Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1946 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Менеджмент, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Менеджмент, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ” 

для студентів III курсу спеціальності

6201/1 “Менеджмент організацій”

 

Київ КНЕУ 2006

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент організацій” / Укл. С.М. Соболь, В.М. Багацький, Л.М. Хоменко. – К.: КНЕУ, 2006. – 32 с.

Рецензент З.Є. Шершньова, канд. екон. наук, доцент 

 

ЗМІСТ 

Вступ

4

1. Порядок виконання курсової роботи

5

2. Зміст, структура та обсяги курсової роботи

9

3. Вимоги щодо оформлення курсової роботи

12

3.1. Загальні вказівки

12

3.2. Оформлення таблиць

13

3.3. Оформлення рисунків

16

3.4. Оформлення формул, приміток, посилань

17

3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків

18

4. Підготовка до захисту та захист курсової роботи

19

5. Рекомендована навчальна література

23

Перелік використаних джерел

26

Додаток А. Орієнтовна тематика курсових робіт

27

Додаток Б. Приклад структури курсової роботи

30

Додаток В.Зразок оформлення титульного аркуша

31

Додаток Д. Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

32

 

Вступ

Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів менеджменту студенти спеціальностей 6201 усіх форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни “Менеджмент”.

Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вміння використовуватиїхпри опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань у галузі управлінської діяльності.

Виконання курсової роботи переслідує одразу декілька цілей:

1) закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни “Менеджмент”;

2) розвинути у студентів навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами статистичної інформації тощо;

3) виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки;

4) прищепити навички розробки пропозицій, обґрунтування та обстоювання власної точки зору з проблем, що досліджуються, виробити вміння застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, які вивчаються. Для цього потрібно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації з різних літературних джерел, відшукати та опрацювати відповідні статистичні матеріали, узагальнити ці вихідні дані та сформулювати власнівисновки й пропозиції.

Студенти очної форми навчання виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень з відповідних літературних джерел, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях.

Студентам вечірньої та заочної форм навчання при виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні, звітні матеріали підприємств або організацій, в яких вони працюють.


1. Порядок виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:

1) вибір і затвердження теми курсової роботи;

2) складання і затвердження плану курсової роботи;

3) добір та вивчення літератури;

4) написання та оформлення роботи;

5) підготовка до захисту і захист курсової роботи.

1-й етап вибір і затвердження теми курсової роботи. Вдалий вибір теми є одним із найсуттєвіших моментів якісного виконання курсової роботи. Тему студенти обирають самостійно, керуючись переліком, який наведено у рекомендованій тематиці (див. додаток А). Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедри менеджменту, в якій має бути сформульована ця тема та обґрунтовані причини, що зумовили її вибір.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним (особливо для студентів вечірньої та заочної форм навчання) інтересам, розробкам, що вже маються, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Вибравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім’я завідувача кафедри менеджменту з проханням її затвердити. Заява студента є підставою для призначення наукового керівника.

Обов’язками наукових керівників є:

– консультування студентів з питань розробки плану роботи, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів роботи;

– контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки курсової роботи;

– контроль якості курсової роботи;

– підготовка відзиву на курсову роботу з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до визначених критеріїв оцінки.

2-й етап – складання і затвердження плану курсової роботи. План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми. Планом передбачається вступ; 3-4 ключових, взаємопов’язаних, розміщених у логічній послідовності розділи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки; список використаних джерел. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його коригує (якщо у цьому є необхідність) та затверджує.

3-й етап добір та вивчення літератури. На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий керівник; корисні поради у процесі добору літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорить процес добору літератури використання алфавітних та систематичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці.

Поглиблене вивчення підібраної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики управління. Решту літератури вивчають у порядку, зворотному до хронологічного.

Безпосереднє ознайомлення з конкретним літературним джерелом розпочинають з перегляду змісту. Глави та параграфи, що викликали особливу зацікавленість, слід ретельно опрацювати. Ця робота має бути спрямованою на пошук ідей та пропозицій щодо вирішення проблемних питань обраної теми. Особливу увагу при цьому слід зосередити на виявленні дискусійних питань, аналізу протилежних або суперечливих позицій.

У процес вивчення літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки окремих даних, цитат тощо. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто та рік видання, номер сторінки. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела.

4-й етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійсняється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфографія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами. Четвертий етап завершується оформленням курсової роботи згідно із вимогами, що перелічені у третьому розділі цих методичних вказівок.

5-й етап – підготовка до захисту і захист курсової роботи. Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру менеджменту. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки та рецензування. У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в четвертому розділі цих методичних вказівок. Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-25 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив, курсова робота допускається до захисту. Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в четвертому розділі цих методичних вказівок.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує, по-перше, попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником (в межах 0 – 75 балів), по-друге, оцінювання захисту курсової роботи (в межах 0 – 25 балів). Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS в порядку, поданому в табл. 4 (четвертий розділ цих методичних вказівок).

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на її титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Задля забезпечення чіткості організації написання курсової роботи складається календарний графік виконання робіт, який затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. Орієнтовний регламент виконання курсової роботи наведений в табл. 1. За порушення графіку студент може бути недопущений до захисту курсової роботи.

Таблиця 1

Орієнтовний регламент виконання курсової роботи

Етап

Зміст виконуваних робіт

Рекомендовані терміни

виконання робіт

Вибір і затвердження теми курсової роботи

Студент ознайомлюється з рекомендованою тематикою робіт і вибирає конкретну тему, після чого подає на кафедру письмової заяви з проханням затвердити обрану тему та призначити наукового керівника

Для студентів денної та вечірньої форм навчання – впродовж  1–3-го тижнів 5-го семестру

Для студентів заочної форми навчання – впродовж лекційного періоду

Складання і затвердження плану курсової роботи

Студент ознайомлюється з літературними джерелами щодо обраної проблеми, складає перший варіант плану роботи та подає його науковому керівникові для затвердження

Для студентів денної та вечірньої форм навчання – впродовж  4-го тижня семестру

Для студентів заочної форми навчання – впродовж лекційного періоду (але не пізніше останнього дня сесії)

Добір та вивчення літератури. Здійснення дослідження

Складання бібліографії, поглиблене вивчення підібраної літератури. Класифікація, систематизація та опрацювання відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи зібраного матеріалу; у разі необхідності підбирається додаткова інформація.

Формулювання власних висновків по суті обраної проблеми дослідження. Вирішення на консультаціях з науковим керівником питань, які виникають під час виконання дослідження, з подальшим коригуванням отриманих результатів

Для студентів денної та вечірньої форм навчання – впродовж  5-13-го тижнів семестру

Для студентів заочної форми навчання – впродовж періоду, відведеного для самостійної роботи студентів між двома черговими сесіями

Написання та оформлення роботи

Підготовка письмового варіанта тексту, оформлення курсової роботи згідно із вимогами, подання остаточно відкоригованого варіанта курсової роботи на кафедру

Для студентів усіх форм навчання – робота має бути подана на кафедру не пізніше як за 4 тижні до закінчення навчального семестру

Підготовка до захисту і захист курсової роботи

Ознайомлення із відзивом наукового керівника на курсову роботу. Підготовка до захисту та публічний захист результатів дослідження у вигляді виступу на засіданні комісії

Не пізніше як за 2 тижня до закінчення семестру

 

2. Зміст, структура та обсяги курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами курсової роботи мають бути вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (у разі необхідності). Приклад структури курсової роботи на тему “Теоретичні засади мотивації та їх практична реалізація в діяльності сучасних організацій” наведено в додатку Б.

У вступі до курсової роботи (1-2 сторінки) стисло характеризується сучасний стан розробки проблеми та питань, що вимагають вирішення. Зокрема, у вступі обґрунтовується актуальність теми, чітко визначаються мета курсової роботи та її завдання, об’єкт і предмет дослідження, характеризується рівень опрацювання проблеми у вітчизняній і зарубіжній літературі, виокремлюються дискусійні питання та невирішені проблеми, вказується інформаційна база дослідження.

Основна частина – це стрижень усієї курсової роботи, в ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. В цій частині роботи необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, здійснити їх критичний аналіз, провести порівняння та сформулювати власну точку зору. Виклад теоретичних положень має супроводжуватися (за можливістю) аналізом статистичної інформації, прикладами з практики управлінської діяльності. У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджувалися, вміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обґрунтовувати свої пропозиції.

Основну частину курсової роботи (загальним обсягом 30-35 сторінок) рекомендується структурно і пропорційно за обсягом сторінок поділити на три-чотири розділи. Рекомендації щодо змістовного наповнення основної частини курсової роботи на тему “Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління”, що містить три розділи, наводяться нижче. Хоча залежно від специфіки обраної проблеми допускається інша побудова основної частини та змістовне наповнення кожного з розділів.

Перший розділ основної частини. У цьому розділі обов’язково слід представити понятійно-категоріальний апарат дослідження, а саме, висвітлити існуючі різноманітні погляди дослідників на сутність основних понять, які стосуються обраної проблеми (із обов’язковим посиланням на джерело інформації), зробити їх критичний аналіз, здійснити їх критичне співставлення, узагальнення та викласти власний погляд. Наводиться еволюція розробок щодо предмету дослідження, здійснюється їх критичний аналіз. Також в даному розділі мають бути охарактеризовані існуючі підходи до класифікації та висвітлені фактори, що впливають на предмет дослідження, і визначені його роль та місце в загальній системі управління діяльністю підприємства.

Приклад. В першому розділі основної частини рекомендується:

 • висвітлити існуючі погляди дослідників на сутність поняття “мотивація” (із обов’язковим посиланням на джерело інформації), зробити їх критичний аналіз та викласти власний погляд;

 • визначити роль та місце мотивації в загальній системі управління діяльністю підприємства;

 • висвітлити як співвідносяться між собою поняття “мотивація”, “потреби”, “спонукання”, “стимули”;

 • охарактеризувати модель мотивації та розкрити сутність основних складових вказаної моделі;

 • провести порівняльний аналіз теорій змісту мотивації та теорій процесу мотивації (що є спільним, у чому розходяться погляди авторів в межах кожної з груп теорій мотивації, переваги та недоліки досліджуваних теорій) та з’ясувати, в чому полягає різниця поміж теоріями змісту та процесу мотивації (для наочності узагальнюючий порівняльний аналіз теорій мотивації можна подати у таблиці).

Другий розділ основної частини. Цьому розділу роботи обов’язково повинен бути притаманний аналітичний характер. Залежно від характеру обраної проблеми висвітлюються існуючі методики аналізу її дослідження, їх переваги та недоліки. Зокрема, у цьому розділі здійснюється аналіз системи показників, які дозволяють оцінити різні сторони предмету дослідження (рівень, сутність, властивості, особливості, характер змін, співвідношення складових). При написанні цього розділу курсової роботи бажано використовувати не лише знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни “Менеджмент”, а й знання з таких дисциплін: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Теорія ймовірності та математична статистика”, “Економіка підприємства”, “Статистика”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”.

Приклад. В другому розділіосновної частини пропонується:

 • розглянути систему показників, за допомогою яких можна оцінити рівень мотивації на підприємстві;

 • дослідити тенденції зміни внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на процес мотивації;

 • розглянути систему показників, за допомогою яких можна визначити ефективність мотивації робітників в організації;

 • охарактеризувати складові винагородження працівників в організації.

Третій розділ основної частини. Цей розділ повинен бути максимально насиченим фактологічною інформацією, представленою у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо. Залежно від специфіки обраної проблеми особливу увагу слід надати висвітленню особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств (зокрема, залежно від їхньої галузевої належності або організаційно-правової форми), широко використовуючи аналіз статистичної інформації щодо предмету дослідження. Інформаційну базу мають складати публікації у періодичних виданнях, статистичні щорічники, монографії, спеціальна література з обраної проблематики.

Також в цьому розділі обґрунтовується доцільність застосування у діяльності вітчизняних підприємств найбільш ефективних теорій (або їх елементів) з теми дослідження, пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблем та удосконалення управлінської діяльності.

Приклад. В третьому розділі основної частини щонайменше необхідно:

 • дослідити особливості діяльності вітчизняних підприємств та економіки України в цілому;

 • здійснити аналіз традиційних систем мотивації, які використовуються в практиці діяльності вітчизняних підприємств, виявити їх переваги та недоліки;

 • сформулювати проблеми, пов’язані з практикою винагородження персоналу;

 • обґрунтувати пропозиції щодо доцільності впровадження окремих теорій мотивації (або їх елементів), які дозволять підвищити ефективність мотиваційних процесів на вітчизняних підприємствах.

Розділи основної частини мають бути логічно пов’язаними між собою та пропорційні за обсягом сторінок. Теоретичні положення повинні виступати основою дляаналізу первинних матеріалів або статистичної інформації, а висновки та пропозиції мають базуватися на викладених теоретичних положеннях та проведеному аналізі. В кінці кожного з розділів основної частини студент повинен зробити загальний висновок щодо викладеного в даному розділі матеріалу та зробити логічний перехід до матеріалу, що представлений у наступному розділі.

У висновках (3-4 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи, що були сформульовані у вступі.

Список використаних джерел повинен включати складений за чинними правилами перелік усіх використаних літературних джерел (додаток Д). Рекомендована навчальна література для виконання курсової роботи наведена в п’ятому розділі цих методичних вказівок, перелік спеціальної літератури залежить від обраної студентом теми. Інформаційною базою висвітлення практичних засад розв’язання обраної проблеми є спеціальна монографічна література та періодичні видання, які пропонує бібліотека КНЕУ.

У додатки, обсяг яких не обмежується, виносяться громіздкі таблиці, схеми, рисунки, пояснення тощо.

Приклад структури курсової роботи на тему “Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління” наведено в додатку Б.


3. Вимоги щодо оформлення курсової роботи

3.1. Загальні вказівки

Курсова робота має бути виконана та оформлена з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текс роботи має бути набраний на комп’ютері та віддрукований на принтері на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman розміром 14 пт, через 1,5 інтервали.

Текс розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 20-25 мм, правим – 10-15 мм, верхнім – 20-25 мм, нижнім – 20-25 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Мова курсової роботи – державна.

Курсова робота комплектується у такій послідовності:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина;

5) висновки;

6) список використаних джерел;

7) додатки (у разі необхідності).

Курсова робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані: назва вузу, тема, прізвище автора та інші відомості, що ідентифікують курсову роботу (форма титульного аркуша наведена у додатку В).

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, де наводиться перелік заголовків частин курсової роботи та вказуються номери сторінок, з яких вони починаються. Назви розділів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел та додатки починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

Текст основної частини курсової роботи поділяють відповідно до затвердженого науковим керівником плану на розділи. Назви розділів записуються у вигляді заголовків великими літерами. Заголовки розділів слід друкувати з абзацним відступом та без підкреслень. Перенесення слів у заголовках не допускається. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Розділи та підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.).

Курсова робота має бути стилістично та граматично правильно оформлена. Стиль викладання має бути строгим, стриманим, без вияву емоцій, чітким, без орфографічних і синтаксичних помилок. При побудові речень бажано використання дієслів, що стоять у невизначено-особистій формі, наприклад: “Вважається доцільним запропонувати ...”, а не “Я пропоную ...”. При викладенні матеріалу слід користуватися загальновизнаною управлінською термінологією, звертаючи увагу на точність її застосування та чіткість формулювань. Скорочення слів у тексті курсової роботи та ілюстраціях до неї, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Матеріал у курсовій роботі має бути викладений у логічній послідовності. Не допускається перехід до розглядання іншого питання, доки висвітлення попереднього не завершено.

Остаточно оформлена курсова робота підписується студентом на титульному аркуші та у зброшурованому виді у встановлений термін здається на кафедру менеджменту для рецензування та прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту. 

3.2. Оформлення таблиць

Таблиці застосовують для наочності та зручності подання цифрового матеріалу і узагальненого текстового матеріалу. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Розміщувати таблиці слід так, щоб їх можна було читати без повороту рукопису; якщо це неможливо, таблиці розміщують так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою годинника.

Загальна форма таблиці має наступний вигляд: 

Таблиця

(назва таблиці) 

Головка

таблиці

 

 

Заголовки

стовпців

 

 

 

 

Підзаголовки

стовпців

А

1

2

3

4

Нумерація

стовпців

Боковик

(заголовки

рядків)

 

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

Стовпці (колонки)

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яка має точно і стисло відображати її зміст. Назву таблиці не підкреслюють. Назву слід розміщувати один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть “Продовження табл. __” із зазначенням номера таблиці.

Праворуч над назвою таблиці пишуть слово “Таблиця” та вказують на порядковий номер (знак “№” перед цифрами не ставиться). Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, “Таблиця 2.1” – перша таблиця другого розділу.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають “Таблиця”.

При побудові таблиці слід дотримуватися збереження певних пропорцій між її частинами: боковик не може займати більш ніж третину її формату, а висота заголовочної частини перевищувати третину висоти таблиці.

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними лініями не допускається.

Колонку “№ п/п” у таблицю не включають. За необхідності нумерації рядків їх порядкові номери ставлять перед назвою заголовків рядків.

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює користування таблицею.

Головку таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти, відповідно, номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Колонки (стовпці) таблиці нумерують і в тому випадку, коли на них є посилання у тексті курсової роботи.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять.

Якщо всі дані, що наведені у таблиці, мають однакові одиниці вимірювання, то її вказують у назві, відокремлюючи від останньої комою, якщо різні – то в заголовках стовпців або рядків через кому. Позначення одиниць вимірювання при цьому має відповідати загальноприйнятим стандартам.

Текст, який повторюється у боковику або стовпці таблиці та складається з одного слова, можна замінювати лапками. Якщо такий текст складається з двох або більше слів, то при першому повторі його замінюють словами “так само”, а далі лапками. Замінювати цифри та математичні символи, що повторюються у таблиці, лапками не дозволяється.

Числа у таблиці, як правило, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дрібні числа наводяться у вигляді десяткового дробу. Нульові ознаки прийнято позначати знаком тире “–“, відсутність даних трьома крапками “...” або літерами “н.в.” (немає відомостей).

Якщо наведені у таблиці дані мають будь-які особливості (є попередніми, відносяться до частини явища, що вивчається, тощо), то на це необхідно вказати у примітках, які розміщують одразу під таблицею.

Таблицю не слід захаращувати зайвими подробицями, які ускладнюють аналіз інформації. Необхідно також уникати утворення клітинок таблиці, що не мають змісту. Коли такі клітинки все ж таки з’являються, то в них треба проставити знак “х”, який означає, що вони не заповнюються.

На всі таблиці мають бути зроблені посилання в тексті курсової роботи. При першому посиланні в тексті пишуть слово “табл.”, при повторних “див. табл.”, після чого вказують номер таблиці (без знака “№”). Наприклад, “Існуючі підходи до класифікації управлінських рішень представлені в табл. 1.3”. Складна таблиця супроводжується стислим аналізом та висновками. При цьому в тексті не треба повторювати кількісних відношень, які наведені у таблиці.

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 2.1

Порівняльна характеристика високої та плоскої структур організації

Тип

структури

Переваги

Недоліки

Галузь застосування

1. Висока

Простота, чіткість взаємодії, надійний контроль, більш щільне керування

Збільшення кількості управлінців

Керування роботами, які вимагають жорсткого контролю;

роботи з частими змінами

2. Плоска

Швидке проходження інформації та рішень, незначна кількість менеджерів, задоволеність підлеглих своєю роботою

Виконавці легко виходять з-під контролю

Роботи ідентичні для багатьох виконавців

  

3.3. Оформлення рисунків

У процесі оформлення курсової роботи часто використовують наочні ілюстративні матеріали у вигляді діаграм, графіків, схем тощо.

Графічне представлення статистичних даних, яке наочно показує співвідношення між ними, називається діаграмою. За формою побудови діаграми поділяють на лінійні, площинні та зображувальні. Найчастіше у курсових роботах використовують лінійні, а з площинних стовпцеві та секторні діаграми.

Лінійна діаграма характеризує за допомогою прямих, кривих або ламаних ліній кількісні показники розвитку об’єктів, явищ або процесів, що досліджуються.

У стовпцевих діаграмах кількісні дані зображуються у вигляді прямокутників стовпців, які розміщуються вертикально поряд або на однаковій відстані один від одного. Висота цих стовпців відповідно до встановленого масштабу пропорційна кількісним значенням показників, що зображуються. Горизонтальне розміщення таких прямокутників утворює стрічкова діаграма.

Секторна діаграма є широко відомою формою порівнювання різних частин одного цілого. Площі, які утворюються секторами кола, і є основою для порівняння. Секторна діаграма будується шляхом поділу кола на окремі сектори пропорційно питомій вазі частин у цілому.

Засобом графічного зображення змін однієї змінної величини залежно від змін другої є графік. Найчастіше у курсових роботах використовуються графіки часових рядів. Такі графіки відображують зміни явищ або процесів у часі. Для побудови графіків часових рядів використовується, як правило, прямокутна система координат. На осі абсцис відкладаються відрізки часу, а на осі ординат значення рівнів ряду динаміки. На один графік можна нанести для порівняння декілька динамічних рядів.

Схеми у курсовій роботі використовують для того, щоб показати склад, структуру та взаємозв’язок окремих елементів явища, що вивчається, або щоб відобразити послідовність елементів того чи іншого процесу. Креслення схем та графіків має відповідати вимогам стандартів.

Для всіх ілюстрацій прийнято єдине позначення “Рис.” (рисунок), після якого вказують номер рисунка та тематичну назву. Кожну ілюстрацію у курсовій роботі (за винятком ілюстрацій додатків) слід нумерувати арабськими цифрами з порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою (Рис. 1.1). Якщо рисунок один, його позначають “Рис.”. Рисунок кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. Б.2). Номер рисунка та його назва розміщуються під рисунком. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Позначення “Рис.”, номер рисунку і його назву подають після пояснювальних даних.

При посиланні на ілюстрацію у тексті курсової роботи називають її вид (діаграма, графік, схема ) та номер. При повторному посиланні на ілюстрацію використовують скорочене слово “дивись” (наприклад, “див. рис. 2.1”).

Всі ілюстративні матеріали у курсовій роботі розміщують після тексту одразу після посилання на них, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці і під ними друкують “Рис. ..., аркуш ...”, якщо є кілька рисунків, і “Рис. 1, аркуш ...”, якщо є один рисунок. Розміщувати рисунки слід так, аби їх можна було читати без повороту рукопису. Якщо це неможливо ілюстрації розміщують так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою годинника. 

Приклад оформлення рисунку

Рис. 1.1. Спрощена модель процесу мотивації 

3.4. Оформлення формул, приміток, посилань

Формули, що наводяться у курсовій роботі, нумеруються арабськими цифрами з порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, (1.2), (3.1). Порядковий номер формули вказують у круглих дужках праворуч від неї.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом “де” без двокрапки.

Посилання в тексті на порядковий номер формули дають у круглих дужках, наприклад: ... у формулі (2.1).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка, наприклад: ... у формулі (Б.1).

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

При написанні курсової роботи може з’явитися потреба у примітках до тексту або до таблиць. Такі примітки несуть довідкову або пояснювальну інформацію. Якщо примітка лише одна, то після слова “Примітка” ставлять крапку. Якщо приміток декілька, то після слова “Примітка” ставлять двокрапку. Такі примітки нумерують арабськими цифрами з крапкою.

На інформацію, що запозичена з інших джерел (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо), а також на цитати, що наводяться у тексті курсової роботи, обов’язково мають бути зроблені посилання. Посилання даються одразу після закінчення цитати або у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку. 

3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків

У курсовій роботі обов’язково має бути наведений список використаної при її написанні навчальної, спеціальної, довідкової, статистичної та періодичної літератури, який має суцільну нумерацію.

Найбільш поширеним способом групування літературних джерел у списку літератури є їх розміщення за алфавітним порядком (за першою літерою прізвища автора або першого слова назви літературного джерела). Набір елементів бібліографічного опису літературних джерел різних видів (підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, перекладне видання, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання, конспект лекцій тощо), спосіб написання кожного елемента, використання розділових знаків тощо наведені у додатку Д.

В процесі оформлення курсової роботи іноді виникає потреба у збагаченні її тексту додатками. Додатки, як правило, містять проміжні математичні розрахунки, первинні матеріали, громіздкі таблиці та інші матеріали допоміжного характеру. Додатки розмішують після списку використаних джерел у порядку появи посилань на них у тексті курсової роботи.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б” і т. д.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

Якщо у курсовій роботі один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток повинен мати тематичний заголовок та починатися з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова “Додаток” і його позначенням. Якщо додатків кілька, вони нумеруються по черзі арабськими цифрами без знака “№”.

 

4. Підготовка до захисту та захист курсової роботи

Виконана студентом курсова робота у встановлений термін здається на кафедру та після реєстрації передається науковому керівникові для перевірки та рецензування.

У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи, за результатами чого наприкінці відзиву визначається попередня кількість балів (в межах 0-75) та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 3.

Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-25 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив (курсова робота попередньо оцінюється в 30-75 балів) вона допускається до захисту.

Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. Головне призначення таких матеріалів – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії. 

Таблиця 3

Параметри та критерії оцінювання курсової роботи 

Параметри оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

Оцінювання якості курсової роботи

0 - 75

 

1.Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану

0-15

0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану

5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану

10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

2.Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату

0-15

0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті

5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті

10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково

15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті

3.Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми

0-15

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні

10 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні

15 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

4.Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств

0-10

0 – фактологічний матеріал не використаний

5 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені

10 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений

5.Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань

0-10

0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана

5 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково

10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

Продовження табл. 3

Параметри оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

6.Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам

0-10

0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог

5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог

10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог

Оцінювання захисту курсової роботи

0 – 25

 

7.Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0-10

0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження

10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

8.Використання роздаткового ілюстративного матеріалу

0-5

0 - роздатковий ілюстративний матеріал не використано

5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом

9.Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0-10

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 - студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

Примітка: Додатковим критерієм оцінювання якості курсової роботи (+ 15 балів) є наявність елементів наукової новизни та оригінальність методів дослідження за умови, що загальна сума балів оцінки якості роботи не перевищує 75 балів.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в табл. 3.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0 – 75 балів;

2) оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 4.

Таблиця 4

ECTS-, національна та університетська шкали оцінювання курсової роботи

Оцінка за 100-бальною системою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 — 100

A

5 (відмінно)

80 — 89

B

4 (добре)

70 — 79

C

66 — 69

D

3 (задовільно)

60 — 65

E

21 — 59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсової роботи

0 — 20

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента. 


5. Рекомендована навчальна література

 

 1. Абчук В.А. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. вузов. - 2-е изд. - СПб: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 463 с.

 2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: пер. с англ. /Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство “Питер”, 1999. - 816 с.

 3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 396 с.

 4. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник для студ.вузов. - М.: Элит-2000, 2003. - 546 с.

 5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

 6. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2003. - 296 с.

 7. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с.

 8. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Омега-Л, 2004. - 466 с.

 9. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 501 с.

 10. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студ. вищих закладів освіти. - Л.: Магнолія плюс, 2004. - 352 с.

 11. Грiфiн Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. - Л.: БаК, 2001. – 624 с.

 12. Гуняр Франсис Ж., Келин Джеймс Н. Преобразование в организации: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 376 с.

 13. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Издательство “Питер”, 2000. - 832 с.

 14. Зобов А.М., Наумов А.И., Филинов Н.Б. Как работать с модульной прогаммой: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 1. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

 15. Иванов А.П. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2002. - 440 с.

 16. Классики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Издательство “Питер”, 2001. - 1168 с.

 17. Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 6. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

 18. Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник. - М.: ДеКА, 2000. - 288 с.

 19. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с.

 20. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. - К.: Каравелла, 2003. - 494 с.

 21. Менеджмент: Навч. посібник/ Ред. В.И. Крамаренко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 248 с.

 22. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

 23. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: “ИНФРА-М”, 1998. - 336 с.

 24. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ Ред. В.С. Верлока. - Х.: ИНЖЭК, 2004. - 352 с.

 25. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Кондор, 2003. - 556 с.

 26. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.

 27. Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 240 с.

 28. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 370 с.

 29. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 4. - М.: “ИНФРА- М”, 1999.

 30. Ременников В.В. Разработка управленческого решения: Учеб. пособ. - М., 2000. - 140 с.

 31. Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 3. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

 32. Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2002. - 128 с.

 33. Смирнова В.Г., Мильнер Б.З., Латфуллин Г.Р., Антонов В.Г. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 2. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

 34. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

 35. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: Учебник. - Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 444 с.

 36. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.

 37. Стеценко І.Т. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2004. - 221 с.

 38. Томпсон А.А. (мл.), Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: Учебник для вузов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с.

 39. Управление организацией: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. “Менеджмент” / Ред. А.Г. Поршнев. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: “ИНФРА-М”, 2003. - 716 с.

 40. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 9. - М.: “ИНФРА М”, 1999.

 41. Хажински А. Гуру менеджмента / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Питер, 2002. - 480 с.

 42. Хмиль Т.М., Василик С.К., Шишмарева Л.О. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - Х.: ИНЖЭК, 2004.

 43. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

 44. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Пер. с англ.; Под ред. В.А.Спивака. - СПб: Питер, 2001. - 352 с.

 45. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

 46. Янчевский В.Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Минск: Тетра Системс, 2004. - 224 с. 


Перелік використаних джерел

1. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Основи менеджменту” для студентів спеціальностей 6201 усіх форм навчання / Укл. С.М.Соболь, Т.В.Омельяненко. - К.: КНЕУ, 2005. - 36 с.

2. Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи “Управління промисловим підприємством” для студентів IV курсу спеціальності 6201 “Менеджмент організацій” (спеціалізація 6201/1 - “Менеджмент промислових підприємств”)/ Укл. Т.В.Омельяненко. - К.: КНЕУ, 2005. - 36 с.

3. Методичні рекомендації з підготовки магістерських дипломних робіт // Магістерські програми. Менеджмент організацій: Програма “Менеджмент малого бізнесу”. 2004/2005 навч. рік / Кол. авт. під кер. С.М. Соболя. - К.: КНЕУ, 2004. - 348 с.


Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт

 1. Вплив особливостей діяльності українських підприємств на формування моделі ефективного вітчизняного менеджера.

 2. Становлення та розвиток вітчизняної практики менеджменту та вплив її особливостей на управлінську діяльність.

 3. Використання досягнень основних шкіл (підходів) менеджменту в практиці вітчизняного управління.

 4. Застосування положень концепції наукового управління в сучасному вітчизняному менеджменті.

 5. Доцільність використання основних ідей школи адміністративного управління в українських організаціях.

 6. Обґрунтування досягнень школи людських стосунків, придатних для застосування вітчизняними менеджерами.

 7. Сфери ефективного використання основних ідей школи організаційної поведінки в управлінні організаціями.

 8. Основні напрями використання в практиці управління досягнень школи науки управління.

 9. Вплив основних положень системного підходу на формування національної моделі управління.

 10. Сутність ситуаційної концепції та доцільність використання її положень у практиці управління.

 11. Характеристика основних тенденцій розвитку національної економіки та їх вплив на формування ефективного управління організаціями.

 12. Порівняльна характеристика зарубіжних моделей управління організацією та обґрунтування доцільності використання їх елементів у практиці вітчизняного менеджменту.

 13. Сутність та місце прийняття рішень в процесі управління організацією.

 14. Обґрунтування сфер ефективного використання технологій, моделей та методів прийняття рішень у практиці вітчизняного менеджменту.

 15. Дослідження ситуаційних факторів, що обумовлюють ефективність застосування індивідуального або групового прийняття управлінських рішень.

 16. Математичні моделі й методи обґрунтування управлінських рішень, сфери їх використання в управлінській діяльності українських організацій.

 17. Сфери застосування експертних методів обґрунтування управлінських рішень у вітчизняній практиці.

 18. Використання методів творчого пошуку та селекції альтернативних варіантів вирішення проблем в управління українськими підприємствами.

 19. Зміна сутності управлінського планування при переході вітчизняних підприємств до ринкових умов господарювання.

 20. Роль та сутність стратегічного планування в системі управління вітчизняною організацією.

 21. Сфери ефективного застосування методів прогнозування основних параметрів діяльності організації.

 22. Обґрунтування сфер ефективного використання методів аналізу середовища організації.

 23. Зовнішнє середовище організації: поняття, елементи, характеристики, методи аналізу, особливості зовнішнього середовища вітчизняних організацій.

 24. Поняття, характеристики та методи аналізу внутрішнього середовища організації.

 25. Оцінка стану та змін зовнішнього і внутрішнього середовища організації в процесі формування її стратегії.

 26. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії вітчизняної організації.

 27. Управління процесами розробки стратегії діяльності організації в ринкових умовах.

 28. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм.

 29. Обґрунтування доцільності використання елементів концепції управління за цілями у практиці менеджменту.

 30. Організаційне проектування в теорії менеджменту: сутність, процес, результати.

 31. Обґрунтування сфер застосування методів перепроектування робіт як засобу адаптації організації до змін у зовнішньому середовищі.

 32. Ефективність управління організацією: поняття, методи та показники оцінки.

 33. Обґрунтування ефективних сфер застосування основних типів організаційних структур управління для вітчизняних організацій.

 34. Дослідження основних причин організаційних змін на вітчизняних підприємствах та обґрунтування змісту основних етапів процесу їх проведення.

 35. Основні причини опору організаційним змінам у вітчизняних умовах та обґрунтування методів його подолання.

 36. Сутність концепції організаційного розвитку та використання її положень у практиці вітчизняного управління.

 37. Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління.

 38. Сутність концепції управління через мотивацію та використання її положень у практиці вітчизняного менеджменту.

 39. Обґрунтування найбільш ефективних методів мотивації, придатних для використання в практиці управління вітчизняними організаціями.

 40. Сутність концепції збагачення праці та обґрунтування сфер використання її положень в управлінні сучасними організаціями.

 41. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми.

 42. Обґрунтування сфер застосування інструментів управлінського контролю в діяльності вітчизняних організацій.

 43. Сутність концепції контроллінгу та використання її положень у практиці управління.

 44. Чинники, що впливають на формування ефективного стилю керівництва у вітчизняному менеджменті та його характеристика.

 45. Обґрунтування ефективних методів впливу у вітчизняному менеджменті.

 46. Доцільність використання основних методів та типів комунікацій в процесі управління сучасною організацією.

 47. Обґрунтування методів подолання основних перешкод ефективної комунікації.

 48. Особливості створення та управління групами у вітчизняних організаціях.

 49. Ефективність діяльності організації: сутність, основні види, показники оцінювання, напрямки підвищення.

 50. Ефективність управління організацією: основні підходи до сутності, показники оцінювання, напрямки підвищення.

 

Додаток Б

Приклад структури курсової роботи на тему “Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління”

 

План

Вступ

 1. Сутність мотивації як категорії менеджменту.

 2. Аналіз системи показників, що відбивають рівень та ефективність процесу мотивації на підприємстві.

 3. Обґрунтування теорій мотивації (або їх елементів), найбільш прийнятних для застосування на вітчизняних підприємствах.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Додаток Д

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

Вид джерела

Приклад оформлення

Підручник

Грiфiн Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д.Олесневич. - Л.: БаК, 2001. - 624 с.

Навчальний посібник

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: УВПК ЕксОб, 2002. - 560 с.

Монографія

Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства: Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 227 с.

Стаття

Башнянин Г., Носов О., Хміль Ф. Становлення менеджменту в Україні// Економіка України. - 1994. - №12. - С. 86-87.

Перекладне видання

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

Словник

Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики. - 2002. - 1088 с.

Багатотомне видання

Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций/ Пер. с англ. Том 1. - М.: Прогресс, 1981. -495 с.

Статистичний щорічник

Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2004. - 631 с.

Web-сайт

www.management.com.ua

Оригінальне зарубіжне видання

Robbins Р. Stephen. Management: Concepts and Practices. - USA: PrenticeHall, 1986. - 705 р.

Збірник наукових праць

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 181: В 2 т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - 307 с.

Тези доповіді

Ядранський Д.М. Нематеріальна мотивація - дієвий важіль управління // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики” від 23 березня 2004 р. Том ІІ. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 123-124.

Методичні матеріали

Методичне забезпечення курсу “Менеджмент” для слухачів магістерських програм / Уклад. С.М. Соболь та ін. - К.: КНЕУ, 1997. - 96 с.

Конспект лекцій

Конспект лекцій з курсу “Основи менеджменту”, прочитаних канд. екон. наук, проф. Соболем С.М. студентам III курсу спец. 6201 “Менеджмент організацій” денної форми навчання, 2004/2005 навч. рік

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!