Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1898 Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи з дисципліни Звітність підприємств, НУ ЛП

Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи з дисципліни Звітність підприємств, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 

Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи з дисципліни “Звітність підприємств”

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Затверджено

на засіданні кафедри обліку та аналізу

Протокол № __ від __ ________ 2013 р.

 

Львів - 2013

Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи з дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Укл.: Воськало В.І., Ольшанська М.В., Свідрик Т.І., Воськало Н.М., Гурська О.М. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2013. – с. 37. 

Укладачі Воськало В.І., к.е.н., доц.,

Ольшанська М.В., к.е.н., доц.,

Свідрик Т.І.,. к.е.н., доц.,

Воськало Н.М., к.е.н., ст. викл.,

Гурська О.М., асист.

 

Вступ

Метою виконання розрахункової роботи з дисципліни "Звітність підприємства" є засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навиків зі складання фінансової, статистичної та податкової звітності підприємств у відповідності з вимогами законодавчих актів, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інструкцій про порядок обчислення та сплати податків.

Завданням розрахункової роботи з дисципліни «Звітність підприємства» є набуття практичних вмінь і навичок щодо формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності, застосовувати набуті теоретичні знання. У результаті написання розрахункової роботи студент повинен знати особливості заповнення статей звітності, порядок її формування та подання. 

Структура розрахункової роботи

Розрахункова робота складається з:

- титульного аркушу;

- завдання згідно варіанту;

- теоретичної частини (одне теоретичне питання);

- практичної частини (заповнення фінансової та статистичної звітності; розрахунок податків, зборів та платежів до сплати та складання супроводжуючих форм звітності);

- списку використаної літератури;

- додатків.

Титульний аркуш оформляється згідно додатку А та повинен містити номер залікової книжки та номер варіанту розрахункової роботи.

Завдання для виконання роботи повинні відповідати варіанту. Згідно зразка, наведеного у додатку Б, вказують назву теоретичного питання та вихідні дані для практичної частини.

Розрахункова робота складається з двох частин: теоретичної і практичної.

Теоретична частина передбачає опрацювання теоретичного матеріалу з відповідних літературних та законодавчих джерел. Відповіді на теоретичні питання повинні засвідчити знання студента не лише основної, але і додаткової літератури. В окремих оговорених в питаннях випадках обов’язково наводяться приклади, які пояснюють зміст понять, визначень, принципів тощо, що висвітлюються у відповіді студента. Обсяг викладу теоретичного питання – 3-5 сторінок машинописного тексту.

Практична частина складається з двох завдань. Для виконання першого завдання необхідно:

1) на основі даних залишків на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до заданого варіанту (табл. 2-4) скласти початковий баланс умовного підприємства ТзОВ “Альфа” (ТзОВ “Альфа” знаходиться за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 10. Розрахунковий рахунок 26001000001675 у ПАТ “Електронбанк”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20787770, середньооблікова чисельність – 10 ос., КВЕД - 52.42.3, ІПН – 33895218045, номер свідоцтва платника ПДВ – 10007511. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля);

2) в журналі господарських операцій (таблиця 1) окремо по кожному варіанту (таблиця 5-7) заповнити кореспонденцію рахунків та розрахувати невідомі суми;

3) підрахувати обороти і визначити сальдо по рахунках на кінець звітного періоду;

4) підсумкові дані (обороти і сальдо) по бухгалтерських регістрах записати в оборотну відомість;

5) на основі отриманих даних скласти фінансову звітність підприємства: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та непрямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

Виконуючи друге завдання розрахункової частини необхідно на основі вихідних даних, наведених в таблицях 8-9 у відповідності до варіанту, провести необхідні розрахунки для визначення величини податків, зборів та платежів за звітний період та скласти такі форми звітності:

1. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

2. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (за лютий)

3. Податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

4. Податкову декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

5. Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Список використаної літератури повинен містити фактично використані законодавчо-нормативні документи та економічну літературу, посилання на які студент наводив при написанні розрахункової роботи. Спочатку наводиться Закони, нормативи, положення та інструкції, методичні рекомендації, а потім наукова та навчальна література.

Додатки в розрахунковій роботі повинні відповідати поставленому завданню.

Послідовність виконання розрахункової роботи

Варіант, за яким студент повинен написати розрахункову роботу визначається відповідно до порядкового номера студента зазначеного в журналі обліку студентів.

Першим етапом виконання роботи є збір та обробка необхідної інформації як і з законодавчо-нормативної бази, так і з економічної літератури для написання теоретичної частини.

Другим етапом виконання розрахункової роботи є заповнення форм фінансової звітності за відповідними вихідними даними згідно номеру варіанта.

Третій етап полягає у здійснені розрахунків окремих видів податків, зборів і платежів та заповнення відповідних звітних форм.

 

Завдання до теоретичної частини розрахункової роботи

Перелік теоретичних питань:

 1. Поняття бухгалтерської звітності, її склад. Види користувачів бухгалтерської звітності.

 2. Порядок складання консолідованої фінансової звітності за НП(С)БО 2.

 3. Загальні вимоги до фінансової звітності за НП(С)БО 1. Вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності.

 4. Загальні вимоги до змісту та порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 5. Зміст і призначення Приміток до річної фінансової звітності. Види Приміток.

 6. Вимоги до змісту, строків і порядку подання та складання Податкової декларації з ПДВ.

 7. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах за П(С)БО 6. Приклади.

 8. Порядок складання і подання Декларації акцизного податку.

 9. Призначення Балансу (Звіту про фінансовий стан) та його структура. Визначення статей балансу. Термінологія за НП(С)БО 1.

 10. Порядок складання і подання Податкової декларації з екологічного податку.

 11. Визначення, визнання та оцінка доходів і витрат за видами діяльності у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

 12. Порядок складання і подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.

 13. Призначення та структура Звіту про рух грошових коштів. Порядок його складання за прямим методом.

 14. Призначення та структура Звіту про рух грошових коштів. Порядок його складання за непрямим методом.

 15. Класифікація видів діяльності і структура Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

 16. Зміст і призначення Приміток до річної фінансової звітності. Характеристика подій після дати балансу і їх відображення в звітності.

 17. Порядок відображення нереалізованих прибутків (збитків) від внутрішньогосподарських операцій при формуванні консолідованої фінансової звітності.

 18. Порядок складання і подання Звіту про власний капітал.

 19. Порядок складання і подання Додатку до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

 20. Особливості складання фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва за П(С)БО 25 форми 1-м та 2-м.

 21. Порядок складання і подання Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

 22. Порядок складання та подання Податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води.

 23. Порядок складання та подання Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

 24. Порядок складання і подання відомостей про нараховані і виплачені фізичним особам суми доходів і суми отриманих з них податків.

 25. Склад та порядок подання статистичної звітності.

 26. Зміст якісних характеристик фінансової звітності, її класифікація та користувачі.

 27. Принципи підготовки і подання фінансової звітності підприємствами та організаціями України.

 28. Особливості складання фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва за П(С)БО 25 форми 1-мс та 2-мс.

 29. Порядок розрахунку єдиного податку, склад, строки та порядок заповнення і подання звітності.

 30. Порядок формування та подання Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

 

Завдання до практичної частини розрахункової роботи

Розв’язок практичної частини здійснюється на основі даних умовного підприємства «Альфа».

Вихідні дані для першого завдання практичної роботи

Таблиця 1

Журнал господарських операцій за звітний період

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

Придбано принтер Desklet 610C

 

 

 

2

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

3

Погашено заборгованість перед постачальником за отриманий принтер

 

 

 

4

Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу ксерокс Canon (Об’єкт оцінено за справедливою вартістю)

 

 

 

5

Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу комп’ютер Funal (Об’єкт оцінено за справедливою вартістю)

 

 

 

6

Придбано РРО у ТзОВ "Люкс"

 

 

 

7

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

8

Введено в експлуатацію об’єкти основних засобів

 

 

 

9

Внесено учасниками грошові кошти в касу в оплату заборгованості за внесками до статутного капіталу

 

 

 

10

Прийнято галантерейні товари як внесок до статутного капіталу

 

 

 

11

Нараховано торгову націнку на галантерейні товари

 

 

 

12

Перераховано авансовий платіж підприємству ВАТ «Вікінг» за акції

 

 

 

13

Отримано акції (виписку з реєстру)

 

 

 

14

Отримано послуги пов’язані з придбанням акцій

 

 

 

15

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

16

Сплачено грошові кошти за послуги, пов’язані з придбанням акцій

 

 

 

17

Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення, строк корисного використання яких не перевищує 12 місяців

 

 

 

18

Використано матеріали на потреби адміністрації

 

 

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

19

Списано використані відділом збуту пакувальні матеріали

 

 

 

20

Безкоштовно отримано торгівельне обладнання

 

 

 

21

Зараховано обладнання до складу основних засобів

 

 

 

22

Здійснено передоплату ПрАТ «Стандарт»

 

 

 

23

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

24

Оприбутковано комплект обладнання від ПрАТ «Стандарт»

 

 

 

25

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

26

Відображено взаємозалік заборгованостей

 

 

 

27

Відображено заборгованість АТП-101 за транспортування комплекту обладнання

 

 

 

28

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

29

Зараховано обладнання до складу основних засобів

 

 

 

30

Погашено заборгованість перед АТП-101

 

 

 

31

Переведено комплект обладнання у групу необоротні активи утримувані для продажу

 

 

 

32

Списано суму нарахованого зносу обладнання утримуваного для продажу

 

 

 

33

Відображено дохід від реалізації обладнання

 

 

 

34

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ

 

 

 

35

Списано залишкову вартість реалізованого обладнання

 

 

 

36

Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника

 

 

 

37

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

38

Нараховано торгову націнку підприємства

 

 

 

39

Перераховано постачальнику за отримані товари

 

 

 

40

Відображено дохід від реалізації товарів

 

 

 

41

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

 

42

Списано собівартість реалізованих товарів

 

 

 

43

Списано торгову націнку реалізованих товарів

 

 

 

44

Перераховано аванс постачальникам за матеріали

 

 

 

45

Відображено податковий кредит по ПДВ

 

 

 

46

Одержано аванс від покупців

 

 

 

47

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

 

48

Оплачено вартість торгового патенту

 

 

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

49

Нараховано заробітну плату адміністративного персоналу

 

 

 

50

Нараховано заробітну плату персоналу відділу збуту

 

 

 

51

Здійснено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату адмінперсоналу 36,76%

 

 

 

52

Здійснено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну персоналу відділу збуту 36,76%

 

 

 

53

Проведено утримання єдиного соціального внеску з заробітної плати працівників підприємства

 

 

 

54

Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати працівників підприємства

 

 

 

55

Перераховано єдиний соціальний внесок за попередній період

 

 

 

56

Перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб за попередній період

 

 

 

57

Отримано грошові кошти з поточного рахунку з банку для виплати заробітної плати

 

 

 

58

Виплачено з каси підприємства заробітну плату

 

 

 

59

Відображено витрати на рекламу

 

 

 

60

Перераховано за рекламу

 

 

 

61

Перераховано визнані економічні санкції

 

 

 

62

Перераховано заборгованість постачальникам

 

 

 

63

Перераховано заборгованість різним кредиторам за надані послуги

 

 

 

64

Перераховано заборгованість перед бюджетом з ПДВ

 

 

 

65

Перераховано заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток

 

 

 

66

Перераховано заборгованість перед бюджетом за іншими податками і платежами

 

 

 

67

Нараховано заборгованість за отримані комунальні послуги

 

 

 

68

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

69

Нараховано заборгованість за отримані послуги зв’язку

 

 

 

70

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

71

Нараховано заборгованість за отримані послуги охорони

 

 

 

72

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

73

З поточного рахунку підприємства надійшло в касу для виплати авансів на відрядження

 

 

 

74

З каси підприємства виплачено аванс на відрядження

 

 

 

75

Нараховано екологічний податок

 

 

 

76

Списані витрати на відрядження працівника зі збуту

 

 

 

77

Нараховано амортизацію торговельного обладнання

 

 

 

78

Нараховано амортизацію офісного обладнання та автомобіля

 

 

 

79

Відображено дохід в розмірі нарахованої амортизації по безоплатно отриманих основних засобах

 

 

 

80

Відображено дохід від реалізації виробничих запасів

 

 

 

81

Нараховано ПДВ від вартості реалізованих запасів

 

 

 

82

Списано собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

83

Нараховано доходи від операційної оренди активів

 

 

 

84

Нараховано ПДВ з орендної плати

 

 

 

85

Відображено одержаний на розрахунковий рахунок штраф

 

 

 

86

Відображено відсотки нараховані банком за залишком коштів на розрахунковому рахунку

 

 

 

87

Оприбутковано надлишок готівки виявлений внаслідок інвентаризації

 

 

 

88

Нараховано доходи у вигляді дивідендів

 

 

 

89

Одержано дивіденди

 

 

 

90

Одержано кошти від покупців за раніше відвантажену продукцію

 

 

 

91

Одержано короткостроковий кредит банку

 

 

 

92

Нараховані відсотки за користуванням кредитом

 

 

 

93

Перераховано відсотки за користуванням кредитом

 

 

 

94

Повернуто кредит

 

 

 


Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

95

Списано на фінансові результати:

 

 

 

дохід від реалізації товарів

 

 

 

собівартість реалізованих товарів

 

 

 

адміністративні витрати

 

 

 

витрати на збут

 

 

 

дохід від реалізації інших оборотних активів

 

 

 

дохід від операційної оренди активів

 

 

 

собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

визнані штрафи, пені неустойки

 

 

 

одержані штрафи, пені неустойки

 

 

 

інші доходи від операційної діяльності

 

 

 

дивіденди одержані

 

 

 

дохід від безоплатно одержаних активів

 

 

 

відсотки за кредит

 

 

 

96

Нараховано податок на прибуток підприємства (з урахуванням зменшення на вартість торгових патентів)

 

 

 

97

Зараховано вартість торгового патенту до витрат

 

 

 

98

Списано на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток

 

 

 

99

Визначено кінцевий фінансовий результат

 

 

 

100

Нараховано дивіденди власникам підприємства

 

 

 

101

Виплачено з каси дивіденди власникам

 

 

 

102

Здійснено відрахування до резервного капіталу підприємства

 

 

 

103

Списано прибуток використаний у звітному періоді

 

 

 

Таблиця 2

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку (для 1-10 варіантів), грн.

Рахунок

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

150000

180000

75000

200000

160000

150000

48000

310000

470000

170000

135

10000

38000

22000

54000

65000

10000

11000

112000

175000

67000

103

140000

125000

270000

230000

92000

210000

130000

82000

110000

92000

104

35000

42000

37000

39000

28000

46000

43000

41000

28000

43000

105

40000

74000

52000

74000

62000

105000

89000

59000

63000

94000

109

7000

1200

3000

11000

4600

17000

13400

2800

3000

7000

131

25000

27300

84750

76700

37100

62300

34200

52800

37000

36820

20

10000

10000

7400

10000

2700

14600

3000

4700

15000

38000

22

5000

5000

4760

5000

3600

5000

7800

1200

5000

9500

282

98000

98000

115000

58000

98000

57000

23000

111000

54000

84000

285

28000

28000

34500

17400

29400

17100

6900

33300

16200

25200

301

1000

5800

2100

9000

100

200

1200

13200

7000

30000

311

200000

210700

314000

374000

391000

240000

230000

280000

270000

290000

312

10000

2345

0

9800

2000

15200

9800

13600

2000

1200

361

5000

18000

18000

7000

130000

97000

15000

25000

56000

19000

38

1000

4700

7100

3000

27000

24800

9800

5000

19000

8000

39

1000

1000

1000

3900

1000

1100

1000

2000

4000

5000

40

300000

220000

310000

500000

350000

400000

200000

350000

500000

420000

43

20000

17100

15000

35000

13000

22000

17000

7000

20000

15000

441

219900

341445

274165

208888

311418

287202

242994

271352

160272

140468

46

14000

14000

7200

22000

25000

20000

30000

10000

10000

14700

631

14000

15100

49000

14000

14000

14000

17000

17000

24000

14000

641

42000

38000

47700

44000

105800

80000

25000

41000

79200

51300

651

18000

15000

18945

22512

13482

17598

22806

18648

11928

33012

661

36900

32100

42100

53600

32100

41900

54300

44400

28400

78600

685

1200

10300

1200

23600

1700

1200

3200

3000

26000

8000

 

Таблиця 3

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку (для 11-20 варіантів), грн.

Рахунок

Варіанти

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100

520000

220000

170000

310000

190000

470000

135000

75000

170000

95000

135

240000

64000

40000

116000

67000

175000

19000

22000

75000

57000

103

163000

222000

210000

82000

93000

110000

145000

227000

98000

140000

104

95200

39200

56000

31000

43000

38000

36000

37200

29000

63400

105

71000

77000

105000

59000

84000

60000

41000

55700

64100

79000

109

100

12000

16000

12800

12000

3100

4000

3000

4200

13800

131

41800

76700

62300

56800

56820

87000

49000

89000

39100

54900

20

48000

10000

14600

14700

38000

18000

36000

10000

49000

12900

22

6100

5000

5000

1200

11000

5000

29000

9000

3600

11700

282

88000

58000

54000

112000

81000

54100

102000

135000

76000

23000

285

26400

17400

16200

33600

24300

16230

30600

40500

22800

6900

301

5800

9000

200

14200

32000

7000

1000

2100

100

1200

311

200700

354000

220000

210000

490000

240000

220000

307000

410000

230000

312

3345

9800

15200

13800

1200

900

10000

0

2800

9800

361

18000

7000

97000

25000

19000

57000

45000

18000

130000

470000

38

5700

3000

24800

12000

8000

19000

21000

7100

37000

75000

39

1900

3900

10000

7000

5000

4100

3000

1000

7000

4400

40

640000

500000

400000

350000

620000

500000

300000

310000

550000

710000

43

47100

35000

22000

7000

15000

22000

20000

35000

13000

18000

441

89725

187996

238002

181992

100288

88442

270300

206855

147118

129348

46

13500

29000

30000

10000

15700

10000

25000

5800

40000

50000

631

27800

14000

14000

25000

14000

24000

14000

49000

14000

17000

641

38700

44000

90000

49000

91300

79200

42000

47700

105800

25000

651

18720

27384

21798

19908

32592

11928

18000

19845

21882

31752

661

46800

65200

51900

47400

77600

28400

46900

44100

52100

75600

685

11900

21220

22000

4000

8000

26000

1200

14700

6000

3700

 

Таблиця 4

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку (для 21-30 варіантів), грн.

Рахунок

Варіанти

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

100

230000

270000

180000

175000

170000

48000

310000

470000

178000

175000

135

97000

84000

38000

92000

95000

11000

112000

175000

69000

75000

103

181000

237000

145000

273000

148000

137000

87000

90000

97000

210000

104

39000

37000

82000

34000

36000

44000

45000

30000

68000

42200

105

115000

77000

74000

52800

45000

81000

52000

63000

94000

135000

109

9100

11200

2000

3900

5000

13100

3800

13000

12300

14300

131

77100

76700

47300

84750

46000

39200

57800

37000

86820

63300

20

37000

10000

10000

20000

35000

3000

4700

15000

37000

15600

22

3900

6000

9000

4760

5000

7800

1200

7000

9500

25000

282

108000

61000

98000

115000

98000

29000

121000

64000

81000

61000

285

32400

18300

28000

34500

28000

8700

36300

19200

24300

18300

301

100

1000

5800

2100

1000

1200

13000

7000

31000

1200

311

410000

300000

210700

314000

200000

230000

280000

270000

333000

230000

312

2000

9800

2000

0

10000

9800

13600

8000

8000

15200

361

135000

8000

88000

18000

5000

15000

25000

46000

19000

97000

38

27000

3000

4700

7100

1000

9800

5000

19000

10000

24800

39

1000

3000

1000

1000

1000

1000

2000

4000

5000

11100

40

800000

500000

320000

310000

300000

200000

350000

500000

420000

400000

43

27000

25000

21000

15000

20000

17000

7000

20000

17000

27000

441

106976

251968

337620

305460

198500

254854

269872

153012

183988

314562

46

75000

90000

14000

7200

45000

42000

9400

10000

14700

37000

631

14000

14000

15100

51000

14000

18000

17000

24000

14000

14000

641

100800

54000

38000

47700

42000

26000

41000

79200

51300

80000

651

15624

20832

18480

20250

18500

21546

20328

13188

30492

14238

661

37200

49600

42000

45000

37000

51300

48400

31400

72600

33900

685

11000

23600

11300

8000

4000

4500

3000

26000

8000

4500

 Таблиця 5

Суми для господарських операцій (для 1-10 варіантів), грн.

Варіанти 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2000

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

2

?

 

 

?

 

 

 

 

 

 

3

?

 

 

?

 

 

 

 

 

 

4

 

5000

 

 

 

 

 

8400

 

14700

5

 

 

7200

 

 

 

 

 

5680

 

6

 

 

 

 

 

 

1650

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

8

?

?

?

?

 

 

?

?

?

?

9

5000

 

 

22000

 

18000

 

 

 

 

10

 

 

 

 

25000

 

26000

 

 

 

11

 

 

 

 

10000

 

10400

 

 

 

12

 

 

 

 

 

30000

 

 

62000

 

13

 

 

 

 

 

30000

 

 

62000

 

14

 

 

 

 

 

5000

 

 

6000

 

15

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

16

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

17

1200

 

 

2600

 

 

5900

 

 

 

18

 

4000

 

 

1040

 

 

1720

 

 

19

 

 

6420

 

 

11000

 

 

11200

17600

20

 

 

 

 

27000

 

 

39000

 

 

21

 

 

 

 

27000

 

 

39000

 

 

22

 

 

 

 

 

 

27000

 

 

39000

23

 

 

 

 

 

 

?

 

 

?

24

 

 

 

 

 

 

?

 

 

?

25

 

 

 

 

 

 

?

 

 

?

26

 

 

 

 

 

 

?

 

 

?

Продовження табл. 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27

 

 

 

 

 

 

8300

 

 

10000

28

 

 

 

 

 

 

?

 

 

?

29

 

 

 

 

 

 

?

 

 

?

30

 

 

 

 

 

 

?

 

 

?

31

 

5000

12300

14100

 

 

 

 

 

 

32

 

3000

7700

4100

 

 

 

 

 

 

33

 

9000

27000

27000

 

 

 

 

 

 

34

 

?

?

?

 

 

 

 

 

 

35

 

5000

12300

14100

 

 

 

 

 

 

36

300000

250000

290000

430000

480000

505000

280000

370000

230000

700000

37

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

38

120000

100000

116000

172000

192000

202000

112000

148000

92000

280000

39

360000

300000

348000

516000

576000

606000

336000

444000

276000

840000

40

480000

360000

450000

630000

750000

810000

210000

570000

450000

900000

41

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

42

250000

200000

280000

380000

450000

500000

70000

350000

230000

640000

43

100000

80000

112000

152000

180000

200000

28000

140000

92000

256000

44

 

 

 

 

18300

 

 

8100

 

 

45

 

 

 

 

?

 

 

?

 

 

46

 

 

 

 

 

132000

174000

 

192000

 

47

 

 

 

 

 

?

?

 

?

 

48

3000

1800

1000

4100

1800

2700

1300

2100

3000

1600

49

20000

15000

24000

41000

38000

28000

18000

31000

19000

32300

50

30000

25000

19000

34000

42000

36000

22000

39200

27000

41900

51

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

52

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

53

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

54

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

55

18000

15000

18945

22512

13482

17598

22806

18648

11928

33012

Продовження табл. 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

56

4059

3531

4631

5896

3531

4609

5973

4884

3124

8646

57

36900

32100

42100

53600

32100

41900

54300

44400

28400

78600

58

36900

32100

42100

53600

32100

41900

54300

44400

28400

78600

59

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

7000

32100

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

8700

 

 

 

 

 

 

64

20000

12000

17400

11200

78000

41000

12300

12400

19000

26000

65

12000

14000

21300

23600

21300

32000

7600

17800

33000

16900

66

5000

7000

2800

600

6500

4100

2400

1470

16400

4230

67

 

 

 

 

17100

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

1300

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

8000

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

4700

 

2000

74

 

 

 

 

 

 

 

4700

 

2000

75

 

 

 

 

 

 

 

 

8700

 

76

 

 

 

 

 

 

 

3900

 

1200

77

14000

13360

24560

21520

9600

20480

13840

9840

11040

10800

78

3760

6016

4400

6800

5328

9760

8192

4944

5280

8080

79

 

 

 

 

2700

 

 

3900

 

 

80

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

35400

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

Закінчення табл. 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85

 

 

 

4800

 

 

15000

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

1700

3600

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

88

 

 

 

7000

 

 

 

 

 

45200

89

 

 

 

7000

 

 

 

 

 

45200

90

400000

180000

182000

310000

340000

470000

130000

490000

290000

740000

91

50000

20000

100000

 

70000

65000

30000

 

200000

 

92

8000

 

5000

 

14000

18000

5000

 

30000

 

93

8000

 

5000

 

14000

18000

5000

 

30000

 

94

40000

 

80000

 

35000

65000

30000

 

40000

 

95

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

96

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

97

3000

1800

1000

4100

1800

2700

1300

2100

3000

1600

98

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

99

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

100

 

5000

 

6900

 

11000

 

10000

 

27000

101

 

5000

 

6900

 

11000

 

10000

 

27000

102

2000

 

800

 

4215

 

700

 

1000

 

103

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


Таблиця 6

Суми для господарських операцій (для 11-20 варіантів), грн.

Варіанти 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

2800

 

 

 

 

2500

 

 

 

2

 

?

 

 

 

 

?

 

 

 

3

 

?

 

 

 

 

?

 

 

 

4

13500

 

 

9400

15700

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6800

 

5800

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

8

?

?

 

?

?

?

?

?

 

?

9

 

29000

30000

 

 

 

25000

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

40000

50000

11

 

 

 

 

 

 

 

 

16000

20000

12

20000

 

40000

 

 

69000

 

 

 

 

13

20000

 

40000

 

 

69000

 

 

 

 

14

2000

 

6000

 

 

4000

 

 

 

 

15

?

 

?

 

 

?

 

 

 

 

16

?

 

?

 

 

?

 

 

 

 

17

 

2600

 

 

 

 

2200

 

 

6300

18

15400

 

 

1800

 

 

 

 

21300

 

19

 

 

11200

 

15600

12200

 

7500

 

 

20

 

 

 

49000

 

 

 

 

25000

 

21

 

 

 

49000

 

 

 

 

25000

 

22

 

 

 

 

363000

 

 

 

 

21000

23

 

 

 

 

?

 

 

 

 

?

24

 

 

 

 

?

 

 

 

 

?

25

 

 

 

 

?

 

 

 

 

?

26

 

 

 

 

?

 

 

 

 

?

Продовження табл. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27

 

 

 

 

8000

 

 

 

 

8300

28

 

 

 

 

?

 

 

 

 

?

29

 

 

 

 

?

 

 

 

 

?

30

 

 

 

 

?

 

 

 

 

?

31

15000

11100

 

 

 

 

 

13300

 

 

32

7400

9100

 

 

 

 

 

7900

 

 

33

24000

27300

 

 

 

 

 

27300

 

 

34

?

?

 

 

 

 

 

?

 

 

35

15000

11100

 

 

 

 

 

13300

 

 

36

590000

432000

515000

380000

720000

250000

310000

295000

510200

310000

37

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

38

236000

172800

206000

152000

288000

100000

124000

118000

204080

124000

39

708000

518400

618000

456000

864000

300000

372000

354000

612240

372000

40

990000

633000

813000

579000

930000

456000

483000

486000

753000

243000

41

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

42

580000

380000

500000

350000

640000

230000

250000

275000

450000

65000

43

232000

152000

200000

140000

256000

92000

100000

110000

180000

26000

44

 

 

 

19200

 

 

 

 

19200

 

45

 

 

 

?

 

 

 

 

?

 

46

 

 

234000

 

 

195000

 

 

 

273000

47

 

 

?

 

 

?

 

 

 

?

48

2800

4400

2700

2300

1600

3000

3000

1000

2800

2300

49

64000

42300

29000

31100

35300

19100

21000

25000

28300

21100

50

49800

34900

36100

39300

41900

27200

31000

19800

42900

24400

51

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

52

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

53

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

54

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

55

18720

27384

21798

19908

32592

11928

18000

19845

21882

31752

Продовження табл. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

56

5148

7172

5709

5214

8536

3124

5159

4851

5731

8316

57

46800

65200

51900

47400

77600

28400

46900

44100

52100

75600

58

46800

65200

51900

47400

77600

28400

46900

44100

52100

75600

59

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

61

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

19400

 

 

 

 

 

 

42100

 

 

63

 

8800

 

 

 

 

 

 

 

 

64

13100

11300

41300

12400

26000

20000

20000

17800

77100

15300

65

16700

24600

22000

17000

6900

33100

14000

22300

20300

7800

66

8900

900

4100

1470

14230

16400

5000

2800

600

2500

67

 

 

 

 

 

 

 

 

13100

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

69

 

 

1700

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

73

 

 

 

4500

2000

 

 

 

 

 

74

 

 

 

4500

2000

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

8900

 

 

 

 

76

 

 

 

3800

2000

 

 

 

 

 

77

20656

20896

21280

9040

10880

11840

14480

21136

10160

16272

78

5688

7120

9680

5744

7680

5048

3600

4696

5464

7424

79

 

 

 

4900

 

 

 

 

2500

 

80

 

 

 

 

 

 

12600

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

83

 

 

25500

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення рн.. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85

 

14800

 

 

 

 

 

 

 

20000

86

 

 

 

3500

 

 

 

 

 

2600

87

 

 

 

 

 

2700

 

 

 

 

88

 

10000

 

 

57200

 

 

 

 

 

89

 

10000

 

 

57200

 

 

 

 

 

90

800000

350000

450000

510000

940000

290000

400000

282000

390000

590000

91

25000

 

75000

 

 

200000

55000

100000

65000

100000

92

 

 

18000

 

 

30000

10000

18000

12200

20000

93

 

 

18000

 

 

30000

10000

18000

12200

20000

94

 

 

25000

 

 

140000

40000

80000

35000

100000

95

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

96

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

97

2800

4400

2700

2300

1600

3000

3000

1000

2800

2300

98

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

99

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

100

5000,00

6900

11000

10000

27000

 

 

 

 

 

101

5000,00

6900

11000

10000

27000

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

 

1000

2000

800

4800

3600

103

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Таблиця 7

Суми для господарських операцій (для 21-30 варіантів), грн.

Варіанти 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

3300

 

 

2500

 

 

 

 

 

2

 

?

 

 

?

 

 

 

 

 

3

 

?

 

 

?

 

 

 

 

 

4

 

 

7000

 

 

 

9400

 

13400

 

5

 

 

 

5000

 

 

 

8000

 

 

6

 

 

 

 

 

1900

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

8

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

9

 

90000

 

 

45000

 

 

 

 

37000

10

75000

 

 

 

 

42000

 

 

 

 

11

30000

 

 

 

 

16800

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

62900

 

28000

13

 

 

 

 

 

 

 

62900

 

28000

14

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

4000

15

 

 

 

 

 

 

 

?

 

?

16

 

 

 

 

 

 

 

?

 

?

17

 

3800

 

 

1800

5900

 

 

 

 

18

22000

 

5100

 

 

 

1700

 

 

 

19

 

 

 

9000

 

 

 

10200

15600

11200

20

52000

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

21

52000

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

22

 

 

 

 

 

18000

 

 

42300

 

23

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

24

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

25

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

26

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

Продовження табл. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27

 

 

 

 

 

3000

 

 

7000

 

28

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

29

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

30

 

 

 

 

 

?

 

 

?

 

31

 

24100

15000

15800

 

 

 

 

 

 

32

 

4900

4000

7700

 

 

 

 

 

 

33

 

57000

39000

27000

 

 

 

 

 

 

34

 

?

?

?

 

 

 

 

 

 

35

 

24100

15000

15800

 

 

 

 

 

 

36

540000

470000

270000

295000

350000

285000

391000

270000

750000

480000

37

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

38

216000

188000

108000

118000

140000

114000

156400

108000

300000

192000

39

648000

564000

324000

354000

420000

342000

469200

324000

900000

576000

40

810000

690000

366000

486000

480000

240000

573000

480000

1020000

840000

41

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

42

450000

380000

200000

280000

250000

71000

350000

235000

690000

470000

43

180000

152000

80000

112000

100000

28400

140000

94000

276000

188000

44

17100

 

 

 

 

 

18300

 

 

 

45

?

 

 

 

 

 

?

 

 

 

46

 

 

 

 

 

126000

 

199200

 

192000

47

 

 

 

 

 

?

 

?

 

?

48

2000

4100

1800

1000

3000

1300

2100

3000

2600

2700

49

35000

63200

29000

24000

21000

19100

32000

19300

42300

47400

50

44100

64800

26000

22000

29000

22000

39400

28000

42000

33600

51

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

52

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

53

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

54

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

55

15624

20832

18480

20250

18500

21546

20328

13188

30492

14238

Продовження табл. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

56

4092

5456

4620

4950

4070

5643

5324

3454

7986

3729

57

37200

49600

42000

45000

37000

51300

48400

31400

72600

33900

58

37200

49600

42000

45000

37000

51300

48400

31400

72600

33900

59

 

 

 

 

9000

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

9000

 

 

 

 

 

61

 

 

3100

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

7000

37000

 

 

 

 

 

 

63

 

8700

 

 

 

 

 

 

 

 

64

21000

20000

15000

29000

25000

11300

12400

20000

29000

41300

65

17100

23000

14000

23000

15000

7600

15800

31000

16900

17000

66

1000

1600

7000

2800

5000

2400

1400

15400

4200

7200

67

15100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

71

 

 

 

 

 

7700

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

4300

 

2700

 

74

 

 

 

 

 

 

4300

 

2700

 

75

 

 

 

 

 

 

 

7700

 

 

76

 

 

 

 

 

 

4000

 

2500

 

77

17600

21920

18160

24560

14720

14480

10560

9600

13200

20176

78

9928

7056

6080

4536

4000

7528

4464

6080

8504

11944

79

5200

 

 

 

 

 

5500

 

 

 

80

 

 

 

 

32400

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45600

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Закінчення табл. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85

 

14800

 

 

 

15800

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

1700

3800

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

1100

 

 

88

 

9000

 

 

 

 

 

 

41200

 

89

 

9000

 

 

 

 

 

 

41200

 

90

440000

470000

380000

330000

400000

190000

480000

350000

770000

475000

91

80000

 

40000

150000

62000

30000

 

220000

 

64000

92

24000

 

 

20000

16000

9000

 

40000

 

28000

93

24000

 

 

20000

16000

9000

 

40000

 

28000

94

30000

 

 

80000

62000

30000

 

50000

 

64000

95

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

96

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

97

2000

4100

1800

1000

3000

1300

2100

3000

2600

2700

98

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

99

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

100

 

7000

5000

 

 

 

10000

 

24000

11000

101

 

7000

5000

 

 

 

10000

 

24000

11000

102

4900

 

 

2000

5000

7000

 

4000

 

 

103

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Вихідні дані для другого завдання практичної частини роботи 

Працівники підприємства:

1. Директор – Іваненко Іван Іванович; індивідуальний податковий номер – 1020534812;

2. Головний бухгалтер – Петренко Богдан Степанович; індивідуальний податковий номер – 2927504813;

3. Робітник – Михайленко Василь Михайлович; індивідуальний податковий номер – 2711503313;

4. Робітник – Василенко Петро Іванович; індивідуальний податковий номер – 1712593718;

5. Прибиральниця – Сидоренко Марія Василівна; індивідуальний податковий номер – 2855573518, працює за сумісництвом.

Заробітна плата виплачується щомісячно 10 числа місяця наступного за відпрацьованим.

За звітний квартал розмір заробітної плати у кожному місяці був однаковий.

Таблиця 8

Розмір заробітної плати працівників ТзОВ «Альфа»

Варіант

Розмір заробітної плати, грн.

У лютому додатково було нараховано

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2450

1900

1350

1300

1165

Петренку матеріальну допомогу – 500 грн.

2

3500

2350

1200

1250

1120

Михайленко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 700 грн.

3

2300

1250

1240

1240

1100

Іваненко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 400 грн., за наступні дні – 300 грн.

4

1700

1600

1500

1300

1300

Василенко матеріальну допомогу – 700 грн.

5

3800

1700

1480

1300

1200

Сидоренко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 500 грн.

6

1950

1810

1500

1450

1250

Петренко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 660 грн., за наступні дні – 300 грн.

7

2640

2250

1220

1230

1100

Петренко матеріальну допомогу – 500 грн.

8

1650

1500

1350

1290

1180

Михайленко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 450 грн.

9

1810

1700

1230

1600

1140

Сидоренко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 600 грн., за наступні дні – 100 грн.

Продовження табл. 8

1

2

3

4

5

6

7

10

1740

1500

1340

1330

1200

Василенку матеріальну допомогу – 1400 грн.

11

2260

1800

1400

1270

1140

Михайленко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 340 грн.

12

1390

1300

1250

1250

1120

Іваненко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 280 грн., за наступні дні – 90 грн.

13

1850

1700

1650

1265

1110

Петренку матеріальну допомогу – 1300 грн.

14

1360

1240

1210

1150

1165

Василенко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 340 грн.

15

3380

2230

2200

1280

1140

Іваненко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 800 грн., за наступні дні – 220 грн.

16

2320

2150

1350

1360

1100

Петренку матеріальну допомогу – 900 грн.

17

4280

3220

1440

1465

1400

Сидоренко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 210 грн.

18

2440

2400

1800

1450

1120

Іваненко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 350 грн., за наступні дні – 100 грн.

19

2500

1450

1340

1300

1165

Петренку матеріальну допомогу – 1500 грн.

20

1700

1650

1340

1300

1170

Михайленко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 310 грн.

21

1550

1400

1250

1300

1165

Василенко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 270 грн., за наступні дні – 300 грн.

22

1920

1860

1550

1550

1120

Петренку матеріальну допомогу – 650 грн.

23

2350

2200

2160

2180

1550

Михайленко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 400 грн.

24

3450

3390

2350

2200

1400

Іваненко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 580 грн., за наступні дні – 150 грн.

25

2750

2500

1880

1600

1300

Петренку матеріальну допомогу – 1300 грн.

26

1900

1800

1400

1540

1250

Сидоренко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 550 грн.

27

4600

4250

3240

3130

2000

Іваненко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 450 грн., за наступні дні – 230 грн.

Закінчення табл. 8

1

2

3

4

5

6

7

28

3650

2450

1950

1850

1200

Петренку матеріальну допомогу – 600 грн.

29

1800

1650

1520

1650

1140

Михайленко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 600 грн.

30

1700

1450

1340

1320

1250

Іваненко лікарняні за перші 5 днів непрацездатності – 500 грн., за наступні дні – 410 грн.

 Таблиця 9

Вихідні дані для заповнення податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу ТзОВ «Альфа»

Варіант

Об’єм циліндрів двигуна легкового автомобіля, см3

Об’єм циліндрів двигуна вантажного автомобіля, см3

Площа земельної ділянки підприємства, м2*

Установлений ліміт використання водних ресурсів, м3**

Обсяг фактично викорис-таної води, м3

1

2

3

4

5

6

1

900

 

80

2300

2250

 

2

 

8000

180

1400

1500

 

3

1000

 

190

1500

1500

 

4

1100

 

60

1700

1800

 

5

1200

 

240

900

600

 

6

 

9000

210

1000

1000

 

7

 

10000

150

1200

1200

 

8

1400

 

140

1300

1350

 

9

 

10200

160

1400

1400

 

10

2500

 

120

1500

1000

 

11

1600

 

130

1700

1500

 

12

1800

 

150

1900

1800

 

13

 

15100

200

600

400

 

14

 

8200

300

800

700

 

15

3300

 

170

1100

1200

 

16

 

12000

190

1600

1400

 

17

 

14000

120

2800

3000

 

18

 

11000

160

2000

1500

 

19

2000

 

90

2100

1000

 

20

 

13000

100

2200

1500

 

21

1000

 

90

1300

1210

 

Продовження табл. 9

1

2

3

4

5

6

22

 

8500

170

1300

1600

23

1500

 

180

1400

1400

24

3700

 

70

600

700

25

5000

 

250

800

600

26

 

8000

220

900

900

27

 

16000

154

1000

1000

28

1600

 

120

1300

1350

29

 

10500

170

1500

1500

30

1800

 

130

1400

1000

* нормативну грошову оцінки землі не проведено, земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, за адресою знаходження підприємства;

** підприємство здійснює спеціальне використання підземних вод


Вимоги до оформлення розрахункової роботи

Розрахункова робота виконується на аркушах паперу формату А4, титульний аркуш повинен містити номер залікової книжки та номер варіанту.

Розрахункова робота виконується студентом акуратно. Поля: ліве, нижнє та верхнє – 2,5 см., праве – 1,5 см. Шрифт 14, інтервал 1,5. Аркуші роботи нумеруються у верхньому правому куті, починаючи з титульного аркушу (номер на першій сторінці не ставиться). Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. У кінці роботи наводиться список використаної літератури (не менше 10 джерел). Цитати повинні супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, які наводяться у списку використаної літератури та оформлені згідно з прийнятими стандартами. Наприклад, [5; с. 12-15] означає використання 12-15 сторінок літературного джерела, розміщеного під п’ятим номером у списку літератури.

Виконання розрахункової роботи передбачає заповнення низки форм фінансової та податкової звітності для цього студенти використовують типові форми, затверджені відповідними органами.

Додатки у розрахунковій роботі повинні відповідати змісту завдання студента.

Кожен додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому кутку над назвою додатку малими буквами з першої великої друкують слово «Додаток...», а великою літерою української абетки зазначити його номер, наприклад «Додаток А», «Додаток Б».

Додатки необхідно позначити послідовно, відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Якщо документ складається з декількох аркушів, то перший з них оформлятиметься вищевказаним способом, на другому з них в правому верхньому кутку необхідно зробити надпис «Продовження додатку А». Якщо аркушів більше двох - цей надпис роблять на кожному з них, на останньому зазначають – «Закінчення додатку А».

У змісті розрахункової роботи окремо наводять назву кожного додатку та номер сторінки, на якій він розміщений.

Оформлена розрахункова робота подається студентами, у визначені терміни, на кафедру обліку та аналізу для захисту перед комісією. Правильно виконана та захищена розрахункова робота зараховується та оцінюється викладачем, а студент допускається до екзамену з дисципліни «Звітність підприємств».


Список рекомендованої літератури

1. Кодекс податковий України від 02.12.2010 р. N 2755-VI

2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-2

3. Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість:Наказ ДПА від 25.01.2011 N 41

4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №№6-34.

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р., №996-ХІV з наступними змінами і доповненнями.

6. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики: Наказ Держкомстату України від 30 серпня 2010 року N 365

7. Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та Інструкції щодо її заповнення. Наказ Держкомстату України від 20.07.2009р. № 270.

8. Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці. Наказ Держкомстату України від 28.07.2010 № 307.

9. Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку: Наказ ДПА від 24.12.2010 р. №1010

9. Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності): Наказ ДПА від 24.12.2010 г. №1015

10. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ ДПА від 28.02.2011 р. №114

11. Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води: наказ ДПА від 24.12.2010 р. N 1009

12. Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова Правління пенсійного фонду України від 08.10.2010 N 22-2 зі змінами

13. Про Примітки до річної фінансової звітності. Наказ Мінфін України від 29.11.2000р., №302.

14. Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419.

15. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1020

16. Звітність підприємства: Підручник.-2-ге вид., перероб. і допов. / В.С. Лень, В.В. Гливенко.- К.: Центр видавничої літератури, 2006. – 612с.

17. Фінансова звітність підприємства: навчальний посібник/Чабанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. – Х.: Фактор, 2006. – 444 с.

18. Звітність підприємств: 2-ге вид., перероб. І допов. Навчальний посібник / Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. -Київ: Центр видавничої літератури, 2008. – 776с.

19. Звітність підприємств: Підручник / за ред. В.С. Уланчука. -Київ: Знання, 2008. – 492с.- (Вища освіта ХХІ століття).

 

Додаток Б

Завдання до розрахункової роботи

Варіант 1

Теоретична частина:

1. Поняття бухгалтерської звітності, її склад. Види користувачів бухгалтерської звітності

Практична частина І:

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку, грн.

Рахунок

Сума

Рахунок

Сума

Рахунок

Сума

Рахунок

Сума

100

150000

20

10000

361

5000

631

14000

135

10000

22

5000

38

1000

641

42000

103

140000

282

98000

39

1000

651

18000

104

35000

285

28000

40

300000

661

36900

105

40000

301

1000

43

20000

685

1200

109

7000

311

200000

441

219900

 

 

131

25000

312

10000

46

14000

 

 

Суми для господарських операцій

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

1

2000

40

480000

54

?

67

5000

95

40000

2

?

41

?

55

?

78

14000

96

?

3

?

42

250000

56

18000

79

3760

97

?

8

?

43

100000

57

4059

81

2400

98

?

9

5000

48

3000

58

36900

82

?

99

?

17

1200

49

3000

59

36900

83

1000

102

2000

36

300000

50

20000

60

4000

91

400000

103

?

37

?

51

30000

61

4000

92

50000

 

 

38

120000

52

?

65

20000

93

8000

 

 

39

360000

53

?

66

12000

94

8000

 

 

Практична частина ІІ:

Розмір заробітної плати працівників ТзОВ «Альфа»

Розмір заробітної плати, грн.

У лютому додатково було нараховано

1

2

3

4

5

2450

1900

1350

1300

1165

Петренку матеріальну допомогу – 500 грн.

Вихідні дані для заповнення податкової декларації з плати за землю; податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу ТзОВ «Альфа»

Об’єм циліндрів двигуна легкового автомобіля, см3

Об’єм циліндрів двигуна вантажного автомобіля, см3

Площа земельної ділянки підприємства, м2

Установлений ліміт використання водних ресурсів, м3

Обсяг фактично використаної води, м3

900

 

80

1300

1250

 

 

Зміст 

Вступ

3

Структура розрахункової роботи

3

Послідовність виконання розрахункової роботи

5

Завдання до теоретичної частини розрахункової роботи

5

Завдання до практичної частини розрахункової роботи

6

Вимоги до оформлення розрахункової роботи

31

Список рекомендованої літератури

32

Додатки

34

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!