Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1973 Методична розробка до організації індивідуального завдання з дисципліни Податкове право, НУДПСУ

Методична розробка до організації індивідуального завдання з дисципліни Податкове право, НУДПСУ

« Назад

Державна фіскальна служба України

Національний університет державної податкової служби України 

 

Методична розробка до організації індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Податкове право»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр денної форми навчання

галузь знань 0304 «Право»

напрям підотовки (спеціальність) 6.030401 «Правознавство»

 

Ірпінь 2015

Методична розробка складена на основі робочої програми навчальної дисципліни «Податкове право», затвердженої у 2015 році.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансового права протокол № ____ від «_____» лютого 2015 року. 

 

ЗМІСТ 

Вступ

1. Порядок виконання індивідуальної роботи

2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання

3. Зразок виконання індивідуального завдання

4. Тематика індивідуальних завдань з курсу «Податкове право»

5. Рекомендована література

 

ВСТУП 

Основною метою вивчення курсу “Податкове право” є формування у студентів комплексу професійних знань з теоретичних основ сучасного правового регулювання відносин у сфері оподаткування; усвідомлення сутності основних нормативних актів з питань оподаткування суб`єктів підприємницької діяльності, знання повноважень контролюючих органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, їх співпраця з фінансовими та правоохоронними органами.

Головним завданням курсу “Податкове право” є вивчення основних принципових положень податкового права, ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між суб’єктами в сфері оподаткування, набуття і закріплення умінь використання методів, способів та інструментів регулювання даних правовідносин.

Головною метою курсу є розкриття (вивчення) сукупності правових норм, що регулюють податкові відносини в Україні, характеристика їх взаємозв’язку зі змінами, що відбуваються у податковій системі держави в умовах становлення ринкової економіки, розширення у студентів світогляду щодо податкового-правового регулювання фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування. Передбачається розгляд багатьох питань, що дає студентам широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш актуальних фінансово-правових проблем розвитку України.

Зокрема – це поняття податку, податкового права та податкової системи; податкового контролю, питання правового регулювання бюджетних, податкових, валютних та інших податкових відносин. Першочерговим завданням є засвоєння податково-правових категорій, уміння орієнтуватися у законодавстві, що регулює відносини у сфері оподаткування.

Студенти п о в и н н і:

знати податкову-правову термінологію, основні положення встановлення податків і зборів в Україні;

працювати з нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері оподаткування;

аналізувати їх зміст;

порівнювати податкові категорії;

розкривати взаємозв’язок з іншими дисциплінами;

логічно викладати матеріал; аргументовано доводити свою думку.

Програма дисципліни «Податкове право» передбачає вивчення деяких актуальних питань студентами самостійно, а також проявляти свої творчі здібності завдяки виконанню індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота є однією з основних форм самостійної роботи, яка виконується студентом у вільний від занять час з урахування специфіки даної дисципліни – в читальному залі бібліотеки.

Індивідуальна робота з дисципліни «Податкове право» для бакалаврів повинна бути у формі – індивідуального завдання (ІЗ), задач, тестів, схем теоретичного матеріалу та презентацій, що є завершеною теоретичною та практичною роботою. 

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальне завдання – вид індивідуального завдання навчального, навчально-дослідного чи проектного характеру, що виконується на основі самостійного вивчення частини програмового матеріалу або його систематизації та узагальнення, для практичного застосування. Індивідуальне завдання є завершеною теоретичною або практичною роботою, може охоплювати одну, декілька тем або зміст навчального курсу в цілому, виконується самостійно й оцінюється як частка навчального курсу з урахуванням у загальній оцінці за курс.

Індивідуальне завдання містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає чинником залучення студента до науково-дослідної діяльності, яка може бути продовжена в результаті виконання курсової, дипломної, магістерської роботи, підготовку наукових доповідей, написання наукових статей тощо.

Варто відмітити, що індивідуальна робота студента може здійснюватися аудиторно під керівництвом викладача, коли студент може отримати методичну допомогу щодо виконання тих чи інших видів самостійної роботи під час заздалегідь узгоджених, передбачених графіком консультацій.

Відповідно до вимог “Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” індивідуальне завдання студентів з курсу «Податкове право» включає:

- реферування наукової літератури;

- пошук наукової літератури за певною темою та її опрацювання;

- складання та розв’язування ситуативних задач, тестових завдань;

- написання есе, наукових доповідей, наукових статей у співавторстві з викладачем;

- виконання певної практичної роботи;

- опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу тощо.

- опрацювання теоретичного матеріалу за навчальною літературою та створення презентацій.

Підготовку до написання індивідуальних робіт починають з вибору тематики дослідження. Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблематики, а також запропонувати свою сферу наукових інтересів.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку підручників, посібників, статей, нормативних документів з обов'язковим посиланням на джерело. Для підготовки індивідуальної роботи рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів.

Індивідуальне завдання з навчальної дисципліни «Податкове право» оцінюється за такими критеріями: самостійність виконання; логічність і послідовність викладення матеріалу; повнота розкриття теми (проблемної ситуації або практичного завдання); обґрунтованість висновків; використання статистичної інформації та довідкової літератури; можлива наявність конкретних пропозицій; якість оформлення.

За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 10 балів.

1. Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою створення структурної (візуальної) схеми може здійснюватися після ознайомлення з визначеною викладачем літературою (розділом, параграфом тощо) як у рукописній формі, так і за допомогою офісних додатків Word. Схеми і малюнки, створені студентами, можуть бути представлені та обговорені на практичному занятті або лекції.

Також можливе складання мультимедійної презентації, що повністю розкриває обрану студентом тематику, обсягом не менше 10 слайдів – максимально може бути оцінено викладачем у 2 бали.

2. Складання тестових завдань (обовязковий мінімум – 10 тестових питань) не менш як 4 варіантами відповідей та ключами до тестових питань, оформлених окремою сторінкою - максимально може бути оцінено в 2 бали.

3. Складання та розв’язування ситуативних задач, проблем передбачає, що студент підбирає (розробляє) задачі чи проблемні ситуації за певними розділом курсу. Залежно від складності та обсягу роботи над конкретним завданням пропонується одна або декілька задач кожному студентові, або групі студентів (2-5 осіб). Звітувати про вирішення студенти можуть письмово або (що ефективніше) на практичному занятті перед загальною групою студентів.

Складаннядвох практичних ситуацій/задач (обовязковий мінімум) з постановкою від 2-х питань і розвязаннями даних практичних ситуацій/ задач, з обовязковим використанням нормативно-правових актів та посиланням на них - максимально може бути оцінено викладачем в 3 бали;

4. Реферування наукової літератури полягає у тому, що студенти повинні підготувати аналітичний огляд статті, яка видана за останні три роки, аргументувавши свої власні погляди на проблематику, що в ній досліджувалася. При цьому, студенти представляють короткий звіт у вигляді анотації (2-3 стор.) про свої враження від прочитаного. Бажано, щоб реферат був написаним власноруч, а не друкованим на комп’ютері, щоб запобігти запозиченням з системи Internet.

Реферування наукової статті, згідно обраної тематики, опублікованої у фаховому виданні протягом 2013 - 2015 років - максимально може бути оцінено викладачем в 1,5 бали.

5. Пошук наукової літератури за певною темою. Студенти мають в бібліотеці та в мережі Internet підібрати наукову літературу за визначеною темою за курсом або його частиною. Після чого сформувати перелік знайдених та опрацьованих джерел згідно встановлених вимог.

Список використаних джерел до обраної теми, що містить нормативно-правові акти та наукову літературу, які оформлюються відповідно до встановлених вимог (не менш як 15-20 найменувань) - максимально може бути оцінено в 1,5 бали.

Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює викладач семінарських занять.

 

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання має повністю розкривати обрану тему, має бути викладено логічно, послідовно, стисло та точно у відповідності з обраними питаннями.

Вимоги до оформлення. Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве - 25 мм, праве - 15 мм. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Індивідуальне завдання повинно містити наступні розділи:

I. Титульний аркуш зазначає – назву навчального закладу, факультет, назву кафедри, дисципліну, з якої виконується індивідуальна робота, назву теми, загальні відомості про студента (ПІП, курс, назва групи) (Додаток А).

II. Мультимедійна презентація, структурні (візуальні) схемиз обраної тематики (Додаток Б).

III. Тестові завдання з обраної тематики (Додаток В).

IV. Ситуативні задачі та їх розв’язування (Додаток Г).

V. Реферування наукової літератури, яке обов’язково мітитьксерокопію самої наукової статті та анотацію (Додаток Д).;

Ксерокопія наукової статті повинна бути якісною, із зазначенням періодичного видання де вона надрукована і ПІП автора, обов’язково за останні три роки та по тематиці фінансового права.

Анотація статтізакріплює узагальнюючі результати виконаної роботи, власні погляди студента на досліджувану проблематику, короткий аналіз поглядів автора, а також актуальність вибраної тематики.

VI. Cписок використаних джерел за обраною тематикою. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків.

Список використаних джерел складатиметься з переліку нормативно-правової бази, електронних ресурсів, підручників, монографій, наукових статей, матеріалів тез доповідей практичних конференцій, посилання на офіційні сайти державних органів. Задачі та тести складаються відповідно до тем тематичного плану.

Оформлення відбувається в такому порядку:

 • нормативно-правові акти (Конституція України, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.);

 • використана література (у т.ч. періодична);

 • Інтернет джерела з обов'язковою позначкою, яка інформація міститься на цьому сайті (порталі). Не припустиме посилання пошуків на сайти (Додаток Е). 

 

3. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

Додаток А 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Юридичний факультет 

Кафедра фінансового права

  

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

з дисципліни «Податкове право»

на тему: «Місцеві податки і збори в Україні»

 

Ірпінь 2015

 

Додаток В

 

ТЕСТИ

НА ТЕМУ: «ПОДАТКОВЕ ПРАВО І ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО» 

1. Предмет податкового права становить:

А) Сукупність фінансових відносин, що виникають між державою та підприємствами, установами, організаціями щодо надходження податків до відповідного рівня бюджетів

Б) Сукупність фінансових відносин, що виникають між державою та платниками щодо надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів до відповідного рівня бюджетів

В) Сукупність управлінських відносин між державою і уповноваженими особами

Г) Відносини владно – майнового характеру, що виникають при виконанні платником свого податкового обов’язку

2. Методом податкового права є:

А) Диспозитивний

Б) Метод владних приписів

В) Переконання

Г) Заохочення

3. Основні принципи податкового законодавства закріплені в:

А) Митному кодексі України

Б) Податковому кодексі України

В) Законах України з питань оподаткування

Г) Нормативно – правових актах що видаються контролюючими органами

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ: 

1. Б

2. Б

3. Б

4. Б

5. В

6. Б

7. Б

8. А

9. А

10. В

11. Г

 

Додаток Г

ЗАДАЧА

Громадянин Коновалець О.О. протягом січня місяця отримав дохід за іпотечними облігаціями 75 000 грн., заробітну плату у розмірі 5000 грн., а також 3000 грн. з Держбюджету щомісячної довічної плати за звання дійсного члена-кореспондента Академії медичних наук України.

Яка застосовується ставка оподаткування до кожного з доходів громадянина Коновальця О.О.?

Які з перерахованих доходів включаються до загального місячного податкового доходу?

Розрахуйте суму ПДФО, яку має сплатити Коновалець О.О.? 

ВІДПОВІДЬ 

Коновалець О.О. за січень місяць отримав дохід з іпотечних облігацій, ставка податку якого відповідно до п. 167.5.1 ст.167 ПК України становить 20% бази оподаткування; заробітна плата не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати тому ставка податку становить 15% бази оподаткування (ч.167.1. ст. 167 ПК України).

У ч. 165.1 ст. 165 ПК України передбачено, що сума коштів з Державного Бюджету України нарахована, як щомісячна довічно плата за звання дійсного члена-кореспондента Академії медичних наук України не включається до розрахунку загального місячного оподаткованого доходу.

Як зазначено в ч. 164.2. ст. 164 ПК України до загального місячного оподатковуваного доходу платника податків включається: дохід у вигляді заробітної плати (ч.164.2.1. ст.164 ПК України), інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами (ч. 164.2.9. ст.164 ПК України).

1) ЗП – ЄСВ = Оподаткований дохід

ЄСВ = 5000 × 3,6% = 180

5000 – 180 = 4820 Оподаткований дохід

ПДФО = ОД × ставку оподаткування

4820 × 15% = 723 грн.

ПДФО із заробітної плати Коновальця О.О. становить 723 гривні. 

1) ПДФО = база оподаткування × ставку податку

75000 × 20% = 15000 грн.

ПДФО з іпотечних облігацій становить 15000 гривень.

Додаток Д 

АНОТАЦІЯ

до статтід.ю.н., доцента

завідувача кафедри господарського та фінансового права

Київського університету ринкових відносин

Білецької Г.М. на тему: “Щодо необхідності в адаптації податкового законодавства” 

Наукова стаття Білецької Г.М. присвячена досить актуальній темі – необхідності адаптації податкового законодавства до законодавства країн Європейського Союзу. Автором у своїй статті розглянуто проблеми втілення в життя основного завдання нашої держави останніх років – адаптації національного податкового законодавства до законодавства ЄС, зазначено, що це непросте і тривале завдання, яке потребує зусиль та внесення ряду змін до національного законодавства.

У статті також вказується, що перш за все, Україна повинна вжити всіх можливих заходів щодо виконання Угоди з ЄС про приведення національного законодавства у відповідність з законодавством ЄС. Сама ж адаптація податкового законодавства здійснюється з метою забезпечення відповідності законодавства з питань оподаткування зобов’язанням вищевказаної Угоди, для приведення законодавства до відповідного рівня з законодавством ЄС, а не досягненні його ідентичності.

Я погоджуюсь з автором в тому, що особливу увагу треба приділити саме адаптації законодавства з питань непрямого оподаткування. А сама ж адаптація податкового законодавства є логічним наслідком процесу світової глобалізації та способом прискорення внутрішніх перетворень українського суспільства.

 

Додаток Е 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // Голос України. – 04.12.2010. – № 229 – 230.

 2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від від 31.07.2014 № 1621-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-18/print1382960908854478

 3. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/695-2014-п.

 4. Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів: лист Державної фіскальної служби від 16.01.2015 року № 722/5/99-99-19-01-01-16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/informatsiya/63482.html.

 5. Податкові системи зарубіжних держав / [за загальн. ред. М. Я. Азарова]. – К. : Видавничий дім „Компютерпрес”, 2004. – 240 с.

 6. Податкове право (податкова система України) : навч. посібн. /            В. В. Костицький, А. М. Новицький. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ - друк”, 2009. – 400 с.

 7. Покатаєва О.В. Справляння туристичного збору в Україні в контексті сучасного податкового законодавства / О.В. Покатаєва // Фінансове право. - 2012. - №1. - С. 21-24.

 

4. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО» 

 1. Становище та розвиток податкової системи незалежної України, її законодавче закріплення.

 2. Система органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію податкової та митної політики.

 3. Загальна характеристика та види елементів податку.

 4. Податкові правовідносини та податково-правові норми.

 5. Поняття податкового контролю та його види.

 6. Особливості здійснення обліку платників податків.

 7. Інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів.

 8. Загальна характеристика здійснення податкових перевірок та їх види.

 9. Способи та порядок оскарження платниками результатів податкових перевірок, а також незаконних дій та рішень посадових осіб органів ДФС України.

 10. Способи забезпечення виконання платниками податкового законодавства.

 11. Податкова застава, її зміст та підстави виникнення.

 12. Адміністративний арешт активів платника податків.

 13. Податковий компроміс

 14. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 15. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

 16. Кримінальна відповідальність у сфері оподаткування.

 17. Особливості та сутність усунення подвійного оподаткування.

 18. Оподаткування прибутку підприємств.

 19. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб.

 20. Податок на додану вартість.

 21. Акцизний податок.

 22. Мито.

 23. Екологічний податок.

 24. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 25. Транспортний податок.

 26. Плата за землю.

 27. Рентна плата

 28. Спрощена система оподаткування обліку та звітності.

 29. Туристичний збір.

 30. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

 

5. рекомендована література 

Базова література:

 1. Конституція України: Закон України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Бюджетний кодекс України: Закон України: від 08.07.2010 № 2456- VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

 3. Митний кодекс України: Закон України: від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

 4. Податковий кодекс України: Закон України: від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України: від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від від 31.07.2014 № 1621-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-18/print1382960908854478

 8. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/695-2014-п.

 9. Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів: лист Державної фіскальної служби від 16.01.2015 року № 722/5/99-99-19-01-01-16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/informatsiya/63482.html.

Допоміжна література:

1. Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування: матеріали науково-практичного круглого столу 29 листопада 2013 року / МДЗ України; НУДПСУ; Науково-досл. центр з проблем оподаткування. - Ірпінь: ВЦ НУДПСУ, 2013. - 218 с.

2. Бабіч В. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в Податковому кодексі України / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 4. - С. 40-45.

3. Бабіч В.В. Визначення фінансового результату для обчислення об'єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу III Податкового кодексу України / В.В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. - 2013. - № 9. - С.83-93.

4. Бакурова А.В. Визначення соціально-економічної ефективності системи оподаткування в галузі туризму України / А.В. Бакурова, А.В.Діденко // Держава та регіони (Серія "Економіка та підприємництво"). - 2012. - №2. - С.39-44.

5. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право: наук.-практ. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2012. - 312 с.

6. Білецька Г.М. Порівняльно-правовий аналіз оподаткування землі: українські реалії та зарубіжний досвід / Г.М. Білецька // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2013. - №2 (61). - С.83-87.

7. Білик М.Д. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва та напрями її вдосконалення / М.Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - №1. - C. 60-65.

8. Занько Б. Депозити юридичних осіб. Облік та оподаткування / Б.Занько // Справочник экономиста. - 2014. - № 11. - С.40-49.

9. Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / Науково-дослідний інститут фінансового права. - Київ: Алерта, 2013. - 198 с.

10. Казановська О.М. Оподаткування підприємницької діяльності населення в Україні / О.М. Казановська // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип.2 (67). - С.80-87.

11. Кармаліта М.В. Доктринальні підходи до пільги як способу правового регулювання відносин у сфері оподаткування / М.В. Кармаліта // Фінансове право. - 2013. - №3. - С. 27-31.

12. Касьяненко Л.М., Цимбалюк А.В., Аністратенко Ю.І., Блащук Н.І. Податкове право: альбом схем: навч. посіб./ за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Касьяненко; рец. д.ю.н. проф., акад.М.П. Кучерявенко, д.ю.н. проф. Т.О. Проценко, д.ю.н. проф. Л.А. Савченко. - Київ: Правова єдність, 2013. - 112 с.

13. Квасовський О. Реформована спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні / О. Квасовський // Світ фінансів, 2012. - Вип.1. - С.51-57.

14. Оподаткування в період АТО: тема номера. Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2014. - № 38. - С. 11-57.

15. Овсяк К. Місцеві податки як джерело доходів місцевих бюджетів Польщі в умовах фінансової кризи / К. Овсяк // Економічний аналіз. - 2012.- Вип. 10. Ч. 2. - С. 312-315.

16. Оніщик Ю.В. Податкове право України та Італії: порівняльний аналіз / Ю.В. Оніщик // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2012. - № 2 (57). - С. 151-156.

17. Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб. - Київ: Юрінком Інтер, 2010. - 368 с. 

18. Тарасюк М. Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні / М. Тарасюк, І. Руденко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2012. - № 6. - С.92-103.

19. Усенко Є. Податкове правопопорушення за Податковим кодексом України: проблеми визначення / Є. Усенко // Право України. - 2013. - № 1-2. - С. 112-121.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/

 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/

 3. Офіційний веб-сайт Вищого господарського суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/

 4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

 5. Офіційний веб-сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua

 6. Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/

 7. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/

 8. Офіційний веб-сайт Державної прикордонної служби Ук­раїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dpsu.gov.ua/ua/

 9. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/

 

Рецензія

на методичну розробку

до організації індивідуального завдання студентів

з навчальної дисципліни «Податкове право»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» 

Важливою складовою змін, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, в тому числі здійснюваних економічних перетворень в країні, є розвиток суспільних відносин у сфері оподаткування, формування їх правових засад як обов’язкової умови ефективної економіки.

Методична розробка до до організації індивідуального завдання з курсу „Податкове право” розроблена на основі робочої навчальної програми для підготовки бакалаврів.

Матеріали охоплюють вивчення становлення та розвиток оподаткування., теоретичних основ податкового права, формування податкової системи та вдосконалення законодавчої бази в даній галузі.

Завдання та рекомендації для індивідуального завдання спрямовані на необхідність розвитку у студентів логічного мислення, вміння орієнтуватися у нормативно-правових актах чинного законодавства та приймати відповідні рішення. Методи оцінювання знань студентів повністю відповідають встановленим вимогам.

В цілому методична розробка до організації індивідуального завдання студентів з навчальної дисципліни «Податкове право» відповідає навчально-методичним вимогам і може використовуватися у навчальному процесі для бакалаврів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!