Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1859 Тематика курсової роботи з дисципліни Фінансовий аналіз

Тематика курсової роботи з дисципліни Фінансовий аналіз

« Назад

Тематика курсової роботи

Дисципліна «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

Мета курсової роботи: закріпити теоретичний матеріал в практичних рішеннях з використанням різних методик і розрахунків, щодо оцінки і прогнозу фінансового стану підприємств з точки зору запобігання їх банкрутства. На виконання курсової роботи студенту відводиться 20 годин.

Курсова робота

Курсова робота (КР) з дисципліни «Фінансовий аналіз» є частиною комплексної підготовки студентів спеціальності «Облік і аудит» і ставить за мету формування у майбутніх спеціалістів уявлення про складання фінансового аналізу й методи його здійснення. Вихідні данні для виконання роботи (дані Форми №1 «Баланс» та Форми №2 «Звіт про фінансові результати») формуються   не   менше   ніж  за  два   роки.   Вихідні   данні   для виконання роботи (Форма №1 та Форма №2) видаються викладачем або обираються студентами самостійно, якщо вони мають змогу використати реальні дані підприємств при обов'язковому попередньому узгодженні з викладачем.

У процесі виконання курсової роботи необхідно враховувати наступні вимоги:

1. Об'єктивність.    Робота    повинна    ґрунтуватися    на реальних даних.  (Якщо  студент не  має  можливості виконувати роботу на матеріалах фінансової звітності власної  організації,   він   виконує  її,   як   виняток,   на матеріалах, які надаються викладачем).

2. Проблемність. У роботі повинні бути визначені головні проблеми щодо забезпеченості фінансової стійкості та підвищення результативності діяльності підприємства. Обов'язковими  є  рекомендації щодо  вирішення  цієї проблеми.

3. Якість.   Матеріали   роботи   повинні   бути   викладені чітко, ясно, з урахуванням логічної послідовності.

4. Наочність.        Викладення        матеріалу        повинно супроводжуватися графіками, схемами, таблицями, на які є посилання в тексті.

Обсяг роботи - не менше ЗО машинописних (45 рукописних) аркушів формату А4.

Висновки кожної роботи повинні бути захищені студентом перед викладачем. Необхідно здати роботу на перевірку викладачеві за один тиждень до її захисту.

Робота повинна складатися з таких обов'язкових частин:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ   (загальна   характеристика   підприємства,   що досліджується).

4. Основна частина роботи (розрахунки та висновки з ними).

5. Графічний матеріал.

6. Загальний висновок.

7. Список літератури.

У курсовій роботі слухачі виконують аналіз у такій послідовності:

- аналіз майна підприємства;

-  аналіз оборотних активів;

-  аналіз джерел формування капіталу підприємства;

-  аналіз грошових потоків;

-  аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

-  аналіз фінансової стійкості підприємства;

-  аналіз кредитоспроможності підприємства;

-  аналіз ділової активності підприємства;

-  аналіз прибутковості і рентабельності підприємства;

-  аналіз інвестиційної діяльності підприємства;

- комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

Кожний   з   напрямків   аналізу   оформляється   у   вигляді окремого  розділу  курсової роботи.   Розділ  повинен  мати  таку структуру:

- коротка характеристика змісту аналізу, що виконується;

- розрахунки у вигляді таблиці;

- графік динаміки показників, що досліджуються;

- висновки за результатами аналізу.

Висновки з курсової роботи необхідно робити з використанням SWОТ-аналізу. У висновках необхідно сформулювати загальну характеристику фінансового стану підприємства, що досліджується, визначити його інвестиційну привабливість.

До змісту роботи можуть бути внесені зміни, викликані особливостями діяльності підприємства (Організації), що досліджується.

 

ТЕМИ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ

(ВАРІАНТ ВИБИРАТИ ЗА ОСТАННЬОЮ ЦИФРОЮ ПАСПОРТА)

1. Сутність фінансового аналізу та його роль в сучасних умовах господарювання.

2. Метод фінансового аналізу.

3. Основні типи моделей у фінансовому аналізі.

4. Інформаційна база фінансового аналізу..

5. Аналіз валюти бухгалтерського балансу.

6. Аналіз джерел формування капіталу.

7. Аналіз структури джерел фінансових ресурсів.

8. Аналіз джерел власних коштів.

9. Аналіз джерел позикових коштів.

10. Аналіз кредиторської заборгованості.

11. Аналіз активів підприємства.

12. Аналіз складу і структури загального капіталу.

13. Аналіз основного капіталу.

14. Аналіз оборотного капіталу.

15. Аналіз дебіторської заборгованості.

16. Аналіз ринкової та фінансової стійкості.

17. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності).

18. Сутність платоспроможності та ліквідності і їх аналіз.

19. Аналіз ліквідності.

20. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу.

21. Аналіз руху грошових коштів прямим методом.

22. Аналіз руху грошових потоків непрямим методом.

23. Аналіз прибутковості використання капіталу.

24. Характеристика показників, що характеризують фінансовий стан підприємств (на матеріалах підприємства).

25. Аналіз рівнів виробничого та фінансово-виробничого леверіджу.

26. Аналіз основних показників ділової активності.

27. Аналіз ефективності та інвестиційної привабливості підприємства.

28. Прогнозування фінансових  показників діяльності підприємства.

29. Аналіз фінансового ризику. Класифікація фінансових ризиків.

30. Методика аналізу фінансового  стану неплатоспроможних підприємств.

31. Методи аналізу зниження фінансового ризику.

32. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

33. Аналіз використання основних засобів.

34. Аналіз використання матеріальних ресурсів.

35. Аналіз фінансових результатів.

36. Аналіз собівартості реалізованої продукції.

37. Аналіз прибутку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!