Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1905 Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт з дисципліни Регіональна економіка, НУДПСУ

Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт з дисципліни Регіональна економіка, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

 та методичної роботи

_____________М.М. Касьяненко

«___» __________ 2011р.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт з дисципліни «Регіональна економіка»

для підготовки бакалаврів галузі знань

 «Економіка та підприємництво»

 всіх економічних напрямів підготовки

 для всіх форм навчання

 

Ірпінь 2011


Методичні вказівки складені на основі робочої навчальної програми з курсу «Регіональна економіка», затвердженої у 2011р. 

Автори Уліганець С.І. к.геогр.н., доц., Мельник Л.В. к.геогр.н.

Рецензент Ляшенко Г.П. к.е.н., професор 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки та підприємництва, протокол №    від      2011р 

Завідувач кафедрии Белінська Я.В. д.е.н., проф. 

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету економіки оподаткування, протокол №    від      2011р 

Голова вченої

ради факультету Калач Г.М. к.е.н., доц.

Завідувач навчально-методичного відділу Бойко О.О.

 

ЗМІСТ

  Передмова 3
1. Загальні положення щодо курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»  4
  1.1. Вимоги до курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»  4
  1.2. Загальна схема і особливості підготовки та захист курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»  5
  1.3. Структура курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»  12
2. Формування змісту структурних елементів курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»
 13
3. Виконання графічних і картографічних робіт 18
4. Оформлення курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка». 24
  4.1.Загальні рекомендації 24
  4.2. Нумерація 25
  4.3. Ілюстрації
25
  4.4. Таблиці 26
  4.5.Стандарти описування бібліографії
27
5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» 30
6. Зразок оформлення титульних сторінок
33
7. Приклади оформлення змісту курсової роботи з навчальної дисципліни «Регіональна економіка»  36
8. Рекомендована література 43

ПЕРЕДМОВА

Існує досвід створення методичних розробок, подібних за метою до рекомендацій цього видання. Але постійне вдосконалення відповідних нормативів та розвиток інформативної бази навчального процесу вимагають створення якісно нових навчально-методичних матеріалів, що регламентують підготовку звітних та кваліфікаційних робіт студентів.

Треба також зазначити, що сьогоденна друкована продукція (навчальні посібники, підручники, монографії, збірники наукових праць тощо) готується відповідно із спеціальними стандартами з видавничої справи і не може слугувати взірцем для оформлення курсових, які мають статус рукопису. Крім того, існують різні вимоги до початкового оформлення авторами своїх публікацій при передачі їх у видавництва, на що також не потрібно орієнтуватися.

Ці навчальні рекомендації покликані допомогти студентам насамперед в оформленні курсових робіт. У їх основі є державні стандарти і нормативні матеріали, які стосуються оформлення рукописів курсових робіт. Значна увага приділяється правилам бібліографічного опису друкованих видань, оскільки, як свідчить досвід, з цим мають проблему не лише студенти, але й аспіранти та наукові працівники.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

1.1. Вимоги до курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»

Тематика курсових робіт визначається кафедрою міжнародної економіки та підприємництва відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни «Регіональна економіка». Ця тематика повинна бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних і фахових завдань. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку. Вони також можуть пропонувати самостійно обрану тему або тему з переліку у власному формуванні.

Курсова робота або її окремі розділи можуть стати в подальшому темою наукової роботи, складовою частиною дипломної роботи. Якість виконання курсової роботи є достатнім показником рівня навченості та наукової підготовки студента.

Курсова робота з дисципліни «Регіональна економіка» виконується, як правило, на другому курсі. Її підготовка спрямована на оволодіння навиками самостійного аналізу монографічної, журнальної та іншої наукової літератури з відповідної тематики, на формування вміння добирати необхідний матеріал, систематизувати його й робити відповідні висновки, враховуючи при цьому актуальний стан навколишнього природного середовища та соціально-економічні зміни, які відбуваються у нашому суспільстві на сучасному етапі, нові підходи в економічній науці та тенденції її розвитку.

Головною метою курсової роботи є:

- систематизація та закріплення знань з основних понять, що розкривають зміст дисципліни;

- формування у студентів методично доцільних та логічно виправлених поглядів на спроби і прийоми отримання, підготовки, аналізу, узагальнення і інтерпретації матеріалів для виконання робіт;

- розвиток здатності виконавців робіт до самостійних прикладних чи наукових узагальнень і досліджень при вирішенні проблем, що вивчаються;

- орієнтація студентів на пріоритетне застосування доступних комп’ютерних засобів у процесі створення та оформлення робіт і оптимальне користування програмним забезпеченням таких засобів. 

1.2. Загальна схема й особливості підготовки та захист курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»

У загальній схемі підготовки та захисту курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка» можна вирізнити такі принципові етапи:

- складання змісту і робочого плану робіт;

- робота з літературними й іншими джерелами та збір і підготовка вихідної інформації;

- експериментальні дослідження (за наявності);

- узагальнення, аналіз і інтерпретація матеріалу;

- остаточне написання та оформлення робіт;

- захист робіт.

Кафедра визначає календарний графік виконання роботи, що наведений у завданні курсової роботи (додаток Б). Чітке дотримання термінів виконання роботи дозволить своєчасно завершити курсову роботу, врахувати зауваження керівника, усунути недоліки, здати її на кафедру економіки підприємства та вийти на захист.

Основна вимога до курсової робити – її науковість, що передбачає творчий підхід до написання обраної теми, правильне та глибоке висвітлення усіх аспектів, усвідомлення результатів дослідження та вміння робити узагальнення, висновки та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваної проблематики. Науковість курсової роботи визначається науково-теоретичним рівнем і практичною значимістю. У курсовій роботі необхідно не тільки розкрити тему, описати матеріал, але й отримати інформацію соціально-економічного, культурного та світоглядного характеру.

Отримавши тему, студент повинен проконсультуватися з науковим керівником щодо змісту роботи, плану і строків її виконання. При цьому формується попередній варіант змісту роботи за її розділами, у якому необхідно зазначити найважливіші питання, що підлягають висвітленню.

Далі переходить до ознайомлення з літературними, інформаційними і фондовими (архівними) джерелами та початкової обробки їх матеріалів.

Ознайомлення з літературними друкованими матеріалами треба починати з бібліотечних систематизованих (джерела за прізвищами авторів у алфавітному порядку) і предметних (джерела за галузями науки) каталогів. Крім того, необхідно використати спеціальні реферативні видання, у яких наводяться відомості не лише про книги, збірники і праці за титульною назвою, але і про окремі статті, вміщені в цих виданнях і наукових журналах.

З бібліографічних покажчиків особливо рекомендуються: «Книжковий літопис», «Літопис журнальних статей», «Літопис газетних статей» та реферативні журнали. У зазначених літописах є довідки про всі книжки, які вийшли за певний період, про всі статті, що надруковані в журналах і газетах. Реферативні журнали містять довідки про видання з різних галузей науки, що вийшли в Україні та за кордоном, тут можна отримати необхідну інформацію навіть у тому разі, коли з будь-яких причин неможливим є користування тим чи іншим джерелом.

Важливо використовувати статистичні матеріали. Одне з найбільш доступних джерел інформації зі статистики різних галузей економіки України – статистичні щорічники, більшість яких видається кожного року на рівні держави, областей та великих міст. Стануть у нагоді також спеціальні словники та енциклопедії, в яких подані короткі визначення понять і термінів та загальні відомості з того чи іншого питання, зокрема «Географічна енциклопедія України».

Для ознайомлення з сучасними публікаціями вітчизняних і зарубіжних авторів, пов’язаними з темами робіт, доцільно також скористатися базами даних комп’ютерної мережі.

Відібравши необхідні літературні джерела, приступають до їх початкової обробки, вибираючи відомості щодо бібліографічного опису кожного джерела та іншу потрібну вихідну інформацію. Таку обробку можна робити на спеціальних картках, які використовуються у бібліотечних каталогах. У процесі накопичення карток їх можна класифікувати (розкладати) за певною ознакою (алфавітною, тематичною, хронологічною тощо) як для поточного використання змісту джерел у тексті робіт, так і для наступного остаточного оформлення переліку посилань за списком використаних джерел, що містить їх бібліографічні описи.

Загалом увесь матеріал, накопичений при опрацюванні всіх видів використаних джерел, класифікується за розділами роботи. При цьому доцільно одразу створити набір вихідних тематичних комп’ютерних файлів за змістом кожного розділу з розміщенням текстових, табличних, графічних, картографічних та інших підготовлених матеріалів у відповідних типах файлів.

Після вивчення літературних джерел, збору та підготовки необхідної вихідної інформації треба вже детально продумати зміст роботи, який повинен чітко відповідати назві теми, і створити остаточний варіант змісту, розписаний у вигляді розділів та їх пунктів або пунктів і підпунктів цих розділів. У кожному конкретному випадку цей зміст буде індивідуальним, але основна частина будь-якої роботи завжди повинна складатися з вступу, кількох розділів, висновків, переліку посилань, а також, при необхідності, додатків.

У процесі написання роботи у разі необхідності студент звертається до наукового керівника за консультаціями. Керівник проводить індивідуальні консультації для студентів за відповідним графіком, встановленим кафедрою.

Найбільш відповідальним етапом у виконанні робіт є аналіз, інтерпретація та узагальнення матеріалу. Потрібно навчитися відбирати з масиву даних некоректні результати визначень, подавати та аналізувати накопичені інформаційні бази за допомогою статистичних та інших методів. Інтерпретація матеріалу повинна ґрунтуватися на знанні загальних положень та закономірностей, які встановлені у регіональній економіці.

Роботи не повинні бути чисто реферативними. Просте і безсистемне нагромадження фактів і виписок без їх осмислення і узагальнення є малоефективним з точки зору підготовки майбутнього фахівця. Треба прагнути на конкретному фактичному мате­ріалі та матеріалах досліджень попередників зробити власні уза­гальнення і сформулювати висновки щодо конкретного об’єкта і предмета досліджень.

Важливою вимогою до робіт є їх правильне літературне (грамотність, стиль викладу) і технічне оформлення. Як правило, етап остаточного написання і оформлення робіт складається із двох стадій. Спочатку готують чорновий варіант роботи. Після його перевірки науковим керівником текст доробляється з урахуванням зауважень і робота оформлюється у чистовому переплетеному варіанті.

Виконана курсова робота у встановлений термін подається на кафедру економіки і підприємництва, де після реєстрації секретарем передається науковому керівнику на перевірку. У рецензії керівник зазначає позитивні сторони та недоліки в роботі, оцінює наявність елементів творчого підходу, дотримання вимог щодо змісту та оформлення.

Захист курсової роботи відбувається відповідно із затвердженим кафедрою графіком у присутності членів комісії.

Для публічного виступу студенту надається 10–15 хвилин. Студент зобов’язаний відповісти на запитання членів комісії та присутніх, дати аргументовані роз’яснення.

Виступ студента на відкритому засіданні комісії із захисту курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка» містить у собі:

- чітке формулювання проблеми;

- обґрунтування її актуальності;

- визначення мети та завдання досліджуваної тематики;

- відомості про структуру роботи;

- викладання автором основних результатів.

Рішення про оцінку курсової роботи за національною шкалою приймається на закритому засіданні комісії.

Критеріями оцінки є теоретичний рівень, новизна, практична значимість рекомендацій, уміння вести публічну дискусію, аргументовано захищати свою концепцію та висновки.

Критерії оцінки курсової роботи.

Підсумкову, диференційовану за національною шкалою, оцінку роботи визначає комісія. Її рішення с остаточним і оскарженню не підлягає. Якість виконаної роботи оцінюється за рядом показників:

- актуальністю обраної теми;

- чітким формуванням мети і завдань роботи;

- структурою і логікою побудови плану;

- якістю і глибиною наукового, теоретичного, методологічного та практичного аналізу заданої проблеми;

- наявністю критичного огляду літературних джерел та наукової полеміки;

- системністю і глибиною аналізу регіональних проблем, а також наявність і переконливістю узагальнень і висновків з аналізу;

- дотриманням вимог до оформлення;

- наявністю та інформаційною змістовністю ілюстративних ма­теріалів до захисту;

- змістовністю доповіді студента про основні результати курсової роботи;

- повнотою, правильною та чіткою відповіддю на запитання членів комісії;

- зауваженням і пропозицією, що містять у відзиві наукового керівника.

Відмінно. Курсова робота є бездоганною; містить елементи наукової новизни; має практичне і пріоритетне значення; доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, із знанням справи; відзив позитивний; відповіді на запитання членів комісії правильні.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце недоліки не принципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення не наведені; недостатньо використані інформаційні матеріали регіональної економіки; доповідь логічна проголошена вільно; відповіді на запитання членів комісії в основному правильні; робота оформлена в межах встановлених вимог.

Задовільно. Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульовані мета курсової роботи; аналіз наукової полеміки відсутній; в аналітичній частині є надлишок елементів описовості; добір інформаційних матеріалів (таблиці, схеми, карти, графіки) не завжди обґрунтовані; заходи і пропозиції, що містяться у другому та третьому (тематичному та пріоритетному) розділах обґрунтовані не переконливо; відзив містить зауваження; доповідь прочитана за текстом; не всі відповіді на запитання членів комісії правильні або повні; є зауваження щодо оформлення роботи.

Незадовільно. Не чітко сформульована мета роботи. Не має зв’язку між розділами роботи, тобто погано пов’язані між собою; відсутній критичний огляд сучасних літературних та фондових джерел; аналіз зроблено поверхнево, переважає описовість замість системності та глибини; запропоновані заходи неефективні, регіональне економічне обґрунтування неповне. В оформленні роботи мають місце недоліки. Ілюстрації до захисту відсутні. Доповідь прочитана за текстом. Відповіді на запитання членів комі­сії неправильні або не чіткі та неповні.

Робота до захисту не допускається. Подається готова робота науковому керівнику на перевірку або її частини на будь-якому етапі підготовки чи проходження з порушенням встановлених термінів; написана на тему, яка своєчасно не була затверджена; виконана не самостійно, структура не відповідає встановленим вимогам. Зміст роботи не розкриває її мети. Недбало оформлена. Відсутній відзив наукового керівника та інші суттєві недоліки, за якими не допускається до захисту курсова робота.

У цьому випадку, коли студент на захисті отримає незадовільну оцінку, комісія приймає рішення про повторний захист або про зміну теми курсової роботи.

1.3. Структура курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка»

Роботи поділяються на вступну частину, основну частину та додатки. Вступна та основна частини, у свою чергу, поділяються на власні структурні елементи, а додатки вирізняють лише за необхідності в них.

До вступної частини входять такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

2. ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

Титульна сторінка. Вона є основним елементом будь-якої наукової роботи – курсової, дипломної чи дисертаційної. З титу­ль­ного аркуша починається нумерація сторінок, хоча номер сто­рінки на ньому не проставляється.

Дані, які подають на титульному аркуші курсових робіт, виз­начені державним стандартом (ГОСТ 7.4–77). Дотримання дер­жавних стандартів є обов’язковим. У курсових роботах зазнача­ють повну назву навчального закладу та його відомчу підпоряд­кованість, факультет, кафедру, на якій виконана робота, назву роботи, дані про студента та наукового керівника, місто та рік подання роботи до захисту. Скорочень у назві навчального закла­ду та назві роботи не допускається. Зразки титульних аркушів на­ведені в додатку А.

Зміст (план) подають на початку роботи. Він включає найменування всіх структурних розділів та підрозділів роботи (якщо вони мають заголовок) та нумерацію їх початкової сторінки (див. пункт 6). Пам’ятайте, що заголовки у Змісті та заголовки розділів, підрозділів, параграфів у тексті роботи мають бути ідентичними. Їх не можна скорочувати або подавати в іншій редакції.

У вступі розкриваються:

- актуальність і доцільність роботи;

- значимість наукової проблеми;

- аргументується наукова новизна теми.

Визначається:

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- мета;

- завдання роботи.

Актуальність теми визначається у її зіставленні з широким колом подібних попередніх досліджень з урахуванням необхідності застосування нових наукових підходів до її аналізу та узагальнення.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення.

Предмет дослідження – вузька частина об’єкту дослідження, проблемне коло питань, що досліджується у роботі.

Визначаючи об’єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається? Предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст об’єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості, аспекти й функції об’єкта розкривається. Інакше кажучи, об’єкт виступає те, що досліджується, а предметом – те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення

Мета і завдання дослідження визначаються на основі актуальності обраної теми та з визначенням кінцевого результату роботи. Сукупність усіх завдань має дати уявлення про те, що необхідно зробити для досягнення мети. Кожне поставлене завдання має бути розв’язано й описано в роботі у вигляді аналізу, висновків та рекомендацій.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-х сторінок комп’ютерного тексту.

Основна частина роботи поділяється на 3 розділи. Вони повинні бути логічно пов’язаними і мати відповідні висновки. Перший розділ присвячують теоретико-методичним питанням з досліджуваної теми.

Перший розділ (рекомендовано 2-3-підрозділи) обсягом 15-20 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох підрозділах, повинен включати 3 підрозділи та містити :

- виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання курсової роботи;

- розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел;

- визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню.

Другий розділ курсової роботи (рекомендовано 2-3-підрозділи) передбачає аналіз стану досліджуваної проблеми, мета якого – отримання обґрунтованих даних, що дають змогу розв’язати проблемні питання в цілому та їхні можливі варіанти. Доцільно провести аналіз динаміки показників за три роки, порівняти їх з середньогалузевими, нормативними, еталонними. Дані аналізу мають відповідати часу, цінам, методиці розрахунку. Результати аналізу оформляються у вигляді таблиць, графіків, діаграм. У цьому розділі студент повинен показати уміння пов'язувати теоретичні положення з результатами розрахунків і розробити рекомендації. Тут слід чітко розділити джерела походження використовуваної в процесі аналізу інформації: отриманою з літературних джерел або з документів об'єкту дослідження або отримані в результаті власних розрахунків, експериментів, досліджень. Розділ завершується стислим викладом результатів аналізу і шляхів підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Об'єм другого розділу 15-20 сторінок.

У третьому розділі на основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою курсової роботи (рекомендовано відокремити 2-3-підрозділи). При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу. У цьому розділі визначаються обумовлені результатами дослідження тенденції в динаміці досліджуваних проблем і явищ, обґрунтовуються прогностичні оцінки щодо перспектив розвитку досліджуваних процесів. Невід'ємною частиною обґрунтування запропонованих заходів є розрахунок економічної доцільності і ефективності.

Обсяг третього розділу має становити орієнтовно 10 сторінок комп’ютерного тексту. Обсяги другого і третього розділів можуть взаємно доповнюватись.

У висновках до розділів стисло підсумовують результати дослідження. Тут вміщують висновки і пропозиції, що показують, якою мірою досягнуто мету дослідження і вирішено завдання, поставлені у вступі.

Висновки є завершальним етапом виконаної студентом курсової роботи. Вони повинні містити:

- короткі підсумки за результатами наукового дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей;

- перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження;

- отримані якісні та кількісні показники;

можливі варіанти реалізації запропонованих у курсовій роботі заходів.

Перелік посилань. Перелік використаних джерел, на які бу­дуть посилання у роботі, потрібно ретельно відбирати за темати­кою курсової роботи. По-перше, до переліку необхідно включати лише ті джерела, які змістовно безпосередньо пов’язані з текстом робіт, у т.ч. шляхом використання цитат, оглядів, посилань на ви­користані дані, методики, моделі інших авторів чи порівняння з ними. У жодному випадку не потрібно створювати перелік дже­рел «для їх численності», навіть якщо виконавці робіт ознайоми­лись із певними джерелами, на які відпала необхідність у безпо­середньому посиланні в останньому варіанті тексту.

По-друге, варто намагатися посилатися на останні за термі­ном видання у певних тематичних публікаціях. Посилання на більш ранні видання таких публікацій доцільно робити, якщо в них подано матеріал, якого немає в останньому виданні, включа­ючи випадки, коли в роботах виконавцями простежується розви­ток поглядів, підходів.

У додатках рекомендується розміщувати допоміжний матеріал (початкові дані про роботу підприємств, розрахунки на ЕОМ, блок-схеми, анкети і так далі), документи про апробацію і використання на практиці. Додатки розташовуються в порядку появи посилань в тексті. Якщо їх багато (більше 10), то вони об'єднуються по видах: первинна документація, статистичні дані; вихідні дані про роботу підприємства; документи про апробації і впровадження.

 

3. Виконання графічних і картографічних робіт

Графічні і картографічні роботи є невід'ємною складовою частиною курсової роботи з регіональної економіки. До графічних робіт відносять таблиці, графіки, діаграми.

До картографічних робіт в міру зростання складності відносять картосхеми, картодіаграми, картограми, комбіновані картографічні роботи.

Під час виконання курсової роботи можна комбінувати графічні та картографічні роботи: графік-діаграма, картодіаграма-картограма.

Графічні та картографічні роботи є одним із методів узагальнення і аналізу зібраного за вибраною темою, цифрового та фактичного матеріалу. Вони синтезують та концентрують інформацію, що дозволяє скоротити текстуальну частину роботи. Графічні та картографічні роботи повинні бути виконані виразно, точно і технічно бездоганно.

Графік - графічна робота, за допомогою якого здійснюється аналіз розвитку (зміни) явищ, процесів, території в часі. Графік повинен мати вертикальний і горизонтальний масштаб.

Рис. 1 Співвідношення виробництва м’яса в Хмельницькій області та його реалізації на підприємства харчової промисловості регіону

Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України

Рис. 2. Посіви та валовий збір цукрових буряків у Хмельницький області (1990 – 2008 рр.)

Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України

Діаграми можуть бути кількох видів: порівняльні, динамічні, структурні. Порівняльні діаграми складаються для співставлення (порівняння) окремих показників підприємств, галузей, господарських територій, країн. Для ілюстрації показників використовуються (площинні) або об'ємні геометричні фігури (прямокутник, куб, коло і т.п.).

Рис. 3. Виробництво основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств, тис. т

Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України

Динамічна діаграма - це зображення одних і тих графічних знаків різних розмірів, що передають динаміку певного процесу. Наприклад, за допомогою прямокутників різної висоти можна зобразити динаміку чисельності населення, врожайність сільськогосподарських культур і т. п.

Джерело: складено та побудовано за даними Державного комітету статистики України

Рис. 4. Структура виробництва сільськогосподарської рослинницької продукції у Хмельницькій області (2008 р.), тис. т

Структурні діаграми використовуються для ілюстрації структури об'єкту, процесу, явища. Найчастіше структурна діаграма зображується у вигляді кола, поділеного на сектори, розміри яких прямо пропорційні питомій вазі частин у єдиному цілому. За допомогою цього виду діаграм можна показати, наприклад, структуру товарообігу, структуру посівних площ, галузеву структуру промисловості і т.п.

Картосхема складається для ілюстрації розміщення природних або господарських об'єктів. Так, наприклад, при виконанні картосхеми "Розміщення хімічної промисловості України" умовними знаками на контурній карті України позначають центри галузей хімічної індустрії. При цьому потрібно, щоб розмір пунсона відповідав обсягу виробництва у даному промисловому центрі. 

Рис. 5 Територіальний розподіл продовольчих магазинів Хмельницької області (станом на 2008 р.)

Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України

Картодіаграма - складається для ілюстрації розміщення валових показників. Наприклад, для ілюстрації чисельності поголів'я великої рогатої худоби по областях України можна скласти стовпчикову картодіаграму "Розміщення поголів'я по областях України". З цією метою на контурній карті України в межах кожної області будується стовпчик, висота якого у масштабі відповідає поголів'ю худоби в даній області.

Картограма - найскладніша картографічна робота, за допомогою якої ілюструється інтенсивність процесів, тобто, тих показників, які отримуються шляхом ділення одного показника на інший - (інтенсивність сонячної радіації, продуктивність біосистем, густота і природний приріст населення, урожайність і т.п.).

Комбінована картографічна робота - це вид картографічної роботи, який базується на використанні кількох способів картографічного зображення. Наприклад, при вивченні населення за допомогою картодіаграми зображають кількість населення по областях (територіях). На цій картографічній основі можна за допомогою картограми показати природний рух, населення і т.д.

Виконання картографічної роботи передбачає збір та обробку статистичної інформації, виконання картограми та її аналіз. Так, наприклад, картограму виробництва зерна по областях України та АР Крим слід виконувати в такій послідовності:

1. Скласти таблицю виробництва зерна по областях і АПК України за певний рік.

2. Накреслити картограму виробництва зерна на душу населення по областях України та в АР Крим.

3. Зробити письмовий аналіз картограми, використовуючи дані

4. Скласти список літературних джерел, використаних для виконання картограми.

 

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

4.1. Загальні рекомендації

Усі роботи виконуються, компонуються і виводяться на друк комп’ютерним способом за допомогою текстового редакто­ра Microsoft Word (версія Word 97 для Windows або такі версії, формат файлів «Документ Word») в операційній системі Windows на одній стороні аркуша формату А4 (210x297 мм). Для таблиць та ілюстрацій допускається використання аркушів фор­мату АЗ (297x420 мм), які переплітаються у складеному вигляді.

Текст робіт друкується шрифтом Times Roman розміром 14 pt з полуторним міжрядковим інтервалом та абзацним відступом 1 см (зображення шрифту звичайне, вирівнювання за шириною рядка, позиція табуляції 1 см, заборона «рядків, що висять», автоматичне розставлення переносів за винятком слів великими літерами, ширина зони переносу 0,63 см). Рекомендується у редак­торі Word створити новий стиль абзацу тексту за зазначеними па­раметрами шрифту, відступу і табуляції, назвати цей стиль «Стиль 21» і додати його в шаблон (без автоматичного оновлен­ня) для постійного використання у тексті робіт. Усе зазначене ро­биться у загальному меню «Формат» за допомогою інструменту «Стиль».

Край сторінки за книжної орієнтації аркушів А4 та альбом­ної орієнтації аркушів АЗ (див. початок цього пункту): верхній і нижній – по 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см. За альбомної орієн­тації аркушів А4 краї становлять: лівий і правий – по 2 см, верх­ній – 3 см, нижній – 1,5 см, при цьому аркуш щойно зазначеної орієнтації переплітається за умови повороту проти часової стріл­ки на дев’яносто градусів.

Загальний обсяг робіт у цілому залежить від тематики. У ці­лому цей обсяг, без урахування таблиць та ілюстрацій, розміщених на окремих аркушах, та переліку посилань, орієнтовно реко­мендується у межах 25–30 сторінок.

4.2. Нумерація

У роботах нумерацію сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, ілюстрацій, таблиць та формул виконують арабськими цифрами без знака «№» шрифтом Times Roman розміром 14 рt звичайного зображення. Номери усіх сторінок робіт, крім титульного аркуша, проставляють у верхньому правому куті аркуша без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці на окремих сторінках, а також додатки (за їх наявності) включаються до загальної нумерації сторінок робіт.

Пункти нумерують у межах кожного розділу. Номер пункту складається з номера розділу та порядкового номера пункту. Усі вони відокремлюються між собою крапкою, але в кінці повного номера пункту крапка не ставиться (наприклад, «3.4» – четвертий пункт третього розділу).

Підпункти нумерують у межах кожного розділу і пункту. Номер підпункту складається з номера розділу, пункту та порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою але без крапки в кінці повного номера підпункту (наприклад, «2.4.3» – третій підпункт четвертого пункту другого розділу).

Усі ілюстрації в роботах позначають словом «Рисунок» і нумерують у межах розділу, де вони розміщені, за винятком ілюстрацій, що знаходяться у додатках. Номер ілюстрації формується з номера розділу і порядкового номера ілюстрації у ньому (наприклад, Рисунок 5.2 – п’ятий рисунок другого розділу).

Таблиці та формули в роботах також нумерують у межах відповідних розділів. Номер таблиці складається з номера розділу, де вона розміщена, та її порядкового номера (наприклад, Таблиця 2.4 – четверта таблиця другого розділу).

4.3. Ілюстрації

Ілюстрації. У курсових роботах потрібно використовувати лише штрихові. Фотознімки розміром, меншим за формат А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу формату А4. Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий текст). Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці потрібно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на такій сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу (наприклад, рис. 1.1.), за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу (для дипломної роботи, або номера питання – для курсової) і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

4.4. Таблиці

Таблиці в роботах розміщують одразу після абзацу тексту, де на них є перше посилання, або на такій окремій сторінці (сторінках).

Логічний суб’єкт таблиці, тобто позначення тих предметів, які в ній характеризуються, розміщують у головці або боковику таблиці чи і в головці, і в боковику. Логічний предмет таблиці, тобто дані, які характеризують її логічний суб’єкт, розміщують у графах (колонках). Кожен заголовок (підзаголовок) графи чи рядка стосується усіх даних, відповідно, графи або рядка. Заголовки всіх елементів головки і боковика таблиці мають бути максимально стислими. Доцільно уникати повторів тематичних заголовків таблиць в елементах їх головок. Одиниці виміру за можливості краще розкривати у тематичних заголовках таблиць, а слова, що повторюються, – виносити до узагальню вальних заголовків. Те ж саме стосується і боковика, де слова, що повторюються, виносять у рубрики, які об’єднують ці слова, тощо.

Таблиця

(курсивом)

Назва таблиці

Головка (шапка)           Заголовки колонок
            Підзаголовки колонок
Рядки            
             
             
  Заголовкирядків (боковик) Колонки        

На всі таблиці в тексті мають бути посилання. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщують через вільний рядок над таблицею. У цьому заголовку назву (тематичний заголовок) таблиць починають з великої літери і друкують через дефіс після слова «Таблиця» та її номера друкуються курсивом над правим углом таблиці (наприклад, таблиця 1). Якщо таблиця переноситься на другу сторінку, то над таблицею справа пишеться курсивом продовження таблиці, а якщо таблиця має дві та більше сторінок, то вона виноситься у додатки.

4.5. Стандарти описування бібліографії

Характеристика
джерел
Приклади оформлення
Монографії, брошури (один, два або три і більше авторів)  Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування / Я.Б. Олійник. – К.: Лібра, 1996. – 208 с.Дудник І.М. Працересурсний потенціал Полтавщини: суспільно-географічний аспект / І.М. Дудник, М.М. Логвин. – Полтава: ПІБ МИТУ, 2004. – 163 с.Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко – К.: Кондор, 2005. – 344 с.; Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин Б.М., Дорогунцов СІ., Міщенко В.С., та ін. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с.
Словники, довідники  Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с. Малі річки України: довідник / за ред. А.В. Яцика. – К.: Урожай, 1991. – 294 с.
Збірники наукових праць і журнали  Економічна та соціальна географія: наук, зб. / ред. кол. С.І. Іщук (відп. ред) та ін. – К., 2002.– Вип. – 52. – 140 с. Україна: географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук, праць: у 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004.Вісник Київського університету. Серія Географія. – 2003. – Вип. 49. – 67 с. Український географічний журнал. – К: Інститут географії НАН України. – 2000. – № 3. – 73 с.
Статті у періодичних збірниках наукових праць і журналах (з урахуванням кількості авторів)  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна характеристика мінеральних вод Закарпаття / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець // Вісник Київського університету. Сер. Географія, 2003. – Вип. 49. –
С. 7-10.Уліганець С.І. Основні напрями наукових досліджень у галузі рекреаційної географії та туризмознавства / С.І. Уліганець // Картографія та вища школа. – 2008 – Вип. 13. – С. 189-196.Уліганець С.І. Організація управління територіально-рекреаційними системами Закарпат-
тя / С.І. Уліганець // Економічна та соціальна географія. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – С 110-114.
Картографічний матеріал  Закон України «Про транспортне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV // www.rAda.gov.uaУказ Президента України «Про концепцію державної регіональної політики» від 25 травня 2001 року № 341/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – С 22-28.

5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХРОБІТ ІЗНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

1. Оцінка географічного положення та політико-географічного положення України.

2. Адміністративно-територіальний поділ і економічне районування України.

3. Територіальні особливості водозабезпечення України.

4. Розміщення ресурсів вугілля в Україні.

5. Природні передумови розміщення продуктивних сил.

6. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України.

7. Природні ресурси України і особливості їх розміщення.

8. Ґрунтові ресурси України та шляхи підвищення їх родючості.

9. Лісові ресурси України і напрями їх раціонального використання.

10. Водні ресурси України і напрями їх раціонального використання.

11. Оцінка демографічної ситуації в Україні.

12. Географія розселення українців у світі.

13. Природний рух населення України.

14. Розміщення праце ресурсного потенціалу України.

15. Аналіз відтворення населення однієї з областей (районів) України.

16. Рівень життя населення України.

17. Міграція населення України.

18. Територіальна соціально-економічна система як об’єкт вивчення регіональної економіки.

19. Територіальна структура виробництва.

20. Фактори розміщення виробництва.

21. Форми територіальної організації виробництва.

22. Вплив екологічних факторів на розміщення промислового виробництва України.

23. Промисловий вузол як форма територіальної організації виробництва.

24. Рівень соціально-економічного розвитку території (району, області).

25. Екологічні проблеми концентрації виробництва.

26. Територіальна структура промисловості України.

27. Територіальна організація промислового виробництва.

28. Територіальна організація сільськогосподарського виробництва в Україні.

29. Транспортне забезпечення господарських територій України.

30. Транспортно-географічне положення України.

31. Особливості розміщення залізничної мережі та залізничних перевезень України.

32. Оцінка забезпеченості автошляхами і автомобільним транспортом господарських територій України.

33.Транспортні вузли України.

34.Транспортна система одного з регіонів України.

35.Структура й особливості розвитку сфери послуг в Україні.

36.Територіальна структура вищої освіти України.

37.Форми територіального зосередження сфери послуг.

38.Територіальні системи обслуговування населення: структура і форми територіальної організації.

39. Методи оцінки розміщення сфери послуг.

40. Економічний район як об’єкт вивчення регіональної економіки.

41. Проблеми та пріоритети економічного районування України.

42.Територіальна структура промисловості одного з економічних районів України.

43. Особливості розміщення сільського господарства одного з економічних районів України.

44. Оцінка екологічного стану в Україні.

45. Економічне регулювання природокористування в Україні.

46. Методи оцінки ефективності природокористування.

47. Міжнародне природоохоронне співробітництво.

48. Регіональна економічна політика України: основні напрями і принципи реалізації.

49. Регіональна податкова політика в контексті економічного зростання регіонів України.

50. Регіональна економіка: її сутність та завдання в сучасній Україні.

51. Основні соціально-економічні характеристики регіонів України: теорія і практика.

52. Інвестиційні процеси в регіонах України і напрями їх активізації.

53. Україна в міжнародному поділі праці в умовах глобалізації світових економічних процесів.

54. Зовнішньоекономічні зв’язки України та напрями їх активізації.

55. Глобалізація і регіоналізація світового господарства.

56. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

57. Стратегія сталого розвитку України.

58. Конкурентні переваги України та її регіонів у світовій господарській системі природно-рекреаційним потенціалом.

59. Транзитні можливості України, пов’язані з її геополітичним положенням.

60. Проблеми і перспективи зростання експортного потенціалу України та її регіонів і ефективність його використання.

 

6. Зразок оформлення титульної сторінки з курсової роботи «Регіональна економіка»

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Кафедра міжнародної економіки та підприємництва

 

Курсова робота з дисципліни «Регіональна економіка»

на тему: «Регіональна економічна політика України: основні напрями і принципи реалізації»

 

Робота виконана студентом (кою)

2 курсу, д/в, напрям 6.0305054

група ЕПБ-12

Дяченко Ольгою Іванівною

Науковий керівник

к.г.н., доцент Тарангул

Дмитро Олександрович

 

Ірпінь – 2012

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра_______________________________________________________

Дисципліна_______________________________ _____________________

Спеціальність __________________________________________________

Курс група семестр______________________________________________

 

Завдання на курсову роботу студента

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Тема роботи_________________________

Мета роботи_________________________

Об’єкт курсової роботи________________

Предмет курсової роботи______________

Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)___________________________

Дата видачі завдання _________________

Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)___________

 

Календарний план виконання курсової роботи

пор. Назва етапів курсового проекту (роботи) Строк виконання етапів Примітка
1. Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи 18.09.2012  
2. Підготовка 35 % курсової роботи та подання її керівнику 17.10.2012  
3. Підготовка 70 % курсової роботи та подання її керівнику 07.11.2012  
4. Підготовка 100 % курсової роботи та подання її керівнику 05.12.2012  
5. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника 12.12.2012  
6. Отримання відгуку керівника роботи 19.12.2012  
7. Захист курсової роботи 21.12.2012  

 

7. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

РОЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретико-методолопчні аспекти розвитку туристсько-рекреаційної діяльності в Україні

1.1. Основні напрями наукових досліджень у галузі туризмознавства

1.2. Ретроспективний аналіз розвитку туристсько-рекреаційної діяльності в Україні

1.3. Туризмознавство: базові поняття та визначення

1.4. Форми та класифікаційні підходи в туризмознавстві.

Висновки до розділу І

Розділ ІІ. Туристсько-рекреаційні ресурси України

2.1. Рельєф як туристський ресурс

2.2. Кліматичні туристські ресурси

2.3. Водні туристські ресурси

2.4. Бальнеологічні туристські ресурси

2.5. Історико-культурні рекреаційні ресурси

Висновки до розділу ІІ

Розділ ІІІ Сучасний стан та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної діяльності в Україні

3.1. Сучасний стан туристсько-рекреаційної діяльності в Україні

3.2. Основні пріоритети туристсько-рекреаційної діяльності в Україні

Висновки до розділу ІІІ

Висновки

Список використаних джерел                                                

Додатки

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

1.1. Місце промислового виробництва у структурі національного господарства

1.2. Структура та значення промислового комплексу

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

2.1. Розвиток промислового виробництва в Україні

2.2. Територіальна організація промисловості України

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАЦІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

3.1. Проблеми розвитку промисловості України

3.2. Шляхи вдосконалення територіальної організації промислового виробництва

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

1.1 Сучасний стан демографічної ситуації в Україні

1.2 Проблеми розміщення населення країни

1.3 Демографічна криза в Україні

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

2.1. Природний рух населення

2.2. Механічний рух населення

2.3. Фінансово-економічне забезпечення охорони здоров’я

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

3.1. Методи подолання демографічної кризи в країні

3.2. Способи покращення системи охорони здоров’я

3.3. Порівняння демографічної ситуації України та країн ЄС

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

1.1. Сучасні фактори водозабезпечення населення України

1.2. Особливості вітчизняної системи водопостачання

Висновки до розділу І 

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. Стан і якість водних ресурсів України на сьогоднішній день

2.2. Аналіз територіальної організації водних ресурсів та їх використання

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Забезпеченість поверхневими водними ресурсами різних регіонів України

3.2. Підземні води України

3.3. Концептуальні положення басейнової системи управління

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 

ТРАНСПОРТНІ ВУЗЛИ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

1.1. Роль транспорту в народногосподарському комплексі України

1.2. Основи економічної географії транспорту

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1. Характеристика окремих видів транспорту України

2.2. Аналіз особливостей їх функціонування і взаємодія в транспортних вузлах

2.3. Аналіз формування транспортних вузлів на основі мережі метрополітену та заходи щодо упорядкування громадсько-транспортного потоку на прикладі міста Києва

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ТРАНСПОРТНІ СТРУКТУРИ ЄВРОПИ

3.1. Проблеми взаємодії видів транспорту у перевізному процесі

3.2. Міжнародні транспортні коридори-особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

1.1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

1.2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

1.3. Основні види зовнішньоекономічної діяльності

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

2.1. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2.2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОЛЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1.1. Місце вугільної промисловості в системі ПЕК

1.2. Особливості розміщення вугільної промисловості

1.3. Розміщення вугільної промисловості за країнами й регіонами

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

2.1. Динаміка розвитку і розміщення вугільної промисловості України

2.2. Підсумки роботи підприємств вугільної галузі у 20010 році

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТВ ВИСНОВКИ

Висновки до розділу ІІІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Географія природно-ресурсного потенціалу України: підруч. для студ. ВНЗ / В. П. Руденко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2010. — 551 с.:

 2. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід: монографія / О. О. Бабінова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: Фенікс, 2011. — 269 с.

 3. Державна регіональна політика: механізми забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / О.В. Збаращук; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — О., 2009. — 20 с.

 4. Економічний розвиток областей Західного регіону України: аналіз, діагноз, тенденції: монографія / С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, І.В. Андел, О.І. Лиса, С.М. Ткач, Г.В. Горин, М.В. Деркач; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2009. — 164 с

 5. Економічна та соціальна географія: наук. зб. Вип. 58 / Ред.: С.І. Іщук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 356 с. — укp.

 6. Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу України: макроекономічні важелі: монографія / І.Я. Антоненко; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. — К.: КУТЕП-Інформ, 2008. — 359 с.

 7. Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика: Моногр. / Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2004. — 163 c.

 8. Інфраструктурний комплекс Західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку: монографія / С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, В.Є. Крупін, С.М. Ткач; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2010. — 242 с.

 9. Методологічні підходи до еколого-економічного оцінювання впливу сільськогосподарської діяльності на природні ресурси агросфери / В.В. Лукіша // Агроекол. журн. — 2008. — N 4. — С. 26-30.

 10. Население Украины: размещение и оценка его миграционной подвижности / Л.Г. Руденко, Н.И. Фащевский, А.У. Хомра, М.П. Немченко, К.Н. Мисевич // Укр. геогр. журн. — 2005. — N 4. — С. 23-29.

 11. Науково-методологічні засади розвитку галузі науки "Державне управління" / В. Д. Бакуменко, В. Д. Бондаренко, Л. М. Гогіна, Л. І. Загайнова, С. В. Загороднюк, В. В. Карлова, М. О. Катихіна, В. М. Князєв, О. М. Руденко, Ю. П. Сурмін; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. — К., 2010. — 57 с.

 12. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 458. Географія / Ред.: В.П. Руденко. — Чернівці: Рута, 2009. — 104 с.

 13. Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях: монографія / І.Ю. Єгоров, І. А. Жукович Рижкова Ю.О.; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. — К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2010. — 157 с.

 14. Нові дослідження Природи і Суспільства України та їх відображення в інформаційному продукті - Національному атласі України / А.П. Шпак, Л.Г. Руденко // Укр. геогр. журн. — 2008. — N 1. — С. 64-69.

 15. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. — К., 2003. — 160 с.

 16. Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України / Л.М. Черчик; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2006. — 120 с.

 17. Охорона навколишнього середовища: Моногр. / Ред.: Я.Б. Олійник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 264 с

 18. Природні лікувальні ресурси: склад та властивості, механізми дії, питання охорони, розробки та раціонального використання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю Трускавецької ГГРЕС та ГП "Укргеокаптажмінвод" (18 - 21 трав. 1999 р.) / Ред.: С.В. Івасівка; ЗАТ "Трускавецькурорт", Ін-т фізіології ім. О.Богомольця НАН України. — Трускавець, 1999. — 90 с.

 19. Потенціал національної економіки України: монографія / В. Ф. Савченко; Черніг. держ. ін-т економіки і упр.. — Чернігів: ЧДІЕіУ, 2009. — 274 с.

 20. Природні ресурси й навколишнє середовище / Ред.: С.Ф. Поважний. — Донецьк, 2007. — 184 с. — (Зб. наук. пр. Донец. держ. ун-ту упр. Сер. Економіка; Т. 8, вип. 76).

 21. Природні ресурси України, їх стан та перспективи раціонального використання: Навч. посіб. / Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. — К.: Наук. світ, 2000. — 130 с.

 22. Проблема видобування нафти і газу із бітумінозних товщ України / О.О. Орлов, В.Г. Омельченко // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. — 2010. — N 4. — С. 28-34.

 23. Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр. : у 2 ч. Ч. 1 / Ред.: В. М Чередніченко. — К., 2010. — 288 с.

 24. Проблеми вдосконалення регіональної політики в Україні / Л.Г. Руденко, І.О. Горленко // Укр. геогр. журн. — 2010. — N 2. — С. 26-31.

 25. Проблеми природокористування в гірничодобувних районах України (географічний аспект) / Л.Г. Руденко, В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, А.І. Бочковська, І.О. Горленко, І.В. Гукалова, В.Г. Дубін, С.В. Жилкін, С.А. Лісовський, Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний, В.І. Передерій, В.П. Разов, Л.М. Шевченко, Т.Є. Яснюк // Укр. геогр. журн. — 2005. — N 3. — С. 18-23.

 26. Регіональна економіка: навч. посіб. / С.І. Бандур; Ін-т підготов. кадрів Держ. служба зайнятості України. — К., 2010. — 271 с.

 27. Регіональна економіка: навч. посіб. / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, В.Ф. Пасько. — 2-ге вид., доповн. — К.: КНТ; Вид. Фурса С.Я., 2008. — 440 с.

 28. Регіональна інфраструктура України: стан і джерела фінансування / Т.К. Кваша, О.О. Руденко // НТІ. — 2009. — N 2. — С. 11-19.

 29. Регіональний транспортний комплекс та напрями удосконалення його системної організації: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / А.П. Неживенко; Черніг. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2010. — 20 с.

 30. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Київ. ун-т, 2001. — 395 с.:

 31. Сакральна дерев'яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційний аспект: монографія / Я. Тарас; Ін-т народознав. НАН України. — Л., 2007. — 639 с.

 32. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: Моногр. / К.В. Мезенцев; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 253 с.

 33. Сутність та підходи щодо оцінювання трудоресурсного потенціалу промисловості в контексті регіону / О.І. Цимбал, О.О. Лукашов // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2010. — Вип. 5. — С. 78-84.

 34. Сучасні проблеми регіонального розвитку: навч. посіб. / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. — 200 с.

 35. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону: питання теорії і методології: Моногр. / Є.І. Бойко, В.Б. Войцехівський, Я.В. Грита, С.О. Іщук, Г.В. Бондарчук-Грита, Ф.А. Важинський, М.П. Горин, Х.М. Притула; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2005. — 234 с.

 36. Проблемы межгосударственных миграционных связей Украины и основные пути их решения / Н.И. Фащевский, Л.Г. Руденко, М.П. Немченко, К.Н. Мисевич // Укр. геогр. журн. — 2007. — N 3. — С. 35-39.

 37. . Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр. / Ред.: Л.Г. Руденко; НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т географії. — К., 2009. — 272 с.

 38. Територіальна організація лісового комплексу України в умовах трансформації продуктивних сил: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.0 / І.М. Лицур; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2010. — 39 с.

 39. Теоретичні засади дослідження понять "регіон" та "регіональна господарська система" / О.С. Маюренко // Наук. вісн. Чернігів. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. — 2010. — Вип. 4. — С. 97-102.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!