Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1867 Інформація про підприємство «Весна» та головні аспекти його облікової політики

Інформація про підприємство «Весна» та головні аспекти його облікової політики

« Назад

ЗАВДАННЯ. Куруючись наданим матеріальним забезпеченням, скласти:

- Журнал реєстрації господарських операцій;

- Оборотно-сальдову відомість за рік. 

Матеріальне забезпечення:

  1. Інформація про підприємство (таблиця 1 і 2);

  2. Залишки по рахунках  на 01 січня 2014 року (таблиця 3)

  3. Перелік господарських операцій підприємства за 2014 рік. 

І. Інформація про підприємство «Весна» та головні аспекти його облікової політики 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Весна» (далі – підприємство) розпочало свою діяльність у 2013 році. Реквізити  ТОВ «Весна» надано в таблиці 1.

Таблиця 1

Реквізити підприємства

№ з/п

Найменування реквізиту

Інформація реквізиту

1

Код за ЄДРПОУ

00190905

2

Юридична адреса

01044 м. Київ, вул. Васильківська, 5

 

3

Обслуговуючий банк

АКБ «Правексбанк»

Код банку (МФО)

351005

Номер рахунку

6726000182346

4

Ставка єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування

36,76 % на ФОП;

3,6% із зарплати

Підприємство займається виробництво і реалізацією кондитерських виробів. Воно працює на рівні нормальної виробничої потужності.

Свою продукцію підприємство реалізує як в Україні, так у в країни СНД. Розрахунки з іноземними покупцями здійснюються у доларах США. Обмінний курс гривні Національного банку України до 1 долара США у 2014 році надано в таблиці 2.

Таблиця 2

Дата

Сума, грн.

01 січня 2014 року

7,96 грн.

10 травня 2014 року

11,97 грн.

16 серпня 2014 року

12,95 грн.

31 грудня 2014 року

12,99 грн.

Для нарахування амортизації для всіх основних засобів підприємство використовує прямолінійних метод. Ліквідаційна вартість всіх основних засобів за оцінками підприємства дорівнює 0.

Сальдо за синтетичними рахунками підприємства «Весна» на 01 січня 2014 року наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Сальдо за синтетичними рахунками підприємства «Весна» на 01 січня 2014 року

Шифр рахунку

Найменування рахунку

Сума, грн.

10

Основні засоби

1 506 400

12

Нематеріальні активи

5 100

13.1

Знос (амортизація) необоротних активів

93 865

13.2

Знос (амортизація) нематеріальних активів

510

20

Виробничі запаси

45 440

23

Виробництво

10 800

26

Готова продукція

44 660

301

Каса

800

311

Рахунки в банках в національній валюті

1 856 842

312

Рахунки в банках в іноземній валюті

14 328

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

58 000

38

Резерв сумнівних боргів

6 000

39

Витрати майбутніх періодів

6 000

40

Зареєстрований капітал

2 950 630

41

Капітал у дооцінках

45 000

43

Резервний капітал

9 000

46

Неоплачений капітал

49 370

441

Нерозподілений прибуток

36 000

60

Короткострокові кредити

55 000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

193 620

64

Розрахунки за податками й платежами

28 060

641.1

ПДВ

13 270

641.2

Податок на прибуток

8 000

641.3

Податок на доходи фізичних осіб

6 790

651

Розрахунки за соціальним страхуванням

18 480

661

Розрахунки за заробітною платою

46 200

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

6 465

685

Розрахунки з іншими кредиторами

108 910

 

ІІ. Перелік господарських операцій, які здійснювались ТОВ «Весна» протягом 2014 року

1. Для поліпшення організації і ведення бухгалтерського обліку у січні 2014 року підприємство придбало нову версію програми «1-С Бухгалтерія», вартість якої складає 4 500 грн. (у т.ч. ПДВ). Для того, щоб ввести програму в експлуатацію, підприємство замовило послуги з її встановлення та налаштування, вартість яких склала 1200 грн. (у т.ч. ПДВ). Термін корисного використання даної програми становить 5 років. Нова версія була введена в експлуатацію у січні 2014 року, і підприємство прийняло рішення про нарахування амортизації на неї за термін її експлуатації. Підприємство повністю оплатило вартість програми та послуги по її встановленню та налаштування.

2. З метою оновлення виробничого устаткування у березні 2014 року  підприємство придбало кондитерську піч вартістю 54 000 грн. (у т.ч. ПДВ). Вартість доставки кондитерської печі до підприємства та її монтажу склала 3 600 грн. (у т.ч. ПДВ). В наступному місяці виробниче устаткування було введено в дію та проведена оплата постачальнику за устаткування та його доставку і монтаж. Термін корисного використання даного обладнання – 10 років.

3. За 2014 рік підприємство нарахувалоамортизацію основних засобів.

Інформація про призначення, термін корисного використання та нарахований за минулий рік знос основних засобів ТОВ «Весна» наведено у таблиці4.

Таблиця 4

Найменування

Термін корисного використання

Призначення

Нарахований знос за 2013 рік, грн.

Будівлі та споруди

25

Адміністрація – 5%

Виробництво – 65%

Збут – 30%

50 120

Машини та устаткування

10

Виробництво

6 380

Транспортні засоби (вантажний автомобіль та міні фургон)

5

Збут

36 440

Інші основні засоби

8

Адміністрація

925

Разом

Х

х

93 865

4. Впродовж 2014 року працівникам підприємства було нараховано заробітну плату та відрахування єдиного соціального внеску. Інформація із штатного розкладу наведена у табл. 5.

Таблиця 5

Інформація про річний фонд оплати праці ТОВ «Весна»

Назва підрозділу

Фонд заробітної плати за рік, грн.

Адміністрація

122 000,00

Виробництво

243 840,00

Збут

244 000,00

 

Разом:

6090,00

Нарахований ПДФО за 2014 рік становить 88 182,86 грн.

5. Для здійснення виробничої діяльності протягом року підприємство отримало від постачальників сировину і основні матеріали на суму 480 000 грн., у т.ч. ПДВ – 80 000 грн., покупних напівфабрикатів - на суму 141 600 грн., у т.ч. ПДВ – 23 600 грн. Підприємство погасило 80% своєї кредиторської заборгованості перед постачальниками у звітному році.

6. Впродовж року на виробництво продукції було витрачено 380 000 грн. сировини і основних матеріалів та 80 000 грн. покупних напівфабрикатів.

7. Підприємство протягом року одержало МШП виробничого призначення вартістю 2 800 грн. (без ПДВ), ПДВ – 560 грн. МШП в повному обсязі було відпущено зі складу в експлуатацію. Підприємство повністю розрахувалося за одержані МШП грошовими коштами з розрахункового рахунку.

8. Протягом року підприємство отримало послуги виробничого призначення від сторонніх організацій на суму 60 000 грн., крім того ПДВ – 12 000 грн. Заборгованість за отриманими послугами погашена в розмірі 90%.

9. Начальник відділу виробництва надав звіт, у відповідності до якого у 2014 році було вироблено готову продукцію, виробнича собівартість якої склала 890 300 грн. Дана продукція була передана на склад готової продукції. 

10. Протягом звітного року підприємство нараховувало забезпечення на оплату майбутніх відпусток:

- виробничому персоналу – 61 920 грн.

- адміністративному персоналу – 27 600 грн.

- персоналу відділу збуту – 44 200 грн.

У ході проведення інвентаризації перед складанням фінансової звітності на рахунку «Забезпечення виплат відпусток» визначено суму забезпечень у розмірі 126 230 грн. Було встановлено, що надлишкове нарахування суми забезпечення було проведено виробничому персоналу. 

11. Протягом 2014 року було реалізовано на території України готової продукції на суму 1 411 098 грн., у т.ч. ПДВ. Собівартість реалізованої продукції склала 410 214 грн.

30 грудня 2014 грн. один із покупців повернув продукцію на суму 6 600 грн., у т.ч. ПДВ, у зв’язку із виявленням дефекту. Собівартість повернутої продукції становить 4 290 грн. 

12. На поточний рахунок протягом звітного періоду поступила оплата від покупців у сумі 1 284 970 грн. Крім того, протягом року було погашено 90% дебіторської заборгованості на початок звітного року. 

13. У листопаді 2014 року підприємство отримало на поточний рахунок в банку попередню оплату в рахунок майбутнього відвантаження готової продукції – 42000 грн., у т.ч. ПДВ – 7 000 грн. 

14. У жовтні 2013 року підприємство отримало короткостроковий кредит від АБ «Фінком» в розмірі 55000 грн. терміном на 1 рік під 25,2% річних. За умовою договору відсотки повинні нараховуватися раз на квартал і сплачуватися у наступному за останнім днем кварталу місяці. У 2014 році підприємство повністю погасило кредит і сплатило всі належні відсотки. 

15. У грудні 2014 року підприємство прийняло рішення про продаж у наступному звітному періоді вантажного автомобіля та отримало передоплату за нього. Керівництво очікує, що транспортний засіб буде проданий протягом 3 місяців з дати прийняття рішення за договірною вартістю 108 000 грн. (в т.ч. ПДВ). Первісна вартість автомобіля – 109 320 грн., накопичений знос – 21 860 грн. 

16. Згідно з обліковою політикою підприємство здійснює нарахування резерву сумнівних боргів у розмірі 3,5% від залишку дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) на кінець періоду. 

17. У липні 2014 року підприємство здійснило короткострокові вкладення терміном на 6 місяців під 16% річних. Сума депозиту – 40 000 грн. За умовами договору депозит має бути повернений у січні наступного року. Відсотки нараховуються щомісячно, але будуть виплачені разом з сумою депозиту.

18. Підприємство провело щорічну інвентаризацію своїх активів та зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності. За результатами інвентаризації виявлено:

- не оприбутковані надлишки готівки у сумі 700 грн.;

- нестача сировини і матеріалів на суму 1 300 грн. (в межах встановлених норм). 

19. У 2014 році, крім зазначених у попередніх операціях, були здійснені такі оплати з поточного рахунку в банку:

- виплата заробітної плати працівникам – 499702,9 грн.;

- погашення заборгованості за єдиним соціальним внеском (утримано 3,6%) - 21954,24 грн.;

- погашення заборгованості за єдиним соціальним внеском (нараховано 36,76% на ФЗП) – 224177,18 грн;

- погашення заборгованості з податку на доходи фізичних осіб – 88182,86 грн.;

- погашення заборгованості з податку на додану вартість – 23 000 грн.;

- погашення заборгованості з податку на прибуток  - 12 400 грн. 

20. 2 січня звітного року ТОВ «Весна» придбало 90% акцій ПАТ «Зима» за 1 млн. грн. З підписанням контракту про купівлю підприємство набуло право більшості голосів, право контролю над Радою директорів та право призначення Ради директорів.

У звітному році ПАТ «Зима» у своїй фінансовій звітності відобразило чистий прибуток у розмірі  50 тис. грн.

ПАТ «Зима» оголосило  дивіденди підприємству «Весна» на суму 10 тис. грн. На кінець звітного періоду дивіденди виплачені не були.

Протягом року погашено заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу підприємства шляхом внесення:

- грошових коштів у касу підприємства у сумі 43 620 грн. Оприбутковані гроші були здані в банк на поточний рахунок;

- ноутбуку «Samsung» за погодженою між засновниками справедливою вартістю необоротного активу, яка складає 5 750 грн.

21. Один із учасників товариства у зв’язку із початком власної справи прийняв рішення щодо виходу із засновників підприємства. Його частка від оголошеного статутного капіталу (2 950 630 грн.) підприємства становила 5%. На дату звітності підприємство виплатило учаснику тільки 30% належної йому суми.

22. При розрахунку податків  витрати у бухгалтерському обліку дорівнюють нарахованому  податку на прибуток згідно з податковим законодавством. Ставка податку на прибуток у 2014 році згідно  з чинним законодавством.

23. У кінці періоду підприємство здійснило бухгалтерські проведення із закриття рахунків доходів і витрат і формування фінансового результату.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!