Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1938 Методичні вказівки до практичних занять та курсової роботи з дисципліни Міжнародні фінанси, НТУУ КПІ

Методичні вказівки до практичних занять та курсової роботи з дисципліни Міжнародні фінанси, НТУУ КПІ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 

Методичні вказівкидо практичних занять та курсової роботи для студентів напряму підготовки: 6.030503 "Міжнародна економіка"

 

Київ – 2011

 

Міжнародні фінанси: Методичні вказівки до практичних занять та курсової роботи / Укладачі: В. М. Кочетков, І. М. Грінько // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 22 с.

 

ЗМІСТ 

І. Предмет, мета і завдання дисципліни

ІІ. Тематичний план

2.1. Розподіл навчального часу за темами

2.2. Зміст тем дисципліни "Міжнародні фінанси"

2.3. Практичні заняття

ІІІ. Курсова робота

3.1. Вибір теми курсової роботи

3.2. Тематика курсових робіт

3.3. Вибір об’єкта дослідження та визначення мети і задач

3.4. Розробка плану курсової роботи

3.5. Збір матеріалу для аналізу

3.6. Написання та оформлення курсової роботи

3.7. Подання роботи викладачу та її захист

ІV.Модульна контрольнаробота

V. Рейтингова система оцінювання знань

VI. Навчально-методична література

ДОДАТОК А

 

IПРЕДМЕТ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» відноситься до циклу фундаментальних, спрямована на формування у студентів комплексного розуміння сутності та елементів системи міжнародних фінансів, світового фінансового ринку і його сегментів.

Дисципліна «Міжнародні фінанси» базується на таких дисциплінах, як «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Міжнародна економіка».

Актуальність вивчення міжнародних фінансів обумовлена інтенсифікацією процесу глобалізації та інтеграції фінансових ринків, фундаментальними змінами в цій області у зв'язку з лібералізацією ринків капіталу, розвитком фінансової інфраструктури на базі сучасних інтернет-технологій, зростанням ролі міжнародних фінансів у світовому розвитку.

Міжнародні фінанси - це фінанси, що надійшли в міжнародний обіг і використовуються резидентами в економічних відносинах з нерезидентами. Міжнародні фінанси використовуються в міжнародних економічних відносинах, зовнішньому фінансуванні національних економік. Вони забезпечують економічні зв'язки між резидентами різних країн та їх співпрацю; відносини резидентів з міжнародними кредитними організаціями, банками і фондами в якості донорів, кредиторів або реципієнтів, позичальників; операції юридичних та фізичних осіб на міжнародних фінансових ринках, які дозволяють кредиторам або інвесторам отримувати дохід, емітентам - додаткові фінансові ресурси.

Міжнародні фінанси є складовою частиною світових фінансів, переважну частину яких утворюють внутрішні фінанси. До складу міжнародних фінансів входять фінансові кошти міжнародних та регіональних кредитних організацій також фінанси, що обертаються на міжнародних фінансових ринках і обслуговують відносини резидентів різних країн. До міжнародних фінансів відносяться і вкладення резидентів у міжнародні цінні папери власного уряду або національних корпорацій, інвестиції нерезидентів у внутрішні цінні папери і т. п.

Мета: формування системи знань в галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній, інвестиційній сферах на мікро- і макроекономічному рівнях.

Завдання: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів, світового фінансового ринку та його сегментів; використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь проводити міжнародні розрахунки.

Предмет - міжнародні фінансові потоки, їх взаємозв`язок та регулювання. 

2.2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 

Розділ 1. Тема 1.1.

Лекція 1. Система міжнародних фінансів.

Місце міжнародних фінансів у системі зовнішньоекономічних відносин.Предмет науки «Міжнародні фінанси». Функції міжнародних фінансів.Суб`єкти і система міжнародних фінансових відносин.Роль держави у міжнародних фінансах.Міжнародне фінансове право.Міжнародна фінансова політика.Основні напрямки сучасної політики України в галузі міжнародних фінансів. 

Розділ 1. Тема 1.2.

Лекція 2, 3. Еволюція світової валютної системи.

Поняття «валюта» та «валютна система».Види валютних систем та їх елементів. Біметалізм і монометалізм. Бреттонвудська валютна система. Смітсонівська угода. 

Розділ 2. Тема 2.1. Тема 2.2.

Лекція 4. Світовий фінансовий ринок та його структура.

Ямайська валютна система.Європейська валютна система.Міжнародні розрахункові грошові одиниці.Інфляція і валютний курс.

Валютні ринки та валютні операції. Організаційна структура світового фінансового ринку.Діяльність валютних відділів банків.Котирування валют.Валютна позиція банку.Валютний ринок. Валютні операції «спот». Строкові валютні операції. Форвардні операції. Операції «свот».Ринок ф`ючерсів. Валютні опціони.

Розділ 2. Тема 2.3.

Лекція 5. Особливості функціонування євроринку.

Особливості ринку євровалют, євроринки.Ринок капіталів.Світовий ринок облігацій. Ринок євро акцій.Ринок золота. 

Розділ 2. Тема 2.4.

Лекція 6, 7. Ринок міжнародних інвестицій.

Еволюція виводу капіталу.Поняття та сутність міжнародних інвестицій.Роль держави та приватного сектора у вивозі капіталу та інвестуванні коштів.Транснаціональні компанії в системі виводу капіталу та інвестуванні.Кредитні рейтинги. 

Розділ 3. Тема 3.1.

Лекція 8, 9. Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування. Класифікація міжнародного кредиту.Експортні кредити.Комерційні кредити.Суб`єкти та інструменти міжнародного ринку банківських кредитів. 

Розділ 3. Тема 3.2.

Лекція 10. Фінанси транснаціональних корпорацій. Фінансова система транснаціональних корпорацій.Модель фінансової системи.Ключові властивості фінансової системи.Міжнародні портфельні інвестиції. 

Розділ 3. Тема 3.3.

Лекція 11, 12 Міжнародні розрахунки та платіжний баланс.

Організаційні засади міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків: розрахунки векселями; розрахунки чеками; інкасова форма; документарний акредитив; банківські перекази; система відкритих рахунків; розрахунки з використанням пластикових карток. 

Розділ 4. Тема 4.1.

Лекція. 13. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. Міжнародний контроль за рухом капіталу.Формування спільних підходів до міжнародного інвестування та діяльність ТНК.Захист інвестицій.Глобальні податки. 

Розділ 4. Тема 4.2. Тема 4.3.

Лекція 14. Заборгованість у системі міжнародних фінансів. Зовнішня заборгованість: поняття, показники, суб`єкти.Підходи кредиторів до подолання кризи заборгованості країн, що розвиваються.Підхід боржників до подолання кризи заборгованості країн, що розвиваються.Поняття і напрями реструктуризації боргу.Вторинний ринок зовнішніх боргів.Реорганізація офіційного боргу.

Україна у світовому фінансовому ринку. Співпраця України із зарубіжними донорами на двосторонній та багатосторонній основі.Співпраця України із Всесвітнім банком.Діяльність Міжнародної фінансової корпорації в Україні. Співпраця України із Європейським банком реконструкції та розвитку.Динаміка зовнішнього боргу України. Кредитні відносини з Росією.Кредитування міжнародними організаціями.Позики на міжнародних ринках капіталу. 

ЗАВДАННЯ НА СРС 

Лекція 1. Що є предметом курсу «Міжнародні фінанси?» Яка соціально-економічна роль міжнародних фінансів? Хто може бути суб`єктом міжнародних фінансових відносин? Що входить в поняття «міжнародне фінансове право» Що таке валютна інтервенція? Як визначити рівень девальвації або ревальвації валюти? Що таке диверсифікація валютних резервів? 

Лекція 2, 3. Що входить до складу валютних цінностей? Що входить до складу валютних цінностей? Що таке валютний паритет і валютний курс? Який зв`язок між інфляцією та валютним курсом? Елементи національної, регіональної та світової валютної системи. 

Лекція 4. Основні принципи Бреттонвудської валютної системи. Основні принципи Ямайської валютної системи. Валютні операції «спот». Строкові валютні операції. Форвардні операції. Що таке «ф`ючерси»? Поясніть категорію «валютні опціони». 

Лекція 5. Що таке ринок матеріальних активів, ринок фінансових активів? Що таке валютна позиція? На які сегменти можна поділити фінансовий ринок? Які особливості ринку волют? Які особливості ринку євровалют? 

Лекція 6, 7. Вивіз капіталу та міжнародні інвестиції. Що таке вивіз капіталу? Що таке міжнародні інвестиції? Яка роль держави та приватного сектора у вивозі капіталу? Для чого розраховують кредитні рейтинги? Які характерні риси вільних економічних зон? 

Лекція 8, 9. Організаційні засади міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків. Що таке валюта ціни та валюта платежу? Баланси міжнародних розрахунків. Що відображається в балансі міжнародних розрахунків? Види балансів міжнародних розрахунків. У чому різниця між платіжним і розрахунковим балансами? Про що свідчить пасивне и активне сальдо торгового балансу? Методи балансування сальдо платіжного балансу. 

Лекція 10. Детально розглянути фінансову систему транснаціональних корпорацій. Оподаткування в системі міжнародних відносин. Елементи оподаткування. Прямі і непрямі податки. Напрями лібералізації міжнародної торгівлі.

Лекція 11, 12. Розгляньте операції пов’язані з розрахунком чеками. Поясніть, що таке «інкасова форма» та «документарний акредитив». Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему. Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями. 

Лекція 13. Проаналізуйте міжнародний контроль за рухом капіталу. Формування спільних підходів до міжнародного інвестування та діяльність ТНК. Що таке захист інвестицій? Дайте визначення поняттю «глобальні податки». Шляхи становлення національної валютно-фінансові системи України. Формування системи валютного регулювання та валютного контролю. Становлення валютного і фінансового ринку України. Сучасні проблеми функціонування національної грошової одиниці. 

Лекція 14. Поясніть суть вторинного ринку зовнішніх боргів. Обґрунтуйте поняття «реорганізація офіційного боргу». Які стратегічні напрями вдосконалення системи регулювання міжнародних відносин? Економічні умови та наслідки зростання нестабільності міжнародних фінансів. Основні напрями вдосконалення діяльності міжнародних фінансових інституцій. Розглянути й проаналізувати співпрацю України з МВФ та Всесвітнім банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, а також кредитні відносини з Росією.

 

2.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Практичні заняття з курсу «Міжнародні фінанси» передбачають засвоєння теоретичного матеріалу викладеного на лекціях, розв`язання задач, розрахунок показників, заповнення текстів. 

Розділ 1. Тема 1.1.

Практичне заняття № 1. Система міжнародних фінансів.

 1. Місце міжнародних фінансів у системі зовнішньоекономічних відносин.

 2. Предмет науки «Міжнародні фінанси».

 3. Функції міжнародних фінансів.

 4. Суб`єкти і система міжнародних фінансових відносин.

Практичне заняття № 2. Система міжнародних фінансів.

 1. Роль держави у міжнародних фінансах.

 2. Міжнародне фінансове право.

 3. Міжнародна фінансова політика.

 4. Основні напрямки сучасної політики України в галузі міжнародних фінансів. 

Ключові слова: міжнародні фінанси, світове фінансове середовище, фінансова революція, фінансова інновація, фінансовий інструмент, фінансова технологія, фінансовий інжиніринг, суб’єкти міжнародних фінансів, ЦБ, міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації.

Рекомендована основна література: [2, С. 15]; [7, С. 7-16]; [8, С. 10]; [9, С. 7].

Додаткова література: [10]; [16]. 

Розділ 1. Тема 1.2.

Практичне заняття № 3. Еволюція світової валютної системи.

 1. Поняття «валюта» та «валютна система».

 2. Види валютних систем та їх елементів.

 3. Біметалізм і монометалізм.

 4. Бреттонвудська валютна система.

 5. Смітсонівська угода.

Ключові слова: світова валютна система, валюта, національна, резервна, іноземна, тверда, конвертованість за поточними операціями, конвертованість за капітальними операціями, повна конвертованість, внутрішня конвертованість, зовнішня конвертованість, доларизація, золотий стандарт, золотодевізний стандарт, Європейська валютна система.

Рекомендована основна література: [1, С.14]; [2, С. 269]; [5, С. 27-30, 47 ]; [6, С. 71].

Додаткова література: [1]; [4];[21]. 

Розділ 2. Тема 2.1. Світовий фінансовий ринок та його структура.

Практичне заняття № 4.

 1. Ямайська валютна система.

 2. Європейська валютна система.

 3. Міжнародні розрахункові грошові одиниці.

 4. Інфляція і валютний курс. 

Ключові слова: фінансові ресурси світу, міжнародні фінансові активи, міжнародні валютно-фінансові потоки, світовий фінансовий ринок, міжнародний фінансовий ринок, міжнародний валютний ринок, міжнародний ринок банківських кредитів, міжнародний фондовий ринок, міжнародний ринок деривативів, міжнародний грошовий ринок, міжнародний ринок капіталів, євроринок, євровалюта, міжнародний рух золотовалютних резервів, міжнародний фінансовий центр, офшорний банківський центр, ринок золота.

Рекомендована основна література: [1, С. 181]; [2, С.141, 276]; [6, С. 74, 470]; [10, С.52].

Додаткова література: [18]; [20].

Написання модульної контрольної роботи. 

Розділ 2. Тема 2.2.

Практичне заняття № 5. Валютні ринки та валютні операції.

 1. Організаційна структура світового фінансового ринку.

 2. Діяльність валютних відділів банків.

 3. Котирування валют.

 4. Валютна позиція банку.

 5. Валютний ринок.

Практичне заняття № 6. Валютні ринки та валютні операції.

 1. Валютні операції «спот».

 2. Строкові валютні операції.

 3. Форвардні операції.

 4. Операції «свот».

 5. Ринок ф`ючерсів.

 6. Валютні опціони. 

Ключові слова: валютний ринок, валютний курс, валютне котирування, угода «спот», спот-курс, форвардний курс, фіксований валютний курс, плаваючий валютний курс, валютні операції спот, прямі форварди, ф’ючерсні контракти, опціони, арбітраж, валютні ризики, хеджування.

Рекомендована основна література: [2, С. 50]; [3, С. 107]; [4, С. 210-289]; [6, С. 130]; [7, С. 59].

Додаткова література: [1]; [10]. 

Розділ 2. Тема 2.3.

Практичне заняття № 7. Особливості функціонування євроринку.

 1. Євроринки. Особливості ринку євровалют.

 2. Ринок капіталів.

 3. Світовий ринок облігацій. Ринок євро акцій.

 4. Ринок золота. 

Ключові слова: євроринок, євровалюта, євробанк, євродепозит, євродолар, міжбанківський ринок, міжбанківська ставка пропозиції, ЛІБОР, депозитний сертифікат, єврокредит, іноземна облігація, єврооблігація, євронота, євро комерційні папери, гарантійний синдикат, платіжний агент, фінансовий агент, довірча особа, проста облігація, нота з плаваючою ставкою, конвертовані облігації, обмінні облігації, дериватив, ф’ючерсний контракт, форвардний контракт, позабіржовий ринок, опціон, валютний своп, відсотковий своп.

Рекомендована основна література: [2, С. 34- 44]; [6, С. 158, 198]; [9, С. 60].

Додаткова література: [1]; [5]. 

Розділ 2. Тема 2.4.

Практичне заняття № 8. Ринок міжнародних інвестицій.

 1. Еволюція виводу капіталу.

 2. Поняття та сутність міжнародних інвестицій.

 3. Роль держави та приватного сектора у вивозі капіталу та інвестуванні коштів.

 4. Транснаціональні компанії в системі виводу капіталу та інвестуванні.

 5. Кредитні рейтинги.

Практичне заняття № 9. Ринок міжнародних інвестицій.

 1. Державне регулювання та заохочення іноземних інвестицій. Вільні економічні зони.

 2. Роль міжнародних організацій в інвестиційному процесі.

 3. Венчурне фінансування.

 4. Міжнародні стандарти рахівництва (IAS). 

Ключові слова: міжнародні портфельні інвестиції, міжнародні прямі інвестиції, прямі зарубіжні інвестиції, офіційний капітал, приватний капітал, пайові (акціонерні) цінні папери, боргові цінні папери, політичний ризик, валютний ризик, капіталізація ринку, фондова біржа, міжнародна фінансова корпорація, Нью-Йоркська фондова біржа, світова федерація бірж, іноземні облігації, глобальні облігації, міжнародні облігації, внутрішні (національні) облігації, паралельні облігації, державні цінні папери, зрівнювальний податок на проценти, континентальна модель фінансової системи, портфель цінних паперів, портфель агресивного зростання.

Рекомендована основна література: [1, С. 155]; [2, C. 154]; [6, С. 200]; [7, С. 127]; [9, С. 66, 82].

Додаткова література: [1]; [9]; [14]. 

Розділ 3. Тема 3.1.

Практичне заняття № 10. Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування.

 1. Класифікація міжнародного кредиту.

 2. Експортні кредити.

 3. Комерційні кредити.

 4. Суб`єкти та інструменти міжнародного ринку банківських кредитів.

Практичне заняття № 11. Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування.

 1. Ціна активу на міжнародному ринку банківських кредитів.

 2. Синдиковані євро кредити.

 3. Процедура синдикування кредиту.

 4. Ціна синдикування кредиту і винагорода учасників.

 5. Суверенні боржники на ринку несек`юритизованих кредитів. 

Ключові слова: міжнародний кредит, міжнародний ринок банківських кредитів, валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту, кредитоспроможність, платоспроможність, регіональний ризик, хеджування, система рейтингу кредитів за якістю, рейтинг позичальників, кредит за відкритим рахунком, вексельний кредит, акцептний кредит, міжнародний лізинг, факторинг, форфетинг, сек’юритизація.

Рекомендована основна література: [5, С.183]; [6, С. 164-174]; [9, С. 120]; [11, С. 72].

Додаткова література: [10]; [21]. 

Розділ 3. Тема 3.2.

Практичне заняття № 12. Фінанси транснаціональних корпорацій.

 1. Фінансова система транснаціональних корпорацій.

 2. Модель фінансової системи.

 3. Ключові властивості фінансової системи.

 4. Міжнародні портфельні інвестиції. 

Ключові слова: транснаціональна корпорація, фінанси ТНК, управління фінансами ТНК, прямі зарубіжні інвестиції, декомпозиція ризику ТНК, регіональний ризик, зарубіжні підрозділи ТНК, внутрішні джерела фінансування ТНК, зовнішні джерела фінансування ТНК, фінансові зв’язки системи ТНК, міжнародна системи управління готівкою, роялті, трансфертна ціна, нетінг, кліринг, централізовані депозитарії, стратегія виплат, внутрішні системні кредити, податкові умови діяльності ТНК, валютний ризик, стратегія звітності, стратегія прискорення та затримки платежів, стратегія розподілу ризику.

Рекомендована основна література: [5, С. 369]; [6, С. 59-60, 418]; [8, С. 109].

Додаткова література: [11]. 

Розділ 3. Тема 3.3.

Практичне заняття № 13. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс.

1. Організаційні засади міжнародних розрахунків.

2. Форми міжнародних розрахунків:

2.1. Розрахунки векселями

2.2. Розрахунки чеками.

2.3. Інкасова форма. 

Практичне заняття № 14. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс.

2.4. Документарний акредитив.

2.5. Банківські перекази.

2.6. Система відкритих рахунків.

2.7. Розрахунки з використанням пластикових карток. 

Практичне заняття № 15. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс.

 1. Сутність балансів міжнародних розрахунків.

 2. Виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків.

 3. Види балансів міжнародних розрахунків.

 4. Структура платіжного балансу.

 5. Класифікація платіжного балансу.

 6. Методи балансування платіжного балансу. 

Ключові слова: міжнародні розрахунки, зовнішньоекономічний договір, валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій, авансові платежі, клірингові розрахунки, акредитив, інкасо, відкритий банківський рахунок, банківський переказ, банківський вексель, комерційна тратта, документарний переказний вексель для інкасування, консигнація, пластикова картка, баланс міжнародних розрахунків, розрахунковий баланс, платіжний баланс, рівновага платіжного балансу.

Рекомендована основна література: [1, С.221-262]; [6, С. 100-114]; [7, С. 189-192].

Додаткова література: [4]; [21]. 

Розділ 4. Тема 4.1.

Практичне заняття № 16. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин.

 1. Міжнародний контроль за рухом капіталу.

 2. Формування спільних підходів до міжнародного інвестування та діяльність ТНК.

 3. Захист інвестицій.

 4. Глобальні податки. 

Ключові слова: міжнародне фінансове право, фінансова політика, капітал, діяльність ТНК, інвестування, державний бюджет, податкова політика, інвестиції, податки, глобальні податки, інвестиційна політика, митна політика.

Рекомендована основна література: [6, С. 634-642, 652-658]; [8, С. 144].

Додаткова література: [5]. 

Розділ 4. Тема 4.2.

Практичне заняття № 17. Заборгованість у системі міжнародних фінансів.

 1. Зовнішня заборгованість: поняття, показники, суб`єкти.

 2. Підходи кредиторів до подолання кризи заборгованості країн, що розвиваються.

 3. Підхід боржників до подолання кризи заборгованості країн, що розвиваються. 

Практичне заняття № 18. Заборгованість у системі міжнародних фінансів.

 1. Поняття і напрями реструктуризації боргу.

 2. Вторинний ринок зовнішніх боргів.

 3. Реорганізація офіційного боргу. 

Ключові слова: консолідація позик, реструктуризація боргу, Лондонський клуб, Паризькій клуб, викуп боргу, сек’юритизація боргу, перенесення платежів, рекапіталізація, скорочення суми боргу, своп борг акції, сталий зовнішній борг, облігації Брейді, боргова стратегія, країна-донор, рефінансування боргу, конверсія боргу, ініціатива НІРС, борговий арбітраж.

Рекомендована основна література: [6, С.677- 687, 689-692]; [8, С. 150].

Додаткова література: [10]; [16]. 

Розділ 4. Тема 4.3.

Практичне заняття № 19. Україна у світовому фінансовому ринку.

 1. Співпраця України із зарубіжними донорами на двосторонній та багатосторонній основі.

 2. Співпраця України з МВФ.

 3. Співпраця України із Всесвітнім банком.

 4. Діяльність Міжнародної фінансової корпорації в Україні

 5. Співпраця України із Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Практичне заняття № 20. Україна у світовому фінансовому ринку.

 1. Динаміка зовнішнього боргу України

 2. Кредитні відносини з Росією.

 3. Кредитування міжнародними організаціями.

 4. Позики на міжнародних ринках капіталу. 

Ключові слова: іноземна валюта, національна валюта, консультативна фірма, МВФ, платіжний баланс, державний борг, Європейський союз, міжнародне кредитування, реструктуризація боргу, зовнішня торгівля, міжнародна ліквідність, державні резерви, монетарні показники, фінансова криза.

Рекомендована основна література: [6, С. 712-730]; [7, С. 254-260]; [8, С. 167].

Додаткова література: [18]; [20]. 

Практичне заняття № 21. Захист курсових робіт.

ІІІ. КУРСОВА РОБОТА 

Курсова робота з дисципліни «Міжнародні фінанси» завершує курс в цілому. Мета курсової роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» полягає в тому, щоб закріпити знання, набуті студентами в процесі теоретичного і практичного вивчення курсу. Завдання курсової роботи полягає в сприянні надбанню студентами фахового досвіду застосування основних фінансових інструментів, набуття вмінь проводити міжнародні розрахунки.

Виконання курсової роботи охоплює такі етапи:

1) вибір теми роботи;

2) вивчення літературних джерел;

3) збір інформації, необхідної для написання роботи;

4) аналіз матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій;

5) написання та оформлення роботи;

6) надсилання курсової роботи на рецензування на e-mail викладача.

Після усунення недоліків, курсову роботу необхідно вислати на e-mail викладача на повторне рецензування.

На захист курсова робота подається викладачеві у надрукованому вигляді. Захист курсової роботи відбувається в період залікової сесії. Якщо курсова робота не захищена, студент не допускається до іспиту.

При написанні роботи слід мати на увазі, що теоретичним питанням доцільно відвести не більше 25% її обсягу, а 75% тексту повинні містити наслідки аналітичного дослідження та пропозиції щодо використання виявлених резервів та покращення міжнародної фінансово-господарської діяльності. Курсова робота, що написана лише на основі літературних джерел, без конкретних показників до захисту не допускається і повертається студенту на доопрацювання. 

3.1. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою індивідуального завдання студентів є надбання навичок самостійного засвоєння теоретичних принципів та методології фінансового менеджменту і аналізу в галузі міжнародного фінансового ринку, міжнародних інвестицій, валютних операцій, міжнародних розрахунків, складання платіжних і розрахунків, складання платіжних і розрахункових балансів.

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом самостійно, керуючись орієнтовно тематикою, складеною викладачем. Вибираючи тему роботи, студент може отримувати необхідну консультативну допомогу викладача.

Курсові роботи, виконані за незатвердженими темами, не розглядаються. 

3.2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1.Сучасна політика України в галузі міжнародних фінансів.

2. Відкритість економіки країни: сутність і показники.

3. Паритет валюти та його форми на різних етапах розвитку валютних систем.

4. Роль попиту та пропозиції у визначенні валютного курсу. Рівноважна ціна валюти.

5. Кон`юктурні та структурні чинники, що зумовлюють коливання валютних курсів.

6. Національна валютна система України.

7. Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку.

8. Проблеми державного регулювання міжнародного фінансового ринку.

9. Інструментарій міжнародного валютного ринку.

10. Інструментарій міжнародного ринку капіталів.

11. Передумови виводу капіталу.

12. Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні.

13. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в Україні

14. Фінансовий менеджмент підприємств з іноземним капіталом.

15. Валютні та кредитні ризики. Їх страхування.

16. Міжнародний фінансовий лізинг.

17. Факторинг у галузі міжнародних фінансів.

18. Форфетування в галузі міжнародних фінансів.

19. Платоспроможність боржників та її оцінювання.

20. Проблеми зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі. Шляхи їх вирішення.

21. Зовнішня заборгованість провідних індустріальних країн.

22. Розрахунки векселями у міжнародних економічних відносинах.

23. Розрахунки за допомогою інкасо у міжнародних економічних відносинах.

24. Розрахунки за допомогою документарних акредитивів у міжнародних економічних відносинах.

25. Розрахунки на компенсаційній основі у міжнародних економічних відносинах.

26. Договірні гарантії у міжнародних розрахунках.

27. Способи визначення сальдо платіжного балансу.

28. Динаміка платіжного балансу України та його вплив на фінансово-економічний стан країни.

29. Непряме оподаткування в Україні операцій зовнішньоекономічної діяльності.

30. Пряме оподаткування в Україні доходів, пов`язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.

31. Офшорні зони та їх роль у міжнародних відносинах на сучасному етапі.

32. Лібералізація міжнародної торгівлі.  

3.3. ВИБІР ОБ`КТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАДАЧ 

Студент самостійно повинен визначити задачі та об`єкт дослідження, на матеріалах звітності якого будуть проведені відповідні розрахунки.

Метою курсової роботи можуть бути – вивчення, систематизація, узагальнення економічних знань з обраної теми, удосконалення існуючих методів, методик, підготовка рекомендацій щодо поліпшення діяльності визначеного об`акта дослідження.

Виходячи з мети дослідження, студент визначає коло задач, вирішення яких допоможе досягти поставленої мети.

Важливим етапом виконання курсової роботи студентом є складання бібліографії та вивчення літератури по обраній темі.

Обов`язковим є включення до бібліографічного списку актів України, нормативних документів Національного банку України, що регламентують грошово- і кредитно-фінансову сферу, монографій і журнальних статей, також начальних посібників та інших джерел, що торкаються досліджу вальної теми.

Літературні джерела студент повинен вивчати таким чином, аби в тексті курсової роботи можна було зробити аналітичний огляд цих джерел.

При цьому студент повинен робити посилання на номер літературного джерела, з якого взята інформація, в квадратних дужках. При дослівному цитуванні тексту крім номера джерела вказується і номер сторінки.

3.4. РОЗРОБКА ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Після вивчення нормативних і літературних джерел студент складає план написання курсової роботи за затвердженою темою. При обґрунтуванні плану доцільно дотримуватись орієнтовної структури курсової роботи, що повинна містити такі складові:

1. Вступ (1-3 сторінки), в якому обґрунтовується актуальність обраної теми, формулюється мета і завдання курсової роботи, проводяться основні характеристики діяльності досліджуваного об`єкту.

2. Теоретична частина (до 10 сторінок) виконується на основі літературних джерел та нормативних актів. В ній студент повинен розкрити економічне значення дослідження, дати характери стику сучасних напрямків розв`язання досліджуваної проблеми в Україні та за її межами; обрати власний напрямок вирішення витання та обґрунтувати його доцільність.

3. Основна частина (до 20 сторінок) – включає безпосередньо економічний аналіз окремих напрямків діяльності вибраного об`єкта і охоплює організацію і методику проведення аналізу, систему показників, інформаційне забезпечення, методи аналітичної обробки інформації, способи узагальнення результатів аналізу та обґрунтування управлінських рішень. Текст основної частини поділяється на розділи чи параграфи, що послідовно розкривають зміст роботи.

4. Висновки (3-4 сторінки) включають підсумкові узагальнення і пропозиції, зроблені студентом за наслідками виконання курсової роботи за обраною темою.

5. Список використаної літератури вимагає перелік законодавчих актів України, нормативно-правових документів НБУ, положень, інструкцій, методичних вказівок та інших джерел нормативно-довідкової інформації, а також монографій, наукових статей, підручників, навчальних посібників тощо, до яких безпосередньо звертався студент у процесі виконання курсової роботи.

6. Додатки включають копії форм бухгалтерської звітності, дані аналітичного обліку, громіздкі таблиці, які не наведені в основній частині курсової роботи. Окремий документ повинен бути пронумерований як «Додаток». 

3.5. ЗБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

Для написання курсової роботи необхідно зібрати певну інформацію, практичний матеріал, що логічно доповнює теоретичні положення роботи. З цією метою слід

Насамперед чітко визначити перелік усіх необхідних показників, що сприятимуть кращому теоретичному матеріалу, і за результатами розрахунків підтвердити теоретичні висновки.

Визначивши ці показники, треба зібрати документально обґрунтовані їх величини:

- за планами (нормативами);

- фактичні за досліджувальний період;

- за попередні 2 роки до досліджуваного періоду;

- у разі, колі не можливо отримати дані за попередні роки (внаслідок невідповідності методики розрахунку показників, комерційної таємниці тощо) можна використовувати дані за декілька кварталів поточного року.

Зібрана інформація повинна бути достовірною та обґрунтованою.

Практичні завдання необхідно впорядкувати та систематизувати. Результати аналізу у вигляді таблиць, схем, графіків і т.д. викладають у відповідних розділах чи додатках до курсових роботи.

3.6. НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При написанні курсової роботи слід мати на увазі, що аналіз діяльності банків є важливою функцією фінансового менеджменту у банківській сфері. Він характеризується та відрізняється від інших управлінських функцій насамперед тим, що забезпечує розроблення стратегії і тактики діяльності банку, пошук шляхів підвищення ефективності господарювання та прийняття управлінських рішень.

Курсову роботу виконують у друкованому виді (25-30 сторінок) українською мовою на папері стандартного формату А4. Текст розміщують лише на одному боці аркуша, дотримуючись таких розмірів поля: лівого – 30 мм, правого – 10мм. Після титульної сторінки розміщують зміст роботи, вступ, основний матеріал за розділами, висновок, список використаної літератури, додатки.

Кожний розділ та підрозділ курсової роботи повинен мати змістовий заголовок. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, включно з ілюстраціями та таблицями. Порядковий номер сторінки проставляється арабськими цифрами у середині верхнього поля. На титульному листі номер сторінок не ставлять.

Всі таблиці, наведені в тексті, повинні мати назву, яка пишеться вгорі над таблицею, обов`язково вказуються одиниці виміру. Схеми, графіки, діаграми, гістограми підписується як рисунок внизу (Рис.1 «…»). Таблиці і рисунки слід розміщувати по тексту відразу після першого згадування про них, якщо дозволяє місце на сторінці. При перенесенні таблиці на наступну сторінку роботи шапка таблиці повторюється і над нею пишуться слова «Продовження таблиці…» з зазначенням її номера. Якщо ж така шапка громіздка, то її можна не повторювати, а тільки пронумерувати графи і повторювати їх нумерацію на наступній сторінці

Формули нумеруються. Номер формули слід брати в дужки і розміщувати в тексті на правому полі на рівні нижнього рядка формули, до якої він відноситься . При посиланні на формулу в тексті необхідно вказувати її повний номер в дужках таким чином «у формулі (1.1)…». В експлуатації формул значення символів і числових коефіцієнтів треба наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони вказані у формулі. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка.

Список використаної літератури та інших джерел інформації слід роботи у послідовності, визначеній бібліографічними стандартами. Так спочатку необхідно вказувати назви законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України, потім – Укази Президента України, а далі в хронологічній послідовності – назви постанов Уряду України та інших нормативних документів.

Після зазначення джерел вказувати назви нормативних документів, що регулюють грошово-кредитні відносини, фінансово – господарську діяльність економічних суб`єктів, положення, інструкції, методики з бухгалтерського обліку і звітності, контролю та економічного аналізу, затверджені органами виконавчої влади. Національним банком України, органами державного і господарського управління та місцевого самоврядування. 

3.7. ПОДАННЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

Виконана студентом курсова робота подається на рецензування науковому керівнику. При позитивній оцінці вона допускається до захисту, при негативній - повертається студенту для усунення недоліків.

Студент повинен усунути вказані в рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов`язково додається.

Якщо робота допущена до захисту, студент повинен ознайомитись з рецензією та підготуватись до захисту. При цьому він мусить підготувати відповіді на питання, згадані у рецензії та показати виправлені у роботі недоліки, відмічені керівником.

Захист курсової роботи проводиться в терміни, передбачені учбовим планом. При оцінці курсової роботи береться до уваги її зміст, якість виконання, навички студента пов`язувати теоретичні знання з практикою, а також повнота і точність відповідей на запитання.

Студенти, які своєчасно не виконали курсової роботи або не захистили її, до іспиту з курсу «Міжнародні фінанси» не допускаються. 

 

ІV. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТИ 

Для перевірки знань студентів та стимулювання вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» проводиться модульна-контрольна робота в період атестацій. 

ТИПОВІ ВАРІАНТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант 1

 1. Наведіть модель світового фінансового середовища.

 2. Охарактеризуйте поняття фінансових центрів та передумови їх створення.

 3. Що таке котирування? Поясніть відмінність між прямим та непрямим котируванням.

 4. На яких засадах функціонувала Паризька валютна система?

 5. Розрахуйте крос-курс американського долара щодо англійського фунта стерл., якщо курс євро в Америці становить  1.325 дол., а курс євро у Великобританії – 0.831 фунт. ст. 

Варіант 2

 1. Охарактеризуйте світовий фінансовий ринок та його елементи.

 2. Назвіть та коротко охарактеризуйте найбільші світові валютні біржі.

 3. Поясніть, що таке база котирування, валюта котирування, курси bid та offer.

 4. На яких принципах базувалась Бреттон-Вудська валютна система?

 5. Розрахуйте курс продавця, якщо курс покупця 1 дол. = 5.31 грн. , а маржа обмінної операції дорівнює 1.5%. 

Варіант 3

 1. Охарактеризуйте світові фінансові потоки у глобальному середовищі.

 2. Як історично сформувався Лондонський фінансовий центр?

 3. Що таке маржа обмінної операції? Наведіть формулу розрахунку маржі.

 4. Назвіть основні характеристики Ямайської валютної системи.

 5. Мексиканська компанія уклала контракт з американською  фірмою на поставку в Америку товару на суму 350000 америк. дол. Курс долару в Мексиці зріс з 3.05 до 3.12 песо. Визначте, чи буде таке зростання вигідним мексиканській компанії, чи ні. Розрахуйте величину прибутку (збитку). 

Варіант 4

 1. У чому проявляється глобалізація світового фінансового середовища? Які її наслідки?

 2. Що спричинило швидкий розвиток фінансових ринків Азії?

 3. Поясніть суть терміну «фіксінг»?

 4. Охарактеризуйте принципи Європейської валютної системи.

 5. Українська компанія уклала угоду на поставку 200 т. борошна німецькій фірмі по 800 євро за тону. Курс євро впав з 7.1 до 7.05 грн. Визначте, чи буде таке зростання вигідним мексиканській компанії, чи ні. Розрахуйте величину прибутку (збитку).

Варіант 5

 1. Охарактеризуйте поняття валютного ринку.

 2. Відмінності між організованим та неорганізованим валютними ринками.

 3. Охарактеризуйте особливості ф’ючерсного ринку.

 4. Наведіть чинники, що зумовили формування ринку євродолара.

 5. Укладено форвардний контракт на суму 250 тис. амер. долл., форвардний період становить 4 міс. На дату укладання угоди на ринку діяли: спот-курс – 5, 11 грн. за долл.; облікова ставка НБУ – 9%; ставка за долл. – 6.7%. Розрахувати форвардний валютний курс та суму виплат клієнту банком, якщо на дату розрахунків спот-курс – 5.05 грн. за долл. 

Варіант 6

 1. Назвіть види операцій на валютних ринках.

 2. Що собою являє міжбанківський валютний ринок? Наведіть основні його сегменти.

 3. Що собою являє форвардний ринок?

 4. Наведіть чинники привабливості ринку євровалют.

 5. Брокер прийняв замовлення від клієнта на укладання тримісячного ф’ючерсного контракту на купівлю 10000 долл. США за ціною 5.12 грн. за долл. Гарантійна застава – 10% від суми покупки. У день виконання ф’ючерс був закритий за курсом котирування 5.14 грн. за долл. Визначити прибуток (збиток) покупця та продавця ф’ючерса. 

Варіант 7

 1. Назвіть головні функції валютних ринків.

 2. Що собою являють своп-ринки?

 3. Наведіть функції євровалютного міжбанківського ринку.

 4. Охарактеризуйте різновиди валютних ризиків.

 5. Укладено форвардний контракт на суму 300 тис. амер. долл., форвардний період становить 6 міс. На дату укладання угоди на ринку діяли: спот-курс – 5.08 грн. за долл.; облікова ставка НБУ – 8%; ставка за долл. – 7%. Розрахувати форвардний валютний курс та суму виплат клієнту банком, якщо на дату розрахунків спот-курс – 5.10 грн. за долл.

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Загальна оцінка по дисципліні з урахуванням різних видів робіт:

1. Участь в лекційній роботі – 20 %.

2. Розрахунки показників, розв`язання задач тощо, на практичних заняттях – 40 %.

3. Підсумковий іспит – 40 %.

Рейтингова оцінка з дисципліни RD формується як сума балів поточної успішності навчання (з урахуванням заохочувальних та штрафних) Rc та екзаменаційних балів Re.

1. Практичні заняття:

- глибоке володіння матеріалом, змістовні доповіді з питань, що виносяться на семінарське заняття – 3 бали;

- активна участь у роботі семінару – 2 бали;

- участь у робі семінару – 1 бал;

- пропуск семінарського заняття без поважної причини - -1 бал.

2. Модульна контрольна робота складається з 10 завдань:

- правильно виконане завдання, змістовно викладений матеріал – 2 бали;

- наявність незначних недоліків у виконанні завдання – 1 бал;

- не вірна відповідь – 0 балів.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 20 балів.

3. Заохочувальні та штрафні бали.

Для стимулювання самостійної пошукової роботи студентів впроваджуються заохочувальні бали за прийняття участі в роботі наукової конференції:

- обґрунтування позиції автора, активна участь у роботі конференції – 5 балів;

- позитивні відгуки оргкомітету – 3-4 бали;

- «читання з листа», відсутність власної позиції, недостатнє володіння матеріалом – 2 бали;

- тези без виступу – 1 бал.

4. Екзаменаційний контроль здійснюється на основі виконання студентом екзаменаційної роботи, що складається з двох теоретичних завдань та одного комплексного практичного завдання.

Теоретичне завдання оцінюється від 0 до 10 балів:

- завдання виконано правильно матеріал розкритий повністю – 10 балів;

- правильна відповідь, але не повністю розкритий матеріал – 6-8 балів;

- завдання виконано не повністю, є суттєві недоліки – 5 балів;

- завдання виконано невірно – 0 балів.

Практичне завдання оцінюється від 0 до 20 балів відповідно до наступних критеріїв:

- завдання виконано повністю, дана вірна відповідь – 20 балів;

- завдання виконано вірно, але є недоліки у підрахунках – 10-15 балів;

- завдання виконано неповністю, є суттєві недоліки – 6-8 балів;

- завдання виконано невірно – 0 балів.

Максимальна кількість балів, що можна отримати на екзамені Re max = 10 x 2 + 20 = 40 балів.

Розрахунок шкали рейтингу.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає.

При цьому максимальне значення Rc без урахування заохочувальних та штрафних балів дорівнює: Rс max = 2 x 20 + 20 (МКР) = 60 балів.

Максимальне значення балів на екзаменів: Rе max = 40 балів.

Максимальне значення RD дорівнює: RDmax = Rcmax + Remax = 100 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:

Таблиця 3 

Оцінка ESTS

та визначення

Кількість балів

Традиційна оцінка

А

96-100

Відмінно

В

81-95

Добре

С

76-80

D

71-75

Задовільно

Е

68-70

FX

< 64

Незадовільно

F

Rc < 30

Не допущено до екзамену

  

VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна:

 1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 409 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 170 років).

 2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 494 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 3. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – К.: Видавничий центр «ДрУк», 2002. – 320 с.

 4. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. по­сібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 392 с.

 5. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць; За заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. О.М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 557 с.

 6. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 7. Оспіщев В.І., Близнюк О.П., Кривошей В.В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 335 с.

 8. Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с.

 9. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 10. Софіщенко І.Я. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 200 с. 

Додаткова:

 1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 409 с.

 2. Бункина М.К. Валютний ринок.- М.: АО «ДИС», 1995. – 112 с.

 3. Вейсвейллер Р. Возможности и техника операций на финансових и товарних рынках: Пер. с англ. – М.: «Церих - ПЭЛ», 1995. – 208 с.

 4. Звонова Е. А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. – М.: ОАО НПО «Экономика», 2002. – 328 с.

 5. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях. – К.: МАУП, 2003. – 292 ст.

 6. Коникс Р. Практическое руководство по биржевым операциям с валютой.– М.: «Церих», 1991. – 160 с.

 7. Кочетков В.М. Оцінка ринкової вартості банку як ділового підприємств: монографія / В.М. Кочетков, Ю.С. Комарицький. – МУФ, 2009. – 175 с.

 8. Кочетков В.М.Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 300 с.

 9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебн./ Под ред. Л.Н.Красавиной.– М.: Финансы и статистика, 1994.–592с.

 10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Ученик / Под ред. Л. Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2002.-608 с.

 11. Міжнародні валютно - кредитні відносини: Підручник / За ред. А.С.Філіненка. – К.: Либідь, 1997.–208 с.

 12. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / За заг. ред. М.І.Савлука.– К.: КНЕУ, 2002.– 392с.

 13. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учеб./Науч. ред. В.В.Круглов – М.: ИНФРА – М, 1998.– 432 с.

 14. Пебло М. Международые экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр./ общ. ред. Н.С.Бабинцевой. – М.: Прогресс, Универс, 1994.

 15. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. – М.: ИНФРА – М, 1996.– 224 с.

 16. Ревинский И.А. Международная экономика и мировые рынки: Учеб. пособие/И.А. Ревинский. – Новосибирск: НГПУ,1998. – 350 с.

 17. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616с.

 18. Федякина Л. Н. Международные финансы. – СПб.: «Питер», 2004. – 560 с.

 19. Хэррис Дж. Мэнвилл. Международные финансы: Пер. с англ. – М.:Информ. – издат. дом «Филинъ», 1996.– 296с.

 20. Шмырёва А. И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб.: «Питер», 2002. – 272 с.

 21. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1999. - 359 с. 

Електронні ресурси:

 1. http://finance.ua – український фінансовий портал.

 2. http://www.kmu.gov.ua – сервер Кабінету Міністрів України.

 3. http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

 4. http://www.nbuv.gov.ua

 5. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

 6. http://zakon.rada.gov.ua – сервер Верховної Ради України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!