Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1872 Методичні вказівки до написання дипломного проекту для спеціальності Перукарське мистецтво і декоративна косметика, КУК

Методичні вказівки до написання дипломного проекту для спеціальності Перукарське мистецтво і декоративна косметика, КУК

« Назад

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

для студентів спеціальності

"Перукарське мистецтво і декоративна косметика"

кваліфікації “Молодший спеціаліст”

спеціалізації “Модельєр-перукар”

 

КИЇВ 2014

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Комплексним кваліфікацій іспит завершує процес підготовки молодшого спеціаліста за спеціалізацією «Модельєр-перукар». Це випускна самостійна робота студента, отже прийнятою до подальшого практичного застосування.

В період роботи над комплексним кваліфікацій іспит студенти систематизують, закріплюють, застосовують на практиці набуті під час навчання знання і навички з предметів: “Моделювання та художнє оформлення зачіски”, “Техніка і технологія перукарської справи”, “Історія костюму, зачіски та матеріальної культури”, “Постиж”, “Спецмалюнок”, “Візаж” та інші, а також виявляють та реалізують творчі здібності.

Розробляючи нові моделі зачісок і стрижок, студенти повинні використовувати досвід роботи передових підприємств перукарського господарства, прогресивні методи і технологічні прийоми виконання різних видів перукарських робіт, трендові напрямки моди останнього сезону.

Розроблені зачіски і стрижки, передбачені тематикою комплексного кваліфікаційного іспиту, повинні відповідати сучасному напрямку моди, індивідуальним даним особливостям людини, призначенню.

Теми пов’язані з різноплановою діяльністю модельєрів-перукарів, що мають кваліфікацію молодшого спеціаліста.

Теми поділяються між студентами перед переддипломною практикою з урахуванням творчих і практичних здібностей студента, а в деяких випадках окремих студентів слід націлювати на певну тему роботи заздалегідь (розробка перспективних моделей зачісок і стрижок).

В процесі роботи над комплексним кваліфікаційним іспитом необхідно використовувати матеріали про перспективи розвитку і шляхи вдосконалення побутового обслуговування населення в Україні, а також навчальну і інформаційно-методичну літературу з перукарської справи.

Обов'язкове відвідування консультації у назначеного деканатом наукового керівника згідно графіку, який затверджується деканатом.

На захист комплексного кваліфікаційного іспиту кожний студент повинен подати пояснювальну записку в обсязі 10-15 друкованих аркушів, ОБОВ’ЯЗКОВО ЗДАТИ ПОСТИЖНИЙ ВИРІБ, технологічну карту розробленої стрижки або зачіски формату А-1, один малюнок розробленої зачіски або стрижки,  а також виконати розроблену зачіску (стрижку) безпосередньо на моделі, перетбачити фарбування волосся, сучасний макіяж та одяг відповідно заданому стилю, та темі роботи. Обов’язково виконання калажу відповідно теми на форматі А-4, малюнок розробленої зачіски (стрижки) на форматі А-3 (заламіновані), технологічні карти з фарбування (колорування) на форматі А-4, та виконання зачіски (стрижки) на форматі А-4 та А-1 .

Основними показаннями якості роботи є гармонійність розробленої моделі зачіски, її сучасність, технологічність, якість та зміст пояснювальної записки, графічної та практичної частин, відвідування консультацій, своєчасність надання матеріалів на перевірку та рубіжній контроль.

Якість практичного виконання моделі, відповідність її вимогам завдання розробці, значно впливають на загальну оцінку виконання комплексного кваліфікаційного іспиту.

 

ЗМІСТ, ОФОРМЛЕННЯ І ОБСЯГ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

В методичних вказівках приведено приблизний розподіл обсягу пояснювальної записки і найменування розділів.

В зв’язку з тим, що тематика комплексного кваліфікаційного іспиту щорічно поновлюються і доповнюються з урахуванням нових досягнень в перукарській галузі, з урахуванням вимог сучасної моди, припускаються відхилення від приблизної розбивки обсягу розділів пояснювальної записки, від найменувань розділів у середині основних частин.

Пояснювальна записка повинна складатися із 10-15 стандартних аркушів друкованого тексту на одній стороні аркуша (формат А-4), містити в собі вступну, творчу та технологічну частини і ілюстровані малюнками та схемами, розміщеними в додатках за наскрізною нумерацією. Необхідно додержання встановлених полів і основних написів на комп’ютері (шрифт: 14 кегель, полуторний інтервал).

Перед пояснювальною запискою розміщується титульний аркуш з темою (аркуш 1, але нумерація на ньому не ставиться), аркуш із змістом комплексного кваліфікаційного іспиту.

Кожна частина письмової роботи повинна розпочинатись з нового аркуша і мати порядковий номер, позначений арабською цифрою з крапкою (Наприклад: Вступ., 1. Творча частина., 2. Технологічна частина., Висновок.).

Підрозділи в середині кожної частини також повинні мати порядковий номер в межах частини, позначений арабськими цифрами з крапками (1.1, 1.2., 1.3. і т.д.), але не починаються з нового аркуша, а продовжуються на поточному аркуші. Винятком може бути те, що залишається знизу аркуша дуже мало місця і крім назви підрозділу текст не вміщується. В цьому випадку знизу залишається трохи вільного місця, а назва розділу переноситься на наступний аркуш.

В тексті пояснювальної записки необхідно показати літературу, що використали для тезисів. Наприклад, “________________” [літ. 3. стор. 5-6].

В кінці пояснювальної записки, після висновку та додатків, розміщуються аркуш “ЛІТЕРАТУРА”, де наводиться перелік використаної літератури, нормативних довідників, експрес-інформації (не менше ніж 5 джерел).

Малюнки та колажі, що входять до складу пояснювальної записки, підписуються автором роботи і консультантом графічної частини. Зверху справа вказується: ДОДАТОК 1, 2 ... Знизу посередині малюнок і колаж нумерується: МАЛЮНОК – 1, 2, ... і т.д. Технологічна карта з позиціями підписується: Рисунок 1а, 1б, ... і т.д. В тексті повинні бути посилання на малюнки та позиції технології виконання розробленої зачіски.

Другий аркуш роботи вміщує зміст пояснювальної записки. Оформлення “Змісту” виконується згідно ДСТУ оформлення роботи: справа необхідно вказувати арабською цифрою номер сторінки до кожного розділу ПЗ, висновку, додатків, літератури. У змісті мають бути порядкові номери і назви розділів, а при необхідності, пунктів. Номери пишуться на рівні абзацу. Перша цифра номеру підрозділу пишеться під цифрою номеру розділу. Друга цифра (номер підрозділу) пишеться в строку після крапки першої цифри. Підкреслювати назви не дозволяється.

  

Приклад складання змісту

ЗМІСТ

Вступ

1. Творча частина

1.1. Характеристика сучасних і перспективних напрямів моди в зачісках (стрижках)

1.2. Розробка моделі зачіски (стрижки) відповідно темі 

2. Технологічна частина

2.1. Розробка технологічної послідовності виконання фарбування (колорування), зачіски (стрижки)

Висновок

Додатки

Література

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК В ПРИКЛАДІ - УМОВНА 

Описова частина пояснювальної записки ілюструється малюнками, рисунками. Всі малюнки виконуються в кольоровому зображенні, техніка виконання малюнків обирається студентами самостійно. Калаж відповідно темі на форматі А-4, малюнок розробленої зачіски (стрижки) на форматі А-3 (заламіновані), технологічні карти з фарбування (колорування) на форматі А-4, та виконання зачіски (стрижки) на форматі А-4 та А-1 .

До розділу 1.1. (додаток 1)

– 1 калаж

До розділу 1.2. (додаток 2)1 малюнки розробленої моделі (в виграшному ракурсі)

1 малюнок розробленої моделі зачіски (дублюється на аркуші формату А3);

До розділу 2.1. (додаток 3)

– технологічна карта виконання фарбування (колорування) (не менше ніж 2-3 позицій)

– технологічна карта виконання розробленої зачіски (стрижки) (не менше ніж 5-6 позицій) виконана на одному аркуші, дублюється на форматі А1. В цьому розділі технологічні позиції визначають таким чином: рисунок 1-а, рисунок 1-б і т.д. Позиції т/к виконуються послідовно виконанню зачіски або стрижки.

 

ЗМІСТ ЧАСТИН І РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП

Вступ повинен бути невеликим, відбивати значення зачіски (стрижки) в загальному образі людини, відображати напрямки подальшого розвитку перукарського мистецтва, висвітлювати питання впровадження нових технологій, роль конкурсів в моделюванні зачісок, та розвитку сучасної моди. У розділі «Вступ» необхідно обґрунтувати цілі та завдання дипломного проекту (1,5 – 2 аркуші).

1. Творча частина

1.1. Характеристика сучасних і перспективних напрямів моди в зачісках (стрижках)

Необхідно описати напрямок моди більш детально зупинитись на характеристиці напрямків в моделюванні тієї групи зачісок (стрижок), до якої належить задана тема роботи.

Згідно опрацьованій інформації виконується колаж. 

1.2. Розробка моделі зачіски (стрижки) відповідно темі

Під час розробки моделі зачіски слід мати на увазі її призначення тобто розробляти нову зачіску необхідно з урахуванням вимог, що ставляться до тієї чи іншої групи зачісок.

Нова зачіска повинна відповідати вимогам сучасної моди, тож необхідно конкретно вказати елементи, які включені в сучасну модель, і характеризують сучасний напрямок розвитку моди, відобразити нові технологічні прийоми виконання стрижки, довести сучасність і актуальність розробленої зачіски, прийнятність її для подальшого застосування, враховуючи знання набуті з моделювання зачісок.

Також слід враховувати особливості конкретної людини, для якої моделюється зачіска (стрижка), тобто тип обличчя, морфологічні особливості, зріст, будову тіла і при необхідності виконати корекцію недоліків за допомогою зачіски.

Докладний опис розробленої зачіски необхідно подати у вигляді композиційного розбору з аргументацією вибору того чи іншого елемента композиції, конструктивного рішення. Необхідно відмітити значення правильного об’єднання в єдине ціле всіх елементів зачіски (або стрижки), підпорядковуючи їх один одному з метою досягнення повної гармонії між собою, з метою цілковитого розкриття ідеї композиції розробленої моделі зачіски. Композиційний розбір виконується довільно у вигляді твору за встановленим композиційним планом. Обов’язково вказується «зміст» розробки, характер композиції, характеристики силуету, форми, текстури, ліній, акценту, нюансу, тип зачіски, пропорційне рішення, ритм, гармонія кольору, декоративне рішення, формостворення та ті.

Важливим етапом у розробці зачіски – є створення сучасного образу, що включає в себе вибір зачіски, сучасного макіяжу. Щодо теми роботи. 1 малюнок розробленої моделі зачіски на форматі А-4, та дублюється на форматі А-3 

2. Технологічна частина

2.1. Розробка технологічної послідовності виконання зачіски (стрижки)

Розробку технологічної послідовності виконання зачіски необхідно розпочинати з обмовлення початкових даних, тобто необхідно з’ясувати, яким операціям і в якій послідовності слід піддати волосся, щоб досягти бажаного результату.

Пильний огляд стану волосся значно допомагає правильно визначити необхідність виконання тих чи інших технологічних операцій (стрижка, фарбування, хімічна завивка, лікування волосся), вибрати спосіб укладки волосся в зачіску, правильно підібрати парфюмерно-косметичні засоби і матеріали для виконання певних операцій відповідно до стриктури волосся. Послідовність всіх підготовчих і головних операцій повинна бути логічно обґрунтована. Практична робота передбачає обов`язкове фарбування волосся моделі згідно тематики. Навести рецептуру приготування фарбників,вказати іх назву та розробити технологічну карту нанесення фарбників 2-4 позиції.

В цьому розділі необхідно описати вибір довжини волосся, кольору волосся для створення нової зачіски, обов'язково скласти технологічну послідовність виконання інших операцій, що передують безпосередньому виконанню зачіски, обґрунтувати необхідність виконання фарбування, інших засобів, якщо це передбачається технологією виконання зачіски.

Обґрунтувати вибір способу укладки волосся в зачіску. Докладно описати характер і послідовність всіх технологічних операцій по створенню зачіски.

Якщо розроблена зачіска виконується із застосуванням бігуді, необхідно обґрунтувати їх вибір (тип, матеріал, діаметр, метод кріплення) залежно від призначення зачіски, розробити схему накручування волосся на бігуді, описати послідовність виконання зачіски, спосіб кріплення оздоблень.

Технологічна карта-схема виконуються на одному аркуші 5-6 позицій   

Графічна частина

До складу графічної частини входить технологічна карта (формат А4 не менше 5-6 позицій на одному аркуші), та її повтор в форматі А1 (1 аркуш) Технологічна карта повинна відображати послідовність виконання всіх операцій, необхідних для виконання зачіски. Технологічна карта виконується таким чином, щоб можна було легко визначити технологію виконання розробленої зачіски. Технологічна карта виконується чорною тушшю (маркером).

На технологічній карті повинні бути вказані:

- початкова довжина волосся,

- розподіл волосся на зони;

- операції, що передують виконанню зачіски (схема накручування волосся для виконання завивки, укладки, способи фарбування волосся, лікування волосся і т.д.),

- схема накручування волосся на бігуді;

- послідовність оформлення деталей і ліній зачіски, кріплення оздоблень,

- художнє оформлення зачіски, тобто загальний вигляд зачіски.

Позиції технологічної карти позначаються малими літерами в алфавітному порядку.

На форматі А3 виконуються малюнки базової історичної зачіски і розробленої сучасної в кольоровому зображенні і повністю відповідають малюнкам що використовуються в пояснювальній записці ДП та виконанню сучасної зачіски на моделі.

Помилки і графічні неточності дозволяється виправляти підчисткою (коректором і чорною гелевою ручкою) зберігаючи охайність роботи. 

Висновок

Виконується студентом самостійно, як результат виконаної роботи.(1,5-2 аркуша) 

Література

“Література” – це останній аркуш дипломного проекту, його номер сторінки є заключним.

В “Літературі” необхідно указати перелік використаної інформації (підручники, довідники, літературні твори, інструкції, журнали, тощо).

не менш ніж п’ять примірників.

Записувати перелік використаної літератури необхідно згідно методичних рекомендацій. Наприклад:

1. Прізвище, ініціали імені по-батькові., назва книжки. Місто. Видавництво. Рік видання.

Перелік інформаційних джерел виконується в алфавітному порядку. 

 

В ДЕНЬ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ: 

Підготовчі роботи (нанесення візажу, підготовка волосся, одягання моделі) починаються о 9.00 до 10.00 

Початок роботи з 10.00 до 12.00

СТРИЖКА ЧОЛОВІЧА

Студенти створюють на моделі модну стрижку та укладку. В завершенному вигляді зачіска має бути актуальною на вулицях міста.

Перед початком роботи волосся моделі має бути зволожене та гладко зачесане назад.

Довжина волосся.Перед початком довжина волосся на тім`яній ділянці не менше 7 см, в інших зонах на розсуд учасників (але не меньше 5 см).

Колір волосся.Обовязково гармонійний перехід від одного відтінку до іншого. Екстремальні та неонові кольори не допускаються. Кольорові спреї заборонені.Можлива заміна на кольорові постижерні пасма.

Стрижка. Повинна кординально відрізнятись по довжині від початкового вигляду роботи.

Костюм.  Одяг моделі має відповідати сучасним модним тенденціям.

ЖІНОЧА СТРИЖКА

 Студенти виконують стрижку та укладку, які відповідають тенденціям сучасної моди. Фарбування – це додатковий вид роботи, який входить до складового елементу модної зачіски та виконується заздалегіть.

Зволожене волосся. Перед початком роботи волосся моделі повинні бути зволожені та гладко зачесані назад.

Колір. Обовязково гармонійний перехід від одного відтінку до іншого (не меньше двох відтінків кольору). В кінцевому  варіанті  колір повинен бути гармонійним та відповідати модним тенденціям. Кольорові спреї заборонені. Можлива заміна на кольорові постижерні пасма.

Довжина. До початку довжина волосся моделі має складати не менше 10 см. по всій поверхні голови. Нарощене волосся не допускається. 

Стрижка. Волосся не повинно бути попередньо простриженим, або заздалегіть підготовленим. Стрижка виконується в конкурсний час.

ЗАЧІСКА

Довжина волосся. Вибір довжини волосся відповідно вказаній темі.

Колір. Обовязково гармонійний перехід від одного відтінку до іншого (не меньше двох відтінків кольору). В кінцевому  варіанті  колір повинен бути гармонійним та відповідати модним тенденціям. Кольорові спреї заборонені. Можлива заміна на кольорові постижерні пасма.

Укладка. Дозволено використовувати будь який інструмент, включаючи щипці для вирівнювання, та завивки волосся.

Костюм, макіяж, та аксесуари. Мають відповідати заданій тематиці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!