Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1943 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Журналістська майстерність

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Журналістська майстерність

« Назад

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Журналістська майстерність»

 

Київ 2013

ВСТУП 

Курсова робота з предмету «Журналістська майстерність» виконується на 1 курсі курсі навчання у магістратурі. Передбачається, що студент на цей час бере участь у науковому гуртку кафедри, готує доповіді на студентські наукові конференції, тобто вже займається науко­вою роботою та має власні наукові інтереси.

Написання повновартісної з точки зору змісту й побудови курсової роботи – важлива частина цілісного навчального процесу. Курсова є різновидом студентської індивідуальної творчої праці й виконується на основі знань, отриманих під час навчання і в процесі самостійних теоретичних досліджень з обраної теми. Основною її метою є закріпити, поглибити й узагальнити набуті знання, уміння та застосовувати їх для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсове дослідження розвиває навики наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних висновків та практичних рекомендацій і готує студентів до написання майбутньої дипломної роботи.

Курсова робота має носити дослідницький характер та містити результати творчого пошуку автора.

Студент повинен виконати всі етапи науково-дослідної роботи й показати при цьому вміння і здатність: а) використовувати отримані знання в практичній роботі; б) працювати з фактичними даними й науковими джерелами; в) розробляти логіко-структурну схему роботи; г) аналізувати й критично оцінювати різні погляди на ту чи іншу наукову проблему; д) грамотно обґрунтовувати власні висновки та пропозиції.

Головними мотиваційними моментами, які спонукають до продукування та реалізації цікавих наукових тем, є:

 • пошук нових підходів та способів вирішення традиційних проблем у контексті застосування усталених парадигм;

 • зіставлення протилежних точок зору, концепцій, підходів на предмет дослідження, яке призводить до вироблення студентом власної позиції;

 • заповнення прогалин у знаннях з конкретної проблеми;

 • розроблення нових концепцій, теорій та підходів.

  

Розділ І. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Раціонально зорганізувати роботу над курсовою роботою допоможе алгоритм, який дисциплінує виконавця, лімітує термін, відведений на її написання. Зокрема курсову роботу доцільно виконувати в такій логічно зумовленій послідовності:

1) вибір, конкретизація теми та її узгодження з науковим керівником;

2) з’ясування об’єкта й предмета дослідження;

3) визначення мети та завдань дослідження;

4) підбір літератури з теми, її вивчення та критичний огляд для знайомства з історією і сучасним станом наукової проблеми;

5) добір та вивчення матеріалу дослідження;

6) розробка наукової гіпотези;

7) написання вступу;

8) виклад теорії й методики;

9) опис процесу дослідження;

10) формулювання висновків і рекомендацій;

11) оформлення списку використаних джерел та додатків.

12) літературне й технічне оформлення курсової роботи;

13) її представлення на кафедру для перевірки;

14) привселюдний захист роботи.

Студентові надається право самостійно обирати тему курсової роботи з того переліку, який рекомендується кафедрою видавничої справи та редагування. Тема повинна бути достатньо вузькою, щоб була можливість розглянути її більш чи менш повно в межах роботи відносно невеликого обсягу. Однак вона повинна бути водночас і достатньо важливою, вартою уваги дослідника. Теми робіт, запропоновані в переліку, не завжди є максимально конкретизованими. Іноді їх подано так, щоб лише показати можливий напрямок праці. Це робиться задля того, щоб підштовхнути студента до проявлення ініціативи в остаточному формулюванні теми.

Координацію в справі вибору тематики здійснює староста академічної групи, який інформує студента про наявність вільних тем. Якщо бажана тема виявляється зайнятою іншим виконавцем, студент має обрати іншу або проявити ініціативу й запропонувати викладачеві таке формулювання теми, яке відповідає його науковим інтересам та схильностям. Тема має цікавити студента, або, принаймні, містити аспект, який викликає у нього особливий інтерес. Перевага надається темі, під час розробки якої студент може виявити максимум творчості. Але тематика курсових робіт при цьому має відповідати завданням навчальної дисципліни «Журналістська майстерність» й тісно пов’язуватися з практичними потребами редакційно-видавничого фаху.

Назва курсової роботи має бути короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми. У назву, як правило, виносять тему дослідження або проблему, вирішення якої дається в основному тексті. У ній не потрібно використовувати конструкції «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...в, «До питання...» тощо, в яких не висвітлено суті висвітлюваної наукової проблеми.

Після визначення теми курсової роботи, її узгодження з науковим керівником і затвердження на засіданні кафедри видавничої справи та редагування студент розпочинає другий етап наукової праці – пошук інформації, тобто складання списку літературних джерел, необхідних для аналізу й розробки плану обраного курсового дослідження, та збирання матеріалу. При цьому слід пам’ятати, що складання бібліографії й пошук джерел – обов’язок студента, а не його наукового керівника. Якщо студент не може самостійно знайти наукові праці зі своєї теми, то він не здатний проводити наукове дослідження, яке вимагає самостійності з перших кроків.

Вивчення літератури з обраної теми слід починати з відповідних підручників, посібників, енциклопедій, довідників, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів, поступово переходячи до ознайомлення з монографічними роботами, статтями з періодичних видань, науковими повідомленнями тощо. Насамперед підбирається література останніх років видання.

Нерідко студент не може знайти літературу з обраної теми. Це пояснюється молодістю нашої науки, наявністю в ній величезної кількості недосліджених тем. У цьому випадку дослідникові треба зосередитись на самостійному вивченні об’єкта, щоб розширити уявлення про нього. Оскільки в гуманітарних науках дуже багато досліджень здійснюється на засадах аналогії, необхідно знайти наукові праці з подібних тем, познайомитись із застосовуваними там методами аналізу й творчо використати їх у власній праці. Для того щоб осмислити тему, розкрити різні її аспекти, кількість опрацьованих джерел до курсової роботи в середньому має становити 25-30 джерел. Вона не може бути меншою за двадцять одиниць.

Якщо матеріалів мало, їх потрібно вивчити всі. За наявності великої кількості джерел, їх збирання слід скоротити до оптимальних меж і завершити тоді, коли склалася концепція теми, а ознайомлення з новими джерелами не призводить до її трансформації. У цьому випадку студент оволодів основним матеріалом і готовий до створення тексту.

Коли збирання матеріалу наблизилось до завершення, студентові варто ще раз проконсультуватися з викладачем, який допоможе йому розглянути варіанти висвітлення теми й обрати найкращий. Для цього він складає письмовий проспект власної роботи, у якому подає повний перелік опрацьованої літератури з проблем, що визначають предмет і об’єкт дослідження, і розгорнутий план роботи. Наявність проспекту дозволяє викладачеві швидко зорієнтуватися в обсязі виконаної студентом роботи, побачити результати його самостійного опрацювання теми, підказати більш досконалий спосіб організації матеріалу, порадити прочитати пропущені наукові праці з цієї теми. Після цього починається етап написання тексту курсової роботи.

 

Розділ ІІ. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Незалежно від обраної теми, структура курсової роботи має бути такою:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • кілька розділів (підрозділів), присвячених викладу основного змісту;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (за потреби).

Подаючи основні структурні елементи курсової роботи, варто використовувати ту схему, яка рекомендована Вищою Атестаційною Комісією (Бюлетень ВАК України, 2000 р., ч. 2) України. Нині вона активно функціонує в українському науковому середовищі й різнобічно апробована на всіх рівнях наукового аналізу – від студентських праць до докторських дисертацій.

Титульний аркуш (додаток 5) містить повні назви університету, інституту й кафедри; назву роботи; дані про студента та наукового керівника; місто й рік подання роботи до захисту. З ти­туль­ного аркуша починається нумерація сторінок, хоча номер сто­рін­ки на ньому не проставляється.

У Змісті (додаток 2) потрібно виділяти й нумерувати розділи та підрозділи. Оскільки Вступ і Висновки є автономними складовими частинами, вони не підлягають загальній нумерації.

Перелік умовних скорочень(додаток 3) подають у тих випадках, коли робота містить понад п’ять умовних позначень – абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими й тому потребують пояснення. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше п’яти разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. 

Список скорочень та їхню детальну розшифровку розміщують у двох паралельних колонках за абеткою: ліва колонка – скорочення, права – пояснення.

Вступ (має 5-6 сторінок) розкриває актуальність обраної теми, об’єкт і предмет, мету й завдання, теоретичні та методологічні основи курсової роботи, матеріал дослідження, методи, наукову новизну, теоретичне та практичне значення дослідження.

Визначення актуальності теми має бути ясним, конкретним і небагатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання. Ясна постановка проблеми від самого початку налаштовує на краще усвідомлення та сприйняття подальшого викладу. Правильне окреслення актуальності визначає стратегію дослідження, дозволяє відокремити головне від другорядного та визначити напрямок пошуку. Цілком доречним є зіставлення дослідницької проблематики із ширшим контекстом. Саме це співвіднесення локальної проблеми та загального контексту дає змогу чіткіше показати важливість та актуальність теми, яка розробляється в дослідженні.

Після обґрунтування актуальності теми слід вказати на результати яких попередніх досліджень опирається студент у своїй праці, з якої літератури він як науковець-початківець почерпнув ідеї чи факти. Це актуалізує важливість короткого критичного огляду, принаймні, основної літератури, що стосується теми наукової праці. Такий вибірковий огляд літератури сприяє виробленню власної оцінки основних знань та наукових фактів з конкретної проблематики, створює сприятливі можливості для чіткого виокремлення позиції самого автора та місця його праці в системі вже існуючих наукових пріоритетів та оцінок.

Далі має бути представлена інформація про об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідженнячастина об’єктивної реальності, процес або явище, які породжують проблемну ситуацію і які дослідник свідомо виок-ремює з навколишнього світу й обирає для детального вивчення.

Натомість предметом можна вважати якийсь локальніший і конкретніший феномен (зокрема, одну з функцій, властивостей, характеристик тощо), який дослідник визначає в межах визначеного об’єкта й ґрунтовно вивчає. Об’єктом виступає те, що досліджується, а предметом – аспект, який виділяється в об’єкті. Наприклад:

Об'єктом дослідження є сайт як жанровий феномен Інтернет-комунікації.

Предмет дослідження – лінгвістичні (власне мовні, композиційні, семантичні, стилістичні) і дискурсивні (насамперед – комунікативно-прагматичні) характеристики сайту як жанру Інтернет-комунікації.

Як бачимо, предмет дослідження порівняно з об’єктом є явищем понятійно вужчим і локальнішим. Тобто, він міститься в межах об’єкта.

Найбільш важлива частина вступу – визначення мети та завдань дослідження. Мета дослідження – головне, універсальне наукове завдання, стратегічна, глобальна ціль, вирішенню якої підпорядкована вся робота. Це запланований результат дослідження. Вона формулюється лаконічно, одним реченням. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», адже в такий спосіб вказується лише засіб досягнення мети. Саму мету виражають за допомогою дієслів виявити, з’ясувати, встановити, розкрити, обгрунтувати, довести тощо, наприклад: Метою дослідження є виявлення специфіки жанру сайту в системі Інтернет-комунікації.

Мету не слід ототожнювати із завданнями наукового дослідження, які їїдеталізують та розкривають. Завдання дослідження – це дрібніші та локальніші проблеми, на які треба дати відповідь в окремих розділах наукової роботи для реалізації основної мети. При цьому слід пам’ятати, що є тільки одна мета дослідження, а завдань, тобто мотиваційних установок, підпорядкованих основній меті, може бути декілька, зокрема стільки, скільки цього вимагає логіка розвитку дослідницького задуму. Наприклад:

Реалізація зазначеної мети зумовила постановку таких завдань:

 • виявлення своєрідності сайту як дискурсивного феномена комунікативного простору інтернету;

 • визначення місця сайту в системі жанрових форм Інтернет-комунікації;

 • аналіз жанроутворювальних комунікативно-лінгвістичних характеристик сайту: композиційних, семантико-стилістичних, паралінгвістичних;

 • опис специфіки сайту як інтернет-комунікативного жанру;

 • аналіз своєрідності персонального сайту вченого;

 • встановлення набору конструктивних характеристик сучасного персонального сайту вченого-гуманітарія.

Характер завдань випливає з назв розділів і підрозділів роботи. Для формулювання їхнього змісту використовують дієслова: визначити …, встановити …, охарактеризувати…, розробити…, виявити…., сформулювати …, розкрити… тощо.

У вступі обов’язково подають перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої в роботі мети. Методи дослідження – це інструменти добування фактичного матеріалу та його аналізу. Основними методами дослідження є: спостереження, експеримент, бесіда, анкетування, інтерв’ю, математичні методи обробки кількісних даних, метод порівняльного аналізу, дискурс-аналіз тощо. Використання цих методів дасть змогу виконати основне завдання курсового дослідження: поєднати різні роз’єднані знання в цілісну систему. Подавати їх потрібно коротко та змістовно, визначаючи що саме досліджувалось тим чи тим методом. Наприклад:

Наукові методи: семіотичний аналіз (дослідження Інтернет-комунікації з опорою на знакову природу складових спілкування, інтерпретація сайтів в аспекті використання знакових систем для їхнього створення); змістовний і структурний контент-аналіз (визначення змісту та правил Інтернет-комунікації зокрема й сайту як одного з різновидів за допомогою методик і прийомів об'єктивного й кількісного опису); інтент-аналіз (вивчення намірів і цілеспрямованості спілкування партнерів по Інтернет-комунікації), дискурс-аналіз (визначення екстралінгвістичних контекстів, в умовах яких здійснюється комунікативна взаємодія; дослідження взаємозв'язків між мовним кодом і соціальними, культурними та іншими факторами в Інтернет-спілкуванні); лінгвопрагматичний аналіз (вивчення використання комунікантами семіотичних систем мови (насамперед мови природної) у конкретних комунікативних ситуаціях, що обумовлюють звернення до відповідних наборів конкретних мовних структур).

Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Механічне згадування методів, яке доволі часто практикується студентами, означає нерозуміння природи наукової діяльності та відсутність наукового мислення.

У вступі слід зазначити, які нові наукові положення (практичні рекомендації), студентом запропоновано в дослідженні особисто. Якщо студент виступав за результатами дослідження на студентських наукових конференціях чи має відповідні публікації, про це також слід написати.

Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі. У кінці вступу вказують, яким питанням будуть присвячені окремі розділи курсової роботи.

Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи, яка зазвичай представлена 2-ма або 3-ма розділами, що поділяються на підрозділи, у яких відповідно до змісту викладається проаналізований та систематизований матеріал. В основній частині частині висвітлюють методику й техніку дослідження, а також описують саме дослідження. Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викла­денням наведених наукових і практичних результатів.

Перший розділ має теоретичний характер. З наукової точки зору він висвітлює проблему, якій присвячено творчий доробок студента чи в контексті якої цей доробок створено. Тут розглядають термінологічну базу дослідження, з’ясовують основні категорії, до яких звертаються в роботі, подають огляд літератури за темою, теоретичну основу подальшого практичного дослідження. У цьому розділі студент відзначає основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою й представляє власні погляди щодо досліджуваного предмета й усього комплексу проблем, які супроводжували дослідження.

У наступних розділах розкривають методику творчої лабораторії студента, специфіку його індивідуальних прийомів та особливостей роботи над тією чи іншою проблематикою, жанром тощо, викладають результати власних дос­ліджень. Студент повинен давати оцінку повноти розв’язання виз­начених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, показників), порівняти їх з аналогічними дослі­дженнями українських та зарубіжних авторів.

Найбільш важливими загальними вимогами щодо виконання цієї частини курсової роботи є такі:

 • виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній темою ро­боти. Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, результатами анкетування та експерименту, аналізом конкретного практичного досвіду;

 • текст викладається згідно з планом і виконується самостійно. Забороняються дослівні запозичення з літературних джерел, оскільки вони унеможлюють отримання нових знань, вироблення вміння самостійно мислити та передавати власні думки, не сприяють розвиткові здібностей і хисту студента. Чужі тексти використовуються для того, щоб підтвердити свою думку, проілюструвати власну позицію, протиставити її думці авторитетів чи довести слабкість аргументації опонентів. Курсова робота, виконавець якої не послався на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати, не буде прийнята до захисту;

 • потрібно прагнути до максимальної об’єктивності та пошуку наукової істини, вільної від тиску ідеології та емоцій;        

 • треба уникати безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення. Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його;

 • у роботі не повинно бути бездоказових тез та концепцій. Для доказу кожного положення треба наводити аргументи, розташовуючи їх так: середній доказ – слабкий доказ – сильний доказ

  або сильний – слабкий – середній;

 • до кожного розділу роботи необхідно подати висновки, на основі яких формулюють висновки всієї роботи.

 • розділи й підрозділи мають бути співмірними. Якщо один розділ містить кілька сторінок, а інший 15, то це є свідченням погано структурованої, поспішної праці;

 • потрібно чітко й лаконічно формулювати назви розділів

 • необхідно дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не вживати штампи;

 • слід чітко й однозначно дотримуватися наукового стилю викладу матеріалу.

Логічне завершення курсової праці – висновки, головною метою яких є загальний підсумок дослідження на основі теоретичних узагальнень першої частини і даних експерименту. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Вони мають відповідати поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а також проблеми й конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до висновкової частини – не повторювати змісту вступу, основної частини роботи й висновків, зроблених у розділах, бути лаконічними й не містити зайвої аргументації. Систему аргументів використовують у розділах, які передують висновкам. 

Після тексту курсової роботи необхідно помістити список використаних джерел. Ставлення до цього списку літератури має бути якнайсерйознішим, оскільки він відображає обсяг використаних джерел та ступень вивченості досліджуваної теми, є «візитною карткою» автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння навичками літературою. Список повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім – іноземними. Бібліографічні записи в списку літератури повинні мати порядкову нумерацію. У тексті роботи слід давати в дужках посилання на номери списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання.

Укладаючи його, необхідно додержуватися вимог державного стандарту. 

Приклади бібліографічних записів:

Книги

Однотомний документ

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). — Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. SeriesGraecaI-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857—66). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-8744-87-Х (в опр.).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. — К. :

  Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). — Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим. — ISBN 966-02-3964-5.

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = Thatismoreexpensivethansilverandgold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. : іл., портр. — (Ювеліри України ; т. 1). — ISBN 966-965-810-1 (в опр.).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. : портр. — (Першотвір = Individual). — ISBN 966-663-178-4.

 5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. : іл., портр. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). — Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. — ISBN 966-518-338-9 (в опр.).

 6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х.

 7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України,
  Ін-т інновац. технологій і змісту освіти
  . — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 358—362. — ISBN 978-966-2004-01-4 (в опр.).

Два автори

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ.
  Ф. П. Тарасенко
  . — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-966-415-020-7 (в пер.).

 2. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності
  АПК М-ва аграр. політики України.
  — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. : табл. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). — Бібліогр.: с. 106. — 
  ISBN 966-7803-97-Х.

 3. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473. — ISBN 966-8081-58-7 (в опр.).

 4. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. : ил., табл. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 504—510. — ISBN 966-83243-34-Х: (в пер.).

 5. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. : іл., табл. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн. ; кн. 13). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 84—85 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8435-10-9.

 6. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. : іл., табл., портр. — (Грані світу). — ISBN 978-966-2923-73-5.

 7. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. — ISBN 978-966-349-045-Х.

 8. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 190. — ISBN 978-966-2923-76-6.

 9. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-568-897-6.

 10. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—  . — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр. в підрядк. прим.ISBN 978-966-02-4254-8. Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565. — ISBN 978-966-02-4256-5 (в опр.).

 11. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—  . — (Серия "Нормативная база предприятия"). — ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. — 2005. — 277 с. — ІSBN 966-7961-46-Х.

 12. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—  . — (Сочинения : в 8 кн., ISBN 966-318-548-1 ; кн. 4). Ч. 1 : Старый двор (Та Одесса). — 2006. — 369, [1] с.: портр. — ISBN 966-318-562-7 (в пер.).

 13. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—  . — ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8467-91-4 (в пер.).

 14. Реабілітовані історією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О.М. (голова) [та ін.]. — К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006—  . — (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) та ін.). Кн. 3. — 2007. — 655 с.: іл., портр. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 978-966-8837-06-01 (в опр.).

 15. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. : іл.

 16. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.

 17. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. : іл., табл. — ISBN 966-8059-08-5.

 18. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. —

  С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). — Текст парал.: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп.

 19. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7056-81-3.

 20. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України

  [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7257-60-6.

 21. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /

  Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. : ил., табл. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). — Библиогр.: с. 18—19
  (23 назв.).

 22. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. : іл., табл. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). — Бібліогр.: с. 8.

 23. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. : табл. — Алф. покажч. ст.: с. 166—175. — ISBN 978-966-2011-05-0.

 24. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. : табл. — ISBN 966-301-090-8.

 25. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с. —

  ISBN 966-8387-23-6.

 26. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. : іл., табл. — ISBN 966-8039-97-1.

 27. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. : іл., табл., портр., карти. — ISBN 966-585-199-3 (в опр.).

 28. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 217—218. — ISBN 966-7985-93-8.

 29. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с. : іл. — Алф. покажч.: с. 94—96. — ISBN 966-672-178-3.

 30. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). —

  ISBN 966-611-412-7.

 31. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові документи). — ISBN 966-8318-99-4

  (в опр.).

 32. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. : іл., табл. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). — Бібліогр.: с. 73.

 33. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. : табл. — (Національний стандарт України).

 34. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. : табл. — (Національні стандарти України). — Текст: нім., англ. ,фр., рос., укр.

 35. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) :

  ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. : табл. — (Національний стандарт України).

 36. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—  . — (Серия "Нормативная база предприятия"). — ISBN 966-7961-77-Х.

  Т. 5. — 2007. — 264 с. — ІSBN 966-7961-75-3.

  Т. 6. — 2007. — 277 с. : табл. — Библиогр.: с. 277 (6 назв.). — ІSBN 966-7961-76-1.

 37. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. : іл., табл. — ISBN 966-96146-0-0.

 38. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003?]. — 11 с. : іл.

 39. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ; Донец. ботан. сад НАН Украины. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с., [4] л. ил. : табл. — Библиогр.: с. 226—227 (28 назв.). — Алф. указ. рус. и латин. назв. растений: с. 181—192. — ISBN 966-508-397-Х (в пер.).

 40. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. : табл. — Текст: укр., рос., англ.

 41. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

 42. Новосад І.Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

 43. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

  канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18.

 44. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38.

 45. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

 46. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. — Библиогр.: с. 59—61.

 47. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. — Бібліогр.: с. 14.

 48. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. —

  № 1. — С. 25—29. — Бібліогр.: с. 29.

 49. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. — Бібліогр.: с. 20.

 50. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. —

  С. 245—291.

 51. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 52. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ—початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Елементи, виділені напівжирним курсивом, є факультативними. Вони вводяться в бібліографічний запис залежно від теми курсової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов’язковими й використовуються для розрізнення знаків граматичної та приписаної пунктуації.

Завершуючи написання курсової роботи, необхідно систематизувати ілюстрований матеріал. Ілюстрації можна подавати в тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту.

Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи. Обсяг курсової роботи має бути 25-30 сторінок машинопису, без урахування додатків і списку літератури. 

Орієнтовні теми курсових робіт

 1. Методологія журналістського аналізу

 2. Інформаційно-аналітична діяльність журналіста

 3. Аргументованість доказів і переконливість викладу у проблемній статті.

 4. Особливості та характеристика публіцистичного твору

 5. Повідомлення новин як основа всієї журналістики

 6. Робота журналіста над першоджерелами та документами

 7. Основи підготовки, створення та функціонування прямоефірної програми

 8. Особливості роботи кореспондента у прямому ефірі

 9. Специфіка роботи журналіста у гарячих точках та ймовірні ризики

 10. Методика і техніка підготовки та проведення інтерв’ю (у медіа за вибором)

 11. Особливості репортажу як жанру та методу (у медіа за вибором).

 12. Основні стандарти подачі інформації

 13. Дотримання принципу балансу думок у журналістських матеріалах

 14. Етичні принципи роботи журналіста

 15. Випадки порушення етичних принципів

 16. Суспільне значення журналістики

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України

2. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. – Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. - К.: МАУП, 2004. – 216 с.

3. Гудзинський О. Д. Програма з навчальної дисципліни «Організація НДРС». – К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 12 с.

4. Гудзинський А. Д. Организация исследовательской работы студентов на экономическом факультете. – К.: УСХА, 1996. – 115 с.

5. Гудзинський О. Д. Методичні вказівки по виконанню бакалаврських робіт. – К.: ІПК ДСЗУ,  2004. – 50 с.

6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи нукових досліджень: Навчальний посібник. – 2-е видання, перероблене і доповнене. - К.: ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

7. Маршавін Ю. М., Туленков М. В. Методичні вказівки щодо підготовки курсових, реферативних  та контрольних робіт за фахом «Менеджмент організацій». – К.: ІПК ДСЗУ,  2004. – 21 с.

8. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Знання - Прес, 2002. – 295 с.

Література

 1. Александрова О. А. Аннотирование и реферирование электронных документов / О. А. Александрова // Электронные документы : создание и использование в публ. б-ках : справочник. – СПб., 2007. – С. 436–440.

 2. Аналітико-синтетична обробка документів : підруч. / Е. Т. Карачинська, Є. А. Медведєва, В. К. Удалова, Л. Г. Хромченко. – X. : ХДІК, 1996. – 258 с.

 3. Бірбраєр В. До концепції вітчизняної системи реферування та видання реферативної інформації / В. Бірбраєр, Л. Котенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 3. — С. 25—26.

 4. Блюменау Д. Информационный анализ/синтез для формирования вторичных документов : практич. пособ. / Д. И. Блюменау. – СПб. : «Профессия», 2002. – 256 с.

 5. Блюменау Л. И. К изучению исходных понятий теории информационных потребностей [Электрон. ресурс] / Л. И. Блюменау. – Режим доступу: http://abfarida.narod.ru/blumenay.htm.

 6. Блюменау Д. И. Проблемы свертывания научной информации / Д. И. Блюменау. – Л. : Наука : Ленингр. отд-ние, 1982. – 166 с.

 7. Вейзе А. А. Реферирование текста / А. А. Вейзе. – Минск : Изд-во Белорусского ун-та, 1978. – 128 с.

 8. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста / А. А. Вейзе. — М. : Высшая школа, 1985. — 127 с.

 9. Власова Г. В. Аналітико-синтетична обробка інформації : навч. посібник / Г. В. Власова, В. І. Лутовина, Л. Г. Титова. — К. : ДАККіМ, 2006. — 291 с.

 10. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата : монография / О. П. Воробьева. – К. : Вища школа, 1993. – 200 с.

 11. Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Гендина Н. И., Колкова Н. И., Стародубова Г. А., Уленко Ю. В. – М. : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.

 12. Голованов А. В. Выявление и удовлетворение потребностей в региональной информации / А. В. Голованов, А. Е. Викторов // Науч.-техн. информ. Серия 1. – 1972. – № 3. – С.21–23.

 13. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : навч. посіб. для дистанц. навчання / Т. Г. Горбаченко. – К. : Університет "Україна",2008. – 312 с.

 14. Горькова В. И. Инструкция для референтов и редакторов реферативного журнала ВИНИТИ / В. И. Горькова. – М., 1998. – 33 с.

 15. Горькова В. И. Подготовка заглавий вторичных научных документов / В. И. Горькова, К. И. Наумычева // НТИ. – 1967. – Сер. 2. Информационные процессы и системы. – № 1. – С. 3–8.

 16. Горькова В. И. Пособие по реферированию и редактированию научно-технической литературы / В. И. Горькова, Т. В. Муранивский. – М. : ВИНИТИ, 1964. – 268 с.

 17. Горькова В. И. Реферат в системе научной коммуникации. Направления совершенствования лингвистических и структурних характеристик / В. И. Горькова, Э. А. Борохов // Итоги науки и техники. – Сер. Информатика. – Том. 11. – М. : ВИНИТИ, 1987. – 232 с.

 18. Гречихин А. А. Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров, В. И. Соловьев. – М. : Книга, 1983. – 319 с.

 19. Гречихин А. А. Информационные издания. Типология и основные особенности подготовки / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Книга, 1988. – 271, [1] с.

 20. Гриднева Л. М. Закономерности структурной организации научно-реферативного текста : монография / Гриднева Л. М., Грязнухина Т. А., Дарчук Н. П. и др. ; [отв. ред. В. И. Перебейнос]. – К. : Наукова думка, 1982. – 322 с.

 21. Зупарова Л. Аналитико-синтетическая переработка информации / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева; под ред. Ю. Н. Столярова. – М. : ФАИР, 2007. – 400 с.

 22. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392–94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53 с.

 23. Иванова А. Ю. Особенности потока первичных и вторичных документовв приоритетном научном направлении: на примере экологии : дис. ... кандидата пед. наук : 05.25.03 / Иванова Анастасия Юрьевна ; Библиотека РАН. – Санкт-Петербург, 2002. – 172 с. : ил.

 24. Карачинська Е. Т. Аналітико-синтетична обробка документів : підруч. для студ. інститутів культури / Карачинська Е. Т., Медведєва Є. А., Удалова В. К., Хромченко Л. Г. – Х. : Харк. держ. ін-т культури, 1996. – 257 с.

 25. Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с.

 26. Карташов Р. Про створення реферативних журналів України / Р. Карташов // Вісник Книжкової палати України. – 1996. – № 1– 2. – С. 27– 30.

 27. Коготков, Д. Я. Информационные потребности и основные группы потребителей библиографической продукции : лекция / Д. Я. Коготков. – М. : Изд-во МГУКИ, 2000. – 46 с.

 28. Коляда Т. Ф. Аналітико-синтетична обробка документів : конспект лекцій для студ. спец. 7.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність / Т. Ф. Коляда. – Одеса : ОНПУ, 2007. – 133 с.

 29. Коляденко Г. С. Лингвистические основы подготовки научно-информационных документов : метод. пособие / Г. С. Коляденко, Э. К. Кузнецова ; Гос. ком. СССР по науке и технике, Ин-т повышения квалификации информ. работников. – М. : ИПКИР, 1984. – 36 с.

 30. Коновець О. Ф. Методологічні проблеми популяризації історії науки і техніки / О. Ф. Коновець // Популяризація науки в Україні: історія і сучасність // За ред. А. З. Москаленка, О. Ф. Коновця. – К. : Хрещатик, 1992. – 250 с.

 31. Корнієнко В. Проблеми створення українського реферативного журналу „Депоновані наукові роботи” / В. Корнієнко // Вісник Книжкової палати України. – 1998. – № 5. – С. 18–20.

 32. Кочубей Л. О. Науково-методичний посібник для референтів та редакторів РЖ Книжкової палати України / Л. О. Кочубей. – К. : Кн. палата України, 1998. — 36 с.

 33. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с.

 34. Леонов В. П. Исследование информативности реферативного издания : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 05.27.00 „Библиотековедение и библиография”/ В. П. Леонов. – Л., 1973. – 17 с.

 35. Леонов В. П. Об оценке понятности рефератов / В. П. Леонов, Н. Э. Сергеева // НТИ. – Сер. 1. Организация и методика информационной работы. – 1980. – № 8. – С. 1– 6.

 36. Леонов В. П. Реферирование и аннотирование научно-технической литературы / В. П. Леонов ; [отв. ред. Б. С. Елепов]. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд., 1986. – 172, [4] с.

 37. Леончиков В. Е. Информационные потребности : региональный аспект / В. Е. Леончиков // Проблемы информационной культуры : сб. статей / Междунар. акад. информатизации, Отд-ние информ. культуры и др. – Вып. 8. – Региональные факторы развития культуры : Информационный аспект. – Краснодар : МГУК : Краснодар. гос. акад. культуры, 1999. – С. 100–111.

 38. Лутовинова В. І. Реферування, як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського АПН України. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 72 c.

 39. Майданова Л. М. Речевая интенция и типология вторичных текстов / Л. М. Майданова // Человек – текст – культура : монография. / [Г. В. Битенская, Н. Е. Богуславская, И. А. Гиниатуллин и др.]. – Екатеринбург : АО „Полиграфист”, 1994. – С. 81– 104.

 40. Маркусова В. А. Научные коммуникации и проблема информационной потребности / В. А. Маркусова, А. И. Черный // НТИ. – Сер 1. Организация и методика информационной работы. – 1993. – № 9. – С. 1–7.

 41. Муранивский Т. В. Теория и практика научно-технической информации. Информационные потребности : учеб. пособие / Т. В. Муранивский. – М. : МГИАИ, 1985. – 118 с.

 42. Нестерова Н. М. Семантическая адекватность первичных и вторичных текстов в процессе реферирования / Н. М. Нестерова // Текст, контекст, подтекст : сб. ст. / АН СССР, Ин-т языкознания, ВЦП ; [сост. и отв. ред. Ю. В. Ванников, Ю. А. Сорокин]. – М. : ИЯЗ, 1986. – С. 32–38.

 43. Панченко Е. И. Лингвистика сжатого текста (на материале современного русского языка) : дис... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Панченко Елена Ивановна ; Дніпропетровський державний ун-т. – Д., 1998. – 380 с.

 44. Попова Т. В. Особенности понимания смысла текста в процессе реферирования / Т. В. Попова // Вчені записки Харківського гуманітарного ін-ту „Народна укаїнська академія”. – 2002. – Т. 8 – С. 543–548.

 45. Про  інформацію: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – №13. – с. 281–291.

 46. Реферирование в общественных науках: Теория и методика : сб. ст. / АН СССР, ИНИОН ; [редкол.: И. Н. Кравченко (науч. ред.) и др.]. – М. : Наука, 1982. – 160 с.

 47. Рогаченко Т. Про шляхи оптимізації реферування економічної інформації реферування / Т. Рогаченко // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 6. – С. 8–9.

 48. Романчук Л. О. Історія аграрної науки на сторінках реферативних видань Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / Романчук Л. О. , Каргіна О. С., Самойлова Л. Г. // Історія науки і бібліографістика. – 2006. – № 1. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

 49. Про Національну програму інформатизації : Закон України // Голос України. – 1998. – 7 квіт. – с. 5–6.

 50. Синицина Р. В. Основы реферирования научно-технической литературы / Р. В. Синицина, А. В. Скрипаль. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2007. – 228 с. : ил. 6, табл. 14.

 51. Соколов А. В. Информационные потребности и информационный подход к потребителям / А. В. Соколов // Теория и практика формирования и использования информационных ресурсов : материалы семинара. – М, 1989. – С.80–88.

 52. Соколов А. В. Коммуникационные потребности : учеб. пособие ; [науч. ред. И. И. Горлова] / А. В. Соколов. – Краснодар : Гос. академия культуры, 1996. – 161 с.

 53.  Соколова И. С. Особенности информационных изданий по естественным наукам / И. С. Соколова. – [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http//libconfs.narod.ru/2005/s7/s7_p.17.htm.

 54.  Соловьев В. И. Заглавие реферата, его роль и функциональные свойства / В. И. Соловьев // НТИ. – 1971. – Сер. 2. Информационные процессы и системы. – № 7. – С. 20–23.

 55.  Соловьев В. И. Подготовка и редактирование информационных изданий : учеб. пособие / В. И. Соловьев. – М. : Изд-во МПИ, 1986. – 72 с.

 56.  Соловьев В. И. Составление и редактирование рефератов : Вопросы теории и практики / В. И. Соловьев // Жанры информационной литературы. Обзор. Реферат / Гречихин А. А., Здоров И. Г., Соловьев В. И. – М. : Книга, 1983. – С. 199–320.

 57. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури : монографія / М. Б. Сорока. — К. : Вид-во НБУВ, 2002. — 210 с. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/books/2002/02smbunl/11.htm.

 58. Составление издательской аннотации : практ. рекомендации / сост.: А. А. Джиго, В. П. Смирнова. – М. : Рос. кн. палата, 2007. – 99 с.

 59. Суминова Т. Н. Аннотирование, реферирование и обзорно-аналитическая деятельность : метод. пособие / Т. Н. Суминова. – М. : Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2001. – 91 с.

 60. Титаренко І. Л. Основи реферування й анотування науково-технічної літератури / І. Л. Титаренко. – К. : НАУ, 2006. – 20 с.

 61. Тріщук О. В. Аналіз способів підвищення інформативності реферативного тексту: його застосування в університетській освіті журналістів / О. В. Тріщук // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія Філологія. – 2007. – № 766. – Вип. 51. – С. 29– 33.

 62. Тріщук О. В. Заголовок реферативного тексту / О. В. Тріщук // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. VII (95). Мова і засоби масової комунікації. – С. 225–232.

 63. Тріщук О. В. Засоби вираження зв’язності в реферативному тексті / О. В. Тріщук // Поліграфія і видавнича справа. – 2007. – Вип.1 (45). – С. 32– 38.

 64. Тріщук О. В. Зв’язність реферативного тексту / О. В. Тріщук // Друкарство. – 2006. – № 6 (71). – С. 36– 40.

 65. Тріщук О. В. Інформативність реферативного тексту / О. В. Тріщук // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. – 2007. – Вип. XV– XVIII. – С. 599– 602.

 66. Тріщук О. В. Міжсуб’єктні зв’язки в науково-інформаційному дискурсі / О. В. Тріщук // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 350–357.

 67. Тріщук О. В. Науково-інформаційний дискурс як соціокомунікативне явище : монографія / О. В. Тріщук. – К. : НТУУ "КПІ", 2009. – 391 с.

 68. Тріщук О. В. Образність у реферативному тексті / О. В. Тріщук // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. пр. – Вип. 17. – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – С. 101– 111.

 69. Тріщук О. В. Описовий тип викладу в первинному і вторинному текстах / О. В. Тріщук // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Філологія. – 2007. – Вип. 17. – С. 119–123.

 70. Тріщук О. В. Оповідь у первинному та вторинному текстах / О. В. Тріщук // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. пр. – Вип. 16. – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – С. 113–122.

 71. Тріщук О. В. Основні категорії реферативного тексту / О. В. Тріщук // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / Черкаський нац. Ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – Вип. 4. – С. 260– 267.

 72. Тріщук О. В. Психологія референта : акцентуація особистості в аспекті професійної реферативної діяльності / О. В. Тріщук // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 101. – С. 212–216.

 73. Тріщук О. В. Редагування реферативного тексту : методич. рекомендації для студ. спец. 7030203 «Видавнича справа та редагування» / О. В. Тріщук. – К., 2004. – 42 с.

 74. Тріщук О. В. Реферат : його суть та співвідношення з первинним текстом / О. В. Тріщук // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. пр. – Вип. 15. – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – С. 150–158.

 75. Тріщук О. В. Реферат як вторинний документ / О. В. Тріщук // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 67–71.

 76.  Тріщук О. В. Референтські конструкції як засіб впливу на читача / О. В. Тріщук // Друкарство. – 2006. – № 3 (68). – С. 22–25.Тріщук О. В. Реферування науково-технічної статті з поліграфічної тематики / О. В. Тріщук // Поліграфія і видавнича справа. – 2006. – Вип. 43. – С. 19–27.

 77. Тріщук О. В. Роздум у первинному та вторинному текстах / О. В. Тріщук // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наукових праць / Національний університет „Києво-Могилянська академія”, Галицький інститут ім. В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль–Львів : ЛА „Піраміда”, 2008. – Том 2. – С. 74–78.

 78.  Тріщук О. В. Стереотипність структури реферативного тексту / О. В. Тріщук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. – 2006. – Вип. 6. – С. 158–167.

 79. Тріщук О. В. Тексти для реферування та їх класифікація / О. В. Тріщук // Мова і культура. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. VIIІ (108). – С. 210–215.

 80. Тріщук О. В. Типологія комунікаційних потреб учасників науково-інформаційного дискурсу / О. В. Тріщук // Філологічні студії : зб. наук. пр. / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. –Луцьк, 2008. – № 12 (39–40). – С. 519–527.

 81. Тріщук О. В. Точність як одна з основних властивостей реферативного тексту / О. В. Тріщук // Наукові записки Інституту журналістики. – 2006. – Том 25. – С. 184– 190.

 82. Тріщук О. В. Цілісність реферативного тексту / О. В. Тріщук // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. – Вип. 15. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 484– 489.

 83. Тріщук О. В. Читацька адреса реферативного тексту / О. В. Тріщук // Друкарство. – 2006. – № 1 (66). – С. 19–21.

 84. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале немецкого языка) : учеб. пособие / Н. А. Фролова. – Волгоград : ВолгГТУ, 2006. – 83 с.

 85. Шершова А. В. Лингвостилистические особенности рефератов в области общественных наук / А. В. Шершова // Реферирование в общественных науках : Теория и методика : сб. ст. / [науч. ред. И. Н. Кравченко]. – М. : Наука, 1982. – С. 115– 127.

 86.  Шиманов А. Е. Аннотирование и реферирование в издательском деле : консп. лекций для студ., обучающихся по специальности 021500 «Изд. дело и редактирование» / А. Е. Шиманов. – М. : Моск. гос. ун-т печати, 2004. – 86 с.

  

Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Критерії оцінювання роботи

Рейтинговий бал за глобальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

•Студент оволодів навиками дослідницької роботи: збирати, аналізувати, творчо осмислювати дані, формулювати висновки.

Дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження.

Роботу виконано самостійно, зміст повністю відповідає назві, поставленій меті і завданням.

Усі поставлені дослідницькі завдання виконані ґрунтовно.

Матеріал викладено з належним рівнем логічності та доказовості, наявні самостійні міркування і висновки.

Робота містить необхідні структурні частини; дотримані всі вимоги щодо їх змісту та оформлення.

Робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана грамотно;

Роботу подано на кафедру вчасно;

Роботу захищено на «відмінно».

-          

100-95

А

відмінно

Студент оволодів навиками дослідної роботи: збирати, аналізувати, творчо осмислювати дані, формулювати висновки.

Роботу виконано самостійно, зміст загалом відповідає назві, мети досягнуто, частина дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно.

Матеріал викладено з належним рівнем логічності та доказовості, у ряді випадків відсутні самостійні міркування і висновки.

Робота містить необхідні структурні частини; дотримані всі вимоги щодо їх змісту та оформлення.

Робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана грамотно.

Роботу подано на кафедру вчасно;

Роботу захищено на «добре».

94-85

В

добре

Студент оволодів навиками дослідної роботи: збирати, аналізувати, творчо осмислювати дані, формулювати висновки;

зміст роботи загалом відповідає назві, завдання у цілому виконані, мети досягнуто.

Частина дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно.

Матеріал викладено з належним рівнем логічності та доказовості, у ряді випадків відсутні самостійні міркування і висновки.

Робота містить необхідні структурні частини; дотримані всі вимоги щодо їх змісту, але в оформленні роботи є незначні недоліки.

Роботу подано на кафедру вчасно;

Роботу захищено на «добре».

84-75

С

Роботу виконано самостійно, але зміст розкрито недостатньо, завдання виконано частково, що позначалося на повноті досягнення мети.

Більшість дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно.

Матеріал викладено з недостатнім рівнем логічності та доказовості, у ряді випадків відсутні самостійні міркування і висновки.

Недостатня кількість бібліографічних джерел.

Робота містить необхідні структурні частини; дотримані всі вимоги щодо їх змісту, але не дотримані всі вимоги щодо оформлення.

Роботу подано на кафедру після встановленого терміну.

Роботу захищено на «задовільно».

74-65

D

задовільно

Роботу виконано в основному самостійно, але зміст розкрито недостатньо, завдання виконано не повністю, мети досягнуто лише частково.

Матеріал викладено з недостатнім рівнем логічності та доказовості, у ряді випадків відсутні самостійні міркування і висновки.

Недостатня кількість і застарілість бібліографічних джерел.

Робота не містить усіх необхідних частин і в дотриманні вимог щодо її змісту та оформлення є значні порушення.

Роботу подано на кафедру після встановленого терміну;

Роботу захищено на «задовільно».

64-60

Е

Роботу списано або зміст не розкрито, студент не вміє користуватися науковим аппаратом.

Недостатня кількість і застарілість бібліографічних джерел.

Роботу виконано без дотримання формальних вимог, велика кількість мовних помилок;

Роботу подано на кафедру після встановленого терміну;

Роботу захищено на «незадовільно».

Менше 60

незадовільно

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!