Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1951 Завдання на тему Організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Завдання на тему Організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства

« Назад

ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЛЯ ВСІХ

Завдання 1. Визначити стратегію та вивчити організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 • розглянути мету та завдання менеджменту ЗЕД, його функції таü механізм прийняття управлінських рішень;

 • ознайомитися зі стратегією ЗЕД підприємства, її змістом таü особливостями розробки;

 • виявити внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегіюü ЗЕД підприємства;

 • проаналізувати кон’юнктуру зовнішнього ринку та оцінитиü ефективність цінової стратегії підприємства;

 • дослідити стратегію прийняття інвестиційних рішень на підприємствіü при здійсненні ЗЕД;

 • визначити можливі ризики зовнішньоекономічної діяльностіü підприємства та розробити заходи щодо їх мінімізації;

 • ознайомитися з організаційною структурою відділу ЗЕД;ü

 • визначити конкретні функції працівників відділу, що здійснюютьü зовнішньоекономічну діяльність;

 • ознайомитися з первинною технічною документацією та формамиü звітності;

 • ознайомитися з організаційними формами проведенняü зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;

 • визначити особливості управління технологічними процесами зü організації та проведення міжнародних переговорів, пошуку партнерів на зовнішньому ринку, порядку укладання та виконання міжнародних контрактів;

 • визначити особливості управління технологічними процесами зü організації та проведення міжнародних перевезень, страхування вантажів, порядку їх приймання, зберігання та проходження митного контролю;

 • ознайомитися з особливостями управління персоналом відділу ЗЕД,ü його кількістю, складом, продуктивністю праці та її стимулюванням.

Завдання 2. Визначити економічні засади управління зовнішньоторговельним обігом підприємства та дати оцінку його ефективності:

- охарактеризувати систему управління зовнішньоторговельним обігомü підприємства;

- розглянути асортиментну структуру зовнішньоторговельного обігу,ü механізм її формування та планування;

- охарактеризувати динаміку зовнішньоторговельного обігу, йогоü товарну та географічну структуру, виявити фактори, що обумовили зміни зовнішньоторговельного обігу;

- проаналізувати стан виконання умов зовнішньоторговельних угод,ü розглянути аналіз виконання зобов’язань за умови комерційного кредиту (обсяг заборгованості підприємства за комерційним кредитом, вартість кредиту, додержання термінів погашення кредиту);

- дослідити механізм ціноутворення на підприємстві, розглянувши приü цьому структуру та базис ціни, засіб її фіксації у зовнішньоторговельному контракті, рівень та порядок розрахунку, умови отримання знижок та надбавок;

- зробити аналіз накладних витрат підприємства, пов’язаних зü базисними умовами поставки, виявити фактори, що обумовили їх зміни;

- дати оцінку ефективності виконання зовнішньоторговельних угодü підприємства, визначивши фактори, що вплинули на її рівень;

- дати порівняльну характеристику рівня ефективності різних видівü зовнішньоекономічних операцій підприємства;

- дослідити процес обігу обігових коштів при здійсненніü зовнішньоторговельних операцій;

- розглянути процес планування обсягів та структуриü зовнішньоторговельного обігу підприємства та механізм реалізації цього плану;

- ознайомитися з механізмом нормування та планування товарнихü запасів на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

- проаналізувати систему надходжень товарів та виявити резерви щодоü забезпечення ритмічності їх постачання та оптимізації товарних партій на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

- оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку,ü отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;

- розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційноїü діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

Завдання 3. Здійснити аналіз фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства та дати оцінку його фінансового стану:

 • проаналізувати стан управління доходами підприємства від· зовнішньоекономічної діяльності, визначити види та джерела доходів, механізм їх планування;

 • дослідити механізм управління витратами обігу підприємства при· здійсненні ЗЕД, проаналізувати склад витрат обігу та фактори, що вплинули на їх формування, а також процес їх планування на підприємстві;

 • визначити обсяг реалізації товарів, що забезпечують беззбитковість· зовнішньоекономічної діяльності та зону безпеки підприємства;

 • розглянути механізм управління прибутком від ЗЕД підприємства,· визначити склад та динаміку балансового прибутку його розподіл та використання;

 • проаналізувати рентабельність зовнішньоекономічної діяльності· підприємства, визначити рентабельність від виробничої діяльності та продажу, охарактеризувати фактори, що обумовили її зміну;

 • на підставі виявлення резервів зростання прибутку та рентабельності· здійснити їх планування;

 • проаналізувати склад експортних та імпортних активів підприємства· та визначити їх активність, принципи формування;

 • дослідити механізм управління обіговими, позаобіговими активами· підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій; проаналізувати структуру пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його ринкової стійкості;

 • здійснити аналіз взаємозв’язку активу та пасиву балансу від· зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його фінансової стійкості;

 • визначити структуру капіталу підприємства та джерела його· формування;

 • визначити ефективність та інтенсивність використання капіталу,· оцінити ділову активність підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • оцінити ефективність використання власного та запозиченого· капіталу, визначити ефект фінансового важеля;

 • визначити стан розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами;·

 • оцінити платоспроможність підприємства, визначити резерви її· покращання;

 • проаналізувати стан кредитоспроможності та оцінити запас· фінансової стійкості підприємства.

Завдання 4. Застосовуючи методи наукового прогнозування, економіко- статистичні й економіко-математичні методи і моделі, проаналізувати зовнішньоекономічну кон’юнктуру в розрізі найбільш значимих для України ринкових сегментів (експортера й імпортера) за останній звітний рік:

 • темпи зростання світової економіки;

 • рівень економічного розвитку країн - основних партнерів України зü далекого зарубіжжя, зони євро і країн СЛІД;

 • фазу економічного циклу, на якій знаходяться країни, що найбільшеü впливають на кон’юнктуру світових ринків; стан розвитку основних товарних ринків;

 • можливі масштаби та інструменти протекціонізму на ринках чорнихü металів, зерна, цукру в умовах членства у СОТ;

 • тенденції зміни цін на провідних експортних ринках України;

 • можливості розвитку зони євро за умов посилення обмінного курсуü євро відносно долара США. шої співпраці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!