Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1841 Аналітичний огляд наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних проблем

Аналітичний огляд наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних проблем

« Назад

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних проблем 

Студенти самостійно вибирають тему для аналітичного огляду наукових публікацій.. Для виконання даної роботи студенти повинні самостійно знайти статті за обраною проблематикою (не менше 5) та зробити аналітичний огляд (реферування) кожної публікацій, зробивши акцент на актуальності даної проблеми та на пропозиціях автора, щодо вирішення цих проблем. В заключній частині даного завдання  необхідно визначити,  позиція яких авторів з даного питання на Вашу думку є найбільш науково достовірною, коротко обґрунтувати свою точку зору, а також  критично оцінити альтернативні погляди на дану проблему.

Обсяг виконаного завдання не повинен перевищувати 10 сторінок. Про вибрану тему з аналітичного огляду студент повинен повідомити керівника семінарських занять по дисципліні „Гроші та кредит”, який буде оцінювати виконану роботу.

Завдання оцінюється в максимальну суму 5 балів, якщо повністю враховані вимоги, що пред’являються до неї.

За порушення вимог щодо написання та подання викладачу реферату, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1. Несвоєчасне подання завдання на кафедру – 1бал.

2. Не всі підібрані  публікації присвячені розгляду визначеної проблеми – 1-4  бали.

3. Підібраний аналітичний та фактичний матеріал не висвітлює сучасні проблеми визначеної теми. – 2 бали.

4. Відсутність власних висновків та власного ставлення до даної проблеми – 1 бал.

Студент узгоджує термін виконання завдання з науковим керівником.. Переробляти незадовільно оцінені завдання не дозволяється.

 

Перелік тем для аналітичного огляду наукових публікацій 

 1. Попит на гроші в Україні та проблеми його розвитку.

 2. Формування пропозиції грошей в Україні.

 3. Бюджетний дефіцит та його вплив на пропозицію грошей.

 4. Шляхи ремонетизації економіки України.

 5. Фіскальна та грошово-кредитна політика: проблеми взаємодії.

 6. Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності

 7. Політика обов’язкових резервів: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.

 8. Політика відкритого ринку: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.

 9. Проблеми розвитку комерційного кредиту в Україні.

 10. Стан та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні.

 11. Специфіка банківської діяльності: необхідність та способи  її регулювання.

 12. Процентна політика комерційних банків.

 13. Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення.

 14. Основні чинники, що впливають на прибутковість комерційних банків.

 15. Роль банківської системи в реалізації інноваційної моделі в Україні.

 16. Проблеми капіталізації українських банків.

 17. Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання.

 18. Проблема незалежності Центрального банку.

 19. Особливості кредитних відносин центральних банків з урядом у країнах, що розвиваються.

 20. Проблема доступу іноземного капіталу в банківську систему України.

 21. Конвертованість валюти. Проблеми конвертованості гривні.

 22. Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.

 23. Платіжний баланс України та шляхи його вдосконалення.

 24. Курсове та інфляційне таргетування як альтернативні проміжні цілі монетарної політики.

 25. Реальний валютний курс: сутність, механізм визначення та використання.

 26. Міжнародне банківництво та його вплив на банківську систему України.

  

2. Пошук  та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництва 

З метою набуття досвіду самостійного наукового дослідження студенти  повинні навчитись знаходити та опрацьовувати офіційну статистичну інформацію з основних питань діяльності банківської системи країни. Офіційними джерелами такої інформації є: Статистичний щорічник України, що видається Держкомстатом України; Бюлетень Національного банку України; Вісник Національного банку України; річні звіти НБУ; сайти НБУ, АУБ та окремих комерційних банків; Платіжний баланс України – щоквартальне аналітично-статистичне видання України.

На підставі самостійно знайдених матеріалів студент повинен скласти таблиці, побудувати графіки, діаграми або здійснити конкретні розрахунки та зробити з них лаконічні аналітичні висновки щодо оцінки ситуації з відповідних питань стану грошового ринку та діяльності банків.

Вибір такого завдання, а також строк його виконання і подачі узгоджується з керівником семінарських занять.

Завдання оцінюється в максимальну суму 5 балів, якщо повністю враховані вимоги, що пред’являються до неї.

За порушення вимог щодо написання та подання викладачу реферату, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1. Несвоєчасне подання завдання на кафедру – 1бал.

2.  Невірно зроблені розрахунки – 2 бали.

3. Підібраний фактичний матеріал не висвітлює сучасні проблеми визначеної теми. – 2 бал.

4. Не зроблені аналітичні висновки щодо оцінки ситуації з відповідних питань стану грошового ринку та діяльності банків – 2 бали.

Переробляти незадовільні завдання не дозволяється.

 

Перелік завдань  для аналізу статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництва 

1. Динаміка грошової маси в Україні за 1996-2014рр. та її вплив на інфляцію.

2. Структура грошової маси за грошовими агрегатами в Україні  в  період 2000-2014рр.

3. Швидкість обігу грошей та її  зв”язок з динамікою цін в 2000-2014 рр.

4. Динаміка та структура грошової бази в 2000-2014рр. та її зв”язок з пропозицією грошей.

5. Визначте рівень загального грошово-кредитного мультиплікатора в Україні в 2002-2014 рр.

6. Визначити обсяги та структуру заощаджень населення України в 2014р. за формами і видами валют. 

7. Визначити співвідношення обсягів заощаджень населення і кредитних вкладень  банків в  Україні в 1990- 2014рр.

8. Визначити рівень монетизації ВВП  України за агрегатами М0 і М2 в 1991- 2014 рр.

9. Визначити обсяги вкладів юридичних і фізичних осіб в банках України в 2000р. і 2014р. на: а) на поточних рахунках; б) на строкових рахунках.

10. Динаміка розвитку інфляційних процесів в Україні в 1991-2014рр..

11. Обсяг і структура державного внутрішнього боргу України в 2000 і 2014рр.              

12. Обсяг зовнішнього державного боргу України в 2000 і 2014рр.

13. Обсяги та структура золотовалютних запасів України в 2002-2014рр.

14. Динаміка обсягу кредитування українськими банками реального сектора економіки в період 1999-2014 рр. в розрізі видів валют та галузями економіки.

15. Динаміка та структура кредитних вкладень комерційних банків за термінами наданих кредитів.

16. Динаміка кредитування  банками населення на споживчі потреби в 2000-2014рр.

17. Динаміка процентних ставок за наданими банківськими кредитами в 2000-2014рр. в розрізі валют.

18. Розвиток банківської системи України за кількістю і видами банків протягом 1992-2014рр.

19. Аналіз територіальної структури банківської системи України в 2014 році.

20. Динаміка кредитування НБУ комерційних банків протягом 1996-2014рр.

21. Динаміка ставок рефінансування, встановлених НБУ за 1996-2014рр.

22. Динаміка і склад золотовалютних резервів НБУ за 2000-2014рр.

23. Участь іноземного капіталу в банківській системі України в 2000 і 2014рр.

24. Динаміка і структура пасивів комерційних банків за період 2000-2014рр.

25. Динаміка процентних ставок за депозитами юридичних осіб в розрізі валют за 2000-2014рр.

26. Динаміка процентних ставок за вкладами фізичних осіб в розрізі валют за 2000-2014рр.

27. Динаміка і структура активів комерційних банків за період 2000-2014рр.

28. Визначити відношення обсягів кредитних вкладів комерційних банків до номінального обсягу ВВП в 1996,  2000 та 2014 рр. і дати оцінку його динаміки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!