 

визначення

мети, напрямків дослідження й аналізі стану розробок

 

 

мети и

теми.

 

 

напрямків

3)Актуальність теми, мета, напрямки дослідження й

3

 

виконання

аналіз стану розробок теми, висвітлені загалом.

 

 

роботи.

4)Відсутні обґрунтування актуальності теми, мети, напрямків дослідження й аналіз стану розробок теми.

2

2.

Ступінь розробки теми, самостійність і повнота проведення

1)Є аналіз вітчизняної й зарубіжної наукової літератури, періодичної преси, чинного законодавства, дослідження носить самостійний характер, тема повністю розкрита, істотні помилки відсутні.

5

 

досліджень,

2)Є аналіз вітчизняної наукової літератури,

4

 

наявність

періодичної преси, чинного законодавства,

 

 

помилок.

дослідження носить самостійний характер, тема розкрита, помилки відсутні.

3)              Є поверховий аналіз вітчизняної наукової літератури, законодавства або дослідження не носить самостійний характер, тема розкрита частково, допущені помилки при висвітленні основних питань теми.

4)                              Аналіз             наукової літератури, законодавства відсутні, зміст роботи не відповідає затвердженій

3

2

темі, допущені грубі помилки, зміст роботи запозичений.    


Аналіз практики застосування законодавства по темі роботи.


1)  У роботі є дані самостійного аналізу практики застосування законодавства на прикладі групи або одного базового підприємства (об'єднання) або державного органа.

2)  У роботі є загальний аналіз практичної діяльності
підприємств (об'єднань) або державних органів на

основі опублікованих матеріалів практики.

3)  У роботі міститься поверховий аналіз практичної
діяльності підприємств (об'єднань) або державних
органів без вказівки джерел або окремих прикладів із
практики.

4) Матеріали практики і їх аналіз у магістерській роботі відсутні


Використання наукових методів дослідження,у міння логічно мислити, доводити, робити обґрунтовані висновки по розділах і в цілому по роботі.


1)  Підтверджене вміння студента: систематизувати наявну нормативну базу, наукову літературу, практику по темі; здійснювати постановку теоретичних і практичних проблем на основі проведеного аналізу; формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з кожного розділу; обґрунтовувати свою точку зору по розділах і роботі в цілому; враховувати результати відповідної галузі права, науки; використовувати основні методи наукового пізнання;

2)  Підтверджене вміння студента: проводити загальну систематизацію наявної нормативної бази, наукової літератури, практики по темі; формулювати висновки; пропозиції по роботі; частково обґрунтовувати свою точку зору; ураховувати результати відповідної галузі права, науки; використовувати основні методи наукового пізнання;

3) Підтверджене вміння студента: поверхово систематизувати наявну нормативну базу, наукову літературу, практику по темі; формулювати загальні висновки, пропозиції рекомендації по роботі без врахування результатів відповідної галузі права, науки; використовувати окремі методи наукового пізнання;

4) Відсутнє підтвердження вміння студента систематизувати нормативну базу, наукову літературу, практику по темі; формулювати висновки по кожному розділу обґрунтовувати свою точку зору, використовувати


 

 

основні методи наукового пізнання.

 

5.

Отримані результати, пропозиції, рекомендації і їх новизна.

1)     Автором самостійно розроблені й обґрунтовані нові пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства, правозастосовчої практики, які заслуговують на увагу й підтримку (рекомендації, положення, інструкції, проекти змін і доповнень нормативних актів та ін.).

2)   У роботі кваліфіковано використані пропозиції й рекомендації, раніше розроблені іншими авторами, переконливо обґрунтована необхідність їх застосування в законодавчій або правозастосовчій практиці.

3)     Пропозиції автора не відрізняються новизною, носять не конкретний характер і не обґрунтовані достатньою мірою.

4)     У роботі відсутні пропозиції й рекомендації з удосконалення законодавства й правозастосовчої практики.

5

4

3

2

6

Впровадження

результатів

магістерської

роботи

1)   Основні результати роботи опубліковані у вигляді наукових статей, тез наукових доповідей у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій або доповідалися на студентських наукових конференціях, або направлялися на всеукраїнські конкурси студентських наукових праць, або були відзначені на конкурсі студентських наукових праць факультету (кафедри), або представлені у вигляді тез для опублікування, або є довідка про впровадження результатів роботи.

2)  Є довідка (витяг із протоколу засідання кафедри) про готовність впровадження результатів магістерської роботи в практичну діяльність (навчальний процес), у якій зазначені форма й передбачувані строки впровадження.

3)   У роботі є документи про майбутнє впровадження результатів магістерської роботи, які не відповідають пропонованим вимогам або в яких чітко не зазначені конкретні форми й строки такого впровадження.

4)  У роботі відсутні які-небудь документи, що свідчать про можливість впровадження результатів магістерської роботи або представлені документи підтверджують можливість впровадження відсутніх у роботі результатів, або документи видані особами, не

5

4

3

2

 

 

уповноваженими приймати рішення про впровадження.

 

7

Оформлення

1) Робота оформлена відповідно до запропонованих

5

 

роботи і

вимог, у ній відсутні граматичні помилки й

 

 

виконання

стилістичні погрішності, вчасно виконані всі пункти

 

 

календарного

календарного плану.

 

 

плану.

2) Є окремі незначні порушення порядку оформлення

4

 

 

магістерської роботи або порушені проміжні строки,

 

 

 

встановлені календарним планом.

 

 

 

3) Є ряд істотних порушень установленого порядку

3

 

 

оформлення магістерської роботи або грубо

 

 

 

порушений строк остаточного подання магістерської

 

 

 

роботи на кафедру, установлений календарним

 

 

 

планом.

 

 

 

4) Оформлення магістерської роботи не відповідає

2

 

 

встановленим вимогам, не дотримані строки по всіх

 

 

 

позиціях календарного плану.

 


7. Рецензування магістерської роботи

7.1. На магістерську роботу повинна бути подана рецензія.

7.2. Рецензії на магістерську роботу даються фахівцями - практиками, науковцями, викладачами відповідної кваліфікації. Списки рецензентів складаються кафедрами до кінця квітня. Оформлена відповідно до вимог магістерська робота направляється кафедрою рецензентові не пізніше, ніж за 14 днів до дня публічного захисту. Магістерська робота й підписана рецензентом рецензія повертаються на кафедру.

7.3. Рецензія не підшивається до магістерської роботи, а прикладається до неї. Обсяг рецензії - до двох сторінок тексту комп'ютерного набору на сторінках формату А-4 (додаток 10).

7.4. У рецензії мають міститися відповіді на наступні питання: -актуальність теми,

- наукова новизна отриманих результатів,

- якість проведеного аналізу проблеми,

- практична цінність висновків і рекомендацій,

- наявність недоліків,

- загальний висновок і оцінка магістерської роботи.

7.5. Рецензія підписується особисто рецензентом із вказівкою його прізвища й ініціалів, місця роботи й займаної посади. Підпис рецензента необхідно засвідчити печаткою відділу кадрів організації, підприємства, установи співробітником якої він є (за умови подання рецензії фахівцем- практиком).

7.6. У випадку одержання негативної рецензії студент вправі забрати роботу на доопрацювання на строк до 10 днів. У випадку одержання негативної оцінки роботи додатковим рецензентом, робота повинна бути повернута на доопрацювання.8. Порядок захисту магістерських робіт

8.1. До захисту допускаються студенти, що успішно завершили підготовку магістерських робіт, за наявності позитивного відгуку наукового керівника, рецензії рецензента, однієї наукової публікації.

8.2. При підготовці до захисту студент заздалегідь складає тези своєї доповіді й погоджує їх з науковим керівником.

Доповідь повинна включати:

1) коротке обгрунтування актуальності проблеми, стан розробки її в законодавстві й науковій літературі, мету дослідження;

2) короткий виклад отриманих у ході дослідження результатів, їхнє обґрунтування, новизну, істинність;

3) практична й теоретична значимість результатів і дослідження в цілому;

4) відповіді на зауваження наукового керівника.

Недоцільно будувати свою доповідь у формі переказування змісту роботи.

8.3. Кафедра проводить попередній захист і виносить рішення про допуск магістерської роботи до захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Допуск магістерської роботи до захисту в ДЕК підтверджується підписом завідувача кафедри на титульній сторінці магістерської роботи.

Магістерська робота не допускається до захисту, якщо:

робота без наявності поважних причин представлена науковому керівнику на перевірку або для проходження якого-небудь іншого етапу із грубим порушенням строків, установлених графіком підготовки магістерських робіт;

робота написана на тему, що вчасно не була зареєстрована й затверджена завідувачем кафедри;

робота виконана не самостійно;

структура, зміст й оформлення роботи не відповідають установленим вимогам.

8.4. Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за наявності не менше половини її складу з обов'язковою присутністю голови комісії або його заступника.

8.5. Порядок захисту магістерських робіт включає:

оголошення головуючим або одним зі членів ДЕК змісту відгуку, документів, що підтверджують результати роботи і їх впровадження або апробацію;

усна доповідь студента - до 7 хв.;

виступ рецензента;

відповіді студента на зауваження рецензента, питання членів комісії й присутніх;

коротке заключне слово того, хто захищається (за бажанням). Захист робіт може провадитися на підприємствах або в державних органах, на замовленнями яких вони були виконані або за участю їх представників.

 

8.6. Робота і її захист оцінюються ДЕК за 4-х бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) на закритому засіданні після закінчення захисту всіх призначених до захисту робіт.

При оцінці захисту магістерських робіт ДЕК бере до уваги наступне: оригінальність, актуальність і науково-практичне значення теми; якість магістерської роботи в цілому (її творчий характер, уміння студента полемізувати з різними авторами, які розробляли цю тему, цінність сформульованих практичних рекомендацій і т.д.);

якість літературної сторони роботи, оформлення виносок, списку використаних джерел, ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків і т.д.);

якість доповіді студента - уміння чітко формулювати актуальність і мету роботи, коротко й доступно викладати її суть, робити правильні висновки, грамотність мови;

відгук наукового керівника й оцінки, дані рецензентом; уміння студента дотримуватися затвердженого регламенту; уміння чітко, лаконічно й змістовно відповідати на задане запитання по темі магістерської роботи.

8.7. Оцінка магістерських робіт проводиться за наступними критеріями: оцінка "відмінно" - магістерська робота виконана бездоганно: містить

елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, доповідач виступав вільно, з гарним знанням матеріалу, відгук й рецензія позитивні, відповіді доповідача на питання членів ДЕК правильні й короткі;

оцінка "добре" - тема роботи розкрита, але є недоліки непринципового характеру: проведений поверховий аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не представлені, недостатньо використані матеріали практики, мають місце деякі зауваження в рецензії і відгуку, доповідь логічна, доповідач виступав вільно, відповіді на питання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в рамках вимог;

оцінка "задовільно" - тема магістерської роботи в основному розкрита, але є недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний, розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, аналітична частина носить переважно описовий характер, підбор інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, розроблені рекомендації й пропозиції обґрунтовані непереконливо, у рецензіяї і відгуку є окремі зауваження, доповідь прочитана по тексту, не всі відповіді на питання членів ДЕК правильні або повні, є зауваження до оформлення магістерської роботи;

оцінка "незадовільно" - нечітко сформульована мета магістерської роботи, розділи не зв'язані між собою, відсутній огляд сучасних літературних джерел, аналіз проведений поверхово, на шкоду системності й глибині дослідження, носить суто описовий характер, запропоновані рекомендації випадкові, не випливають із наведеного аналізу, аргументовані недостатньо, оформлення роботи не відповідає вимогам, відповіді на питання членів ДЕК неточні або неповні.

8.8. Оцінка оголошується ДЕК у день захисту.


Список рекомендованої літератури

 1. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1.-84. - Введ. 01.01.86. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 71 с.

 2. Вайз А. Вдохновение по заказу / Пер. с анг.; Худож. обл. М.М. Драко. - Мн.: ООО "Попурри", 1998. - 304 с. (Серия "Живи с умом").

 3. ВанГанди А.Б. 108 путей к блестящей идее: Пер. с анг.; Худ. обл. М.М. Драко. - Мн.: ООО "Попурри", 1996. - 224 с.

 4. Вентер В., Поу Р. Неужели я гений? - СПб: Питер Пресс, 1997. -320 с. (Серия "Тренировка ума").

 5. Видання. Основні види та визначення: ДСТУ 3017-95. - Введ. 23.05.95. -  K.: Держстандарт України, 1995,- 45 с.

 6. Довідник здобувача наукового ступеня: 36. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цеков. - К.: Ред. "Бюл. ВАК України", 1999. - 64 с.

 7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. - Введ. 23.02.95,- K.: Держстандарт України, 1995.- 38 с.

 8. Іванов В. Контент-аналіз як формалізований метод дослідження документів // Філософська і соціологічна думка. - 1994. - № 304. - С. 211-224.

 9. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. -Введ. 01.07.98,- K.: Держстандарт України, 1998.- 16 с.

 10. Ю.Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навч. посіб. для аспірантів / Укладач С.С. Срмаков. - X.: ХХГП, 1998.-96 с.

 11. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей учен, степени. - М.: Ось-89,1997. - 208 с.

 12. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студ.-магистрантов. - М.: Ось-89,1997.-304 с.

 13. Дудченко         А.А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А. Дудченко, Я.А. Дудченко, Т.А. Примак; Под ред. A.A. Дудченко. - K.: Т-во "Знання", КОО, 2000. -114 с.

 14. Микалко  М. Тренинг интуиции. - СПб: Питер, 2001. - 192 с. (Серия "Сам себе психолог").

 15. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. - K., 1997. - 56 с.

 16. Мур         Л.П. Вы умнее, чем вы думаете: пер. с анг.; Худож. обл. М.М. Драко. - Мн.: ООО "Попурри", 1996. - 288 с.

 17. Ниренберг      Дж. И. Искусство творческого мышления: Пер. с анг.; Худ. обл. М.М. Драко. - Мн.: ООО "Попурри", 1996. - 240 с.

 18. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423 // Бюл. ВАК України. - 2007. - № 4. - С. 2.


 1. Сильва  X., Голдман Б. Управление интеллектом по методу Сильва / Пер. с англ.; Худож. обл. М.М. Драко. - 4-е изд. - Мн.: ООО "Попурри", 2001. - 256 с. - (Серия "Живите с умом").

 2. Сильва  X-, Миэле Ф. Управление разумом по методу Сильва / Пер. с анг.; Худож. обл.. М.М. Драко. - 3-є изд. - Мн.: ООО "Попурри", 1999. - 256 с. - (Серия "Живите с умом").

 3. Сильва  X., Стоун Р.Б. Получение помощи от "другой стороны" по методу Сильва / Пер. с англ. H.A. Самсонов; Худож. обл. М.М. Драко. - Мн.: ООО    "Попурри", 1997. - 256 с.

 4. Федотов В.В. Рациональная оптимизация умственного труда. -М.: Экономика, 1987. - 109 с.

 5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково- дослідницької діяльності: Підруч. для вищ. навч. закладів. - X.: ХДАК, 1998. - 288 с.

 6. Шейко  В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково- дослідницької діяльності: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання- Прес, 2002. - 295 с.

 7. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. - М.: Наука, 1992. - 239 с.

 8. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод, поради / Авт.-упоряд. JI.A. Пономаренко. - K.: Ред. "Бюл. ВАК України", - 80 с.


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!