Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1849 Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни Контролінг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни Контролінг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЦЕНТР МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОНТРОЛІНГ" 

ДЛЯ СЛУХАЧІВ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ «БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

УКЛАДАЧ: КАНД.ЕКОН. НАУК,

ДОЦЕНТ ЛАВРЕНЕНКО В.В.

 

КИЇВ КНЕУ ЦМП 2013

 

1. Загальні положення

Важливим етапом вивчення дисципліни «Контролінг» є виконання студентами індивідуальної контрольної роботи, яке відбувається у міжсесійний період.

Метою індивідуальної контрольної роботи є апробація та поглиблення набутих теоретичних знань з контролінгу, сприяння самостійному освоєнню знань, формування навичок збирання та аналізу інформації. Завдання цього виду роботи студентів такі:

 • поглиблення та закріплення знань з контролінгу;

 • освоєння методів проведення техніко-економічних розрахунків;

 • набуття досвіду пошуку, аналізу та узагальнення інформаційних даних, що необхідні для управління діяльністю сучасного підприємства.

Індивідуальна робота за своїм змістом є комплексною, її виконання вимагає від студента базових теоретичних знань з тем курсу. Виконання індивідуальної роботи вимагає попереднього ознайомлення з відповідними темами курсу (зокрема «Управління витратами у системі контролінгу» та «Інструментарій контролінгу») та основними навчальними матеріалами (лекції, підручник). Це дасть змогу студенту детальніше уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст, повніше висвітлити питання, які мають бути вирішені.

Завершена індивідуальна робота в оформленому вигляді подається на перевірку викладачу. Перевірена індивідуальна контрольна робота повертається студенту.

Інформаційною базою для підготовки аналітичної частини курсової роботи виступають матеріали діяльності підприємства, де працює (працював) студент або де він проходить переддипломну практику (для студентів стаціонару).

 

2. Характеристика змісту індивідуальної контрольної роботи

У контрольній роботі повинно бути наведено економічну характеристику та здійснено аналітичну оцінку системи управління витратами за структурою, яка наведена у додатку А. Для виконання цього студент повинен зібрати та систематизувати інформацію про аспекти діяльності конкретного підприємства.

Бажано розмістити копії основних форм звітності (Баланс,Звіт про фінансові результати) у додатку до індивідуальної контрольної роботи.

На основі зробленого аналізу можуть бути обґрунтовані рекомендації щодо усунення слабких місць у діяльності підприємства, а також ефективного використання його потенціалу, наприклад у форматі SWOT-аналізу.

 

3. Оформлення індивідуальної контрольної роботи

Приблизний обсяг роботи 15 сторінок. Роботу друкують на одній стороні аркушу білого паперу через півтора міжрядкових  інтервали, 14 шрифт типу «Times New Roman». Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній і нижній  – не менше 20 мм, правий – не менше  10 мм.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш (додаток В), який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над відповідними заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При переносі частини таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над першою її частиною, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

Таблиці у тексті роботи повинні супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. Зміст роботи має відповідати сформульованим питанням і викладатися у логічній послідовності.

 

Оцінювання курсової роботи

Підсумкова оцінка за контрольну роботи складається з трьох елементів і виставляється за 20-бальною шкалою. Крок оцінки – 1 бал.

 

4. Рекомендована основна література

 1. Контролінг: Навч. посіб. /  Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: КНЕУ, 2008 – 264 с.

 2. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П. [та інші] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 598 с.

 3. Концепция контролінгу: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners; Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. – 269 с

 4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник — К.: Лібра, 2004. — 704с.

 5. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет, 10-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 1008 с.

 6. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс: учеб. Для студентов вузов / К. Друри. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -  735 с.

 7. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг, Марк С. Управленческий учет, 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд-й дом «Вильямс», 2005. – 874 с.

 

Додаток А

Перелік питань для підготовки індивідуальної контрольної роботи

 1. Коротко охарактеризувати продукцію та послуги, які є предметом діяльності підприємства.
 2. Описати основні підходи, які використовуються для класифікації витрат на підприємстві (якщо мають місце):
  • поділ витрат на змінні та постійні;

  • поділ витрат на прямі та непрямі;

  • поділ витрат по статтях калькуляції;

  • інші підходи до класифікації витрат (вказати, які).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!