Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1911 Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для спеціальності Бухгалтерський облік, НУБПУ

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для спеціальності Бухгалтерський облік, НУБПУ

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентами спеціальності «Бухгалтерський облік»

ОКР «Молодший спеціаліст»

 

ЗМІСТ

Вступ

 

1. Мета і завдання виробничої практики

 

2. Організація і програма виробничої практики

 

2.1. Організація виробничої практики

 

2.2. Програма виробничої практики

 

3. Розподіл функцій при організації практики

 

3.1. Обов’язки студента-практиканта

 

3.2. Обов’язки керівника виробничої практики від ВНЗ

 

3.3.Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства

 

4.Методичні вказівки щодо підготовки звіту з виробничої практики, оформлення щоденника практики

 

5.Порядок захисту звіту з виробничої практики та критерії оцінювання

 

Додатки

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

За навчальним планом виробнича практика студентів, що навчаються за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» денної форми навчання відбувається в VI семестрі. Проходження практики є невід'ємною складовою якісної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасними методами та формами організації обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту, формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних навичок та вмінь, необхідних для прийняття рішень, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування в практичній діяльності, розвиток і набуття досвіду самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Завданнями виробничої практики є:

 • ознайомлення з діяльністю суб'єктів господарювання, його структурою, технологією, основними функціями виробничих та управлінських підрозділів, фінансово-господарською діяльністю та організацією облікового процесу (побудова облікового апарату, форми бухгалтерського обліку, первинний облік та документообіг, взаємозв’язок аналітичного та синтетичного обліку, застосування інформаційних систем і технологій в обліковій роботі);

 • здобуття навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності;

 • самостійне виконання завдань керівника практики з відповідних питань;

 • отримання нових знань, умінь і навичок під час виконання конкретних практичних завдань на штатних посадах;

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих під час вивчення курсів «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Податкова система», «Інформаційні системи та технології в обліку»;

 • розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;

 • накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі спеціальності.

Завдяки виробничій практиці студенти мають можливість набути навички з виконання функціональних обов’язків працівника облікового апарату; опанувати методику обліку за його об’єктами, складання звітності та аналізу господарської діяльності і виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Виробнича практика відбувається на підприємствах різних галузей за різними видами економічної діяльності:

 • сільськогосподарських підприємствах;

 • фермерських господарствах;

 • лісогосподарських підприємствах;

 • будівельних організаціях;

 • автотранспортних підприємствах.

Студент-практикант працює за індивідуальним календарним графіком, веде щоденник практики, де занотовує інформацію про виконану роботу.

Під час проходження виробничої практики студенти засвоюють та виконують посадові обов'язки, пов'язані з його майбутньою професійною діяльністю, під керівництвом досвідченого фахівця.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

2.1. Організація виробничої практики

Перед початком виробничої практики зі студентами проводяться організаційні збори з виробничої практики, на яких здійснюється інструктаж з безпеки життєдіяльності на підприємстві; пояснюються завдання, зміст та порядок проходження виробничої практики на підприємстві; обов’язки студентів, вимоги до написання і захисту звіту з виробничої практики; здійснюється закріплення студентів за викладачами, котрі керуватимуть виробничою практикою.

Для проходження виробничої практики студент отримує на організаційних зборах:

- направлення на практику;

- програму виробничої практики;

- щоденник виробничої практики.

З направленням на виробничу практику студент прибуває на базове підприємство для її проходження. Від підприємства керівництво практикою здійснюється призначеними наказом головним бухгалтером, заступником головного бухгалтера, керівником відділу бухгалтерії, або іншими відповідальними особами.

Повідомлення про зарахування практиканта (на посаду) та призначення керівника від підприємства (організації) студент передає відповідальному з проходження практики від ВНЗ.

Під час проходження практики студент повинен:

- пройти інструктаж з техніки безпеки, ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку на підприємстві та дотримуватись їх;

- виконувати розроблений план-графік проходження практики;

- вести щоденник, де фіксується склад та об'єм виконаної роботи, та своєчасно подавати його на перевірку і підпис керівникам від підприємства;

- до зазначеного терміну, після проходження практики, здати керівнику практики від ВНЗ звіт з відгуком керівника від підприємства разом з оформленим належним чином щоденником, який має бути засвідчений підписом керівника від підприємства та завірений печаткою підприємства.

Керівник практики від ВНЗперевіряє якість його виконання та надає відгук про результати проходження практики, що є допуском до захисту звіту.

2.2. Програма виробничої практики

В процесі проходження виробничої практики студенти набувають практичний досвід з обліку, економічного аналізу основних господарських процесів на підприємстві та практичні навички з питань, наведених у програмі практики. - табл. 2.1. 

Таблиця 2.1

Програма виробничої практики та зміст Звіту з виробничої практики

№ з/п

Вид роботи

Зміст

1

2

3

Розділ 1.

Організаційно-еконо-мічна характеристика підприємства, його га-лузеві особливості, ос-новні економічні показники фінансово-господарської діяльності (3-5 стор.)

Ознайомлення з підприємством (історією створення, техніко-економічною характеристикою підприємства, видами діяльності та організаційною структурою управління підприємства, галузевими особливостями).

Збір документів для оцінки техніко-економічних показників діяльності підприємства за 1-3 роки.

Розділ 2.

Бухгалтерський облік та звітність підприємства

(20-24 стор.)

Збір документів для розкриття особливостей облікової політики підприємства.

Вивчення практики бухгалтерського обліку господарських операцій і господарських процесів підприємства.

Збір первинних документів, облікових регістрів, регістрів аналітичного і синтетичного обліку, оборотних відомостей, форм фінансової звітності для розкриття особливостей методики бухгалтерського обліку господарських операцій і господарських процесів підприємства.

Ознайомлення з особливостями ІС та ІТ підприємства для цілей бухгалтерського обліку діяльності підприємства

Розділ 3.

Економічний аналіз

(3-5 стор.)

Ознайомлення з організацією та етапами проведення економічного аналізу окремих об’єктів, господарських процесів та діяльності підприємства в цілому.

Під час проходження виробничої практики студент зобов’язаний зібрати у додатки документи з виробничої практики, а саме:

- організаційну структуру управлінського апарату підприємства;

- наказ про облікову політику;

- робочий план рахунків;

- первинні документи;

- облікові регістри;

- річну бухгалтерську звітність у складі: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності;

- аналітичні звіти, записки (за можливістю);

Орієнтовний перелік документів для додатків, зібраних під час виробничої практики, наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Перелік документів для формування документів у додатки до Звіту з виробничої практики

Об’єкт дослідження

Первинні документи та облікові регістри

1

2

1. Основні засоби та нематеріальні активи

1.1. Накладна на придбання об’єкта

1.2. Податкова накладна

1.3. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1)

1.4. Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів основних засобів (ф. ОЗ-2)

1.5. Акт на списання основних засобів (ф. ОЗ-3)

1.6. Акт на списання автотранспортних засобів (ф. ОЗ-4)

1.7. Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ф. ОЗ-5)

1.8. Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. ОЗ-6)

1.9. Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. ОЗ-7)

1.10. Картка обліку руху основних засобів (ф. ОЗ-8)

1.11. Інвентарний список основних засобів (ф. ОЗ-9)

1.12. Розрахунок амортизації основних засобів (ф. ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16)

1.13. Інвентаризаційний опис

1.14. Акт інвентаризації

1.15. Журнал-ордер 4, Журнали за рахунками 10, 11, 12, 13, 15, Розшифровки

1.16. Інші

2. Виробничі запаси

2.1. Журнал обліку вантажів, що надійшли (ф. М-1)

2.2. Довіреність (ф. М-2, 26)

2.3. Акт списання бланків довіреностей (ф. М-2а)

2.4. Журнал реєстрації довіреностей (ф. М-3)

2.5. Прибутковий ордер (ф. М-4)

2.6. Накладна

2.7. Товарно-транспортна накладна

2.8. Податкова накладна

2.9. Акт про приймання матеріалів (ф. М-7)

2.10. Картка складського обліку матеріалів (ф. М-12).2.11. Відомість обліку залишків матеріалів на складі (ф. М-14)

2.12. Матеріальний ярлик (ф. М-16)

2.13. Лімітно-забірна картка (ф. М-8, М-9, М-28, М-28а)

2.14. Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

(ф. М-10)

2.15. Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. М-11)

2.16. Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу (ф. М-18)

2.17. Матеріальний звіт (ф. М-19)

2.18. Інвентаризаційний опис

2.19. Акт інвентаризації.

2.20. Журнал 5, 5а, Журнал за рахунком 20, Розшифровки

2.21. Відомість 5.1

2.22. Інші

3. Грошові кошти в касі та на рахунках у банках

3.1. Прибутковий касовий ордер (КО-1)

3.2. Грошовий чек

3.3. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

3.4. Касова книга, касовий звіт

3.5. Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей

3.6. Квитанція до прибуткового касового ордера банку

3.7. Чекова книжка

3.8. Об’ява на внесок готівки

3.9. Видатковий касовий ордер

3.10. Платіжне доручення

3.11. Виписка банку

3.12. Інвентаризаційний опис

3.13. Акт інвентаризації

3.14. Журнал 1, Журнали за рахунками 30, 31, 33, Розшифровки

3.15. Відомість 1.1, 1.2, 1.3

3.16. Інші

4. Формування та використання власного капіталу

4.1. Статут

4.2. Установчий договір

4.3. Протокол загальних зборів учасників

4.4. Реєстраційна картка встановленого зразка

4.5. Журнал 7, Журнали за рахунками 40, 41, 42

4.6. Відомість 7.1, 7.2., Розшифровки

4.7. Інші

5. Зобов’язання і розрахункові операції

5.1. Договір

5.2. Накладна

5.3. Податкова накладна

5.4. Рахунок-фактура

5.5. Рахунок

5.6. Платіжне доручення

5.7. Вексель

5.8. Інвентаризаційний опис

5.9. Акт інвентаризації

5.10. Журнал 2, 3, 5 (5а), Журнали за рахунками 36, 37, 38, 34, 63-65, 68, Розшифровки 5.11. Відомість 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

5.12. Інші

6. Праця та її оплата

6.1. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (ф. П-1)

6.2. Особова картка (ф. П-2)

6.3. Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (ф. П-5)

6.4. Наказ (розпорядження) про надання відпустки (ф. П-6)

6.5. Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту) (ф. П-8)

6.6. Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (ф. П-12).

6.7. Наряд на відрядну роботу.

6.8. Розрахунок оплати праці працівників тваринництва.

6.9. Обліковий лист праці та виконаних робіт.

6.10. Обліковий лист тракториста –машиніста.

6.11. Розрахунково-платіжна відомість (ф. П-49)

6.12. Платіжна відомість (ф. П-53)

6.13. Журнал 5 (5а), Журнали за рахунками 661, 663, Розшифровки

6.14. Інші

7. Витрати виробництва продукції (робіт, послуг), витрати за видами діяльності

7.1. Калькуляція собівартості продукції

7.2. Документи з обліку витрат діяльності

7.3. Оборотні відомості за аналітичними рахунками витрат

7.4. Журнал 5 (5а) , Журнал за рахунком 23, Розшифровки

7.5. Відомість 5.1

7.6. Інші

8. Готова продукція та її реалізація

8.1. Накладні

8.2. Відомість випуску продукції

8.3. Картка складського обліку

8.4.Приймально-здавальні документи з обліку продукції рослинництва та тваринництва.

8.5. Накладні на здачу готової продукції на склад

8.6. Накопичувальні відомості випуску готової продукції

8.7. Книга залишків готової продукції

8.8. Видаткові накладні

8.9. Інвентаризаційний опис

8.10. Акт інвентаризації

8.11. Журнал 5 (5а), Журнал за рахунком 26, Розшифровки

8.12. Інші

9. Доходи і фінансові результати діяльності підприємства

9.1. Накладна

9.2. Рахунок

9.3. Рахунок-фактура

9.4. Акт виконаних робіт (наданих послуг)

9.5. Договори купівлі-продажу.

9.6. Документи з обліку доходів та фінансових результатів підприємства

9.7. Оборотні відомості за аналітичними рахунками доходів і фінансових результатів

9.8. Журнал 6, Журнал за рахунком 70-74, 90, 44, Розшифровки

9.9. Інші

10. Фінансова звітність

10.1. Заповнені форми квартальної або річної фінансової звітності

11.Економічний аналіз

11.1. Внутрішні положення з організації економічного аналізу, посадові інструкції відповідних фахівців

11.2. Аналітичні записки та звіти, інші

Під час проходження виробничої практики студенти ведуть пошукову роботу, добираючи фактичний матеріал для написання звіту. При цьому вони:

 • вивчають нормативні документи, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і складання звітності підприємства;

 • збирають статистичні дані, первинні документи, облікові регістри, форми фінансової звітності;

 • опрацьовують отриманий практичний матеріал для написання звіту.

 

3. РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ

3.1. Обов’язки і права студента-практиканта

Студенти, що проходять практику зобовязані:

До початку виробничої практики студент (зазвичай на організаційних зборах з проходження виробничої практики) повинен ознайомитися з Наказом на виробничу практику та має одержати від відповідального керівника з виробничої практики:

 • консультації щодо оформлення всіх необхідних документів,

 • щоденник практики, (Додаток 2)

 • направлення на практику. (Додаток 1)

Студент-практикант повинен з'явитися на місце проходження практики в день початку виробничої практики або заздалегідь, якщо це узгоджено з керівництвом базового підприємства. 

Прибувши на підприємство, де має проходити виробнича практика, студент зобов'язаний:

 • простежити за оформленням адміністрацією наказу про проходження практики і про призначення керівника практики від підприємства;

 • повідомити відповідального керівника практики від ВНЗ про початок проходження виробничої практики на базі практики;

 • подати керівникові від підприємства щоденник та затвердити план-графік проходження практики;

 • у разі необхідності оформити перепустку на підприємство;

 • пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики;

 • ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування. 

Під час виробничої практики студентам необхідно:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і вимог трудового законодавства нарівні з працівниками підприємства;

 • виявляти високу вихованість, культуру спілкування, зразкову поведінку, етику й мораль, ввічливість, безвідмовність у роботі;

 • виконувати план, підготовлений і затверджений керівниками від ВНЗ та підприємства;

 • ознайомитися і самостійно виконати основні види робіт за програмою практики;

 • готувати пакет бухгалтерських документів для написання Звіту з виробничої практики;

 • виконувати вказівки керівника практики від підприємства;

 • оформляти щоденник за встановленою формою.

Не пізніше ніж за день до закінчення практики студент повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником та (або) головним бухгалтером підприємства. 

По закінченню проходження виробничої практики студенти подають керівнику від ВНЗ такі документи:

 • заповнений щоденник практики з печатками базового підприємства;

 • Звіт з виробничої практики – систематизований та оформлений підсумок роботи під час проходження практики. Звіт складається у відповідності з індивідуальним планом проходження практики кожного студента. У ньому повинні знайти відображення всі питання, які вивчав студент, а також розрахунки та економічне обґрунтування, виконане під час проходження практики;

 • Додатки документів з виробничої практики (перелік матеріалів, зібраних під час проходження практики, а саме заповнені первинні документи, розроблені таблиці, відомості, таблиці аналітичного обліку, форми звітності, інші документи). 

3.2. Обов’язки керівника практики від ВНЗ

 • організувати вибір студентами баз практики і розподіл їх за базами практики;

 • забезпечити студентів програмою практики;

 • керувати розробкою індивідуальних планів проходження практики студентами;

 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед направленням студентів на практику: організаційні збори студентів, інструктаж щодо порядку проходження практики та техніки безпеки;

 • ознайомити студентів з вимогами до написання і захисту Звітів з практики;

 • контролювати за своєчасним прибуттям студентів на базу практики, проходженням практики студентів і збиранням матеріалів для написання Звіту з виробничої практики;

 • аналізувати й оцінювати подану студентами документацію за результатами виробничої практики;

 • систематично контролювати хід виконання програми виробничої практики згідно з встановленим графіком;

 • проводити консультації для студентів з питань виробничої практики;

 • перевіряти ведення щоденників практики;

 • надати висновок про роботу студента (перевірити звіт студента про практику і рекомендувати до захисту);

 • організувати захист Звітів з виробничої практики та брати участь у роботі комісії із захисту звітів. 

3.3. Обов’язки керівника практики від підприємства

 • забезпечувати проведення інструктажу студентів з охорони праці й техніки безпеки;

 • організувати проходження виробничої практики студентів у тісному контакті з керівником практики від навчального закладу;

 • ознайомити студентів з господарською діяльністю підприємства і перспективами його розвитку;

 • забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для виконання програми та завдань практики;

 • доручати практиканту роботу згідно з графіком;

 • надавати відповідні пояснення;

 • здійснювати методичне керівництво щодо виконання студентами програми виробничої практики та індивідуального завдання, надавати їм всебічну практичну допомогу;

 • перевіряти правильність і своєчасність виконання роботи, а також записи в щоденнику, перевіряти та підписувати щоденник і Звіт студента про практику;

 • щоденно оцінювати якість виконаної роботи;

 • залучати студентів до науково-дослідної та громадської роботи;

 • контролювати дотримання трудової дисципліни і повідомляти в ВНЗ про порушення внутрішнього трудового розпорядку студентами-практикантами;

 • контролювати підбір матеріалів для написання Звіту з виробничої практики;

 • надати відгук про практичну роботу студента на підприємстві та її оцінку.

Керівник практики від підприємства має право клопотати про заохочення кращих студентів-практикантів, відмовитися від практики студентів, що порушують трудову дисципліну і недобросовісно виконують свої обов'язки. В такому випадку керівник підприємства інформує учбовий відділ ВНЗ.

 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇОЇ ПРАКТИКИ, ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ

В процесі написання звіту з виробничої практики студенти звітують керівнику практики від ВНЗ про хід написання звіту з виробничої практики згідно з графіком, який затверджено цикловою комісією та поданий на інформаційній дошці.

Звіт друкують з використанням комп’ютерної техніки на одній стороні стандартного листа білого паперу (А4, 210 х 297 мм). Великі таблиці та ілюстрації можуть бути подані у додатках на форматі А3.

Обсяг звіту повинен бути в межах 25-30 стор. До вказаного обсягу не входять список літератури та додатки, а також громіздкі таблиці й рисунки, які займають цілу сторінку, навіть якщо внесені до основної частини звіту.

При друку звіту мають бути такі береги: зліва – не менше 25 мм, зверху та знизу - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм.

Гарнітура шрифту - Times New Roman , кегль -14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал - півтора при друку на комп’ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розрідження та ущільнень).

Текст основної частини звіту поділяється на розділи, параграфи, пункти. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим кеглем, але напівжирними і великими (заглавними) літерами без абзацу симетрично тексту з вирівнюванням по центру.

Заголовки розділів друкуються звичайними літерами (крім першої заглавної) з абзацу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше складових речень, їх розділяють крапкою. Заголовок розділу, параграфу не повинен бути останнім рядком на сторінці.

Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не допускається.

Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений рядок . Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту.

Структура звіту з виробничої практики

 1. Титульний аркуш (додаток 3).

 2. Зміст (додаток 4).

 3. Розділи 1,2,3.

 4. Висновки та пропозиції.

 5. Список використаної літератури.

 6. Додатки

Звіт з виробничої практики перевіряється і затверджується керівниками практики від підприємства і від циклової комісії ВНЗ.

Після закінчення виробничої практики керівник практики від підприємства оформляє відгук про роботу студента (зазначає ступінь виконання студентом програми практики, ставлення його до роботи, оволодіння практичним навичками, здатність до самостійної роботи) і підписує його.

Структура документів у додатках

 1. Документи загального характеру (структура управління підприємством, структура бухгалтерської служби, статистичні дані, ін.).

 2. Документи з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, в т.ч. Наказ про облікову політику.

 3. Первинні документи, облікові регістри, оборотні відомості, фрагмент головної книги, інші документи.

 4. Форми фінансової звітності.

 5. Аналітичні звіти, записки, ін. (за можливістю).

Перед початком виробничої практики студент заповнює в щоденнику з практики календарний план-графік проходження практики відповідно до програми практики. Протягом терміну проходження практики студент щодня коротко записує в щоденник практики види робіт, які він виконав за день як виконання календарного графіка проходження практики.

Після закінчення виробничої практики щоденник разом із звітом перевіряється керівником практики від підприємства і циклової комісії ВНЗ, та складаються відгуки. Оформлений щоденник разом із підготовленими до захисту Звітом виробничої практики подається до ВНЗ не пізніше строку, затвердженого цикловою комісією. Без заповненого щоденника виробнича практика не зараховується.

 

5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підготовлений Звіт з виробничої практики, додатки з документів, подані керівнику з виробничої практики від ВНЗ на перевірку, оцінюються за балами, наведеними в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Критерії оцінювання звітів з виробничої практики відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Критерій, за яким оцінюється звіт

 

Рейтинговий бал

Бал перевірки

1. Перевірка звіту:

70

 

 • відповідність змісту звіту завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її виконання

40

 

 • самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць

10

 

 • наявність елементів науково-дослідного характеру

10

 

 • використання комп'ютерних технологій

5

 

 • відповідність стандартам оформлення

5

 

2. Захист звіту, в тому числі:

30

 

 • доповідь

15

 

 • правильність відповідей на поставлені запитання

15

 

Всього

100

 

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)

І. Найвища якість розділу звіту пови­нна відповідати таким вимогам:

1) повний та вичерпний виклад змісту роботи, яка проводи­лася студентом під час опрацювання відповідного розділу;

2) повний склад додатків, які вимагаються відповідним розді­лом практики (копії документів, аналітичні та статистичні мате­ріали тощо); допускається представлення не менше 75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не залежать від студента;

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації.

II. Посередня якість розділу звіту ви­значається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоп­лення зазначених у програмі проходження практики за відповід­ною дисципліною питань);

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним роз­ділом практики (50-75% необхідних додатків);

3) неактуальність поданої у звіті інформації (подання інформації за період, що передує терміну проходження студентом практики).

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) одночасно присутні два чи більше критерії, що відповіда­ють оцінці посередньої якості розділу;

2) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за від­повідною дисципліною питань);

3) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50% необхідних додатків);

4) недостовірність поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику

І. Найвища якість захисту звіту про практику, що оцінюється в 30 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;

2) повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'я­зані із змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

II. Посередня оцінка за захист звіту про практику, якщо:

1) немає відповідності хо­ча б одному з пунктів, зазначених вище;

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу;

ІІІ. Захист звіту оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій посередньої оцінки;

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що студент, який захищає звіт про практику, неправильно зрозумів зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустився грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки оформлення звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

- неохайне оформлення роботи (вживання неприйнятих скорочень, рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил);

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами;

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті .

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і впливає на загальну суму балів результуюча оцінка, виставлена керівником практики на підприємстві, яка залежить від  дисциплінованості студента під час проходження практики. дотриманні ним графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі).

За результатами перевірки керівником практики від ВНЗ, максимальний допуск до захисту звіту з виробничої практики складає 30 балів. До уваги приймається оформлення та змістовність звіту з виробничої практики, правильність і достовірність викладеного матеріалу, дотримання вимог і строків написання.

Після перевірки поданих керівнику Звіту та щоденника практик студент допускається до захисту звіту з виробничої практики, про що керівник зазначає на титульному аркуші звіту.

Для захисту звітів з виробничої практики створюється комісія, яка призначається завідувачем економічного відділення. До складу входять викладачі циклової комісії облікових дисциплін.

Дата захисту звітів з виробничої практики повідомляється об’явою на інформаційній дошці циклової комісії.

Під час захисту звіту з виробничої практики студент доповідає про виконану роботу, підготувавши завчасно доповідь не більше 3-5-ти хвилин, та відповідає на питання членів комісії. Під час захисту необхідно виявити теоретичні знання та знання практики ведення бухгалтерського обліку, контролю, оподаткування, інформаційних технологій господарських процесів на підприємстві, знання з формування і подання звітності.

Оцінювання проходження виробничої практики студентами здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу в державному вищому навчальному закладі ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Звіт з виробничої практики за результатами захисту оцінюється за 5-ти бальною шкалою із переведенням їх у бали за системою ЕСТS, табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за 4-и бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Відмінно

A

82-89

Добре

B

74-81

C

64-73

Задовільно

D

60-63

E

35-59

Незадовільно з можливістю повторного захисту звіту з виробничої практики

FX

1-34

Незадовільно з обов’язковою повторною підготовкою і захистом звіту з виробничої практики через рік

F

При оцінюванні звіту з виробничої практики враховуються:

 1. Робота на практиці (відгук керівника з практики від підприємства, результати відвідування бази практики).

 2. Ступінь розкриття питань програми практики.

 3. Якість оформлення звіту з виробничої практики.

 4. Оцінка керівника практики від підприємства та від ВНЗ.

 5. Доповідь та відповіді на захисті звіту з практики.

Оцінка за практику заноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента.

Студент, який не виконав програму виробничої практики, одержав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку на захисті Звіту, не допускається до здачі державних екзаменів. 

Рекомендована література:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 966 – ХІV від 16.07.1999 р. //Бухгалтерський облік і аудит. 1999 р. - № 6. – 9 – 13 с.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. – 23.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. – 70 с.

4. 32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2008. – 320 с.

5. Податковий кодекс. - К. № 2755-YI від 02.12.2010р. зі змінами і поповненням.

6. Методичні рекомендації з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затв. наказом Мінагрополітики України від 18.05.2001р. №132.

7. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.:, За ред.. проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2009. – 800 с.

8. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / За ред. М.Ф. Огійчука та В.М. Пархоменка. –Х.: Фактор, 2008. – 464с

9. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736 с. – Укр. мовою.

10. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. /Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 370 с.

11. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник /За ред.. Н.М.Ткаченко – 5-те вид.допов. і перероб.-К,: Алерта, 2011. – 976с./

12. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. – Житомир: ЖГТУ, 2004. – 672 с.

13. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2007. – 471с.- (Вища освіта XXI століття).

14. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник./ За ред.. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 896 с.

15. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. –2-ге вид.,переробл.і доповн.- К.: Знання, 2012. – 647 с. – (Вища освіта XXI століття).

16. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. /За ред. проф. М.Ф. Огійчука.-6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011.-1042 с.

17. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 243 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

18. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред.. В.С. Білоруська / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2007. – 423с.

19. Білоусько В.С., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 6-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред.. В.С. Білоруська. К., Алерта -2010.- 402 с.

20. Вербило О.Ф., Бойко З.І., Кондрицька Т.П., Якрошинський В.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (Національний аграрний університет). За ред., доц., канд., екон., наук О.Ф. Вербило. – К.: НАУ, 2004, с – 424.

21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /За ред.. М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 266с. – (Економіка. Фінанси. Право).

22. Деречина В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник /За ред.. Деречина В.В./ - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

23. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

24. Лишеленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2003. – 215 с.

25. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

Інформаційні ресурси

Бібліотека он-лайн: Бухгалтерський облік

http://www.readbookz.com/cat/3.html

Облік і фінанси АПК. Бухгалтерський портал http://magazine.faaf.org.ua/

Газета «Все про бухгалтерський облік» http://vobu.kiev.ua

Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/

Електронна бібліотека http://pidruchniki.com.ua/

Електронна бібліотека http://www.studentbooks.com.ua/

Електронна бібліотека http://www.twirpx.com/files/financial/

Наукова бібліотека http://pulib.if.ua/

Книги видавництва «ЦНЛ» http://yourbooks.vipcentr.ru/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!