Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1916 Методика підготовки курсової роботи

Методика підготовки курсової роботи

« Назад

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Послідовність виконання курсової роботи

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу та відповідної дисципліни. Курсова робота виконується з метою поглиблення, закріплення та узагальнення знань, одержаних під час навчання; оволодіти первинними навичками проведення досліджень.

Курсова робота носить реферативно-дослідницький характер, але на відміну від реферату передбачає поглиблене вивчення відповідної наукової проблеми. Автор має виявити здібності до дослідної роботи, осмислення зібраного матеріалу, вміння систематизувати, робити правильні висновки. Курсові роботи формують у студентів навички дослідницького пошуку, самостійного дослідження конкретного матеріалу. 

Вимоги до курсової роботи:

1. Тематика курсових робіт затверджується на відповідній кафедрі.

2. Тема курсової роботи повинна бути пов’язана з навчальним планом, відповідати конкретному фаховому завданню, мати актуальне дослідницьке завдання.

3. Обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок машинописного тексту, без урахування додатків і списку літератури.

4. Курсова робота повинна відповідати вимогам щодо оформлення (розділи, оформлення посилань, нумерація сторінок, список використаної літератури тощо);

При написанні курсової роботи можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, проаналізувати та дослідити її; вміння систематизувати, аналізувати архівні джерела; формулювати висновки, рекомендації. Курсова робота має виявити рівень загальнонаукової підготовки студента.

Курсову роботу слід виконувати у певній послідовності:

 1. Вибір теми; визначення об’єкта і предмета; визначення мети і завдань дослідження.

 2. Бібліографічний етап.Виявити та відібрати літературу з теми, вивчити її, законспектувати її найважливіші положення. Складання картотеки літератури з теми.

 3. Накопичуваний етап. Підібрати приклади, виписати їх на картки із зазначенням джерел, сторінки, проаналізувати ілюстративний матеріал, скласти план роботи. Виписати всі необхідні цитати, цифри, факти, аргументи, якими автор доводить основну ідею статті. Конспектуючи матеріал, слід виписувати те, що має відношення до теми дослідження. Кожна цитата, приклад, історичний факт має супроводжуватись точним описом джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал.

 4. Основний етап. Висвітлення основних питань, центральні питання слід деталізувати. Необхідно на конкретному матеріалі послідовно розкрити тему. Викладаючи свої спостереження, міркування, кожне теоретичне положення слід підтверджувати самостійно дібраними прикладами, кількість яких має бути достатньою для висновків та узагальнень. Усі приклади слід прокоментувати. Кожний розділ висвітлює окреме питання, а підрозділ – окрему частину цього питання.

Працюючи над розділом, слід відмітити основну ідею, а також тези кожного підрозділу. Потрібно навести факти думки різних авторів, результати анкетування, аналіз конкретного практичного досвіду. Слід використовувати студентам основні методи дослідження : бесіда, спостереження, анкетування, інтерв’ю, метод порівняльного аналізу, математичний метод обробки кількісних даних та ін.

Розділи мають бути пов’язані між собою логічно, а весь текст підпорядкований основній ідеї. Висновки мають випливати із тексту розділу. Якщо висновки не будуть пов’язані між собою, текст втратить свою єдність.

Заключний етап. У заключній частині подають стислі висновки, які іноді формулюють тезисно. У висновках необхідно зазначити не тільки позитивне, що вдалося дослідити в результаті вивчення теми, а й проблеми у ході дослідження, а також рекомендації щодо їх розв’язання.

Завершує текст курсової роботи список використаних джерел. Він відображає обсяг використаних джерел, та ступінь вивченості досліджуваної теми. Укладаючи список, необхідно додержуватися вимог державного стандарту.

При необхідності можна систематизувати та подати у додатках ілюстрований матеріал. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви.

1. Захист роботи 

1.1. Підготовка курсової роботи до захисту

Виконана курсова робота подається науковому керівнику. Науковий керівник письмово характеризує виконану роботу, вказуючи ступінь її актуальності, теоретичний рівень, її переваги й недоліки, пропонує оцінку роботи.

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, затвердженого кафедрою, у присутності комісії у складі керівника та декількох членів кафедри. На захисті мають право бути присутніми представники деканату і студенти інших курсів і спеціальностей.

Студенту слід ретельно продумати доповідь. Він повинен у межах відведених йому хвилин стисло викласти актуальність, мету, завдання, досягнуті результати, новизну своєї роботи, практичне значення.

Курсові роботи, які за висновками наукових керівників заслуговують позитивної оцінки, виносяться на захист.

2. Захист роботи

Захист курсової роботи відбувається на відкритому засіданні. Члени комісії заздалегідь знайомляться зі змістом роботи. Для підвищення інтересу і активності студентів в обговоренні сучасних проблем навчання та виховання учнів, захист курсових робіт може проводитись не в академічних, а в творчих науково-дослідних групах.

Студенти, які виступили на науково-практичній конференції з доповіддю досліджуваної проблеми, можуть звільняться керівником від офіційного захисту курсового дослідження.

Захист:

 1. Доповідь студента про зміст роботи.

 2. Запитання до автора. Запитання не тільки з питань, що знайшли своє відображення у курсові роботі, але й з тих, що мають безпосереднє відношення до цієї проблеми.

 3. Оголошення відгуку наукового керівника.

 4. Заключне слово студента.

 5. Рішення комісії про оцінку роботи. За наслідками захисту курсового дослідження виставляється оцінка, яка заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки.

Студент, який на захисті курсової роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу, і йому видається академічна довідка. Якщо курсова робота не захищена з поважної причини і це підтверджено документально, термін навчання продовжується на рік.

3. Критерії оцінювання курсової роботи та типові помилки при написанні

Критерії оцінювання курсової роботи:

 • актуальність теми дослідження, обґрунтованість її вибору;

 • самостійність у підборі та вивченні основної і додаткової літератури з даної проблеми;

 • рівень самостійності у процесі аналізу літератури, що вивчається;

 • критичний аналіз наукової літератури;

 • розкриття різних точок зору та власного ставлення до них;

 • глибина і цілеспрямованість теоретичного висвітлення досліджуваної теми;

 • правильна постановка педагогічного експерименту та інтерпретація отриманих даних;

 • наявність конкретних висновків і пропозицій;

 • практична значущість проведеного дослідження;

 • відповідність змісту роботи темі дослідження;

 • чітке формулювання аргументованих висновків з проблеми дослідження;

 • успішне виконання дослідницьких завдань;

 • дотримування усіх вимог щодо технічного та естетичного оформлення роботи і орфографічного стандарту (бездоганна орфографія, пунктуація та стилістика). 

Помилки при написанні курсових робіт:

 • схематизм;

 • дослівне переписування фрагментів з підручників або спеціальних робіт;

 • неосмислене поєднання думок різних вчених, що висвітлюють протилежні думки стосовно суті питання;

 • граматичні й стилістичні помилки. 

Вдало обрана тема, успішно виконана курсова робота з часом може бути реалізована у дипломну роботу. 

Слід роботу відформатувати

(Редактор тексту: Microsoft Word. Розмір аркуша паперу А4 (210х297 мм); поля: зверху, знизу, зліва и справа 2,0 см; колонтитули 1,5 см.

Шрифт тексту Times New Roman (розмір – 14 пт) чорного кольору, звичайний. Міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний). У тексті обов’язково мають бути посилання на використані літературні джерела. Наприклад: [4, с. 23]). 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!