Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1818 Курсова робота з дисципліни Технологія та організація туристичної діяльності для спеціальності Туристичне обслуговування, КТГГ

Курсова робота з дисципліни Технологія та організація туристичної діяльності для спеціальності Туристичне обслуговування, КТГГ

« Назад

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРОФІЛЮЮЧИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Технологія та організація туристичної діяльності” для студентів денної форми навчання

спеціальності 5.14010301 „Туристичне обслуговування”

 

Київ 2012

 

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни „Технологія і організація туристичної діяльності” для студентів денної форми навчання спеціальності 5.14010301 „Туристичне обслуговування”, Київського технікуму готельного господарства. – К., 2012. –  35 с.

І. Загальні положення

Виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія та організація туристичної діяльності" передбачено навчальним планом спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» і є своєрідним підсумком здобутих студентом теоретичних знань та опанування практичних навичок набутих в процесі вивчення наступних дисциплін „Географія туризму України”, ”Технологія і організація туристичної діяльності”, „Історія туризму України”, «Культурологія», «Етнографія і фольклор України». Завдяки виконанню даної курсової роботи перевіряється рівень самостійного мислення автора, його вміння щодо зібрання матеріалу та проведення його аналізу, здійснення узагальнюючих висновків, практично застосування знань, набутих в процесі навчання  в Київському технікумі готельного господарства. 

Головна мета курсової роботи полягає у:

· систематизації та закріпленні знань про основні технологічні процеси туристичної діяльності;

· розвитку  вмінь застосування на практиці набутих теоретичних знань;

· формуванні та розвитку наукового мислення;

 • розвитку вмінь ведення самостійних досліджень, спостережень та аналізу діяльності підприємств туристичної галузі;

 • виробленні навичок оформлення науково-дослідної роботи;

 • розробці типових турів туристичного підприємства.

· відображенні досліджень конкретних питань сфери обслуговування туристів. 

Курсова робота виконується як на матеріалах конкретних підприємств туристичної галузі, так і на базі теоретичних досліджень, що дає можливість творчого підходу студентів до виконання курсової роботи.

У процесі написання роботи студенти повинні показати вміння працювати з літературними джерелами, оволодівати прийомами підбору, систематизації та правильного використання інформаційного та статистичного матеріалу, чітко і логічно формулювати свої думки, проявити навички вірного застосування теоретичних положень дисципліни для порівняльного аналізу, навчитися виявляти взаємозв’язки між технологічними процесами різних підприємств туристської індустрії.

Курсова робота, виконана тільки на підґрунті літературних джерел, без конкретних технологій у підприємствах туріндустрії, до захисту не допускається і повертається студенту на доопрацювання.

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами, які проводять індивідуальні консультації для студентів, допомагають у складанні плану написання курсової роботи та контролюють процес виконання роботи за відповідним графіком.

 

ІІ. Загальні вимоги до написання курсової роботи

Першочергова вимога до курсової роботи – її науковість, що передбачає творчий підхід до обраної теми, правильне та глибоке висвітлення всіх її аспектів, усвідомлення результатів дослідження та вміння робити узагальнення, висновки та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваної проблеми.

Науковий рівень курсової роботи визначається не її обсягом, а якістю, тобто її науково-теоретичним рівнем і практичною значимістю.

Важливою вимогою до курсової роботи є логічно-послідовне викладення матеріалу та наочність. Усі розділи роботи та ілюстративний матеріал повинні бути взаємопов’язаними між собою.

Курсова робота повинна відповідати і таким вимогам як грамотність, культура та правильність оформлення. Робота повинна бути акуратно надрукованою, мати якісну графіку ілюстративного матеріалу, не мати стилістичних та орфографічних помилок.

Необхідно витримати заданий обсяг курсової роботи. Значне перевищення встановленого обсягу свідчить про те, що студент погано орієнтується в матеріалі, не вміє відібрати головного, найбільш суттєвого. Разом з тим, занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо розкрити тему.

Потрібно також дотримуватись пропорції обсягу всіх структурних частин роботи. Зокрема, вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 10 відсотків її загального обсягу.

Курсова робота, що не відповідає вимогам до змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого графіку виконання до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.

 

IІІ. Послідовність виконання курсової роботи

3.1. Вибір теми та об’єкта дослідження. Курсова робота виконується на основі єдиної теми, за виключенням тематики туру: “Технологія туристичної діяльності на туристичному підприємстві „.......”.

Об’єкт дослідження, за матеріалами яких буде виконуватись курсова робота, повинен співпадати з базою проходження практики. Тематика обраного туру не повинна повторюватись в рамках однієї навчальної групи. Рекомендована тематика турів, технологію формування яких студенти повинні розробити, наведена у додатку 1.

За погодженням з керівником студент може запропонувати власний об’єкт дослідження при належному обґрунтуванні доцільності його дослідження.

3.2. Опрацювання літературних джерел і складання плану курсової роботи. Для написання якісної курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літературних джерел, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу. Далі, під час написання курсової роботи, проводиться систематизація джерел.

До складу бібліографії мають бути віднесені вітчизняні та міжнародні інструктивні матеріали, підручники, навчальні посібники, довідники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій, журнальні та газетні статті, атласи, карти, картосхеми, звіти підприємств і організацій тощо. Слід починати із загальної (підручники, довідники, видання енциклопедичного характеру, теоретичні розробки) та переходити до спеціальної літератури (інструктивні та нормативні документи, монографії, статті специфічні для даної проблеми, періодичні видання, картографічний матеріал, статистичні дані тощо).

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в історичному аспекті – від історії питання, його теоретичних засад, до сучасного стану, практичної реалізації, перспектив розвитку. Це дозволяє вивчити явище чи проблему в динаміці, виявити тенденції розвитку, науково спрогнозувати її. Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування.

Виконуючи курсову роботу, необхідно пам’ятати, що вивчення – це не лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, спрямований на вирішення поставлених завдань. Працюючи над тим чи іншим підручником чи статтею, слід конспектувати основні положення, точки зору, висновки та їх обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних видання, що дасть змогу зробити правильне посилання на літературу. Під час роботи над теоретичною літературою студент повинен зуміти дати аналіз прочитаного, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони.

Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Слід пам’ятати, що якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно. Список рекомендованої літератури наведений у розділі 6 даних методичних рекомендацій, який, звичайно, може бути доповнений.

Робота повинна виконуватися у відповідності до рекомендованого деталізованого плану виконання курсової роботи, що наведений у додатку 4.

Чітке дотримання термінів виконання роботи дозволить своєчасно завершити виконання курсової роботи, врахувати зауваження керівника, усунути недоліки, здати її на перевірку та вийти на захист.

ІV. Оформлення курсової роботи

4.1. Загальні вимоги до написання тексту (пояснювальної записки) курсової роботи:

- чіткість побудови та конкретність викладання;

- логічно-послідовне викладання матеріалу;

- доказовість аргументації та доказовість висновків;

- наочність.

Зібраний, опрацьований та систематизований матеріал студент розподіляє за окремими питаннями, послідовність викладення яких визначає план роботи.

Загальний обсяг роботи не повинний перевищувати 30-35 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату, включаючи бібліографію. До загального обсягу не входять додатки.

Послідовність розміщення матеріалів курсової роботи:

 • Титульна сторінка (зразок наведений у додатку 2)

 • Зміст – рекомендований план (додаток 3) з обов’язковим зазначенням сторінок

 • Вступ в якому обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення; аргументується вибір предмету (об’єкту) дослідження; визначається мета та конкретні завдання дослідження у відповідності до обраної теми; окреслюється структура курсової роботи.

 • у І розділі (об’єм 10-12 стор.) подається загальна характеристика туристичного підприємства.

 • ІІ розділ (об’єм 10-12 стор.). Визначаються дії туристичного підприємства в процесі формування нового туристичного маршруту з оформленням всієї необхідної технологічної документації.

 • у ІІІ розділі (10-12 стор.) визначаються особливості технологій в процесі реалізації за різними каналами збуту розробленого туру з оформленням відповідної технологічної документації.

 • Висновки (2-3 стор.) завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також стисло рекомендації та пропозиції наукового та практичного характеру (тезисне) щодо подальшого вдосконалення досліджуваного напряму, що були запропоновані у третьому розділі.

 • Список використаних джерел наводиться наприкінці роботи і містить в абетковому порядку перелік літературних джерел, які були використані в процесі виконання курсової роботи. Послідовність наведених матеріалів наступна: законодавчі акти; нормативна база; підручники, навчальні посібники; періодичні видання (журнали та газети); іноземні (іншомовні) джерела; сайти Internet. Вимоги до складання використаних джерел наведені у додатку 14.

 • Додатки не підлягають наскрізній нумерації сторінок і не входять до загального об’єму курсової роботи. На кожний пронумерований літерами додаток (наприклад, Додаток А) повинне бути посилання в тексті.

Кожний розділ курсової роботи повинен містити заповнену технологічну документацію у послідовності до технологічних процесів, які розглядаються  (див. додатки 4 - 14). Окрім наведених у додатках документах в курсовій роботі повинні бути представлені наступні документи:

 • програма перебування;

 • транспортний маршрут з використанням карт чи інших джерел;

 • приклади проектів угод: з постачальниками туристичних послуг, агентської угоди, договору про туристичне обслуговування;

 • рекламні матеріали.

4.2. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи. Курсова робота виконується на папері формату А4 (210×297 мм). Поля: ліворуч –  25 мм, праворуч - 20 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. При написанні курсової роботи з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт.

Титульний аркуш (перша сторiнка) оформляється за установленою формою. Типовий зразок титульного аркуша подано в додатку 2.

Заголовки від тексту відділяються зверху та знизу трьома інтервалами. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Назва розділів друкується прописними (великими) літерами, параграфів і пунктів – рядковими (малими). Заголовок розділу в тексті розміщується посередині сторінки, параграфу та пункту – з абзацу. Не дозволяється розміщувати заголовок унизу однієї сторінки, а текст починається з наступної.

У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1,25 см).

Текст роботи викладається  від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників “я” та “ми”. Рекомендується вживати слово “автор”.

Вирази “у цьому році”, “у цей час”, “у минулому році” тощо необхідно заміняти точною датою, вказувати рік і місяць. Після назви місяця слово “місяць” не пишеться.

Оформлення наукового апарату є наочним свідченням уміння студента працювати над літературою та джерелами. Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точки зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в курсовій роботі, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.

Найбільш поширеними є посилання  у тексті. У даному випадку посилання оформлюється у скороченому вигляді – береться в дужки. Наприклад: [3; 23], де перша цифра “3” означає номер використаного джерела, а друга – “23” – її сторінку.

Важливою частиною курсової роботи є таблиці та графiчнi матерiали. Таблицi, у яких систематизована статистична iнформацiя, та малюнки, що вмiщують рiзноманiтнi графiчнi iлюстрацiї (дiаграми, схеми, графiки), мають позначатися в межах роботи арабськими цифрами; розмiщуються вони пiсля першого посилання на них у текстi (посилання мають бути на всi таблицi та малюнки). Таблиці та малюнки повиннi мати назви, що вiдповiдають їх змiсту.

 

V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи

Курсова робота подається у встановлені терміни для реєстрації, перевірки керівником та допуску її до захисту.

Курсова робота, яка виконана невірно, з серйозними недолiками, повертається для повного або часткового доопрацювання, вiдповiдно до вказаних зауважень.

Захист курсової роботи вiдбувається перед комісією до початку екзаменацiйної сесiї. Під час захисту студент має відповісти на запитання щодо змісту та результатів проведеного дослідження. Відповіді слід давати коротко, мотивовано, змістовно.

У вирiшеннi питання щодо оцiнки курсової роботи, пiсля її захисту, береться до уваги рiвень виконання роботи, вмiння студента пов’язувати теоретичнi знання з практичною роботою пiдприємства, змiстовнiсть вiдповiдей на поставленi запитання. Отримана оцінка вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та проставляється у залікову книжку студента.

У випадку, коли студент на захисті отримає незадовільну оцінку, комісія приймає рішення про повторний захист.

 

Додаток 1

Рекомендована тематика турів 

Мета туру

Тематика маршруту

1. Пізнавальна

1.1. „Княжий Львів”

1.2. „Становлення Української державності”

1.3. „Замками Поділля”

1.4. „Замками Полісся”

1.5. „Фортецями Поділля”

1.6. „До цілющих джерел Прикарпаття”

1.7. „На Батьківщину Богдана Хмельницького”

1.8. „Архітектурна симфонія Харкова”

1.9. „Пам’ятники Святогірського історико-культурного заповідника”

1.10. „Донецьк культурний”

1.11. „Полтавська битва”

1.12. „Донецьк спортивний”

1.13. „Гоголівськими містами”

1.14. „Заповідник «Кам’яні могили”

1.15. „Золоте сузір’я Київщини”

1.16. „Перша столиця”

1.17. «Київ – Козацької доби»

1.18. Вінниччина – краса подільського краю

1.19. Золоті куполи: Київ і Чернігів

1.20. Луцьк – давність озерного краю

1.21. Хортиця – колиска козацької слави

1.22. Київ – місто різних культур і релігій

1.23. Кам’янець-Подільський – місто-фортеця, місто-герой

1.24. Гранд-тур по Західній Україні

1.25. Крим історичний

1.26. Загадки ті історія України (маршрут: Київ - Біла Церква - Китаєво)

Розважальна

1.17. „Дніпровський круїз”

Подієва

2.1. „Фестивальна Україна”:

2.1.1 Таврійські ігри

2.1.2 Євро-2012

2.2. „День Києва”

2.3. „День Незалежності у Києві”

Ділова

Відвідування виставки, ярмарку, конгресу тощо

Спортивна

Екстремальними маршрутами України (рафтінг, трекінг, дайвінг тощо)

 

Додаток 2

Деталізований план виконання курсової роботи 

 

стор.

Вступ

 

1. Загальна характеристика туристичного підприємства

 

1.1. Базова характеристика туристичного підприємства

 

1.2. Структура управління туристичним підприємством, штатний розклад, посадові інструкції

 

1.3. Основні напрямки діяльності фірми

 

2. Технологія діяльності туристичного підприємства при формуванні нового тур маршруту

 

2.1. Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням

 

2.2. Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування

 

2.3. Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування

 

2.4. Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру (складання програми перебування (програму туру), технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівки туристичної подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладів рекламного матеріалу)

 

3. Особливості технології туристичної діяльності в процесі реалізації розробленого туру

 

3.1. Визначення каналів збуту нового туру

 

3.2. Особливості реалізації розробленого туру за участю туристичного   посередника

 

3.3. Особливості реалізації розробленого туру туристу

 

3.4. Оформлення страхових полісів

 

3.5. Підготовка ваучерів

 

3.6. Технологія туристичних процедур (туристичні формальності) при здійсненні туристської подорожі

 

Висновки

 

Список використаної літератури

 

Додатки

 

 

І. Базова характеристика туристИЧНОго підприємства

Назва статті

Характеристика

Примітки

Назва підприємства (юр. адреса)

 

 

Тип підприємства (турагент, туроператор) за формою організації діяльності

 

 

Форма власності підприємства

 

 

Контактні телефони, факс, адреса електронної пошти, сторінка в Інтернет (якщо є)

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові  керівника

 

 

Номер ліцензії та дата її видачі

 

 

Штатний розклад:

-         чисельність персоналу;

-         посади працівників

 

 

Види туризму, якими займається:

-         внутрішній туризм;

-         іноземний туризм (в’їзний);

-         закордонний (виїзний)

 

 

Країни або напрями за якими працює фірма

 

 

 

 

Країни, туристів яких приймає фірма

 

 

 

 

Регіони України (міста) в які направляє турфірма

 

 

 

Відношення, %

–        груп туристів

–        індивідуальних туристів

 

 

Типи турів за метою:

 

 

 

Види туристичних маршрутів:

-         наземний;

-         водний;

-         повітряний

 

 

Маршрути за видами засобів пересування:

-         залізничний;

-         авіаційний;

-         автобусний;

-         велосипедний;

-         пішохідний;

-         автомобільний;

-         кінний;

-         теплохідний;

-         на байдарках;

-         комбінований

-         інші

 

 

Маршрути по конфігурації:

-         лінійний;

-         круговий;

-         радіальний;

-         петельний;

-         комбінований

 

 

Структура туристичного потоку, %:

-         сільське-міське населення;

-         вікова структура;

-         соціальний склад (робітники, службовці, підприємці, студенти, учні)

 

 

Сезонність поїздок, %:

-         літній період;

-         зимовий;

-         на протязі року

 

 

Забезпечення туристичних формальностей :

-         оформлення закордонного паспорту;

-         відкриття візи;

-         митні формальності;

-         валютні формальності;

-         санітарно-епідеміологічні операції;

-         страхування

 

 

Види  туристичних послуг:

-         транспортне забезпечення;

-         екскурсійне забезпечення;

-         харчування;

-         проживання;

-         послуги гіда;

-         тощо

 

 

Наявність власного транспортного засобу:

-         марка;

-         характеристика транспортного засобу

 

 

Автоматизація технологічних процесів:

-         бази даних;

-         програмне забезпечення.

 

 

 

ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Назва технологічних процесів, циклів, операцій

Характеристика

Примітка

Технологія партнерських взаємовідносин

Технологічний процес укладання партнерських угод за основними технологічними циклами:

-         з перевізником;

-         з засобом розміщення;

-         з засобом харчування;

-         з екскурсійним бюро.

 

 

Технологічний процес укладання партнерських угод за технологічними циклами просування туристського продукту:

-         з рекламним агентством;

-         з поліграфією

 

 

Технологічний процес укладання партнерських угод за обслуговуючими технологічними циклами:

-         з консульством;

-         ВВІРом

 

 

Технологія створення турпродукту

Технологічний цикл створення турпродукту:

-         розробка маршруту;

-         визначення строків;

-         створення програми перебування.

 

 

Технологічний цикл надання комплексу обов’язкових послуг на маршруті:

-         надання транспорту;

-         надання розміщення;

-         надання  харчування;

-         трансфер.

 

 

Технологічний цикл надання супутніх послуг (визначається тематикою туру)

 

 

 

Додаток 3

Туристична фірма _______________

 

Адреса фірми:

___________________

___________________

___________________

Adress:

___________________

___________________

___________________

Тел./факс:__________________

 

e-mail:_____________________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

туристичної подорожі за маршрутом ______________________________

(назва маршруту)

на ____________ р.

1. Основні показники маршруту:

Вид маршруту __________________________________

(за конфігурацією маршруту, за формою організації, за видом транспорту)

Термін подорожі(дн./ночівель) — ____________________

Число туристів в групі — ___________________________

Початок обслуговування на маршруті першої групи — ____

Початок обслуговування на маршруті останньої групи — __

Закінчення обслуговування останньої групи — _________

Вартість путівки – _____________(може змінюватися в залежності від обраного розміщення) 

Місяць року

 

Кількість туристів в місяць

Графік заїзду туристичних груп за датами місяця

Кількість груп в місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса туристичного підприємства, з якого починається подорож:__________

Проїзд до початкового туристичного підприємства: трансфер _______

 

2. Програма обслуговування туристів за маршрутом 

Населені пункти, відстань між ними, способи пересування, час прибуття до пункту та виїзду з нього

Найменування туристичних

підприємств

та умови розміщення

Заплановані туристичні

послуги

Внутрімаршрутні перевезення на маршруті (в місці перебування) здійснюються

 

 

 

 

 

3. Короткий опис подорожі (повторюється в інформаційному листку до туристичної путівки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Керівник туристичного підприємства, що обслуговує маршрут:

 

Додаток 4

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

до путівки туристичної подорожі

«____________________________ »

(найменування  маршруту)

УВАГА! Інформаційний листок складається за наступним змістом: 

1. Обов'язкова інформація

1. Вказівка виду і типу туристичної подорожі, основного змісту програми обслуговування, протяжності та тривалості всього маршруту.

2. Опис траси подорожі — пунктів перебування, тривалості перебування і умови розміщення в кожному пункті обслуговування (тип будівлі, число місць в номері, його санітарно-гігієнічне обладнання).

3. Короткий опис району подорожі (визначні пам'ятки, особливості рельєфу місцевості і т. п.), програми обслуговування в кожному пункті подорожі (відповідно до технологічної карти туристської подорожі).

4. Перелік послуг, що надаються за додаткову плату.

5. Наявність і коротка характеристика спортивних споруджень і майданчиків, автостоянок, пасажирських канатних доріг, водоймищ, пляжів, атракціонів, дитячих ігрових майданчиків (кімнат), бібліотек, кінозалів і т.д.

6. Адреса туристського підприємства, з якого починається туристська подорож і проїзд до нього. 

2. Приблизний перелік додаткової інформації

1. Інформація щодо вікових обмежень, прийому батьків з дітьми, сімейних.

2. Інша інформація і рекомендації щодо перебування іноземних туристів в Україні.

 

Додаток 5
ЗАМОВЛЕННЯ НА ТУРПОСЛУГИ (лист-замовлення) 

Країна / курорт / назва туру:
Дати поїздки:
З „__” ________ 2012 р. 
по „__” _______ 2012 р.
Тривалість поїздки (днів):
Тривалість проживання в готелі (ночей):
Готель:
 
Тип номеру:
Харчування:
ВВ НВ FВ АІ UАІ
Вид на море:
Кількість туристів:
 
В тому числі дітей до 12 років
Заселення „__” ___ 2012р.
 
Виселення „__” ___ 2012р.
Деталі транспортування: автобус, з/д+автобус, авіа переліт, без транспортування 
Повна вартість туру складає: ________ грн. ___ коп.  
                                                                                                    сума прописом

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

АВРОРА ИНТУР

Россия, 125047, Москва, ул. Бутырский вал, д. 2

Тел.: (095) 232-94-04, 251-58-28     Факс: (095) 251-60-31

E-mail: aurore@aurore.ru      URL: www.aurore.ru 

«До витоків Київської Русі»

Тур 3 дні / 2 ночі

1 день

Зустріч на Київському вокзалі біля табло Прибуття і Відправлення супроводжуючим з табличкою «Аврора Інтур». Відправлення до Києва. 

2 день

Прибуття. Зустріч на вокзалі представником фірми «Аврора Інтур».Трансфер в готель вибраної категорії. Розміщення. Оглядова автобусна екскурсія  по місту з оглядом Свято-Михайлівського монастиря, Володимирського собору, Старокиївської гори. Обід в кафе міста. Пішохідна екскурсія по Андріївському спуску з відвідуванням музею Булгакова.

3 день

Сніданок в кафе готелю. Екскурсія в Києво-Печерську Лавру з відвідуванням  Ближніх печер (проїзд громадським транспортом). Обід в кафе міста.  Пішохідна екскурсія «Стародавній Київ» (з відвідуванням Софіївського собору). 

4 день

Сніданок в кафе готелю. Автобусна екскурсія в музей народної архітектури і побуту Пирогово. Обід в кафе міста. Виїзд з готелю. Трансфер на з/д вокзал. Відправлення до Москви. 

5 день

Прибуття на Київський вокзал.

Вартість на 1 чол. (в у.о.)

Проживання

3 дні

 

Дорослі

Діти

Готель «Славутич» 3*

1-о, 2-х,  3-хмістне розміщення  зі всіма зручностями

 

100*

 

90

Готель «Козацький» (центр міста)

1-але, 2-хмісні номери зі всіма зручностями

 

120*

 

100

* Доплата за 1-місне розміщення – 20 у.о.

Комісія  10%

Вартість включає: розміщення в готелі вибраної категорії, 2-х разове харчування (сніданок, пізній обід), екскурсійну програму, транспортне обслуговування

Додатково сплачується вартість  з/д проїзду  Москва - Київ - Москва:

Для дітей -  40 у.о. (плацкарт), 50 у.о. (купе).  

Для дорослих -  45 у.о. (плацкарт), 60 у.о. (купе) 

Для бронювання з/д проїзду необхідно надати ксерокопію паспорта

(П.І.Б., рік народження, серія, номер паспорта або свідоцтва про народження)

Додаток 6

ДОГОВІР № _______

НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

__________, надалі ТУРАГЕНТ (ліцензія Державної служби туризму і курортів, серія_____,№ _____ від _______, ) в особі _______________________, що діє за дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» (ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність серія АВ, № 020225 від 21.03.2006р.), надалі ТУРОПЕРАТОР на підставі агентського договору № Т_________    від ______________р., з одного боку та гр-н (ка) __________________, надалі ТУРИСТ, з другого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.ТУРАГЕНТ зобов’язується відповідно до заявки ТУРИСТА на бронювання (надалі – ЗАЯВКА, Додаток № 1 до цього Договору) забезпечити надання комплексу туристичних послуг ТУРИСТУ (туристичний продукт), а ТУРИСТ зобов’язується на умовах даного договору прийняти та оплатити їх.

2. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. ТУРАГЕНТ зобовязується:

2.1.1. Інформувати ТУРИСТА про:

- основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

- медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку ТУРИСТІВ для участі в поїздці;

- ТУРОПЕРАТОРА і ТУРАГЕНТА, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

- розмір фінансового забезпечення ТУРАГЕНТА чи ТУРОПЕРАТОРА на  випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

2.1.2 За вимогою ТУРИСТА додатково надати інформацію про:

- правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

- види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

- види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

- відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

- ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

- про місце перебування організації (організацій) , уповноваженої Туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.

- про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг;

- програму туристичного обслуговування;

- характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова інформація,  передбачена Законом України ”Про туризм””, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

- про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

- відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи.

2.1.3. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до ЗАЯВКИ ТУРИСТА.

2.1.4. Забезпечити ТУРИСТА необхідними документами: ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в ЗАЯВЦІ в строк __________________.

2.1.5. Надати документ, що підтверджує оплату ТУРИСТОМ вартості туристичних послуг, згідно з ЗАЯВКОЮ та на умовах даного Договору (корінець прибуткового ордеру, квитанція, касовий чек тощо).

2.2. ТУРИСТ зобовязується:

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (Туру):

2.2.2. Оплатити вартість туристичного продукту протягом _________ днів (годин) з моменту підписання даного Договору.

2.2.3. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту) прибути на вказане ТУРАГЕНТОМ місце збору групи.

2.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

2.2.5. Оплатити фактично понесені ТУРАГЕНТОМ (ТУРОПЕРАТОРОМ) витрати у випадку відмови від даного Договору до початку поїздки.

2.2.6. Відшкодувати збитки, заподіяні ТУРАГЕНТУ (ТУРОПЕРАТОРУ) своїми неправомірними діями.

2.2.7. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.

2.2.8. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю за кожну особу, що здійснює поїздку.

2.2.9. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги ТУРИСТУ та завірений підписом представника ТУРОПЕРАТОРА в країні перебування, а також копія цього Договору та інші матеріали, які підтверджують факт .невідповідності умов туру умовам даного Договору.

2.2.10. При відмові ТУРИСТА від туру здати ТУРАГЕНТУ невикористаний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право ТУРИСТУ на отримання туристичних послуг.

3. УМОВИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕНАДАНІ ПОСЛУГИ

3.1. У випадку невиконання умов даного Договору з боку ТУРАГЕНТА, ТУРИСТ має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п.2.2.9. даного Договору.

3.2. У випадку відмови ТУРАГЕНТА від виконання даного Договору, ТУРИСТ має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА.

3.3. У випадку невиїзду ТУРИСТА внаслідок неправильного оформлення чи не оформлення паспортних і/або візових документів, всі фінансові витрати по поїздці (ануляції поїздки) несе ТУРИСТ.

3.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

3.5. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат ТУРИСТА за оплачені послуги, якщо ТУРИСТ у період перебування у турі за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та оплачених послуг та не відшкодовує ТУРИСТУ витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

3.6.ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов'язані із цим зміни обсягу і строків туру. У цих випадках відповідальність перед ТУРИСТОМ відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії та інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства.

3.7. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів ТУРИСТА  протягом усього періоду Туру.

3.8. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб ТУРИСТУ відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від ТУРАГЕНТА (ТУРОПЕРАТОРА), ТУРИСТ не скористався Турпродуктом.

3.9. Відповідальність ТУРАГЕНТА (ТУРОПЕРАТОРА) обмежена розміром подвійної плати вартості туристичного продукту.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. За відмову ТУРИСТА від туру, не пізніше ніж за 21 день до початку туру штраф на Туриста не накладається. Заява про відмову ТУРИСТА від туру в письмовій формі приймається ТУРАГЕНТОМ до виконання з дня отримання такої заяви.

4.3. У випадку відмови від туру пізніше ніж за 21 день до початку туру, ТУРИСТ сплачує штраф у таких розмірах:

- за відмову зроблену в період від  21 до 14 днів до початку туру  - ____ % загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову зроблену в період від 13 до 7 днів до початку туру - ____ % загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову зроблену в період від 6 до 4 днів до початку туру - ____ % загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову зроблену в період від 3 днів і менше або за неявку на рейс –_____% загальної вартості туристичних послуг.

4.4. ТУРИСТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

4.5. При відмові від туру вартість квитків на авіарейси ТУРИСТУ не повертається.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ КОРДОНІВ

5.1. ТУРИСТ зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ.

5.2. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних служб країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ, а також інших установ щодо неможливості в’їзду  ТУРИСТА  на територію цих країн. Будь-які компенсації  ТУРИСТУ не виплачуються.

6. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

6.1. Загальна вартість туристичних послуг, замовлених ТУРИСТОМ (цифрами та прописом)___________грн. ________коп ______

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються  вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

7.2. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ може повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги ТУРИСТУ та завірений підписом представника ТУРОПЕРАТОРА в країні перебування.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1.  У випадку неможливості розміщення ТУРИСТА у готелі або у номері, вказаному в ЗАЯВЦІ, йому надається  можливість проживання в іншому готелі або в іншому номері такої ж або вищої категорії без додаткової оплати.

8.2. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 

Додаток 7

Стандарти бібліографічного описування

Монографія (до п’яти авторів)

Прізвище, ініціали автора. Назва. – Місто: Видавництво, рік видання. – К-ть стор.

Багатотомне видання

Прізвище, ініціали автора. Назва: В 2 т. – Місто: Видавництво, рік видання. – Т.2: Назва тому. – С. 15-25.

Колективна монографія (більше п’яти авторів)

Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, рік видання. – К-ть стор.

Посилання на окремий розділ

Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, рік видання. – Номер розділу (Гл.2: Назва глави). – С. 15-25

Збірник

Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, рік видання. – К-ть стор.

Посилання на окрему статтю збірника

Прізвище, ініціали автора. Назва статті // Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, рік видання. – С. 15-25.

Посилання на журнальну статтю

Назва журналу. – Рік. - №5. – С. 15-25.

Посилання на газетну статтю

Прізвище та ініціали автора. Назва статті // Назва газети. – Рік. – Дата.

 

Перелік рекомендованої літератури 

Законодавчі акти, нормативно-правові документи

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. – ст.141 – С.381 – 417.

 2. Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про туризм". – № 1282-IV від 18.11.2003р.

 3. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” №1775-Ш від 01.06.2000.

 4. Закон України „Про Підприємництво” (698-12).

 5. Закон України „Про захист прав споживачів(1023-12)

 6. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті” (185/94-ВР)

 7. Закон України „Про страхування” (85/96-ВР)

 8. Закон України „Про рекламу” (270/96-1ВР)

 9. Закон України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21.01.94р. №3857-ХІІ (із наступними змінами).

 10. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затв. Пост. КМ від 29.04.02р. №583

 11. Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності. Затв. Мініст. культ. та тур. України від 11.09.2007 №111/ 55

 12. ДСТУ 28681.1-95 „Туристсько-екскурсійне обслуговування. Міждержавний стандарт”.

 13. ДСТУ 3416-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. порядок реєстрації об"єктів добровільної сертифікації.

 14. Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затв. Пост. КМ від 28.09.96р. №1175 (витяг).

 15. Положення про порядок і видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцями туристичного супроводу.

 16. Програма розвитку туризму в Київській області на 2003-2010 роки. Затв. Київ облрадою від 20.11.03р. № 129-10-ХХІV.

 17. . Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Затв. Пост. КМ від 18.02.97р. №176 (176-97п), (у ред.. Пост. КМ від 29.01.03р. № 141), (витяг).

 18. Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордон. Затв. Пост. КМ. Від 02.03.98р. №263.

 19. Порядок надання медичної допомоги громадянам, які тимчасово перебувають на території україни. Затв. пост. Км від 28.01.97р. №79.

 20. Методичні рекомендації щодо розробки екскурсій: Куроченко І.О. Туризм. Організаційні засади. Інформація. Ін форм.-метод. Довідник. К.: Вид. Європ. ун-ту., 2005 – 112с.

 21. Кодекс туриста: Куроченко І.О. Туризм. Організаційні засади. Інформація. Ін форм.-метод. Довідник. К.: Вид. Європ. ун-ту., 2005 – 47с.

 22. Хартія туриста: Куроченко І.О. Туризм. Організаційні засади. Інформація. Ін форм.-метод. Довідник. К.: Вид. Європ. ун-ту., 2005 – 49с.

 23. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативних актів / під ред. Проф. В.К. Федорченка; КУТЕП, - -К.:Юрінком Інтер, 2002. – 640.

 24. Бейдик О.О. Словник-довідник туристських термінів. – К.: Палітра, 1998.

 25. Кононыхин С.В. / Техника и технология услуг тур. бизнеса : Консп. лекций / Донецк, 2002. – 229с.

 26. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності В Україні – Черн.: Книги – ХНІ, 2003. – 300с.

 27. Куроченко І.О. Туризм. Організаційні засади. Інформація. Ін форм.-метод. Довідник. К.: Вид. Європ. ун-ту., 2005 – 200с.

 28. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.: „Альтерпрес”, 2002. – 436 с.: іл., картосхеми.

 29. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч. Пос. – К.: Київ. Нац.-торг. Ун-т, 2003. – 156с.

 30. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч. пос.  – К.: РедЛайн, 1999. – 77с.

 31. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні. – Навч. пос. – К.: "Рокор", 2001. – 200с.

 32. Туристична діяльність. Нормативна база/. Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005, - 448с.

 33. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні.: Навч. пос. / К.: Вища школа., 2002. – 195с.: іл.

 34. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. пос. / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці, 2003. – 596 с.

 35. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. пос. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

 36. Агеева О. Туристические фирмы и гостиницы. М.: Совр. экономика и право, 2000. – 184.

 37. Азар В. Туризм – еще один феномен ХХ в. // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – Ноябрь 1999. - №11.

 38. Биржаков М.Б Введение в туризм. – СПб.: Издательский Торговый Дом "Герда", 1999 – 192с.

 39. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства (перевод с англ.). – М.: Аспект Пресс, 1995.

 40. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. пос. – Одеса: Чорномор"я, 1997. – 160с.

 41. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М.: Нолидж, 1996. – 312с.

 42. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Фин. И стат., 2003. – 304.: ил.

 43. Деловые игры в помощь менеджеру туризма / сост. Ульянов. – М.: РМАТ, 1999. – 40с.

 44. Дурович и др. Маркетинг в туризме. – Минск: Экономпресс, 1998. – 400с.

 45. Ильина Е.Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес.: Уч. для тур. колледжей и вузов. – М.: РМАТ, 1998.

 46. Ильина Е.Н.  Туроперейтинг: организация деятельности : Уч. – М.: Афины: INFOGROUP, 1994.

 47. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: Учебник. – М.: Фин. и стат.,2003. – 672с.

 48. Квартальнов В.А. Менеджмент туризма. Экономика туризма. Учебник. – М.:Фин. и стат.,2002. – 320с.

 49. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранные труды. В 5-ти т. Т.2 Социальный туризм. – М.:Фин. и стат.,1998. – 256с.

 50. Котлер Ф., Боуэн Дж., и др. / Гостиприимство и туризм: Уч. для вузов / пер. с англ.  – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787с.

 51. Менеджмент туризма: Уч. пособие / Под ред. И.В. Зорина. – М.: 1998.

 52. Нормативні документи по регулюванню діяльності підпрємств та фірм, що займаються наданням туристичних послуг на території України. – К.: Держкомтуризм України, 1994.

 53. Охріменко О.О. Страхування у сфері туризму та готельного господарства: Навч. пос. / Передм. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2003. – 258 с.

 54. Основы туристской деятельности: Учебн. / Г.Н. Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и др.,: - М.: С.с., 2000. – 224с.

 55. Правовое обеспечение международного туризма. Жарков Г.Н.: Уч.-практ. Пос. – К.: Кондор, 2004. – 486с.

 56. Рекомендации ВТО по созданию единой системы в статистике туризма // Мосинтур. – 1993. - №5(7).

 57. Сенин В. Организация международного туризма. – М.: Рос. междунар. академия туризма, 1997.

 58. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебн. / под ред. проф. Чудновского А.Д. – М.:"ТАНДЕМ". Изд. ЭКМОС, 2000. – 400с.

 59. Уваров В.Д.. Борисов К.Г. Международные туристские организации. Справочник. М.: Межд. отношения, 1990. – 288с.

 60. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 160с.

 61. Федорченко В.К. Туризм на пороге ХХI века // Гостиничный бизнес. – 2000. - №1. – с. 6 –11.

 62. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг. – К.: КІТЕП, 1999.

 63. Цибух В.І. Туризм – це добробут в нашому домі // Гостиничный бизнес. – 2000. - №1 – с.6-8.

 64. Цибух В.І. Туризм в Україні на зламі тисячотіть // 6 континентів. – 2000. - №5 – с.3.

 65. Яновська Н. : Туризм: організація і облік. – Х.: Фактор, 2000. – 236с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!