Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1922 Загальні вимоги щодо оформлення кваліфікаційних робіт, Харківський інститут фінансів, ХІФ

Загальні вимоги щодо оформлення кваліфікаційних робіт, Харківський інститут фінансів, ХІФ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

Загальні вимоги щодо оформлення кваліфікаційних робіт

Харків 2013 

 

Укладачі:

Бабаєв В.Ю. – к. держ.упр., вчений секретар ХІФ УДУФМТ;

Піддубна Л.В. – керівник Центру навчально-методичної роботи;

Бутиріна Г.І. – методист відділу навчально-методичної роботи, акредитації та ліцензування 

Рецензент:

Майборода О.В. – к.е.н., декан факультету фінансів 

Затверджено до друку рішенням методичної ради інституту

Протокол №1 від 27.08.2013 р. 

З 14

Загальні вимоги щодо оформлення кваліфікаційних робіт : методичні рекомендації для студентів та викладачів / В. Ю. Бабаєв, Г. І. Бутиріна, Л. В. Піддубна. – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2013. – 38 с.

У методичних рекомендаціях представлено основні вимоги та правила оформлення кваліфікаційних і науково-дослідницьких робіт студентів. Наведено приклади оформлення структурних елементів кваліфікаційної роботи.

Рекомендовано для студентів та науково-педагогічних працівників інституту.

 

ЗМІСТ 

 

стор.

ВСТУП .……………………………………………………………………………..

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ .……………………...

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ .

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...………

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………….

 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………….

 

  

ВСТУП 

Кваліфікаційні роботи (курсова, дипломна, магістерська) є важливими видами самостійної роботи студентів. У процесі їх написання під керівництвом науково-педагогічних працівників студенти опановують методи та набувають умінь проведення наукового дослідження.

Успішне написання кваліфікаційних робіт залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішим є чітке розуміння основних вимог, що висуваються до них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня робіт, їх змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також оформлення.

Теми кваліфікаційних робіт визначаються кафедрами відповідно до змісту і завдань дисциплін. Вони повинні бути актуальними й тісно пов’язаними з вирішенням практичних фахових завдань.

Метою будь-якої наукової роботи є пошук нових фактів, закономірностей або ж уточнення відомих раніше, але недостатньо досліджених, написання висновків, рекомендацій.

При виконанні кваліфікаційної роботи студент аналізує узагальнений матеріал, робить аналітичні висновки, у результаті чого не тільки поглиблено вивчає предмет і обрану тему, але й набуває навичок наукового пошуку. Оформлення теоретичних знань у письмовому вигляді дає змогу визначити ступінь засвоєння студентами навчальних дисциплін як цілісного комплексу.

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. Студент демонструє рівень самостійно набутих знань: уміння чіткого формулювання та обґрунтування отриманих результатів та умінь робити на їх підставі висновки, продемонструвати здібності до самостійного розв’язання фахових завдань, працювати з літературою. Загальний обсяг курсової роботи складає 30-35 сторінок (1-2 курс), до 50 сторінок (3-5 курс) друкованого тексту. Список використаних джерел з посиланнями у курсовій роботі не повинен бути меншим за 20 найменувань.

Дипломна робота є самостійним індивідуальним завданням науково-дослідного характеру, що передбачає застосування теоретичних й емпіричних методів наукового дослідження у вирішенні практичних завдань, систематизацію, закріплення та розширення фахових знань. Вона повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову, загальноекономічну та спеціальну підготовку, вміння застосовувати здобуті знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань. Обсяг дипломної роботи має складати 90-120 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел з посиланнями у дипломній роботі не повинен бути меншим за 60 найменувань.

Магістерська дипломна робота – індивідуальне завдання науково-дослідного характеру, яке виконує магістрант на завершальному етапі фахової підготовки і яке є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння застосовувати їх при розв’язанні конкретних наукових, економічних завдань та містить елементи наукової новизни або напрямку практичної діяльності. Обсяг магістерської роботи складає 100-120 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел з посиланнями у магістерській роботі не повинен бути меншим за 70 найменувань.

Курсові роботи зберігаються протягом 3-х років, дипломні роботи 5-ти років, відповідно до Наказу Головного архівного Управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 № 41 зі змінами.

Оцінюючи кваліфікаційні роботи, комісія враховує не лише якість самого дослідження, його практичну складову і наукову новизну, а й вміння захистити сформульовані положення та висновки, якість оформлення. При написанні кваліфікаційних робіт, студенти мають дотримувати певних правил та стилю викладення друкованої інформації.

Ці методичні рекомендації покликані допомогти викладачам при проведенні нормоконтролю та студентам при оформленні кваліфікаційних робіт. Методичні рекомендації викладено відповідно до державних стандартів, чинних нормативних актів Міністерства освіти і науки України, що регламентують підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів у системі багатоступеневої освіти України.


СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Структура курсової, дипломної, магістерської дипломної роботи включає:

– титульний аркуш (обов’язково зазначається: назва навчального закладу, вид кваліфікаційної роботи, тема роботи, інформація про автора роботи та наукового керівника, місце й рік написання);

– план-завдання на кваліфікаційну роботу;

– зміст (подається назва структурних елементів кваліфікаційної роботи та номери сторінок, на яких вони містяться);

– наприкінці змісту надається перелік умовних позначень (при необхідності);

– вступ;

– основну частину, яка складається з декількох розділів (в залежності від виду кваліфікаційної роботи). Розділи у свою чергу поділяються на підрозділи, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи. Кожен розділ може складатися з 2-4 підрозділів для курсових робіт, 3-4 для дипломних і магістерських);

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки (при необхідності).

ВСТУП. Вступ – це важлива та відповідальна частина будь-якої кваліфікаційної роботи, який орієнтує на подальше розкриття теми, а також містить всі необхідні кваліфікаційні характеристики дослідження.

Вступ розкриває основні засади: актуальність теми, об’єкт і предмет, мету і завдання дослідження, наукову новизну дослідження, теоретичне і практичне значення, апробацію (відомості про публікації, конференції, виступи на засіданнях кафедр тощо), структуру;

Обсяг вступу курсової роботи становить до 3 сторінок, дипломної і магістерської – 3 сторінки.

Обґрунтовування актуальності роботи – обов'язкова вимога до усіх видів кваліфікаційних робіт. Достатньо в межах однієї сторінки показати теоретичне і практичне значення розробки теми дослідження.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва.

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, його кінцевим результатом і шляхами досягнення. Конкретизується через відповідні задачі: вивчити, описати, встановити, вдосконалити, розвинути, обґрунтувати, розробити тощо. Завдання формулюються точно і конкретно, їх рішення повинні скласти зміст розділів кваліфікаційної роботи.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення..

Предмет дослідження – зафіксовані в досвіді, включені в процес практичної діяльності людини сторони, якості та відносини досліджуваного об'єкта з певною метою за даних умов. Предмет визначає тему дослідження, віддзеркалюється у самій назві роботи.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Завдання дослідження, які ставляться в роботі, повинні відповідати меті дослідження. Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи. Тому, завдання дослідження формулюються на підставі найменувань розділів і підрозділів.

Студент при написанні кваліфікаційної роботи вибирає та використовує методи, які спроможні вирішити на сучасному рівні поставлені задачі дослідження.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Основна частина роботи складається з розділів:

– теоретичного;

– аналітичного;

– оптимізаційного (для старших курсів);

– охорони праці (дипломні, магістерські дипломні роботи).

Розділи поділяються на підрозділи. Розділи та підрозділи повинні мати нумерацію і заголовки. Кожний підрозділ має містити закінчену інформацію. Зміст розділів основної частини повинен відповідати темі роботи та повністю її розкривати. Кожний розділ повинен мати висновки. В основній частині роботи викладається сутність теми та теоретичні засади досліджуваної проблеми. Матеріали, які не носять інформаційно-довідковий характер, виносяться у додатки.

ВИСНОВКИ. Логічним завершенням кваліфікаційної роботи є висновки. Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки повинні відповідати поставленим завданням.

Рекомендується формулювати висновки до кожного розділу кваліфікаційної роботи (2 – 3 висновки). У висновках стисло зазначають те, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, недоліки і проблеми практичного характеру, конкретні рекомендації та пропозиції щодо їх усунення. У висновках кваліфікаційної роботи наголошують на якісних та кількісних характеристиках здобутих результатів, обґрунтовують їх достовірність.

Основна вимога до заключної частини – не повторювати змісту, вступу, основної частини роботи і висновків зроблених по розділах.

Обсяг висновків складає 1 – 2 сторінки у курсових, до 3 сторінок у дипломних, 3 – 4 сторінки у магістерських роботах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Після заключної частини наводиться список використаних джерел. Список розміщують в алфавітному порядку з наскрізною нумерацією.

ДОДАТКИ є необов’язковою складовою курсової, дипломної, магістерської дипломної роботи. Доцільність додатків визначається автором роботи за узгодженням з науковим керівником, виходячи з теми роботи та її обсягу.

Додатки повинні відповідати обраній темі дослідження і містити в собі необхідні матеріали, які б були базою для проведення наукових досліджень і практичних розробок (оригінали фотографій; проміжні математичні докази, формули, графіки, розрахунки; інструкції, методики розрахунків, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи, та ін.).


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

Курсову, дипломну та магістерську дипломну роботу друкують машинописним способом за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297×420).

Роботу виконують з використанням текстового редактора Word, шрифт 14 Times New Roman для основного тексту (нежирний, непідкреслений, некурсив). Інтервал перед абзацом – 0 пт, після абзацу – 0 пт, міжрядковий інтервал 1,5 строки (29 – 30 рядків на сторінці).

Текст слід подавати, дотримуючись таких берегів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам (1,25 см).

При виконанні робіт необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення по всій роботі. Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці виправленого. Виправлення має бути чітким, чорного кольору. Допускається не більше двох виправлень на аркуші (1 – 2 літери або 1 слово).

Не допускаються виправлення на титульному аркуші, у заголовках розділів, підрозділів. Не дозволяється зафарбовувати білою фарбою цілі речення.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі подаються мовою оригіналу.

Не слід допускати скорочення слів, що непередбачені правилами орфографії, а також стандартами.

У тексті роботи слід використовувати одиниці SI (основні, додаткові, похідні). Позначення одиниць виміру слід застосовувати тільки після числового значення величин, без перенесення на наступний рядок.

Не допускається застосовувати без числових або літерних значень математичні знаки, знаки № (номер), % (відсоток) тощо. Ці знаки у тексті пишуть словами. Числа з розмірністю пишуть цифрами (55), а без розмірності – словами (п’ятдесят п’ять). Правила скорочення слів – грошові одиниці та числові назви без крапки наприкінці: грн, млн, млрд, – та з крапкою: коп., тис., дол.

Також не допускається розбивати на різні рядки ініціали та прізвище, числовий показник з його одиницями виміру. Приклади помилок: «серед вчених-економістів, які досліджують питання функціонування місцевих бюджетів, здійснення бюджетного процесу на локальному рівні та регіональні особливості виконання місцевих бюджетів слід відмітити: В.
Андрущенка (помилка)
, Й. Бескида, С. Буковинського, О. Василика. За економічною класифікацією найбільш питому вагу у видатках по освіті займають видатки на заробітну плату з такими показниками нарахувань: у 2010 р. (помилка) – 78,0 %, а у 2011-2012 рр. – 83 %. У видатки на заробітну плату включалися кошти на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» (від 14,8 млн грн (помилка) у 2010 р. до 12,7 млн грн у 2012 р.).

Для усунення такого виду помилок треба використовувати нерозривний пробіл, який відображається всередині рядка як звичайний пробіл, але не дозволяє розірвати в цьому місці рядок. Приклад: Після літери «В.» введіть нерозривний пробіл, натискаючи поєднання клавіш Ctrl + Shift + Пробіл, потім друкуйте прізвище «Андрущенка».

Робота повинна бути зброшурована і мати тверду обкладинку (для дипломних, магістерських дипломних робіт), швидкозшивач (для курсових робіт). До облікового обсягу роботи не включають список використаних джерел та додатки.

НУМЕРАЦІЯ. Сторінки, розділи, підрозділи, рисунки, таблиці, формули нумерують арабськими цифрами без знака №.

Титульний аркуш і зміст включають до загальної нумерації сторінок. Номер на цих сторінках не проставляють. Починають проставляти номер сторінки за порядком на вступі.

Сторінки роботи нумерують, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Бланк завдання (затверджений в установленому порядку і оформлений на одному аркуші з двох сторін) розміщують після титульного аркуша. Завдання не є частиною кваліфікаційної роботи і тому до загальної нумерації сторінок не входить і в змісті не згадується.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не мають порядкового номера, їх назви правлять за заголовки структурних елементів. Структурні елементи роботи розміщують з нової сторінки, посередині рядка (симетрично до тексту) під верхнім берегом і друкують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи та не виділяючи.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3 і т. д. Слово «РОЗДІЛ» разом з номером друкується на окремому рядку посередині, під ним розташовується назва розділу, друкують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи, симетрично до набору та не виділяючи.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номера розділу і підрозділу, відокремлених крапкою. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу. Приклад оформлення назви розділу наведено у додатку Б.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи. Дані, які подають на титульному аркуші курсових, дипломних, магістерських дипломних робіт, визначені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації». Дотримання форм документів є обов’язковим.

У курсових, дипломних (спеціаліст, магістр) роботах зазначають повну назву навчального закладу та його відомчу підпорядкованість, назву факультету, кафедри, тему роботи, дані про студента та наукового керівника, дата (число, місяць, рік) та підписи, місто та рік подання роботи до захисту.

ЗАВДАННЯ. Зміст завдання передбачено бланком установленої форми. У завданні наводиться прізвище, ім’я, по батькові автора, тема роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання. Завдання підписує науковий керівник та студент. Бланк завдання розміщують безпосередньо після титульної сторінки.

ЗМІСТ. Зміст розміщують безпосередньо після завдання, починаючи з нової сторінки. Зміст відповідає плану роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, зокрема вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків. Перенос слів у «ЗМІСТІ» роботи не дозволяється. Приклад оформлення змісту наведено у додатку В.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список використаних джерел, має бути наведений після висновків з нової сторінки.

Література подається в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів. Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

ДОДАТКИ. Додатки розташовують після списку використаних джерел. До роботи додається аркуш паперу з написом «ДОДАТКИ». Додаток має заголовок, оформлений вгорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додатки мають спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. Не допускається кольорове оформлення додатків.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2-другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1)- перша формула додатка А.

ІЛЮСТРАЦІЇ, ТАБЛИЦІ, ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ. Ілюстрації, таблиці, формули розміщують у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації, таблиці і формули мають бути посилання в тексті. Таблиці повинні мати назву.

Ілюстрації, таблиці, формули слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком тих, що наведені в додатках.

Відстань від тексту роботи до ілюстрації, таблиці, формули і від них до тексту – 15 мм.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрації позначають скороченням «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Якщо у кваліфікаційній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за тим же правилом.

При зображенні графіків, подана інформація має бути зрозумілою, вісі слід підписувати, кількісні вирази ознаки та пояснення доцільно вказувати, необхідно застосовувати лише штрихові ілюстрації (чорно-білі).

Таблиці. Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що подані в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо у кваліфікаційній роботі одна таблиця, її нумерують за тим же правилом. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Таблиця повинна мати назву, яку вказують малими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту і вміщують над таблицею (без лапок і крапки в кінці). Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Між назвою таблиці і самою таблицею не робити відступ. Дані в таблиці дозволяється друкувати 12 – 14 шрифтом.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 6 мм Поля (ліве, праве, верхнє, нижнє) у кожній клітинці таблиці мають бути не менше 0,1 см

Приклад побудови таблиці:

Таблиця

Назва таблиці

Головка

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 2.7

Кількісні характеристики розмірів ВАТ «Буддеталь»

№ з/п

Показник

Од. виміру

Роки

Абсолютне відхилення (+,-), тис. грн

2010 р. у % до 2009 р.

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), (без ПДВ та АЗ)

тис. грн

914888,0

1371276,8

+ 456388,8

149,8

 Продовження табл. 2.7

1

2

3

4

5

6

7

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн

108388,5

135380,0

+26991,5

124,9

3

Операційні витрати

тис. грн

53428,6

88807,6

+35379,0

166,2

4

Середньооблікова чисельність працівників

чол.

849

1021

+172

120,2

5

Розмір активів підприємства

тис. грн

156007,6

362666,2

+206658,6

232,5

6

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн

12550,0

30086,9

+17536,9

239,7

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку сторінок кваліфікаційної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, у другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, – то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк (–), а у разі недоцільності (нелогічності) наведення даних ставиться хрестик (Х).

Формули та рівняння. Формули та рівняння розташовують посередині робочого рядка. Після формули чи рівняння ставиться кома. Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку, наприклад, перша формула третього розділу позначається таким чином:

де – показник…….;

– показник…….

У кваліфікаційній роботі написання формул рекомендується виконувати за допомогою стандартних математичних редакторів Microsoft Office або чорнилом, пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою, з відступом від неї, в тій послідовності, в якій їх подано у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Після тексту рівняння і формули треба виділяти вільним рядком: вище і нижче кожної формули потрібно залишати один вільний рядок. Якщо рівняння після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

СПИСКИ. Список нумерувати можна цифрами та літерами з дужкою.

Приклад нумерованого списку:

«Дебіторська заборгованість буває:

а) поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

б) довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу».

Приклад багаторівневого списку:

«Класифікація видів економічного аналізу: 

1) за суб’єктами аналізу:

а) внутрішній аналіз – проводиться працівниками аналітичної служби підприємства.

б) зовнішній аналіз – проводиться органами державного управління, банками, інвесторами, акціонерами.

2) за об’єктами аналізу (або за функціональними сферами діяльності підприємства):

а) маркетинговий аналіз – проводиться з метою розробки стратегії й тактики маркетингової діяльності підприємства…».

ПОСИЛАННЯ. При написанні кваліфікаційної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі дані,ідеї та висновки, на основі яких розробляються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячено кваліфікаційну роботу. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Посилання в тексті кваліфікаційної роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1–5]...»; «.  у працях [3; 9; 20]».

При цитуванні, посиланні на статистичні (цифрові) дані, переліки характеристик або явищ, таблиці, формули та рисунки необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у кваліфікаційній роботі, наприклад: «... у монографії [4, с. 148]...».

Посилання на ілюстрації кваліфікаційної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2».

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці кваліфікаційної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3»; «див. рис. 2.1».

ПРИМІТКИ. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою.

Слово «Примітка» вказують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, в кінці ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку дають текст примітки. Приклад: «Примітка. Побудовано автором за даними [52; 57, с.24]».


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Список джерел подається в алфавітному порядку, і оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання». Відповідно до цього стандарту основними новими вимогами до бібліографічного опису є такі:

 1. Після прізвища ставиться пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів : Мельник В. М.

 2. Усі елементи в опису пишуться зі строчної літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.

 3. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст] чи [Тext], [Електронний ресурс], [Рукопис].

 4. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичене з інших джерел або за даними аналізу матеріалу.

 5. Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком, після косої риски пишуть усіх авторів.

 6. При наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за косою рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].

 7. У дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю прізвище, ім'я та по батькові.

 8. У патентних документах в області відповідальності на відміну від інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.

 9. Знаки «;» та «:» розділяють пробілами з обох боків.

 10. Реєстраційний номер книги (ISBN) пишуть, якщо він є.

 11. У нумерації сторінок не ставлять пробіли: 8–10.

 12. У кінці опису ставиться крапка.

Порядок наведення бібліографічних відомостей (з врахуванням вживання великої та малої літер):

Заголовок опису.

Основна назва агальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи Відповідальність ; про інших Осіб. – Відомості про повторність видання / Відповідальність за видання. – Зона специфічних відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія ; №, т.).Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до електрон. ресурсів). – ISBN.

Приклади бібліографічного запису у списку використаних джерел:

Книги. Однотомний документ. Один автор

Давидов Г. М. Аудит : підручник / Г. М. Давидов. – К. : Знання, 2004. – 514 с.

Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с.

Бурова Т. А. Методичні вказівки до практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни «Аудит» спеціальності «Фінанси» / Т. А. Бурова / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2005. – 40 с.

Два автори

Бедь В. В. Фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В. В. Бедь, Ю. М. Когут / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 168 с.

Василик О. Д. Державні фінанси України : підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ / О. Д. Василик, К. В. Павлюк / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 606 с. : табл. – Бібліогр.: с. 599–601.

Величко О. В. Фінанси : метод. вказ. для студ. екон. спец. ден. форми навч. / О. В. Величко, В. О. Зінченко / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 56 с.

Три автори

Асєєв Г. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник / Г. Г. Асєєв, О. Є. Коноваленко, О. М. Рибін / Харківська держ. академія культури. – Х. : ХДАК, 2004. – 89 с.

Воробель Я. М. Англійська мова : навч. посіб. / Я. М. Воробель, О. А. Шумська, М. З. Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с.

Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2005. – 464 с.

П’ять і більше авторів

Правова статистика : підручник / [авт. кол. : Є. М. Моісєєв, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Атіка, 2008. – 392 с.

Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко [та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с.

Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 504–510.

Без автора

Гендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків: Україна / Кабінет Міністрів України ; Держ. комітет статистики України ; Проект «Сприяння гендерної рівності» ПРООН. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2000. – 54 с.

Багатотомний документ

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

Барковський В. В. Математика для економістів : навч. посібник для студ. екон. спец. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін / Національна академія управління. – К., 1997. – (Економіст). – Кн. 2 : Теорія імовірностей та математична статистика. – К., 1997. – 253 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

Препринти

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Б. А. Шиляев, В. Н. Воеводин. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. : іл., табл. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Словники

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. : табл. – Алф. покажч. ст.: с. 166–175.

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. — К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл.

Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006—01—01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. : табл. – (Національний стандарт України).

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005– 04– 01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. : табл. – (Національні стандарти України).

Каталоги

Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006. – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 5. – 2007. – 264 с.

Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. : іл.

Автореферати дисертацій

Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України «Харків. політехн. ін-т». – К., 2007. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17–18.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Федулова Л. І. Прогнозування технологічного розвитку галузей промисловості / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. – №1. – С. 9–27.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

Електронні ресурси

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Про боротьбу з корупцією [Електронний ресурс] : Закон України від 5 10 1995 р. № 356/95. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cqi-bin//laws/main.cqi

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg

Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 10.08.05 р. № 281. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.—84 [Електронний ресурс] : нові правила бібліографічного опису / О. Устіннікова, П. Сенько, С. Юлдашева, Н. Регідайло. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm

 2. Головій В. М. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів: Навчальний посібник / В. М. Головій, Є. Ю. Кузькін. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – 294 с.

 3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с.

 4. Загальні вимоги щодо змісту та оформлення навчально-методичної літератури: методичні рекомендації для викладачів / В. Ю. Бабаєв, І. Г. Савченко, Л. В. Піддубна, Г. І. Бутиріна, Н. М. Ржевська. – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 24 с.

 5. Методичні рекомендації до підготовки, оформлення і попереднього захисту магістерської роботи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua/archiv/vymogy.zip

 6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. – №6. – С. 9–15.

 7. Положення про кваліфікаційні роботи студентів Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 18 с.

 8. Приклади бібліографічних записів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrbook.net/prykl_bib_zap.pdf

 9. Приклади оформлення бібліографічного опису згідно з вимогами державних стандартів [Електронний ресурс] // Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9–13. – Режим доступу : www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_ Wisnyk_biblopys.htm

 

Додаток А

Приклад розміщення тексту на сторінках 

 

РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ, ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 

1.1. Сутність фінансового ринку, його особливості та елементи 

Фінансовий ринок– це місце купівлі – продажу фінансових ресурсів і сукупність інститутів, що забезпечують їх обіг [11, с.15].

Види муніципальних цінних паперів, класифікованих за ознакою “тип забезпечення”, показано на рис.1.1.

Обсяг емісії цінних паперів в Україні за 2009-2011 рр. наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Обсяг емісії цінних паперів в Україні

Показник

Роки

2009

2010

2011

1

2

3

4

Обсяг емісії, млрд. грн.

1096,5

28 572, 5

28 572, 5

 Продовж. табл. 1.1

1

2

3

4

Темп зростання обсягу емісії до 2007 р., раз

1,0

26,1

67,5

Чиста кредитна позиція (Чкп) може бути розрахована за формулою:

Чкп = (Дк + Кк) – Дс,

де Дк – довгострокові банківські кредити;

Кк – короткострокові банківські кредити;

Дс – залишок грошових коштів.

Отже, управління потоками грошових коштів на підприємстві включає певний набір методів прогнозування, планування і контролю, що базуються на результатах фінансового аналізу.

 

Додаток Б

Приклад оформлення назви розділу 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

15 мм (один вільний рядок)

1.1.   Економічна сутність та особливості обліку необоротних активів підприємства

15 мм (один вільний рядок)

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних засобів.

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних засобів є визначальними характеристиками в окресленні їх значення для здійснення відтворювальних процесів, функціонування та розвитку будь-якого виробництва.

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин.

15 мм (один вільний рядок)

1.2.   Класифікація основних засобів відповідно до бухгалтерського і податкового законодавства

15 мм (один вільний рядок)

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг… 

 

Додаток В

Приклад оформлення змісту

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1.1. Економічна сутність основних засобів

1.2. Класифікація основних засобів відповідно до бухгалтерського і податкового законодавства

1.3. Закордонний досвід ведення обліку основних засобів

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

2.1. Документальне оформлення і облік руху основних засобів

2.2. Облік ремонтів, модернізації і реконструкції об’єктів основних засобів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Посада

ПІБ

Підпис

Завідувач кафедри фінансів і кредиту

Косарєва І.П.

 

Завідувач кафедри державних фінансів

Городецька Т.Е.

 

Завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Писін В.М.

 

Завідувач кафедри фізичного виховання

Гордієнко Г.В.

 

Завідувач кафедри сучасних європейських мов

Мариняк Р.С.

 

Завідувач кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу

Шум М.А.

 

Завідувач кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій

Глотов Є.О.

 

Завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Дорошенко Г.О.

 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Панфілов О.Ю.

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!