Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1952 Основні етапи виконання курсової роботи з курсу Психології та Соціології, ХНПУ ім. Г. Сковороди

Основні етапи виконання курсової роботи з курсу Психології та Соціології, ХНПУ ім. Г. Сковороди

« Назад

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Написання курсової роботи – це одна з форм самостійної роботи студентів як невід’ємної частини педагогічного процесу у вищій школі. Її метою є розв’язання наступних задач:

а) поглиблене вивчення літературних джерел – аналіз та узагальнення їхнього основного змісту, розширення обсягу знань за темою, співставлення різних точок зору на одні й ті ж питання тощо;

б) вільне володіння основним змістом теми, інтерпретація тих чи інших положень при захисті курсової роботи; розвиток творчого мислення;

в) послідовний, логічний письмовий виклад основного змісту теми, вміння теоретично та фактично обґрунтовувати думки.

Водночас в процесі роботи над темою формуються також й інші важливі інтелектуальні феномени особистості – погляди, переконання, інтереси тощо.

Курсова робота відіграє значну роль у розвитку навичок самостійної творчої роботи студента, сприяє поглибленню і узагальненню знань, одержаних студентом, застосуванню цих знань у практичній діяльності. У процесі роботи над курсовою студент повинен показати уміння працювати з літературними джерелами, аналізувати та представляти отримані в ході дослідження результати, робити узагальнення та формулювати висновки.

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основними етапами виконання курсової роботи є наступні:

1. Вибір теми дослідження та затвердження наукового керівника.

2. Виявлення та відбір літератури за темою дослідження (дозволяється використовувати як друковані тексти, так і електронні ресурси), але тільки наукові авторські тексти або першоджерела.

3. Формування предмету, об’єкту, мети та завдань дослідження, наукової концепції теми, головних ідей й узгодження цього з науковим керівником.

4. Написання, роздруківка і перевірка науковим керівником першого варіанту тексту курсової роботи з дотриманням усіх вимог щодо оформлення роботи (правила оформлення див. далі). Можливе поетапне написання, тобто подання науковому керівнику окремих розділів роботи.

4. Доопрацювання тексту курсової роботи з урахуванням побажань і рекомендацій наукового керівника.

5. Підготовка відгуку наукового керівника на курсову роботу.

6. Захист курсової роботи.

Курсову роботу виконують в строки згідно навчальному плану.

Вибір теми студентом здійснюється у вересні, тема та науковий керівник затверджуються на засіданні кафедри у жовтні, наказом по університету – у листопаді. Після цього зміна теми та наукового керівника відбувається лише у виняткових випадках відповідним наказом по університету.

Студент обговорює тему курсової з викладачем, складає разом з керівником календарний план роботи та список літератури з обраної теми. Вивчення літератури необхідно розпочати з наукових праць, в яких проблема розглядається в цілому, а потім перейти до аналізу більш спеціальних досліджень, наприклад наукових статей. У процесі виконання роботи студент повинен підтримувати постійний зв’язок із науковим керівником, звертаючись до нього за консультацією в міру виникнення питань або ускладнень.

Роль наукового керівника полягає в уточненні списку наукової літератури за темою, обговоренні вибору предмету, об’єкту, мети та завдань дослідження, формулюванні наукової концепції теми, головних ідей, виявлених у дослідженні, сприянні творчим пошукам за темою дослідження, а також в підготовці студента до захисту курсової роботи (формулювання основних положень, які будуть винесені на захист).

Оформлюючи готову роботу, студент спочатку складає перший (чорновий) варіант рукопису і представляє його почергово розділами керівникові. Після перевірки, враховуючи зауваження та вказівки, автор доробляє та переробляє рукопис. Одночасно уважно редагує написане, ще раз старанно звіряє всі цитати і посилання на літературні джерела, перевіряє висновки, наведені прізвища та ініціали.

Закінчена робота пред’являється керівникові не пізніше ніж за три тижні до терміну захисту. Керівник надає відзив на курсову роботу.

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має наступну структуру: 

• титульний аркуш (див. додаток 1)

• зміст

• вступ (2–3 сторінки)

• 3 розділи основної частини, поділені на підрозділи (20–25 сторінок), при цьому:

І розділ (8–10 сторінок)

ІІ розділ (8–10 сторінок)

ІІІ розділ (8−10 сторінок)

• висновки (2–3 сторінки)

• список літератури

• додатки

Приблизний обсяг курсової роботи – 35-40 сторінок комп’ютерного тексту без додатків та списку літератури.

У вступі розкривається:

актуальність теми, тобто розкриття причин важливості розглядання і дослідження обраної теми саме сьогодні, а також яке суспільне і наукове значення має дослідження обраної теми;

ступінь розробленості обраної проблеми у науковій літературі (короткий аналіз того, що, ким і як досліджено);

об’єкт дослідження – це та область об’єктивно існуючого наукового знання, у рамках якої знаходиться те, що буде осмислюватися (досліджуватися);

предмет дослідження – це та частина об’єктивно існуючого знання – об’єкта дослідження (тобто предмет більш вузька область дослідження, ніж об’єкт), яка власне і досліджується. У одному об’єкті може бути виділена достатньо велика кількість предметів дослідження (предмет дослідження повинен відповідати його темі);

мета дослідження – це формулювання тієї кінцевої цілі (або цілей), яку автор дослідження бажає досягти (мета роботи переплітається з її назвою і повинна чітко вказувати, що саме розв’язується в курсовій робот)і;

завдання дослідження – це ті завдання, за допомогою яких може бути досягнута мета дослідження, ці завдання розкриваються в підрозділах відповідних розділів курсової роботи;

структура курсової роботинаприклад, курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

У Вступі потрібно добиватися стислості та чіткості розкриття матеріалу .

Основна частина курсової роботи включає три розділу, кожен з яких поділений на відповідну до змісту кількість підрозділів, що послідовно розкривають визначенні завдання дослідження.

Кожний з розділів основної частини закінчується висновками.

У висновках подається власна оцінка ступеня вирішення тих завдань, що стояли перед дослідником; формулюються загальні висновки по роботі, подаються розроблені на їхній основі рекомендації.

Список використаних літературних джерел (не менш ніж 20–30 джерел) подається в алфавітному порядку і повинен відповідати вимогам державного стандарту. До списку використаних джерел включається весь перелік наукових видань (не підручників!), якими користувався автор в процесі підготовки роботи, як ті твори, на які є посилання в тексті, так і ті, які не цитуються, але були використані в процесі підготовки роботи, як друковані тексти, так і електронні ресурси, але тільки авторські наукові тексти.

Таким чином приблизний зміст курсової роботи повинен мати такий вигляд:

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ..................................................

1.1. ............................................................

1.2. ............................................................

РОЗДІЛ ІІ. .................................................

2.1. .............................................................

2.2. .............................................................

РОЗДІЛ ІІІ. ................................................

3.1. .............................................................

3.2. .............................................................

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Курсова робота повинна бути оформлена згідно прийнятим стандартам. Це комп’ютерний текст, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см. Слід у тексті чітко розрізняти тире ( – ) та дефіс (-), які відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Після ініціалів при прізвищах робити пробіл, наприклад, Т.Г. Шевченко. Століття позначати скорочено і за допомогою римських цифр, наприклад, ІІІ ст. до н.е.

Заголовки структурних частин курсової роботи та розділів слід друкувати посередині (редакція – без абзацного відступу) жирно великими літерами (розмір шрифту – 14) без крапки в кінці.

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Назви підрозділів слід друкувати посередині (редакція – без абзацного відступу) жирно маленькими буквами (розмір шрифту – 14) без крапки в кінці. Наприклад:

1.1. Категоріально-понятійний апарат дослідження проблемного поля безробіття 

Кожну структурну частину (тобто «ВСТУП», «РОЗДІЛ І…», «РОЗДІЛ ІІ…», «РОЗДІЛ ІІІ…», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА») треба починати з нової сторінки.

Нумерацію розділів подають римськими цифрами. Нумерацію підрозділів, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу (без крапки в кінці!).

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщенні згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином.

Ілюстративний матеріал можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.

Правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи необхідно давати посилання на джерела, з яких автор роботи наводить цитати чи думки.

Якщо аналізується якась робота, чи викладається інформація з певної роботи, то потрібно у квадратних дужках вказати цифру, яка є номером цієї роботи у списку літератури, без пробілів до і після цієї цифри, наприклад, [14].

Цитати потрібно оформляти таким чином: точна цитата в лапках «…», пробіл, після цього у квадратних дужках ставиться номер за переліком літературних джерел, кома, пробіл, маленька буква «с» (сторінка), крапка, пробіл, номер сторінки за першоджерелом, наприклад: «Я знаю лише одне, що нічого не знаю» [15, с. 56] чи, якщо багатотомна праця – [2, т. 5, с. 75], після відкриття квадратної дужки і перед її закриттям пробіл не ставиться. Після викладу певної цитати «своїми словами» використовується аналогічна форма посилання – [1, с. 35].

Якщо цитата наводиться не з роботи автора думки, а з дослідження, у якому аналізується творчість автора наведеної у цитаті думки, то посилання роблять таким чином: у квадратних дужках пишеться «цит. за» ( після крапки – пробіл) і далі цифра, яка є номером роботи, з якої наводиться цитата у списку літератури, потім – кома, пробіл, буква «с», крапка, пробіл і номер сторінки за джерелом цієї цитати, після відкриття квадратної дужки і перед її закриттям пробіл не ставиться, наприклад, [цит. за 7, с. 345].

Якщо в цитаті пропущені слова чи фрази, то на їхньому місці ставлять трикутні дужки (через редакцію «вставка» – «символ») і три крапки в них, наприклад: «Якщо люди потребують лише матеріальні цінності, <…> то вони істоти свиноподібні» [3, с. 261].

Усі цитати і посилання повинні бути ретельно перевірені.

Оформлення списку використаних джерел 

Список використаної літератури складається на основі робочої картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості теми, свідчить про рівень володіння автора навичками роботи з науковою літературою. До списку використаних джерел включається весь перелік наукових видань, якими користувався автор в процесі і підготовки робот, як друковані тексти, так і електронні ресурси. Бібліографія містить, як ті твори, на які є посилання в тексті, так і ті, які не цитуються, але були використані в процесі підготовки роботи.

Список використаних джерел містить бібліографічні описи і розміщується після висновків. Список літератури, як друкованих текстів, так і електронних ресурсів складається в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. У разі використання електронних ресурсів (Інтернету) потрібно вказувати прізвище автора, назву роботи та обовязково надавати посилання на сайт, на якому розміщена ця робота. Не дозволяється використовувати анонімну інформацію з Інтернету, списувати («скачувати») реферати за обраною темою. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури:

Окремі видання 

Один автор

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. − М.: Политиздат, 1995. − 582 с.

Два автора

Заблоцький В.П. Суспільство в період транзиції: український контекст / В. П. Заблоцький, В. В. Бурега. − Донецьк : ДонДАУ, 2001.— 170 с.

Роботи в багатотомних виданнях

Аристотель. Никомахова этика / Аристотель // Аристотель. Соч.: в 4-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 54–360.

Перекладні видання

Миллс Р. Властвующая элита / Р. Миллс; [пер. с англ. Е.И. Розенталь, Л.Г. Рошаль, В.Л. Кон]. − М.: Издательство иностраннойлитературы, 1959. − 542 с.

Словники

Словник іншомовних слів [уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута]. − К.: Наук. думка, 2000. − 680 с.

Журнальні статті

Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. Верба // Политические исследования. − 1992. − № 4. −С. 122−134.

Паніотто В. Соціологічні дослідження як спосіб контролю за результатами виборів і референдумів / В. Паніотто // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. − 2001. − № 1. − С. 155−170.

Статті в наукових збірках

Никулин В. С. Элитные изменения: концептуальный анализ динамического аспекта функционирования элит // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць / В.С. Никулин, В.С. Середа. − Х.: Видавничий центрХарк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2005. − С.90−92.

Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мысли / В. Парето. − М.: Мысль, 1997. − С. 58−79.

Електронні ресурси

Иконникова С.Н. Георг Зиммель о предназначении женской культуры [Электронный ресурс] / С.Н. Иконникова. – Режим доступа: http://www.sofik-rgi.narod.ru/avtori/konferencia/ikonnikova.htm. − Загол. с экрана. 

Фаворська О. Брудні виборчі технології [Електронний ресурс] / О. Фаворська. – Режим доступу: http://www.spa.ukma.kiev.ua. – Загол. з екрану.

Слід звернути особливу увагу на наявність пробілів між словами та знаками (крапкою, комою, пробілами, косими рисками)!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!