Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1871 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з Фінансового обліку, ККЛП

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з Фінансового обліку, ККЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Методичні рекомендації

до виконання курсових робіт

з Фінансового обліку

студентами спеціальності

5.03050901 “Бухгалтерський облік”

усіх форм навчання

   

2015 р.


1. Загальні вказівки 

1.1. Мета написання курсової роботи 

Курсова робота – це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі вивчення відповідних курсів бухгалтерського обліку та займає значне місце в системі підготовки молодших спеціалістів.

Метою підготовки курсової є поглиблення студентом теоретичним і практичним знань з бухгалтерського обліку , вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; визначення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної роботи.

Працюючи над курсовою студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формування мети та завдання дослідження, побудови логічного плану і оптимальної роботи з літературними джерелами та практичним матеріалом базового підприємства.

Курсова робота повинна відповідати наступним вимогам:

 • відображати рівень загальної економічної підготовки з обраної теми;

 • містити економіко-правовий аналіз нормативних документів та огляд бібліографічних джерел;

 • містити критичний аналіз практики бухгалтерського обліку базового підприємства в порівнянні з вимогами нормативних документів вітчизняного досвіду;

 • показати уміння практично використовувати нормативні документи, методики узагальнюючих матеріалів;

 • показати рівень вміння заповнювати та опрацьовувати первинні документи;

 • готувати та складати звітність та пропорції, формувати висновки та пропорції з обраної теми.

За своєю структурою робота складається з двох частин – теоретичної і практичної.

В частині студент розкриває одну з приведених в додатку  тем.

IІ частина складена відповідно до програми курсу “Бухгалтерський облік” і являє собою наскрізну комплексну задачу (додаток 2), яка включає основні господарські операції виробничого підприємства ТОВ “Престиж” та складання на їх основі форм річної звітності (в навчальних цілях дані на початок року відповідають залишку на кінець I-го кварталу 2002 року); до окремих операцій передбачено складання первинних документів (виділені курсивом та підкреслені); здійснена комплектація завдання бланками первинних документів, призначених для заповнення; до наскрізної задачі додаються форми річної звітності (ф.1, ф.2);

 

1.2. Вибір теми 

Тема курсової роботи студентом самостійно на підставі запропонованої цикловою комісією тематики.

Студентам заочної форми навчання доцільно обирати тему, що відповідає характеру та напрямам діяльності підприємства, на якому вони працюють і виконуваними ними функціональним обов’язкам. Робота з вибору теми курсової розпочинається в період технологічної практики студентів другого року навчання для того, щоб вони могли зібрати необхідний практичний матеріал.

Обрана тема курсової роботи є частиною звіту з технологічної практики по індивідуальному завданню.

Вибрана тема курсової роботи закріпляється за студентом.

 

2. Порядок виконання 

Після вибору і затвердження теми студент приступає до її виконання: спочатку розробляє план курсової з обраної теми та погоджує його з керівником.

Наступний етап роботи – опрацювання нормативних джерел і спеціальної літератури. Літературу слід вивчати від простої, популярної до складної (наукові статті, теоретичні розробки тощо), розпочинати опрацювання загальної літератури і переходити до спеціальної, знайомитися із вітчизняною, а потім із зарубіжною, стара література вивчається після нової.

Працюючи над літературою необхідно дотримуватися таких правил :

- виділити основне в прочитаному;

- розібратися у термінології і незнайомих словах;

- записати питання, що виникають під час роботи з літературою;

- після опрацювання літературного джерела поставити перед собою контрольні питання (наприклад: яка основна ідея автора? Які аргументи висуває автор? З чим можна не погоджуватися? та ін.)

Вивчення літератури – це активний процес творчого засвоєння матеріалу для вирішення задач, поставлених в роботі. Результати опрацювання літературних джерел необхідно зафіксувати у вигляді коротких цитат.

 

3. Структура курсової роботи 

Курсова робота повинна містити :

- Титульний лист;

- Зміст;

- Вступ;

- Основну частину;

- Висновки та пропозиції;

- Список використаних джерел;

- Додатки.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 40-50 сторінок. 

 

4. Зміст курсової роботи 

Матеріал курсової роботи розміщується згідно її структури. Титульний лист курсової оформляється згідно зразка, наведеному в додатку. Зміст або план курсової роботи  може займати 0,5 – 1 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі (1,5 – 2 ст.) дається обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюється мета, завдання і об’єкт дослідження.

Основна частина (25-30ст.) курсової роботи складається з розділів та, за необхідністю, підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Наприкінці розділу викладають короткі висновки. Перший розділ, як правило, присвячено теоретичним напрацюванням з обраної теми: розкривається економічна сутність об’єктів обліку, що вивчаються, надається їх характеристика, класифікація, порядок оцінки об’єктів, формування показників та ін. У другому розділі надається економіко-правовий аналіз діючих нормативних документів та огляд спеціальної літератури з теми дослідження (4-5).

У третьому розділі роботи наводиться стисла організаційно-економічна характеристика фінансово-господарської діяльності базового підприємства, розглядається його організаційна структура та облікова політика (організація бухгалтерського обліку), ступінь комп’ютеризації облікових робіт та ін.

Наступні розділи роботи присвячуються розробці питань організації та методики фінансового та податкового обліку відповідних об’єктів.

Висновки і пропозиції являють собою коротке резюме курсової роботи. В них показують, якою мірою досягнуто мети, сформульованої у вступі, і вирішено завдання роботи. У висновках (2-3 ст.) узагальнюються рекомендації, та пропорції щодо теоретичних аспектів та способів дослідження проблеми. Висновки повинні носити конкретний характер.

Список використаних джерел складається в наступній послідовності:

- Закони України;

- Укази президента України;

- Постанови Кабінету Міністрів України;

- Інструкції та нормативні акти Мінфіну України, галузевих міністерств, інших установ та відомств;

- Наукова, навчально-методична, спеціальна література.

Першоджерела розташовуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми (аналітичні (розрахункові), таблиці, ілюстрації допоміжного характеру, первинні документи та ін.).

  

5. Оформлення курсової роботи 

5.1. Загальні вимоги 

Курсова робота оформлюється, зазвичай, за допомогою комп’ютера. Вона також може бути написана від руки або віддрукована на друкарській машинці. Написання здійснюється на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм.), через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. (12 розмір). Можна також використати папір форматів від 203х288 до 210х297 мм. і подавати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текс курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий не менше 20 мм., правий не менше 10 мм., верхній та нижній – не менше 20 мм. Шрифт повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Вписувати в текс окремі іншомовні слова, формули, умовні позначки можна чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту повинна бути якомога більше наближеною до щільності основного тексту.

Виявлені друкарські помилки, описки, графічні неточності можна виправити підчищенням або зафарбуванням спеціальною білою фарбою і нанесенням у тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують або пишуть з великої літери по центру сторінки. Заголовки підрозділів пишуть чи друкують з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати одному інтервалу.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

 

5.2. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Номера наступних сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова “Розділ”.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу).

Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки, інші) і таблиці в курсовій роботі необхідно подавати безпосередньо, після тексту, де вони згадані уперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або схему розміри якої перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах усієї роботи (за виключенням ілюстрацій у додатках). Номер ілюстрації , її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Наприклад: “Рис.2. Взаємозв’язок документів з обліку праці та її оплати”.

Цифровий матеріал роботи подається у формі таблиці, кожна з яких повинна мати змістовний заголовок, який розміщують під словом “Таблиця”. Графи у таблиці нумерують тільки тоді, коли у тексті є на них посилання або коли таблицю необхідно перенести (продовжити) на наступну сторінку. В такому випадку на наступній сторінці роботи у правому верхньому куті пишуться слова “Продовження табл.” І зазначається її номер. Нумерація таблиць здійснюється так само, як нумерація ілюстрацій курсової роботи.

Слово “Таблиця” розташовується у правій крайній позиції від заголовка.

Формули нумеруються окрема від ілюстрацій та таблиць у межах розділу чи наскрізним способом. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад, (7).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

 1. …..

 2. …..

Якщо є лише одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

 

5.3. Ілюстрації 

Ілюстрації виконуються чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору і повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації.

 

5.4. Таблиці 

Робота повинна бути добре проілюстрована. Цифровий і текстовий матеріал бажано подавати у формі таблиць. Кожний розділ роботи повинен містити не менше ніж 1-2 ілюстрації, 1-2 таблиці тощо. 

Приклад побудови таблиці 

Головка таблиці

 

 

Боковик

(заголовки рядків)

 

 

 

Заголовки стовпців

Підзаголовки стовпців

Нумерація стовпців

Рядки

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовки граф таблиці починаються великою літерою підзаголовки – маленькою (якщо вони складають одне речення із заголовком) і великою, якщо вони є самостійними. Графу з порядковими номерами рядків у таблиці не роблять.

Таблицю (або ілюстрацію) після першого посилання на них у тексті розташовують таким чином, щоб їх можна було розглядати без повороту роботи. Якщо таке розміщення неможливе, таблиці (або ілюстрації) розміщують так, щоб для їх розгляду достатньо було їх повернути за годинниковою стрілкою.

 

5.5. Формули 

Пояснення значень символів і коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою у послідовності, в якій вони надані. Значення кожного символу (коефіцієнта) подають з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули слід виділяти вільними рядками. Вище і нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести на інший після знака рівності (=) або після знаків (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

 

5.6. Посилання 

Якщо за текстом курсової роботи наведено цитати, статистичні дані, тощо необхідно зробити посилання на першоджерела інформації. Посилання на першоджерела можна зробити у виносках на відповідній сторінці. У виносках вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

Посилання на ілюстрації, формули, таблиці курсової роботи вказують їх порядковими номерами. Наприклад: рис. 2.1, формула (3.1), табл. 1.1, додаток 2.

У повторних посиланнях на ілюстрації і таблиці вказують скорочено слово “дивись”, наприклад: див. табл. 1.1.

 

5.7. Список використаних джерел 

Відомості про джерела, які включені до списку використаної літератури, наводяться у відповідній послідовності (див. п.3.6 Вимог до змісту). Приклад оформлення списку наведено у додатку 2.

 

5.8. Додатки 

Додатки оформляють як продовження курсової роботи, розміщуючи їх у порядку посилань в основному тексті.

Кожний додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово “Додаток” з відповідним номером. Нумерація додатків повинна бути наскрізною, арабськими цифрами. Наприклад: “Додаток 7”. Кожний додаток повинен мати змістовний заголовок.

На останній сторінці студент ставить свій підпис та дату завершення роботи.

 

Орієнтовні плани курсових робіт 

Тема.  Облік статутного фонду на підприємствах різних форм власності 

План

Вступ

 1. Статутний капітал як необхідна умова діяльності підприємства.

 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури.

 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства.

 4. Облік формування і змін статутного фонду господарського товариства.

 5. Облік статутного фонду на державних підприємствах.

 6. Особливості обліку формування статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями.

 7. Шляхи удосконалення обліку статутного фонду

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема. Фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

План

Вступ

 1. Сутність та призначення бухгалтерської (фінансової звітності), її інформаційне забезпечення;

 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури;

 3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства;

 4. Завершення обліку циклу. Узагальнення даних поточного обліку;

 5. Складання бухгалтерського балансу;

 6. Порядок складання звіту “Про фінансові результати”;

 7. Складання та використання звіту “Про рух грошових коштів”

 8. Звіт “Про власний капітал”

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

  

Додаток 1

Тематика курсових робіт з бухгалтерського обліку

 1. Облікова політика сучасного підприємства;

 2. Удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації;

 3. Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності;

 4. Облік основних засобів згідно нового податкового законодавства;

 5. Нарахування зносу основних засобів згідно Податкового кодексу України;

 6. Облік нематеріальних активів;

 7. Удосконалення обліку довгострокових фінансових вкладень;

 8. Облік запасів підприємства; 

 9. Оцінка та облік виробничих запасів підприємства;

 10. Облік та оподаткування експортно-імпортних операцій;

 11. Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства;

 12. Удосконалення обліку зовнішньоекономічних операцій;

 13. Інвентаризація запасів на промисловому підприємстві;

 14. Фінансовий облік витрат промислового підприємства;

 15. Удосконалення методів обліку витрат на виробництво;

 16. Облік випуску продукції та визначення її собівартості;

 17. Організація та облік безготівкових розрахунків;

 18. Облік грошових активів підприємства;

 19. Облік розрахунково-кредитних операцій на підприємствах;

 20. Облік розрахунків підприємства з покупцями та замовниками;

 21. Облік розрахунків підприємства з контрагентами по операціях нетоварного характеру;

 22. Організація та облік операцій з цінними паперами в умовах розвитку ринкових відносин;

 23. Організація та облік операцій з векселями;

 24. Особливості розрахунків з підзвітними особами;

 25. Облік грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства;

 26. Облік та використання власного капіталу акціонерного товариства;

 27. Облік довгострокових зобов'язань підприємства;

 28. Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах;

 29. 0цінка та облік майна при приватизації державного підприємства;

 30. Особливості нарахування відпускної заробітної плати;

 31. Методика    та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання балансу підприємства;

 32. Фінансова звітність як джерело економічної інформації;

 33. Облік інвестицій в системі управління підприємством;

 34. Бухгалтерський облік втрат товарно-матеріальних цінностей;

 35. Особливості утримання податку з доходів фізичних осіб;

 36. Облік фінансових результатів та використання прибутку на підприємстві;

 37. Методи оцінки вибуття запасів;

 38. Проблеми та шляхи переходу України до міжнародних стандартів обліку;

 39. Етичні та психологічні аспекти роботи бухгалтера;

 40. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх розвиток в умовах нових інформаційних технологій;

 41. Ведення касових операцій та їх документальне оформлення;

 42. Особливості розрахунків за допомогою лімітованих чекових книжок та за допомогою акредитивів;

 43. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат підприємства;

 44. Бухгалтерський облік орендних операцій;

 45. Економічний зміст оплати праці та її форми в сучасних умовах;

 46. Особливості розрахунків з оплати за надурочний час, за брак та простої;

 47. Особливості нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності;

 48. Організація податкового обліку на підприємстві;

 49. Інформаційні системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!