Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1917 Правила оформлення кваліфікаційних робіт для спеціальності Хімічна технологія, НТУУ КПІ

Правила оформлення кваліфікаційних робіт для спеціальності Хімічна технологія, НТУУ КПІ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

  

Методичні рекомендації 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»  

для напрямів підготовки 6.051301 Хімічна технологія,

спеціальність Хімічні технології тугоплавких неметалевих і

силікатних матеріалів, та Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

 

Київ - 2012


Методичні рекомендації Правила оформлення кваліфікаційних робіт для напрямів підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність − «Хімічні технологіі тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» та «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» / Уклад.: Т.С. Дашкова – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – 26 с. Електронне видання.

 

ЗМІСТ 

 

Вступ

4

1

Вимоги до порядку викладення матеріалу

5

2

Вимоги до структурних елементів вступної частини

7

3

Вимоги до структурних елементів основної частини

9

4

Правила оформлення роботи

11

5

Вимоги до графічного матеріалу

20

 

Перелік посилань

21

 

Додаток А Приклад складання реферату

22

 

Додаток Б Приклад оформлення списку літературних джерел

23

 

ВСТУП 

Виконання кваліфікаційних робіт є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення сучасних проблем наукового та прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Важливим етапом виконання кваліфікаційних робіт є оформлення. Від того, наскільки відповідально поставиться автор до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість і підсумкова оцінка.

Ці рекомендації мають на меті полегшити роботу студентів під час підготовки та оформленні кваліфікаційних робіт.

Рекомендації розроблені з урахуванням вимог нормативних документів щодо структури й правил оформлення звітів у сфері науки і техніки, а також системи стандартів із бібліотечної та видавничої справи.

 

1. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

1.1. Структура пояснювальної записки (ПЗ)

1.1.1. ПЗ умовно поділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки. 

1.2. Вступна частина

1.2.1. Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- завдання на дипломне проектування;

- календарний план-графік;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

- вступ.

1.2.2. Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту – відповідно до розділу 2. 

1.3. Основна частина

1.3.1. Основна частина містить такі структурні елементи:

- розділи ПЗ згідно методичних вказівок до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня;

- висновки;

- перелік посилань.

1.3.2. Вимоги до структурних елементів основної частини ПЗ – відповідно до розділу 3.

1.4. Додатки

1.4.1. Додатки розміщують після основної частини ПЗ.

1.4.2. До додатків відносяться:

- специфікації;

- методики і протоколи випробувань;

- результати патентного дослідження

- виведення розрахункових формул;

- акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником;

- інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту (роботи).

 

2. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ 

2.1. Титульний аркуш

2.1.1. Титульний аркуш є першою сторінкою і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа. 

2.2. Реферат

2.2.1. Реферат призначений для ознайомлення з ПЗ.

Він має бути стислим, інформативним і містити відомості про загальну характеристику та основний зміст ДП (ДР, МД).

2.2.2. Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

2.2.3. Текст реферату повинен відбивати подану у ПЗ інформацію і, як правило, у такій послідовності:

- характеристика об’єкта проектування або дослідження;

- мету проекту (роботи), використані методи та отримані результати;

- основні конструкційні, технологічні і техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

- галузь застосування;

- економічна ефективність;

- результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);

- значущість роботи та висновки.

2.2.4. Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

2.2.5. Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті ПЗ вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

2.2.6. Реферат складається українською та іноземною мовами.

2.2.7. Приклад складення реферату наведено в додатку А. 

2.3. Зміст

2.3.1. Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті ПЗ, висновки, перелік посилань, назви додатків. У змісті можуть бути перелічені номери й назви рисунків та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені. 

2.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

2.4.1. Усі прийняті у роботі мало поширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті наводять їх розшифровку.

 

3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 

3.1. Вступ

3.1.1. У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв’язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі;

- світові тенденції розв’язання поставлених задач;

- актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

- мету роботи та галузь застосування; 

3.2. Суть ПЗ

3.2.1. Суть ПЗ (дипломного проекту, роботи) – це викладання відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи та її результатів (згідно методичних вказівок до дипломного проектування).

3.2.2. Суть пояснювальної записки викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

3.2.3. У пояснювальній записки треба використовувати одиниці системи СІ. 

3.3. Висновки

3.3.1. Висновки вміщують безпосередньо після викладання суті роботи, починаючи з нової сторінки.

3.3.2. У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі.

3.3.3. Текст висновків може поділятись на пункти. 

3.4. Перелік посилань

3.4.1. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.

3.4.2. Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (Додаток Б).

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. За машинного способу виконання ПЗ друкують з використанням шрифтів текстового редактора Word (Times New Roman) розміром 14 пунктів (мінімальна висота шрифту 1,8 мм) с полуторним інтервалом.

4.1.2. Текст пояснювальної записки слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів:

− для ДР − верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

− для ДП − верхній, правий – не менше 10 мм, лівий – не менше 25 мм, нижній − не менше 20 мм.

4.1.3. Скорочення слів і словосполучень у роботі – відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

4.1.4. Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

4.1.5. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

4.1.6. Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці без будь-якого виділення.

4.1.7. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

4.1.8. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам (1 см).

4.1.9. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

4.1.10. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше ніж два рядки.

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

4.1.11. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 

4.2. Нумерація сторінок

4.2.1. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту.

4.2.2. Всі аркуші включають до загальної нумерації сторінок ПЗ. Номер сторінки проставляють починаючи із ЗМІСТУ. 

4.3. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

4.3.1. Розділи, підрозділи, пункти ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами.

4.3.2. Розділи ПЗ повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті і позначатися арабськими цифрами без крапки. 

Наприклад                    

4. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА 

4.3.3. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять.

Наприклад 

1.2. Процес гідратації клінкерних мінералів 

4.3.4. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять. 

Наприклад 

1.2.1. Гідратація аліта 

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами. 

4.4. Рисунки

4.4.1. Рисунки слід нумерувати арабськими цифрами, порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком рисунків, наведених у додатках.

Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою.

4.4.2. Рисунки можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під рисунком розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом з назвою розміщують після пояснювальних даних, наприклад: 

1- склад ; 2- транспортер.

Рисунок 3.1 – Технологічна схема.

(3.1- Перший рисунок третього розділу) 

4.4.3. На всі позначення слід робити посилання або давати пояснення в тексті чи в підписах під рисунками.

4.4.4. Посилання на певне зображення, позначене літерою, а також буквені й цифрові позначення деталей зображення, виділяють курсивом без використання лапок або дужок. 

Наприклад: 

Неправильно:

Забруднений газ подається через штуцер (2)

На схемі установки запобіжний клапан позначений літерами «ЗК»

Правильно:

Забруднений газ подається через штуцер 2

На схемі установки запобіжний клапан позначений літерами ЗК

4.5. Таблиці

4.5.1. Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць або виводів.

4.5.2. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. 

Наприклад: 

Таблиця 2.1

Допустимые отклонения от размеров и показателей внешнего вида лицевого кирпича от номинальных 

Показатели

Допустимые отклонения для кирпича

лицевого

рядового

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Якщо рядки виходять за межи формату сторінки, таблицю поділяють на частини, нумеруючи рядки або графи арабськими цифрами. Слово «Таблиця» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці» із зазначенням її номера. 

Наприклад 

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1 - перша таблиця другого розділу) 

4.5.4 Вивід – це спрощений варіант таблиці. Вивід, як правило, містить боковик, крапки, якими закінчуються рядки боковика, і одну-дві графи (колонки). 

Наприклад 

Класифікаційні ознаки терезів ВЛА – 200

Група терезів

аналітична

Тип терезів

рівноплічні лабораторні

Тип заспокоювача

повітряний

Тип пристрою безпосереднього відліку показів

проекційна шкала

4.5.5. Таблицю чи вивід слід розташовувати безпосередньо після посилання на них у тексті або на наступній сторінці. На всі таблиці та виводи мають бути посилання в тексті.

4.5.6. Якщо у ПЗ одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами.

4.5.7. Відстань між таблицею (виводом) і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж один рядок.

4.6. Переліки

4.6.1. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

4.6.2. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

Наприклад

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

    1)частини клітин;

    2)неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

− форма і розмір клітин;

− живий склад клітин:

      1)частини клітин;

      2)неживі включення протопластів;

− утворення тканини.

4.6.3. Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня. 

4.7. Посилання

4.7.1. Посилання в тексті ПЗ на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділених двома квадратними дужками, наприклад:    “…у роботах [1-7]…”.

4.7.2. При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, рисунки, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати:”…у розділі 4…”, “…дивись 2.1…”, “…за 3.3.4…”, відповідно до 2.3.4.1…”, “…на рис.1.3…”, або “…на рисунку 1.3…”, “…у таблиці 3.2…”, “…(див.3.2)…”, “…за формулою (3.1)…”, “…у рівняннях (1.23) – (1.25)…”, “… у додатку Б…”.

4.8. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

4.8.1. Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку. 

4.9. Формули та рівняння

4.9.1. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

4.9.2. Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

4.9.3. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Наприклад:

Z= F-K,

4.9.4. Основним знаком множення є крапка на середній лінії (·). Її ставлять:

− перед числовим співмножником, щоб виділити будь-який множник;

− між аргументом тригонометричної функції і буквеним позначенням.

Крапку як знак множення не ставлять:

− перед буквеними символами;

− перед дужками і після них;

− перед дробовими виразами і після них;

− перед знаком кореня, інтеграла, логарифма тощо.

Знак множення у вигляді косого хреста (×) ставлять, якщо необхідно:

− вказати розміри (наприклад, 60×90 см);

− записати векторний добуток (наприклад, a×b);

− перенести формулу з одного рядка на інший на знаку множення.

4.9.5. Знак, на якому робиться перенесення, повторно пишуть на початку наступного рядка.

4.9.6. Наведення числового результату розрахунків без попереднього запису у формулі замість буквених символів числових значень величин, які входять до неї, не допускається. 

Наприклад

Неправильно: Z= F− K=5 кг

Правильно: Z= F− K= 30−25=5 кг

4.10. Хімічні формули та рівняння хімічних реакцій.

4.10.1. Усі хімічні формули пишуть літерами латинського алфавіту і подають у тексті прямим шрифтом. Формули хімічних речовин розміщують у тексті після їхніх найменувань, не відокремлюючи комами або дужками. 

Наприклад

Для визначення густини водного розчину етанолу C2H5OH скористаємося пікнометричним методом. 

4.10.2. Переноси у хімічних формулах і рівняннях допускаються тільки на знаках реакції або рівняння, додавання або віднімання.

4.10.3. Позначення хімічних елементів, простих речовин, нуклідів та елементарних частинок мають відповідати Міжнародній таблиці JUPAC 1983 року і рекомендаціям Української Національної комісії з хімічної термінології і номенклатури.

Якщо це необхідно, допускається після назв хімічних речовин наводити їх назви згідно з тривіальною або раціональною номенклатурами.

Наприклад

У роботі досліджено систему дихлорметан-2-пропанон (ацетон). 

4.11 Числа та знаки в тексті

4.11.1 У числах з десятковими дробами ціле число відокремлюється від дробу комою, а не крапкою. Іменник після дробового числа узгоджується з його дробовою частиною і ставиться у родовому відміннику

4.11.2. У тексті, за винятком формул, таблиць і рисунків, не дозволяється:

− використовувати математичний знак «-» (мінус) перед від’ємними значеннями величин безпосередньо в тексті. Замість математичного знака «-» треба вживати слово «мінус»;

− використовувати знак «» для позначення діаметра безпосередньо в тексті. Замість знака «» треба вживати слово «діаметр»;

− Вживати будь-які математичні знаки, знаки №, %, 0С, тощо без цифр, а індекси нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, ТУ У, ISO) без реєстраційного номера. 

Наприклад

Неправильно

Температура поверхні -20 0С

Зовнішній  труби не відповідає вимогам ГОСТ.

Згідно ДСТУ

Правильно

Температура поверхні мінус 20 0С

Зовнішній діаметр труби не відповідає вимогам ГОСТ 9940-81

Згідно з державним стандартам України

 

5. ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

5.1 Креслення виконують на креслярському папері відповідно ГОСТ 2.301 – 68 формату А1 з рамкою: ліворуч – на відстані 20 мм, інші сторони – 5 мм. У правому нижньому куті розташовують основний напис за ГОСТ 2.104 – 68. Основним форматом для креслень і схем є формат А1 (594×841 мм). Дозволяється застосування додаткових форматів ряду А2 (420×594 мм), А2×3 (594×1261 мм), А2×4 (594×1682 мм) і т.д.

5.2 Специфікації виконують на окремих аркушах формату А4 (210×297 мм) по формі, що відповідає ГОСТ 2.108 – 68 і брошурують разом з пояснювальною запискою в кінці розділу «Додатки».

Дозволяється суміщення специфікації з кресленням при умові їх розміщення на листі форматом А4 (ГОСТ 2.301).

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008–95.− [Чинний від 1996−01−01].− К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с. (Національні стандарти України).

2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1.2006.− [Чинний від 2006−01−01].− К.: Держстандарт України, 2006. – 38 с.

3. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила : ДСТУ 3582–97. − [Чинний від 1998−01−01].− К.: Держстандарт України, 1998. − (Національні стандарти України).

4. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12.93. − [Дата введения 1995−07−01].− Минск : ИПК Издательство стандартов, 2002. − (Межгосударственный стандарт).

5. Рекомендації щодо підготовки і видання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури / Уклад.: Т.В. Омельчук, Г.Л. Рябцев, М.В. Прокопенко, С.І. Горбачов. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2002. – 80 с.

 

ДОДАТОК А 

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ РЕФЕРАТУ 

РЕФЕРАТ 

Дипломний проект (робота) на тему: «Завод з виробництва високоміцного портландцементу»: 149 с., 8 рис., 12 табл., 5 додатків, 20 джерел.

Розроблено проект технологічного процесу одержання… 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, КЛІНКЕР, ВАЛКОВИЙ МЛИН, ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС, ДОВКІЛЛЯ

 

ДОДАТОК Б 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

Таблиця Б.1

Приклади бібліографічного запису

Вид видання

Приклад написання

1

2

За назвою

“Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. –
344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. – ISBN 966-8522-70-2.

Збірник без загальної назви

1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8.

2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3.

 

3. Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8.

Словники

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с.

2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.

Аналітичний опис

1 автор

 

 

 

 

 

 

1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ;
[заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (“Висока полиця”). –
ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія).

2. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5.

3. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.), О. Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177– 223. – ISBN 966-02-1224-0.

4. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak // States, Societies, Cultures : East and West : Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського / National Academy of Sciences of Ukraine, European Research Institute, W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz (Editor-in-Chief), M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 351–368. – ISBN 0-88354-181-5.

 Продовження таблиці Б.1

1

2

Аналітичний опис

2 автори

 

 

 

 

 

 

1. Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais : учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN 0460-0509.

2. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ
 ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1.

3. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5.

4. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку XX століть у сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, Віктор Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : колект. моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 406 с. – ISBN 966-613-185-4.

 

Аналітичний опис

 

3 автори

 

 

 

1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с. : іл. – ISBN –.

2. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 9667449-17-3.

 

3. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / Олесь Шевченко, Василій Соловей, Станіслав Вишенський // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес.

 

 

Аналітичний опис

 

4 автори

 

 

 

 

1 Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х.

 

2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4.

 

3. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота,
Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23.

4. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина,
В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

 

Продовження таблиці Б.1

1

2

 

Аналітичний опис

5 авторів і більше

 

 

1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред.
М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6.

2. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с. – ISBN 966-680-230-9.

3. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233.

Газета

1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881).

Журнал

1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10.

Дисертація

1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205.

2. Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200.

Автореферат

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

 

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук.
ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. —
ISBN 966-7056-81-3.

 Продовження таблиці Б.1

1

2

Тези докдадів на конференції

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Депоновані наукові праці

1. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад. наук 15.02.03, № 139876.

Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

 

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – ( Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Картографічні видання

 

1. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – ISBN –.

2. Львів [Карти] : панорама історичного центру : довідник-путівник / [Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1 : 80. – Львів : [Укрпол / М. Чумак], 2008. – 1 к. : кольор. мальов. ; 48×69/12 см. – Тексти : Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!