Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1929 Навчально-методичні матеріали з організації самостійної роботи студентів та завдання з дисципліни Судові та правоохоронні органи України, ДНУ

Навчально-методичні матеріали з організації самостійної роботи студентів та завдання з дисципліни Судові та правоохоронні органи України, ДНУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет 

Економіко–правовий факультет

 

Навчально-методичні матеріали з організації самостійної роботи студентів та завдання з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

(для студентів денної форми навчання спеціальності “Правознавство”)

Донецьк, ДонНУ 2013

Навчально-методичні матеріали з організації самостійної роботи студентів та завдання з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» (для студентів денної форми навчання спеціальності «Правознавство») / упоряд.: І. А. Щербак, С.О.Патюк. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 30с. 

Навчально-методичні матеріали розроблено відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.

 

ЗМІСТ 


1.Пояснювальна записка

 

2. Етапи виконання самостійної роботи, оформлення і

завдання для самостійної роботи (СРС)

   А. Індивідуальне науково-дослідне завдання

   Б. Розробка сценарію для ролевої гри

   В. Розробка таблиць та схем

3. Критерії оцінювання СРС

 

4. Календарний план виконання СРС

5. Додаткові джерела, які рекомендовані для самостійного вивчення окремих питань з тем курсу

 

Додаток № 1. Титульнийлист

 

Додаток № 2. Відзив для 1 модуля

Додаток № 3. Відзив для 2 модуля

 

 

 

1. Пояснювальна записка

Самостійна робота студента (СРС) - це форма організації на­вчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є одним з основних засобів вивчення навчального матеріалу у вільний від навчання час.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студен­та, визначається навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

СРС є важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допомага­ють творчо застосовувати їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як ри­си характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі фахівця вищої кваліфікації.

Навчально-методичні матеріали з організації СРС відповідають вимогам чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що визначають організаційно-правові засади організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного вивчення, вноситься до тестових завдань, до завдань контрольної роботи, до екзаменаційних білетів.

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійс­нюється відповідно до «Порядку оцінювання знань студентів ДонНУ з урахуванням вимог Болонської декларації» від 05.07.2006 р. за такими об'єктами поточного контролю:

для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

а) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання (Перевірка обраного студентом завдання для самостійного опрацювання здійснюється у строки, які встановлюються календарним планом).

в) виконання модульних (контрольних) завдань.

Зміст СРС з дисципліни«Судові та правоохоронні органи України» визначається навчальною програмою, робочим навчальним планом, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача, який здійснює керівництво СРС. При розробці завдань СРС охоплюються всі теми курсу. 

Види СРС з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

(за вибором студента): 

1 вид – робота над індивідуальним навчально-дослідним завданням.

2 вид – робота над розробкою сценарію ролевої гри(щодо порядку діяльності одного із обраних органів, організацій або службових осіб, які здійснюють правоохоронну діяльність) – пошуково-аналітична робота.

3 вид– робота із розробки таблиць, креслення схем з питань статусу певних правоохоронних органів, засноване на систематизації діючого законодавства України з порівнянням з відповідним урегулюванням окресленого коло питань в діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн.

При обранні 1 виду СРС студент самостійно обирає тему і завдання; зміст узгоджується з викладачем.

При обранні 2 виду СРС (підготовка сценарію ролевої гри) студенти мають право створити групу з 2-3 осіб, які після спільного обговорення теми та розподілу обов’язків, узгоджують зміст роботи з викладачем.

При оцінюванні СРС враховується участь кожного студента окремо, в залежності від виконаного об’єму, якості та правильності роботи.

При необхідності студенти звертаються до викладача за консультацією.

Примітка: у кожній академічній групі призначається координатор, який допомагає викладачеві організувати СРС.

Обов'язки координатора:

складає список завдань (тем) СРС всіх студентів групи;

якщо студент змінює тему СРС, координатор робить відповідний запис і узгоджує з викладачем;

виконує іншу роботу, яка пов'язана з організацією СРС.

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ: 

50 балів

Іспит

(теми 1 - 14)

Загальна сума

балів

Модуль

 I

Модуль

II

Max. 25 балів

Max. 25 балів

 

Поточне тестування (теми 1-5)

Робота на семінарських заняттях

   Контрольна

   робота

Виконання СРС

   Поточне 

тестування

 (темы 7 – 13)

 

Контрольна

робота

Робота на сем. Заняттях

Виконання СРС

10 балів

5 балів

5 ба-лів

5 ба-лів

10 балів

5 балів

5 ба-лів

5 ба-лів

50

балів

100 балів

 

Шкала оцінювання ЗНАНЬ: 

Оцінка по

100-бальній шкалі

Оцінка по

национальній

(4-бальній) шкалі

Оцінка

по шкаліEKTS

100 – 90

5 (відмінно)

A

89 – 81

4 (добре)

B

80 – 70

4 (добре)

C

69 – 60

3 (задовільно)

D

59 – 50

3 (задовільно)

E

49 – 30

2 (незадовільно) зможливістю повторногоскладання

FX

29 – 0

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

Тематичний план дисципліни

Тема

Лекцїї

Практичні заняття

Самостійна робота студентів (СРС)

Модуль I. Організація діяльності органів судової влади

1. Предмет, основні поняття, джерела дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

3

1

10

2. Судова влада

5

2

14

3.Забезпечення діяльності судових органів

2

1

10

4. Конституційний Суд України

2

1

10

5. Суди загальної юрисдикції (загальні та спеціалізовані)

4

1

12

6. Органи судової влади зарубіжних країн

2

2

8

Модуль 2. Організація діяльності правоохоронних та інших, що здійснюють правоохоронну діяльність

7. Органи прокуратури

4

1

8

8. Органидосудового розслідування

2

2

8

9. Органи внутрішніх справ та безпеки

2

1

8

10. Органи доходів і зборів

2

1

8

11. Органи юстиції

3

1

10

12. Юридична служба

2

1

8

13. Адвокатура

2

1

8

14. Правоохоронні органи зарубіжних країн

1

2

4

Всего часов: 180

36

18

126

2. Етапи виконання СРС і оформлення 

2.1. ЗАВДАННЯ СРС, ЯКЕ ВИКОНУЄТЬСЯ У 1 і 2 МОДУЛІ

Перший етап СРС виконується у 1 модулі і складається з: 

1. Обрання виду і теми СРС.

Завдання виконується студентом самостійно. Із пропонованої теми обирається тільки одне навчально-дослідне завдання.

2. Складання Списку джерел, які будуть використовуватися при виконанні основної частини СРС у другому модулі.

Відповідно до обраної теми СРС у першому модулі студент складає СПИСОК відповідним чином оформлених ДЖЕРЕЛ. Також додаються копії джерел (можливо у електронному вигляді).

Завдання виконується незалежно від обраного виду СРС (індивідуальненавчально-дослідне завдання, сценарій гри, складання таблиць).

Кількість джерел - не менш 10, з яких 5 джерел повинні бути за останні 5 років.

До джерел відносяться:

- нормативно-правові акти, які стосуються обраної теми СРС (Закони, Положення, Укази, Розпорядження, Інструкції, Регламенти, Статути тощо). До списку включаються нормативно-правові акти з урахуванням змін та доповнень.

- наукові статті у правових журналах (напр., Право України, Вісник Верховного Суду, Вісник Конституційного Суду України тощо) та інших виданнях (Збірники наукових конференцій тощо);

До СПИСКУ ДЖЕРЕЛ можуть бути включені джерела зарубіжних авторів (країн). 

3. Безпосереднє ознайомленнязі змістом нормативно-правових актів із СПИСУ ДЖЕРЕЛ; вивчення окремих питань, які не розглядаються у рамках лекційного матеріалу. 

4. Складання змісту індивідуальне навчально-дослідного завдання або сценарію (при розробленні таблиць – визначення її назви і питань, які будуть відображатися). 

ОФОРМЛЕННЯ СРС У 1 МОДУЛІ 

СРС виконується на аркушах формату А-4, шрифт 14 TimesnewRoman, інтервал 1,5.

Титульний лист (див. Додаток 1).

Відзив ( див. Додаток 2).

Зміст роботи

Список джерел

Копії основних джерел 

ОФОРМЛЕННЯ СРС У 2 МОДУЛІ 

СРС виконується на аркушах формату А-4, шрифт 14 TimesnewRoman, інтервал 1,5.

Титульний лист (див. Додаток 1).

Відзив ( див. Додаток 2).

Зміст роботи

Вступ (мета, актуальність)

Текст виконаного завдання (сценарію, схеми тощо) з посиланням на джерела.

Список джерел 

А. Теми для індивідуальне навчально-дослідного завдання: 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – вид індивідуального завдання навчального чи навчально-дослідного характеру, що виконується на основі самостійного вивчення частини програмового матеріалу або його систематизації та узагальнення, для практичного застосування. ІНДЗ – є завершеною теоретичною або практичною роботою, може охоплювати одну, декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

ІНДЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає чинником залучення студента до науково-дослідної діяльності, яка може бути продовжена під час виконання курсової, дипломної, магістерської роботи, підготовки наукових доповідей, написання наукових статей тощо.

Зміст, структура, порядок подання ІНДЗ, критерії оцінювання розробляються викладачем і доводяться до відома студентів до початку його виконання. 

Тема 1. Предмет, основні поняття, джерела дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”.

1.1. Історичне значення Концепції судово-правової реформи.

1.2. Судово-правова реформа і правова держава.

1.3. Правоохоронна діяльність держави.

Тема 2. Судова влада.

2.1. Характеристика конституційних принципів правосуддя.

2.2. Порівняльний аналіз статусу суддів в Україні і зарубіжних країнах (вимоги до кандидатів, порядок призначення, гарантії незалежності, відповідальність).

2.3. Статус судді та етика судді.

2.4. Юридична відповідальність за неповагу до суду і судді – одна з гарантій незалежності суддів.

2.5. Дисциплінарна відповідальність суддів.

2.6. Перспективи створення суду присяжних в Україні. 

Тема 3. Забезпечення правоохоронної діяльності.

3.1. Взаємовідносини між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і Вищою радою юстиції щодо формування суддівського корпусу.

3.2. Організація роботи Вищої ради юстиції України.

3.4. Характеристика окремих повноважень Державної судової адміністрації України. 

Тема 4. Конституційний Суд України.

4.1. Історичне значення створення Конституційного Суду в Україні.

4.2. Організація і повноваження Конституційних судів у зарубіжних країнах (порівняльний аналіз з Законом України «Про Конституційний Суд України).

4.3. Загальна характеристика рішень КСУ щодо тлумачення норм Конституції України про правосуддя.

4.4. Загальна характеристика рішень КСУ щодо тлумачення норм Конституції України, які стосуються правоохоронної діяльності (окремі норми з 2 розділу). 

Тема 5. Суди загальної юрисдикції.

5.1. Участь представників народу у здійсненні правосуддя.

5.2. Права та обов’язки помічника судді.

5.3. Структура і повноваження апарату суду.

5.4. Суди загальної юрисдикції у світлі судово-правової реформи.

5.5. Принципи територіальності, спеціалізації, інстанційності в системі судоустрою України.

5.6.Проблемні питання організації господарських судів.

5.7.Проблемні питання організації адміністративних судів. 

Тема 6. Судові органи зарубіжних країн.

6.1. Органи судової влади в Україні і одній з зарубіжних країн (указати країну).

6.2. Статус суддів в Україні і ....... (указати країну).

6.3. Суд присяжних в США.

6.4. Суд присяжних в Російської Федерації. 

Тема 7. Органи прокуратури.

7.1. Розвиток інституту прокуратури в незалежний Україні.

7.2. Характеристика окремої функції прокуратури (указати функцію).

7.3. Взаємодія органів прокуратури з органами судової влади.

7.4. Прокуратура в світлі судово-правової реформи.

7.5. Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури.

7.6. Організація і діяльність спеціалізованих прокуратур (за вибором студента). 

Тема 8. Органи досудового розслідування.

8.1. Завдання кримінального судочинства.

8.2. Загальна характеристика поняття «розкриття злочину».

8.3. Підслідність і її значення.

8.4. Діяльність структурних підрозділів органів внутрішніх справ (указати яких, за вибором студента).

8.5. Органи досудового розслідування у боротьбі із злочинністю.

8.6. Оперативно-розшукова діяльність правоохоронних органів: стан і перспективи вдосконалення законодавства і практики.

8.8. Реформування органів досудового розслідування у світлі правової реформи. 

Тема 9. Органи внутрішніх справ і безпеки.

9.1. Міліція України: вчора, сьогодні, завтра.

9.2. Структура і повноваження Міністерства внутрішніх справ України.

9.3. Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ.

9.4. Правоохоронна діяльність міліції.

9.5. Правоохоронна діяльність Служби безпеки.

9.6. Взаємодія органів безпеки з іншими правоохоронними органами по боротьбі із злочинністю. 

Тема 10. Органи доходів і зборів.

10.1. Міністерство доходів і зборів в системі правоохоронних органів.

10.2. Повноваження органів, які здійснюють фінансові розслідування.

10.3. Теріторіальні органи Міністерства доходів і зборів та їх діяльність.

10.4. Повноваження органів доходів і зборів в сфері мітного контролю. 

Тема 11. Органи юстиції.

11.1. Органи юстиції у світлі судово-правової реформи.

11.2. Характеристика окремих повноважень Міністерства юстиції України (за вибором).

11.3. Взаємовідносини Міністерства юстиції України з органами судової влади.

11.4.  Історичний розвиток інституту нотаріату в Україні та сучасність.

11.5. Організація роботи нотаріуса та помічника нотаріуса.

11.6. Державна виконавча служба: історія і сучасність. 

Тема 12. Юридична служба.

12.1. Організація роботи юридичної служби на підприємстві.

12.2. Характеристика основних повноважень юридичної служби міністерства.

12.3. Характеристика окремих повноважень юридичної служби підприємства.

12.4. Організація юридичної служби міністерства (органа державної виконавчої влади) та підприємства. 

Тема 13. Адвокатура.

13.1. Історія розвитку інституту адвокатури і сучасність.

13.2. Адвокатура у світлі судово-правової реформи.

13.3. Адвокатська діяльність.

13.4. Значення кодексу адвокатської етики.

Тема 14. Правоохоронні органи і органи розслідування зарубіжних країн.

14.1. Система органів прокуратури України і Російської Федерації.

14.2. Прокуратура США .

14.3. Прокуратура Франції.

14.4. Органи юстиції у зарубіжних країнах.

14.5. Органи розслідування в зарубіжних країнах.

14.6. Нотаріат в Україні і ........ (указати країну).

14.7. Адвокатура в України і в .....(указати країну).

 

б. Розробка сценарію для ролевої гри 

Розробка сценарію ролевої гри може здійснюватися як одним студентом, так і групою (2-3 студенти). Обирається тільки одне завдання відповідної теми.

Тема 2. Судова влада 

2.1. Складіть сценарій засідання Ради суддів (питання включені до порядку денного за вибором студентів).

2.2. Складіть сценарій обрання на посаду Голови Верховного Суду України.

2.3. Складіть сценарій зборів суддів Верховного Суду України з питання представлення двох суддів ВСУ на одержання державних нагород України. 

 • Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.// Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 – 2010. - № 55/1. - Ст. 7. 

Тема 3. Забезпечення правоохоронної діяльності. 

3.1. Складіть сценарій обрання Голови Вищої ради юстиції.

3.2. Складіть сценарій проведення засідання дисциплінарної секції Вищої Ради Юстиції з питання порушення прокурором міста вимоги щодо несумісності (включаючи оскарження зацікавленою особою рішення, прийнятого компетентним органом).

3.3. Складіть сценарій розгляду питання про звільнення судді за загальними обставинами (включаючи оскарження зацікавленою особою рішення, прийнятого компетентним органом).

3.4. Складіть сценарій процедури прийняття рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, що працює на постійній основі, у разі закінчення строку, на який його було призначено. 

Рекомендовані джерела:

 • Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року № 22/98-ВР; із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 березня 2004 р. № 1645-IV, від 05.07.2012, № 5076-VI ВВР, 2013, №27, ст.282.

 • Регламент Вищої ради юстиції, затверджений рішенням Вищої ради юстиції від 4 жовтня 2010 р. № 791/0/15-10 зі змінами внесеними рішенням ради юстиції від 07.02.2012 року № 224/0/15-12// www.vru.gov.ua

Тема 4. Конституційний Суд України. 

4.1. Складіть сценарій розгляду конституційного подання Президента України щодо конституційності норм щодо повноважень Голови Вищої ради юстиції Закону України «Про Вищу раду юстиції» (текст подання, процедуру конституційного провадження, акту кінцевого результату та процедури його виконання).

4.2.  Складіть сценарій обрання Голови Конституційного Суду України.

4.3. Складіть сценарій усних слухань на пленарному засіданні КСУ конституційного звернення громадян України, щодо офіційного тлумачення ч. 3 ст. 49 Конституції України (зміст звернення, процедуру підготовки та розгляду звернення, та Рішення КСУ, як кінцевого результату). 

Рекомендовані джерела:

 • Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 г. із змінами, внесеними згідно із Законом України № 73-V від 03.08.06 та 3 79-V від 04.08.06 р. // ВВРУ.- 1996. -№ 49. - Ст. 272.

 • Регламент Конституційного Суду України, затверджений Рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 р., (із змінами, внесеними згідно з рішенням КСУ від 6.03.02р. № 3-р/2002, від 26 листопада 2003 р. № 6-р/2003, № 23-р/2013 ( v023p710-13 ) від 13.06.2013 ).

 • Порядок та умови звернення громадян та юридичних осіб до КСУ від 14.02.05 // www.ccu.gov.ua

Тема 5. Суди загальної юрисдикції. 

5.1. Складіть сценарій розгляду питання та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професіонального судді вперше (кінцевий результат сценарію: акт компетентної особи щодо самого призначення або відмови в ньому, та скарга зацікавленої особи в разі відмови).

5.2. Складіть сценарій розгляду скарги про порушення присяги суддею Верховного Суду України (процедуру дисциплінарного провадження та оскарження зацікавленою особою рішення, прийнятого компетентним органом).

5.3. Складіть сценарій призначення судді апеляційного суду на адміністративну посаду в апеляційному суді. 

Рекомендовані джерела:

 • Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандідатів на посаду судді вперше», затверджене рішенням Віщої кваліфікаційної коміссії суддів Україні вид 18 жовтня 2012 року. // http://www.vkksu.gov.ua

 • Регламент Вищої ради юстиції, затверджений рішенням Вищої ради юстиції від 4 жовтня 2010 р. № 791/0/15-10 зі змінами внесеними рішенням ради юстиції від 07.02.2012 року № 224/0/15-12// www.vru.gov.ua

Тема 7. Органи прокуратури. 

7.1. Складіть сценарій проведення атестації старшого помічника Генерального прокурора при переведенні його на вакансію прокурора міста.

7.2. Складіть сценарій розгляду звернення Голови секретаріату Президента, що надійшло до Генеральної прокуратури України. 

Рекомендовані джерела:

 • Наказ Генерального прокурора України «Про затвердження Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України» 12.09.05 № 2958ц.

 • Про затвердження Регламенту Генеральної прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 12.04.2012р. №35//www.gpu.gov.ua

Тема 11. Органи юстиції

11.1. Складіть сценарій поетапного отримання особою, яка виявила бажання займатися приватної нотаріальною діяльністю, свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю.

Рекомендовані джерела:

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження порядку проходження стажування в державній нотаріальній конторі та у пріватного нотаріуса, та підготовки стажіста до нотаріальної діяльності» від 27.06.2008 № 1094/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2008 № 572/15263//www.mijust.gov.ua

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса» від 22.03.2011 № 871/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2011 N 388/19126 //www.mi  just.gov.ua

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату» від 28.07.2011 № 1905/5, зареєстрований в Мін’юсті України 28.07.2011 № 926/19664 //www.mi  just.gov.ua

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату» від 31 серпня 2011 р. № 923, //www.mi  just.gov.ua

Тема 13. Адвокатура 

13.1. Складіть сценарій поетапного отримання особою, яка виявила бажання займатися адвокатською діяльністю, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (зі складанням актів притаманних кожному етапу, включаючи оскарження відмови).

13.2. Складіть сценарій прийняття рішення компетентним органом про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (включаючи оскарження цього рішення зацікавленою особою).

Рекомендовані джерела:

Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України № 5076-У1 від 5 липня 2012 р. // Голос України від 14.08.2012. – 2012. – № 148-149.

 • “Положення про кваліфікаційно-дисциплінарної комісію адвокатури» затверджене установчим зїздом адвокатів Україні 17 лістопаду 2012 року// http://vkdka.org/

 • Регламент Віщої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженій ВКДКА вид 0771272012 року 

Примітка:наведений перелік не є вичерпним, може бути зміненим та доповненим за бажанням студена та узгоджений з викладачем. 

В. Розробка таблиць та схем 

Тема № 1. Предмет, основні поняття, джерела дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”.

 1. Розробити порівняльну таблицю державної правоохоронної політики України, Германії та США.

 2. Розробити порівняльну таблицю широкого та вузького розуміння правоохоронної діяльності засновану на аналізі зарубіжних підходів (країни за бажанням студента)

 3. Розробити схему міжнародних правозахисних інституцій та обґрунтуйте перспективи їх участі у захисті прав українських громадян 

Рекомендовані джерела:

 1. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительныеорганы РФ: Ученик для вузов.-М.:Эксмо,2004.-413 с.

 2. Кардаш В.М. Удосконалення правоохоронної діяльності як засіб демократизації сучасного суспільства // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем.-К., 2000.-С.294-299.

 3. Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій/Т. Яблонська (упоряд.). -К.:Сфера,2002.– 414с.

 4. Савченко А.В. Федеральні правоохоронні органи США: місія, організаційна структура та застосування кримінального законодавства: Навч.посібник/ Національна академія внутрішніх справ України.- К.: Текст,2003.-120 с.

 5. Судові та правоохоронні органи європейських країн: Навч.-метод.посіб./Одеська національна юридична академія/Ю.Є.Полянський (підгот.), В.В. Долежан (підгот.).- О.: Юридична література,2005. – 82 с.

Тема № 2. Судова влада.

 1. Розробити схеми судоустрою України, Греції, Великобританії.

 2. Розробити порівняльну таблицю повноважень судових інстанцій України, Норвегії, Індії.

 3. Розробити порівняльну таблицю системи судів України, США та Франції

  Рекомендовані джерела:

 1. Берхнем В. Вступ до права та правової системи США.-К., 1999.-554 с.

 2. Шишкін В.І. Судові системи країн світу. Навчальний посібник: у 2 кн.- К., 2001.- 328 с.

 3. Английская судебная система: Учебник / Перевод с английского И.И. Иванова. - М.: Юристь, 2004. - 309 с.

Тема 3. Забезпечення правоохоронної діяльності.

 1. Розробити порівняльну таблицю складу та повноважень Ради правосуддя Вірменії, Вищої ради магістратури Молдови та Ради суддів України.

 2. Розробити порівняльну таблицю складу та повноважень Ради Суддів Аргентини, Вищої судової ради Болгарії, Вищої ради магістратури Франції (можливо відповідного органу іншої країни) та Вищої ради юстиції України.

Тема 4. Конституційний Суд України.

 1. Розробити порівняльну таблицю складу та порядку призначення суддів Конституційного суду України, Алжиру та Німеччини.

 2. Розробити порівняльну таблицю повноважень Конституційного суду України, Росії та Туреччини.

Рекомендовані джерела:

 1. Сапронова М.А. Политика и конституционный процесс в Алжире (1989-1999). М., 1999.

 2. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 383 с.

 3. Конституционный контроль в зарубежных странах. – Ростов-на-   Дону: Литература Д, 1992. – 320 с.

Тема 5. Суди загальної юрисдикції.

 1. Розробити порівняльну таблицю вимог до кандидатів суддів в залежності від інстанційності та спеціалізації в Україні, , США та Японії (можливо іншої країни).

 2. Розробити порівняльну таблицю утворення та повноважень суду присяжних в Україні, Великобританії та Росії (можливо інших країн.

 3. Розробити порівняльну таблицю порядку та процедури призначення суддів судів загальної юрисдикції у Франції, Україні, Білорусі, Росії, США, Болгарії (можливо інших країн). 

Рекомендовані джерела:

 1. Конституційніосновикримінальногосудочинства США / Н. Пильгун //Право України. — 2005. — № 12. — С. 133-138.

 2. Кримінально-процесуальніпитаннядіяльностіміжнароднихкримінальнихсудів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / О.В. Касинюк; Нац. юрид. акад. Україниім. Я.Мудрого. — Х., 2005. — 20 с.

 3. Правосудие во Франции: Учебное пособие / С.В. Боботов. - М.: Инфра, 1998. - С. 97. 

Тема 7. Органи прокуратури.

 1. Розробити схему системи органів прокуратури Франції, Великобританії та України з системним аналізом повноважень кожного елементу схеми.

 2. Розробити порівняльну таблицю повноважень органів прокуратури США, Росії України як органу кримінальної юстиції.

Рекомендовані джерела: 

 1. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В.В. Молдован, А.В. Молдован; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Юрінкомінтер, 1999. — 399 с. — Бібліогр.: с. 361-362.

 2. Российский прокурорський надзор. Сухарева А.Я./Москва, 2001.

 3. Михайловская И. Б. Процессуальное положение прокурора и адвоката в уголовном процессе США.//Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 14. -М. : Юрид. лит., 1971. -С. 170 - 182. 

Тема 8. Органи досудового розслідування.

 1. Розробити схему системи органів досудового (попереднього) розслідування США, Франції та України з зазначенням повноважень щодо кожного структурного елементу.

 2. Розробити порівняльну таблицю органів які можуть порушити кримінальне провадження та їх повноважень у Англії, Германії та Україні.

Рекомендовані джерела:

 1. Зимин В.П. Международное сотрудничество правоохранительных органов.-М., 1990.

 2. ПепеляєвСергійГенадійовичІсторичнийрозвитоккримінальногопроцесуЄвропи та шляхи наближеннякримінально-процесуального права України до норм європейського правового гуманізму //Науковийвісник НАВСУ: -2005. - Вип.1. - С.344-351.

Тема 9. Органи внутрішніх справ і безпеки

 1. Розробити порівняльну таблицю повноважень органів безпеки України, Росії та США.

 2. Розробити порівняльну таблицю повноважень міліції в Україні, національної поліції та національної жандармерії у Франції, Королівської служби переслідування та поліції у Англії. 

Рекомендовані джерела:

 1. Уголовная юстиция США: Учебник / Перевод с английского И.И. Иванова. - М.: Юристь, 2005. - С. 103.

 2. Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США. — К.:ЮрінкомІнтер, 2001.

 3. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М., 2001. – С. 328–331. 

Тема 10. Органи доходів і зборів.

 1. Розробити порівняльну таблицю повноважень органів податкового контролю Великобританії, України та Франції

Рекомендовані джерела:

 1. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн.- К.: Комп’ютер прес,2004. 

 2. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. – 1998. - № 6. – С. 75–82.

 3. Онищенко В. Податковий контроль у Франції // Вісник податкової служби України. – Лютий. – 2000. – С. 44–47. 

Тема 11. Органи юстиції.

 1. Розробити порівняльну таблицю правового статусу нотаріусів України, Росії, США.

 2. Розробити схему системи органів, на які покладається обов’язок з виконання судових рішень України, Франції , Германії.

Рекомендовані джерела:

 1. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/ Отв. Редактор А.Я. Сухарев.- М., 2000.-840 с.

 2. Административное право зарубежных стран. С. 123—127; Костаре-ва Т. А. О судебной системе ФРГ // ЖРП. 1997. - № 8. -С. 128—138;

 3. Чечот Д. М. Административная юстиция. С. 36—40; Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М.: Ин-т государства и права Российской академии наук, 1997. - С.121—122.

Тема 13. Адвокатура.

 1. Розробити порівняльну таблицю правового статусу адвоката України, США, Білорусі.

 2.  Розробити схему порядку отримання права на заняття адвокатською діяльністю у Україні, Англії, Франції. 

Рекомендовані джерела:

 1. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/ Отв. редактор А.Я. Сухарев.- М., 2000.-840 с.

 2. Святоцький О., Шевченко М. Організація та діяльність адвокатури в Російській Федерації// Право України.-2003.- №6.- С.78-89.

 3. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. 

Оформлення СРС у 2 модулі 

СРС виконується на аркушах формату А-4, шрифт 14 TimesnewRoman, інтервал 1,5.

Об’єм – 10-11 стор. (вступ - висновки).

Структура індивідуальногонауково-дослідного завдання:

1. Титульний лист ( Додаток №1).

2. Зміст.

3. Вступ (містить мету, обґрунтування актуальності дослідження).

4. Основна частина (указується проблема, сутність і результат дослідження, точки зору фахівців, аналіз діючого законодавства, висновок по розділам) – 7-8 сторінок

5. Висновок (пропозиції щодо вдосконалення законодавства чи правозастосування, особиста точка зору на вирішення проблеми, узагальнення матеріалу та ін.) – 2 сторінки.

6. Список використаних джерелз посиланням на них у тексті роботи.

7. Додатки (таблиці, схеми, картинки, якщо є).

8. Відгук (Додаток №3).

Структура сценарію ролевої гри:

1. Титульний лист (з зазначаються всі студенти, що виконували СРС) (див. Додаток 1).

2. Зміст.

3. Вступ (містить мету, обґрунтування актуальності роботи) – до 2 сторінок.

4. Основна частина (містить розкриття повноважень (або процедур), складання актів, заяв, рішень, тощо, притаманним кожному етапу при отриманні кінцевого результату (досягненню мети). Також складається проектакту щодо процедури оскарження; розкривається така процедура та складається скарга (якщо це передбачене при розгляді обраного питання)) – 8-9 сторінок.

5. Висновок (з визначенням пробілів, колізій діючих норм, якщо були знайдені при виконанні роботи та пропозиції щодо їх усунення; особиста точка зору, щодо доцільності та небюрократичності процедури, що розглядається (або діяльності) – до 2-х сторінок.

6. Перелік використаних джерел з посиланням на них.

7. Додатки (таблиці, схеми, картинки, акти складені при виконанні завдання, якщо є).

8. Відгук (див. Додаток 3). 

Структура завдання з розробки таблиць та схем:

 1. Титульний лист (з зазначаються всі студенти, що виконували СРС) (Додаток 1).

 2. Зміст.

 3. Вступ (містить мету, обґрунтування актуальності роботи, обґрунтування критеріїв чи параметрів для порівняння та характеристики) – до 2 сторінок.

 4. Основна частина (загальні характеристики обраної правової системи (1 арк.), обраного кола питань (1 арк.), визначення критеріїв порівняння, таблиці, схеми, системний аналіз та доповідна записка розроблена з урахуванням графічних матеріалів, та заснована на іх системному аналізі (2-3 арк.) – 8-9 сторінок.

 5. Висновок (з визначенням загальних спільних та відмінних рис, характеристик та якостей, визначенням можливості та необхідності втілення досвіду інших країн у правоохоронній діяльності України ) – до 2-х сторінок.

 6. Перелік використаних джерел з посиланням на них.

 7. Додатки (картинки, схеми якщо є).

 8. Відгук ( Додаток 3).

 

3. Критерії оцінювання СРС 

3.1. Максимальна кількість балівза СРСу 1 модулі - 5 балів. 

5 балів виставляється якщо СРС: оформлено акуратно; відповідає усім вимогам щодо оформлення, зауважень немає.

4 бали – оформлено акуратно, відповідає всім вимогам, є 2 зауваження щодо оформлення джерел;

3 бали – оформлено акуратно, в цілому відповідає вимогам;є 3 зауваження щодо оформлення джерел; також є порушення календарного плану;

2 бали – 4 зауваження щодо оформлення джерел; порушення строків календарного плану;

1 бали – оформлено не акуратно, порушені строки календарного плану; 5-6 зауважень щодо порушення вимог;

0 балів - оформлено не акуратно, порушені строки календарного плану; більш 6 зауважень щодо порушення вимог(повторне виконання).

3.2. Максимальна кількість балів за СРС у 2 модулі – 5 балів. 

5 балів виставляється якщо СРС: оформлено акуратно; відповідає усім вимогам щодо оформлення, зауважень немає.

4 бали – оформлено акуратно; незначні порушення щодо оформлення;

3 бали – зауваження щодо оформлення / абозауваження відносно змісту/ або висновків;у тому числі порушення календарного плану;

2 бали – 5 зауважень щодо змісту і оформлення; або висновків;

1 бал – більш 6 зауважень щодо змісту або висновків і оформлення;

0 балів -зміст і висновки не відповідають меті; або в роботі відсутні посилання на джерела; або не сформульована мета, або висновки відсутні (доопрацювання).

 

4. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ СРС 

№ п/п

          Види СРС

     Строк виконання

1.

А)Вибір виду та теми СРС. Підбір і вивчення нормативно-правових актів, наукової літератури з обраної теми.

Б)Формування групи для виконання СРС (якщо студентами обрано підготовку сценарію ролевої гри).

Вересень

 

Вересень

 

2.

Реєстрація СРС. Узгодження плану виконання з викладачем (якщо потрібно).

Вересень - жовтень

 

 

3.

Представлення СРС на перевірку у 1 модулі

Представлення СРС на перевірку у 2 модулі

 до 25 жовтня

до 25грудня

 

Примітка:Якщо студент для СРС обрав тему, яка вивчається однією з останніх, йому потрібно отримати консультацію викладача заздалегідь.

 

5. ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ З ТЕМ КУРСУ 

Тема № 1. Предмет, основні поняття, джерела дисципліни “Судові і правоохоронні органи України”.

Ознайомитися з:

А) змістом “Концепції судово-правової реформи в Україні: Схваленої в основному постановою Верховної Ради 28 квітня 1992 р.// Голос України. –1992. –12 серпня (ВВРУ 1992, - №30. - Ст.426).

Б) Законом України “Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів” від 25 грудня 1993 р. із змін. та доп.// ВВРУ. -1994. – № 11. –Ст. 50.

Тема № 2. Судова влада.

Ознайомитися з основними міжнародними документами щодо:

А) захисту прав людини (Загальна Декларація прав людини: Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні до­говори України, декларації, документи. - К., 1992. - С. 19-24; Конвенція про захист прав і основних свобод людини (Рим, 4. ХІ. 1950) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 40. - Ст. 263 (також див.: Вісник Верховного Суду України. - 1997. - №3, додаток. - 32 с.; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 1966 р. // Права людини... - С. 25-31);

Б) незалежності суддів:

- Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 //Коментар судової практики в кримі­нальних та адміністративних справах.

- Постанови Пленуму Верхов­ного Суду України (1995-1997) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - № 1. - С. 211-217.

-Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов: Документы ООН 1985 г. // Сов.юстиция. - 1991. - № 16. - С. 27-28.

- Рекомендація № R (94)12 Кабінету міністрів державам-членам щодо незалежності, дієвості та ролі судів: Ухвалена Кабінетом міністрів ІЗ жовтня 1994 р. на 518-у засіданні заступ­ників міністрів // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 4(6). - С. 10-11).

В) Ознайомитися з Кодексом професійної етики судді, затвердженим Vз’їздомсуддів України 24 жовтня 2002 р.// www.scourt.gov.ua/

Тема № 3. Забезпечення правоохоронної діяльності.

А) Ознайомитися з матеріалами періодичної преси щодо питань організації і діяльності Вищої ради юстиції України, органів суддівського самоврядування, Державної судової адміністрації.

Б) Скласти бібліографію з 5-6 джерел (якщо обирається СРС з цієї теми). 

Тема № 4. Конституційний Суд України.

А) Ознайомитися з Рішеннями Конституційного Суду України стосовно тлумачення норм Конституції України щодо розділів: У11 - “Прокуратура”, У111 - “Правосуддя”, Х11 - “Конституційний Суд України”, а також до Законів України: «Про судоустрій і статус суддів». (Рішення КСУ див. у “Віснику Конституційного Суду України” або на сайті КСУ). 

Тема № 5. Суди загальної юрисдикції.

А)Ознайомитися з повноваженнями (підсудністю) господарських судів відповідно Господарсько-процесуального кодексу України від 06.11.91 р. із змін та доп. // Голос України, 2002 (16.04.2002). -№ 71; із зм. // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 – 2010. - № 55/1 - Ст. 7.

Б) Ознайомитися з повноваженнями (підсудністю) адміністративних судів відповідно до Кодексу адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року із змін та доп. // ВВРУ. - 2005. - № 35-36 (09.09.2005). –Ст.446; № 37 (16.09.2005). –Ст.446. (або Офіційний вісник України, 2005. -№32 (26.08.2005), -ст.1918); Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 – 2010. - № 55/1 - Ст. 7.

Тема № 6. Судові органи зарубіжних країн.

А)Ознайомитися з джерелами (нормативно-правовими актами, навчальною і науковою літературою), які містять інформацію про судоустрій Російської Федерації, Німеччини, Франції, США або інших країн.

Тема № 7. Органи прокуратури.

А)Ознайомитися з Законом України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р.(ВВРУ. -1996. - № 47. –Ст. 256; ВВРУ. –1999. -№ 26. –Ст. 219);

- наказами Генерального Прокурора України “Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадяніна або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень” (від 28 листопаду2012 р. № 6 гн), а також відповідним Наказом Генпрокурора Про структуру Генеральної прокуратури України; Дисциплінарним статутом прокуратури України, затвердженим постановою ВР України //ВВРУ, 1992.- №4.- Ст.15.

Тема № 8. Органи досудового розслідування.

А) Ознайомитися:

- повним змістом ЗаконуУкраїни “Про оперативно-розшукову діяльність” від 7.07.1992р. із змін та доп.// ВВРУ. – 1992.- 22 (02.06.92), Ст. 303.

Тема № 9. Органи внутрішніх справ і безпеки.

А)Ознайомитися з:

- Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України, затвердженим Законом України від 22 лютого 2006 року 3460-IV //Офіційний вісник України, 2006. 12 (05.04.2006). - Ст. 791.

- Наказами Міністра внутрішніх справ України щодо реформування системи органів внутрішніх справ (http: //www.mia.gov.uaМВС України; http: //www.sbu.gov.uaСлужба Безпеки України).

Тема № 11.Органи юстиції.

А) Ознайомитися з:

- Законом України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р.// ВВРУ. –№ 24, - Ст. 207.

- Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 року 2398-VI// Урядовий кур'єр вiд 29.07.2010. - № 138.

Тема № 12.Юридична служба.

А) Ознайомитися з повноваженнями юридичної служби згідно з Загальним положенням про юридичну службу Міністерства, іншого органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації. Затвердж. Указом Президента Українивід27.08.1995р. // Урядовий кур'єр. –1995, (05.10.95). - № 149 – 150; Офіційний вісник України.- 1999. - № 42 (05.11.99). - Ст. 2096; 2001. - № 48 (14.12.2001). - Ст. 2141.

Тема №14. Правоохоронні органи і органи розслідування зарубіжних країн.

А) Ознайомитися з:

Законами РФ: “О Конституционном Суде Российской Федерации”, “О судоустройстве Российской Федерации”, “Об арбитражных судах в Российской Федерации”.

Б) правовими періодичними виданнями, що містять інформацію про організацію діяльності адвокатури в РФ, США, Німеччини, Франції та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!