Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1813 Індивідуальне завдання №3 Дослідження основних параметрів розвитку малого підприємства та його системи управління

Індивідуальне завдання №3 Дослідження основних параметрів розвитку малого підприємства та його системи управління

« Назад

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 3

Дослідження основних параметрів розвитку малого підприємства та його системи управління

для студентів заочної форми навчання

магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу»

Вказати повне найменування та місце розташування організації, охарактеризувати процес та форми створення (перетворень), основні етапи розвитку.

У табличній (графічній) формі представити структуру власників підприємства.

Завдання містить наступні елементи:

1) навести основні показники підприємства за останні 3-5 років за формою табл. 1, проаналізувати динаміку та тенденції їх змін, використовуючи додаткові табличні форми та рисунки, зробити висновки щодо перспектив подальшого розвитку;

Таблиця 1

Динаміка основних показників розвитку підприємства _________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од. вим.

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

Обсяг доходу, всього

-      у тому числі від реалізації продукції

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Випуск основних видів продукції (надання послуг):

-      продукція А

-      продукція Б

-      . . .

 

 

 

 

Середньорічна загальна чисельність персоналу

осіб

 

 

 

Середньорічна чисельність виробничого персоналу

-      у тому числі робітників

 

 

 

Середньорічний виробіток одного працівника

тис. грн.

 

 

 

Середньорічний виробіток робітника

 

 

 

Середньорічна вартість основних засобів, загалом з них

-   виробничого призначення

у тому числі:

-   будинки, споруди та передав. пристрої

-   машини та обладнання

-   транспортні засоби

-   інструменти, прилади інвентар (меблі)

-   інші основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка машин і обладнання у загальній сумі основних засобів

%

 

 

 

Фондовіддача основних засобів

грн.

 

 

 

Фондовіддача машин і обладнання

 

 

 

 Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

Обсяг загальних витрат на виробництво

у тому числі:

-      матеріальні витрати

-      оплата праці

-      відрахування на соціальні потреби

-      амортизація

-   інші витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг прибутку, всього

-      у тому числі від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

Рентабельність виробництва продукції (надання послуг)

%

 

 

 

2) навести схему організаційної структури управління підприємством;

3) здійснити аналіз фактичного розподілу функцій (повноважень) між органами управління підприємства (табл. 2) та зробити висновки щодо їх впливу на його діяльність за змістом наступних документів: статут, посадові інструкції керівників вищого рівня (скласти їх перелік);

Таблиця 2

Розподіл функцій

між вищими органами управління підприємства _____________

Органи управління підприємством

Функції за статутом

Примітки

Представницькі органи управління

Збори засновників

 

 

Виконавчі органи управління

Головний керівник (президент, директор тощо)

 

 

Керівники підрозділів (управлінських відділів, виробничих підрозділів тощо)

 

 

4) проаналізувати показники розвитку системи управління підприємством за попередній період (щонайменше 3 роки), описати динаміку обсягів та структури витрат на її утримання за формою табл. 3 (надати первинну та розрахункову інформацію);

Таблиця 3

Розвиток системи управління підприємства ________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од.

вим.

20__

20__

20__

Обсяг доходів

тис. грн.

 

 

 

Чисельність працівників управління

чол.

 

 

 

Продуктивність праці управлінського персоналу

тис. грн.

 

 

 

Обсяг витрат

 

 

 

Витрати на утримання апарату управління

 

 

 

Частка витрат на управління у загальному обсязі витрат

%

 

 

 

 

Загальна чисельність працівників

чол.

 

 

 

 

Питома вага працівників управління

%

 

 

 

 

Первісна вартість засобів механізації та автоматизації управлінської праці

тис. грн.

 

 

 

 

Рівень озброєності управлінських робіт

 

 

 

 

5) проаналізувати порядки денні засідань зборів засновників за два останні роки і з’ясувати ініціаторів розгляду питань, окрім тих, що вимагаються законодавством в обов’язковому порядку. Результати представити у вигляді табл. 4.

Таблиця 4

Ініціатори розгляду питань на зборах учасників

підприємства ______________ в 20__ - 20__ рр.

Питання порядку денного

зборів засновників

Разом

у тому числі

засновники

головний керівник

ревізійна

комісія

. . .

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Форма представлення звіту: робота представляється у формі аналітичного звіту із заповненими обов’язковими та додатковими таблицями, рисунками, поясненнями, необхідним обґрунтуванням, коментарями та висновками.

Обсяг звіту: 15-20 сторінок друкованого тексту зі схемами, таблицями, додатками (копії внутрішніх документів організації - бази практики).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!