Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1882 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Туристичне країнознавство, Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Туристичне країнознавство, Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

 

М Е Т О Д И Ч Н І    В К А З І В К И 

ДО  ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ           

«Туристичне країнознавство» 

(для студентів 3 курсу денної форми навчання  напряму підготовки 6.140103 "Туризм"

спеціальності 5.14010301  "Туристичне обслуговування")

 

ТЕРНОПІЛЬ 2014

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Туристичне країнознавство» (для студентів 3 курсу денної форми навчання  напряму підготовки 6.140103  "Туризм", спеціальності 5.14010301  " Туристичне обслуговування",  галузі знань 0201 «Культура») /  укладачі Мацикур Г.В., Лясота М.В. Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя; Тернопіль: ТК ТНТУ, 2013. – 30 с. 

Рецензент: проф., д.г.н. Заставецька О.В. 

Розглянуто і схвалено цикловою комісією

туризму і туристичного обслуговування

Протокол № 6 від 05.02.2014 р. 

Затверджено методичною радою коледжу

Протокол № 3 від ______ 2014 р.

Зміст

№п/п

Назва тем і розділів

Стор.

1

Загальні положення

 

2

Структура курсової роботи

 

3

Вимоги до оформлення курсової роботи

 

4

Вимоги до написання змісту курсової роботи

 

5

Рекомендації по написанні висновків до курсової роботи

 

6

Рекомендації до оформлення списку використаних джерел

 

7

Оформлення додатків у курсовій роботі

 

8

Організація виконання і захисту курсової роботи

 

9

Додатки

 

10

Список використаних джерел

 

 

1. Загальні положення

Теоретичні основи туристичного вивчення країн світу висвітлюється крізь призму взаємовпливів держави і туризму , що розглядається на тлі глобальних проблем людства. Це дозволяє сформувати уявлення про сутність тих викликів, що переживає нині  національна держава, та про можливу роль нового, постіндустріального туризму, завдяки якому туристична привабливість тієї чи іншої країни постає як її важливий ресурс і чинник конкурентоспроможності у всіх вимірах буття.

Туристично-країнознавче знання розглядається як основа для створення туристичного іміджу країни, що актуалізує не тільки дидактичну, а й методологічну функцію туристичного країнознавства.

Туристичне країнознавство є практичною потребою підготовки фахівця з туризму. У процесі підготовки курсової роботи студенти мають можливість ознайомитись із туристичними ресурсами світу, усвідомити гуманістичну роль туризму у світі та використати знання про найбільш відвідуваних країн світу при розробці туристичного маршруту.

Запропонована робота спрямована на отримання елементарних навичок з розробки нового турмаршруту, складання пакету обслуговування та розрахунку його вартості, що, по суті, є роботою туроператора.

У той же час на сучасному туристичному ринку спостерігається ще одна тенденція,  що обумовлює актуальність роботи –  це підвищення попиту на індивідуальні тури ще нікому не віданими куточками світу,  причому потенційні туристи звичайно звертаються безпосередньо в турагентства,  число яких набагато більше,  ніж туроператорів,  і розташовані вони значно зручніше.  В такому випадку менеджер турагентства чітко повинен розуміти потреби та побажання туристів, вміти на їх основі сформувати попереднє замовлення туроператора та надати туристові максимально можливу повну інформацію про основні туристичні об’єкти, а також візові, медичні та інші формальності. 

Також виконання роботи дає можливість студентам ознайомитись з загальними принципами роботи систем бронювання готелів,  авіаквитків та розрахунку і оформлення страхових полісів.  Останні два напрями на сьогоднішній день є актуальними напрямками диверсифікації роботи турагентства. Особливо це стосується бронювання авіаквитків. При виконанні курсової роботи студент матиме можливість ознайомитися з системами бронювання авіаквитків Amadeus  і Galileo  та отримати навички з підбору авіаквитків згідно з запитом туристів. 

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна містити такі структурні частини:

 1. титульний лист (ст. 1);

 2. реєстраційний номер, затвердження, зауваження (ст.2);

 3. завдання наукового керівника (ст. 3);

 4. календарний план виконання (ст.4 – друкується на зворотньому боці ст.3);

 5. зміст курсової роботи (обсяг - 1 сторінка);

 6. вступ (обсяг - 2 сторінки);

 7. основна частина (розділ 1 – 12-13 сторінок тексту; розділ 2 – 11-12 сторінок тексту);

 8. висновки (1-2 сторінки);

 9. список використаних джерел;

 10. додатки.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Текст курсової роботи повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників «я», «ми» - наприклад «встановлено, що…», «розраховано такі показники…». Не допускається використання в роботі матеріалів рекламного характеру (наприклад, «в нашому готелі», «ми завжди раді допомогти» тощо, а також фраз на кшталт «подивіться», «дізнайтесь»  тощо. 

Якщо в курсовій роботі наводяться певні показники, то вони мають бути не більше, ніж 3-річної давності.

Мова –  державна,  стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність –  логічна.

Не допускається скорочення слів і назв. Не допускається підкреслювання в тексті.

Текст курсової роботи розміщують на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – 20, з правого – 10, зверху – 15, знизу – 15 мм.

Комп’ютерний набір – 14-й кегль; 1,5  інтервалу;  шрифт – Times New Roman;  текст,  окрім назв розділів,  вирівнюється за шириною.  Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту роботи й дорівнювати 0,5 см.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210  х 297  мм). Допускається використання аркушів формату А3 (297  х 420 мм),  якщо на них потрібно розмістити картографічний матеріал.

Заголовки структурних частин курсової роботи друкують великими літерами жирним шрифтом (ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) і розташовують посередині сторінки в верхньому рядку. Номер розділу проставляють після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Заголовки підрозділів,  пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати жирним шрифтом маленькими літерами,  крім першої великої,  не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Не допускається розміщувати назву розділу або підрозділу в нижній частині сторінки,  якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Остання сторінка розділу має бути заповнена текстом не менш ніж наполовину.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту без крапки в кінці речення.

Номери сторінок  ставлять у правому верхньому кутку аркуша арабськими цифрами без крапки в кінці. Свій порядковий номер мають всі  сторінки, починаючи від титульної, але номери сторінок від 1 до 5 не позначають. Номери сторінок починають позначати від ст.6.

Ілюстрації  (рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту,  де вони згадуються вперше,  або на наступній сторінці, або в додатках.

Підпис ілюстрації розміщують під ілюстрацією з абзацу. В підписі міститься слово "Рис."  і номер ілюстрації, який присвоюється для кожної ілюстрації послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації,  між якими ставиться крапка, після номера ставиться крапка і далі з великої букви пишеться назва ілюстрації.

У тому місці, де викладається тема, пов'язана із ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках "(рис. 1.2)" або зворот типу: "...як це видно з рис. 1.2" або "... як це показано на рис. 1.2".

Окрему нумерацію мають ілюстрації в додатках, вони нумеруються послідовно наскрізно, починаючи від Рис.1. При посиланні на рисунки у додатках зазначають – (див.дод.А, рис.3).

Таблицю в тексті розміщують після першого згадування про неї в тексті. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. При першому посиланні на таблицю, в тексті розміщують  зворот типу: «...як це видно з табл. 1.2» або «...що містяться в табл.1.2». При повторному згадуванні про дану таблицю, в дужках пишуть «(див.табл.1.3)».

Таблиці треба нумерувати в межах розділу послідовно. В наступному розділі нумерацію починають спочатку. Номер таблиці складається з  номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Надпис «Таблиця 1.2» розміщують в правому верхньому куті. У наступному рядку посередині сторінки жирним шрифтом малими буквами з першої великої пишеться назва таблиці. Назва таблиці не береться в лапки, в кінці назви не ставлять крапку.

Таблиця 1.2

Програма туру

День

Час

Заходи

1

2

3

1-й день

 

9.00

Зустріч групи у Парижі в аеропорту

9.00 - 11.00

Оглядова пішохідна екскурсія  по  Парижу.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, на наступних сторінках в правому верхньому куті пишуть "Продовження табл.1.2", а назву таблиці не вказують. Відповідно у заголовку таблиці ставиться відповідна нумерація стовпчиків, а не їхні назви, наприклад:

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

1-й день

 

11.00 -14.00

Переїзд автобусом до  "Ейфелевої вежі"

14.00 -15.00

Обід в кафе "На вежі" (за власний рахунок)

15.00 -16.00

Пішохідна екскурсія Латинським кварталом

16.00 - 18.55

Переїзд автобусом  до Версалю

18.55 - 19.00

Поселення в готелі « Adagio Paris»

19.00 - 19.45

Вечеря в готелі « Adagio Paris»

19.45 - 23.00

Вільний час

Таблиці у додатках нумеруються послідовно в межах кожного додатку. Наприклад, "Таблиця Б1" – перша таблиця в додатку Б. При посиланні у тексті розділу на таблицю, що розташована у додатку, пишуть «… як це видно з таблиці Ж3, поданої в додатку Ж», або «( див. дод.Б, табл. Б4)».

Вимоги до текстів таблиць: комп’ютерний набір – 11-й кегль; 1 інтервал;  абзац 0,5 см; рівняння по лівому краю; розміщення по центру ячейки.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Якщо дані в будь-якій ячейці таблиці не наводяться, то в ній ставиться риска (–).

Посилання на джерела використовуються в тексті, щоб дозволити встановити авторство певних тез, запозичених у інших джерелах. В тексті у квадратних дужках наводиться номер документа за списком та номер сторінки: наприклад, [25, с. 51]. Відповідно у списку джерел – «25. Любіцева О.О.Методика розробки турів. Навчальний посібник. – К.: Альтпрес, 2003. – 104 с.».

Список використаних джерел слід розміщувати за порядком появи посилань в тексті.

У разі посилання у тексті на додатки, вказується їх номер, наприклад: (див. дод. А).

Посилання на формули вказують порядковим номером формули, наприклад:  “у формулі (3.2)”.

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліками ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

4. ВИМОГИ ДО  НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. Титульний лист, завдання на курсову роботу та зміст

Курсова робота починається з титульного листа. На лицевій стороні титульного листа (див.дод.А)  міститься назва відомчого органу, вузу, факультету, циклової комісії, характер роботи (курсова), назва її теми. Нижче вказується група, курс, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, керівник теми (категорія, звання, прізвище, ім’я, по батькові), місто і рік виконання роботи. На зворотній стороні титульного листа вказується реєстраційний номер роботи, результати перевірки та результати захисту (див.дод.Б).

Обрані студентами теми курсових робіт мають бути узгоджені з керівником, розглянуті й затверджені рішенням циклової комісії. Науковий керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи (див.дод.В) і погоджує календарний графік його виконання (див.дод.Г).

Далі вказується зміст роботи (див. дод. Д).

Номери сторінок у цих розділах не проставляються.

4.2. Рекомендації по написанню вступу до курсової роботи

У вступі до курсової роботи стисло характеризується сучасний стан розроблення проблеми та питань, що вимагають вирішення, обґрунтовується актуальність теми, чітко визначаються мета та завдання, об’єкт і предмет, методи та інформаційна база дослідження, вказується рівень опрацювання проблеми у вітчизняній і зарубіжній науці та практиці.

Обсяг вступу  - 2 сторінки.

4.3 Рекомендації по написанню основної частини курсової роботи

У основній частині глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми.

Основна частина складається із окремих розділів, параграфів і питань.

На початку кожного розділу основної частини необхідно вказати, які питання у ньому будуть  розглянуті, а в кінці розділу – зробити висновок по даному розділу.

Рекомендований зміст основної частини: (Перелік варіантів для виконання основної частини роботи наведений в табл.)

Номер варіанта призначає студенту особисто викладач згідно з порядковим номером студента в журналі групи.   

Розділ 1 – теоретичний. Туристична привабливість країни

У цьому розділі , параграфі 1.1 необхідно стисло  надати загальну характеристику країни відвідування, вказавши наступні дані: ( країни відвідування вказані у додатку)

- географічне положення, площу її території, столицю, валюту;

- кількість населення; національний склад та розподіл за релігійними поглядами;  державна мова та інші мови,  що мають розповсюдження на території країни;

- туристичні формальності (у тому числі паспорті, візові, прикордонні, митні та інші формальності).  При цьому значну увагу слід приділити характеристиці документів,  що подаються в посольство  (консульство)  для отримання візи громадянами України. Зразки візових анкет та інших затверджених посольствами форм слід навести у Додатках;

- клімат та рельєф країни.

У параграфі 1.2   треба навести характеристику розвитку туризму конкретної країни.  Для цього потрібно використовувати офіційну статистичну інформацію Всесвітньої туристичної організації (UNWTO),  яку можна знайти на сайті організації  в розділі Facts and Figures http://www.unwto.org/facts/menu.html,  а також на сайті tourlib.net  в розділі «Книги» (підрозділ «Международный туризм») http://tourlib.net/mt.htm.

Офіційний статистичний щорічник UNWTO має назву Tourism Highlights.  Для визначення основних тенденцій розвитку туризму статистичну інформацію потрібно надати за останні 5  років. Цю інформацію бажано наводити не лише в абсолютних одиницях,  але за допомогою порівняльної характеристики. Наприклад,  країна N  вдвічі менше ніж Україна,  або її площа дорівнює площі Харківської області, зробивши акцент на двох основних показниках Arrivals (прибуття або кількість іноземних туристів) та Receipts (доходи від туризму). 

Крім того,  студентам,  спираючись на наведену вище інформацію,  а також на наявність в країні визначних пам’яток,  потрібно визначити перспективи розвитку окремих видів туризму. Пропонується систематизувати туристичні ресурси за наступними видами: культурно-пізнавальний; релігійний; пляжно-кліматичний; екологічний (зелений, сільський); лікувально-оздоровчий; активний (в т.ч. гірськолижний); діловий туризм.

Студенти повинні не тільки вказати перспективні напрями туризму для країни,  а і обґрунтувати свою думку,  для цього потрібно навести приклади найбільш цікавих туристичних об’єктів (природних або кліматичних ресурсів, об’єктів інфраструктури).  Для цього пропонується використовувати дані ЮНЕСКО щодо об’єктів Всесвітньої спадщини http://uk.wikipedia.org/wiki/ Світова_спадщина_ЮНЕСКО.

До 1 теоретичного розділу, пункту 1.3 варто також віднести характеристику основних об’єктів туристичного інтересу відповідно до тематики роботи.

У цьому пункті необхідно дати чітке,  розгорнуте визначення виду туризму згідно з отриманим завданням.  Обов’язковим є визначення туристичних об’єктів, що відносяться до цього напряму  (мається на увазі їх загальні назви,  наприклад,  для релігійного туризму -  це церкви, каплички, монастирі тощо).

Після цього потрібно вказати основні туристичні об’єкти,  що відносяться до конкретного виду туризму і знаходяться на території країни,  згідно з отриманим завданням. При цьому необхідно:

- вказати розташування об’єкта;

- надати історичну характеристику;

- навести його стислий опис (3-4 речення).

Для варіантів,  де передбачено поєднання двох видів туризму, характеристику основних об’єктів туристичного інтересу потрібно надати по кожному виду туризму окремо.

Розділ 2 – практичний. В ньому, спираючись на розміщені в розділі 1 теоретичні дані, розглядається послідовність процесу розробки даного туру.

В параграфі 2.1. Загальна характеристика туру подаються: назва туру, його класифікація із обґрунтуванням обраного виду.

Параграф 2.2 повинен містити пункт «Вибір підприємств –  закладіврозміщення».

У параграфі необхідно за допомогою системи он-лайн бронювання готелів визначити готелі, де будуть розміщені туристи.  На сьогоднішній день існує багато систем підбору та бронювання готелів, які орієнтовані на роботу туроператорів. У той же час звичайно для входу в такі системи турфірмам потрібно мати діючий договір із комп’ютерною системою бронювання та отримати логін і пароль,  без яких користування системами неможливе.

Оскільки під час написання роботи студентам не надається можливість користуватися саме такими системами, для визначення готелю та вартості проживання в ньому можна запропонувати використання комп’ютерних систем бронювання,  орієнтованих на туристів.

По суті,  це такі ж саме системи, з точки зору пошуку готелів,  визначення вартості проживання тощо,  але вони суттєво відрізняються принципами оплати.  Тим не менш,  використовуючи такі системи,  студенти можуть отримати навички пошуку та підбору готелів та визначення вартості проживання згідно з умовами завдання  (країна, термін проживання, сезон та кількість осіб). Пропонується для використання при написанні цієї курсової роботи система бронювання готелів: www.booking.com., http://www.hrs.com, http://www.agoda.com

При пошуку готелів необхідно чітко розуміти який саме засіб розміщення буде задовольняти вимогам класу обслуговування, що вказаний у варіанті завдання.

Туроператори і турагенти при просуванні і продажі туристичного продукту рівень обслуговування по туру умовно позначають наступними категоріями: «люкс», перший клас, туристичний клас, економічний клас. Проте слід мати на увазі, що всі ці градації є дуже умовними і часто мають національні варіанти і відмінності.  Так,  наприклад,  при організації пляжно-купальних турів на масових напрямках зазвичай пропонується система «all inclusive», яка передбачається у готелях, як 3, так і 4 або 5 зірки.

У будь-якому випадку при купівлі туру слід уточнювати рівень кожної послуги та її конкретний зміст. Таким чином, визначивши потрібні параметри пошуку закладів розміщення, студенти повинні:

- визначити 3-4 готелі, що відповідають умовам завдання;

- обрати один із них для організації розміщення туристів;

- визначити вартість проживання в обраному готелі.

На першому етапі потрібно ввести наступні дані:  місто  (країна),  де розташовується готель та строки відпочинку. Натиснувши кнопку  «Искать»  можна отримати результати пошуку.

Також система може запросити уточнення даних.

Отримані дані  також можна систематизувати за окремими критеріями: кількість зірок, розташування, наявність додаткових послуг.

Робота з цією системою бронювання дозволяє не тільки визначити готель,  що відповідає обраному класу обслуговування,  але і визначити фактичну вартість проживання. 

Крім того,  студенти,  як майбутні фахівці галузі туризму повинні вміти надавати як загальну  (офіційну) інформацію про готель, так і об’єктивну інформацію,  де визначити фактичний рівень обслуговування в готелі, якість номерів та обладнання, особливості харчування тощо. Отримати таку інформацію можливо за умови детального аналізу відгуків туристів, що проживали в цьому готелі та залишили свої враження про це на відповідних сайтах. Одним із таких сайтів є www.tophotels.ru. Студенти, проаналізувавши відгуки туристів з цього сайту повинні скласти власну об’єктивну характеристику готелю.

Дані занести в таблицю (табл. 4.2)

Таблиця 4.2

Характеристика засобу розміщення

Показники

 

Офіційна

інформація

Кількість

проаналізованих

відгуків, у тому

числі

Характеристика

за відгуками

позитивні

негативні

Розташування  

 

 

 

 

Територія,

інфраструктура

 

 

 

 

Номери

 

 

 

 

Харчування

 

 

 

 

Сервіс (додаткові

послуги, анімація)

 

 

 

 

Пляж  

 

 

 

 

Розташування готелю визначається залежно від виду туризму стосовно основних визначних пам’яток,  пляжів,  крупних центрів тощо.  Важливо вказати також рівень транспортної доступності цих об’єктів.

Територія готелю характеризується розміром, рівнем інфраструктури тощо.

При аналізі номерного фонду основний акцент потрібно зробити на характеристику стандартних номерів.  При цьому важливо зазначити розмір номерів,  можливість розміщення в номерах дітей на додаткових ліжках, стиль, стан меблів та санітарного обладнання.

Аналіз харчування передбачає визначення кількості харчування,  що включено у вартість номера,  а також типу обслуговування в закладі харчування. При аналізі готелів, що надають послуги харчування за системою «all inclusive» потрібно надати її розгорнуту характеристику.

При аналізі готельного сервісу,  тобто якості обслуговування, потрібно дати характеристику спектру додаткових послуг  (як платних,  так і безоплатних).  Для готелів,  що розташовані на узбережжі,  необхідно також проаналізувати якість і різноманітність розваг (тобто анімаційних послуг).

Характеристику пляжу,  а також перелік додаткових послуг,  що пропонуються на пляжі,  необхідно здійснювати при розробці турів,  де основним видом відпочинку,  згідно з завданням,  є пляжно-купальний туризм.

*Примітка: Для ілюстрації процесу бронювання в процесі заповнення діалогових вікон робити скріншот з ними для подальшого розміщення його в тексті курсової роботи із відповідними коментарями про пророблену роботу. 

У параграфі 2.3  студенти переходять до підбору транспортного забезпечення маршруту

При формуванні маршрутів та програм обслуговування необхідно також передбачити надання транспортних послуг туристам. На сьогоднішній день системи пошуку та бронювання авіаквитків доступні в он-лайн режимі.

Однак слід зауважити, що такі системи орієнтовані перш за все на роботу з туристичними фірмами, але деякі авіакомпанії, в першу чергу бюджетні  (lowcost перевізники)  також надають можливість бронювання авіаквитків безпосередньо туристам.

Сотні тисяч туристичних агентств, підключених до терміналів глобальних дистриб'юторських систем,  мають можливість надавати своїм клієнтам повний спектр послуг з бронювання в режимі реального часу.

З найбільших глобальних дистриб’юторських систем в Укараїні представлені лише: Amadeus (http://www.amadeus.net/);  Galileo (http://www.galileo-cis.com/). Підключення для повноцінної роботи можливе лише для турфірм за умови укладання договору на використання системи і відповідної оплати.  В основному, таку співпрацю мають туроператори, але дрібні фірми можуть також використати можливість бронювання. Туроператори розміщують на своїх сайтах модуль для бронювання авіаквитків і за певних умов надають повноцінну можливість своїм партнерам користуватися цими системами.

В якості прикладів можна навести туроператорів Ідріска-тур (http:// http://idriska.aero),  Феєєрія (http://feerie.gol.idc.cz/  або http://feerie.com.ua/airtickets.html),

Анекс-тур http://anex.symphony.cz/ru_UA/index.php, www.momondo.com.ua  Студентам пропонується здійснити пошук можливих авіаперельотів саме за допомогою таких систем, у тому числі:

- визначити точний час вильоту та прильоту;

- вартість авіаквитків;

- надати характеристику авіакомпанії-перевізнику та моделі літака. 

При розробці турів,  що передбачають економ-клас обслуговування, туристам можна запропонувати переліт бюджетною авіакомпанією. В Україні наразі працює дві бюджетних авіакомпанії: «Віззейр» (http://wizzair.com/uk-UA/Search)  та «Ейр Арабіа» (http://www.airarabia.com/home).  Принципи пошуку авіаквитків практично не відрізняються від розглянутих вище і передбачають наступні етапи:

- визначення дати вильоту та повернення;

- визначення пунктів вильоту;

- обробка отриманих результатів,  визначення остаточної вартості авіаквитків.

Якщо студентом буде обрано в якості авіаперевізника бюджетну авіакомпанію,  так само потрібно надати її характеристику,  а також характеристику літаків, що будуть здійснювати перевезення туристів.

*Примітка: Для ілюстрації процесу бронювання в процесі заповнення діалогових вікон робити скріншот з ними для подальшого розміщення його в тексті курсової роботи із відповідними коментарями про пророблену роботу. 

У параграфі 2.4 « Розробка маршруту туру», після того як студенти вибрали за допомогою систем бронювання заклади розміщення та  забронювали авіаквитки необхідно розробити маршрут туру,  позначивши по днях програму подорожі згідно з видом туризму.  (Приклад  програми туру представлено у додатку Ж). Складену програму туру студенти зносять у додатки, а у самому параграфі проводять повний опис маршруту відповідно до розробленої програми туру.

Слід особливу увагу приділити наступним складовим:                           

- чітко вказати час вильоту літаку,  рейс,  маршрут,  а також час прильоту (час обов’язково вказується місцевий);

- визначити місця ночівлі з указанням назви готелю  (у випадку якщо туристи зупинилися);

- надати коротку інформацію щодо запропонованої екскурсійної програми (при визначенні екскурсій слід враховувати часові обмеження). 

Варто зазначити,  що в «чистому вигляді»  жоден із видів туризму не існує.  Звичайно під час подорожі туристи поєднують декілька напрямів відпочинку. 

Зважаючи на вищесказане, у запропонованих варіантах завдань як вид туризму було використано поєднання двох напрямків, наприклад, «пляжно-купальний туризм з елементами культурно-пізнавального». Це передбачає розміщення туристів на узбережжі,  обов’язковий відпочинок на морі  (тобто вільні дні)  і додаткову екскурсійну програму культурно-пізнавальної спрямованості. 

Слід також зауважити, що вільні дні треба передбачати і при розробці тематичних турів  (екологічних,  культурно-пізнавальних тощо).  Іншими словами тури не повинні бути перевантаженими кількістю і тривалістю переїздів.

Якщо в завданні передбачений радіальний маршрут, то при організації екскурсій слід враховувати, що час на дорогу не повинен перевищувати 4-5 годин.  Тобто з урахуванням якості доріг і можливої швидкості руху ними екскурсійного транспорту,  віддаленість туристичних об’єктів від місця розміщення туристів не повинна перевищувати 250-300 км.

У цьому розділі,  після складання  програми туру,  треба визначити:

- перелік об'єктів, що відвідуються туристами під час поїздки;

- кількість об'єктів, що відвідуються в середньому щодня;

- основні населені пункти,  в яких слід зупинятися туристам при відвідуванні даних об'єктів (стисло описати їх, обґрунтувати їх вибір). Розроблений маршрут треба нанести на карту,  позначивши місця ночівель і знести у додатки. ( Картографічне зображення маршруту).

Параграф 2.5 передбачає  складання пакетупослуг, формування програми перебування та розрахунок вартостіпослуг.

Після того, як студенти розробили маршрут, обґрунтували пізнавальну програму  (відповідно до варіанта),  визначили засоби розміщення та транспортне забезпечення маршруту, необхідно всю зазначену вище інформацію згрупувати і розрахувати вартість путівки. 

Розрахунок вартості туру полягає в  сумуванні всіх витрат, визначених раніше, в тій їх частині, які будуть віднесені до ціни туру. Перед тим як здійснити  розрахунок вартості необхідно визначити матеріальне та кадрове забезпечення туру (включає перелік необхідного спорядження, засобів транспортування (якщо організатор туру самостійно забезпечує перевезення), перелік кадрів, необхідних для забезпечення туру (керівник групи, інструктор, екскурсовод, водій, вихователь і т.д.) – їхня вартість також має бути внесена до розрахунків. Розрахунок вартості туру необхідно зробити у вигляді таблиць (див. Додаток Є ). В пункті параграфу необхідно описати послідовність заповнення таблиць, пояснити свої дії щодо формування вартості окремих складових туру і всього туру в цілому.

Зважаючи на те, що розрахована ціна є ціною-нетто, потрібно додати до неї 10% комісійних турагентства, що мають виплачуватись за продаж розробленого туру.

Калькуляцію потрібно проводити безпосередньо у параграфі, використовуючи відповідні таблиці, що подані у додатку, та до калькуляції кожної послуги робити пояснення.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЮ ВИСНОВКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У висновках викладають основні підсумки курсової роботи. Вони  є коротким описом результатів виконаної студентом дослідницької роботи. Висновки повинні дати можливість читачу швидко зрозуміти базові ідеї і перспективи розробленого туристичного продукту, послідовність його розробки і оцінити отриманий результат з точки зору конкурентоспроможності нового продукту на туристичному ринку.

Обсяг висновків –2-3 сторінки.

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

У переліку посилань мають бути вказані лише ті, які дійсно використовувалися.

Перелік посилань розміщують в порядку їх використання у тексті роботи. Вихідні дані джерел подаються на мові оригіналу.

Перелік посилань обов’язково повинен містити прізвище та ініціали автора, повну назву джерела (при необхідності - номер тому та зібрання творів), місто видавництва, видавництво та рік видання, кількість сторінок чи посилання на сторінки.

Хар-ка джерела

Приклад оформлення джерел

Навчальні посібники, підручники, монографії:
один, два або три автори

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 436 с.: іл., картосхеми.

Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

чотири автори

Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник/ Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

Перекладні видання

Холловей Дж.К., Тейлор Н. Туристический бізнес: Пер.с 7-го англ.изд. – К.: Знання, 2007. – 798 с.

Складові частини журналу

Самарцев Е. Гостиницы Украины: каким будет завтрашний день? // Гостинничный и ресторанный бизнес. – 2002. - № 6 (10). – С.14-19.

Тези доповідей

Руденко В.П., Хохмутх З., Паламарюк М.Ю., Ячнюк М.О. Картографічне моделювання типів природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України / Природне середовище України і духовність: Матеріали Міжнародної наук.-практ. кон-ференції 6-10 жовтня 2008р. – Ужгород: Говерла, 2008. – С. 36-46.

Закони

Про туризм  від 05.09.1995 р. № 324/95-ВР // Бухгалтерія. - 2001. - №52/2. - С.6-12.

Інструкції

Інструкція по інвентаризації основних засобів: Затв. наказом Мінфіну України № 9 від 11.08. 1994 р.

Методичні рекомендації

 

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: Затв. наказом Мінфіну України від 25.06.03 р. №422 // Баланс. – 2003. - № 33. – С.4-22.

Положення

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “ “Баланс”: Затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21.06.99 р. за №396/3689 // Все про бухгалтерський облік. – 2002.- №22. – С.12-15.

Електронні джерела

Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941-1945 років [Електронний ресурс]. URL: http://www.warmuseum.kiev.ua

7. ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ У КУРСОВІЙ РОБОТІ

Додатки наводяться в кінці курсової роботи у вигляді рисунків, таблиць, документів і т.д. У додатки слід також виносити допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину захаращує текст. Документи, що додаються та використовуються у курсовій роботі повинні бути правильно оформлені (усі реквізити заповнені). Замість підпису на документах вказуються прізвища посадових осіб.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Перед першим додатком великими буквами, жирним шрифтом пишеться посередині рядка «ДОДАТКИ». Після цього надпису через два інтервали розміщують перший додаток. Всі наступні додатки розміщують кожен з нової сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

В правому верхньому куті малими літерами (з першої великої) друкується слово «Додаток А». Ставиться крапка. У наступному рядку, посередині, – заголовок додатку жирним шрифтом малими буквами, перша – велика. Крапка в кінці заголовку не ставиться.

Якщо додаток має продовження на наступній сторінці, то на ній пишуть в правому куті «Продовження додатку А», але назва додатку вже не вказується.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підготовка до виконання курсової роботи починається з попереднього вивчення літератури. Після цього складається план майбутньої роботи, який узгоджується з науковим керівником.

Підбір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен проявити ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні довідники і тощо. При підборі літератури слід використовувати найпізніші видання й узгоджувати з керівником список підібраних джерел. Вивчення джерел слід починати з підручників та навчальних посібників, а потім необхідно переходити до робіт дослідницького характеру (монографій), наукових статей, інструктивних матеріалів тощо. У визначений цикловою комісією термін повністю закінчена робота студентом подається керівнику. Після перевірки керівник зазначає у відгуку позитивні сторони і недоліки (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення, підготовки та захисту роботи. При необхідності доопрацювання робота разом з відгуком повертається студенту для усунення недоліків.  Після допуску роботи до захисту курсова робота захищається студентом при комісії.

ДОДАТКИ 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки до курсової роботи

(наклеюється ззовні на папку) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

 

Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування

 

К У Р С О В А   Р О Б О Т А

з дисципліни

«Туристичне країнознавство»

на тему:

« Аналіз рекреаційно туристичних ресурсів Великобританії в процесі організації закордонного туру

«______________________________»»

(комерційна назва туру)

 

м.Тернопіль – 2014 рік

 

Додаток Б

Зразок зворотнього боку титульної сторінки

(наклеюється на папку зсередини)

 

Реєстраційний №_____     _________       __________________

(дата)          (П.І.П.)

 

Результати перевірки____________    ________     ___________

           (дата)                      (П.І.П.)

Зауваження: 

Результати захисту ______  _____________  ___________

(оцінка)        (підпис)          (П.І.П.)

 

Додаток В

Зразок оформлення завдання на курсову роботу

 

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування

Дисципліна «Туристичне країнознавство»

Спеціальність 5.14010301 «Організація туристичного обслуговування»

 

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

1. Тема роботи: «__________________________________»

2. Термін здачі закінченої роботи    ___________________

3. Перелік питань, які підлягають розробці:

1). Теоретична частина. Характеристика туристичної привабливості країни

2). Практична частина. Розробка нового туру за маршрутом:_____

4. Перелік обов‘язкових графічних схем і додатків.

- Схема «Маршрут туру»

- Додаток А. Пункти маршруту.

- Додаток Б. Картографічне зображення маршруту туру.

- Додаток В Програма туру

5. Дата видачі завдання  - ______________           


Додаток Г

Зразок календарного плану виконання роботи

(друкується на зворотньому боці попереднього аркуша)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№№ п/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів  роботи

Примітки

1. 

Вибір  теми, вив­чення літературних джерел та скла­дання плану роботи

 

 

2. 

Підготовка 30% курсової роботи та подання її керівнику

 

 

3. 

Підготовка 70% курсової роботи та подання керівнику

 

 

4. 

Підготовка 100 % курсової роботи та подання керівнику

 

 

5. 

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

 

 

6. 

Отримання відгуку керівника роботи

 

 

7. 

Захист курсової роботи

 

 

        

Додаток Д

Рекомендований зміст курсової роботи

 

ЗМІСТ

 

стор.

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1.

 

 

 

1.1.

 

1.2.

 

РОЗДІЛ 2.

 

 

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток Е

Розподіл завдань за варіантами

Таблиця 1

Варіант

 

Країна

 

Вид туризму

 

Кількість

туристів (вік

туристів,

років)

 

Тривалість подорожі, ночей

 

Період року

 

Клас

обслуговування

 

Тип маршруту

 

Додаткові параметри для визначення програми страхування

туристів

 

Німеччина

культурно-пізнавальний

2 дорослих (39, 34 р.), 1 дитина (9 р.)

12

серпень

 

економічний

кільцевий

мінімальний обсяг страхових послуг

 

 

Франція

культурно-пізнавальний

2 дорослих 

(27, 26 р.)

11 

 

серпень

туристичний

кільцевий

максимальне медичне страхування

 

3

Італія

 

культурно-пізнавальний

2 дорослих 

(67, 64 р.)

12 

 

травень

економічний

кільцевий

мінімальний обсяг страхових послуг

 

4

  Австрія

 

лікувально-оздоровчий з елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих, (43, 36

р.), 1 дитина (12 р.)

 

21

  березень

люкс

 

радіальний

максимальний обсяг страхових послуг

 

5

  Хорватія

 

пляжно-кліматичний з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих, (39,

42 р.), 2 дитини

(7, 14 р.)

10 

липень

 

туристичний

радіальний

максимальне медичне страхування

 

6

США

екологічний

4 дорослих 

(19, 22, 21, 23 р.)

15 

 

вересень

туристичний

лінійний

додаткова юридична підтримка

 

 

Австралія

екологічний

3 дорослих 

(29, 32, 33 р.)

15 

 

листопад

перший

лінійний

максимальний обсяг страхових послуг

 

 

Мексика

культурно-пізнавальний

4 дорослих 

(45, 42, 46, 44 р.)

14 

жовтень

туристичний

лінійний

додаткова юридична підтримка

 

9

Канада

екологічний

2 дорослих 

(46, 44 р.)

12 

 

червень

люкс

кільцевий

максимальний обсяг страхових послуг

 

10 

Бразилія

 

екологічний

2 дорослих 

(27, 33 р.)

18 

 

грудень

туристичний

лінійний

додаткова юридична підтримка

11

Перу

культурно-пізнавальний

2 дорослих 

(27, 22 р.)

18

січень

туристичний

 

лінійний

додаткова юридична підтримка

 

12

 

Нова

Зеландія

екологічний

2 дорослих 

(24, 22 р.)

15 

 

січень

перший

лінійний

максимальний обсяг страхових послуг

 

13 

ПАР

екологічний

 

2 дорослих 

(38, 35 р.)

15

листопад

перший

лінійний

додаткова юридична підтримка

 

14

  Кенія

 

екологічний

4 дорослих 

(29, 28, 27, 32 р.)

14 

 

квітень

туристичний

кільцевий

максимальний обсяг страхових послуг

 

15

 

Туніс

 

пляжно-купальний з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих, (59, 62

р.), 1 дитина (9 р.)

12 

 

червень

туристичний

лінійно-

радіальний

 

обов’язкове додаткове страхування багажу

 

16

Єгипет

 

пляжно-кліматичний з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих, (36, 35

р.), 1 дитина (8 р.)

10 

 

жовтень

перший

радіальний

обов’язкове додаткове страхування багажу

 

17

Туреччина

пляжно-кліматичний з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих (44, 42

р.), 2 дитини 

(7, 12 р.)

 

червень

люкс

радіальний

максимальний обсяг страхових послуг

 

18

  Індія

 

культурно-пізнавальний

2 дорослих 

(51, 48 р.)

13 

 

березень

економічний

лінійний

обов’язкове додаткове страхування багажу

 

19

Таїланд

 

пляжно-купальний з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих, (59, 57

р.), 1дитина (9 р.)

14 

 

грудень

туристичний

радіально-

кільцевий

 

 

обов’язкове додаткове страхування багажу

 

20

Ісландія

 екологічний

 

2 дорослих 

(61, 57 р.)

 

липень

люкс

кільцевий

максимальне медичне страхування

21

 

Велика

Британія

 

культурно-пізнавальний

 

2 дорослих (41, 36

р.), 1 дитина (11 р.)

12 

 

травень

економічний

кільцевий

мінімальний обсяг страхових послуг

 

22

 

Чеська

Республіка

 

лікувально-оздоровчий з елементами культурно-пізнавального

2 дорослих (44, 42 р.)

 

21 

 

вересень

перший

радіальний

максимальний обсяг страхових послуг

 

23 

Угорщина

 

лікувально-оздоровчий з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих, (37, 36

р.), 1 дитина (7 р.)

 

18 

 

травень

перший

радіальний

максимальний обсяг страхових послуг

 

24

Іспанія

культурно-пізнавальний

2 дорослих, (48, 44 р.), 1 дитина (15 р.)

 

11 

 

травень

туристичний

кільцевий

обов’язкове додаткове страхування багажу

 

25

Швейцарія

 

гірськолижний з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих (27,

23 років)

 

 

січень

люкс

 

лінійно-

радіальний

 

додаткове страхування прокатного інвентарю

 

26

Румунія

гірськолижний з

елементами культурно-

пізнавального

 

2 дорослих (41,

38 р.), 2 дитини

(7, 9 р.)

 

лютий

туристичний

лінійно-

радіальний

 

додаткове страхування прокатного інвентарю

 

27

Болгарія

 

пляжно-купальний з

елементами культурно-

пізнавального

2 дорослих, (36,

34 р.), 2 дитини

(5, 9 р.)

 

серпень

перший

 

лінійно-

радіальний

 

максимальний обсяг страхових послуг

28

Греція

культурно-пізнавальний

2 дорослих (37, 36

р.), 1 дитина (14 р.)

10

вересень

 

туристичний

кільцевий

додаткова юридична підтримка

29

Норвегія

 

гірськолижний з

елементами

екологічного

4 дорослих 

(22, 22, 21, 21 р.)

11 

 

лютий

економічний

 

радіально-

кільцевий

 

додаткове страхування прокатного інвентарю

 

30

Польща

культурно-пізнавальний

2 дорослих, (38, 37

р.), 1 дитина (10 р.)

 

травень

економічний

кільцевий

мінімальний обсяг страхових послуг

31

ОАЕ

Пляжний, з елементами відпочинкового з елементами пізнавального

2 дорослих, (26,29 р.)

8

жовтень

V.I.P

кільцевий

додаткова юридична підтримка

 

32

Китай

екскурсійно-пізнавальний з елементами розважального

2 дорослих, (35, 37 р. )

10

Січень-лютий

економічний

кільцевий

максимальний обсяг страхових послуг

33

Італія

Культурно-пізнавальний +шопінг тур

4 дорослих (27,26,29,24 р)

8

грудень

економічний

кільцевий

обов’язкове додаткове страхування багажу

 

34

Ізраїль

Лікувально-оздоровчий, паломницький

2 дорослих  (40,45р, 2 дітей 10, 12 р).

8

квітень

туристичний

Радіально-кільцевий

максимальний обсяг страхових послуг

 

 

Додаток Є

Зразок розрахунку вартості туру


Розрахунок вартості туру

Таблиця 2

Калькуляція вартості проживання

( в розрахунку на групу з… туристів + керівник групи)

Назва закладу розміщення

Що входить до ціни

Вартість на 1особу за 1 добу, грн.

Кількість діб, що оплачується

Кількість осіб, що проживають

 

Сума, включена у вартість подорожі

( за групу з керівником за всі дні), грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Калькуляція вартості харчування, включеного до турпакету

( в розрахунку на групу з … туристів + керівник групи)

Сніданок, обід чи вечеря

(тільки ті, що є в турпакеті, але ще  не включені в табл. Д 1)

Назва закладу харчування, місце розташування

Ціна за 1 особу, грн.

Кількість осіб, що будуть харчуватись (туристи+керівник)

Сума, включена у вартість подорожі

( за групу з керівником), грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Продовження додатку Є

Таблиця 4

Калькуляція вартості транспортного обслуговування

(в розрахунку на групу з … туристів + керівник групи)

Вид транспорту

 

Вид перевезення (переїзд між пунктами маршруту, переїзд на екскурсію, трансфер)

Вартість проїзду на 1 особу, грн.

Віддаль по маршруту, км

Ціна за 1 км, грн.

К-ть годин обслугову-вання, год.

Ціна за 1 год. обслуговування, грн.

Сума, включена у вартість подорожі

(за групу з кер-м), грн.

Потяг

 

 

 

 

-

-

 

Автобус

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт підвищеної прохідності

 

 

 

 

 

 

 

Водний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 Продовження додатку Є

 Таблиця 5

Калькуляція вартості екскурсійного обслуговування

( в розрахунку на групу з  … туристів + керівник групи)

Назва екскурсії

Ціна вхідного квитка на 1 особу, грн.

Кількість осіб, що оплачують вхід, чол.

Загальна вартість квитків на всіх, грн.

Вартість послуг екскурсовода для групи, грн.

Сума, включена у вартість подорожі

( за групу з керівником), грн.

«Гуцульська хата-гражди»

 

 

 

 

 

«В гостях у майстра»

 

 

 

 

 

Музей «Писанка»

 

 

 

 

 

Тисовий Заповідник «Княждвір», краєзнавчий музей

 

 

 

 

 

Всього:

-

-

 

 

 

  

Таблиця 6

Калькуляція витрат на керівника групи

Статті витрат

За один день роботи, грн.

Кількість робочих днів

За тур, грн.

Заробітна плата з відрахуваннями

150.00

4

600.00

Відрядні (крім проживання + транспорту + екскурсій + медичного страхування), включаючи харчування поза турпакетом

 

40.00

 

4

 

160.00

Добові

230.00

4

920.00

Всього:

 

 

1680.00

 Продовження додатку Є

 Таблиця 7

Калькуляція вартості турподорожі на одного туриста

(із розрахунку на групу з … туристів + керівник групи)

Стаття витрат

Витрати на всю групу, грн.

Витрати на одного туриста, грн.

(поділити витрати на всю групу на кількість туристів без керівника!)

Примітка

Прямі змінні витрати:

Проживання

 

 

 

Харчування

 

 

 

Транспортне обслуговування

 

 

 

Медична страховка

 

 

 

Екскурсійне обслуговування

 

 

 

Витрати на керівника групи

 

 

Згідно ЗУ, добові виплати - 230.00 грн./особу

Непрямі умовно-постійні витрати:

Витрати на утримання офісу (оренда, комунальні витрати, телефонні переговори)

 

 

За туристичний сезон, розподілені на всіх туристів, які подорожують за даним туром

Витрати на маркетинг і рекламу, Internet

 

 

В розрахунку на всі тури

Накладні витрати (непередбачені витрати)

 

 

На даний тур

Собівартість

 

 

Сума всіх попередніх витрат

Прибуток

 

 

10 % від собівартості

Податок на прибуток

 

 

19 % від прибутку

ПДВ

 

 

20 % від суми прибутку і податку на прибуток

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

 

 

 

ВІДПУСКНА ЦІНА

-

 

 

 

Додаток Ж

Приклад складання програми туру

Таблиця 1

День

Час

Заходи

1

2

3

1-й день

7:50

Виліт з Києва до Праги

8.40

Прибуття у  аеропорт «Рузіне», трансфер в готель

9.20

Розміщення у готелі «Radisson International» 4 *

10.30

Вільний час (оглядова екскурсія містом)

12.00

Ланч у кафе.

12.30

Пішохідна екскурсія по старому місту з оглядом Вацлавської площі, Порохової башти, курантів.

 

14.00

Переїзд до готелю. обід

14.30-15.30

Вільний час

15.30-17.30

Факультативно виїзд на екскурсію в палац  «Детеніце»  і знайомство із особливостями чеського броваріння

18.30

Повернення в готель

18.30-19.00

Вечеря

19.45

Вільний час.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ

Нормативно-правова база

1. Закон України  «Про туризм»  від 15.09.1995  р.  №  324/95 –  ВР в

редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282.

2. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96- ВР.

3. ГОСТ 28681.1-95 Проектирование туристских услуг. - МГС.

4. ГОСТ 28681.2-95 Туристские услуги. Общие требования. - МГС.

5. ГОСТ 28681.3-95  Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. - МГС.

6. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення.  

7. ДСТУ 4269:2003. Класифікація готелів.

8. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

Основна література

 1. Бовсуновская А.Я. География туризма. – Донецк: ДИТБ, 2002. – 410 c.

 2. Дубовик І.А. Країнознавчий словник-довідник. – 2-е вид. – Львів.:Панорама, 2003. – 575 с

 3. Знаменитые столицы и города мира: Справочник / Гарин В., Лисюченко В. – Р/нД: Феникс, 2001. – 512 с.

 4. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 364 с.

 5. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посіб. – 2-е вид.Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 423 c.

 6. Иванова Л.В. Знаменитые города мира. – Смоленск: Русич, 2003. – 640 с.

 7. Истомин В. И., Лагутенко Б. Т. Страны мира: справочник туроператора и туриста. – М.: Сов. спорт, 2000. – 224 с.

 8. Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії)/М.Д. Будз, В.О. Мартинюк, Р.М. Постоловський, С.С. Троян.– К.: Київ. славіст. ун-т, 2002. – 255 c.43

 9. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – Европа и Азия: Уч.-практ.пособ. – М.: КНОРУС, 2005. – 400 с.

 10. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с.

 11. Методика страноведческих исследований. – М.: МГУ, 1993. – 156 с.

 12. Мироненко М.С. Страноведение: Теория и методы: Уч. пособ. для вузов.М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.

 13. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2001. –461 с.

 14. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристських ресурсов мира. – М. – СПб., 2020. – 384 с.

 15. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

 16. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение. – М.: Сов. спорт,1999. – 158 с.

 17. Романов А.А., Саакаян Р.Г. География туризма. – М.: Сов. спорт, 2002. –464 с.

 18. Самойленко А.А. География туризма. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 368 с.

 19. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристського изучения стран. – М.: Академия, 2004. – 240 c.

 20. Страноведение: Уч. пособ. для вузов / П.И. Рогач, Н.Е. Косяков, В.Г.Гаркавая, С.В. Лукьянчик. – Минск: БГЭУ, 2003. – 283 c.

 21. Страны мира: Соврем. справ. – М.: Дом Славянской книги, 2004. – 321 с. 44

 22. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 367 с.

 23. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект- Пресс, 2002. – 367 с.

 24. Увесь світ у цифрах і фактах: Довідник. -2-е вид., випр. та допов. – К.:Мапа, 2002. – 127 с.

 25. Федорченко В. К., Мінін І. М. Туристський словник-довідник: Навч.посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.

 26. Харрис Голфри, Кац Кеннет М. Стимулирование международного туризма в XXI веке. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 240 с. 

Електронні джерела інформації

www.anextour.com.ua - сайт туроператора Anex Tour 

www.nord.com.ua  - сайт туроператора Nord Travel Kiev 

www.pegast.com.ua  - сайт туроператора Pegas Touristik 

www.akkord-tour.com.ua  - сайт туроператора Аккорд- тур 

www.alf-ua.com  - сайт туроператора Альф 

www.artex.com.ua  - сайт туроператора Артекс 

www.kuda.net.ua  - сайт туроператора Давай відпочивай 

www.idriska-tour.com.ua  - сайт туроператора Ідріска тур

www.impalatravel.com  - сайт туроператора Імпала тревел 

www.incomartour.kiev.ua  - сайт туроператора Інкомартур 

www.kandagar.com  - сайт туроператора Кандагар 

www.kk.kiev.ua  - сайт туроператора Карибський Клуб 

www.coral.ru  - сайт туроператора Корал тревел

www.conti-plus.com.ua  - сайт туроператора Конті плюс 

www.meest-tour.com.ua  - сайт туроператора Міст-Тур 

www.natalyvoyage.com.ua  - сайт туроператора Наталі Вояж 

www.oasis.com.ua  - сайт туроператора Оазис 

www.panukraine.kiev.ua  - сайт туроператора Пан Укрейн 

www.proland.kiev.ua  - сайт туроператора Проланд 

www.sam.ua  - сайт туроператора САМ

www.siesta.kiev.ua  - сайт туроператора Сієста 

www.teztour.com  - сайт туроператора Тез Тур 

www.turtess.com.ua  - сайт туроператора Туртесс тревел 

www.tour-ethno.com  - сайт туроператора Тур Етно 

www.ukrrom.com  - сайт туроператора Укрром 

www.feerie.com.ua  - сайт туроператора Феєрія 

www.tourism.gov.ua  - сайт Державної служби туризму і курортів 

www.world-tourism.org  - сайт ВТО (ЮНВТО)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!