Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1967 Методичні вказівки до проведення розрахункової роботи з курсу Мікроекономіка, НУДПСУ

Методичні вказівки до проведення розрахункової роботи з курсу Мікроекономіка, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки до проведення розрахункової роботи з курсу "Мікроекономіка"

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030503 «Міжнародна економіка»

 

ІРПІНЬ – 2014


Розрахункова робота повинна бути написана чітким і розбірливим почерком або надрукована на одному боці аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці з висотою шрифту в 14 пт., тип шрифту Times New Roman. На сторінці мають бути поля: ліве – 30 мм., праве – 10 мм., верхнє і нижнє – по 20 мм. Відступи абзаців дорівнюють 10 мм. Титульний лист – є першим аркушем роботи (додаток А).

Загальна нумерація сторінок розрахункової роботи відкривається з титульної сторінки, але порядковий номер на ній не проставляється; на всіх послідуючих він розміщується в нижньому правому кутку.

Вписувати у друкований текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою тільки наближеними до щільності основного тексту.

Текст основної частини роботи поділяється на чотири завдання. Кожне завдання розрахункової роботи пишеться або друкується з нової сторінки.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) в розрахунковій роботі позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах роботи. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Таблиці нумерують, послідовно в межах роботи, у правому верхньому куті розміщують: напис “Таблиця” із зазначенням її номера., що складається з номера, нижче вказується назва таблиці. У разі перенесення, таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2”. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву не підкреслюють, заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих – якщо вони є самостійними.

Формули в розрахунковій роботі нумеруються в межах роботи. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(2)”.

Остаточно оформлена розрахункова робота здається викладачу для перевірки та допуску роботи до захисту.

Процедура захисту складається із короткої доповіді студента (до 10 хвилин) про основні питання і конкретні висновки, які містяться в розрахунковій роботі; відповідей на зауваження та пропозиції викладача.

За вірно виконану розрахункову роботу студент має можливість отримати 15 балів, а саме:

завдання 1 – 3 балів;

завдання 2 – 3 балів;

завдання 3 – 3 балів;

завдання 4 – 3 бали;

захист розрахункової роботи – 3 бали.

“13 - 15 балів” одержують роботи, в яких містяться самостійні висновки, дається самостійний аналіз фактичного матеріалу на основі глибоких знань літератури з даного предмету.

“10 - 12” ставиться в тому випадку, коли в роботі допущені незначні розрахункові неточності.

“7 - 9” заслуговують роботи, в яких містяться окремі помилкові положення та не чітко висвітлені відповіді на запитання.

“0 - 6” студент одержує у випадку, коли не може відповісти на запитання викладача, в розрахунках допущені грубі помилки, не володіє матеріалом роботи, не в змозі дати пояснення висновкам і теоретичним положенням даної проблеми. У цьому випадку студенту має бути надана можливість повторного захисту.

Захист і оцінка розрахункової роботи – це підведення підсумків самостійної роботи студента й одержання права допуску до екзамену з мікроекономіки. 

 

ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

Задача 1.

Споживач має деякий бюджет (І), який збирається витратити на придбання двох товарів X та Y. Кожна гривня цього бюджету, з точки зору споживача, має корис­ність λ ютил (тобто λ - гранична корисність грошей). Функція граничної корисності для двох товарів - відповідно MUx та MUУ,ціни товарів - Рx та Рy. Завдання:

1. Визначити, скільки одиниць кожного з товарів X та У придбає споживач, ви­ходячи з його оцінки граничної корисності грошей.

2. Розрахувати, скільки грошей витратив споживач. Чи повністю він використав свій бюджет?

3. Розрахувати загальну корисність, яку отримає споживач від використання товарів. Порівняти її із загальною корисністю використання грошей.

Вихідні дані наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Варіант

(остання цифра номера індивід. плану)

Бюджет (І), грн.

Гранична корис­ність грошей (λ), ютил

Ціна то­вару У (РУ), грн.

Ціна

 то­вару X (Ру) грн.

Функція граничної корисності

товару X, (MUx)

товару Y, (MUУ)

0

140

2

12

12

72/х

48/у

1

60

2

5

10

40/х

40/у

2

60

5

12

5

50/х

25/у

3

180

3

15

10

315/х

120/у

4

160

4

20

12

240/х

240/у

5

160

5

8

16

240/х

320/у

6

120

2

5

10

5/х

60/у

7

180

3

4

9

96/х

135/у

8

140

4

12

18

144/х

216/у

9

130

5

20

14

500/х

60/у

 

Задача 2. 

Споживач має деякий бюджет (І), який збирається витратити на придбання двох товарів X та Y. На рисунку 1 наведена одна з кривих байдужості даного споживача та його бюджетна лінія. Бюджетна лінія перетинає вісь абсцис у точці Х1 вісь ординат - у точці Y1 . Оптимальний вибір споживача досягається у точці Е.

Завдання:

1. Визначити розмір бюджету споживача (І), якщо ціна товару Y дорівнює Ру.

2. Визначити ціну товару Х(Рx).

3. Записати рівняння бюджетної лінії та визначити її нахил.

4. Визначити величину граничної норми зміни (MRSxy) у точці рівноваги.

5. Показати на графіках, що трапиться з вихідною бюджетною лінією, якщо:

а)  бюджет споживача (І) та ціна товару X (Рx) підвищиться у 1,5 рази.

б)  бюджет споживача (І) та ціна товару Y(Py) підвищиться у 2 рази.

в)  ціни товарів не зміняться, а бюджет споживача (I) збільшиться у 2 рази.

г)  бюджет споживача (І) збільшиться у 2 рази, а ціни товарів Рx та Ру у той же час зростуть у 4 рази.

Вихідні дані наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. 

Варіант

(перша цифра номера індивід. плану)

Х1, одиниць

Y1, одиниць

Ціна товару Y (Рy), доходи

0

20

30

60

1

50

20

50

2

60

30

10

3

10

40

30

4

30

50

90

5

50

10

150

6

20

50

40

7

10

30

50

8

40

20

60

9

30

40

30

 

Задача 3.                         

Функція ринкового попиту на товар деякої фірми має вигляд прямої з від¢ємним нахилом:

 Qd = f1 (P) = AL - BL× P; а функція пропозиції фірми також лінійна, але має додатній нахил: Qs = f2 (P) = - AS + BS × P; тобто 

Остання цифра номера індивід. плану

1,3

2,4

5,7

6,8

9,0

Qd = 160 – 4Р

Qd = 150 – 3Р

Qd = 140 – 2Р

Qd = 170 – 5Р

Qd = 180 – 6Р

Qs = - 50 + 2Р

Qs = - 40 + 1,5Р

Qs = - 30 + Р

Qs = - 60 + 3Р

Qs = - 70 + 4Р

На ринковий стан може впливати держава, що вводить податки, дотації або фіксовані ціни.

1) Визначити очікувані обсяги попиту та пропозиції за чотирьох різних значень ціни: 

Остання цифра номера індивід. плану

1,3

2,4

5,7

6,8

9,0

Р = 10;  20;  30;  40

Р = 8; 26; 34; 42

Р = 6;  18;  28;  34     

Р = 12; 24; 36; 48    

Р = 14; 28; 42; 56

2) Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу для вихідного стану ринку (до введення державного регулювання).

3) Визначити нову рівноважну ціну (грн. за одиницю товару) та рівноважний обсяг продажу у разі введення державою податку з продажів (для чотирьох значень ціни) у розмірі: 

Остання цифра номера індивід. плану

1,3

2,4

5,7

6,8

9,0

Т = 7,5

Т = 7

Т = 6,5

Т = 8

Т = 8,5

4) Визначити нову рівноважну ціну (грн. на одиницю продукції) та рівноважний обсяг продажу у разі введення державою дотації (для чотирьох значень ціни) у розмірі: 

Остання цифра номера індивід. плану

1,3

2,4

5,7

6,8

9,0

Д = 15

Д = 14

Д = 13

Д = 16

Д = 5

5) Визначити обсяг попиту, обсяг пропозиції, фактичний обсяг продажів та розмір дефіциту (надлишку) товару у разі введення державою фіксованої ціни вище рівноважної (грн.) 

Остання цифра номера індивід. плану

1,3

2,4

5,7

6,8

9,0

f1 (Р) = 37,5

f1 (Р) = 44,56

f1 (Р) = 58,83

f1 (Р) = 31,75

f1 (Р) = 28,4

6) Визначити обсяг попиту, обсяг пропозиції, фактичний обсяг продажів та розмір дефіциту (надлишку) товару у разі введення державою фіксованої ціни нижче рівноважної (грн.) 

Остання цифра номера індивід. плану

1,3

2,4

5,7

6,8

9,0

f2 (Р) = 30

f2 (Р) = 37,55

f2 (Р) = 52,33

f2 (Р) = 22,75

f2 (Р) = 23

 

Задача 4.

На основі табличних даних (табл. 3, 4, 5) визначити пропущенні дані в клітинках та відповідно до ситуації на ринку досконалої конкуренції і виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій (заповнити табл. 6), яка дозволить оптимізувати її стан: 1) збільшити обсяг випуску; 2) зменшити обсяг випуску; 3) припинити виробництво; 4) залишити галузь; 5) не змінювати обсяг випуску.

Таблиця 3 

 

 

Остання цифра номера індивід. плану

 

 

0-3

4-6

7-9

0-3

4-6

7-9

0-3

4-6

7-9

Фірма

Часовий період

 

Р

 

MR

 

TR

1

S

3,9

4,0

4,1

 

 

 

 

 

 

2

S

5,8

5,9

6,0

 

 

 

 

 

 

3

S

 

 

 

 

 

 

37000

40000

44000

4

S

 

 

 

24,0

25,0

26,0

 

 

 

5

S

8,9

9,0

9,1

 

 

 

 

 

 

6

L

 

 

 

36,4

37,9

38,1

 

 

 

 

Таблиця 4

 

 

Друга цифра номера індивід. плану

 

 

0,1,5,8

2,4,9

3,6,7

0,1,5,8

2,4,9

3,6,7

0,1,5,8

2,4,9

3,6,7

Фірма

Часовий період

 

Q

 

TC

 

MC

1

S

1600

2000

2400

7000

7400

7800

4,0

2,9

3,0

2

S

9000

10000

11000

 

 

 

5,8

5,9

5,8

3

S

3700

4000

4300

 

 

 

9,0

10,0

11,0

4

S

90

100

110

3200

2500

3800

24,5

26,0

28,0

5

S

460

500

540

 

 

 

8,0

9,0

10,0

6

L

460

500

540

 

 

 

43,0

45,0

47,0

 

 Таблиця 5

 

 

Друга цифра номера індивід. плану

 

 

0-3

4-6

7-9

0-3

4-6

7-9

0-3

4-6

7-9

Фірма

Часовий період

 

АТС

 

AVC

 

ЕП (-ЕП)

1

S

 

 

 

3,1

3,2

3,3

 

 

 

2

S

4,6

4,7

4,8

4,1

4,2

4,3

 

 

 

3

S

9,5

10

10,5

8,6

8,7

8,8

 

 

 

4

S

33,0

35,0

37,0

23,0

23,9

24,4

 

 

 

5

S

14,0

15,0

16,0

11,0

12,0

13,0

 

 

 

6

L

43,0

45,0

47,0

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

фірма

Часовий період

Рекомендації

1

S

 

2

S

 

3

S

 

4

S

 

5

S

 

6

L

 

  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроеконо-міка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 248 с.

 2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Под общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб: Экон. шк., 2000. – Т. 1. – 367 с.

 3. Гальперин В.М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Под общ. ред. В. М. Гальперина. – СПб: Экон. шк., 2000. – Т. 2 – 503 с.

 4. Гамілтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Даніела Л. Рубінфелда / Пер. з англ. А. Олійника та Р. Скільського. – К.: Основи, 1996. – 223 с.

 5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учебник / Под. общ. ред. Л.С. Тарасевича. – Изд-во СПб УЗФ, 1996. – 352 с.      

 6. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.:Цнтр навчальної літератури, 2008. – 404 с.

 7. Горбачевська О.В. Графічні побудови в мікроекономіці.-Львів.: ЛБІ НБУ, 2002.-175с.

 8. Горошко М.Ф., Кулішов В.В., Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі/Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 368 с.

 9. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ.; Под. общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Спб: Экон. шк., 1994. – 448 с.

 10. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка / За ред. З.Г. Ватаманюка,   С.М. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.

 11. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2001. – 582 сю

 12. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001 – 211 с.

 13. Карагодова О. О., Черваньов Д. М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 208 с.: іл.

 14. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Таксон, 1998. – 334 с.

 15. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перараб. – К.: ИСИМО МО Украины, НВФ Студцентр, 1997. – 160 с.

 16. Лісовий А.В. Мікроекономіка: курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 200 с.

 17. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 192 с.

 18. Лісовий А.В. Навчально-методичний посіб­ник для самостійного вивчення дисципліни “Мікроекономіка”: Навч.-метод. посіб. (видання сьоме, виправлене) – Київ: Дія, 2009. – 138 с.

 19. Мікроекономіка: Навч.-методичний комплекс: У 3-х ч. / Укладач А.П. Наливайко та ін. – К.: КДЕУ, 1997. – 267 с.

 20. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти. За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2001. – 517 с.

 21. Микро- макроэкономика: Практикум / Под. общ. ред. Ю.А. Огибина. – СПб: Литера плюс “СПб Оркестр”, 1994. – 432 с.

 22. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. На-ливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 23. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 572 с.

 24. Піндайк Р.С., Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. – К.: Основи, 1996. – 646 с.

 25. Самюелсон Пол. А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 676 с.

 26. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки / Пер. з нім. 6-го вид.; За ред. А.П. Наливайка. – К.: Укртиппроект, 1998. – 478 с.

 27. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник.-2-ге вид., перероб. і доп.– К.: Знання-Прес, 2007. – 579 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!