Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1930 Правила оформлення курсової роботи

Правила оформлення курсової роботи

« Назад

Правила, яких дотримуються, працюючи з опублікованими й рукописними джерелами, загалом збігаються з чинними для роботи з науковою літературою. Як і в тому випадку, слід зафіксувати пошукові дані джерела.

На консультаціях із науковим керівником обговорюють усі питання, які виникають під час дослідження обраної теми – від труднощів у роботі над іншомовними текстами, систематизацією зібраних матеріалів і до змін у структурі наукової праці.    

Курсова робота повинна складатися з таких структурних елементів:

  • титульний аркуш, який оформлюється за встановленою формою (див. додаток А.);

  • зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок;

Затверджуючи остаточний план роботи, треба враховувати її архітектоніку (загальну побудову, структуру) загалом й зберігати пропорційність розділів і параграфів. Вступ і висновки за обсягом є меншими, ніж розділи; розділи мають бути приблизно однаковими; параграфами виокремлюють тільки важливі аспекти у змісті розділів.

  • вступ (10 -15% від обсягу дослідження, орієнтовно 2-3 сторінки) у якому подається загальна характеристика курсової роботи в такій послідовності:

- актуальність теми (висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним, визначати сутність наукової проблеми);

- мета і задачі дослідження (мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет дослідження);

- обєкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження;

- предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему (назву) курсової роботи;

- територіальні та хронологічні межі роботи. Належить чітко окреслити територію, де розгортаються описувані події, й дати якомога переконливіше пояснення, чому обрано саме такий, а не більший чи менший відтинок часу. Особливо треба бути уважним, визначаючи територіальні межі роботи. 

- методологічними основами та методи дослідження. Під методологічними основами дослідження розуміють ті концепції й теорії, які становлять його засади. Оскільки в науці існують різні школи, що розробляють часто-густо одні й ті ж проблеми, але з різних позицій, то бажано, щоб автор визначився, які саме теорії, концепції він приймає за базові й чому. Потрібно також назвати й методи дослідження: загальнонаукові (аналіз і синтез, індукція й дедукція, класифікація й типологізація тощо), спеціально-історичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-системний тощо), політологічні (інституціоналізм, біхевіоралізм, неоінституціоналізм), а також, якщо залучено, – конкретно-наукові (статистичний, діахронний, математичний тощо). Ще одним бажаним елементом у курсових (бакалаврських) роботах є визначення наукової новизни, тобто авторського внеску у вивчення проблеми чи її окремих аспектів.

Перераховувати методи дослідження треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наприкінці Вступу обґрунтовують структуру наукової роботи, де має бути пояснено, чому обрано такий принцип її формування, вказано назву та  основний зміст розділів (питань) роботи, а також перелічено додатки – таблиці, малюнки, карти, схеми, окремі документи тощо. 

  • розділи та підрозділи (обсяг кожного розділу орієнтовно до 10 сторінок тексту. В кінці кожного розділу студент повинен зробити невеличкий висновок)

- перший розділ – це історіографія дослідження, огляд літератури за темою. В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми.

За будь-яких підходів до огляду історіографії слід пам’ятати, що душею історіографії є концепція та методологія, а не схеми на кшталт «вітчизняні праці» – «зарубіжні праці». Тому в огляді залученої літератури необхідно простежити етапи розвитку історичних/філософських/політологічних поглядів на політичну проблему, показати боротьбу концепцій і шкіл на тих чи інших етапах. Варто привернути увагу до праць тих політологів, які зробили найбільший внесок у вивчення цієї теми; інші праці треба згрупувати навколо цих фундаментальних досліджень теми або окремих її аспектів.

Для написання огляду джерел насамперед необхідно класифікувати залучений матеріал за видами й типами, наприклад, археологічні пам’ятки, епіграфічні дані, актові матеріали, документи приватного походження (листи, щоденники, мемуари), періодична преса, кіно-і фотодокументи тощо. Після цього розташовують групи джерел за ступенем їх важливості для розкриття теми. Немає потреби робити огляд кожного з джерел. Доцільно в кожній із груп виділити найважливіші, а інші згрупувати навколо основних. Нагадаємо, що огляд передбачає також коротку характеристику зовнішніх і внутрішніх даних джерела: його зміст, ступінь достовірності, хто й коли ввів джерело в науковий обіг тощо. Якщо ідеться про рукописні джерела, то треба вказати місце їх зберігання та чи вперше їх уводять у науковий обіг.

(Для студентів другого курсу в цьому розділі акцент робиться на біографічних фактах з життя автора та чинниках написання цієї чи іншої праці)

- другий розділ є теоретико-методологічним, в якому як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, викладається загальна методика проведення дослідження, наводяться методи вирішення задач та їх порівняльні оцінки;

(Для студентів другого курсу в цьому розділі аналізується сама праця чи певний аспект з вибраної праці.)

- наступні розділиз вичерпною повнотою містять виклад результатів власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.

(Для студентів другого курсу в цьому розділі аналізується критика  та вплив праці на подальше дослідження  вибраної проблематики.)

Можна вказати на три найпоширеніші принципи визначення розділів: хронологічний, проблемний (тематичний) і хронологічно-проблемний, що поєднує в собі елементи перших двох. Хронологічний принцип використовують при вивченні теми, що охоплює тривалий політичний процес, у якому спостерігаються якісні переходи досліджуваного явища від одного етапу до іншого з визначенням часових меж. Проблемний (тематичний) порядок виокремлення розділів і підрозділів використовують при багатоплановому вияві предмета, що вивчається, у межах нетривалого періоду, коли явище характеризується багатьма соціально-історичними функціями й розглядається в роботі з різних боків.

Кожен розділ, як самостійна сюжетна частина роботи, повинен бути цілісною оповіддю, що має загальний вступ, виклад основного змісту й висновки за матеріалами розділу. Назви розділів і параграфів є коротким виявом змісту цих частин роботи, тому вони повинні відображати його суть, бути небагатослівними і зрозумілими.

Правильне виокремлення розділів і параграфів, їхні продумані назви, уміла композиційна побудова тексту – це важливий показник якості курсової (бакалаврської) роботи.

  • Висновки (10 -15% від обсягу дослідження, орієнтовно 2-3 сторінки) У висновках викладаються здобуті у курсовій роботі найбільш важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню поставленої проблеми;

Їх оформляють різними способами, вибір яких залежить від характеру конкретного матеріалу, мети й завдань дослідження. Використовують такі прийоми, як реферативне узагальнення за розділами роботи, проблемний виклад підсумків роботи, узагальнення змісту за основними питаннями тощо. Незалежно від способу подання, у висновках необхідно: провести думку про досягнення мети й виконання завдань, сформульованих у вступі; назвати положення, які вказують на доказ гіпотези, тез, є відповідями на поставлені питання; відзначити позиції, у які автор вніс дещо нове у вивчення теми; подати рекомендації для наукового чи практичного використання результатів дослідження.  

  • список використаних джерел у певній послідовності: 1) рукописні (неопубліковані) джерела; 2) різні види опублікованих джерел; 3) монографії та статті; 4) довідкові видання (словники-довідники, енциклопедії, бібліографічні покажчики тощо); 5) електронні ресурси.;

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку в кінці тексту (спочатку українські та російські, потім іншомовні).

Список відображає всі види документів незалежно від форми (способу) їх представлення та носія (друковані матеріали, іноземна література, електронні носії, інформація віддаленого доступу тощо). Якщо джерело має одного автора, то запис друкованого видання матиме наступний вигляд:

Прізвище ініціали автора. Назва праці чи статті  / ім’я, по батькові автора або ініціали і прізвище автора // видавництво або назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?. (якщо це назва праці, то слід вказати загальний обсяг сторінок)

Скільки б робіт одного автора не було, обов’язково треба вказувати прізвище та ініціали, не замінюючи їх прочерками.

Якщо цитоване або використане  джерело має двох і більше авторів, то запис виглядатиме наступним чином:

Прізвище ініціали першого автора. Назва статті чи праці / ініціали прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора // видавництво або назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–? (якщо це назва праці, то слід вказати загальний обсяг сторінок). 

Якщо використовуються статті з матеріалів конференцій, то запис виглядатиме наступним чином:

Прізвище ініціали автора. Назва статті/ініціали прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора(в тому випадку якщо стаття у співавторстві) //Тема конференції, місце і дата проведення, - с.?.-?.

Якщо студент(ка) використовує електронне джерело, то це потрібно зробити за наступним взірцем:

Прізвище ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www... Назва з екрану

Посилання в тексті на те чи інше джерело робиться в квадратних дужках, при цьому посилаються на джерело та сторінку (крім газетних статей і випадків, коли посилаються на джерело в цілому), в яких перша цифра це праця з списку використаних джерел, друга цифра це сторінка з джерела, на якій є дана цитата чи посилання. Наприклад [5; 125]

(Для студентів другого курсу посилання робляться в підрядкових примітках  в кінці сторінки з наведенням повного бібліографічного опису цитованого джерела з послідовною нумерацією )

Бібліографічні посилання (примітки) – це короткі бібліографічні відомості про джерела цитати чи літератури, а також про видання, яке оцінюють, рекомендують або критикують у тексті, необхідні й достатні для їх загальної характеристики, ідентифікації й пошуку. Існує декілька способів оформлення бібліографічних посилань (приміток): внутрішньотекстові, підрядкові, затекстові. Найзручніше, на нашу думку, у студентських роботах використовувати підрядкові посторінкові посилання, у яких зазначають докладні бібліографічні дані джерела або дослідницької праці, довідкового видання або архівної установи, номери сторінок або аркушів, з яких узято конкретну інформацію. У першій згадці (посиланні) подають повний бібліографічний опис праці або джерела, а в наступних – скорочений до початкових слів та без року й місця видання. Якщо посилання на працю йдуть поспіль, пишемо: Там само. – С. 12; для іншомовних видань: Ibidem. – (сторінка – відповідно до мови, якою опубліковано текст). Неопубліковані джерела інколи нумерують не посторінково, а поаркушно, тоді посилання виглядатиме так: арк. 12, арк. 12 зв., а для іншомовних джерел – f. 12, f. 12 v.; де f – folium (аркуш), v – verte (на звороті). (Див. також: Додаток В). 

Слід пам’ятати також, що кожен епізод належить підкріпити джерелами. Коли йдеться про подію чи конкретну цифру, інформацію джерела можна переказати своїми словами, обов’язково зазначивши це в підрядковій примітці. Цитують джерела теж за певними правилами. Цитати можуть бути з кількох речень, а можуть “вихоплювати” фрагмент фрази чи навіть одне-два слова. Їх обов’язково беруть в лапки й супроводжують посиланням на джерело. Вилучення певних фрагментів, яке дозволяє уникнути довгого цитування, позначають трикрапкою. Якщо авторові потрібно «втрутитися» в цитату – щось пояснити чи додати – тоді використовують квадратні дужки. Якщо джерело процитовано не за публікацією чи рукописом, а за працею попередника, це також обов’язково зазначають у примітці: Цит. за: (далі йде назва праці, звідки запозичено цитату).

Не зайвим буде нагадати про уважність до понять, термінів, назв тощо, ужитих у джерелі. Їх слід або пояснювати в підрядкових примітках при першому вживанні, або, коли робота з огляду на її тему перенасичена специфічними поняттями, просто додавати до неї термінологічний словник. Те саме стосується й іншомовних слів чи речень. Коли такі трапляються в тексті джерела, то в підрядковій примітці треба подати їх український переклад, зазначивши мову оригіналу.

Передавати міркування попередників потрібно за такою ж схемою, як і реферувати чи цитувати джерела. Тобто, переказуючи своїми словами чиюсь думку, необхідно у власному тексті зазначити, кому вона належить, а в примітці вказати назву й сторінку відповідної праці. Те саме стосується цитат: і наведена дослівно частина фрази, і цитата з кількох речень мають однаково супроводжуватися приміткою (велику цитату графічно оформляють так само, як і довгу цитату з джерела). Не слід зловживати надто довгими цитатами: таке цитування безпомилково вказує на невміння передавати чужі думки власними словами. Нагадаємо, що перефразовуючи, узагальнюючи чи цитуючи праці інших авторів, ви передусім маєте на меті висловити власну позицію.  

  • додатки, таблиці (за необхідності) (можуть бути включені у тексті роботи або винесені окремо в додатки).

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці подають безпосередньо після посилання на них у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках, їх включають до загальної нумерації сторінок. На всі ілюстрації і таблиці повинні бути посилання у тексті.

Кількість ілюстрацій у курсовій роботі визначається її змістом і доцільністю для надання тексту зрозумілості та конкретності.

Заголовки граф таблиці починають з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих – якщо вони є самостійними. Таблицю розміщують у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблиці нумерують послідовно у межах основної частини (за винятком тих таблиць, що розміщені в додатках). 

Кожний структурний елемент починається з нової сторінки. 

Курсова робота, есе або будь-яка інша самостійна наукова робота повністю або частково запозичені («скачані») є інтернету або передруковані з підручника чи монографії або статті є плагіатом і не зараховуються. Плагіат зумовлює автоматичне зниження оцінки переробленої роботи на 2 бали.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!