Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1899 Практичні завдання з курсу Макрофінансовий аналіз

Практичні завдання з курсу Макрофінансовий аналіз

« Назад

Практичні завдання з курсу «Макрофінансовий аналіз»

Додати данні за 2013 рік та розв’язати нижченаведені задачі. Захист розв’язаних задач відбудеться під час «днів заочника» ДО початку сесії. За вирішені задачі і їх захист студент може отримати ДО 10 балів.

Всі розрахунки виконуються в Excel з графічним представленням результатів та економічною інтерпретацією. 

Задача 1

В таблиці наведено дані щодо планових і фактичних розмірів ВВП у 2007-2012 роках.

Роки

ВВП, млрд. грн.

К зростання

Темп зростання, %

план

факт

план

факт

план

факт

2007

594

712,9

-

-

-

-

2008

889

948,1

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2009

1062

912,6

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2010

1083

1045,6

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2011

1291

1180

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

2012

1505

1409,9

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Середньорічний темп зростання

Розрахувати

Розрахувати

-

-

-

-

Завдання:

 1. Розрахуйте відносні величини динаміки фактичного розміру ВВП, відносні величини виконання плану (Квп), планового завдання (Кпл завд) та  поясніть алгоритм  розрахунків.

 2. Дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам та виявленим тенденціям, визначте фактори прямого та опосередкованого впливу на виявлені тенденції та можливі наслідки завищення прогнозних очікувань щодо розміру ВВП 

Завдання 2

1.Розрахуйте та проаналізуйте відносні величина планового завдання та відносні величини виконання плану видатків бюджету міста Києва.

Роки

Фактичний обсяг доходів, млн. грн.

Фактичний обсяг видатків, млн. грн.

Плановий обсяг доходів, млн. грн.

2007

16256,0

16 933,5

16588,5

2008

20532,3

21 374,9

24550,0

2009

15537,7

18 050,3

24037,6

2010

17193,5

18 112,6

22464,8

2011

14546,2

16096,9

17290,3

2. Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на невиконання планових показників доходів/видатків бюджету міста Києва.

Порівняйте отримані результати з аналогічними показниками по бюджету міста Москва:

Роки

Плановий обсяг видатків, млн. грн

Фактичний обсяг видатків, млн. грн

Плановий обсяг доходів, млн. грн

Фактичний обсяг доходів, млн. грн

2007

263712

248811,2

231203,6

256261,6

2008

378094,4

352688

337974,8

345639,6

2009

329747,2

309486,4

266526

270519,2

2010

339020

296434,8

296997,6

301794,8

2011

416954,4

374932

381766

396693,6

3. Обґрунтуйте напрямки покращення планування та виконання бюджету міста Києва. 

Завдання 3.

Оцініть темпи приросту доходів населення та депозитів на банківських рахунках.

Чи співпадають темпи росту аналізованих показників, чому? Які з цього можна зробити висновки?

Чи існує кореляційний зв'язок між депозитами населення і їх доходами? Які чинники на нього впливають? 

Задача 4

В таблиці наведено дані щодо динаміки неподаткових надходжень та доходів від власності та підприємницької діяльності у 2007-2012 роках.

Завдання:

 1. Оцініть зміну динаміки:  частки доходів від власності та підприємницької діяльності в неподаткових надходженнях та доходів від власності в поточних і скорегованих на індекс інфляції попереднього і базового, 2007, року цінах.

Поясніть алгоритм розрахунків та дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам. Визначте причини, які вплинули на зміну динаміки. 

 

Завдання 5

Вихідні дані щодо податкових надходжень до Зведеного бюджету наведені в табл..

Податкові надходження Зведеного бюджету України, млн. грн

Проаналізувати за 1996-2012 роки

А) надходження по податку на прибуток підприємств

Б) надходження по податку на додану вартість

В) надходження по податку на доходи фізичних осіб

Динаміку:

1. в абсолютних показниках, виявити причини, які вплинули на зміну динаміки. Результати розрахунків представте графічно

2. в абсолютних показниках, скоригувавши їх на індекс інфляції (до попереднього року та до базового року (1997 або 2000 року) 3. Встановіть, чи співпадають виявлені тенденції із динамікою, не скоригованою на індекс інфляції?

4. Якщо фактичні показники відрізняються від скоригованих на індекс інфляції базового періоду, визначте у скільки разів скориговані дані і не скореговані дані звітного року відхиляються від базового.

Зробіть відповідні висновки, базуючись на отриманих результатах.

5. Розрахуйте та проаналізуйте питому вагу бюджетоутворюючих податків у ВВП України та Зведеному бюджеті України. Для цього рекомендовано заповнити нижче наведену таблицю 2

Таблиця  2

Показники фіскальної ефективності бюджетоутворюючих податків в Україні за 20__-20__рр. 

Рік

ВВП, млн. грн

Надходження ППП, млн. грн

Надходження ПДВ, млн. грн

Надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), млн. грн

Частка ПДВ у ВВП, %

20__р.

 

 

 

 

 

20__р.

 

 

 

 

 

20__р.

 

 

 

 

 

20__р.

 

 

 

 

 

20__р.

 

 

 

 

 

5.1 Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на фіскальний потенціал бюджетоутворюючих податків.

5.2. Обґрунтуйте напрямки підвищення фіскального потенціалу бюджетоутворюючих податків.

 

Завдання 6

Розрахуйте коефіцієнт бюджетних втрат Зведеного бюджету України та рівень покриття видатків податковими надходженнями виходячи із даних, наведених в табл.. 

Роки

Податкові надходження, млрд грн.

Податковий борг, млрд. грн.

Потенційні надходження, млрд. грн

Коефіцієнт бюджетних втрат

Видатки Зведеного бюджету, млрд. грн

Коефіцієнт  покриття видатків податковими надходженнями

1

2

3

4=2+3

5=3/4

6

7

2000

31,30

10,07

 

 

48,15

 

2001

36,70

6,32

 

 

55,53

 

2002

45,40

14,17

 

 

60,32

 

2003

54,32

14,20

 

 

75,79

 

2004

63,16

8,80

 

 

101,41

 

2005

98,07

9,4

 

 

141,70

 

2006

125,74

7,8

 

 

175,28

 

2007

161,26

6,3

 

 

226,05

 

2008

227,16

7,3

 

 

309,22

 

2009

208,07

11,7

 

 

307,31

 

2010

234,45

16,07

 

 

377,84

 

2011

334,69

8,73

 

 

416,85

 

2012

360,57

 

 

 

 

 

Проаналізуйте отримані результати розрахунків у динаміці та за необхідності графічно представте отримані результати. Виявіть тенденції. Які чинники  вплинули на існуючу ситуацію? Запропонуйте напрямки мінімізації бюджетних втрат.

 

Задача 7

В таблиці наведено показники щодо надходжень від податку на прибуток підприємств, податкових надходжень та доходів Зведеного бюджету України у 2008 – 2012 роках.

Показник

2009

2010

2011

2012

Надходження від податку на прибуток підприємств, млрд. грн.

33,05

40,36

55,1

55,79

Податкові надходження, млрд. грн.

208,07

234,45

334,45

360,57

Доходи ЗБУ, млрд. грн.

272,97

314,51

398,55

445,45

Ставка з ППП, %

25

25

23

21

Частка ППП у податкових надходженнях Зведеного бюджету, %

розрахувати

розрахувати

розрахувати

розрахувати

Частка ППП у доходах Зведеного бюджету України, %

розрахувати

розрахувати

розрахувати

розрахувати

Абсолютний приріст до попереднього року

 

- надходження від податку на прибуток підприємств, млрд. грн.

-

розрахувати

розрахувати

розрахувати

- податкових надходжень,млрд. грн.

-

розрахувати

розрахувати

розрахувати

Темпи приросту до попереднього року

 

- надходжень від ППП, %

-

розрахувати

розрахувати

розрахувати

- ставки по ППП, %

-

розрахувати

розрахувати

розрахувати

Коефіцієнт еластичності надходжень податку на прибуток до ставки оподаткування

-

розрахувати

розрахувати

розрахувати

Завдання:

 1. Оцініть зміну динаміки надходжень податку на прибуток  та його частки у податкових надходженнях та доходах бюджету, для чого дозаповніть таблицю необхідними розрахунками, пояснюючи алгоритм розрахунків.

 2. Оцініть  еластичність зв'язку надходжень податку на прибуток  та ставки оподаткування, визначте чинники прямого та опосередкованого впливу, що на нього впливають в аналізованому періоді.

 

Завдання 8

У таблиці наведені дані щодо структури податкового боргу до зведеного бюджету за видами податків, млрд. грн

Податки

2000

2004

2007

2009

2010

2011

ПДВ

4,92

4,99

3,09

4,54

6,31

3,73

Акцизний збір (податок)

0,67

0,04

0,04

1,20

1,25

0,82

Податок на прибуток підприємств

2,91

2,89

2,48

2,26

3,76

1,58

Податок з доходів громадян

0,05

0,11

0,13

0,34

0,53

0,60

Податок з власників транспортних засобів

0,08

0,05

0,04

0,03

0,03

0,00

Збори за спецвикористання природних ресурсів

0,84

0,15

0,24

0,90

0,95

0,00

Плата за землю

0,54

0,30

0,20

0,55

0,74

0,37

Інші податки

0,05

0,27

0,11

1,95

2,49

1,64

Разом

10,07

8,8

6,34

11,77

16,1

8,729

Проаналізувати динаміку структури та структурних зрушень податкового боргу.

Результати представити графічно. Визначити податки, за якими існує найбільший рівень податкового боргу. Встановити чинники, що зумовили таку структуру. Розробити напрямки мінімізації податкового боргу.

 

Задача 9

В таблиці наведено показники загальної суми державного прямого і гарантованого боргу у 2002-2011 роках. В результаті графічного аналізу було встановлено, що найбільш точно емпіричну динаміку державного боргу описують експоненціальний У1 = 40,641e0,2262x  (R2 = 0,8146) та поліноміальний тренди  У2 = 9,3228x2 - 57,664x + 144,95 (R2 = 0,9667). Дайте економічну інтерпретацію трендовим рівнянням та оцініть рівень їх надійності, враховуючи що для У1:=32089,88, =436, а для У2:= 7308,22, =224.

роки

х

х2

Державний борг, грн., уі

У2 = 9,323x2 – 57,66x + 144,95

У1 = 40,64e0,226x

2002

1

1

75,73

96,61

50,92

2003

2

4

77,53

66,91

63,80

2004

3

9

85,4

55,86

79,94

2005

4

16

78,15

63,46

100,16

2006

5

25

80,55

розрахувати

розрахувати

2007

6

36

88,74

розрахувати

розрахувати

2008

7

49

189,41

розрахувати

розрахувати

2009

8

64

286,29

розрахувати

розрахувати

2010

9

81

432,3

розрахувати

розрахувати

2011

10

100

473,12

розрахувати

розрахувати

2012

11

121

515,51

розрахувати

розрахувати

2013

12

144

-

розрахувати

розрахувати

Завдання:

 1. Розрахуйте розмір державного боргу за аналітичними трендами у 2006-2011 роках; спрогнозуйте його рівень на 2012-2013 роки та перевірте точність і надійність прогнозу, розрахувавши середнє абсолютне відхилення, середню квадратичну похибку та порівнявши фактичні дані у 2012 році з розрахунковими.

 2. Поясніть алгоритм розрахунків та зробіть висновки щодо придатності трендових моделей для прогнозування макрофінансових показників.

 

Задача 10

В таблиці наведено дані щодо видатків Зведеного бюджету у розрізі кварталів у 2010-2012 роках.

роки

квартали

х

видатки, млрд грн., уі

Аналітичний тренд,

Уі =  = 4,707x + 76,67

Індекс (уі/Уі)

2010

І

1

71,74

81,38

0,88

ІІ

2

99,41

86,08

1,15

ІІІ

3

91,28

90,79

1,01

IV

4

115,41

95,50

1,21

2011

І

5

84,50

100,20

0,84

ІІ

6

103,09

104,91

0,98

ІІІ

7

99,45

109,62

0,91

IV

8

129,81

114,32

1,14

2012

І

9

99,00

119,03

Розрахувати

ІІ

10

117,92

123,74

Розрахувати

ІІІ

11

118,84

128,44

Розрахувати

IV

12

156,70

133,15

Розрахувати

Разом

 

1287,15

1287,15

-

Завдання:

 1. Дозаповніть таблицю необхідними розрахунками та надайте економічну інтерпретацію отриманим результатам і сезонній хвилі. Поясніть алгоритм розрахунків та визначте чинники, що зумовлюють нерівномірність видатків бюджету протягом року.

 2. За результатами отриманих розрахунків, спрогнозуйте обсяг видатків Зведеного бюджету у І - ІІІ кварталах 2013 року.

 

Задача 11

На діаграмі представлена динаміка доходів Зведеного бюджету у 2008-2012 роках, аналітичний лінійний тренд та тренд, скоригований на індекс сезонності.  Дайте економічну інтерпретацію трендовомим рівнянням, оцініть рівень їх надійності.

Завдання:

 1. Спрогнозуйте на основі методу фільтрації сезонної компоненти розмір доходів Зведеного бюджету на 2013 рік (поквартально) та розрахуйте інтервали довіри прогнозу для імовірності р = 0,683, враховуючи, що рівень середньоквадратичної похибки Sе становить 6,25.

 2. Оцініть точність прогнозу та визначте чинники, що могли зумовити неспівпадіння в динаміці аналізованих рядів.

 

Завдання 12.

1.Провести аналіз внутрішньорічних коливань (сезонність) здійснення видатків бюджету міста Києва.

2. Пояснити отримані результати (наприклад, чому з року в рік у визначений період року обсяг видатків відчутно збільшується/зменшується). Обґрунтувати необхідність (чи недоцільність) проведення змін для рівномірності здійснення видатків протягом року.

Таблиця

Обсяг факичних видатків бюджету м. Києва у 2007-2011рр. по кварталам, Млн.грн.

Період

2007

2008

2009

2010

I квартал

2406,6

3383,4

3306,9

3274,3

IІ квартал

4036,1

5592,6

5492,2

4299,5

IІІ квартал

3777,3

6262,5

3725,3

4820,8

IV квартал

6713,4

6136,3

5525,8

5718,1

  

Задача 13

У таблиці наведено дані щодо доходів місцевих бюджетів України, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та виробленого у них валового регіонального продукту у 2011 році.

Географічні частини України

Кількість областей у групі

Доходи місцевих бюджетів, млн.грн.

ВРП, млрд. грн.

Центральна Україна

5

13301,15

268,42

Північна Україна

5

14048,86

348,93

Південна Україна

6

12770,9

204,68

Західна Україна

8

9918,17

184,95

Східна Україна

3

15524,75

295,09

Разом

27

65563,8

1302,08

Коефіцієнт концентрації

Завдання:

 1. За результатами розрахунку коефіцієнтів локалізації та концентрації оцініть рівномірність розподілу та ступінь регіональної концентрації обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, залежно від виробленого ВРП продукту у групах регіонів України.

 2. Оцініть роль регіонів з високим і низьким рівнем концентрації у загальному розподілі та дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам.

 

Задача 14

Дайте економічну інтерпретацію кривим пропорційності розподілу податкового боргу по регіонах України залежно від обсягу виробленого в них ВРП у 2000, 2006 і 2008 роках (рис.), враховуючи, що коефіцієнт концентрації у 2000 році становив 18,6  в.п., у 2006 році – 26,2  в.п., а в 2008 р. – 24,8 в.п.

Розкрийте особливості застосування кривої Лоренца при здійсненні макрофінансового аналізу. Визначте чинники, які зумовили існуючу ситуацію, та запропонуйте напрямки мінімізації їх негативного впливу (або максимізації позитивного). 

 

Завдання 15.

Оцініть пропорційність розподілу валового регіонального продукту по регіонах України в залежності від наявного населення у 2008 - 2011 рр. Порівняйте отримані результати. Побудуйте криву Лоренца та розрахуйте коефіцієнт концентрації.

Визначте тенденції та регіони, в яких сконцентрована найбільша і найменша суми ВРП. Поміркуйте з приводу причин, що зумовили дану ситуацію, а також наслідків для економіки. Запропонуйте управлінські рішення для вирішення виявлених проблем. 

 

Валовий регіональний продукт, млн. грн.

Населення,  тис осіб

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Україна

 948056

 913345

1082569

1302079

46258

46053

45871

45706

Автономна Республіка Крим

27365

27396

32426

38220

1969

1966

1964

1963

Вінницька

20094

20104

23589

29099

1666

1655

1646

1638

Волинська

12784

12225

14429

17637

1036

1036

1037

1038

Дніпропетровська

104687

93331

116136

140020

3386

3365

3346

3328

Донецька

117646

103739

128986

161021

4520

4484

4450

4418

Житомирська

15008

14731

18743

21928

1300

1290

1282

1276

Закарпатська

13208

12542

15299

18054

1243

1244

1246

1249

Запорізька

42445

37446

42736

49525

1827

1817

1806

1797

Івано-Франківська

17883

17241

20446

26752

1382

1381

1380

1380

Київська

35687

37548

44953

59154

1733

1725

1720

1719

Кіровоградська

13961

13389

15749

20041

1033

1022

1014

1006

Луганська

42985

38451

45541

57202

2344

2322

2301

2282

Львівська

35534

35955

41655

52103

2556

2551

2547

2543

Миколаївська

19410

20336

24055

27633

1200

1193

1186

1181

Одеська

46994

48647

53878

61499

2393

2392

2390

2388

Полтавська

34118

33629

44291

52252

1518

1506

1494

1482

Рівненська

14074

13469

15882

19302

1152

1151

1152

1153

Сумська

16210

16060

18333

22907

1190

1178

1167

1157

Тернопільська

10618

11173

12726

16294

1096

1091

1086

1082

Харківська

59389

58923

65293

76866

2789

2776

2762

2749

Херсонська

13174

13436

15649

18448

1103

1096

1091

1086

Хмельницька

16061

15758

18096

22843

1346

1338

1330

1323

Черкаська

19101

18707

22354

27012

1310

1300

1290

1281

Чернівецька

8833

8484

9892

11969

904

904

904

905

Чернігівська

14918

14636

17008

21165

1129

1115

1104

1093

м.Київ

169564

169537

196639

223774

2753

2775

2792

2807

м.Севастополь

6305

6452

7785

9359

380

380

381

381

 

Задача 16

В результаті побудови багатофакторної регресійної моделі залежності доходів Зведеного бюджету від розміру ВВП, податкових надходжень бюджету, податкового боргу, індексу цін та факторів, що можуть бути виражені через часову координату, у 2000-2011 роках отримано наступні результати: 

Регресійна статистика

Множинний R

0,996

 

R-квадрат

0,99

 

Стандартна похибка

15,7

 

Спостереження

12

 

 

Коефіцієнти

Нижні 95%

Y-перетин

-112,77

-418,22

T (час)

6,62

-15,42

Тах (податкові надходження, млрд. грн.)

0,52

-0,38

GDP (ВВП, млрд. грн.)

0,14

-0,26

І (індекс інфляції, коефіцієнт)

86,41

-161,30

ТD (податковий борг, млрд. грн.)

0,64

-3,68

Інформативно: у 2012 році ВВП плановий - 1505 млрд грн., податкові надходження бюджету -  22% ВВП, індекс цін – 1,08, податковий борг – 9,2 млрд. грн.

Завдання:

 1. Представте модель регресії в формалізованому вигляді. Дайте економічну інтерпретацію параметрам рівняння регресії, оцініть точність моделі та ступінь зв’язку між параметрами.

 2. Спрогнозуйте доходи зведеного бюджету за рівнянням регресії та визначте рівняння (і розміри) верхньої та нижньої меж довірчого інтервалу моделі регресії для рівня надійності 95%. Зробіть висновки щодо придатності моделей регресії до аналізу та прогнозування макрофінансових показників.

 

Завдання  17

На основі кореляційно-регресійного аналізу:

1. встановіть істотність взаємозв’язку між видатками та доходами бюджету, ВВП, інфляцією, часом та іншими показниками, які, на Вашу думку, мають вплив на видаткову частину бюджету. Зробіть відповідні висновки

Показники

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Податкові надходження

22,11

23,29

26,67

31,27

36,70

45,40

54,32

Доходи бюджету

28,11

28,92

32,88

49,12

54,93

61,95

75,29

Видатки бюджету

34,31

31,20

34,82

48,15

55,53

60,32

75,79

ВВП

93,37

102,59

130,44

170,07

201,93

220,93

264,17

Індекс інфляції

110,1

120,0

119,2

128,2

112,0

100,8

105,2

2. Виявіть фактори, які найбільше впливають на дохідну (видаткову) частину бюджету (негативно та позитивно),

3. Встановіть причини такого впливу

4. Запропонуйте управлінські рішення щодо покращення макроекономічної ситуації в країні

5. Побудуйте рівняння регресії обсягу доходів (видатків) бюджету

 

Завдання  18

Інтерпретуйте кореляційні взаємозв’язки між регіональними показниками, наведеними у таблиці, та оцініть рівень впливу чинників на результативні ознаки 

 

Кількість населення

Видатки бюджету

Податкові надходження

Кількість населення

1

 

 

Видатки бюджету

0,98

1

 

Податкові надходження

0,52

0,65

1

Видатки на 1 особу, грн.

-0,16

0,04

0,45

Податкові надходження на 1 особу, грн.

0,35

0,48

0,97

Аргументуйте, яким чином результати розрахунків можуть бути використані в аналізі та при прийнятті управлінських рішень у фінансовій сфері на макрорівні. 

 

Завдання  19

В таблиці наведено дані для розрахунку рівня перерозподілу ВВП через видатки бюджету.

Показники

2009

2010

2011

2012

1.

ВВП, млрд. грн.

913,3

1082,6

1302,

1408,9

2.

Видатки Зведеного бюджету України, млрд. грн.

307,31

377,84

416,9

492,4

3.

Рівень перерозподілу ВВП через видатки бюджету, %

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4.

Факторний аналіз

 

Загальний вплив факторів на розмір видатків бюджету, тис. грн., в т.ч.

 

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4.1

за рахунок зміни ВВП

 

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4.2

за рахунок зміни рівня перерозподілу ВВП через видатки

 

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Завдання:

1) За результатами факторного аналізу визначте ступінь впливу зміни факторів на розмір видатків Зведеного бюджету України.

2) Поясніть алгоритм розрахунків та надайте економічну інтерпретацію отриманим результатам в аналізованому періоді.

 

Завдання  20

В таблиці наведено дані для розрахунку рівня перерозподілу ВРП через видатки бюджету м. Києва.

Показники

2008

2009

2010

2011

1.

Фактичні видатки бюджету м. Києва, млрд. грн.

21,37

18,05

18,11

16,10

2.

Валовий регіональний продукт м. Києва, млрд. грн.

169,6

169,5

196,6

223,8

3.

Рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету, %

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4

Факторний аналіз

 

Загальний вплив факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету, в т.ч.

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4.1

за рахунок зміни ВРП

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4.2

за рахунок зміни обсягу видатків бюджету

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

5

Індикатор інтенсифікації впливу факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету

-

100

100

100

5.1

- за рахунок зміни розміру ВРП

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

5.2

- за рахунок зміни обсягу видатків бюджету

-

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Завдання:

1) Розрахувати рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету та оцінити динаміку його зміни. Надати економічну інтерпретацію отриманим розрахункам.

2) На основі факторного аналізу та розрахунку індикатора інтенсифікації, оцінити вплив екстенсивних чи інтенсивних факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету. Пояснити зв'язок аналізованого показника з фінансовою політикою держави та запропонувати напрямки покращення ситуації в Україні.  

 

Завдання  21

В таблиці наведено показники (в млрд. грн.) для здійснення багатофакторного індексного аналізу впливу макропоказників на зміну податкових надходжень Зведеного бюджету.

 

2010

2011

2012

Кількість населення (Н) млн. чол

45,87

45,7

45,55

Доходи бюджету (ДБ), млрд. грн

314,51

398,55

445,5

ВВП, млрд. грн

1082,6

1302,1

1409,9

Податкові надходження бюджету (ПН), млрд. грн

234,4

334,7

360,6

Завдання:

1. Розрахуйте абсолютний приріст податкових надходжень, зумовлений змінами:

- Кількістю населення;

- Рівня ВВП на душу населення;

- Рівня централізації ВВП в доходах бюджету;

- Частки податкових надходжень в доходах бюджету;

2. Надайте економічну інтерпретацію отриманим результатам та зробіть висновки щодо ступеня впливу факторів на доходи бюджету.

 

Завдання 22

 Здійснити багатофакторний індексний аналіз впливу макропоказників на зміну доходів Зведеного бюджету

Макроекономічні показники, млрд. грн

 

2009

2010

2011

2012

Валовий випуск (ВВ)

1955,68

2388,28

2895,28

ВВП

912,56

1045,6

1180

1409,9

Валовий національний дохід (ВНД)

894,31

1078,92

1282,82

Валовий національний наявний дохід (ВНДн)

924,57

1111,87

1321,41

Доходи бюджету (ДБ)

272,97

314,51

398,55

445,45

Розрахувати абсолютний приріст доходів бюджету, зумовлений змінами:

- обсягу валового випуску товарів і послуг

- частки ВВП у валовому випуску товарів і послуг

- коефіцієнта співвідношення валового національного доходу і ВВП

- частки національного наявного доходу у валовому національному доході

- частки доходів бюджету у валовому національному наявному доході

Зробити висновки щодо впливу чинників.

 

Завдання 23.

Виходячи із даних табл., необхідно

№ п/п

 

2008

2009

2010

2011

2012

1.

ВВПофіційний, млрд. грн

948,10

913,3

1082,6

1302,1

1409,9

2.

Рівень тіньової економіки

0,35

0,4

0,38

0,34

0,35

3.

ВВП тіньовий, млрд. грн.

 

 

 

 

 

4.

ВВП потенційний, млрд. грн.

 

 

 

 

 

5.

Фактичні податкові надходження, млрд. грн

243,3

219,6

248,2

334,7

360,6

6.

Частка фактичних податкових надходжень у ВВП

 

 

 

 

 

7.

Приховані податкові зобов’язання, млрд. грн.

 

 

 

 

 

8. 1

Потенційні податкові надходження, млрд. грн

 

 

 

 

 

8.2

Потенційні податкові надходження, млрд. грн

 

 

 

 

 

9.

Рівень реалізації фіскального потенціалу, %

 

 

 

 

 

1. розрахувати фіскальний потенціал податкової системи України за двома методами та проаналізувати динаміку. Чи існують відмінності в розрахунках? Встановити чинники, які вплинули на існуючу ситуацію.

Методи оцінки:

- Фактичні податкові надходження + Приховані податкові надходження

- ВВП потенційний * Часка податків у ВВП (податкове навантаження)

2. Розрахувати та оцінити рівень реалізації фіскального потенціалу податкової системи, оцінити динаміку його зміни. Спрогнозувати його рівень на 2 роки за допомогою рівняння тренду і оцінити ступінь надійності прогнозу.

3. Здійснити факторний аналіз динаміки фіскального потенціалу в абсолютних величинах, розрахувати відсоток впливу факторів на зміну фіскального потенціалу, а також розрахувати індикатор інтенсифікації. Проаналізувати отримані результати, надати їм економічну інтерпретацію. За потреби – графічно представити результати аналізу.

4. Запропонувати напрямки підвищення (оптимізації) фіскального потенціалу податкової системи в Україні.  

 

Завдання 24.

В таблиці наведено дані для оцінки імовірного розміру недонадходжень податків до бюджету у результаті існування тіньової економіки і ухилення від оподаткування.

 

Показники

2010

2011

2012

1

Податкові надходження, млрд. грн.

234,44

334,69

360,57

2

Податковий борг, млрд. грн.

16,07

8,73

12,4

3

ВВП, млрд. грн.

1045,6

1180

1409,9

4

Рівень тіньової економіки, % до ВВП

36

38

39

5

Рівень тіньової економіки, млрд. грн.

Розрахувати

Розрахувати

549,86

6

Частка податкових надходжень бюджету у ВВП, %

Розрахувати

Розрахувати

25,57

7

Розмір недонадходжень податків до бюджету від існування тіньової економіки, млрд. грн.

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

8

Розмір недонадходжень податків до бюджету з урахуванням допустимого рівня тіньової економіки 10% ВВП , млрд. грн.

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

9

Потенційні податкові надходження Зведеного бюджету (при тіньовій економіці на рівні 10% ВВП)

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

10

Співвідношення офіційного та прихованого податкового боргу, %

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Завдання:

1. Розрахуйте та проаналізуйте імовірний розмір недонадходжень податків до бюджету у результаті існування тіньової економіки, для чого заповніть таблицю, пояснюючи алгоритм розрахунків. Дайте економічну інтерпретацію результатам розрахунків. 

2. Визначте потенційні податкові надходження бюджету та оцініть співвідношення офіційного та «прихованого» податкового боргу та обґрунтуйте напрямки підвищення фіскального значення податкових надходжень в Україні. 

 

Завдання 24.

Дозаповніть таблицю необхідними вихідними показниками. Визначте та оцініть загальний фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств в Україні. Для цього рекомендовано заповнити таблицю.

Показники

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн

73694,7

89165,1

110648.6

182994,4

193669,1

144059,2

  …

  …

 

Податок на прибуток підприємств фактичний, млн. грн

16161,7

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

 

Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств, млн. грн.

18423,7

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

 

Різниця між фіскальним потенціалом та фактичними надходженнями податку на прибуток підприємств, млн. грн

2262,0

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

 

Рівень тіньової економіки, % до ВВП

35

34

34

32

30

35

36

 

 

ВВП, млрд. грн

345,10

441,45

537,66

712,95

948,06

912,56

1045,6

 

 

Розмір тіньової економіки,  млрд. грн

120,78

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

 

Частка податку на прибуток у ВВП, %

4,68

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

 

Рівень недонадходжень податку на прибуток від функціонування тіньової економіки, млн. грн

5626,11

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

 

Сукупний фіскальний потенціал податку на прибуток, млн. грн

24079,1

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

 

Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на фіскальний потенціал податку на прибуток в Україні. Обґрунтуйте напрямки підвищення його фіскального потенціалу

 

Завдання 25

На основі наведених у табл. даних, оцініть суми недонадходження до бюджету по ПДВ внаслідок існування тіньової економіки та порівняйте «прихований» ПДВ з офіційним розміром податкового боргу з цього податку. Поясніть алгоритм розрахунку та дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам та виявленим тенденціям.

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

ВВП, млрд. грн.

948,1

912,6

1046

1180

1410

Інтегральний коефіцієнт тіньової економіки в Україні, % від офіційного ВВП

32

30

35

36

38

Тіньовий ВВП, млрд. грн.

303,38

273,78

366,10

розрахувати

розрахувати

ПДВ, млрд грн. у тому числі:

92,08

84,55

84,57

розрахувати

розрахувати

- ПДВ з ввезених товарів, млрд. грн.

81,01

73,16

73,17

96,02

101,60

- ПДВ із вироблених товарів (з урахуванням відшкодування ПДВ), млрд. грн.

10,61

11,39

11,40

33,40

36,74

Питома вага ПДВ у ВВП, %

9,71

9,26

8,09

розрахувати

розрахувати

Прихований ПДВ, млрд. грн.

29,47

25,37

29,60

розрахувати

розрахувати

Податковий борг по ПДВ, млрд. грн.

3,77

273,78

366,10

3,73

3,77

Оцініть тенденцію тінізації податкових зобов’язань з ПДВ в Україні:  визначте причини і наслідки, запропонуйте шляхи вирішення.

 

Завдання 26

У табл. наведені дані щодо розподілу експорту і імпорту товарів і послуг за географічними регіонами.

Таблиця

Розподіл зовнішньої торгівлі України товарами і послугами за географічними регіонами у 2005-2012 рр.

Необхідно:

 1. оцінити структуру і структурні зрушення експорту і імпорту товарів і послуг у регіональному розрізі за 2005-2012 роки. Дані представити графічно. Визначити країни найбільші імпортери в Україну і найбільші експортери з України. Поміркуйте, чим зумовлена така структура експорту і імпорту.

 2. оцініть зовнішньоторговельні відносини України з Російською Федерацією, країнами СНД та країнами ЄС. Зробіть відповідні висновки. 

 3. Оцініть експортну політику України. Визначте часту експорту і імпорту товарів і послуг у ВВП та у валовому випуску.  

 4. Розрахуйте товарооборот, оборот послуг та загальний зовнішньоторговельний оборот України в цілому та з країнами - найбільшими експортерами-імпортерами. Оцініть їх структуру, темпи зростання. Зробіть відповідні висновки.

 5. Оцінити рівномірність розподілу експорту і імпорту товарів між регіонами у 2010 та 2012 роках. Розрахувати коефіцієнт локалізації і концентрації. Зробити відповідні висновки 

 

Завдання 27.

У таблиці наведено вихідні дані щодо обсягів зовнішньоторговельних операцій України з РФ.

Зовнішня торгівля України з Російською Федерацією, млн. дол. США

Необхідно:

- розрахувати експорт і імпорт товарів з РФ в абсолютному вимірі, а також показники структури.  .

- оцінити структуру зовнішньої торгівлі з РФ та структурні зрушення. Виявити і охарактеризувати тенденції змін, виявити імовірні причини змін.

- Розрахувати і проаналізувати товарооборот, сальдо зовнішньоторговельних операцій, а також зовнішньоторговельний товарооборот і сальдо.

- Розрахуйте коефіцієнт покриття експортом імпорту

- Оцінити темпи зростання аналізованих показників. Зробити відповідні висновки та розробити рекомендації щодо покращення сальдо зовнішньоторговельних операцій.   

- Для візуалізації отриманих результатів побудуйте необхідні діаграми.

 

Завдання 28. 

Проаналізуйте динаміку та структуру державного та гарантованого державою боргу починаючи з 2006 року, а також зміну обсягу  витрат на погашення та обслуговування державного боргу і виконання гарантійних зобов’язань.

Для цього дозаповніть нижченаведену таблицю та розрахуйте у динаміці та проаналізуйте наступні показники:

1. рівень боргової безпеки України. Виявіть тенденції у зміні показника та  фактори, що на неї вплинули. (основним показником боргової безпеки є співвідношення державного та гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту) (гранична межа -  не більше 60 %)

2. співвідношення державного та гарантованого державою боргу до доходів загального фонду державного бюджету.

3. співвідношення зовнішнього державного боргу до експорту товарів і послуг (гранична межа -  не більше 70 %).

4. суми державного та гарантованого державою боргу у розрахунку на одну особу (гранична межа -  не більше 300 дол на одну особу).

5. показники, що визначають поточну спроможність держави виконувати боргові зобов’язання:

5.1. співвідношення витрат державного бюджету на погашення і обслуговування державного боргу до ВВП

5.2. співвідношення витрат державного бюджету на погашення і обслуговування державного боргу до доходів загального фонду державного бюджету

6. Порівняйте обсяг витрат на погашення та обслуговування державного боргу і виконання гарантійних зобов’язань з обсягом видатків державного бюджету (зокрема сукупними видатками на економічну діяльність, житлово-комунальне господарство,  охорону навколишнього природного середовища тощо) 

 

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

Загальна сума

 

 

1.1

Державний борг, млн. грн

71294

130690

226996

323475

 

 

 

У т.ч.

 

 

 

 

 

 

1.1.1

зовнішній

 

 

 

 

 

 

1.1.2

внутрішній

 

 

 

 

 

 

1.2

Гарантований державою борг, млн. грн

17451

58721

90908

108760

 

 

 

У т.ч.

 

 

 

 

 

 

1.2.1

зовнішній

 

 

 

 

 

 

1.2.2

внутрішній

 

 

 

 

 

 

2

витрати на погашення та обслуговування державного боргу і виконання гарантійних зобов’язань, млн. грн

9842

9826

41189

42480

 

 

3

ВВП, млрд. грн

712,95

948,06

912,56

1094,61

1314,0

 

4

Доходи загального фонду державного бюджету

 

 

 

 

 

 

5

Обсяг експорту товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

6

Кількість осіб працездатного віку, млн. чол

 

 

46,32

45,56

 

 

7

сума державного та гарантованого державою боргу у розрахунку на одну особу (тис грн / особу)

6,9

(866,2 дол)

9,4

(1200 дол)

 

 

7.1

У т.ч  державний  борг на одну особу

- тис грн

- тис дол

 

4,9

618,5

 

7,1

887,5

 

 

7.2

У т.ч. державний зовнішній борг на одну особу (дол США)

370,4

498,8

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!