Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1933 Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи зі спеціальності Правознавство, МНТУ ім. акад. Ю. Бугая

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи зі спеціальності Правознавство, МНТУ ім. акад. Ю. Бугая

« Назад

Міністерство освіти і науки України

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

   

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

за освітньо – кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТ

зі спеціальності: 7.03040101 «Правознавство»

  

Київ 2014

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» // О.А.Мірошниченко – Чернігів, 2014. – 24 с.

 

ЗМІСТ

1. Вимоги до державної атестації спеціалістів

2. Мета і завдання дипломної роботи

3. Загальна структура дипломної роботи

4. Зміст дипломної роботи спеціаліста

5. Вимоги до дипломної роботи

6. Порядок оформлення дипломної роботи

7. Порядок виконання дипломної роботи

8. Зaxиcт та оцінювання диплoмниx робіт спеціаліста

Додатки

Додаток А. Форма титульної сторінки дипломної роботи

Додаток Б. Завдання на дипломну роботу студенту

Додаток В. Анотація

Додаток Г. Рецензія на дипломну роботу

Додаток Д. Орієнтовний зміст дипломної роботи

Додаток Е. Орієнтовна тематика дипломних робіт


1. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ 

1.1. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» встановлюють вимоги, які забезпечують визначення рівня здатності вирішувати складні завдання і проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій на основі знань, умінь, комунікацій автономності і відповідальності.

1.2. Державна атестація – це процес установлення відповідності якості вищої освіти, рівня здобутих професійних компетенцій випускника університету вимогам галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

1.3. Державна атестація здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки з дотриманням дидактичних принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики.

1.4. Принципами формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» є: уніфікація, комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, актуальність, інноваційність, інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об'єктивність і відкритість, валідність, варіативність.

1.5. Державна атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості загальних та професійних компетенцій спеціаліста, передбачених галузевими стандартами вищої освіти України зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

1.6. У процесі діагностування застосовується захист випускної кваліфікаційної роботи – дипломної роботи спеціаліста.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота – це самостійне дослідження виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним елементом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного аналізу певного об’єкту, феномену, явища, процесу, іншого, виділення різних аспектів, показу його зв’язків з іншими явищами.

Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над дипломною роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних аспектів об’єкту дослідження, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основні завдання дипломної роботи:

– вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

– проведення всебічної діагностики проблеми із застосуванням сучасного інструментарію;

– розробка та оцінка можливих підходів до вирішення визначених проблем;

– обґрунтування пропозицій щодо вирішення поставлених проблем.

Особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, специфіки об’єкту дослідження та інших обставин.

 

3. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Дипломна робота спеціаліста складається із:

– титульного аркуша;

– завдання на дипломну роботу (лише для «Економіки та підприємництва» та «Нафтогазової інженерії та комп’ютерних наук»);

– анотації та ключових слів – українською та англійською мовами;

– змісту;

–переліку умовних позначень (за потреби);

– вступу;

– основної частини;

– висновків та пропозицій;

– переліку використаних джерел;

– додатків.

Подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи та рецензія на дипломну роботу додаються.

3.2. Рекомендований обсяг дипломної роботи спеціаліста – 100-120 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових як вступ, висновки та пропозиції – до 5-6 сторінок). До цього обсягу не включено список використаних джерел та додатки.

 

4. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТА

Зміст дипломної роботи визначається її темою.

4.1. Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і оформлюється відповідно до вимог, установлених університетом (додаток А).

4.2. Завдання на дипломну роботу (додаток Б) складається студентом разом з науковим керівником, підписується ним та затверджується завідувачем кафедри.

4.3. В анотації – 1-2 сторінка (обсягом до 500 знаків) – зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної роботи, основний зміст та результати дослідження. Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7.

Анотація повинна бути написана українською та однією з іноземних мов (переважно – англійською), розміщуватися на окремому аркуші разом з ключовими словами та передувати змісту (зміст та оформлення мають бути ідентичними) (додаток В).

Анотація підписується викладачем-консультантом від кафедри іноземної мови.

4.4. Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то перелік умовнихпозначень може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після анотації та списку ключових слів.

Перелік слід друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою наводяться скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування.

4.5. Зміст – 1-2 сторінки – дипломної роботи відображається в плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле в логічній послідовності.

Зміст (план) розміщують безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки.

Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

4.6. У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження, актуальність проведення і мета досліджень у обраному напрямі, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень, зв'язок з іншими роботами.

Обсяг вступу, зазвичай, не повинен перевищувати 5 – 6 сторінок.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень з теоретичної та практичної точки зору.

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

Об'єкт дослідження визначається разом з вибором теми і відображає: певні процеси, стани, якості, відносини, тощо. Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю на питання: що розглядається?

Предмет дослідження позначає аспект розгляду об’єкта, дає уявлення про те, як розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження?

Метод – сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, досягнення певних результатів.

Методика – розглядається як безпосереднє втілення методу дослідження.

4.8. Зміст основної частини дипломної роботи викладають за розділами.

Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти.

Теоретична та аналітична частини повинні виконуватися на основі ретельного вивчення літературних джерел щодо об’єкта дипломної роботи. Джерелами потрібної інформації можуть бути підручники, навчальні посібники, фахові журнали, монографії, статистичні довідники, нормативно-правові матеріали тощо. Запозичена з різних джерел інформація повинна бути творчо перероблена і тільки після цього використана при виконанні дипломної роботи.

Матеріали теоретичної частини повинні бути взаємопов’язані з іншими розділами дипломної роботи, а тому дослідження повинні проводитися зурахуванням сучасного стану об’єкта, процесу чи методу.

Отримані результати повинні бути оформлені у вигляді моделей, математичних розрахунків, висновків, шляхів розв’язання проблеми, а потім усі ці матеріали повинні бути використані при написанні наступних розділів дипломної роботи.

Емпірична частина складається з одного чи двох розділів, у яких міститься:

– обґрунтування гіпотези дослідження;

– загальна характеристика об'єкта, методів дослідження, структура дослідження;

– послідовність проведення емпіричного дослідження;

– загальна характеристика методів статистичного аналізу, що використані в роботі;

– результати емпіричного дослідження у вигляді таблиць, малюнків;

– аналіз отриманих в результаті емпіричного дослідження даних;

– співставлення їх з даними, отриманими в інших дослідженнях.

Емпірична частина обов’язково повинна містити параграф, присвячений охороні праці( тільки для студентів факультету «Нафтогазової інженерії та комп’ютерних наук»). Зміст параграфу (5-7 сторінок) обумовлюється особливостями професійної діяльності досліджуваних та містить питання охорони праці, правила надання першої медичної допомоги потерпілим і правила поведінки у разі виникнення аварії (відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці"). Необхідно описати, які заходи впроваджені на підприємстві службою

4.8. У висновках та пропозиціях містяться підсумки проведенного дослідження, основні наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Висновки формулюються відповідно до поставлених завдань.

Власні пропозиції щодо розв'язання проблемних питань відповідного об'єкта дослідження повинні кореспондуватися з висновками.

4.9. У додатках наводяться допоміжні матеріали: розширені таблиці, проміжні розрахунки, копії документів, ілюстрації допоміжного характеру, програмне забезпечення для розв’язання задач тощо.

4.10. До переліку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання. Список складається із нормативних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної літератури, фахових видань, електронних ресурсів. До нього не включаються підручники, навчальні посібники. Вимоги до оформлення списку використаних джерел наведені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

4.11. Дипломна робота оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

 

5. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Дипломна робота спеціаліста повинна мати цілісний, логічний, доказовий і аргументований характер, містити аналіз проблеми дослідження, реальні обґрунтовані пропозиції щодо вирішення проблеми.

5.2. Тема дипломної роботи повинна відображати проблематику напрямів діяльності й основних функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності спеціаліста.

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному рівню розвитку науки і практики.

Вибір теми дипломної роботи є початком дипломування. Ознайомлення студентів з орієнтовною тематикою дипломних робіт проводиться кафедрою на початку осіннього семестру. Тема роботи також може бути запропонована керівництвом організації, яка визначена базою переддипломної практики студента. Тему дипломної роботи може запропонувати й сам студент, обгрунтувавши її доцільність та актуальність.

5.3. Після узгодження теми студент пише заяву про її затвердження, а потім розробляється план дипломної роботи.

Тема дипломної роботи подається студентом і науковим керівником роботи завідувачу кафедри для затвердження. Остаточно теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження ректором тем дипломних робіт не дозволяєтьсявносити будь-які зміни до назв тем.

Керівник дипломної роботи не має права надавати відгук на дипломну роботу, а завідувач кафедри допускати дипломну роботу до захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором.

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6.1. Загальні вимоги

Дипломні роботи спеціаліста, як правило, виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст дипломної роботи треба писати в безособовій манері. Не можна при написанні використовувати займенник «я», його треба замінювати на «ми», - оскільки це спільна ваша робота з науковим керівником. Більш доцільним є використання безособових фраз, наприклад, «було встановлено», «як вже було зауважено вище», «звернемо увагу на те, що ... », «окремо потрібно наголосити на тому, що ...», «наступним кроком буде розгляд / обговорення такого аспекту проблеми» і т. ін.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги не менше таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Розмір абзаца – 5 знаків (1,25 см).

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (ЛІТЕРАТУРИ)», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна дорівнювати 2 рядки.

Кожен розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

6.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Підписи розділів «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (ЛІТЕРАТУРИ)», «ДОДАТКИ» подаються у тексті без додавання порядкового номеру.

Порядковий номер розділу ставлять тільки після слова «РОЗДІЛ», наприклад, «РОЗДІЛ 1». Після номера розділу крапку не ставлять, заголовок розділу друкують з нового рядка.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рисунок 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією в центрі.

Якщо таблиця або рисунок (схема, діаграма) займаються більше ніж 2/3 сторінки, їх поміщають у додатки, а в тексті роботи на них робиться посилання.

Слідкуйте, щоб на рисунках/у таблицях не було скорочень або незрозумілих уривків слів.

Зверніть увагу, що підпис зроблено внизу, підписані всі всі, всі стовбці даних, збоку зазначено, які кольори відповідають групам досліджуваних. І головне запам’ятайте, що це «рисунки», а не «малюнки»!!!!

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Приклад 

“Xi = S{bij·Fj} + ci· Uj + ej, j = 1,..., k; i=1,...,m; k< m,    (2.1) 

де Xi – вихідні перемінні;

Fj – загальні фактори;

Ui – специфічні фактори;

ej – випадкові помилки.

7.10.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “х”.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад 

f1( x, y ) = S1 і S1 ≤ S1max ,         (1.1)

f2( x, y ) = S2 і S2 ≤ S2max .         (1.2) 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

2. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.

6.3. Таблиці

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки надїї першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер, наприклад: «Продовження таблиці 1.2» . 

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.2

Результати дисперсійного аналізу показників комунікативної толерантності та толерантності до невизначеності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:*– показники, за якими існують статистично достовірні відмінності.

6.3. Посилання

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі. Посилання в тексті дипломної роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел. Наприклад: «більшість вчених розглядає проблему фобій як актуальну [1, 23-28, 45, 178]».

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером, наприклад: «рисунок 1.2», на формули – порядковим номером формули в дужках «… у формулі 1.2», «… в таблиці 1.2».

6.4. Додатки

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Над заголовком праворуч малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера на позначення послідовності. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б), за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

6.5. Перелік використаних джерел (літератури)

Перелік використаних джерел будують у порядку появи посилань утексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:

1. Посилання на книгу:

один автор:

Максименко С.Д. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) / С.Д. Максименко. – К.: Главник, 2005. – 112 с.

2–3 автори:

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк , В.І. Юрченко. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

2. Посилання на статтю:

– в журналі:

Максименко С.Д. Метод дослідження особистості / Ю.Д.Максименко// Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – №7. – С.1-8.

– в книзі:

Кириченко В.В. Експериментальний дизайн дослідження уявлення персоналу про ситуацію організаційних змін / В.В.Кириченко // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – К.: Гнозис, 2008. – С. 229-235.

3. Посилання на монографію:

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологічні засади спілкування: [монографія] /Л.Е. Орбан-Лембрик, Ю. Подгурецкі. – Івано-Франківськ.: Нова Зоря, 2008. – 416 с.

4. Посилання на словник:

Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

5. Посилання на автореферат дисертації:

Касаткіна О.В. Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності студентів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О.В. Касаткіна; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Івано-Франківськ, 2007. – 27 с.

6. Посилання на електронні джерела інформації:

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; Ред. Т.В.Власенко; Web-мастер Козлова Н.В. –Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http://www.rsi.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

Кількість джерел, що використані при написанні роботи повинна бути не менше 60 джерел!!

 

7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

7.1. Під час виконання дипломної роботи студента консультує керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватись консультаціями інших викладачів як випускової кафедри, так і інших кафедр університету.

7.2. На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

7.3. Матеріали про обране дослідження збираються під час проходження переддипломної практики. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності та змістовності.

7.4. Виконання дипломної роботи здійснюється студентом за планом-графіком. Керівник контролює хід виконання роботи. Виконані розділи подаються керівникові і відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються чи переробляються.

7.5. Після підготовки розділів дипломної роботи та ознайомлення з ними керівника, студент згідно із зауваженнями та вказівками доопрацьовує розділи роботи. Завершена робота (у переплетеному вигляді) подається на підпис керівникові.

7.6. Керівник дипломної роботи оцінює роботу, спираючись на:

1. Оформлення роботи . Оцінюється ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг та структура роботи, оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо).

2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику. Оцінюється відповідність термінів подання керівнику першого, другого, третього розділу та роботи в цілому тим, що були зафіксовані в завданні на виконання дипломної роботи. Завершена та оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (перший та другий розділи). Оцінюються масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах, наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, доцільність його використання, ступінь новизни фактичного матеріалу, що використовується в дипломній роботі, відповідність поведеного аналізу обраній темі.

4. Дослідницькі аспекти роботи (третій розділ). Оцінюється емпіричне дослідження, проведене студентом, статистичний аналіз отриманих даних, наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, що викладені в роботі та відображають власний погляд студента.

5. Оцінка попереднього захисту. Попередній захист організується кафедрою не пізніше, ніж за 2 тижні до захисту. Під час попереднього захисту комісія з викладачів кафедри в ході співбесіди оцінює ступінь самостійності виконання дипломної роботи студентом, розуміння ним теоретичних та практичних аспектів обраної теми. Оцінку за результатами співбесіди виставляє керівник за узгодженням з членами комісії.

Оцінка керівника наводиться у відгуку на дипломну роботу, яка є складовою подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захистудипломної роботи.

7.7. Пicля оцінки наукового керівника дипломна poбoтa для одержання рецензії направляється на підприємство (в організацію), на базі якого вона виконувалася, або на інше рецензування (додаток Г).

Дипломна робота з відгуком наукового керівника та іншими матеріалами надходить до завідувача кафедри, який вирішує питання про допущення дипломної роботи до захисту.

В поданні голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи фіксується узагальнена інформація: про тему дипломної роботи, наявність самої роботи і рецензії до неї, довідка про успішність, відгук керівника та висновок кафедри про дипломну роботу.

Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

7.9. Студенти, які не пройшли попередній захист до захисту дипломної роботи не допускаються.

Диплoмнa poбoтa, якa oтpимaлa незадовільний вiдгyк керівника, розглядається на засіданні кафедри. Протокол засідання кафедри подається через керівника напряму підготовки ректору університету для прийняття остаточного рішення. Cтyдeнт знaйoмитьcя з цим рішенням дo зaciдaння ДЕК.

 

8. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛІСТА

8.1. Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії y тepмiни, визнaчeнi навчальними плaнaми i згiднo з гpaфiкoм, який зaтвepджyєтьcя ректором структурного підрозділу Уніерситету.

8.2. Дo зaxиcтy роботи cтyдeнт пoвинeн пiдгoтyвaти дoпoвiдь, розраховану на 7-10 xвилин, а також ілюстративний матеріал для членів ДЕК.

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання дипломної poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i результати проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції. Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe рекомендується, а вільно висловлювати думку з мінімальною опорою на друкований текст.

8.3. Оцінювання рівня якості підготовки студента, який здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста здійснюють члени Державної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання з використанням форм і методів діагностики.

Об'єктом оцінювання є сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетенцій, відтворених у процесі виконання і захисту дипломної роботи.

Оцінювання рівня якості вищої освіти здійснюється членами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного підходу з урахуванням критеріїв оцінювання набутих загальних і професійних компетенцій.

8.4. Дипломна робота спеціаліста як інструмент оцінювання має продемонструвати вміння:

– працювати з інформаційними джерелами (науковою спеціальною літературою, у т.ч. виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернет);

– викладати матеріал логічно та аргументовано;

- використовувати статистичні та математичні методи аналізу досліджуваної проблеми;

– застосовувати сучасні наукові методи для проведення емпіричних досліджень;

– використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і обґрунтування рекомендацій щодо предмета дослідження;

– узагальнювати результати та формулювати висновки щодо проведених досліджень.

8.5. Критеріями оцінювання дипломної роботи є:

– чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного пункту плану і теми роботи загалом;

– науковість стилю викладення;

– відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

– правильність оформлення роботи відповідно до вимог державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути недопущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

8.6. Дипломна робота спеціаліста з ознаками плагіату рішенням Державної екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка.

8.7. Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує наукову новизну, якість наукового дослідження, практичну значущість, відповідність оформлення встановленим вимогам, вміння захистити сформульовані положення та висновки на засіданні ДЕК.

8.8. Оцінка керівника дипломної роботи виставляється у відгуку керівника, який є складовою подання голові державної екзаменаційної комісії.

8.9. Середня оцінка успішності студента визначається керівником напряму підготовки та фіксується у зведеній відомості успішності і подання голові державної екзаменаційної комісії.

8.10. Середня оцінка захисту дипломної роботи є середньою оцінкою доповіді студента на захисті та його відповідей на питання членів ДЕК.

Питання членів ДЕК поділяються на три групи:

Перша група питань (“теоретичні”) повинна бути спрямована на виявлення загального рівня теоретичних знань студента з проблематики роботи

Друга група питань (“системні”) – на виявлення рівня системного мислення студента, його здатності бачити взаємозв’язки між явищами.

Третя група питань (“практичні”) – на перевірку обґрунтованості пропозицій, розрахунків, власних висновків студента.

Член ДЕК в індивідуальній відомості виставляє оцінки: за доповідь і за відповіді з кожної групи питань, а також фіксує зміст цих питань.

8.11. У протоколі засідання державної екзаменаційної комісії, зокрема, виставляються оцінка керівника, середня оцінка успішності студента, середня оцінка захисту, підсумкова оцінка.

До повторного захисту дипломної роботи студент допускається протягом трьох років після закінчення Університету.

 

 

Додаток В

А Н О Т А Ц І Я *

Недбайло А.Ю. Особливості взаємовідносин з матір'ю як умова розвитку агресивності у підлітковому віці.

У роботі аналізується проблема взаємовідносин з матір’ю у підлітковому віці, виявляється взаємозв’язок між стилем стосунків з матір’ю та агресивністю підлітка. Під час написання роботи було визначено загальні теоретико-методологічні підстави для дослідження агресивної поведінки підлітків, підібрано комплекс методик, адекватних меті дослідження, продіагностовано та проаналізовано вплив сімейної ситуації на розвиток виникнення агресії у підлітків та визначено шляхи профілактики агресивної поведінки підлітків.

Ключові слова: гіперпротекція, потурання, фізична агресія, непряма агресія, вербальна агресія, агресивна поведінка.

SUMMARY

Nedbaylo A.Y. Features of the relationship with the mother as a condition for the development of aggression in adolescence.

In this paper analyzing problem of the relationship with the mother of a teenager, is the relationship between style relationship with his mother and adolescent aggressiveness. During writing works were certain general grounds for research of aggressive conduct of teenagers, neat complex of methods, adequate a research purpose, about it is diagnosed and analysed emerged domestic situation on development of origin of aggression in teenagers and certainly ways of prophylaxis of aggressive conduct of teenagers.

Keywords: giperprotektsiya, conniving, physical aggression, indirect aggression, verbal aggression, violent behavior. 

* Анотація подається на окремому аркуші двома мовами: українською та англійською.

 

Додаток Д

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

В ПСИХОЛОГІЇ ……………………………………………………………………..

1.1. Загальна характеристика теоретичних уявлень про смисл……………

1.2. Проблема смислу у вітчизняній психології…………………………………….

1.3. Смисложиттєві орієнтації: поняття та особливості формування………

РОЗДІЛ 2 Психологічна стійкість особистості та її складові……………………

2.1. Психологічний аналіз феномену толерантності як прояву психологічної стійкості ……………………………………………………………………………….

2.2. Життєстійкість як інтегральна характеристика особистості та прояв

стресостійкості ………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 3 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ

ОРІЄНТАЦІЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ……….

3.1. Описання вибірки, психодіагностичного інструментарію та методів

статистичного аналізу………………………………………………………………

3.2. Дослідження зв’язку спеціальності випускників з показниками

смисложиттєвої орієнтації та психологічної стійкості …………………………….

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………………….

4.1. Організація охорони праці молодого спеціаліста……………………

4.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях…………………………………………

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ……………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….

  

Додаток Е

Рекомендовані теми дипломних робіт для студентів спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

1

Вищий господарський суд України в системі господарських судів

2

Відповідальність в трудовому праві: теоретичні і практичні аспекти реалізації

3

Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

4

Відповідальність за порушення фінансового законодавства: теоретико-практичні аспекти

5

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

6

Відповідальність юридичної особи: законодавче забезпечення та перспективи удосконалення

7

Відшкодування шкоди як спосіб захисту цивільних прав

8

Врегулювання господарських спорів у судовому порядку

9

Генеральна прокуратура в системі органів прокуратури України

10

Господарська компетенція органів виконавчої влади: питання теорії і практики

11

Господарські товариства як суб’єкти господарського спору та учасники господарського процесу

12

Господарсько-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

13

Державна служба в Україні: проблеми правового регулювання

14

Діяльність адвоката – захисника в кримінальному процесі: проблемні питання теорії та практики

15

Загальні правила вчинення нотаріальних дій: законодавство і практика застосування

16

Законодавство України про соціальний захист: сучасний стан та перспективи розвитку

17

Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: теорія та практика

18

Захист прав інвесторів в житловому будівництві

19

Захист прав та інтересів відповідача в цивільному процесі

20

Здійснення і захист прав акціонерів: проблемні питання теорії та практики

21

Інститут місцевого самоврядування: проблемні питання теорії та практики

22

Колізійні проблеми взаємодії цивільного та господарського законодавства в Україні і практика їх розв’язання

23

Контракт як особлива форма трудового договору

24

Кримінальна відповідальність за злочини в сфері підприємницької діяльності: проблеми теорії та практики

25

Кримінальна відповідальність за злочини в бюджетній системі України: проблеми теорії та практики

26

Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

27

Кримінальна відповідальність за посадові злочини: проблеми теорії та практики

28

Кримінально-правові засоби боротьби з організованою злочинністю в Україні

29

Кримінологічна характеристика злочинів в сфері інформаційних технологій

30

Легалізація та правове регулювання нестандартних форм зайнятості

31

Ліцензійний договір як різновид цивільно-правових договорів

32

Мирова угода як спосіб врегулювання господарського спору

33

Міжнародний комерційний арбітраж як засіб вирішення зовнішньоекономічних спорів

34

Нормативно-правове забезпечення конкуренції в Україні

35

Нормативно-правове забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби в Україні

36

Організаційно-правові форми діяльності Міністерства юстиції України як центрального органу виконавчої влади

37

Особисті немайнові права фізичних осіб: проблеми реалізації та захисту

38

Особливості діяльності органів юстиції в Україні та зарубіжних країнах

39

Особливості захисту права власності за цивільним законодавством України

40

Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень

41

Особливості регулювання праці державних службовців

42

Особливості юридичної відповідальності в сфері виборчого права: теорія і практика

43

Правове регулювання діяльності у сфері інформаційних технологій в Україні

44

Правове регулювання і практика судового розгляду справ щодо незаконного переведення та звільнення працівників

45

Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні

46

Правове регулювання лізингових операцій в Україні

47

Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів повітряним транспортом

48

Правове регулювання припинення суб’єктів підприємницької діяльності

49

Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні

50

Правові засади вдосконалення системи фінансового контролю в Україні

51

Правові проблеми державного устрою в сучасній Україні

52

Правові способи і механізми забезпечення виконання зобов’язань в цивільних правовідносинах

53

Правові та організаційні проблеми приватизації земель в Україні

54

Процесуальні особливості судового розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

55

Пенсійне законодавство України: проблеми застосування

56

Правове регулювання відносин у сфері зайнятості та працевлаштування і проблеми його удосконалення

57

Соціальне партнерство у сфері трудових відносин за законодавством України

58

Судова експертиза як засіб доказування у господарському процесі

59

Удосконалення правового регулювання відповідальності суб’єктів трудових правовідносин

60

Цивільне судочинство і реалізація його завдань в суді першої інстанції

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!