Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1948 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Фінанси, ВТЕК КНТЕУ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Фінанси, ВТЕК КНТЕУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни Фінанси

(денна форма навчання)

 

Вінниця, 2012

 

Курсова робота є необхідним етапом підготовки молодшого спеціаліста.

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” розроблено згідно програми професійної підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю “Фінанси і кредит”.

Дисципліна “Фінанси” є обов’язковим елементом циклу професійно-орієнтованих дисциплін і включає курси “Фінанси” та “Фінанси підприємств”, в процесі вивчення якого і виконується робота.

У запропонованих рекомендаціях викладено роз’яснення щодо значення, змісту роботи та основних вимог до її виконання і оформлення, а також порядок здавання, перевірки та захисту роботи, основні критерії оцінювання якості роботи (для самоперевірки і самооцінювання роботи студентом).

 

ЗМІСТ 

1. Мета та завдання курсової роботи

2. Загальні вимоги до курсової роботи та її оформлення

3. Вибір теми курсової роботи

4. Підбір літератури та інших матеріалів

5. Структура і зміст КР. Складання плану

6. Особливості виконання розділу 2 і 3

7. Подання курсової роботи на перевірку,  порядок підготовки до захисту і захист курсової роботи 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


1. Мета та завдання курсової роботи 

Курсова робота (далі - КР) – це самостійне поглиблене вивчення окремо обраної теми студентом, що передбачає аналіз теоретичних матеріалів та проведення фінансових розрахунків на матеріалах підприємств для формування пропозицій із вдосконалення фінансових відносин та вирішення виділених в процесі вивчення теми проблем фінансового характеру.

КР має на меті поглиблення набутих теоретичних знань і формування практичних навичок фінансових розрахунків; можливість продемонструвати вміння застосувати теоретичні знання у практичному вирішенні завдань підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових ресурсів, покращення фінансових результатів діяльності підприємств різних форм власності, форм господарювання та галузей діяльності, що мають суттєві відмінності, які впливають на характер фінансових відносин.

Для виконання КР використовують наступні джерела:

1 – законодавча база – Закони України, Укази Президента України, Декрети Уряду, Постанови ВРУ, Уряду та НБУ, Накази органів центральної виконавчої влади, Рішення органів місцевого самоврядування та нормативні документи в інших формах;

2 – літературні джерела – підручники, посібники, монографії та статті науковців економічного профілю вітчизняних та закордонних авторів, економічні словники та енциклопедії;

3 – внутрішні нормативні документи підприємств та вищих організацій – інструкції, положення, накази, рішення тощо.

4 – фінансова та облікова документація підприємств – договори, угоди і контракти, розрахункові документи, первинні бухгалтерські документи, форми аналітичного і синтетичного обліку, управлінського обліку і фінансового аналізу, статистична і фінансова звітність;

5 – статистичні дані – окремі теми можуть виконуватись на базі даних галузі (освіти, медицини тощо) або країни.

Виходячи з цього, дослідження проводиться на теоретичному і практичному рівнях.

В роботі повинно бути продемонстровано вміння зібрати необхідну інформацію при вивченні літератури (теоретичний рівень дослідження) і матеріалів бази дослідження (практичний рівень) з окремої теми; виділити проблемні питання на теоретичному рівні і застосувати елементи аналізу даних підприємства (галузі, країни) шляхом фінансових розрахунків за визначеною методикою і сформувати висновки та пропорції.

Послідовність виконання курсової роботи:

- вибір теми, визначення мети та об’єкта дослідження;

- пошук підприємства, на матеріалах якого буде виконуватись робота;

- формування завдань дослідження та складання плану КР;

- складання графіку виконання КР і оформлення завдання на КР;

- огляд та відбір літературних джерел;

- збір і обробка матеріалів практичного характеру для КР;

- написання тексту КР згідно плану та її оформлення;

- подання КР на перевірку;

- доопрацювання КР (у разі необхідності);

- підготовка до захисту і захист КР.

Тема роботи обирається згідно особистих вподобань і схильностей з урахуванням можливостей доступу до необхідної інформації. Вона має бути обов”язково погоджена із викладачем.

Формулювання мети дослідження дозволяє визначити його головне призначення, основну пізнавальну задачу КР. Для досягнення мети розробляють більш детальні і конкретні завдання. Вони визначають назву і зміст розділів КР.

Об’єкт – це відносини або явище, що вивчаються.

Підприємство, матеріали якого використовуються у роботі має проводити ті фінансові операції, які розглядаються у роботі.

Висновки і пропозиції є тим суттєвим і новим, що сформулював автор.

 

2. Загальні вимоги до курсової роботи та її оформлення 

Якість науково-практичного дослідження у формі курсової роботи в повній мірі можливо оцінити лише за умови відповідного оформлення.

Порушення вимог до оформлення знижує моливість оцінити знання студента, а отже і оцінку роботи.

Матеріал необхідно викласти відповідно до вимог законів формальної логіки – закону тотожності, закону суперечності, закону достатнього обгрунтування. Робота має бути виконана на підставі діючої нормативно-правової бази України у фінансовій сфері, із застосуванням нових методик аналізу, розрахунків і методів обробки інформації, із урахуванням рекомендацій науковців, досвіду вітчизняних і закордонних практиків, із використанням статистичного матеріалу.

Робота може виконуватись рукописним або друкованим шляхом.

Обсяг роботи складає 30-35 аркушів друкованого (шрифтом Time New Roman (звичайним) №14 редактору Word з інтервалом між рядками 1,5, без будь-яких виділень) тексту на папері стандарту А4.

Текст розміщується на одній сторінці аркуша, залишаючи вільними поля з інтервалами: зліва - 3 см, справа – 1см, згори і знизу по 2 см.

Орієнтовна кількість рядків на сторінці – 29-34.

Нумерація сторінок – наскрізна, починаючи з титульного аркуша, у правому верхньому кутку арабськими цифрами.

Першою сторінкою є титульний аркуш за зразком, поданим у додатку 1, другою – заповнене і затверджене завдання на курсову роботу, бланк якого міститься у додатку 2. Після нього розміщують зміст роботи згідно затвердженого плану, далі – безпосередньо текст роботи (матеріал згідно розділів, пунктів (підпунктів)); список використаних літературних джерел і додатки, оформлені відповідно вимог, наведених нижче.

На титульному аркуші, першій сторінці розділу, на сторінці списку літературних джерел та додатках номер сторінки не проставляється.

Розділи мають порядкові номери (арабськими цифрами) і можуть складатись із пунктів. Пункти нумеруються в межах розділу двома цифрами, (наприклад 1.1, 1.2, 1.3,…), підпункти – мають потрійну нумерацію (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,...). Розділи, пункти, підпункти повинні мати коротку змістовну назву, написану з прописної літери. Крапка у кінці назви не ставиться. Назви розділів розміщюються посередині рядка. Кожний розділ починається з нової сторінки; назва пункту (підпункту) відокремлюється від тексту роботи одним рядком.

Весь ілюстративний та розрахунковий матеріал, таблиці та малюнки оформлюються за наскрізною нумерацією (1,2,3,...), мають назву, що відображає їх зміст, період часу, одиниці виміру. У таблицях рекомендовано використовувати метод порівняння показників у часі ( визначення абсолютних і відносних відхилень). Зразок оформлення таблиць, малюнків подано нижче.

Рис. 4. Прибуток за видами продукції.

Таблиця 1

Склад доходів підприємства “...” у 2007-2009 рр.

з/п

 

Вид доходу

Роки

Порівняння, +- 2011 до 2009

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Всього

 

 

 

 

Допускається перенос таблиці на наступну сторінку із надписом “продовження таблиці (номер)”.

Якщо окремі показники таблиці не розраховувались ставиться “-“, якщо дані неможливо було встановити “...”, якщо їх не потрібно розраховувати “х”.

Найбільш громіздкі матеріали, документи та їх фрагменти виносяться в додатки, які розміщують в кінці роботи і нумерують арабськими цифрами послідовно кожен додаток з проставленням надпису

“Додаток 1(2,...)”

або

“продовження додатку 1(2,...)”

у правому верхньому куті аркуша, якщо матеріал займає більше однієї сторінки. Ілюстративний матеріал виконується тим самим письмовим, друкарським засобом, що й основний текст роботи.

Обов’язковими є посилання на таблиці і додатки, інший ілюстративний матеріал в тексті (у дужках). Перша згадка про них (посилання) оформлюється так:

(табл. 5) або (рис. 3);

інші згадки в тексті – так:

(див. табл. 5) або (див. рис.3).

Їх розміщують відразу після першого посилання на них, якщо їх не винесено у додатки. Після таблиці або малюнку подаються короткі висновки.

При цитуванні літературних джерел необхідно наводити текст без будь-яких змін і скорочень. Загальні вимоги до цитування такі.

1. Текст подається дослівно, в “лапках”.

2. Пропуск слів у цитаті позначається трьома крапками.

3. Посилання після цитати оформлюється у квадратних дужках – [3, с.3], перша цифра – номер джерела згідно списку в кінці роботи, друга – номер сторінки. Якщо використовуються безпосередньо правові акти, замість номеру сторінки проставляється номер статті або пункту документу.

4. Допускається непряме цитування з посиланням на автора у формі непрямої мови.

Текстовий матеріал включає в себе числівники, які подаються як цифрами так і словами. Так, прості та складні числівники без одиниці виміру і ті, з яких починають речення подають у словесній формі, інші – у цифровій.

При написанні КР можливе використання формул, які обов’язково мають бути подані в тексті, в окремому рядку із розшифровкою умовних позначень за наступним зразком.

Показник ... обчислюється за формулою 3.

А=В/С+Д,

де: А – ...;

В – ...;

С – ...;

Д – .....

Цифрові масиви інформації подаються тільки у вигляді таблиць.

У КР допускається використання загальноприйнятих скорочень (грн., м тощо). За бажанням автора вводяться додаткові скорочення, у такому разі перший раз слово або сполучення подається повністю, після чого в дужках зазначається наступне скорочення, що буде використовуватись далі – так:

Міністерство фінансів України (далі – МФУ),

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) тощо.

 

3. Вибір теми курсової роботи 

Є першим етапом виконання КР. Студенти стаціонару обирають тему курсової роботи самостійно відповідно до тематики, запропонованої цикло-вою предметною комісією (додана до цих вказівок). Викладач ознайомлює студентів з темами КР і коротким змістом кожної теми за необхідністю. Є можливість обрання студентом теми, не зазначеної у переліку, але з обов’язковим погодженням із викладачем.

При виборі теми враховуються особисті здібності, наукові інтереси, характер попередніх і майбутніх досліджень студентів. Крім того, необхідно звернути увагу на актуальність і значущість теми, наявність та доступність необхідного теоретичного та практичного матеріалу.

Студенти заочної форми навчання здійснюють вибір теми КР з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання матеріалів підприємств і організацій, де вони працюють, але також згідно з тематикою, затвердженою цикловою комісією фінансів.

Не допускається виконання роботи за однаковими темами студентами , що навчаються в одній групі.

Термін вибору теми визначає керівник згідно графіку виконання роботи.

Тема роботи , обрана студентом подається на затвердження керівнику роботи у письмовому вигляді.

 

4. Підбір літератури та інших матеріалів 

У процесі підбору літератури студент здійснює пошук інформації за всіма доступними джерелами з обраної теми; вивчає стан розробки даної теми в літературі, різні погляди, думки та досвід, діючі законодавчі норми.

При виконанні роботи має бути використано не менше 10 літературних джерел.

Одночасно він визначає невирішені, проблемні питання, нові недосліджені тенденції, явища, процеси – які, власне, і будуть становити конкретні напрями дослідження.

Доцільно при вивченні літератури робити виписки, систематизуючи відібрані літературні джерела за основними напрямами роботи і, водночас, скласти список літератури.

Особливу увагу необхідно приділити діючим нормативним документам, які регламентують діяльність фінансові аспекти діяльності підприємств.

Обов’язковим є вивчення науково-практичного матеріалу, що періодично публікується у спеціалізованих періодичних виданнях, які відрізняються своєю новизною, змістовністю, конкретністю, сучасністю та актуальністю; побудовані згідно з новими вимогами до обліку та враховують зміни в законодавстві; містять передовий практичний досвід.

Про якість проведеного дослідження свідчить опрацювання статистичного матеріалу, даних організації, які необхідно систематизувати, узагальнити та подати:

в додатках – зразки документів, зібрану вихідну інформацію, на підставі якої проводяться розрахунки – у таблицях;

у тексті – розрахунки показників, їх графічне відображення та висновки.

Не допускається використовувати матеріали мережі “Інтернет”, якщо вони не є правовими документами, даними державної статистики, виданими підручниками, посібниками, періодичними виданнями у електронному вигляді.

Вивчення літератури дає уяву про зміст і структуру обраної теми і дозволяє правильно визначити зміст розділів і пунктів роботи у вигляді плану.

 

5. Структура і зміст КР. Складання плану 

Після вибору теми та погодження її з керівником студент складає робочий план у письмовому вигляді і подає на затвердження. Цей варіант плану в процесі виконання роботи може бути змінено за погодженням з керівником.

Успішно складений план є передумовою якісного виконання КР. План складає студент самостійно до або після опрацювання та відбору літератури та інших джерел і погоджує з науковим керівником.

Разом із планом заповнюється і підписується у керівника бланк завдання. У завданні узгоджуються календарні терміни виконання роботи, зміст роботи визначається у загальному вигляді – за етапами виконання. Заповнене і підписане керівником завдання, бланк якого наведено у додатку 2, є підставою для початку виконання КР.

Питання плану мають являти собою послідовний логічно пов’язаний виклад результатів дослідження теми. Одне питання визначається як провідне, йому підпорядковують інші питання плану. План містить 3 (4) розділи і додаткові пункти (підпункти) плану. Обов’язковими складовими плану є розділи: вступ (перед першим розділом), висновки та пропозиції (після останнього розділу), список літератури та додатки.

Типовий план КР наведено у додатках 4,5.

Короткий зміст і призначення кожного розділу у розкритті теми є наступними.

1) Вступ. Обгрунтування актуальності теми, визначення мети (закріплення і розширення теоретичних знань, практичних навичок, розробка окремого питання в конкретних умовах, підготовка рекомендацій) і завдань дослідження, кола питань, що розглядаються, значення теми, джерел інформації, об’єкту і бази дослідження, етапів роботи (згідно плану).

Вибір бази дослідження, досліджуваного напряму повинен бути обгрунтований. Від цього залежить практичне значення роботи.

Орієнтовний обсяг вступу – 2-3 аркуші.

2) Перший розділ (огляд літератури – теоретична частина). Висвітлення теоретично-методологічних питань, починаючи з законодавчо-нормативної бази і закінчуючи практичним обліковим досвідом. В процесі написання продається розшифровка економічного змісту показників даної теми, статистичний матеріал, описання формул, висвітлення різних наукових думок (з посиланнями на джерело), проблемні питання та практична значущість дослідження. В більшості випадків доцільним буде окремими пунктами виділити огляд правових документів і наукових праць.

Рекомендований обсяг – 6-8 аркушів.

3) Другий розділ (висвітлення теми на зібраних фактичних матеріалах, аналіз стану досліджуваного напряму обліку – практична частина) – провідний у КР.

Починається з характеристики організації. Містить аналіз організації і стану та результати вивчення окремої ділянки фінансових відносин, явищ і процесів, пов’язаних з ними. Висвітлюються особливості практичної фінансової роботи на підприємстві.

Орієнтовний обсяг 12-14 аркушів.

4)Третій розділ (розробка шляхів вдосконалення фінансів підприємства (галузі або окремої ланки фінансових відносин) та заходів поліпшення фінансового становища. Розділ грунтується на проведеному аналізі у розділі 2. Передбачає визначення автором роботи власних пропозицій для вирішення існуючих проблем на макро- і мікрорівнях, покращення стану планування, ведення обліку, використання фінансових ресурсів. Особливу увагу слід звернути на застосування автоматизованих методів обробки інформації, перспективні зміни у законодавстві.

Пропозиції можуть мати форму удосконалення діючої законодавчої бази, методів розрахунку показників та застосування нових фінансових показників, видів документів, планів, внутрішньої звітності, форм фінансового, управлінського, податкового обліку, оптимізації фінансових відносин, оподаткування, підвищення фінансових результатів, покращення використання ресурсів і фінансового стану підприємства.

Рекомендований обсяг – 2-3 аркуші.

5) Висновки і пропозиції. Виклад результатів дослідження (на підставі другого розділу), чітко сформульованих і обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення фінансових відносин і вирішення існуючих проблем (згідно третього розділу). Є загальним підсумком усієї праці студента, тому в короткій формі має відтворити зміст роботи.

Орієнтовний обсяг – 2-3 аркуші.

6) Список використаної літератури. Містить 10-15 літературних джерел у наступній послідовності (за алфавітним порядком):

- законодавчі, нормативні акти та інструктивні матеріали у порядку їх значимості – закони, укази Президента, декрети КМУ, постанови, рішення, накази, листи тощо;

- навчальна і наукова література;

- матеріали базової організації (підприємства).

7) Додатки.. Включають заповнені бланки звітності, інших документів, таблиці, схеми, діаграми, графіки, розрахунки тощо.

В кінці першого, другого, третього розділів необхідно зробити короткі узагальнюючі висновки.

 

6. Особливості виконання розділу 2 і 3 

Другий розділ роботи має розкрити особливості фінансових відносин на обраному як база дослідження підприємстві у частині, яка відповідає темі, що розглядається. Щоб рокрити тему на практичному рівні, слід докладно охарактеризувати об”єкт дослідження

Окремими пунктами в цьому розділі виділяють основні етапи практичного дослідження, найважливіші аспекти, починаючи із загальної характеристики бази дослідження, при необхідності кожен з них деталізують підпунктами.

У першому пункті другого розділу висвітлюють найважливіші відомості про підприємство, необхідні для розкриття теми. Першим етапом є організаційна характеристика, яка обов’язково повинна містити дані про:

- основне призначення організації, дата створення, форма власності і господарювання, види діяльності, наявність імпортно-експортних операцій;

- розміщення підприємства ( його підрозділів) та зв’ язок із ринками постачання і збуту;

- джерела і форми фінансування;

- організаційна структура;

- чисельність працівників, кількість та розподіл повноважень працівників фінансової (планової, бухгалтерської) служби;

- мережа і контингент обслуговування;

- види і кількість рахунків для зберігання грошових коштів тощо.

Організаціну структуру підприємства бажано відтворити у вигляді схеми (додаток 3). Альтернативою може бути шттний розклад.

Другим етапом є економічна характеристика, яка має відображати економічний стан підприємства за три останні роки за найголовнішими показниками фінансової річної звітності. Так, робота (у додатках) має містити основні форми фінансової звітності підприємств за три роки, що аналізуються.

За основу можливо взяти показники табл.2.1, наведеної у додатку 4.

Наступним етапом економічної характеристики підприємства має бути аналіз фінансових ресурсів підприємства у таблиці 2.2., яка складається за формою табл. 1 практичної роботи №1 з предмету „Фінанси підприємств”.

У висновках до таблиці має бути визначено, скільки є в наявності власних джерел формування оборотних коштів за формулою: 

Власні джерела оборотних коштів (на початок і кінець кожного року) =

Власний капітал та прирівнянікошти до власних

(пасив балансу, розділ І+ІІ)

+

Довгострокові зобов”язання (пасив балансу розділ ІІІ)

-

Необоротні активи (актив, розділ І)

Виходячи із значення показників, необхідно розраувати частку залучених і позичених коштів у формуванні необоротних і оборотних активів; зробити висновки про фінансові умови діяльності.

Далі слід у таблиці визначити відомі вам показники рентабельності (табл. 2.3)

Таблиця 2.3

Показники рентабельності .... (назва підприємства) за 200.. – 200.. рр. (за три роки)

Показники рентабельності

200...р.

200...р.

200..р.

Відхилення, +,-

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

У висновках до таблиці слід проаналізувати отримані значення (та їх зміни) з точки зору економічного змісту показників рентабельності.

Останнім складовим елементом пункту має стати скорочена оцінка фінансового стану у таблиці 2.4.

Таблиці 2.4

Показники оцінки фінансового стану ... (назва підприємства) за 200..-200.. (три роки)

 

Показники

200..р.

200..р.

200..р.

Порівн., +-

1

Коефіцієнт зносу ОЗ

 

 

 

 

2

Фондовіддача ОЗ по чистому доходу, грн./грн.

 

 

 

 

3

Оборотність ОК, днів

 

 

 

 

4

Кількість оборотів ОК

 

 

 

 

5

Маневреність ОК

 

 

 

 

6

Коефіцієнт платоспроможності

 

 

 

 

7

Коефіцієнт покриття (загальний)

 

 

 

 

8

Коефіцієнт покриття (поточний)

 

 

 

 

9

Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

10

Коефіцієнт структури позикового капіталу

 

 

 

 

11

Період окупності власного капіталу, років

 

 

 

 

12

Частка ОК у майні, %

 

 

 

 

У висновках до таблиці необхідно порівняти розраховані показники із нормативними значеннями ( 9.10, Поддєрьогін А. М. „Фінанси підприємств”, стор 356.)

В пунктах розділу 2, починаючи з пункту 2.2 необхідно, залежно від обраної теми скласти:

1) поточні фінансові документи;

- платіжно-розрахункові;

- облікові;

- акти, накладні, договори,

які наводяться у додатках, а розрахунки до них в тексті роботи;

2) розраховуються фінансові показники, які розкривають тему роботи, вивчені у дисциплінах „Фінанси” і „Фінанси підприємств” (по темах, висвітлені у підпручниках і посібниках з предмету, конспектах і практичних роботах), наприклад:

- доходи і витрати за видами;

- ціни та ціноутворення;

- прибутки та їх розділ;

- рентабельність окремих видів продукції;

- факторний аналіз прибутку;

- рівень беззбитковості;

- ПНА;

- знос і амортизацію;

- кредитні виплати;

- нормативи оборотних коштів;

- показники ефективності необоротних і оборотних активів;

- планові (бюджетні) показники;

- показники санації і банкрутства;

- показники майнового стану, ліквідності, платоспроможності, ділової активності, фінансової стійкості, прибутковості, ефективності інвестицій, кредитоспроможності.

3) звітні податкові та фінансові документи (в додатках) та розрахунки до них в тексті, такі як: декларації, розрахунки, звіти тощо.

Найважливіші розрахунки розділу 2 слід підтвердити графічно.

Окремо слід приділити увагу стану фінансового планування на підприємстві: наявність та види планів, методика їх складання, контроль за виконанням.

Необхідно обов’язково дати власну оцінку стану фінансових відносин, виявити проблеми, що потребують вирішення.

Як зазначалось, заповнені документи, вихідні дані для розрахунків, громіздкі схеми розрахунки виносяться у додатки.

Розділ є основним і, водночас дуже специфічним за змістом. Для висвітлення теми необхідно використовувати показники за три останні роки, порівнюючи їх у динаміці, розраховуючи абсолютні та відносні відхилення.

Склад показників та методику висвітлення теми на практичному рівні необхідно підбирати, використовуючи навчальні посібники, конспекти, статті у фахових періодичних виданнях, практичні роботи і практикуми з фінансів підприємств, економічного аналізу та інших близьких дисциплін.

За основу можливо прийняти методи та показники, що використовува-лись на практичних заняттях із згаданих дисциплін. Наприклад:

проаналізувати фінансові ресурси підприємства можливо, використовуючи матеріали практичної роботи №1 з дисципліни ”Фінанси підприємств”;

проаналізувати кредитоспроможність позичальника – за методиками, що застосовувались при виконанні практичних робіт з дисциплін “Банківські операції”, “Економічний аналіз”;

аналіз прибутку та інших показників виконати, застосувавши метод факторного аналізу, що вивчався на вищезгаданих дисциплінах;

амортизацію нарахувати, додатково використовуючи знання з бухгалтерського обліку;

податкові відносини охарактеризувати з урахуванням навичок, набутих у процесі вивчення податкової системи України;

бюджетні відносини та особливості фінансів державних підприємств за допомогою теоретичних і практичних знань з бюджетної системи і бюджетного обліку.

Основні методи розрахунків є статистичні – динамічні ряди, відносні величини (відсотки, коефіцієнти, індекси), - та методи економічного аналізу – відхилення, факторний аналіз, горизонтальний та вертикальний аналіз.

Рекомендується застосовувати графічний метод шляхом побудови діаграм у програмі Exel, якщо робота має друкований вигляд.

У розділі ІІІ бажано провести прогнозні показники (планові), запропоновані розрахунки по оптимальних ставках оподаткування (кредитування), резервах підвищення фінансових результатів, економічного ефекту від запровадження певних заходів по вдосконаленню фінансових відносин згідно обраної теми.

 

7. Подання курсової роботи на перевірку, порядок підготовки до захисту і захист курсової роботи 

Виконану курсову роботу зброшуровують у тверду обкладинку (швидко-зшивач) і подають на реєстрацію (здають під розписку) для перевірки керівником.

Термін здачі і захисту роботи встановлює керівник і доводить до відома студентів. Зареєстровану курсову роботу він перевіряє протягом двох тижнів, формує рецензію (відгук), де відзначає позитивні і негативні сторони, недоліки, що мають бути усунені. Якщо тема розкрита неповністю, відзначено суттєві недоліки, роботу повертають на доопрацювання.

Загальний висновок щодо допущення роботи до захисту або необхідності переробки (доопрацювання), попередню оцінку, напрями доопрацювання містить рецензія.

Відрецензована КР повертається студентові для доопрацювання, підготовки до захисту на визначений викладачем строк під розписку.

Захист КР проходить за графіком, складеним керівником, в присутності асистента, студентів групи. Захист являє собою доповідь студента на

3-5 хвилин, в якій викладено зміст роботи, висновки і пропозиції, шляхи виправлення недоліків; відповіді на запитання, поставлені присутніми.

Оцінюється робота з урахуванням її змісту, відповідності вимогам, захисту, доопрацювань і попередньої оцінки. Кінцева оцінка узгоджується керівником і асистентом.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 1. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності (господарські товариства).

 2. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності (державні підприємства, організації та установи).

 3. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності (приватні підприємства та індивідуальна підприємницька діяльність).

 4. Фінансові аспекти діяльності об’єднань підприємств.

 5. Фінансування та емісійна політика акціонерних товариств.

 6. Особливості фінансової діяльності та розвиток підприємств малого бізнесу в Україні (місті, районі, області).

 7. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

 8. Форми розрахунків підприємств та їх роль у фінансових відносинах.

 9. Амортизація та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства.

 10. Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємств України в умовах ринку.

 11. Формування розподіл, і використання прибутку підприємств в сучасних умовах господарювання.

 12. Доходи і витрати підприємства та формування прибутку.

 13. Оцінка прибутковості і рентабельності підприємства.

 14. Особливості визначення фінансових результатів діяльності підприємства у відповідності до П(С)БО.

 15. Аналіз фінансового стану підприємства.

 16. Фінанси комерційних банків і їх роль у фінансовій системі країни.

 17. Фінансові відносини у сфері недержавного страхування.

 18. Фінанси акціонерних товариств: особливості формування капіталу і розподілу прибутку.

 19. Фінансова санація підприємств: економічний зміст, порядок проведення, результати.

20. Порядок прийняття рішення про санацію і вибір джерел її проведення.

21. Правові та фінансові аспекти банкрутства підприємств України.

22. Орендні операції підприємств. Лізинг як форма оренди.

23. Особливості фінансів підприємств у вільних економічних зонах.

24. Ціни і цінова політика підприємств: фінансові аспекти ціноутворення.

25. Оцінка діючих систем оподаткування "малих" підприємств.

26. Прямі податки у фінансах підприємств.

27. Особливості нарахування та сплати непрямих податків підприємствами при здійсненні експортно-імпортних операцій.

28. Механізм оподаткування діяльності підприємств непрямими податками та їх роль у фінансових результатах.

29. Аналіз механізму оподаткування підприємств та адміністрування податків.

30. Перспективи розвитку системи оподаткування юридичних осіб в Україні.

31. Роль фінансів підприємств у формуванні та перерозподілі державних фінансових ресурсів.

32. Знос необоротних активів у бюджетних установах.

33. Особливості підприємств аграрної сфери та їх вплив на фінанси сільськогосподарських підприємств.

34. Організація фінансів підприємств торгівлі та сфери послуг.

35. Фінансова звітність підприємства, складання і аналіз.

36. Порядок проведення і контроль готівкових операцій підприємства.

37. Фінансові результати діяльності і їх значення для розвитку підприємства.

38. Система оподаткування юридичних осіб в Україні та роль податків у формування фінансових результатів діяльності підприємства.

39. Роль та відображення інфляційних процесів у фінансових показниках підприємства.

40. Організація оборотних активів і джерела їх формування на підприємстві.

41. Нормування оборотних активів на підприємствах.

42. Ефективність та контроль використання оборотних активів підприємства.

43. Кредитні відносини підприємств і банків.

44. Форми небанківського кредитування і особливості їх використання.

45. Формуванняосновного капіталу підприємства.

46. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства.

47. Фінансування і використання капітальних вкладень на підприємстві.

48. Фінансові аспекти капітального будівництва.

49. Необхідність та значення фінансового планування на підприємствах.

50. Оцінка причин фінансової кризи підприємства.

51. Вексельні операції підприємств.

52. Міжнародне кредитування підприємств України.

53. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

54. Реорганізація як інструмент фінансового оздоровлення підприємства.

55. Формування облікової політики підприємства.

56. Державна підтримка підприємництва в Україні.

57. Оподаткування прибутку підприємств в Україні.

58. Бюджетування як інструмент фінансового планування на підприємстві.

59. Особливості оподаткування податком на прибуток страхової діяльності.

60. Фінансові аспекти діяльності кредитних спілок в Україні.

61. Особливості фінансових відносин в установах освіти.

62. Фінансові аспекти діяльності бірж в Україні.

63. Операції підприємств з цінними паперами в Україні.

64. Фінанси охорони здоров'я. Страхова медицина.

65. Особливості наукової галузі та їх вплив на фінанси наукових організацій.

66. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств.

67. Інститут банкрутства підприємств в Україні.

68. Фінансові аспекти зовнішньо-економічної діяльності підприємств.

69. Діяльність підприємств у офшорних зонах та її вплив на фінансові результати.

70. Фінансові відносини в процесі приватизації державних підприємств.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України: Закон України//Закони України. – К:ВРУ. Інститут законодавства, 1997. – Т.10.

 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.08.1999 р. № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями).

 3. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.1997 р.//Офіційний вісник України. – 1997. - №30.

 4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням: Закон України від 18.01.2001 р.//Бухгалтерія. – 2001. – №10. – с.13-19.

 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р.//Бухгалтерія. – 2000. – №52. – с.39-60.

 6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2.03.2000 р.//Бухгалтерія. – 2000. – №52. – с.22-39.

 7. Про лізинг: Закон України.

 8. Податковий кодекс України: К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 472с.

 9. Про оренду державного і комунального майна: Закон України//Галицькі контракти. Дебет-Кредит. – 2000. – №25. – с.108.

 10. Про страхування: Закон України від 4.10.2001 р.//Бухгалтерія. – 2001. - №47/1– с.11-34.

 11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 1.08.2001 р.//Бухгалтерія. – 2001. - №40/1.

 12. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу: Постанова Правління НБУ 19.02.2001 р. № 69.

 13. Положення про ведення касових операцій в національній валюті: Постанова КМУ від 19.02.2001 р.//Бухгалтерія. – 2001. - №14/1.

 14. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

 15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №№1-25.

 16. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз та ін. – К.: КНЕУ. – 2000. – 384 с.

 17. Василик ОД. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2001.

 18. Васюренко О.В. Банківські операції. – К: “Знання”,2001.- 255 с.

 19. Вступ до банківської справи (під редакцією Савлука М.І.) - К: Лібра,1998. – 344 с.

 20. Зятковский І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003. – 364 с.

 21. Котик Н. Амортизація: податковий та бухгалтерський облік. – Xарків: Фактор. – 2001.

 22. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник. – К.:КНЕУ, 2005. – 460 с.

 23. Слав’юк. Р. А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури,2004. – 460 с.

 24. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник.-К.:Ельга. Ніка-Центр, 2005. – 360 с.

 25. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник. /За редакцією д.е.н., професора Юрія С.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

 26. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. /За редакцією д.е.н., професора Кірейцева Г.Г. - К.: ЦНЛ, 2002 – 268 с.

 27. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я./ – К.: Либідь, 2002. – 384с.

 28. Финансы. Зборник комплексных задач, тестов и ситуаций. Учебное пособие. /Под редакцией Вожжова А.П. – К.: Вікар, 2003. – 261 с.

 29. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2002 – 360 с.

 30. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник. – К.:”Кондор”, 2003. – 214 с.

 

Додаток 4

Таблиця 2.1

Рівень та динаміка основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства 

Показники

Роки

Відхилення, 2011 до2009

2009

2010

2011

абсолютне +-

відносне, %

Обсяг продукції (робіт, послуг у порівняльних оптових цінах, тис.грн)

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг уу порівняльних цінах, тис.грн.

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість капіталу, тис.грн.

 

 

 

 

 

В тому числі і основного:

 

 

 

 

 

З нього основних фондів

 

 

 

 

 

Оборотного

 

 

 

 

 

Собівартість продукції, тис.грн.

 

 

 

 

 

Товарної

 

 

 

 

 

Реалізованої

 

 

 

 

 

Середньооблікова чисельність працівників основного виду діяльності, чол

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці, грн.

 

 

 

 

 

Середня продуктивність праці, грн на особу (ряд 1 : ряд 10)

 

 

 

 

 

Рентабельність капіталу (ряд 3: ряд 4 *100%)

 

 

 

 

 

Фондовіддача основних фондів (ряд 1 : ряд 6)

 

 

 

 

 

Оборотність оборотного капіталу (ряд 2 : ряд 7)

 

 

 

 

 

Витрати на гривню товарної продукції (реалізованої) (ряд 8 : ряд 1), коп.

 

 

 

 

 

Середньорічна заробітна плата, тис.грн. (ряд 11 : ряд 10)

 

 

 

 

 

  

Додаток 5

Тема: Особливості фінансів сфери охорони здоров’я 

План 

Вступ 

1. Організація фінансових відносин у закладах охорони здоров’я в Україні

1.1. Правові аспекти (засади) фінансів галузі.

1.2. Особливості та проблеми фінансування, діяльності та фінансових результатів медичних установ. 

2. Фінансові відносини у міському приватному медичному центрі

2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика організації

2.2. Аналіз фінансових ресурсів та їх використання.

2.3. Особливості оподаткування підприємства.

2.4. Організація та проведення розрахунків медичного центру

2.5. Визначення фінансових результатів та звітність підприємства.

3. Вдосконалення фінансових відносин у галузі як засіб підвищення ефективності та якості її функціонування. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури 

Додатки

  

Додаток 6

Тема: Операції підприємств з цінними паперами в Україні 

План 

Вступ 

1. Теоретичні основи випуску, розміщення, купівлі-продажу цінних паперів в Україні

1.1. Поняття, призначення та класифікація цінних паперів

1.2. Регламентація операцій з цінними паперами нормативно-правовою базою

1.3. Особливості визначення фінансових результатів та ефективності операцій з цінними паперами. 

2. Аналіз операцій з цінними паперами підприємства “...”

2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз складу та структури портфелю цінних паперів

2.3. Оформлення операцій з цінними паперами

2.3.1. Емісія та розрахунки із власниками акцій підприємства.

2.3.2. Організація придбання-продажу цінних паперів на ринку.

2.3.3. Розрахунки за дивідендами одержаними. 

3. Оцінка доходності цінних паперів. 

Висновки і пропозиції 

Список літератури 

Додатки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!