Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1851 Загальні вимоги до оформлення звіту про практику

Загальні вимоги до оформлення звіту про практику

« Назад

VІІ  Загальні вимоги до оформлення звіту про практику

Звіт про практику складається з текстової частини і додатків.  Текстова частина повинна бути надрукована на окремих стандартних аркушах А4, через 1,5 міжрядкові інтервали, шрифтом 14 і зброшурована. Поля аркушів наступних параметрів: верхнє - 20мм, нижнє - 20мм, ліве - 30мм, праве - 10мм. Рекомендований обсяг - 55-60 сторінок машинописного тексту.

Текстова частина починається з титульного аркуша (додаток 1). Потім наводиться  перелік  питань,  які    вивчались  під  час   практики  (Зміст).  У  тексті наводяться заголовки цих питань. Календарний план. Звіт мусить відображати тільки самостійно виконану  в період практики роботу.

У звіті необхідно розкрити: зміст виконаної роботи, висвітлити питання, передбачені програмою практики, дати вичерпні відповіді на поставлені в програмі :питання відносно фінансової діяльності підприємства, використати законодавчі акти, інструктивні і нормативні матеріали, провести аналіз на підставі цифрових даних та зробити висновки по результатах аналізу. У тих випадках, коли висвітлення окремих питань неможливе згідно специфіки діяльності підприємства, не слід наводити текст з підручників або інструктивних матеріалів. Достатньо обґрунтувати причини, що спричиняють до цих обставин.

На останній сторінці текстової частини студент ставить підпис і дату закінчення складання звіту. Потім підшивається "Список використаних джерел", "Додатки"  і щоденник. Звіт про практику має бути перевірений керівником від підприємства. Перелік додатків до звіту повинен бути представлений перед документами, окремим аркушем (Додаток 4). На ньому повинен міститися наступний надпис керівника від виробництва: "Усі представлені документи вірогідні", підпис керівника, що затверджений печаткою. Додатки до звіту повинні бути правильно оформлені та вірогідні. За реальність представленої цифрової інформації в додатках несе відповідальність студент та керівник практики від звіту повинні бути правильно оформлені та вірогідні. За реальність представленої цифрової інформації в додатках несе відповідальність студент та керівник практики від виробництва. Замість підпису на документах вказується прізвище посадової особи. Додатки до звіту представляють собою заповнені форми звітності, таблиці, розрахунки, на які студент обов'язково посилається при написанні текстової частини звіту, наприклад: (див. Додаток 9). Кожен документ повинен бути пронумерований, надпис Додаток  виконується в правому верхньому куті документа.

Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Вписувати в текст друкованої роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилами, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) друкованим способом.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у тексті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту з практики, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, які повинні мати заголовки. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Заголовки  розділів слід розташовувати симетрично до тексту і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи, з нової сторінки. Наприклад:

РОЗДІЛ І

Абзацний відступ повинен бути однаковим у продовж усього текст і дорівнювати п’яти знакам (15 мм).

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) і подальшим чи попереднім текстом має бути:

  • за рукописного способу – не менше, ніж 2 інтервали;

  • за машинного способу – не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куті або посередині верхнього поля сторінки без крапки в кінці. Наприклад:

Структурні елементи: «ЗМІСТ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ» не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номеру крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці або ілюстрації, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Мал.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Мал.2.3 (третій малюнок другого розділу).

Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті розміщують надпис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих літер, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю в тексті розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи, або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці назву вміщують тільки над її першою частиною, а над іншими частинами пишуть слово «Продовження табл..» і вказують номер таблиці. Наприклад: «Продовження табл.2.1».

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками, якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних  символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між ними ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.2) (друга формула третього розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнту треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

При написанні звіту з практики студент повинен давати посилання на матеріали, окремі результати з яких наводяться в звіті. Такі посилання дають змогу відшукати документ і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посилання необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «.. у працях [1 - 7]....».  Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «на мал. 3.2». Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули і дужках, наприклад: «...у формулі (2.3)». На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивися», наприклад: «(див. табл. 1.3)».

 

Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

ЗВІТ

з переддипломної практики 

в __________________________________________

(назва підприємства)

терміном  з « ____ » _______________ 20 __ р.

по « ____ » _______________ 20 __ р.

   

Додаток  2

Календарний план

Проходження переддипломної практики

Студента ____курсу  спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

« КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.  ВАДИМА  ГЕТЬМАНА»

№ з/п

Теми за програмою практики

Кількість робочих днів

З якого числа включно

Керівник практики від підприємства

1

Ознайомлення з банківською установою та організацією фінансової діяльності

 

 

 

2

Організація операційної діяльності в банківській установі

 

 

 

3

Порядок організації обліку розрахунково-касових операцій

 

 

 

4

Порядок організації роботи  з клієнтами в операційному відділі банківської установи

 

 

 

5

Порядок  формування  та ведення обліку ресурсів банківської установи

 

 

 

6

Особливості кредитування позичальників , організація обліку операцій кредитного характеру

 

 

 

7

Порядок здійснення операцій з цінними паперами 

 

 

 

8

Порядок здійснення валютних операцій

 

 

 

9

Порядок здійснення внутрішньобанківських операцій та організацію їх обліку

 

 

 

10

Аналіз фінансового стану банківської установи

 

 

 

 

Додаток  3 

Календарний план

Проходження переддипломної практики

Теми за програмою практики

Кількість робочих днів

3 якого числа включно

Керівник практики від підприємства

Ознайомлення з підприємством, з організацією фінансової роботи.

 

 

 

Фінансові взаємовідносини господарюючих суб’єктів та організація грошових розрахунків.

 

 

 

Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства.

 

 

 

Порядок формування і розподілу прибутку підприємства.

 

 

 

Порядок оподаткування підприємства.

 

 

 

Управління оборотними коштами підприємства.

 

 

 

Інвестиційна діяльність підприємства.

 

 

 

Особливості кредитування господарської діяльності.

 

 

 

Аналіз фінансового стану підприємства.

 

 

 

Стан фінансового планування на підприємстві.

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Додаток 4

Зміст 

РОЗДІЛ І. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БАНКІВСЬКОЮ УСТАНОВОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

РОЗДІЛ  IV. ПОРЯДОК ОГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ В ОПЕРАЦІЙНОМУ ВІДДІЛІ  БАНКІВСЬКОЇ  УСТАНОВИ..

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

РОЗДІЛ VI. ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРУ

РОЗДІЛ VII. ОЗНАЙОМЛЕННЯ  З ПОРЯДКОМ  ЗДІЙСНЕННЯ  ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ  ЇХ  ОБЛІКУ

РОЗДІЛ VІІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОРЯДКОМ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЇХ ОБЛІКУ

РОЗДІЛ  ІХ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ  ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИХ  ОПЕРАЦІЙ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ОБЛІКУ

РОЗДІЛ X. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ЩОДЕННИК

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!