Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1927 Вимоги до наукових статей з курсу Управління персоналом редакцій ЗМІ

Вимоги до наукових статей з курсу Управління персоналом редакцій ЗМІ

« Назад

Вимоги до наукових статей

Приймаються неопубліковані раніше матеріали (наукові статті), які відповідають тематиці курсу «Управління персоналом редакцій ЗМІ» («Управління персоналом суб’єктів рекламної галузі та сфери PR»).

Наукова стаття

Містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою навчального курсу, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Наукова стаття подається у завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК України (Див. Бюлетені ВАК України №1, 2003; №2, 2008).).

Структура статті:

- індекс УДК;

- назва;

- прізвище та ініціали автора;

- назва навчального закладу;

- три анотації (анотації українською, російською та англійською мовами (текст ідентичний, середній обсяг – 500 друкованих знаків. Побудова анотації: прізвище, повністю ім’я та по батькові автора; навчальний заклад; назва статті; характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Не потрібно використовувати скорочення в анотації);

- ключові слова(слова з тексту статті, які з точки зору інформаційного пошуку несуть смислове навантаження; подаються у називному відмінку, загальна кількість – не менше трьох і не більше десяти) українською, російською та англійською мовами;

- основний текст статті;

- список використаних джерел із врахованими змінами до оформлення згідно з вимогами ВАК України (Увага !!! Слід чітко дотримуватись нового порядку оформлення переліку літературних джерел (бюлетені ВАК України № 3, 8, 2008 р.)).

У структурі статті повинні бути відображені (виділені як рубрики або позначені словами в тексті статті світлим курсивом, напівжирним курсивом тощо. Не нумеруються) обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей. а саме: 

Перелік обов’язкових елементів основного тексту статті:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями з обов’язковим посиланням в тексті на використану літературу. Обґрунтовують актуальність і доцільність статті для розвитку науки та мас-медіа України. Постановка проблеми не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор (рекомендуємо в першу чергу звертатися до останніх публікацій у фахових журналах). Аналіз доцільно з окреслення основних етапів розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі;

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття;

4. Мета тазавдання. Формулюється мета статті і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об'єкт і предмет дослідження.

Об'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора статті, оскільки предмет дослідження змістовно визначає тему (назву) статті.

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.

6. Висновки з даного дослідження (наукова новизна, теоретичне і практичне значення);

7. Перспективи подальших розвідок (досліджень) у даному напрямі.

При написанні статті необхідно дотримуватись певних правил:

 • назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів);

 • слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;

 • недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;

 • цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив;

 • усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячується викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву;

 • стаття повинна мати просту структуру (без поділу на розділи і підрозділи!);

 • бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки, напр.: [3], [5, с. 24], [4, с. 7; 6, с.18–21], [3; 4; 6]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;

 • надати ксерокопії сторінок з джерел (на які саме є посилання у статті). 

Мова статті – українська. 

Обсяг статті – 12-14 сторінок. 

Технічні вимоги до оформлення статті:

1. Стаття набирається у редакторі Microsoft WORD 98–2000, ХР на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, внутрішнє – 20, зовнішнє – 10.

2. Основний текст набирається таким чином:

2.1. Стиль “обычный”, гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 12, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – полуторний.

2.2. Порядок набору:

УДК (Times New Roman (Cyr), кегль 11, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

Назва статті (Arial (Cyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

Ініціали, прізвище автора (та співавторів) (Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру).

Назва навчального закладу, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт).

2.3. Відбивки по тексту не використовуються за виключенням підрозділів статті (підрозділи, підпункти і т. п. Відділяються відбивками “перед” – 9, “після” – 6).

3. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic.

Для наочності рекомендується формули відокремлювати відбивками зверху і знизу – 6 пт.

Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм.

4. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування тексту статті. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших місцях рукопису (наприклад, у вигляді графіків).

Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165 мм.

5. Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом.

Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!!

Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

Усі рисунки, графіки і фотографії повинні бути чорнобілими або півтоновими.

Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!

Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 10, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру.

Написи в ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

Забороняється використовувати абревіатуру в назвах.

6. Використані автором літературні джерела, на які є посилання у тексті, наводяться у кінці статті загальним списком у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у статті.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ/НАЗВ СТАТЕЙ

Назва тема статті

Прізвище студента, група

 1. Сутність функцій і ролей, які виконує керівник.

 

 1. Особистісні якості керівника, вимоги до нього як до лідера.

 

 1. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.

 

 1. Потреби та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки.

 

 1. Сутність понять „комунікація” і „спілкування”.

 

 1. Сутність зворотного зв’язку, його значення для ефективного управління.

 

 1. Стресові фактори й управління ними.

 

 1. Типи та основні причини конфліктів в організації.

 

 1. Управління конфліктною ситуацією.

 

 1. Формування позитивного соціально-психологічного клімату.

 

 1. Соціально-психологічні резерви колективу та методи їх використання для підвищення ефективності діяльності організації.

 

 1. Роль служби персоналу у формуванні конкурентоспроможного персоналу.

 

 1. Структура служби персоналу.

 

 1. Функції та завдання служби персоналу.

 

 1. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації.

 

 1. Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу.

 

 1. Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу.

 

 1. Номенклатура справ з кадрового діловодства.

 

 1. Склад кадрової документації та її призначення.

 

 1. Документаційне забезпечення руху кадрів.

 

 1. Основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підприємства.

 

 1. Правила заповнення, ведення та зберігання трудових книжок працівників організації.

 

 1. Сутність і призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу.

 

 1. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі.

 

 1. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації у персоналі.

 

 1. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу.

 

 1. Сутність штатно-номенклатурного та балансового методів визначення потреб організації у персоналі.

 

 1. Сутність нормативного методу визначення потреб організації у персоналі.

 

 1. Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу.

 

 1. Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел поповнення й оновлення персоналу.

 

 1. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

 

 1. Методи професійного відбору персоналу.

 

 1. Співбесіда як метод відбору кандидатів на вакантні робочі місця.

 

 1. Тестові випробовування як метод оцінювання кандидатів на вакантні робочі місця.

 

 1. Графологічна експертиза як метод оцінювання кандидатів на вакантні робочі місця.

 

 1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

 

 1. Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу.

 

 1. Сутність та ступені професійно-технічної освіти.

 

 1. Первинна професійна підготовка робітників на виробництві.

 

 1. Первинна професійна підготовка персоналу у вищих навчальних закладах.

 

 1. Форми підвищення кваліфікації та перепідготовки робітників.

 

 1. Післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців.

 

 1. Система неперервного навчання персоналу.

 

 1. Сутність, значення та організація планування трудової кар'єри.

 

 1. Планування й організація професійно-кваліфікаційного просування робітників.

 

 1. Професійно-кваліфікаційне просування керівників, професіоналів і фахівців.

 

 1. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

 

 1. Поняття, види та фактори руху персоналу.

 

 1. Позитивні та негативні наслідки плинності персоналу.

 

 1. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу.

 

 1. Основні процеси руху персоналу.

 

 1. Розкрити сутність процесу уведення в посаду.

 

 1. Сутність, види та етапи адаптації новоприйнятих працівників.

 

 1. Типи переміщень працівників.

 

 1. Підстави для припинення трудової угоди.

 

 1. Методи розрахунку втрат від надмірного руху персоналу та звільнення працівників.

 

 1. Значення та завдання регулювання трудової діяльності персоналу організації.

 

 1. Чинники ефективності діяльності організації.

 

 1. Сутність та значення визначення мети діяльності структурного підрозділу.

 

 1. Сутність та значення планування діяльності трудового колективу.

 

 1. Кадрове та нормативно-правове забезпечення ефективної діяльності персоналу.

 

 1. Організаційно-економічне та інженерно-технічне забезпечення ефективної діяльності персоналу.

 

 1. Значення ресурсного забезпечення трудової діяльності персоналу для підтримання встановленого ритму виробництва.

 

 1. Сутність поточного обслуговування та оперативного регулювання виробничих і трудових процесів.

 

 1. Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності.

 

 1. Сутність і значення адміністративних методів управління персоналом.

 

 1. Сутність і значення економічних методів управління персоналом.

 

 1. Сутність і значення соціально-психологічних методів управління персоналом.

 

 1. Сутність і значення регламентування посадових обов’язків.

 

 1. Засоби регламентування діяльності першого керівника організації та його заступників.

 

 1. Засоби регламентування діяльності структурних підрозділів.

 

 1. Засоби регламентування діяльності посадових осіб.

 

 1. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 1. Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці.

 

 1. Регулювання робочого часу протягом тижня.

 

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в конкретній організації.

 

 1. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року.

 

 1. Гнучкі режими праці.

 

 1. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

 

 1. Фотографія робочого дня.

 

 1. Поняття і значення умов праці в організації.

 

 1. Фактори умов праці та їх вплив на здоров’я, працездатність людини, продуктивність праці та інші економічні показники.

 

 1. Характеристика елементів умов праці.

 

 1. Оцінювання умов праці на виробництві.

 

 1. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

 

 1. Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві.

 

 1. Економічні та соціальні показники оцінювання ефективності заходів з удосконалення умов праці.

 

 1. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу.

 

 1. Сутність та завдання оцінювання персоналу.

 

 1. Етапи процесу оцінювання персоналу.

 

 1. Система оцінювання персоналу та її види.

 

 1. Модель комплексної оцінки персоналу.

 

 1. Методи оцінювання персоналу.

 

 1. Сутність і переваги оцінювання персоналу за досягненням поставлених цілей.

 

 1. Атестація керівників, професіоналів і фахівців.

 

 1. Центри оцінювання персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання.

 

 1. Місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин.

 

 1. Потреби людини як провідна ланка мотивації персоналу, їх класифікація.

 

 1. Сутність, значення і взаємозв’язок категорій „мотив”, „інтерес”, „стимул” і „стимулювання”.

 

 1. Сучасні трактування сутності мотивації персоналу.

 

 1. Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і значення.

 

 1. Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації.

 

 1. Еволюція політики доходів і її вплив на стан матеріальної мотивації.

 

 1. Взаємозв’язок заробітної плати, ефективності та доходів.

 

 1. Сутність і функції заробітної плати.

 

 1. Чинники диференціації заробітної плати.

 

 1. Основні складові організації заробітної плати за умов ринкової системи господарювання.

 

 1. Тарифна система оплати праці та її місце в мотиваційному механізмі.

 

 1. Вдосконалення тарифних умов оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і робітників за традиційного підходу до їх побудови .

 

 1. Безтарифна (пайова) система оплати праці.

 

 1. Сутність і переваги єдиної тарифної системи оплати праці.

 

 1. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати.

 

 1. Роль систем оплати праці в посиленні мотивації трудової діяльності.

 

 1. Класифікація систем заробітної плати.

 

 1. Умови ефективного використання форм заробітної плати.

 

 1. Преміальне положення: структура, вимоги до побудови.

 

 1. Зміни у структурі мотивів як об’єктивна закономірність.

 

 1. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.

 

 1. Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку.

 

 1. Роль Міжнародної організації праці в розвитку соціального партнерства.

 

 1. Основні міжнародні норми з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

 

 1. Сутність та значення соціального партнерства.

 

 1. Форми та принципи соціального партнерства.

 

 1. Роботодавці та наймані працівники як основні сторони соціального партнерства.

 

 1. Функції держави у соціальному партнерстві.

 

 1. Суб’єкти соціального партнерства.

 

 1. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів.

 

 1. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання.

 

 1. Сутність понять „ефект”, „ефективність” та „ефективність управління персоналом”.

 

 1. Зміст та класифікація трудового договору.

 

 1. Нормативні умови трудового договору. Договірні умови трудового договору.

 

 1. Загальна характеристика обов'язкових умов трудового договору. Загальна характеристика факультативних умов трудового договору.

 

 1. Недійсність умов трудового договору.

 

 1. Види трудового договору. їх класифікація. Форми трудового договору.

 

 1. Обов'язкове укладення трудових договорів у письмовій формі в інших випадках, передбачених законодавством (п.6 ст.24 КЗпП України).

 

 1. Строки трудового договору. Трансформація строкового трудового договору у безстроковий,

 

 1. Трудовий договір з тимчасовими працівниками.

 

 1. Трудовий договір з сезонними працівниками.

 

 1. Трудовий договір з надомниками.

 

 1. Трудовий договір про сумісництво.

 

 1. Трудовий договір про суміщення професій і посад.

 

 1. Розмежування сумісництва та суміщення професій і посад.

 

 1. Правове регулювання заступництва.

 

 1. Трудовий договір з державним службовцем.

 

 1. Прийняття державних службовців на роботу за конкурсом.

 

 1. Обмеження на право заняття посади державного службовця.

 

 1. Стажування в державних органах.

 

 1. Трудовий договір з неповнолітніми.

 

 1. Працевлаштування молодих спеціалістів.

 

 1. Трудовий договір з інвалідами.

 

 1. Трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою.

 

 1. Контракт як особливий вид трудового договору.

 

 1. Сфера укладення контракту.

 

 1. Укладення контракту з керівниками підприємств.

 

 1. Зміст контракту.

 

 1. Відмінність контракту від звичайного трудового договору.

 

 1. Трудовий договір з іноземцями.

 

 1. Загальний порядок укладення трудового договору.

 

 1. Гарантії при укладенні трудового договору.

 

 1. Заборона необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу.

 

 1. Обмеження в прийнятті на роботу.

 

 1. Фактичний допуск до роботи.

 

 1. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу.

 

 1. Загальна характеристика випробування при прийнятті на роботу.

 

 1. Строки випробування при прийнятті на роботу.

 

 1. Заборона випробування при прийнятті на роботу.

 

 1. Правові наслідки випробування.

 

 1. Ведення трудових книжок працівників на підприємствах, установах, організаціях.

 

 1. Відомості, які обов'язково заносяться в трудову книжку працівника.

 

 1. Визначення  термінів "припинення трудового договору", "розірвання трудового договору" і "звільнення з роботи".

 

 1. Класифікація підстав припинення трудового договору.

 

 1. Випадки припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

 

 1. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця як заходи дисциплінарного стягнення.

 

 1. Випадки припинення трудового договору з ініціативи "третіх осіб".

 

 1. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов.

 

 1. Припинення трудового договору за угодою сторін.

 

 1. Відмінності припинення трудового договору за угодою сторін від розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 

 1. Припинення трудового договору у зв'язку з закінченням його строку.

 

 1. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк.

 

 1. Припинення трудового договору в зв'язку з призовом ,або вступом працівника на військову службу, направленням на альтернативну службу.

 

 1. Розірвання безстрокового трудового договору з ініціативи працівника.

 

 1. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.

 

 1. Поважні причини при розірванні трудового договору з ініціативи працівника.

 

 1. Розірвання  трудового  договору  на  вимогу  профспілкового  чи  іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

 

 1. Припинення трудового договору в порядку переведення працівника на інше підприємство за його згодою.

 

 1. Припинення трудового договору при відмові працівника від продовження роботи в зв'язку із зміною істотних умов праці.

 

 1. Припинення трудового договору з підстав передбачених контрактом.

 

 1. Припинення трудового договору з працівником направленим за постановою суду на примусове лікування.

 

 1. Визначення понять "ліквідація", "реорганізація", "зміни в організації виробництва і праці", "скорочення чисельності", "скорочення штатів".

 

 1. Порядок розірвання трудового договору в зв'язку із скороченням чисельності, або штату працівників.

 

 1. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників.

 

 1. Поворотне прийняття на роботу працівників.

 

 1. Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам.

 

 1. Розірвання  трудового  договору  при  виявленні  невідповідності  працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації.

 

 1. Розірвання  трудового  договору  при  виявленні  невідповідності  працівника займаній  посаді  або  виконуваній  роботі  внаслідок  стану  здоров'я,  який перешкоджає продовженню цієї роботи. '

 

 1. Розірвання  трудового договору  в зв'язку з  систематичним  невиконанням працівником без поважних причин своїх трудових обов'язків.

 

 1. Розірвання трудового договору в зв'язку з прогулом.

 

 1. Розірвання  трудового  договору  внаслідок  тимчасової  непрацездатності працівника.

 

 1. Розірвання  трудового  договору  при  поновленні  працівника,  який  раніше виконував цю роботу.

 

 1. Розірвання трудового договору в зв'язку з появою на роботі працівника в нетверезому стані.

 

 1. Розірвання трудового договору в зв'язку з вчиненням за місцем   роботи розкрадання майна роботодавця.

 

 1. Розірвання  трудового  договору  з  окремими  категоріями  працівників  при одноразовому грубому порушенні трудових обов'язків.

 

 1. Розірвання трудового договору при вчиненні винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності.

 

 1. Розірвання трудового договору при вчиненні працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку.

 

 1. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу батьків або інших осіб.

 

 1. Припинення трудового договору у зв'язку із порушенням правил прийому на роботу.

 

 1. Порядок дачі згоди профкомом на звільнення з ініціативи роботодавця.

 

 1. Випадки звільнення працівників з ініціативи роботодавця без згоди профкому.

 

 1. Порядок звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

 

 1. Періоди, коли звільнення працівників з ініціативи роботодавця не допускається

 

 1. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

 

 1. Особливості розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей.

 

 1. Виплата вихідної допомоги при звільненні працівників.

 

 1. Проведення розрахунку при звільненні працівників.

 

 1. Оформлення звільнення.

 

 1. Правові підстави відсторонення працівника від роботи.

 

 1. Поняття робочого часу .

 

 1. Види робочого часу.

 

 1. Правове регулювання нормального робочого часу.

 

 1. Правове регулювання скороченого робочого часу.

 

 1. Правове регулювання неповного робочого часу.

 

 1. Порівняльний аналіз неповного і скороченого робочого часу.

 

 1. Поняття надурочних робіт.

 

 1. Правове регулювання надурочних робіт.

 

 1. Обмеження залучення працівників до надурочних робіт.

 

 1. Випадки скорочення тривалості роботи.

 

 1. Правове регулювання роботи в нічний час.

 

 1. Правове регулювання роботи змінами.

 

 1. Залучення працівників до чергувань.

 

 1. Поняття режиму робочого часу.

 

 1. Види режимів робочого часу.

 

 1. Характеристика загальних режимів робочого часу.

 

 1. Характеристика спеціальних режимів робочого часу.

 

 1. Підсумований облік робочого часу.

 

 1. Правове регулювання ненормованого режиму робочого часу.

 

 1. Перерваний режим робочого часу.

 

 1. Гнучкий режим робочого часу.

 

 1. Конституційне право людини та громадянина на відпочинок.

 

 1. Поняття часу відпочинку.

 

 1. Види часу відпочинку.

 

 1. Щоденний відпочинок.

 

 1. Перерви, які надаються протягом робочого дня.

 

 1. Правове регулювання перерви для відпочинку і харчування.

 

 1. Правове регулювання перерв для обігріву, відпочинку.

 

 1. Правове регулювання перерв для годування дітей.

 

 1. Правове регулювання встановлення та надання вихідних днів.

 

 1. Особливості  встановлення  вихідних  днів  на  підприємствах,  пов'язаних  з обслуговуванням населення.

 

 1. Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих підприємствах.

 

 1. Заборона роботи у вихідні дні. Порядок залучення до роботи в такі дні.

 

 1. Компенсації за роботу у вихідні дні. Правове регулювання святкових і неробочих днів.

 

 1. Право працівників на відпустку.

 

 1. Право працівників на відпустку в разі звільнення.

 

 1. Правові засади регулювання відпусток.

 

 1. Види відпусток.

 

 1. Загальна характеристика щорічних відпусток: поняття, види, тривалість.

 

 1. Щорічна основна відпустка та її тривалість.

 

 1. Додаткова відпустка за особливий характер праці.

 

 1. Надання відпусток особам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

 1. Надання відпусток народним депутатам.

 

 1. Стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

 

 1. Стаж роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку.

 

 1. Порядок надання щорічних відпусток.

 

 1. Порядок перенесення щорічної відпустки з ініціативи працівника.

 

 1. Порядок перенесення щорічної відпустки з ініціативи роботодавця.

 

 1. Поділ щорічної відпустки на частини.

 

 1. Відкликання працівника з відпустки.

 

 1. Правове регулювання оплати відпусток.

 

 1. Відрахування із заробітної плати за час відпустки.

 

 1. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.

 

 1. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.

 

 1. Творча відпустка.

 

 1. Поняття та види соціальних відпусток.

 

 1. Правове регулювання надання відпустки по вагітності та пологах.

 

 1. Правове регулювання надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку.

 

 1. Надання відпустки для батьків, що мають дітей.

 

 1. Надання відпусток без збереження заробітної плати: поняття і види.

 

 1. Надання відпустки без збереження заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.

 

 1. Надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін трудового договору.

 

 1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом.

 

 1. Відмінні  риси  матеріальної відповідальності  від майнової відповідальності, дисциплінарної відповідальності.

 

 1. Підстави матеріальної відповідальності.

 

 1. Умови матеріальної відповідальності.

 

 1. Загальна характеристика обставин, коли на працівника не може бути покладена матеріальна відповідальність.

 

 1. Види матеріальної відповідальності працівників.

 

 1. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття, підстави її застосування.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність: загальна характеристика.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність у випадках укладення договору про повну матеріальну відповідальність між працівником і підприємством, установою, організацією.

 

 1. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність працівника у випадках одержання майна та інших цінностей за разовою довіреністю або за іншим разовим документом.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність працівника за шкоду завдану його діями, що мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність за шкоду завдану працівником, який був у нетверезому стані.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність за шкоду, завдану недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуванням матеріалів.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність працівника у інших випадках, передбачених законодавством.

 

 1. Повна матеріальна відповідальність службової особи, винної в незаконному — звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

 

 1. Матеріальна відповідальність працівників у підвищеному розмірі.

 

 1. Визначення розміру шкоди: загальна характеристика.

 

 1. Обставини, що враховуються при визначенні розміру відшкодування.

 

 1. Порядок визначення  розмірів збитків від  розкрадання,  нестачі,  знищення (псування) матеріальних цінностей. Порядок покриття шкоди працівниками.

 

 1. Матерільна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику : загальна характеристика.

 

 1. Правове регулювання відшкодування моральної шкоди. Відповідальність роботодавця за затримку розрахунку при звільненні.

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!