Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1874 Вимоги до написання та оформлення магістерської дипломної роботи з курсу Маркетинг

Вимоги до написання та оформлення магістерської дипломної роботи з курсу Маркетинг

« Назад

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Загальний обсяг дипломної роботи має бути в межах 90-110 сторінок друкованого тексту формату А4.

Рекомендується така структура МДР:

- титульний аркуш

- Індивідуальне завдання

- реферат

- відзив наукового керівника

- зовнішня рецензія

- зміст (план) роботи;

- вступ;

- перший (теоретичний) розділ;

- другий (аналітичний) розділ;

- третій (конструктивний, проектний) розділ;

- висновки (заключна частина);

- Список використаних джерел.

- додатки:

1) Додаток А (6-8 стор.). Огляд спеціальної зарубіжної літератури (анотація джерел літератури іноземною мовою, не менше 10 джерел, обов’язкові посилання в тексті на кожне джерело, всі джерела мають входити до списку літератури)

2) Додаток Б (1 стор.). Анотація магістерської дипломної роботи (іноземною мовою)

3) Додатки В, Г, Д…. (виносяться громіздкі таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо) 

Реферат (0,5 – 1 сторінка). У рефераті МДР слід вказати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і викласти в дуже стислій формі сутність роботи.

Зміст або план МДР (1 – 1,5 сторінки). В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок.

У вступі (3 – 5 сторінок) дається наукове обґрунтування актуальності та значення обраної теми; формулюється мета, завдання і об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; визначається інформаційна база дослідження.

Актуальність – наукове обґрунтування важливості, значення і своєчасності теми.

Мета – що потрібно зробити для розкриття теми дипломної роботи (наприклад,  «Мета МР – проаналізувати … та обґрунтувати…; або дослідити… та запропонувати… »).

Завдання – для формулювання завдань доцільно використовувати наступні слова: визначити, проаналізувати, розробити, дослідити, обґрунтувати, систематизувати, вивчити.

«Завданнями МР є … »

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення («ширше, чим предмет»).

«Об’єктом дослідження виступає … »

Предмет приблизно повторює назву теми. Міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме предмет дослідження визначає тему магістерської роботи.

«Предметом дослідження є … »

Методи дослідження – перелік використаних методів дослідження  для досягненої поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Наприклад:

Тема МР: «Рекламні послуги в міжнародній діяльності».

Об’єкт – сучасні технології міжнародних рекламних послуг на світових товарних ринках.

Предмет – особливості та технології ринку рекламних послуг в Україні (на прикладі певної фірми). 

Вимоги до теоретичного розділу (25-30 стор.)

У даному розділі викладаються основні теоретичні положення теми, проводиться аналіз існуючих поглядів на ті чи інші аспекти, виявляються проблеми, що потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність із методами аналізу та на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найбільш придатного для обраного напряму дослідження.

Наприклад: тема МДР «Зовнішньоекономічні переговори в системі маркетингових комунікацій».

РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ФІРМИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

1.1. Сутність та особливості системи маркетингових комунікацій підприємства в зовнішньоекономічній діяльності

1.2. Методи міжнародних маркетинговох комунікацій

1.3. Етапи та особливості зовнішньоекономічних переговорів як методу ММК 

Вимоги до аналітичного розділу (25-30 стор.)

У даному розділі необхідно ґрунтовно проаналізувати фактичний стан досліджуваної проблеми на матеріалах обраної організації (бази практики).

Розділ повинен бути максимально насиченим факторологічною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), яка відображає як результати діяльності організації за останні 3-5 років, так і характеризує середовище діяльності компанії, його зміни та розвиток.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів потрібно виявити вплив позитивних і негативних чинників, установити причини недоліків, оцінити можливості підприємства (організації) щодо підвищення ефективного розвитку тих чи інших напрямків міжнародної економічної діяльності.

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів. 

Наприклад: тема попередня.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТОВ «ІІІ»

2.1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ІІІ»

2.2. Аналіз особливостей та основних складових системи комунікацій підприємства на зовнішніх ринках

2.3. Практика управління міжнародним переговорним процесом в ТОВ «ІІІ» 

Вимоги до конструктивного розділу (25-30 стор.)

Конструктивний розділ МДР має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, визначеної  у вступі. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі МДР. Увагу слід акцентувати на обґрунтуванні конкретних пропозицій щодо прийняття стратегічних управлінських рішень, які спрямовані на розвиток нових і підвищення ефективності діючих форм і методів міжнародної діяльності досліджуваного об’єкта. Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок економічної ефективності. 

Наприклад: тема попередня.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «ІІІ» НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

3.1. Обгрунтування оптимальної програми комунікацій ТОВ «ІІІ» на зовнішніх ринках

3.2. Шляхи підвищення ефективності планування та організації зовнішньоекономічних переговорів ТОВ «ІІІ»

Вимоги до висновків (5-7 стор.)

Висновки є завершальною частиною МДР. Мають містити стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, практичні рекомендації автора з вирішення поставлених у вступі завдань та визначення економічної ефективності наданих пропозицій.

Текст

Текст виконується літературною українською мовою на комп’ютері, на листах білого паперу формату А4 з однієї сторони листа. Робота друкується в Word  for Windows, розміри полів: верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 25 мм. Тип шрифту -  Times New Roman, розмір шрифту 14 , міжрядковий інтервал – 1,5. Номер сторінки – внизу, по центру сторінки.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і параграфа. Назви розділів і параграфів у змісті та тексті мають бути однаковими. Реферат, відгук наукового керівника і зовнішню рецензію не нумерують. Вступ нумерують з 3 сторінки.

Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього. Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати з абзацним відступом. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3). Номер підрозділу (пункту параграфа) включає номер розділу та порядковий номер підрозділу (пункту параграфа), відокремлені крапкою (1.1, 1.2, …). Після номера розділу, підрозділу, пункту та підпункту в тексті роботи крапку не ставлять. 

Заголовки

Текст основної частини дисертації поділяють  на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин дисертації “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалами. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Таблиці

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних правил (див.приклад).

У разі перенесення частини таблиці на ту саму або інші сторінки, назву ставлять тільки над першою частиною таблиці. Над іншими частинами друкують слова “Продовження таблиці” або “Закінчення таблиці” із зазначенням номера (позначення) таблиці. У разі поділу таблиці на частини допускається її “шапка” або “боковик” замінити відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять. 

Приклад:

Таблиця 1.1

Динаміка структури витрат ТОВ «ІІІ» на виставкову діяльність в 2005-2007 роках

Статті витрат

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Сума, тис дол. США

Питома вага, %

Сума, тис дол. США

Питома вага, %

Сума, тис дол. США

Питома вага, %

1. Оплата за участь у виставці

12

63,8%

15

66,7%

18

67,4%

2. Підготовка виставкових експонатів

2,1

11,2%

2,6

11,6%

3,5

13,1%

3. Виготовлення рекламно-поліграфічної продукції

1,7

9,0%

2,3

10,2%

2,8

10,5%

4. Заробітна плата учасникам виставки

3

16,0%

2,6

11,6%

2,4

9,0%

Всього витрат

18,8

100,0%

22,5

100,0%

26,7

100,0%

Джерело: розроблено автором на основі даних ТОВ „ ІІІ”

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складатиметься з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу).

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Якщо у тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають “Таблиця 1” або “Таблиця В.1”, коли таблицю наведено в додатку В.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова “таблиця” із зазначенням її номера.

Ілюстрації

Графічний матеріал розміщується безпосередньо після першого посилання на нього, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку (посилання на графічний матеріал в тексті роботи є обов’язковим).

За наявності таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово “рисунок” і назву подають після пояснювальних даних.

Ілюстрації позначаються словом "Рис." і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Якщо рисунок один, його позначають “Рис. 1”.

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В.3). 

Цитування та посилання на використані джерела

При написанні магістерської дипломної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в роботі. Посилатися слід на останні видання публікацій. Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі.

При використанні студентами науково-практичної, аналітичної та статистичної інформації з Інтернету посиланням в тексті роботи виконується за загальними правилами. У списку МДР може бути використана інформація лише з офіційних джерел.

Посилання подаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: [4, с. 35]).        

Додатки

Матеріал, що доповнює положення стандарту, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач і т. ін.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.

Якщо у стандарті один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі посередині сторінки слова “Додаток” і його позначенням, а під ним у дужках для обов’язкового додатка друкують слово “обов’язковий” (для додатків А та Б). Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. 

Бібліографічний опис використаних джерел

До списку використаних джерел літератури слід включати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування); в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Рекомендовані літературні джерела:

1) Закони України;

2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами;

5) наукова, аналітична, статистична інформація, що розміщена в мережі Internet.

Приклади запису джерел:

  1. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 250 с. / або с.138-152.

  2. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение.- СПб:Питер, 2003. – 314 с. / або с. 17-24.

  3. Офіційний сайт Київської міської держадміністрації  - www.kiev.gov.ua (посилання на І-нет джерело наводиться повністю, із зазначенням автора статті та дати публікації). 

Зовнішнє оформлення

Магістерська дипломна робота оправляється у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали, щоб їх не можна було виймати без пошкодження. На внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт для диска/дискети. Дискета розміром 3,5 дюйма  у вигляді файла з ім’ям – duplom.doc, структура якого повністю відповідає друкованому варіанту дипломної роботи, включаючи титульний лист.  На диску чи дскеті має бути відповідна інформація: прізвище та ініціали студента; назва спеціальності; назва магістерської програми; тема магістерської дипломної роботи; прізвище та підпис наукового керівника.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!