Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1891 Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для спеціальності Міжнародна інформація, ІПСВ

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для спеціальності Міжнародна інформація, ІПСВ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Інститут права та суспільних відносин

вищого навчального закладу

Університет “УКРАЇНА”

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентам спеціальності "Міжнародна інформація"

 

напрям підготовки: 0302 – МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

спеціальність: 6.030201 – МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ

 

КИЇВ - 2014

 

Методичні рекомендації розроблені на основі: освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за напрямом підготовки «Міжнародні відносини», професійним спрямуванням „Міжнародна інформація”

Укладач: старший виклидач, доцент,

кафедри теорії права та міжнародної інформації  В.В. Дабіжа

Методичні рекомендації розглянуті і затверджені на засіданні кафедри

Теорії права та міжнародної інформації

Протокол №    від 2014 р.

Завідувач кафедри Теорії права та міжнародної інформації

д.юн., професор Мурашин О.Г.

Методичні рекомендації розглянуті і затверджені на засіданні методичної ради Інституту права та суспільних відносин Університету Україна

протокол № від „ ”    2014 р., № .

 

ЗМІСТ 

І. РОЗДІЛ Загальні рекомендації 4

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ   6

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 9

6. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 10

7. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ. 11

 

ІІ. РОЗДІЛ Теорія міжнародних відносин. 12

1.Анотація дисципліни. 12

2.Теми курсових робіт. 13

3.Список використаних джерел. 16

 

ІІІ. РОЗДІЛ   Аналіз зовнішньої політики. 20

1.Анотація дисципліни. 20

2.Теми курсових робіт. 20

3.Список використаних джерел. 25

 

ІV. РОЗДІЛ   Міжнародна інформація. 29

1. Анотація дисципліни. 29

2. Теми курсових робіт. 30

3.Список використаних джерел. 32

 

Додаток 1. 37 

Додаток 2. 38 

Додаток 3. 39

І. РОЗДІЛ Загальні рекомендації

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є самостійною, науково-практичною роботою студента, яка дає можливість ґрунтовно розглянути конкретні питання дисципліни. Курсова робота виконується з метою закріплення і поглиблення знань, одержаних студентом за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є одним з етапів підготовки спеціаліста в галузі міжнародних відносин за спеціальністю міжнародна інформація, виконання ряду курсових робіт в ході засвоєння бакалаврського курсу готує студента до виконання у майбутньому самостійної (магістерської) роботи за кваліфікаційним рівнем робіт 2433.2професіонала в галузі інформації, інформаційного аналітика.

В курсовій роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями, відповідними методами і методиками дослідження та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. В зв'язку з цим робота повинна виконуватись стосовно конкретного об'єкта і містити його аналіз з конкретними пропозиціями щодо розв'язання проблем та задач, які розглядаються в даній роботі.

Виконання курсової роботи передбачає основні цілі:

-   поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і
практичних навичок, отриманих студентом з дисципліни;

- оволодіння методами та методиками теоретичного та експериментального дослідження при розв'язанні конкретних питань з міжнародної інформації, а також міжнародних правових, політичних, економічних та соціальних аспектів цих проблем; оволодіння технікою аналізу та розробки пропозицій й рекомендацій особам, що приймають відповідні політичні та управлінські рішення;

-   розвиток навичок пошуку, отримання, здобування та систематизації міжнародної інформації, її первинної та аналітичної обробки (перетворення) з застосуванням автоматизованих  інформаційних  систем  та технологій, сучасних методів моделювання та прогнозування;

-   розвиток вмінь та навичок в проведенні самостійних аналітичних робіт,
а також оволодіння методами технікою та технологіями проведення сучасних науково-аналітичних досліджень;

-   визначення підготовленості студента для  самостійного  аналізу,
викладу матеріалу та підготовки варіантів управлінських рішень щодо подій, процесів, явищ у міжнародному інформаційному просторі..

Головне завдання майбутнього спеціаліста з міжнародної інформації полягає в проведенні аналізу діяльності досліджуваного об'єкта в сфері міжнародних відносин та міжнародної інформації.

Курсова робота повинна носити самостійний характер, сутність якої полягає у вмінні аналізувати, досліджувати об’єкт за допомогою наукових методів, узагальнювати накопичений в процесі аналізу матеріал, а також розробляти варіанти практичних рекомендацій на рівні оперативних, тактичних та стратегічних рішень, які приймаються політичним керівництвом країни, керівництвом установ та відомств, що працюють в сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики.

 

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Тематика курсових робіт розробляється та щорічно оновлюється кафедрою з врахуванням змін в законодавстві України і особливостей сучасних міжнародних інформаційних, правових, політичних та економічних відносин.

Студенту надається право самостійно обрати тему курсової роботи з запропонованого кафедрою переліку або запропонувати власну тему з обґрунтуванням доцільності її розробки – така тема обирається після схвалення її науковим керівником курсової роботи.

Науковим керівником роботи студента над затвердженою темою стає викладач (лектор), який, як правило, має наукову ступінь або наукове звання і веде дану дисципліну.

Керівник курсової роботи:

- надає допомогу студенту в складанні плану роботи та програми знаходження та відбору необхідного матеріалу;

- рекомендує  студенту  спеціальну,  нормативну  літературу  та інформаційні джерела за обраною темою курсової роботи;

- консультує  студента в ході роботи над темою;

- визначає готовність курсової роботи до захисту;

Керівник повинен допомогти студенту визначити найбільш ефективні рішення, при виконанні ним курсової роботи. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Перед виконанням курсової роботи студент отримує від викладача згоду щодо обраної теми дослідження та рекомендації щодо джерел, що необхідно опрацювати. Крім того уточнюються цілі, а також визначається перелік основних питань, які належить розкрити (складається орієнтовний план роботи).

Виконання курсової роботи має індивідуальний характер. Студент приступає до викладення розділів курсової роботи при накопиченні відповідного матеріалу, його оцінки з точки зору повноти, якості та вірогідності.

За наявності персонального комп’ютера написання роботи краще за все робити у текстовому редакторі Word, з використанням всіх його сервісних можливостей.

Так вже після складення попереднього плану роботи можна створити окремий файл з назвою «Курсова» в якому за допомогою функції «Схема документа» виокремити Вступ, Розділи та Підрозділи роботи, Висновки та Список використаних джерел. Наявність подібної рубрикації дозволяє одночасно (точніше не дочікуючись завершення попередньої роботи) вести роботу над всіма частинами тексту – поповнюючи і доробляючи кожну з ним, по мірі надходження, отримання інформації, необхідних матеріалів і даних.

Кожна частина пишеться спочатку на чернетці відповідно до складеного плану. Найголовніше на цьому етапі – зафіксувати основні думки, систему доказів, не втрачаючи логіки викладу. Те ж саме, при роботі на комп’ютері, дозволяє багатократно повертатися до відпрацьованого матеріалу, покращуючи його сутність, зміст, стиль, графічне оформлення тощо.

Після написання курсової роботи студенту необхідно подати її на перевірку викладачу.

Отримані від керівника зауваження усуваються студентом в обумовлені терміни. 

 

4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконання курсової роботи передбачає:

- обґрунтування актуальності теми, мети та завдань дослідження, зазначення методів та джерел дослідження;

- визначення теоретичних засад дослідження (основних категорій, понять,
закономірностей розвитку явища, яке вивчається, вивчення
документів, нормативних актів, інших джерел інформації;

З урахуванням основних вимог до змісту та структури курсової роботи складається план, що є основою для відбору та систематизації матеріалів, послідовного та логічного викладу результатів дослідження.

В курсовій роботі важливо щоб студент самостійно обґрунтував свої судження, узагальнення та практичні рекомендації, аргументував усе це достатнім фактичним матеріалом.

Починаючи виконання курсової роботи студент повинен чітко уявити її структуру та зміст. При цьому усі складові частини роботи повинні бути логічно взаємопов'язані та переконливо аргументовані.

Курсова робота, яка подається студентом до захисту, повинна містити:

- Титульний лист (див.: Додаток 1 – стор. 37);

- Зміст (див.: Додаток 2 – стор. 38);

- Вступ;

- Основну частину, що складається з розділів , як правило – трьох, які передбачені планом роботи;

- Висновки;

- Список використаних джерел;

- Іноді до тексту роботи додаються Додатки. 

Зміст – це послідовність усіх розділів та підрозділів курсової роботи з зазначенням їх нумерації та номером сторінки, яка відповідає початку розділів (підрозділів), а також висновків, списку використаних джерел. Загальний об’єм курсової роботи повинен складати 38-42 сторінки машинописного (принтерного) тексту. Шрифт Times New Rоman 14 розміру при полуторному міжстрічковому інтервалі.

Вступ передбачає обґрунтування теми курсової роботи, її мету та завдання, оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми та елементи новизни, що внесені в дослідження проблеми самим студентом. Обсяг вступу не повинен перевищувати 1-2 сторінки машинописного тексту.

Основна частина курсової роботи складається, як правило, з трьох розділів, які починаються постановкою завдання, обрисом того, що розглядається в кожному розділі, а також розкривають його основні сторони та положення.

Перший розділ (обсяг якого складає не більше 8-10 сторінок друкованого тексту, викладеного в двох-трьох підрозділах) повинен містити:

- виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність та зміст предмету теми, виходячи з мети і завдань курсової роботи;

- розгляд різних точок зору з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел;

Цей розділ повинен скласти теоретичну основу для другого та третього розділів. З цією метою студент подає тільки той теоретичний матеріал, який є необхідним для розв'язання практичних питань, визначених метою та завданнями курсової роботи. Невиконання цієї вимоги призводить або до надмірного збільшення обсягу першого розділу, або до змістовного відриву його від другого та третього розділів. Тому цей розділ повинен являти собою не виклад загальновідомих положень з навчальних дисциплін, а бути підґрунтям для аналізу за темою, обраною студентом.

В другому розділі курсової роботи проводиться аналіз стану досліджуваної теми. Мета такого аналізу – отримання обґрунтованих даних, що дозволяють з'ясувати "вузькі місця" та можливі варіанти їх розширення «розв’язання проблем, що розглядаються). Структура та зміст другого розділу носять аналітичний характер і залежать від специфіки курсової роботи.

Щоб уникнути поверхневого викладу матеріалу в цьому розділі необхідно постійно зіставляти мету та завдання курсової роботи з отриманими результатами аналізу. Тому студент з фактичного матеріалу повинен відібрати найбільш суттєвий.

Обсяг другого розділу не повинен перевищувати 10-12 сторінок машинописного тексту.

В третьому розділі на основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей у відповідності з темою курсової роботи. Заходи повинні бути логічними наслідками висновків аналізу другого розділу. При цьому студент повинен виявити самостійність. Якщо студент не має можливості запропонувати власне рішення, то ним обирається той варіант, що може бути реально здійснений в конкретних умовах.

Зміст та характер розроблюваних студентом пропозицій визначаються темою, метою та завданнями курсової роботи. Так як третій розділ роботи є її спеціальною частиною, то для розрахунків і обґрунтування запропонованих варіантів розв'язання проблем доцільне використання ЕОМ. Обсяг третього розділу повинен складати 10-12 сторінок машинописного тексту.

Висновки є завершальним етапом виконаної студентом курсової роботи. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами теоретичного та практичного аналізу теми дослідження з наведенням позитивних та негативних сторін, а також нереалізованих можливостей.

Висновки рекомендується починати словами: "розглянуто", "встановлено", "показано", "доведено" тощо. Обсяг висновків складає 2-3 сторінки машинописного тексту.

Список використаних джерел складається, як правило, в послідовності за посиланням на джерело за текстом курсової роботи. В перелік включаються тільки ті джерела, які були використані студентом в процесі виконання роботи, Якщо студент цитує якусь частину тексту використаного джерела, то після цитованого матеріалу ставляться «квадратні» дужки, у яких цифрами позначається номер джерела, на яке посилаються, а після коми сторінка, на якій розміщено речення, що цитується [7, с. 39]. У списку використаних джерел назва вказаної роботи приводиться під номером 7. Якщо у викладенні наводяться основні положення джерела, або достатньо близько переказується його зміст, то у квадратних дужках помічається [див.: 39].

Бібліографічний опис літературних та електронних джерел наводиться згідно вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги, правила, та приклади складання списку використаних джерел – див.: с. 39-44 даних методичних рекомендацій. 

Курсова робота повинна відповідати певним вимогам за стилем викладу матеріалу. Формулювання назви теми, розділів та підрозділів повинні бути чіткими, лаконічними і в той же час найбільш повно відображати сутність та зміст питань, що розглядаються.

Матеріал викладається грамотно, простим науковим стилем, не повинен містити повторів та не бути перевантаженим цитатами. Не допускається просте переписування літературних джерел, а тим більше використання текстів авторів без посилання на останніх.

Об'єктивності досягають високим ступенем безособовості, відсутністю суб'єктивно-оцінних моментів у викладі, зокрема в доборі лексики, синтаксичній будові. В тексті не повинно бути виразів типу: "я вважаю", "мені здається", "у нас прийнято" тощо. Замість них рекомендуються вирази: "на думку автора", "вважається доцільним", "як свідчить проведений аналіз" тощо.

У науковому писемному мовленні рідко використовується особовий займенник першої особи однини «я». Виклад, як правило, ведеться від третьої особи множини. Широко представлені також безособові речення, пасивні звороти, зворотні дієслова. Допускається вживання авторського «ми», проте воно має узагальнений, а часом і умовний характер. Наведемо декілька прикладів:

1. На попередньому етапі цієї роботи було проаналізовано окремі нові публікації українських авторів із проблем компаративної (порівняльної)  політології (М.Оживана, О.Гараня, О.Бодрука, Г.Перепилиці, Л.Чекаленко т.ін.).

2. Автор умовно виділяє три основні складові частини компаративного (порівняльного) аналізу: наукознавчу, методологічну, прикладну.

3. У сучасних умовах компаративний (порівняльний) метод виступає у двох значеннях: як спеціально-науковий метод досліджень, який широко використовується найрізноманітнішими політичними науками, так як автономна наука, що має свій предмет, функції, методологію.

4. На наш погляд, виникає нагальна потреба в розширенні компаративних (порівняльних) досліджень в сфері політичних наук та включенні у навчальні програми відповідних ВНЗ України III та IV ступенів акредитації курсів з навчальної дисципліни „Компаративна порівняльна політологія", що сприяло б подоланню все ще відчутної ізольованості вітчизняної політологічної освіти від тих інтеграційних та диференційних суспільних процесів, які відбуваються нині в Європі та світі в цілому.

5. Висновки щодо методики  проведення компаративного (порівняльного) аналізу можуть сприяти більш ефективному використанню досвіду інших країн при вдосконаленні теорії і практики міжнародних відносин, забезпечення ефективної циркуляції міжнародної інформації, забезпеченню її дійсних впливів на перебіг зовнішньополітичних дій процесів, акцій.

6. При аналізі окремих питань застосовувались спеціальні методи й методики аналізу зовнішньої політики, зокрема методики компаративного (порівняльного) аналізу. 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Текст відредагованої роботи слід надрукувати на принтері за допомогою комп'ютера на одній стороні стандартних аркушів білого паперу форматом А4 210 х 297 мм (або 203 х 288 мм). Використовують шрифт Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14, з полуторним міжрядковим інтервалом. Мінімальна висота друкованого шрифту – 1,8 мм. Кожна сторінка друкованої роботи має містити приблизно 1800 знаків (28 – 30 рядків по 62-65 знаків у рядку, враховуючи знаки пунктуації та пробіли між словами). Навколо тексту залишають поля таких розмірів: зліва – не менше 30 мм, справа – не менше 10 мм, знизу й зверху – не менше 20 мм. Як виняток допускається друк тексту за допомогою друкарської машинки.

Загальний обсяг курсової роботи повинен бути 40-45 сторінки. 

При оформленні курсової роботи необхідно дотримуватись таких вимог:

1. Текст курсової роботи повинен бути розподіленим на розділи та підрозділи. Назви розділів повинні бути змістовними і виділятися ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, а підрозділів – малими літерами за виключенням першої великої літери, з якої починається назва. При цьому перенесення та підкреслювання в заголовках не допускаються, крапка в кінці заголовка не ставиться.

Розділам присвоюють номер, позначений арабською цифрою з крапкою. Підрозділи повинні бути пронумеровані в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається  із  номера  розділу  та  порядкового  номеру підрозділу, що розділяються крапкою. В кінці номера підрозділу також ставиться крапка. Відстань між заголовками та текстом повинна бути не менше 1,5 мм.

2. Назви вступу, заголовки кожного розділу, висновків, переліку літератури та інших інформаційних джерел, починають з нової сторінки, а заголовки підрозділів – на тій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

3. Нумерація сторінок тексту повинна бути єдиною від титульного листа до останньої сторінки останнього додатку курсової роботи. Сторінки рукопису мають бути пронумеровані. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, номер на титульному аркуші не проставляють. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, нумерація може також робиться автоматично відповідною функцією Word-у.

4.  Посилання на літературу та інші інформаційні джерела наводять за текстом в «квадратних» дужках в кінці речення. Наприклад: [ 5 ], [ 12, с. 43], [див.: 39], де цифрами позначають: першою порядковий номер джерела в списку використаних джерел; друга цифра у дужках, після коми і літери с. означає номер сторінки, на яку робиться посилання. Якщо строчка закінчується посиланням у квадратних дужках то крапка ставиться після останньої дужки.

5. До списку використаних джерел включають бібліографічні описи літературних та інформаційних джерел мовою тексту видання. Правила оформлення бібліографічних описів літературних джерел наведені у Додатку 3 (див.: с. 39-47).

 

6. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завершена курсова робота підписується студентом, переплітається та подається викладачу (науковому керівнику).

Викладач (науковий керівник) :

- оцінює теоретичний рівень курсової роботи,  використання  в ній сучасних методик;

- визначає основні результати курсової роботи;

- відображає  рівень (реальність)  практичного  впровадження  пропозицій та рекомендацій студента;

- оцінює самостійність та ставлення студента до роботи при виконанні курсового завдання;

- рекомендує роботу до захисту. 

Перед захистом курсової роботи студент повинен підготувати текст виступу. При цьому потрібно враховувати, що тривалість виступу не повинна перевершувати 5-7 хвилин (2-3 сторінки тексту).

Для захисту курсової роботи рекомендується така структура виступу:

- мета та завдання курсової роботи з обґрунтуванням обраної теми та об'єкту та предмету дослідження;

- розгорнута характеристика особистих здобутків автора роботи;

- основні висновки по роботі, якщо є то викладення практичних рекомендацій.

У виступі студента на захисті курсової роботи основні положення формулюються коротко за допомогою попередньо підготовлених тез.

Захист курсової роботи приймає викладач (науковий керівник), який веде дану дисципліну. Викладач задає студенту питання, як правило, за темою курсової роботи, не виключаючи питань, що відносяться до теоретичної підготовки. Відповідаючи на питання студент може використовувати текст свого виступу, курсову роботу, робочі записи.

Після проведення захисту курсової роботи, викладач у присутності студента виносить рішення про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно. Оцінка заноситься до екзаменаційної відомості та до залікової книжки студента.

Якщо студент не з'явився на захист курсової роботи, то в екзаменаційній відомості відзначається: "не з'явився".

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при захисті курсової роботи, ліквідовує академзаборгованість у встановленому порядку. 

 

7. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

Після захисту курсова робота передається на кафедру, де вона після відповідної реєстрації зберігається протягом одного року.

Видача курсових робіт студентам забороняється. За рекомендацією викладача (керівника) курсові роботи можуть бути направленими на конкурси студентських наукових робіт.

 

ІV РОЗДІЛ. Міжнародна інформація 

1. Анотація дисципліни 

Мета навчальної дисципліни "Міжнародна інформація": оволодіння знаннями, формування вмінь і навичок з концептуально-теоретичних основ міжнародних інформаційних відносин, з методології використання теоретичних знань у практиці інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичної діяльності у міжнародних відносинах.

Завдання навчальної дисципліни "Міжнародна інформація": вивчення процесів глобальної комунікації; визначення критеріїв міжнародної інформаційної політики, правового регулювання міжнародного інформаційного поля; методології міжнародної інформаційної безпеки; функціонування інформаційної економіки, інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики; застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та технологій паблік-рилейшенз (PR) гавемент-рилейшнз (GR) і ім. подібних у міжнародних відносинах; формування навичок прикладних досліджень у галузі інформації та комунікації.

Предмет навчальної дисципліни "Міжнародна інформація" - системний аналіз міжнародних інформаційних відносин.

В результаті вивчення дисципліни «Міжнародна інформація» студенти повинні:

Знати: характеристики трансформацій глобальних комунікаційних процесів та інформаційно-комунікаційних технологій; критерії аналізу міжнародних інформаційних відносин; зміст та структуру міжнародної та національної інформаційної політики, методи та методологію програмної діяльності міжнародних організацій в галузі інформації та комунікації; фактори впливу глобальної комунікації на систему міжнародних відносин.

Вміти: визначати чинники взаємовпливу у міжнародних інформаційних відносинах; проводити аналіз концепцій міжнародної інформаційної політики; формувати аналітичні висновки для підготовки і прийняття вирішальних рішень на основі прикладних інформаційних досліджень.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.
Нормативна навчальна дисципліна "Міжнародна інформація" базується на нормативних навчальних дисциплінах "Теорія та практика комунікації", "Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах" і є необхідною для сприйняття подальших нормативних навчальних дисциплін "Зв`язки з громадськістю", "Аналіз соціальних систем", "Інформаційне суспільство", "Актуальні проблеми міжнародної інформації" тощо.
 

 

2. Теми курсових робіт 

1. Роль поширення інформації для розвитку суспільства.

2. Генезиз розвитку інформації у світі.

3. Роль інформіції та її місце у громадському житті народів.

4. Законодавство України про інформаційну забезпеченість суспільства та кожної особи зв'язком.

5. Можливість застосування міжнародного правового регулювання і доступу до глобальних мереж зв'язку.

6. Заснування першої міжнародної організації, щ виконує роль міжнародного пошорювача інформації - Міжнародного поштового союзу.

7. Діяльність Ліги Націй щодо захисту осіб, які збирають та поширюють інформацію.

8. Міжнародна політика ООН у галузі інформації та комунікацій.

9. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) з урахуванням розвитку міжнародних інформаційних потоків.

10. Програма ЮНЕСКО "Інформаційне суспільство для всіх"

11. Діяльність Всесвітнього поштового союзу в Україні.

12. Діяльність у сфері комунікацій на регіональному рівні.

13. Особливості правового користування інформацією для громадян країн, що входять до Ради Європи.

14. Використання Конвенції про захист основних прав і свобод людини, зокркма ст.10 що регламентує правове забезпечення інформацією особи та систему поширення такої інформації.

15. Система вільного спілкування між громадянами країн СНД.

16. Міждержавні угоди щодо використання інформаційного простору країн учасниць СНД для поширенняміжнародної інформації.

17. Інтернет як новітня мережа загальноосвітнього поширення інформації.

18. Правове регулювання діяльності абонентів мережі Інтернет,серверних центрів тощо.

19. Міжнародна система освіти за допомогою Інтернет.

20. Особливості поширення інформації для використання її дітьми.

21. Європейські стандарти щодо поширення та використання інформації.

22. Закон України "Про інформацію" та його значення для реалізації принципів міжнародного інформаційного права.

23. Інтернет та захист авторського права.

24. Особливості правового користування інформацією для громадян країни , що входять до Ради Європи.

25. Значення інформації в діяльності політичних сил світу.

26. Політична інформованість у XVIII ст. та розвиток політичного життя.

27. Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за допомогою новітніх технологій.

28. Значення газетної інформації для громадського життя.

29. Особливий захист журналістів як носіїв соціальної інформації.

30. Регулювання і поширення інформації через космічні сукупності.

31. Суть, структура, та функції інформаційно-аналітичної роботи у міжнародних відносинах.

32. Сучасні мас-медійні інформаційні потоки в міжнародній комунікаційній системі: преса міжнародного призначення, інформаційні агентства, міжнародні телемережі.

33. Міжнародна комунікація та її роль в сучасному світі.

34. Роль ЮНЕСКО у вирішенні світових інформаційних проблем.

35. Діяльність Департаменту суспільної інформації ООН.

36. Інформаційна діяльність Наукового Комітету НАТО.

37. Основні характеристики програми “Технологічна EURECA”, аналіз організаційної структури програми.

38. Процес інформатизації країн, що розвиваються: особливості та проблеми.

39. Характеристика сучасного стану інформатизації в Україні.

40. Еволюція інформатизації в США.

41. Основні етапи процесу інформатизації в Японії.

42. Основні види ринків інформаційно-телекомунікаційних технологій в Європі та їх властивості.

43. Державна інформаційна політика Франції та Швеції.

44. Програми побудови інформаційного суспільства у Великобританії.

45. Концепції інформаційного суспільства Чехії.

46. Інформаційні війни.

 

3. Список використаних джерел 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

 1. Гондюл, В. П. Введение в специальность «Международная информация» : учебник / В.П. Гондюл, Н.Н. Рыжков, О.Н. Андреева. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 383 с.

 2. Боднар, Ірина. Міжнародна інформація : навч.-метод. посібник / Ірина Романівна Боднар. – 2-е стереотипне вид. – Львів: Новий світ, 2006. – 216 с.

 3. Кудрявцева, С.П., Колос В.В., Міжнародна інформація : навч. посібник / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,99999999/catid,203/. – На 18.04.2012.

 4. Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні / За ред.. С. О. Довгого. – К. : «Азімут-Україна», 2008. – 288 с.

 5. Городецька О.М. Міжнародна інформація : навч. посібник. – К. : МЫЛП, 2001. – 165 с. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Безопасность информационных технологий. – М. : Журнал ИТТУ. Периодичность выхода - 3 раза в год.

 2. Веревченко А.П. . Информационные ресурсы для принятия решений : учеб. пособие для вузов / А. П. Веревченко, В. В. Горчаков, И. В. Иванов, О. В. Голодова. - М. : Акад. проект ; Екатеринбург : Деловая кн., 2002. - 558 с.

 3. Гайдышев И. Анализ и обработка данных / И. Гайдышев. – СПб.: Питер, 2001. – 750 с.

 4. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий / В. В. Домарев. – К. : ТИД Диа Софт, 2002. – 688 с.

 5. Доронин, А.И. Бизнес-разведка / А. И. Доронин. – 5-е изд., перераб. і доп. – М. : «Ось-87», 2010. – 704 с.

 6. Европейская научно-исследовательская программа по информационным технологиям ЭСПРИТ-1, 2. М. 1997.

 7. Закон України Про доступ до публічної інформації // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/закон%20україни%20про%20доступ%20до%20публічної%20інформації.

 8. Законодавство України про інформацію і ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/zakony_pro_zmi.aspx. На 18.04.2012.

 9. Информация, дипломатия, психология / Отв. ред. и составитель Ю. Б. Кашлев. – М. : Известия, 2002. – 608 с.

 10. Кашлев Ю., Галумов Э. Информация и PR в международных отношениях / Ю. Кашлев, Э. Галумов. – М. : Известия, 2003. – 432.

 11. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи : підручник / За ред. В. П. Гондюла. – К. : Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2001. – 458 с.

 12. Коновець О. Масова комунікація: теорії, моделі, технології / О. Ф. Коновець. – К. : Абрис, 2009. – 266 с.

 13. Ландэ Д.В. Поиск знаний в INTERNET. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2005 – 272 с.

 14. Макаренко Є. А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО : монографія. – К., 2001.

 15. Макаренко Є.А. Міжнародна політика міжнародних організацій у галузі комунікації. Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип. 10. К., 1998.

 16. Международные отношения: теория, конфликты, движения, организации : учебн. пособие / П.А.Цыганков, Г.А.Дробот, М.М.Лебедева и др; под ред. проф. Цыганкова П.А. – Изд . 2-е перераб. и доп. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

 17. Міжнародна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://files.kymu.net.ua/index.php?ENGINEsessID=93340d530eee02e09010b1e0340b712d&jump=20. – На 18.04.2012.

 18. Обличчя влади: російська політична еліта, 1998-2000 рр. / за ред.. О.Й.Гринкевича і А.Ф.Гуцала. – К. : Наук. Думка, 2002. – 384 с.

 19. Ожиганов Э.Н. Стратегический анализ политики : учеб. пособие / Э. Н. Ожиганов. – М. : Аспект Пресс, 2006. – 272 с.

 20. Плэтт В.Стратегическая разведка. Основные принципы. - М. : "Инфра-М", 1997. - 376 с.

 21. Почепцов Г.Г., Чокут С.А. Інформаційна політика. – К., 2006.

 22. Информация для всех [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifap.ru/. – На 18.04.2012.

 23. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

 24. Четвертая Крупная программа ЮНЕСКО: коммуникация, информация, информатика. Париж. 1997/98.

 25. Яковлев И.Г. Проблемы политического анализа на основе компьютерных технологий. - М. : Союз, 1998. – 79 с. 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 1. Гуцал А.Ф. Аналітична діяльність. Принципи підготовки інформаційно-аналітичних документів. К., 1997.

 2. Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке, Австралии (сравнительный анализ законодательных актов в 11 демократиях мира). М. 1997.

 3. Інформаційне суспільство – виклик для Європи. Матеріали 5-ї Наради Комітету Міністрів Ради Європи у галузі інформації і комунікації, 11-12 грудня 1997 року. – Салоніки, Греція. - 250 с.

 4. Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика Э. А, Макаренко. – К. : НВЦ „Наша культура і наука”, 2000. – 368 с.

 5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. – 2-е вид., доп. – К. : Видавничий центр „Київський ун-т”, 1999. – 307 с.

 6. Шпига П.С. Комп’ютерні мережі та телекомунікації : конспект лекцій / П. С. Шпига. – К. : Київський міжнародний університет, 2005. ­– 128 с.

 7. Data Protection and Access to Data. In: Seipel, P. (eds.); From Data Protection to Knowledge Machines. The Study of Law and Informatics. Deventer. Boston. 1990, 49-69.

 8. Data Protection Laws: A Paradigm for a New Type of Information Law. In: Strubel, Xavier (Coord.): Le Droit des Communications: bilan et perspectives. Actes de Fatelier organisH par FAcadumie du droit des communications dans ie cadre des 14umes Jounuies Intemationales de I'IDATE. Montpellier, 20 novembr 1992. Acadfirnie du Droit des Communication. Collection IDATE. Montpellier 1993, 105-115.

 9. Foreign and Commonwealth Office. Media in Britain. L. 1988.

 10. Inforights. UNESCO/CLT/CUR/SHW/2. Paris. 1997.

 11. International access to legislative information: Sarasota: UNIFO 1992. - 159p. X K 73 Telecommunications Act of 1996 CRS Info Pack. -Washington , 1996. IP 257T No 27.

 12. Legal and Regulatory Issues. In: Commission of the European Communities DGXIII/E (ed.); The Role of Information in the Economy and in Society. Proceedings of a workshop held in Luxembourg, 3-4 Novemb 1992. P. 97.

 13. Public Institutions - Private Competition. In: The Future is Already Here: Publishers and New Technologies. Third International Copyright Symposium. Padua 1995. Pp. 183-208.

 14. The Commercial Use of Government Controlled Information and its Information Law Environment in the EEC. In: Korthals Altes, Willem, F.; Dommering, Egbert J.; Hugenholtz, P.Bernt; Kabel, Jan J.C. (eds); Information Law Towards the 21st Century. Deventer, Boston 1992.

 15. UNESCO. Communication and Information [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13651&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html. – На 18.04.2012. 

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 1. www.un.kiev.ua – ООН в Україні.

 2. www.osce.org – Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

 3. www.coe.kiev.ua – Офіс Ради Європи в Україні. Документи Ради Європи.

 4. www.bc.kiev.ua – Британська Рада в Україні.

 5. http://europa.eu.int/ - Europa.eu is the official website of the European Union.

 6. http://europa.eu.int/comm/dg10/oupolicy

 7. http://europa.eu.int/eu/comm/dg12/intco2.html

 8. http://europa.eu.int/eu/comm/dg12/intco2.html

 9. http://www.europa.eu.com

 10. http://www.aureka.be/

 11. http://www.coe.fr/

 12. http://www.coe.fr/eug/legaltxt/eintro.html

 13. http://www.coe.fr/eug/legaltxt/ratstates

 14. http://www.coe.fr/eug/present/cidrep1997

 15. http://www.cordis.eu.esprit/src/intro.html

 16. http://www.cordis.eu.esprit/src/wp97int.html

 17. http://www.cordis.eu/esprit/home.html

 18. http://www.cs.cmu.edu/unofficial/canadiana/CBC.

 19. http://www.culture.coe.fr

 20. http://www.fco.gou.uk.

 21. http://www.france/diplomatie/fr

 22. http://www.francetelecom.fr.

 23. http://www.gtag/english/company/g_zahl_g_bericht97/index.htm.

 24. http://www.ispo.cec.be

 25. http://www.mba.gov.ua/ukrainian

 26. http://www.niss.gov.ua/welcom.htm.

 27. http://www.oracle.com.

 28. http://www.prosoma.eu

 29. http://www.reuters.com.

 30. http://www.unesco.org/new/en/ Портал ЮНЕСКО

 31. http://www.unsystem.orgi/index12.htm.

 32. http://www.xlink.net/misc/bangemann.html

 33. Infoethics, http://www.unesco,org/webworld/infoethics1/eng/programme.htm.

 34. Infoethics, http://www.unesco,org/webworld/infoethics2/eng/programme.htm

 35. http://www.rada.gov.ua/ – Сервер Верховної Ради. Містить базу даних по законодавству України, законопроекти, новини українського парламенту.

 36. http://www.kmu.gov.ua/ ­– Кабінет міністрів України. Інформація про уряд України, органи влади, новини.

 37. www.mfa.gov.ua – міністерство закордонних справ України.

 38. www.ucipr.kiev.ua – український незалежний центр політичних досліджень.

 39. www.kmv.gov.ua/divisions.asp – Київська Міська Державна Адмiнiстрацiя. Інформаційно-аналітичне управління.

 40. spetskor.dnepr.info – дніпропетровське інформаційно-аналітичне інтернет-видання.

 41. www.ria.com.ua – портал українських газет.

 42. www.press.org.ua – портал українських газет.

 43. uamedia.visti.net – сервер української преси UaMedia.Visti.Net.

 44. www.zerkalo-nedeli.com – сайт міжнародного суспільно-політичного щотижневика „Дзеркало Тижня”.

 45. www.for-ua.com – інтернет-газета „ForUm”.

 46. http://www.dstu.gov.ua/Д – Держстандарт України.

 47. http://www.issi.kiev.ua/ – Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики.

 48. http://www.stc.gov.ua/ – Держкомітет зв’язку та інформатизації України. Новини галузі, програми, проекти, законодавчі документи.

 49. http://www.ucrf.gov.ua/uk – Український державний центр радіочастот "Укрчастотнагляд". 

Надіємося, що Ви добре зрозуміли, що це далеко не вичерпний перелік можливих електронних джерел міжнародної інформації!!!

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Інститут права та суспільних відносин

вищого навчального закладу

Університет “УКРАЇНА”

 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПРАВА ТА

МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

На правах рукопису

 

КУРСОВА РОБОТА 

з Міжнародної інформацї

на тему: "..................................................................................."

 

       Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

Спеціальність 6.030201 "МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ"

 

Виконав:

студент групи МІ- 41/11,14

денної форми навчання

залікова книжка №

Оришич Катерина Миколіївна

 

Науковий керівник:

доцент кафедри

міжнародної інформації,

к.е.н., доцент

Афанасьєв Борис Анатолійович 

 

Київ – 2014

Додаток 2

Зразок оформлення змісту курсової роботи

 

ЗМІСТ 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

1.1. Правове регулювання як рух інформації

1.2. Співвідношення правової дії і правового регулювання

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОЇ ДІЇ І ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

2.1. Співвідношення механізму правової дії і механізму правового регулювання

2.2. Норма права в механізмі правової дії

2.3. Поняття механізму правового регулювання. Елементи механізму правового регулювання та їх функції

РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

3.1. Соціальна цінність як критерії виміру ефективності

3.2. Перешкоди як фактор зниження ефективності правової дії

3.3. Перспективи правового регулювання суспільних відносин

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток 3

Вимоги щодо оформлення: Списку використаних джерел 

Оформленнясписку використаних джерел повинно відповідати всім вимогам державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання.

Далі наведені методичні рекомендації з впровадження цих вимог, що були укладені Галевич О. К., Штогриним І. М. – Львів, 2008.

 

ПОРЯДОК НАВЕДЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ

(з врахуванням вживання великої та малої літер)

Заголовок опису.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва

: відомості, які відносяться до назви

/ відомості про Авторство чи Відповідальність

; про інших Осіб

. – Відомості про повторність видання

/ Відповідальність за видання

. – Зона специфічних відомостей

. – Місце видання

: Вид-во, рік

. – Фізична (кількісна) характеристика

. – (Серія і підсерія ; №, т.)

. – Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до електрон. ресурсів)

. – ISBN. 

Аналітичний бібліографічний опис (для періодичних видань) складається із зон та елементів, зазначених у такій послідовності:

Відомості про складову частину документа

// Відомості про ідентифікуючий документ

. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі

. – Примітки.

За новими правилами для розрізнення граматичної і приписаної пунктуації (тобто розділових знаків між зонами бібліографічного опису та їх елементами) застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака.

Виняток становлять: крапка і кома – проміжки ставлять тільки після них, а також квадратні і круглі дужки, які виділяються проміжками лише ззовні, напр.: [т. ін.], (Життя славетних).

У новому стандарті змінено правила вживання великої та малої літер. Їхнє вживання визначається не лише граматичними нормами, а й розділенням зон бібліографічного опису. Перші слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами. Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви у всіх зонах опису, напр.:

Українські Січові Стрільці [Текст] / [Наук. т-во ім. Шевченка у Львові]. – [Репр. вид. за оригіналом ювіл. вид. 1935 р. / ред. нового вид. Олег Романів]. – Львів : НТШ, 2005. – 160 с. : фотогр. – ISBN 906-7155-95-4.

З великої літери розпочинається кожна зона опису, яка виділяється крапкою й тире. Перед елементами всередині зони зазначається відповідний їм приписаний знак.

У разі повторення окремих елементів він також повторюється, за винятком знака “навскісна лінія», який застосовується в аналітичному описі.

В кінці бібліографічного опису ставиться крапка.

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного опису. Статусу обов’язкових набули:

– перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні назви та відомостей про відповідальність, зоні видання, серії);

– додаткові відомості про видання;

– ім’я видавця, розповсюджувача тощо;

– основна назва серії та підсерії;

– міжнародний стандартний номер серійного видання, що був наданий серії чи підсерії (ISSN);

– номер випуску серії чи підсерії;

– окремі примітки в описі певних видів документів

(в описі електронних ресурсів – примітки про джерело основної назви).

У новому стандарті, за міжнародною практикою бібліографічних записів, у заголовках творів одного, двох і трьох авторів зазначається ім’я першої особи без слів “та ін.” Причому, воно обов’язково повторюється у зоні відповідальності за видання у точності до форми запису на титульному аркуші.

Приклади оформлення зони «Відомості про повторність видання»

– Вид. 3-тє, випр. / О. А. Юркевич. – 2-ге вид. допов. – Репр. вид. 1925 р.

Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках (крім зони ISBN), напр.: / [голов. ред. В. Пилипенко] [б. м.] (без місця). 

Відповідно з наведеними рекомендаціями підібрані найбільш вживані в курсових роботах приклади оформлення літературних джерел. При складанні списку використаних джерел доцільно мати включеною функцію «Непечатные знаки» Ворду.

  

Приклади оформлення списку використаних джерел

 

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури

Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 

Форма 23

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ 

Характеристика

 

Приклад оформлення

джерела

 

 

 

 

 

Книги:

1.

Василій Великий. Гомiлiї / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська].

Один автор

 

— Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу.

 

 

Золотий вік патристики IV — V ст.; № 14).

 

2.

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в

 

 

неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. :

 

 

Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці /

 

 

Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 

3.

Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх.— К.:

 

 

Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри

 

 

України; т. 1).

 

4.

Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. —

 

 

196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

1.

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині:

 

 

історія, спогади, арх док. / І. Матяш, Ю. Мушка.— К. : Києво-Могилян. акад.,

 

 

2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна

 

 

дипломатична" ; вип. 1).

 

2.

Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В.

 

 

Черняк. — К. : Прецедент. 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека.

 

 

Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для

 

 

отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип.

 

 

11).

 

3.

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних

 

 

матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І.

 

 

Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1.

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить

 

 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л.,

 

 

Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —

 

 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIII, 265 с.

Чотири автори

1.

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /

 

 

[Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.:

 

 

НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста

 

 

АПК. Економічні нормативи).

 

2.

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для

 

 

учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач,

 

 

М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-

 

 

технічна освіта).

П'ять і більше

1.

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М.

авторів

 

и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-e изд.]. — X. : Гуманитар. центр,

 

 

2007. — 510 с.

 

2.

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для

 

 

працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко,

 

 

Д. М. Дикова-Фаворська та Ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.

 

 

— (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

  

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури

Без автора

1.

Історія Свято-Михайлiвського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту

 

 

В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

 

2.

Воскресіння мертвих ; українська барокова драма : антологія / [упорядкув.,

 

 

ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

 

3.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та

 

 

графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран,

 

 

О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007.—190, [1] с.

 

4.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць /

 

 

наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний

1.

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд.

документ

 

Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 —

 

 

. — (Джерела з iсторії науки в Україні).

 

 

Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] с.

 

2.

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В.,

 

 

Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт",

 

 

2005 — . — (Серия "Нормативная база предприятия").

 

 

Т. 1. — 2005. — 277 с.

 

3.

Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) :

 

 

трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006 — . — (Сочинения : в 8

 

 

кн. / А. Дарова; кн. 4).

 

4.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П.

 

 

Кучерявенко. — X.: Право, 2002 — . — Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. —

 

 

534 c.

 

5.

Реабілітовані історією. Житомирська область ; [у 7 т.]. — Житомир :

 

 

Полісся, 2006 — .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані

 

 

Історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько Л. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл.

 

 

редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 

6.

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г.

 

 

Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ",

 

 

2006. — 125 с.

Матеріали

1.

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового

конференцій,

 

комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь

з'їздів

 

України і аграрна реформа"], (Харків, 11 — 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр.

 

 

політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ.

 

 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 

2.

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на

 

 

республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики,

 

 

обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

 

3.

Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. iнформ.

 

 

бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 

4.

Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці

 

 

конф., 6 — 9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН

 

 

України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс

 

 

2000).

 

5.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць /

 

 

наук. ред. В. І. Моссаковський. —Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

 

6.

Ризикопогія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріапами

 

 

міжнар. наук.-практ. конф., 27-23 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки

 

 

України, Держ податк. адмiн. України [та ін.]. — К: КНЕУ: Акад. ДПС

 

 

України, 2001. — 452 с.

  

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури 

Препринти

1.

Шиляев Б. А. Расчеты паоаметров радиационного повреждения

 

 

материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / АNL USA с подкритической

 

 

сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н.

 

 

— X.: ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч.

 

 

центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

 

2.

Панасюк М. I. Про точність визначення активності твердих радіоактивних

 

 

відходів гамма-методами / Панасюк М. I., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. —

 

 

Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. —

 

 

(Препринт / НАН України, ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані

1.

Социологическое исследование малых групп населення / В. И. Иванов [и

наукові праці

 

др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М.,

 

 

2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 

2.

Разумовский В. А. Управление маркетинговими исследованиями в регионе

 

 

/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН

 

 

Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1.

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Хапімон,

 

 

2006. — 175, [1] с.

 

2.

Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і

 

 

понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко,

 

 

O. I. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 

3.

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. :

 

 

Карпенко, 2007. — 219 с.

 

4.

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге

 

 

вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1.

Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та

 

 

розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.:

 

 

С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та

 

 

ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 

2.

Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур

 

 

нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та

 

 

лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге

 

 

вид., розшир. та доловн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 

3.

Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X. :

 

 

Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та

1.

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. /

нормативні

 

Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.

документи

 

— (Бібліотека офіційних видань).

 

2.

Медична статистика статистика , зб. нормат. док, / упоряд. та голов. ред.

 

 

В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459

 

 

с. — (Нормативні директивні правові документи).

 

3.

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин,

 

 

апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007.

 

 

— Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. —

 

 

VI, 74 с.— (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

  

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури

Стандарти

1.

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та

 

 

огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000.2004. — [Чинний від 2006-01-

 

 

01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. —

 

 

(Національний стандарт України).

 

2.

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-

 

 

9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України,

 

 

2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 

3.

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного

 

 

електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до

 

 

лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ ЕN 61010-2-

 

 

020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України,

 

 

2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1.

Межгосударственные стандарти: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В.,

 

 

Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт",

 

 

2006 — . — (Серия "Нормативная база предприятия").

 

 

Т. 5. — 2007. — 264 с.

 

 

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 

2.

Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-

 

 

упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

 

3.

Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003] —

 

 

11 с.

 

4.

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П.,

 

 

Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні

1.

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій,

покажчики

 

захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного

 

 

університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів :

 

 

Укр. технології, 2007. — 74 с.

 

2.

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих

 

 

у Віснику Конституційного Суду України за 1997 — 2005 роки / [уклад.

 

 

Кирись Б. О., Потлань О. С]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006.

 

 

— 11с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1.

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-

 

 

мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

Автореферати

1.

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих

дисертацій

 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук.

 

 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" /

 

 

І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 

2.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників

 

 

в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами :

 

 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06

 

 

„Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. —

 

 

К., 2007. — 20 с.

Авторські

1.

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата

свідоцтва

 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин

 

 

(СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1.

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.

 

 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и

 

 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — №2000131736/09;

 

 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.).

  

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури 

Частина книги,

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування

періодичного,

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /

продовжуваного

Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. —

видання

С. 15 — 18, 35 — 38.

 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах

 

демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий //

 

Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14 — 17.

 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации

 

компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский //

 

Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. —

 

С. 39—61.

 

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти

 

/ Ма Шуiн // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. —

 

С. 12 — 14.

 

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська,

 

Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та

 

організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25 — 29.

 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи

 

// Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13 — 20.

 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від

 

Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті /

 

Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245 — 291.

 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования

 

технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калай-

 

тан // Современное состояние использования импульсных источников

 

энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. :

 

тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації /

 

Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України :

 

(кінець ХІХ — початок XX ст.) / Д. М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. —

 

С. 137— 202.

Електронні

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний

ресурси

Ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації /

 

Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. —

 

Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон.

 

опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ;

 

Windows 95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та

 

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти

 

[Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. /

 

Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во

 

"Iнфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. —

 

(Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb

 

RАМ ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в

 

науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003")

 

[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,

 

І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С 43. — Режим

 

доступу до журн. :

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 

  

Новi вимоги щодо оформлення списку лiтератури 

Примітки: 

 1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

 2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

   

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації. 

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 

1. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

2. Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти : праці традиційної Міжнародної наук.-практ. конференції. , 16 лютого 2007 р., Київ. Ч. 1 / від. ред.. О. Й. Гринкевич. – К. : Європейський університет, Інститут права та безпеки підприємництва, 2007. – 422 с.

3. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.

 

 

 

Тези докладів на конференції

1. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

2. Гринкевич, О. О. Важливість врахування завдань забезпечення безпеки банківських Web-порталів в процесі їх проектування і запуску / О. О. Гринкевич // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти : праці традиційної Міжнародної наук.-практ. конференції. , 16 лютого 2007 р. : тези докл. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – Ч. 1. – С. 320-323.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Депоновані наукові праці

1. Разумовский, В. А. управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.03, № 139876.

Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – ( Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

Картографічні видання

 

1. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – ISBN –.

2. Львів [Карти] : панорама історичного центру : довідник-путівник / [Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1 : 80. – Львів : [Укрпол / М. Чумак], 2008. – 1 к. : кольор. мальов. ; 48×69/12 см. – Тексти : Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок

Опис з помилкою

1. Ценгелевич [має бути Ценглевич], Каспер // Довідник з історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; вид-во “Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 1033. – ISBN 966-504-179-7.

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

3. Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : [навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв . — Електрон. дані. — Одеса : Одес. медуніверситет, 2001. — 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. — (Бібліотека студента-медика = Medical student’slibrary : започатк. 1999 p.). — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з екрану. — На контейнері назва сер. парал. укр., англ. — ISBN 966-573-216-1.

4. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — Електрон. дані. — К. : Інфодиск, 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукраїнський перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

5. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. — Назва з екрану.

6. Протасова, О. Л. Современные международные отношения [Текст ] : учеб. пособ. / О. Л. Протасова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0640-0. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://window.edu.ru/window_catalog/files/r56842/protasova-r.pdf.

7. Мунтян, М. А. Основы теории международных отношений [Текст ] : учебн. пособ. – М., 2007. – 270 с. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/90415/.

8. Організація аналітичної роботи в банках / Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності [Електронний ресурс]. . – Режим доступу : http://studentbooks.com.ua/content/view/116/54/1/0/

Всі інші випадки дивись:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. (ГОСТ 7.1-2003, IDT) – запровадженого в дію в Україні 01.07.2007.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!