Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1976 Приклади оформлення списку використаних джерел

Приклади оформлення списку використаних джерел

« Назад

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії: один, два або три автори

Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу / Нац. юрид. акад. України. - X.: Основа, 2000. -331 с. - Бібліогр.: с. 291-329.

 

 

Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1992. - 430 с.

 

 

Отраслевьіе проблеми текстильной промьішленности: причини и пути реше-ния: (Монография) / Р.Р. Ларина, О.Е. Ройтман; Донец. гос. акад. упр. - Севас­тополь: Изд.предприятие "Вебер"; Донецк: Б.и., 2002. - 131 с: ил., табл. - Биб-лиогр. с: 121-124.

 

 

Костіна Н.І. Моделювання фінансів / Н.І. Костіна, А.А. Алексєєв, П.В. Мельник; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. - 224 с: іл., табл. - Бібліогр.: с. 217-222.

Більше трьох авторів

Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / М-во аграр. політики України, Наук.-дослід. центр нормативів праці; Ю.Я. Лузан, В.В. Вітвіцький, О.А. Аврамчук та ін. - К.: Центр "Агропромпраця", 2000. - 462, [1] с: іл., табл.

Багатотомні видання

История русской литературьі: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). -М., 1982. -Т.З: Расцветреализма. -876 с.

 

 

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Акад. прав, наук України, Держ. патент, відомство України, Держ. агентство України з авт. і суміж. прав; За заг. ред. О.Д. Святоцького. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 1999. -Т. 1-4.

Перекладні видання

Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В. Дмитрук. - К.: Аквілон-Прес, 2000. - 447 с.

Довідники

Шишков М.М. США. Марочник сталей и сплавов ведущих промьішленньїх стран мира: [Справочник] / М.М. Шишков, А.М. Шишков. -Донецк: ООО "Юго-Восток", 2002.-234 с.:ил,табл.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. слов. / Сост.: И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - 2-е изд. - М.: Книга, 1986. - 224 с.

Законодавчі, норматив­ні акти

Господарський процесуальний кодекс України: Офіц.текст із змін, станом на 1 лип. 2002 р. / М-во юстиції України. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2002.-129 с- (Кодекси України)

Стандарти

ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требо-вания и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 77 с.

Збірники наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 36. наук. пр. - К.: Либідь, 1993. - 99 с.

Депоновані наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оп-тимизации мультиресурсньїх систем обслуживания / Науч.-произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". - К., 1996. - 44 с. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украйни 11.11.96, № 2210 - Ук96. - Реф. в: Автоматизация производственньїх процес-сов. -1996. -№ 2.

Складові частини: книги

Литвин В.М. Акт проголошення незалежності України // Енциклопедія історії України.- К., 2003. - Т. 1: А-В. - С. 57-58.

збірника

Василенко Н.Є. Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність І.М. Тру­би // Питання історії України. Історико-культурні аспекти: 36. наук, праць. -Дніпропетровськ, 1993. - С. 72-79.

журналу

Головин Ю.И. Магнитопластичность твердих тел // ФТТ. - 2004.- Т.46, № 5.-С. 769-8-3.

Регег К. Касііаііоп ІНегару Тог сапсег от 1(іе сегуіх // Опсоїду. -1993. - № 2.-С. 89-96.

Тези доповідей

Литвин В.М. Втрати України в Другій світовій війні // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: II Міжнар. Наук, конгрес укр. істориків. Кам'янець-Подільський, 17-18 верес. 2003 р. - Кам'янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Ост­рог, 2005. - Т. 1. - С. 23-36.

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02; - Захищена 09.12.2005; Затв. 09.03.2006. - К., 2005. - 276 с: іл.-Бібліогр.:с.240-276.

Автореферати  дисер­тацій

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Головна астроном, обсерват. НАНУ.- К., 2005,- 35 с.

Препринти

Зелинский Ю.Б. О нелинейньїх вьіпукльїх областях и аналитических полиздрах / Ю.Б.Зелинский, В.Л.Мельник. - К.: Ін-т математики АН України, 1993. - 21 с. -(Препринт/ АН Украйни. Ин-т математики; 93, 94).

Посібники

Система оперативного управлення предприятием "ОгоозВее XXI". Версия 3.30: Рук. пользователя. Ч, 5, гл. 9 Подсистема учета производства /Сост. С. Беслик. -Днепропетровск: Арт-Прес, 2002.-186 с: ил.дабл..

Звіт  про  науково-дос­лідну роботу

Проведение испьітаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчето НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти. - ОЦО 102ТЗ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. - М., 1981. - 90 с.

Авторські свідоцтва

Линейньїй импульсньїй модулятор: А.с. 1626362. Украйна. МКИ НОЗК7/02/ В.Г. Петров - № 4653428/21; Заявл. 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. - 4 с.:ил.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ С 03 В 27. Місгогіїгліпд зузіет \л/ІІгі гопе сопІгоПеа1 асіарііуе ІідМіпд: Пат. 4601572 США, МКИ О 03 В 27 0.5.\Л/І8е (США); МсСгам-НІІІ Іпс. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86, НКИ 355/68. - 3 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен - современность / АН СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. -Л.: Наука. Ленингр. Отд-ние, 1981.-456 с.

Електронний ресурс

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. -К.: Сй-вид-во "Інфодиск", 2004. - 1 електрон, опт. диск (Сй-КОМ): цв; 12 см. - (Всеукр.перепис населення, 2001). - Систем, вимоги: Реntium-266; 32 Мb RАМ; СD-RОМ Windows 98/2000/NТ/ХР. -Заголовок з титул, екрану.

 

Спадщина [Електронний ресурс]: Альм. Українознав. Самвидав. 1988-2000 рр. Вип.1-4 / Ред. альм. М.І. Жарких. -Електрон, текстові дані (150 Мб). - К.: Корона тор, 2005. - 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ): цв; 12 см. - Систем, вимоги: Windows 95/98/МЕ//NТ4/ 2000/ХР. Асrobat Reader. - Заголовок з титул, екрану.

 

 

 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. Конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібл. Вісн. - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ articles/2003/03klinko.htm.

 

 

 

Форум: Електрон, інформ. бюл. - 2005. № 118. - Режим доступу: http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. - Заголовок з титул, екрану.

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!