Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1876 Навчальна практика з курсу Регіональна економіка, ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Навчальна практика з курсу Регіональна економіка, ЧНУ ім. Ю. Федьковича

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 

З РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

 

Чернівці

Чернівецький національний університет

2014

  

Методичні рекомендації та вимоги до проходження навчальної практики 

Знайомство з напрямками діяльності підприємства необхідно починати з вивчення джерел інформації. До них відноситься:

1) періодична преса, де публікується спеціалізована інформація про діяльність фірм;

2) інформація, яка публікується самими фірмами, ‑ це річні звіти про діяльність фірми, в яких містяться:

- характеристика діяльності фірми в цілому та її відділів, філіалів за минулий фінансовий рік, охоплюючи результати виробничої і торгової діяльності, розміри капіталовкладень, витрати на наукові дослідження, загальна чисельність зайнятих;

- виробничі та фінансові показники діяльності  за останні роки.

3) балансові звіти фірм за кожний рік або по кварталах ‑ вивчення балансу та розрахунків прибутків і збитків дозволяють зробити висновки про фінансовий стан фірми, розміри її обороту та прибутків;

4) проспекти фірми, що містять:

- організаційно-економічну характеристику діяльності промислового підприємства;

- опис технологічних процесів і нових технологічних досягнень.

5) каталоги промислового підприємства, які інформують про продукцію, її технічну характеристику по всій номенклатурі або вибірково.

При комплексному використанні різних видів інформації можна отримати систематизовані відомості про:

- історію створення підприємства, її виробничої бази;

- результати виробничої та комерційної діяльності;

- виробничу та організаційну структури промислового підприємства.

Наступний крок ‑ вивчення етапів підготовки виробництва. Практикант знайомиться з виробничим процесом виготовлення продукції, вивчає його структуру. Вивчає й оцінює фактори, які зменшують тривалість виробничого циклу, складає техніко-економічну характеристику цехів (дільниць), устаткування, з’ясовує головні недоліки технології, організації та планування виробництва, збирає найважливіші первинні матеріали.

 

Обов'язки студента-практиканта 

У процесі практики студент має набути такі необхідні для раціональної роботи навички як систематичність, організованість у роботі, самоконтроль і постійна готовність дати необхідний звіт керівнику про хід виконання практики.

Студент-практикант повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, дотримуватися графіка проходження практики (надається кафедрою), де фіксується кожен день роботи.

Після завершення терміну проходження виробничої практики студенту-практиканту необхідно здати звіт про проходження практики, завірений керівником практики від підприємства.

Студенти-практиканти, які не виконали програму практики або одержали незадовільний відгук і погану характеристику збоку керівника від підприємства, направляються на практику повторно або відраховуються з університету. 

 

Складання і захист звіту з виробничої практики 

Після закінчення навчальної практики студент здає на кафедру письмовий звіт. Разом зізвітом здасться характеристика-відгук керівника практики від підприємства.

Звіт про практику повинен містити:

- коротку інформацію про виконану роботу по кожному розділу програми,

- результати проведеного аналізу,

- необхідні розрахунки, рисунки, нормативні матеріали.

Пункти, які виконати в цьому обсязі не вдалося, повинні бути пояснені і погоджені з керівником практики.

Звіт не повинен містити теоретичний матеріал злітературних джерел, а лише статистично-аналітичні та практичні питання.

Для висвітлення основних питань розділів практики необхідно використовувати сучасний аналітичний апарат.

Звіт практики повинен бути написаний українською мовою, грамотно, без виправлень і охайно. Його обсяг має бути не менше 25 сторінок рукописного чи друкованого тексту (без додатків). Текст звіту пишеться або друкується на стандартних аркушах розміром 297x210 мм з використанням шаблону (відстань між рядками 7 мм). Зліва на листках тексту залишається поле для підшивки 35 мм, справа ‑ 10 мм, зверху і знизу ‑ по 20 мм. Звіт ілюструється таблицями, рисунками, схемами, які нумеруються у логічній послідовності. Шрифт Times New Roman 14 пт., інтервал 1,5. Кожний розділ повинен бути пронумерований арабськими цифрами і починатися з нової сторінки. Нумерація з гори з права. Назва розділів у тексті повинна відповідати назві плану-графіка.

Керівник практики від кафедри перевіряє звіт і вирішує питання про допуск до захисту перед кафедральною комісією, яка назначається завідувачем кафедри. Захист звіту відбувається публічно на засіданні кафедральної комісії.

Процедура захисту така:

- голова кафедральної комісії оголошує місце проходження практики і прізвище студента;

- студент-практикант доповідає зміст звіту;

- голова і члени комісії задають питання по змісту звіту;

- керівник практики від кафедри дає оцінку проходження та написання звіту студентом.

У своєму виступі (10-15 хв.) студент повинен сформулювати мету та завдання виробничої практики, коротко зупинитись на результатах аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства, пропозицій щодо підвищення ефективності організації виробництва, висловити основні результати, отримані при розробці завдання.

Після публічного захисту звіту комісія обговорює результати захисту й оцінює роботу практиканта (оцінюється за 100-бальною шкалою і прирівнюється до екзаменаційних оцінок з теоретичних курсів).

Підсумкову, диференційовану за національною стобальною і чотирибальною шкалою та міжнародною шкалою, оцінку звіту визначає науковий керівник разом з комісією.

Бали і, відповідно, оцінка, виставляються спільно керівником практики від підприємства, керівником практики від вузу і комісією, перед якою студент захищає звіт про практику. Комісія оголошує остаточну оцінку.

При цьому розподіл балів відбувається так:

- до 30 балів студент отримує у процесі проходження навчальної практики на підприємстві. Кількість виставлених студенту балів керівник практики від підприємства зазначає у відгуку у щоденнику практики;

- до 20 балів студент отримує перед захистом від наукового керівника від університету при попередньому оцінюванні звіту. Оцінюється повнота виконання поставлених перед студентом завдань;

- до 50 балів виставляється у процесі захисту. До уваги беруться змістові і якісні аспекти проведеної роботи.

Змістові аспекти роботи:

- загальне розуміння діяльності підприємства;

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних ре­комендацій;

- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

- широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

- наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформ­лення.

Якість захисту роботи:

- уміння лаконічно, послідовно й чітко викласти сутність і ре­зультати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

 

Основні умови отримання оцінки

Відмінно (90-100 балів, А). Звіт бездоганний: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, рецензія позитивна, відповіді на запитання правильні і лаконічні.

Добре (81-89 балів, В; 71-80 балів, С ). Студент добре ознайомлений із діяльністю об’єкта практики, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: недостатньо використані інформаційні матеріали об’єкта практики, мають місце окремі зауваження у відзиві керівника практики від підприємства, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно(61-70 балів, D; 51-60 Е). Практичні аспекти діяльності підприємства в основному розкриті, але мають місце недоліки змістового характеру: є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться у звіті, обґрунтовані непереконливо, відзиви містять суттєві зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення звіту.

Незадовільно (менше 50 балів, F; FX). Майже відсутня характеристика діяльності підприємства. При аналізі діяльності підприємства використані лише установчі документи. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Відповіді на запитання неточні або неповні. Відзиви на проходження практики студента негативні.

ЗВІТ до захисту не допускається. Поданий науковому керівникові на перевірку або на будь-який наступний етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Відсутні відзив від керівника практики з підприємства та/або мокрі печатки на щоденнику практики. Звіт виконаний не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів.

Відповідність кількості балів за шкалою університету оцінкам

за національною шкалою та шкалою ECTS

Підсумкова кількість балів за шкалою академії

Оцінка за національною шкалою у підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка за національною шкалою при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

90-100

5 (відмінно)

 

 

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

82-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

75-81

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

65-74

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але з значними недоліками

60-64

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

35-59

2 (незадовільно)

 з можливістю повторного складання

 

 

 

Не зараховано

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

1-34

2 (незадовільно)

 з обов'язковим повторним

курсом

F

Необхідно повторно вивчити

0

Не з’явився

Не з’явився

Не з’явився

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!