Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1942 Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з курсу Маркетинг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з курсу Маркетинг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МАРКЕТИНГУ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

(для 4 курсу напряму 6507 «Маркетинг»)

Укладач к.е.н. Майборода О.О.

 

Київ 2012 

 

1. Мета курсової роботи 

Курсова робота — одна з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів. Вона підбиває підсумки вивчення теоретичного курсу і виконання індивідуального завдання.

Мета курсової роботи — поглиблення та закріплення теоретичних, практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу.

При її написанні студент повинен виявити глибокі знання з проблем маркетингових досліджень, спеціальної літератури з вивчених питань.

Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми маркетингових досліджень і на підставі цього робити самостійні теоретичні і практичні висновки і прогнози.

 

2. Загальні вимоги до курсової роботи

У курсовій роботі студент повинен всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел.

Зміст теоретичного розділу (частини) курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен глибоко і всебічно висвітлити та проаналізувати актуальні проблеми маркетингу, маркетингових досліджень, промислового маркетингу, маркетингової товарної, цінової та комунікаційної політики. В практичному розділі (частині) студент повинен розглянути фактичний стан досліджуваної проблеми на прикладах конкретних галузей, підприємств, організацій, провести маркетинговий аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження.

Може бути, що в економічній літературі немає єдиної точки зору з питань, які досліджує студент. У цьому разі слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їхніх поглядів. Одночасно студент повинен викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає глибше засвоїти матеріал.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 25—30 друкованих сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відбивати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

 

 

3. Етапи підготовки курсової роботи

 

Підготовка курсової роботи включає такі етапи: вибір теми, складання попереднього плану, підбір літературних джерел і фактичного матеріалу, написання та оформлення курсової роботи, передання її на кафедру для рецензування, доопрацювання після рецензії, захист. 

 

 

4. Вибір теми курсової роботи і складання плану

 

Перший етап виконання курсової роботи — вибір теми (із запропонованого переліку). Студент може запропонувати свою тему курсової роботи, погоджену з викладачем.

План — основа будь-якої роботи. План визначає структуру, зміст, логічний взаємозв'язок частин роботи. За структурою в нього включають вступ, назви розділів (частин), висновки, літературу, а також, при наявності, додатки. Зміст курсової роботи повинен розкривати зміст її назви.

 

 

5. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

 

Літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладачів кафедри чи у працівників бібліотеки.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, що стосуються теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних та періодичних виданнях.

Після складання бібліографії студент повинен приступити до вивчення літератури.

 

 

6. Структура і зміст курсової роботи

 

Курсова робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина та висновки, література.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її теоретичну і практичну значущість. Треба також вказати предмет, мету і завдання курсової роботи, які методи дослідження використовувались при виконанні роботи.

При написанні основної частини роботи необхідно відповідно до плану глибоко й всебічно розкрити сутність проблеми. Слід використовувати матеріали літературних джерел. Поряд з нормативними документами, статистичними даними необхідно використовувати фактичні дані.

На всі ці матеріали потрібно робити посилання за встановленою формою.

У висновках необхідно підвести підсумки дослідження, дати рекомендації з усіх його аспектів, виходячи зі змісту роботи. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність. 

 

7. Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути виконаною і оформленою з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути написаний чітким розбірливим почерком (без виправлень) або надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим — 20 мм, правим — 10 мм, верх­нім — 20 мм, нижнім — 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15–20 мм.

Курсова робота починається з титульного аркуша,який виконується за формою (додаток 1).

Текстова частина курсової роботи, рисунки, таблиці мають бути написані чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) або надруковані на принтері.

Розділи та підрозділи слід нумерувати араб­ськими цифрами та друкувати з абзацним відступом.

Номер підрозділу включає номер розділу відокремлений крапкою (1.1, 1.2, 1.3 і т. д.).

Після номеру розділу та підрозділу в тексті роботи крапку не ставлять.

Заголовки

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки, що чітко й коротко відображають їхній зміст.

Заголовки розділів і підрозділів слід друкувати з абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень.

Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. За використання набірних друкарських форм заголовки розділів і підрозділів слід виділяти шрифтом.

Переліки

У тексті розділів або підрозділів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку. 

Таблиці

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівнювання показників. Назва таблиці (за наявності такої) має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати над таблицею.

У разі перенесення частини таблиці на наступну або інші сто­рінки назву ставлять тільки над першою частиною таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць, як показано на рисунку.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами наскрізне.

Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають «Таблиця 1».

На всі таблиці мають бути посилання в тексті,які складаються зі слова «таблиця» із зазначенням її номера.

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців — з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює корис­тування таблицею.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців.

Головку таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.

Таблицю (залежно від її розміру) розміщують під текстом з першим посиланням на неї або на наступній сторінці.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Слово «Таблиця» зазначають один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами друкують слова «Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» із зазначенням номера (позначення) таблиці.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять.

Графічний матеріал

Графічний матеріал — рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у стандарті для встановлення властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння тексту стандарту. На графічний матеріал мають бути посилання в тексті стандарту.

Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після
тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності — у додатку.

За наявності у стандарті таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово «рисунок» і назву подають після пояснювальних даних.

Графічний матеріал нумерувати арабськими цифрами. Якщо рисунок один, його позначають «Рис. 1».

Дозволяється нумерація графічного матеріалу в межах розділу. Номер рисунка складається в цьому разі з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою (Рис. 1.1). 

Рисунок 1. 1. Діаграма продажу товарів за регіонами

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані— на кожній сторінці і під ними друкують «Рис. ..., аркуш ...», якщо є кілька рисунків, і «Рис. 1, аркуш...», якщо є один рисунок.

Формули

Формули мають нумеруватися арабськими цифрами, які друкують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1).

Посилання в тексті на порядковіномери формули дають у дужках.

Приклад:

…у формулі(1).

Можлива нумерація формул у межах розділу. У цьому разі номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Приклад:

(3.1), (3.3).

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де».

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в курсовій роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таб­лиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

Література подається в такій послідовності:

1) Закони України;

2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

Відібрані книги і брошури слід записувати у такій формі: прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання. Міста Москва, Київ зазначаються першими літерами: — М., —- К., а назви інших міст — повністю.

Журнальні та газетні статті треба записувати так: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи газети.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, має бути пронумерована. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не проставляється.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Робота має бути зброшурована у твердій обкладинці.

Завершену роботу студенти подають на кафедру маркетингу згідно з терміном, визначеним навчальним графіком. 

Оцінювання виконання курсової роботи.

Курсову роботу рецензує викладач кафедри, у якій він відзначає позитивні сторони і недоліки роботи.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. При підготовці до захисту студенту необхідно ознайомитись з рецензією. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свій погляд, відповісти на запитання рецензента і членів комісії.

Після захисту курсової роботи оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою з наступним переведенням даних 100 – бальної шкали оцінювання в 4 – х бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS в такому порядку:

Оцінку “відмінно” – (90 – 100 балів) – “А” отримує студент за курсову роботу, в якій всебічно та глибоко розкрито зміст обраної теми, чітко сформульовані та аргументовані висновки та пропозиції, присутні елементи наукового дослідження в теоретичному аспекті та певний практичний результат, робота наповнена нормативними документами, статистичними та фактичними даними, виконана охайно та правильно відповідно до вимог.

Оцінку “добре” – (80 – 89 балів) – “В” отримує студент за курсову роботу, в якій виконані всі вищезазначені вимоги, але є деякі недоліки стилістичного чи методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки та пропозиції. Ця робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку “добре” – (70 - 79 балів) – “С” отримує студент за курсову роботу, в якій недостатньо розкриті підсумки дослідження у висновках та неповно аргументовані рекомендації, поряд з наявністю нормативних та статистичних даних частково використані фактичні дані, присутні недоліки щодо оформлення курсової роботи.

Оцінку “задовільно” – (66 - 69 балів) – “D” отримує студент у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, теоретичні питання розкриті неповно, висновки та пропозиції недостатньо обґрунтовані, не містять теоретичної і практичної цінності, здійснено неповний аналіз фактичного стану досліджувальної проблеми на прикладах конкретних галузей, оформлення неохайне.

Оцінку «задовільно» - (60-65 балів) - «Е» отримує студент у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, теоретичні питання розкриті неповно, висновки та пропозиції недостатньо обґрунтовані, не містять теоретичної і практичної цінності, не здійснено аналіз фактичного стану досліджувальної проблеми на прикладах конкретних галузей, оформлення неохайне.

Оцінку “незадовільно” – (30 -45 балів) – “FX” отримує студент, в якій зміст курсової роботи неповністю розкриває зміст її назви, відсутній логічний зв’язок між частинами роботи, частково здійснено маркетинговий аналіз та оцінка конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження, висновки та пропозиції потребують корекції, недостатньо посилань на літературні джерела, оформлення не відповідає встановленим вимогам.

Оцінку “незадовільно” – (0 - 25 балів) – “F” отримує студент, в якій зміст курсової роботи не відповідає плану, не розкриває сутність обраної теми, її внутрішню структуру та логіку дослідження, відсутні елементи наукового дослідження в теоретичному аспекті та практичний результат, не здійснено аналіз фактичного стану досліджувальної проблеми на прикладах конкретних галузей, немає висновків та пропозицій, присутні недоліки стилістичного та методичного характеру, відсутні матеріали літературних джерел,  оформлення неохайне. 

Робота, оцінена незадовільно, має бути перероблена протягом терміну, установленого кафедрою. Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

Відмінно

Зараховано

А

80 – 89

 

Добре

 

Зараховано

В

70 - 79

С

66 – 69

 

Задовільно

 

Зараховано

D

60 - 65

E

21 - 59

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано з можливістю повторного складання заліку

FX

0 – 20

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

Тематика курсових робіт з науки (дисципліни)

”Маркетинг промислового підприємства” 

 1. Аналіз конкурентів підприємства

 2. Місткість ринку та методи її визначення.

 3. Сегментування ринку промислових товарів.

 4. Дослідження загальноекономічної кон’юнктури.

 5. Дослідження кон’юнктури товарного ринку (на конкретному прикладі).

 6. Управління збутовою діяльністю підприємства.

 7. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства.

 8. Дослідження іміджу підприємства.

 9. Дослідження промислових ринків.

 10. Дослідження ринку послуг.

 11. Кількісні методи прогнозування збуту.

 12. Некількісні методи прогнозування збуту.

 13. Поведінки споживачів промислової продукції.

 14. Моделі поведінки споживачів промислової продукції.

 15. Моделі прийняття рішень про закупівлю промислової продукції.

 16. Контроль та аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств

 17. Ефективність маркетингової діяльності промислових підприємств

 18. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств.

 19. Виставково-ярмаркова діяльність промислових підприємств.

 20. Рекламна діяльність промислових підприємств.

 21. Інфраструктура служби збуту промислових підприємств.

 22. Планування збутової діяльності промислових підприємств.

 23. Стимулювання збуту промислової продукції.

 24. Стратегії розвитку промислових підприємств.

 25. Планування маркетингової діяльності промислових підприємств.

 26. Маркетинг у закупівельній діяльності підприємств.

 27. Маркетингова товарна політика промислових підприємств.

 28. Маркетингова цінова політика промислових підприємств.

 29. Маркетингова політика розподілення і збуту промислових підприємств.

 30. Маркетингова комунікаційна політика промислових підприємств.

 31. Управління збутовими запасами готової продукції.

 32. Управління виробничими запасами.

 

Методичні вказівки до написання курсових робіт з науки (дисципліни) «Маркетингові дослідження» 

У 8 семестрі навчальним планом бакалаврського рівня передбачено написання курсової роботи з ряду дисциплін за вибором студента. Студенти можуть обирати серед наступних дисциплін: «Маркетингова товарна політика», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг»

Метою написання курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» є узагальнення теоретичних напрацювань та розвиток практичних навичок застосування маркетингового аналітичного інструментарію з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності бізнес-середовища підприємства.

Формою виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» виступає аналітичний звіт про результати проведеного власного маркетингового дослідження за обраною студентом тематикою.

Інформаційною базою для написання курсової роботи можуть виступати джерела первинної інформації (результати проведених власними силами маркетингових досліджень), а також вторинної інформації внутрішнього чи зовнішнього походження (наприклад, внутрішня звітність окремих структурних підрозділів підприємств, установ, організацій, результати моніторингу оточуючого бізнес-середовища, оглядів ринку, статистичні бази даних, звітність державних органів статистики, інформація, що міститься у мережі Інтернет, тощо).

Головним результатом написання контрольної роботи є виявлення тенденцій та закономірностей розвитку конкретного ринку на перспективу на основі дослідження виявлених показників, а також встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними. Завдяки цьому у студентів формуються практичні навички аналітичної роботи з маркетинговою інформацією, що виступає важливим елементом для здійснення ефективної управлінської діяльності на підприємствах і організаціях різних галузей економіки завдяки зменшенню міри невизначеності оточуючого бізнес-середовища.

Таким чином перед тими, хто обрав курсову роботу за дисципліни «Маркетингові дослідження» ставиться ряд наступних завдань, які і відображають її орієнтовний зміст та мають практичне спрямування застосування ними отриманих у ході вивчення дисципліни знань та навичок:

 • визначити реальну проблему майбутнього дослідження;

 • оцінити можливості дослідження існуючої проблеми;

 • сформувати цілі та задачі маркетингових досліджень;

 • розробити дослідницький проект;

 • зібрати та систематизувати доступну маркетингову інформацію за її формами та змістом;

 • проаналізувати та інтерпретувати зібрану інформацію;

 • підготувати звіт та надати рекомендації щодо вирішення поставленої маркетингової проблеми..

Таким чином студент при написанні курсової роботі повинен пройти усі етапи маркетингового дослідження, що передбачає збір доступної первинної чи вторинної маркетингової інформації методами кабінетних чи польових маркетингових досліджень, здійснення її аналізу та інтерпретації за допомогою спеціальних програмних продуктів. Проблема такого дослідження обирається студентом самостійно.

Перед початком написання курсової роботи необхідно затвердити тему у викладача дисципліни «Маркетингові дослідження», а також узгодити коло пошукових задач і робочих гіпотез щодо їх вирішення.

Орієнтовна структура курсової роботи. Курсова робота з дисципліни «Маркетингові дослідження» повинна включати три обов’язкових елементи:

1. Преамбула (вступ) обсягом до 3-х сторінок, у якій описується управлінська проблема, вирішення якої виступатиме основною метою проведення даного дослідження і визначатиме його тему (наприклад, дослідження сезонності обсягів реалізації товарів чи послуг підприємства, оцінка ефективності застосування окремих елементів його комплексу маркетингу, проведення кон’юнктурного аналізу ринку, конкурентного аналізу галузі, дослідження загальних тенденцій розвитку ринку на перспективу, пошук альтернативних варіантів виведення нового товару на ринок тощо). Важливим моментом є також необхідність пояснення актуальності даної теми для обраного об’єкта дослідження – конкретного підприємства, організації чи конкретного сегмента ринку. У випадку проведення дослідження конкретного ринку в цілому необхідно виділити ключові його параметри чи характеристики, на дослідженні яких буде зосереджено увагу автора у представленій роботі. Окрім цього, у преамбулі також необхідно обґрунтувати вибір методики дослідження та перелік конкретних інформаційних джерел, на використанні яких буде базуватися аналітичний огляд ринку.

2. Основна частина роботи повинна включати необхідну для автора кількість пунктів чи підрозділів відповідно до визначеної у преамбулі мети та тематики даної роботи. При цьому він може спиратися на будь-яке доступне інформаційне джерело, масиви даних чи іншу аналітичну інформацію, зібрану в результаті проведення кабінетних або польових маркетингових досліджень.

У процесі написання основної частини роботи необхідно дотримуватися загальної логіки проведення наукового дослідження, слідуючи від загального до конкретного чи навпаки. Це дасть можливість враховувати виявлені в роботі параметри, показники, тенденції у їх взаємозв’язку та взаємозалежності. Таким чином, окрім безпосередньої фіксації виявлених показників, автору необхідно надати власне трактування характеру їх взаємозв’язку та його впливу на можливий розвиток досліджуваної ситуації на перспективу.

Таким чином курсова робота з дисципліни «Маркетингові дослідження» відкриває перед студентами можливість проведення власного маркетингового дослідження зі збиранням первинної інформації за описаною в преамбулі тематикою. У такому випадку логіку написання основної частини роботи доцільно пов’язувати із логікою побудови алгоритму проведення маркетингового дослідження ринку, представленого на рис. 1.

У такому випадку необхідно коротко описати отримувані автором результати на кожному окремому етапі алгоритму проведення маркетингового дослідження ринку. Деталізація дослідницького проекту разом із формами для фіксації зібраної у даному процесі маркетингової інформації (наприклад, заповненими анкетами) може міститися у додатках до контрольної роботи. Внаслідок цього в основній її частині головну увагу слід приділити опису обраної автором методики проведення даного маркетингового дослідження, а також аналізу та інтерпретації зібраної у результаті його проведення первинної маркетингової інформації.

За умови використання у процесі написання контрольної роботи масивів вторинної маркетингової інформації особливу увагу слід звертати на достовірність джерел, з яких вона отримується. Необхідно також пам’ятати, що аналітичний звіт повинен базуватися на конкретних показниках, результати аналізу яких мають виступати достатнім інформаційним базисом для прийняття відповідних управлінських рішень, висновків чи конкретних рекомендацій для даного об’єкта дослідження або для встановлення тенденцій розвитку досліджуваного ринку на перспективу.

З цією метою особливу увагу слід приділяти таким показникам, що характеризують загальні тенденції розвитку ринку (наприклад, динаміка місткості ринку, сезонність і циклічність споживання даного товару чи послуги, обсяги ринкової пропозиції і попиту на нього, рівні цінової еластичності, насиченості ринку, частки ринку окремих конкурентів, профілі основних ринкових сегментів, тощо)[2], а також показникам, що характеризують розвиток ситуації на даному конкретному підприємстві (наприклад, обсяги реалізації окремих товарних асортиментних груп чи торгових марок у динаміці із розбивкою по окремим сегментам ринку, рівень представленості товару чи торгової марки по регіонам, рівень лояльності споживачів, конкурентний профіль даної торгової марки, довжина, ширина, насиченість, гармонійність асортименту товарів підприємства, тощо)[3]. Їх групування, аналіз та інтерпретація також повинні відповідати логіці написання роботи та сприяти досягненню поставленої у преамбулі мети.

3. Висновки і рекомендації, отримані автором у результаті написання даної роботи, повинні узгоджуватися із останнім етапом алгоритму проведення маркетингового дослідження – прийняттям конкретного управлінського рішення, спрямованого на досягнення головної мети роботи. Внаслідок цього у них у стислому вигляді (обсягом до 3-х сторінок) повинні міститися головні висновки і рекомендації автора щодо досягнення поставленої у роботі мети, спрямованої на вирішення конкретної управлінської проблеми, пошук альтернативних варіантів розвитку бізнесу на перспективу, тенденцій розвитку ринкових параметрів чи характеристик.

Наприкінці курсової роботи необхідно навести список використаної літератури чи інформаційних джерел, досліджених автором у процесі її написання. За необхідності, великі форми звітності, вихідні масиви інформації, форми для фіксації первинної інформації та інші допоміжні матеріали розміщуються у додатках до контрольної роботи.

Формат подання курсової роботи. Курсова робота може бути оформленою у вигляді текстового документа формату MS Word або у вигляді презентації MS PowerPoint.

Курсова робота з дисципліни «Маркетингові дослідження» оцінюється окремо. Оцінювання відбувається після попереднього ознайомлення з нею викладача та наступного її захисту у встановлені згідно графіком навчального процесу терміни згідно відповідним вимогам до оцінювання курсових робіт, зазначених у «Методичних вказівках щодо виконання курсових робіт для студентів III та IV курсів спеціальності «Маркетинг»».

На захист курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» студент готує презентацію у формі короткого звіту про отримані результати проведеного ним власного дослідження у форматі MS PowerPoint.

 

Тематика курсових робіт з науки (дисципліни) “Маркетингова товарна політика”

1. .Економічна сутність маркетингу .

2. Зміст маркетингової діяльності підприємства.

3. Види маркетингу.

4. Головні концепції маркетингу

5. Номенклатура та асортимент товарного пропонування фірми.

6. Послуги та їх особливості.

7. Маркетингова політика ціноутворення.

8. Методи встановлення ціни.

9. Розгорнуте визначення якості товару.

10. Оцінювання якості продукції,

11. Показники якості продукції.

12. Управління якістю продукції.

13. Сутність та призначення стандартів ISO 9000 : 2000.

14. Рейтинг товару і порядок його визначення.

15. Маркетингове розуміння конкурентоспроможності товару.

16. Імідж товару та його значення для здобуття конкурентних переваг.

17. Імідж фірми та заходи "паблік рілейшинз".

18. Сучасна ринкова економіка та її інфраструктура.

19. Механізм функціонування ринку.

20. Потреби, попит і пропонування на ринку товарів та послуг.

21. Мікроекономічні теорії формування споживчих переваг.

22. Психологічні та соціологічні чинники вибору споживача.

23. Ідеї психоаналізу в сучасному маркетингу 24.Визначення потенціалу та місткості ринку.

25. Маркетингові дослідження споживачів, конкурентів і товару.

26. Призначення та зміст сегментування ринку.

27. Критерії сегментування ринку.

28. Методика вибору цільового ринку.

29. 3міст товарної політики підприємств маркетингової орієнтації.

З0. Стратегії товарної диверсифікації.

31. Значення розробки нової продукції в товарній політиці фірми.

32. Етапи планування нової продукції.

33. Етапи визнання споживачами нових товарів.

34. Дизайн нового товару.

35. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту.

36. Призначення та види ідентифікування продукції.

З7. Фірмовий стиль та його складові.

38. Призначення і функції упаковки.

39. Бренд та схеми його створення.

40. Штрихове кодування інформації.

 

Тематика курсових робітз науки (дисципліни) «Маркетинг послуг»

 1. Сутність та особливості сфери послуг в економічній системі.

 2. Сектор послуг як окрема складова суспільного виробництва.

 3. Закономірності зростання споживчого попиту на послуги та розвитку сектора послуг.

 4. Сутність та характеристика послуг.

 5. Сервісне підприємство як система продукування послуг.

 6. Відмінність процесів виробництва продуктів та послуг.

 7. Класифікація як спосіб конкретного визначення послуги.

 8. Міжнародна торгівля послугами.

 9. Умови входження на міжнародний ринок. Міжнародне регулювання ринку послуг.

 10. Національний ринок послуг. Види послуг.

 11. Гармонізація номенклатури і видів послуг до вимог ГАТС СОТ. Державний класифікатор продукції та послуг – ДК 016-97.

 12. Група консалтингових послуг з маркетингу.

 13. Бізнес – консалтинг.

 14. Торгівля ліцензіями і Ноу-Хау.

 15. Сервісні послуги.

 16. Види маркетингу у сервісній системі.

 17. Інтегрування маркетингу та процесу виконання послуг.

 18. Вивчення ринку і формування попиту на продукцію послуг.

 19. Принципи і методи сегментування послуг.

 20. Вибір стратегії і типології маркетингу послуг.

 21. Товарна форма послуг і її особливості.

 22. Розробка якості та цінності послуг.

 23. Якість послуги та обслуговування

 24. Конкурентноспроможність послуги .

 25. Роль стандартизації і сертифікації у сфері послуг.

 26. Способи збуту продукції послуг.

 27. Комунікаційна діяльність на ринку послуг та її аспекти.

 28. Маркетинг відносин.

 29. Фізичне оточення як концепція уречевлення послуг

 30. Система надання (доставки) послуги.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Али М. Практический маркетинг и паблик рилейшнз для малого бизнеса/Пер. с англ. под ред. А.Н. Андреевой. – СПб.: Издательский Дом ”Нева”, 2004. – 416с.

 2. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: НМЦВО Міністерства освіти і науки України, НВФ "Студцентр", 2001.

 3. Амблер Т. Практический маркетинг. – С-Пб: ПИТЕР, 1999. - 394 с.

 4. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. - М.- С-Пб.- К.: “Діалектика”, 2001. – 608 с.

 5. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая школа, 1995. – 255 с.

 6. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393с.

 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 156с.

 8. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

 9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. - С-Пб.: ПИТЕР, 1998. - 888 с.

 10. Лук”янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.посібник.- 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 11. Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы. К.: ”Альтерпрес”, 2002.-336с.

 12. Малхотра Нэреш Д. Маркетинговые исследования. М., СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 2002.

 13. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

 14. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер.с англ. СПб.: Питер, 2000.

 15. Старостина А.О. Маркетинговые исследования. М., Издательский дом «Вильямс», 2001.

 16. Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу.3-е изд-е./Пер. с англ. Под ред. Н.Н.Пашеной. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.-256с.

 17. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования . СПб., 2000.


[1] Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

[2] Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко; За наук. ред. А.В. Войчака. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с.

[3] Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник / В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, М.Ю. Антонченко. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2009. – 419 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!