Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1807 Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських дипломних робіт з курсу Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом, НУФВСУ

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських дипломних робіт з курсу Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом, НУФВСУ

« Назад

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Кафедра менеджменту і економіки

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ

ТА МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 

напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування
 «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом»

 та спеціальностей:   7.01020201 «Спорт (за видами) спеціалізація «Менеджмент і маркетинг у спорті»,  8.01020201  «Спорт (за видами)»

спеціалізацій «Менеджмент і логістика у  спорті»,

«Менеджмент і маркетинг у  спорті»

 

м.Київ-2014

 

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом» та та     / Укладачі: Імас Є.В., Мічуда Ю.П.,
Верзіліна Н.О., Свистунов С.В. ─ К, 2014. ─  45 с.  

Ухвалено вченою радою Національного університету фізичного виховання і спорту України, протокол № __  від ___________ 2014 року)

© Кафедра менеджменту і економіки, 2014

© Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2014

 

ЗМІСТ

Вступ

1. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.1. Вибір та затвердження теми роботи

1.2. Попереднє ознайомлення з джерелами, визначення предмету дослідження, складання плану роботи

1.3. Збір та опрацювання матеріалів, необхідних для написання роботи

1.4. Написання роботи

1.5. Врахування зауважень наукового керівника та остаточне оформлення роботи

1.6. Основні вимоги до оформлення роботи

1.7. Оформлення посилань у тексті роботи

1.8. Орієнтований обсяг роботи

2. попередня оцінка роботи

2.1. Перевірка роботи

2.2. Написання відгуку на роботу

2.3. Рецензування роботи

3. ЗАХИСТ РОБОТИ

3.1. Виступ студента

3.2.Запитання членів ДЕК та присутніх до студента

3.3. Відповіді студента на запитання

3.4. Виступи присутніх

3.5. Оцінка роботи

Додатки

ВСТУП 

Курсові, бакалаврські та магістерські дипломні  роботи є головними видами наукових робіт студентів, які набувають фах спортивного менеджера, протягом їхнього навчання. Вони дозволяють визначити ступінь оволодіння студентами відповідною сферою знань, здатність до критичного аналізу певної проблеми в межах обраної парадигми та теорії, вміння обирати та застосовувати адекватну методику дослідження та здійснювати всебічний аналіз та інтерпретацію отриманих даних.

Виконання курсової, бакалаврської та магістерської роботи дозволяє студентам послідовно вдосконалювати свої теоретичні фахові знання та навички наукових досліджень, набувати здатності переходити від вирішення  відносно простих до складних проблем спортивного менеджменту.

Курсова робота. Виконується  студентами  напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом». Вона має на меті продемонструвати розвиток вмінь студентів здійснювати грамотний аналіз досвіду, здобутого іншими науковцями у тій чи іншій ділянці досліджень проблем спортивного менеджменту, а також робити необхідні узагальнення.

Завдання курсової роботи:

- закріплення навичок самостійної роботи  з літературою: правовою, програмно-нормативною, науковою (збірники наукових праць, автореферати, статті тощо.), довідковою, періодичною (журнали з проблем спортивного менеджменту);

- залучення студентів до науково-дослідної роботи, узагальнення наукових розробок, отриманих на попередніх курсах;

- підготовка  до виконання більш складних наукових досліджень під час виконання бакалаврської дипломної роботи.

Дипломна робота. Виконується  студентами напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом» освітнього рівня «бакалавр» та спеціальності   7.01020201 «Спорт (менеджмент і маркетинг у спорті)» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для виконання  конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.

Завдання бакалаврської дипломної роботи:

- закріплення знань фундаментальних та спеціальних дисциплін професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоре­тичні основи та практичні питання менеджменту фізичного виховання і спорту;

- розвиток вміння здійснювати пошук, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

- формування навичок проведення самостійного дослідження на матеріалах конкретної фізкультурно-спортивної організації й розробки наукових висновків і конкретних рекомендацій щодо вдосконалення управління досліджуваним об'єктом.

Магістерська дипломна робота. Виконується студентами  спеціальності «Спорт (за видами)» спеціалізацій «Менеджмент і логістика у  спорті», «Менеджмент і маркетинг у  спорті». Метою роботи є розвиток та закріплення усіх вмінь, наведених вище, зокрема, поглиблення аналізу проблеми, розширення емпіричного матеріалу та ускладнення його теоретичної інтерпретації.

Завдання магістерської дипломної роботи:

- поглиблення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

- подальший розвиток навичок проведення самостійного дослідження на матеріалах галузі або конкретної фізкультурно-спортивної організації й розробки наукових висновки і конкретних пропозицій щодо вдосконалення управління досліджуваним об'єктом;

- формування вміння розроблювати та оцінювати альтернативні підходи до вирішення визначених проблем;

- формування вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у сфері управління та менеджменту фізичним вихованням і спортом.

Значне місце у навчальному процесі підготовки спортивних менеджерів і, зокрема,  у виконанні  дипломних робіт, займає практика за фаховим профілем у фізкультурно-спортивних організаціях різних рівнів управління, форм власності, цільової спрямованості та інше.  Саме під час практики студенти мають змогу  в реальних умовах не лише закріпити та розширити теоретичні знання, але й сформувати навички планування, збору та аналізу емпіричного матеріалу за темою дипломної роботи.

Результати проведених студентами досліджень, відповідно до програмних вимог  та затвердженого переліку документів, оформлюються та надаються до захисту практики,а також  у вигляді додатків до кваліфікаційної роботи.

  

1. ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1.1. Вибір та затвердження теми роботи

Темою курсової та дипломних робіт має бути одна з актуальних проблем менеджменту і управління у сфері фізичної культури і спорту. Тематика робіт розробляється і щорічно оновлюється кафедрою менеджменту і економіки згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик бакалавра та магістра. За своїм змістом тематика охоплює дисципліни загально-професійної, професійної та практичної підготовки. Орієнтовану тематику курсових та дипломних робіт представлено у додатках Б, В, Д, Е.

Тематика дипломних магістерських робіт формується відповідно до напрямів науково-дослідної тематики кафедри.

Студент може запропонувати свою тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розробки, враховуючи особисті  наукові інтереси, що були виявлені під час проходження практики за профілем майбутньої роботи, виступах на студентських наукових конференціях, наукових гуртках і наукових семінарах кафедри, а також при узгоджені з керівниками внести коретиви у  назву дипломної роботи  для її конкретизації у відповідності до результатів самостійних емпіричних досліджень.

Дипломна робота виконується студентом на фактичних матеріалах галузі або фізкультурно-спортивної організацій і має бути реальним науковим проектом з удосконалення системи управління на макро- або макрорівнях і містити відповідні практичні рекомендації.

Для вибору теми студенту рекомендується вивчити теоретичну літературу з проблеми, що становить зміст роботи. При цьому необхідно ознайомитися з роботами як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, періодичними фаховими виданнями, інтернет-ресурсами.

Теми робіт обираються студентами  протягом визначених термінів: 

курсової роботи – протягом першого місяця року навчання, у якому виконується робота;

дипломної бакалаврської роботи – до завершення третього року навчання;

дипломної магістерської роботи – протягом першого місяця навчання за магістерською програмою.

Тема курсової роботи погоджуються студентом з провідним викладачем дисципліни, з якої виконується робота, а тема дипломної роботи – з викладачем, який дав згоду бути науковим керівником роботи.

Після остаточного узгодження теми курсової та дипломної роботи з науковим керівником, студент подає заяву на ім`я  завідувача кафедри, в якій зазначає назву теми, а також прізвище, науковий ступінь та наукове звання викладача, який дав згоду бути науковим керівником роботи.

Заява є підставою для призначення наукового керівника (зразок заяви наведено у додатку  А).

Закріплення теми дипломної роботи, призначення наукового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується рішенням кафедри протягом жовтня (для студентів денної форми навчання) та  квітня (для студентів заочної форми навчання залежно від графіка навчального процесу).

Тема затверджується персонально для кожного студента і виконується ним особисто.

1.2. Попереднє ознайомлення з джерелами, визначення предмету дослідження, складання плану роботи

Методика вивчення теоретичної літератури, як основи наукового дослідження, при виконанні дипломної роботи залежить від характеру та індивідуальних особливостей студента, його загальноосвітнього рівня і спеціальної підготовки, ерудиції та інших якостей. Разом з цим, доцільно дотримуватися загально-наукових підходів. Перш за все, необхідно вивчити основну теоретичну літературу, це – підручники, навчальні посібники, монографії. Крім того, вивчаються періодичні фахові видання з точки зору ознайомлення з  науковими ідеями і пропозиціями фахівців для розв’язання проблемних питань з обраної теми дослідження.

Результатом проведеної роботи має стати складання систематизованого списку бібліографії з теми магістерської роботи, який у подальшому повинен постійно уточнюватись та доповнюватись.

Визначення предмета та меж дослідження має на меті з’ясування та встановлення кола питань, які мають бути в ній розглянуті. Зміст роботи не має виходити за межі теми, разом з тим, сукупність питань, які будуть досліджуватись, повинна в повній мірі цю тему розкрити.

Результатом цього етапу має бути складений у встановленій формі та погоджений з керівником план магістерської роботи, розбитий на розділі та підрозділи. План роботи має відображати її структуру, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин.

Назви розділів (підрозділів) роботи не можуть дослівно повторювати назву магістерської роботи.

З метою оптимізації організації роботи рекомендується скласти також робочий, більш розгорнутий план дослідження з посторінковою розбивкою майбутнього тексту. Розгорнутий план дипломної роботи зазначається у завданні на дипломну роботу (форму завдання наведено у додатку Ж).

Разом з планом студент погоджує з науковим керівником календарний графік виконання магістерської роботи, в якому визначаються терміни подачі на перевірку окремих структурних частин роботи та /або роботи в цілому. На початку дослідження складається план-графік підготовки роботи, який затверджується завідувачем кафедри (додаток Ж).

План може корегуватися за погодженням науковим керівником, про що мають бути відповідні записи на затвердженому варіанті.

1.3. Збір та опрацювання матеріалів, необхідних для написання роботи

При виконанні магістерської роботи мають бути опрацьовані як нормативні, так і доктринальні, літературні джерела.

Опрацювання літературних джерел полягає у їх вивченні та конспектуванні, при цьому починати слід з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень.

Вивчення літературних джерел бажано проводити у такій послідовності:

 • виписка бібліографічних даних про джерело, яке опрацьовується;

 • загальне ознайомлення з твором в цілому та його змістом;

 • вибіркове опрацювання вибраної частини твору;

 • виписка матеріалів, що зацікавили, з посиланнями на сторінки, з яких зроблено виписку;

 • критична оцінка записаного, його редагування та використання у роботі.

Конспектуючи матеріали, слід постійно пам’ятати про тему магістерської роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до обраного напрямку дослідження.

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення.

Досліджуючи літературу, не намагайтесь тільки запозичити матеріал. Паралельно обдумуйте знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході знайомства із чужими працями, стануть основою для отримання нового знання.

Найважливіші книги та статті треба обов’язково прочитати в оригіналі. Вивчивши літературне джерело, доцільно зробити його повний бібліографічний опис. Особливо слід звернути увагу на сторінки праці, котрі зацікавили найбільше, і які необхідно буде вказати у посиланнях.

При написанні магістерської роботи важливим є використання Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів. Тому, збираючи матеріал, необхідно опрацювати всю нормативно-правову базу з теми магістерської роботи. Вивчаючи відповідний нормативно-правовий акт, слід обов’язково звернути увагу на джерело його офіційного опублікування.

При опрацьовані нормативного матеріалу використовуйте лише чинні нормативно-правові акти, з останніми змінами та доповненнями до них. Нормативно-правові акти, що втратили чинність, можуть використовуватись в роботі лише з метою проведення порівняльного аналізу. При цьому обов’язково необхідно вказати на те, що аналізований акт втратив чинність.

Збір та опрацювання матеріалів по темі роботи проводиться також під час проходження практики за профілем майбутньої роботи. Тому місце її проходження та зміст необхідно скоординувати з темою дипломної роботи, для того, щоб зібрати необхідні матеріали, що стосуються системи управління організацією – обʼєктом практики. При написанні дипломних робіт рекомендується проведення соціологічних досліджень, зокрема опитувань та використання інших методів збору інформації, які також варто провести на цій стадії виконання магістерської роботи.

Для пошуку необхідної інформації можуть бути використанні офіційні сайти в мережі Інтернет. 

1.4. Написання роботи

Викладення змісту роботи здійснюється відповідно до плану на основі критичного аналізу чинної законодавчо-нормативної бази, інструктивних матеріалів та методичних рекомендацій, з проблеми, що розглядається, а також обробленої і систематизованої фактографічної інформації. При цьому обов’язковою умовою є здійснення власноруч студентом аналітичних розрахунків, формування висновків, обґрунтовування пропозицій і рекомендацій.

Текстова частина роботи має певну структуру, яка передбачає:

титульний аркуш;

зміст;

перелік умовних позначень;

вступ;

основна частина;

практичні рекомендації;

висновки;

список літератури;

додатки.

Вимоги до розділів дипломної роботи.

Вступ (обсяг – 4-5 сторінок). Вступ розкриває сутність і стан наукової роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими підходами до існуючої проблеми (задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідного напрямку дослідження. При висвітленні стану досліджуваної проблеми (завдання) слід назвати авторів, які зробили найбільш значний внесок в її розробку, основні закони і нормативні акти України та міжнародного права, на яких базується робота. Обґрунтування актуальності не повинно бути багатослівним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку дослідження з науковими планами університету, кафедри, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами. Якщо робота виконується на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про це також обов’язково зазначається у вступі. Цей підрозділ вступу обовʼязковий лише для магістерської дипломної роботи.

Мета та завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як уточнення..., вивчення..., тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не на саму мету. Завдання, які ставляться в роботі, повинні відбивати шляхи досягнення обраної мети дослідження. Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи. Тому завдання дослідження відповідають змісту розділів і підрозділів роботи.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і обраний для вивчення. Не слід називати об'єктом дослідження конкретне підприємство, організацію, установу чи орган державної влади або його підрозділ, на прикладі якого виконується робота.

Предмет дослідження – конкретна проблема (завдання), що міститься в межах об'єкта дослідження.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і окреме. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної магістерської роботи.

Методи дослідження. Подають перелік методів дослідження, які використані для досягнення поставленої в роботі мети. Слід перелічити методи дослідження, що застосовувалися, з посиланням на конкретні завдання, що виконувалися за допомогою цих методів.

Наукова новизна роботи. Дипломна робота (особливо магістерська) має містити елементи наукової новизни. Автор роботи має стисло сформулювати кілька положень, які обґрунтовані особисто ним і які якісно відрізняються від положень інших авторів, які досліджували дану проблему. У цьому підрозділі доцільно також вказати, які положення, що були сформульовані раніше іншими авторами, були підтверджені під час виконання дипломної роботи, а також які положення набули подальшого розвитку у дипломній роботі.

Практична значущість роботи.  Необхідно визначити головні напрями та форми використання положень та рекомендацій, що містяться у роботі, у практичній діяльності фізкультурно-спортивних організацій з метою вдосконалення управління, навчальних закладів для вдосконалення  підготовки та підвищення кваліфікації фахівців  тощо.

Апробація результатів роботи і публікації (рекомендовано). При наявності оприлюднення результатів дипломної магістерської роботи наводиться інформація про наукові та науково-практичні конференції, семінари, наради, на яких оприлюднені результати роботи, а також вказується наявність публікацій основних результатів дослідження в статтях у наукових журналах, наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, семінарів та ін. 

Основна частина. Основна частина містить в собі основні теоретичні і методичні положення, проблемні, дискусійні та невирішені питання теми, науково обґрунтовані соціально-економічні, професійно-орієнтовані рішення та складається з трьох розділів, які були наведені вище.

Перший розділ. Першим розділом дипломної роботи є теоретико-методичний розділ, у якому міститься аналіз літературних джерел з проблеми, що досліджується студентом.

Мета розділу – набуття вмінь та навичок щодо узагальнення теоретико-методичних підходів щодо оцінки та аналізу поставлених завдань, формування інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу об’єкта дослідження.

В даному розділі дипломної роботи обґрунтовується теоретична база обраної задачі (проблеми), на підставі проведення аналізу обґрунтовується її існування та актуальність для сучасних умов розвитку України, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаної з темою та об’єктом дослідження.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової та практичної думки за обраною задачею (проблемою). Теоретико-методичний розділ розробляється на засадах вивчення спеціалізованої літератури, нормативно-законодавчої бази та офіційної статистичної інформації.

Огляд джерел інформації для теоретико-методичного розділу дипломної роботи включає такі їх види:

законодавчі і нормативні акти України та міжнародного права;

підручники та навчальні посібники;

монографії і наукові статті в спеціальних періодичних друкованих виданнях;

науково-публіцистичні статті в друкованих засобах масової інформації тощо.

В теоретико-методичному розділі розглядаються такі базові поняття: категорії, характеристики, властивості, що відображають об’єкт та предмет дослідження; системи показників, фактори, алгоритми, формули розрахунків і моделі; стратегічні та тактичні аспекти, пов'язані з проблемою; ступінь її вивченості.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20% тексту основної частини.

Другий розділ має назву «Методи і організація дослідження» (обсяг – 4-6 сторінок). Відповідно він поділяється на два підрозділи: 2.1. Методи дослідження; 2.2. Організація дослідження.

У першому підрозділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться коротка характеристика  обраних методів вирішення задач та їх порівняльні оцінки. Описуються методи розрахунків, оцінки похибок вимірювань та ін.

Другий підрозділ містить основні позиції, що характеризують організацію виконання дипломної роботи: назви об’єктів, де проводились дослідження (бази практики за профілем майбутньої роботи, інші фізкультурно-спортивні організації тощо), опис етапів дослідження з переліком видів виконаної роботи згідно з індивідуальним планом.  

У третьому розділі наводяться результати власних досліджень студента, подається опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об'єкті дослідження, діагностування його діяльності щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в фізкультурно-спортивній-організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій. Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання розділу студент має зібрати фактичні дані під час практики. Джерелом інформації с планові і фактичні показники економічної та маркетингової діяльності підприємства, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Важливе місце у розділі мають посісти результати власного соціологічного дослідження студента, проведеного на об’єкті практики.
Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

У розділі також наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об'єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення вдосконалення системи управління фізкультурно-спортивною організацією.

У разі необхідності частина матеріалів власного дослідження може бути викладена у четвертому розділі, у якому, як правило, теоретично обґрунтовуються шляхи  вдосконалення управління фізкультурно-спортивною організацією, що є об’єктом дослідження, а також визначаються відповідні практичні дії.

Четвертий (або пʼятий) розділ дипломної магістерської роботи може мати назву «Аналіз та узагальнення результатів дослідження». У ньому слід викласти результати аналізу щодо того, які раніше висунуті положення були підтверджені автором роботи, які положення набули подальшого розвитку у роботі, а також наведено нові положення, що належать особисто студенту.

Практичні рекомендації (обсяг – 1-2 сторінки)оформляються  як окремий розділ роботи. У ньому, спираючись на результати проведеного дослідження, студент формулює конкретні заходи, які сприятимуть вдосконаленню системи управління фізкультурно-спортивною організацією або вдосконалення управління окремим видом фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Рекомендації повинні бути викладені стисло, бути конкретними, адресуватися конкретним субʼєктам (органам державного управління,

Висновки (обсяг – 1-3 сторінки). Висновки бувають двох видів – висновки до розділів (крім другого розділу) і загальні висновки. Висновки до розділів можуть містити стислий виклад результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі.

Загальні висновки повинні містити стислий виклад найважливіших теоретичних і практичних результатів, отриманих автором роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі.

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі висновки мають містити відповіді на всі завдання, поставлені у вступі. Все це дасть змогу авторові засвідчити у висновках, що сформульовану у вступі мету досягнуто. Варто зосередитися на конкретних важливих здобутих результатах, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації щодо їх використання. (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у висновках  не допускаються).

Список літератури. Список літератури, яка була використана під час написання роботи, містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновку. Наводяться використані законодавчі, нормативні акти, літературні джерела з досліджуваної проблеми. У списку повинні переважати найновіші видання.

Кількість використаних джерел нормативне не врегульована і залежить від ступеня вивченості проблеми. Мінімальна кількість позицій в переліку використаної літератури має бути: для курсової роботи – не менше, ніж 30 джерел, для бакалаврської дипломної роботи – не менше, ніж 50 джерел, для магістерської дипломної роботи – не менше, ніж 60 джерел,

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (Додаток М).

Додатки. Додатки є обов'язковим розділом дипломної роботи.  До додатків включають допоміжний матеріал, спрямований на посилення повноти сприйняття проведеного дослідження.

Матеріал, що надається в додатках, повинен відповідати обраній темі дослідження і містити в собі необхідні матеріали, що були базою для проведення наукових досліджень і практичних розробок.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал: таблиці допоміжних даних; програму соціологічного дослідження; застосований інструментарій емпіричного дослідження: анкети опитувань, бланки інтерв’ю, тести тощо; допоміжні ілюстрації, діаграми; досліджений фактичний матеріал (статті, документи тощо).

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках, кожен  додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток Б” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д. 

1.5. Врахування зауважень наукового керівника та остаточне оформлення роботи

Студент повинен врахувати сформульовані науковим керівником магістерської роботі конкретні зауваження. Залежно від характеру та змісту зауважень він виправляє стилістичні та орфографічні помилки, доповнює роботу новими положеннями, у разі необхідності використовує додаткові матеріали, уточнює чи змінює свою позицію щодо спірних проблем тощо. Після цього за погодженням з керівником студент може передати йому для ознайомлення другий (повторний) варіант своєї роботи або лише тих її частин (фрагментів), до яких були зроблені найбільш істотні зауваження.

Робота має бути ретельно вичитана і відредагована з дотриманням чинних правил літературної мови.

Результатом цього етапу має стати остаточний варіант роботи, погоджений з керівником і оформлений відповідно до встановлених, вимог. Разом з відгуком керівника він подається на кафедру у 2-х примірниках:

видрукуваний комп’ютерним набором та зшитий типографським способом у твердій палітурці;

електронний варіант роботи на дискеті або диску (електронна версія магістерської роботи має бути ідентичною паперовій).

Рекомендується випускну дипломну роботу виготовляти у зшитому вигляді у двох примірниках, один з них розглядається на кафедрі та передається для захисту у ДЕК, другий — студент зберігає у себе з метою підготовки до захисту роботи.

Оформлені дипломні роботи подаються на кафедру у встановлені деканатом терміни. Пізніше подані роботи кафедра приймає лише за наявності письмового дозволу декана факультету.

Передана на кафедру робота розглядається завідувачем кафедри на предмет допуску її до захисту перед Державною екзаменаційною комісією.  Після цього робота передається до деканату згідно з реєєстром. 

1.6. Основні вимоги до оформлення роботи

Робота має бути оформлена відповідно до встановлених вимог. Якість оформлення роботи враховується при її оцінці.

Робота виконується на одній стороні стандартного білого аркушу формату А4 (розмір 210х297 мм).

Текст друкується комп’ютерним способом з дотриманням таких вимог:

шрифт – Times New Roman, звичайний світлий,

розмір шрифту (параметри) – 14,

міжрядковий інтервал тексту – 1,5, до тридцяти рядків на сторінці,

вирівнювання основного тексту – за шириною,

колір тексту – чорний.

Роботу необхідно друкувати, лишаючи поля таких розмірів:

лівий – 30 мм,

правий – 10 мм,

верхній та нижній – 20 мм.

Нумерація. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють угорі з правого боку сторінки без крапки в кінці.

Кожна структурна частина роботи (за винятком підрозділів) починається з нової сторінки.

Титульний аркуш оформлюється відповідно до встановлених вимог (додатки З, К).

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних частин роботи, а саме: вступу, розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Назви структурних частин роботи у плані друкуються від межі лівого берегу великими літерами звичайним жирним шрифтом – ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ.

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ” арабськими цифрами, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу з великої літери рядковими літерами звичайним світлим шрифтом.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Крапки в кінці назв структурних частин не ставляться. (Зразок оформлення змісту наведено у Додатку Л).

Перелік умовних скорочень застосовується у разі використання маловідомих скорочень, специфічної термінології, позначень тощо. Перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується після змісту перед вступом. У разі використання у роботі скорочень чи спеціальних термінів менше 3-х разів заносити їх до переліку умовних позначень не потрібно, а достатньо після першого використання такого позначення у роботі вказати на його повне значення. 

1.7. Оформлення посилань у тексті роботи

При написанні роботи студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела,з яких запозичено матеріали або окремі результати, на ідеях і висновках яких ґрунтується дослідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про їх цитування, дають необхідну інформацію про рівень наукових джерел, які використовувались, їх зміст тощо.

Посилання на літературу в тексті роботи розміщують у квадратних дужках після відповідної цитати, наприклад [12, 387]. Де "12" – це номер у списку тієї публікації, на яку посилається автор, а через кому подається номер сторінки в цій публікації, на якій розміщено цитований текст. 

1.8. Орієнтований обсяг роботи

Обсяг роботи має забезпечити повний виклад результатів проведеного дослідження відповідно до визначеної мети та завдань роботи. Обов'язкові мінімальні обсяги робіт (кількість сторінок до списку літератури):

курсова робота – 30 сторінок;

бакалаврська дипломна робота – 50 сторінок;

магістерська дипломна робота – 60 сторінок.

Роботи можуть перевищувати мінімальні обсяги. Рекомендовані обсяги робіт:

курсова робота – 30-35 сторінок;

бакалаврська дипломна робота – 50-80 сторінок;

магістерська дипломна робота – 60-100 сторінок. 


2. попередня оцінка роботи 

2.1. Перевірка роботи

Перевірка роботи починається з перевірки її першого варіанту, підготовленого студентом. За домовленістю між керівником і студентом це може бути поетапна перевірка окремих розділів (підрозділів) роботи, яка здійснюється у ході її написання, або перевірка першого варіанту роботи в цілому.

Ознайомлюючись з текстом відповідного розділу (підрозділу), керівник формулює конкретні зауваження та інші міркування по тексту чи на окремому листку. Він дає загальну оцінку всього розділу, в якій, зокрема вказує:

наскільки представлений варіант відповідає вимогам, встановленим до данного виду робіт;

зауваження, які на думку керівника обов'язково повинні враховуватись студентом при доопрацюванні;

зауваження та рекомендації, які бажано врахувати для підвищення рівня роботи.

Після доопрацювання студент повторно подає керівнику, як правило, лише ті частини роботи, яких безпосередньо стосувались зауваження та рекомендації. Керівник, якщо потрібно, формулює нові зауваження та рекомендації.

Якщо студент відмовляється враховувати зауваження чи рекомендації керівника роботи, останній попереджає студента про те, які наслідки, на його думку, це матиме – негативний відгук, негативна рецензія, зниження оцінки роботи під час її захисту, можливий недопуск до захисту взагалі тощо.

Результатом перевірки керівником одного чи кількох варіантів роботи є конкретні висновки щодо відповідності представленого варіанта тим вимогам, які ставляться до робіт в університеті.

2.2. Написання відгуку на роботу

Після подання студентом остаточного варіанту дипломної роботи керівник пише офіційний відгук на неї. Зміст такого відгуку залежить від конкретних висновків, які керівник зробив після перевірки остаточного варіанту роботи.

Якщо поданий варіант, на думку керівника, повністю відповідає вимогам, що ставляться до дипломних робіт, керівник у загальній формі відзначає це у відгуку і робить висновок про можливість допуску роботи до захисту у ДЕК.

Якщо поданий варіант, на думку керівника, в основному відповідає вимогам, що ставляться до магістерських робіт, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник може навести конкретні недоліки поданого варіанту роботи, а також вказати, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про можливість допуску поданого варіанта дипломної роботи до захисту у ДЕК.

У випадку, коли поданий варіант, на думку керівника, в цілому не відповідає вимогам, що ставляться до дипломних робіт, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник зобов'язаний навести найбільш істотні недоліки поданого варіанта, а також вказати, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про неможливість допуску поданого варіанту дипломної роботи до захисту у ДЕК.

Структурно відгук складається з частин:

- коротка характеристика актуальності та значення теми дослідження для розвитку сфери фізичної культури і спорту;

- окреслення ставлення студента до виконання роботи, зауваження та побажання керівника (якщо є);

- висновок про можливість допуску чи недопуску дипломної роботи до захисту. В разі негативного висновку науковий керівник детально визначає підстави та причини, що обумовили недопуск роботи до захисту.

Наявність відгуку на дипломну роботу є необхідною умовою для остаточного прийняття рішення завідувачем кафедри про її допуск чи недопуск до захисту у ДЕК.

2.3. Рецензування роботи

Рецензування дипломної роботи є її кваліфікованою перевіркою фахівцем з відповідної навчальної дисципліни. Метою такої перевірки є:

визначення позитивних аспектів та (або) недоліків дипломної роботи, що рецензується;

встановлення ступеня відповідності дипломної роботи тим вимогам, які ставляться до такого виду робіт в університеті та на факультеті;

рекомендація ДЕК щодо конкретної оцінки дипломної роботи.

До рецензування дипломних робіт можуть залучатись викладачі профілюючої кафедри, інших кафедр університету, науково-педагогічні працівники інших навчальних закладів, фахівці-практики сфери фізичної культури і спорту;

Рецензент має визначити позитивні аспекти роботи, зокрема: глибину та самостійність дослідження, опанування спеціальної літератури, використання матеріалів практики, наявність висновків та пропозицій теоретичного та практичного характеру, наявність апробацій результатів дослідження тощо.

Недоліки, виявлені рецензентом при аналізі дипломної роботи, за своїм характером та змістом можуть розглядатись як:

недоліки теоретичного характеру – неповнота чи поверховість розгляду окремих питань, ігнорування або неправильне використання студентом базових положень спортивного менеджменту, суперечливість позицій автора, невірна оцінка існуючих теоретичних положень, відсутність власних висновків та пропозицій тощо;

недоліки спеціально-фахового характеру – недостатнє орієнтування у тенденціях сучасної практики спортивного менеджменту, незнання нового законодавства з питань фізичної культури і спору, неповне чи неточне наведення у дипломній роботі назв та окремих положень першоджерел та нормативних актів, невірне посилання на джерела їх опублікування, використання застарілих літературних джерел тощо;

недоліки змістовного та технічного характеру – неправильне оформлення роботи, перевищення обсягу, відсутність обов'язкових складових змісту, невірні чи неточні посилання на літературні джерела, орфографічні та пунктуаційні помилки тощо.

Результатом проведеного рецензентом аналізу дипломної роботи має стати написання письмової рецензії:

Рецензія на дипломну робочу – це письмовий виклад рецензентом своїх зауважень, висновків та пропозицій, які, на його думку, повинні враховуватись при захисті роботи у ДЕК. Рецензія має містити ряд моментів, у яких наводиться оцінка рецензентом:

актуальності обраної студентом теми;

визначених студентом мети, завдань, обʼєкта, предмета та методів дослідження;

конкретної особистої участь автора в одержанні нових наукових результатів, викладених у магістерській роботі; ступеня обґрунтованості наукових положень, і рекомендацій, відповідність висновків завдвнням дослідження; наукової й практичної значимості отриманих результатів дослідження і рекомендацій з подальшого їх використання;

структури роботи, мови, стилю, грамотності викладу наукового матеріалу.

Крім того рецензія має містити:

висновок рецензента щодо наявності в роботі позитивних моментів;

висновок рецензента щодо наявності в роботі недоліків;

визначення впливу позитивних аспектів та недоліків на оцінку роботи;

пропозицію щодо можливої конкретної оцінки магістерської роботи з урахуванням її захисту у ДЕК – відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензія може бути написана рецензентом власноручно чи надрукована з обов'язковим зазначенням дати її написання та особистим підписом рецензента.

Рецензія повинна бути передана студенту не пізніше, ніж за 2 дні до захисту дипломної роботи.

Після отримання відгуку наукового керівника та рецензії на дипломну роботу приймається рішення про допуск роботи до захисту.

До публічного захисту випускної магістерської роботи допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану та отримали позитивний відгук наукового керівника.

Допуском до захисту є позитивна віза завідувача кафедри на бланку подання (Додаток Н). 


3.  ЗАХИСТ РОБОТИ 

Захист дипломної роботи відбувається на спеціальному відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), на якому можуть бути присутні студенти, рецензенти, керівники наукових робіт, а також можуть бути запрошені представники організацій та закладів фізичної культури і спорту, на замовлення яких було здійснено дослідження та інші особи.

Захист проходиться за певною процедурою, яка передбачає:

виступ студента з презентацією головних результатів проведених досліджень;

запитання членів ДЕК та присутніх до студента;

виступи присутніх;

відповіді студента на запитання, а також на зауваження рецензента;

оцінка дипломної роботи з урахуванням її захисту.

Державній комісії перед захистом дипломних робіт секретар ДЕК подає такі документи:

відгук керівника про роботу (додаток Н);

рецензію на роботу.

До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою роботи, результати апробації, результати соціологічних досліджень, документи, які підтверджують практичне застосування роботи; макети, таблиці, діаграми, схеми тощо.

3.1. Виступ студента з презентацією головних результатів проведених досліджень

Студент готує тези свого виступу чи повний його текст, як правило, заздалегідь. Термін виступу на засіданні ДЕК встановлюється в межах до 10 хвилин. Текст виступу включає:

обґрунтування студентом актуальності обраної ним теми дипломної роботи;

визначення мети, завдань та методів дослідження;

висвітлення найбільш важливих теоретичних і практичних проблем з теми роботи, визначення власної позиції щодо спірних питань;

конкретні висновки, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення практики спортивного менеджменту, законодавчої та нормативно-правової бази розвитку сфери фізичної культури і спорту, подальших наукових досліджень з теми магістерської роботи тощо.

Текст дипломної роботи та виступ студента є підставою для попередніх висновків членів ДЕК щодо оцінки роботи, сумлінності та самостійності студента при дослідженні обраної теми.

3.2. Запитання членів ДЕК та присутніх до студента

Після виступу студенту ставляться запитання, які повинні стосуватися змісту чи форми дипломної роботи, а також окремих положень, сформульованих студентом під час його виступу на засіданні ДЕК.

Питання мають право задавати: голова (головуючий на засіданні) ДЕК та члени ДЕК, а з дозволу голови (головуючого на засіданні) ДЕК – й інші особи.

3.3. Відповіді студента на запитання

Відповіді на запитання повинні продемонструвати рівень загальної грамотності студента, рівень його підготовки за обраного спеціалізацією та володіння матеріалом дипломної роботи.

Відповіді під час захисту роботи сприяють поглибленню висновків, які роблять члени ДЕК після виступу студента.

Відповіді студента мають бути конкретними, обґрунтованими, чіткими, коректними і, по можливості, короткими. Такі відповіді дозволяють членам ДЕК переконатися у здатності студента самокритично реагувати на зауваження, у його вмінні вести дискусію.

Як правило, свій виступ студент закінчує висловленням подяки науковому керівнику дипломної роботи, її рецензенту та іншим особам, які сприяли її написанню та захисту.

3.4. Виступи присутніх

На засіданні ДЕК можуть виступити: керівник дипломної роботи, а з дозволу голови (головуючого на засіданні) ДЕК й інші особи - керівник переддипломної практики студента, керівник наукового студентського гуртка, член ДЕК тощо.

Виступи на засіданні ДЕК інших осіб надають членам ДЕК більш повну інформацію про індивідуальні особливості написання та захисту магістерської роботи, допомагають визначити позицію щодо можливості врахування цих особливостей при остаточній оцінці магістерської роботи.

3.5. Оцінка роботи

Кожний член ДЕК самостійно приймає рішення щодо оцінки дипломної роботи з урахуванням як особистого ознайомлення з текстом, так і з огляду на її захист. На закритому засіданні ця оцінка повідомляється іншим членам ДЕК. Рішення щодо остаточної оцінки приймається після обговорення простою більшістю голосів членів ДЕК.

Критеріями оцінки є теоретичній рівень, новизна, практична значимість роботи, уміння вести публічну дискусію, аргументовано захищати свою концепцію та висновки.

Остаточна оцінка магістерської роботи оголошується головою (головуючим на засіданні) ДЕК у присутності студентів. 

 

Додаток А 

Зразок заяви студента 

Завідувачу кафедри                      

менеджменту і економіки             

професору Мічуді Ю.П.               

студента групи ________             

Шевченка Андрія Володимировича 

 

ЗАЯВА 

Прошу затвердити тему дипломної роботи «Технологія прийняття та реалізації управлінського рішення в діяльності спортивного менеджера».

Науковим керівником прошу призначити кандидата педагогічних наук, доцента Верзіліну Н.О.

Додаток Б 

Тематика курсових робіт

з дисципліни «Управління фізичним вихованням і спортом» 

1. Засади та особливості державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

2. Законодавчі та програмно-нормативні засади розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

3. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту та її особливості у нових  соціально-економічних умовах розвитку України.

4. Системний підхід та його значення в управлінні фізичною культурою і спортом.

5. Цільове управління в сфері фізичної культури і спорту.

6. Законодавство України про фізичну культуру і спорт.

7. Сучасна система керівництва фізкультурним рухом в Україні.

8. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту, його особливості.

9. Система керівництва фізкультурним рухом України у нових соціально-економічних умовах.

10. Державні органи управління та їх роль у розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

11. Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та    особливості  їх функціонування в сучасних умовах.

12. Громадські органи керівницва та їх роль у розвитку вітчизняного фізкультурного руху.

13. Недержавні органи в системі керівницва фізкультурним рухом в Україні та їх роль у  розвитку фізкультурного руху.

14. Організація роботи регіональних органів керівництва фізичною культурою і спортом в Україні.

15. Організаційна структура управління на сучасному етапі розвитку фізкультурного руху в Україні.

16. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту в Україні, їх особливості для моніторингу і розвитку програм та інших нормативно-правових у цій сфері.

17. Характеристика сучасних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту в Україні.

18. Сучасна організаційна структура управління фізичною культурою і спортом в Україні.

19. Сучасні управлінські технології в діяльності фізкультурно-спортивних організацій  різних форм власності.

20. Організаційні структури управління та їх особливості в практиці фізкультурного руху  України.

21. Типологія фізкультурно-спортивних організацій в сучасних умовах розвитку  фізкультурного руху України.

22. Місія та стилі управління організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в Україні.

23. Спортивний клуб як організація з надання послуг засобами фізичної культури і спорту та особливості його функціонування.

24. Типи спортивних шкіл та особливості їх функціонування у нових соціально-економічних умовах в Україні.

25. Організаційно-правові аспекти діяльності вітчизняних фізкультурно-оздоровчих  закладів.

26. Центри фізичного здоров’я населення та організація їх діяльності у сучасних  ринкових  умовах.

27. Роль та місце сучасної системі Інваспорту України.

28. Колектив фізичної культури та особливості його функціонування як громадської рганізації фізкультурно-спортивної спрямованості (в умовах функціонування   підприємств, установ, організацій).

29. Організація діяльності фізкультурно-спортивних товариств у сучасних умовах  розвитку фізкультурного руху України.

30. Організаційно-правові аспекти функціонування національної спортивної федерації асоціації, спілкі, об’єднання тощо) як громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

31. Мета, завдання та особливості організації роботи громадських організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості у сфері освіти (на прикладі дитячих   дошкільних закладів, середніх, загальноосвітних, віщих навчальних закладів).

32. Мета, завдання та особливості функціонування громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту.

33. Організація та особливості функціонування діяльності Національного олімпійського комітету України.

34. Мета та особливості організаціїї роботи суб’єктів паралімпійського руху в Україні.

35. Мета та особливості організаціїї роботи суб’єктів дефлімпійського руху в Україні.

36. Мета, завдання та особливості діяльності спортивного комітету України як    громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

37. Мета, завдання та особливості реалізації управлінської діяльності фахівця в сфері  фізичної культури і спорту.

38. Специфіка управлінської діяльності фізкультурно-спортивних кадрів в організаціях  різних форм власності.

39. Організаційно-управлінська діяльність фахівця з фізичного виховання і спорту на різних рівнях управління (міжнародний, національний, регіональний).

40. Організація діяльності фахівця з фізичного виховання і спорту на різних стадіях  управління (попередня, оперативна, заключна).

41. Організаційно-управлінська діяльність фахівця в сфері фізичнного виховання і спорту з різними соціально-демографічними групами населення (діти, учні, студенти, працівники, пенсіонери, військовослужбовці, інваліди).

42. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та її особливості у  сучасних умовах розвитку України.

43. Організаційне забезпечення розвитку сучасного фізкультурного руху України.

44. Ресурсне забезпечення розвитку сучасного фізкультурного руху України.

45. Функції управління та їх особливості у сучасних умовах діяльності фізкультурно-спортивної організації.

46. Сучасні принципи управління та їх реалізація в сфері фізичного виховання і спорту.

47. Технологія розробки та прийняття управлінського рішення в практиці сучасних  фізкультурно-спортивних організацій.

48. Планування як функція управління в діяльності фізкультурно-спортивної організації.

49. Координування та регулювання діяльності фізкультурно-спортивної організації, їх особливості у сучасних умовах розвитку вітчизняного фізкультурного руху.

50. Облік та контроль у діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

51. Управлінській цікл та його реалізація в умовах функціонування фізкультурно- спортивної організації.

52. Структура та зміст діяльності спортивного менеджера.

53. Сучасні управлінські технології в сфері фізичної культури і спорту.

54. Самоменеджмент та його особливості в діяльності спортивного керівника.

55. Стилі керівництва та їх особливості у сфері фізичної культури і спорту.

56. Методи управління в сфері фізичної культури і спорту.

57. Комунікація та комунікабельність спортивних фахівців як умова їх ефективної діяльності.

58. Фактори, що впливають на ефективність організаційно-управлінської діяльності  фахівця з фізичного виховання і спорту.

59. Організаційна культура та управлінська діяльність керівника з її забезпечення.

60. Діловодство в умовах діяльності фізкультурно-спортивної організації та його  особливості.

61. Організація та проведення спортивних змагань.

62. Характеристика та особливості сучасної системи менеджменту міжнародного  спортивного руху.

63. Моделі менеджменту в практиці функціонування фізкультурно-спортивних  організацій у зарубіжних країнах.

64. Міжнародне співробітництво України у сфері фізичної культури і спорту.

                

Додаток В 

Тематика бакалаврських дипломних робіт 

 1. Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту

 2. Джерела фінансування фізкультурно-спортивних організацій в умовах ринку Фінансове забезпечення сучасного олімпійського спорту

 3. Фінансове забезпечення підготовки та проведення Олімпійських ігор

 4. Ринок праці у сучасному професійному спорті

 5. Комерціалізація як фактор розвитку сучасного олімпійського спорту

 6. Джерела фінансування професійних спортивних клубів (на прикладі виду спорту)

 7. Основні напрями господарської діяльності фізкультурно-спортивної організації

 8. Підприємницька діяльність фізкультурно-спортивної організації  (на матеріалах виду спорту)

 9. Нормативно-правове забезпечення діяльності спортивної федерації (на матеріалах виду спорту)

 10. Ринок у сфері фізичної культури і спорту: особливості формування і розвитку

 11. Соціально-економічний зміст фізкультурно-спортивної послуги

 12. Наукові підходи в дослідженні сучасного спортивного менеджменту

 13. Структурно-функціональний аналіз діяльності фізкультурно-спортивних організацій та основні тенденції з розвитку в нових соціально-економічних умовах

 14. Культура організації фізкультурно-спортивної напрямку

 15. Роль та особливості професійної адаптації жінки-менеджера в сфері фізкультури і спорту

 16. Фізкультурний рух як сфера діяльності спортивного менеджера

 17. Методи управління в професійній діяльності спортивного менеджера

 18. Технологія прийняття та реалізації управлінського рішення в діяльності спортивного менеджера

 19. Соціально-економічні передумови виникнення та розвитку менеджменту і його концептуальна революція

 20. Структура та зміст діяльності спортивного менеджера

 21. Наукові основи управління та управлінської діяльності

 22. Техніка та технологія управління в практиці фізкультурного руху

 23. Технологія управлінської діяльності спортивного менеджера

 24. Інформаційний та діловий обмін в діяльності спортивного менеджера

 25. Функції управління в системі підготовки спортсменів

 26. Основні категорії спортивного менеджменту (зміст, характеристика, класифікація)

 27. Заснування і організація діяльності малого (середнього) підприємства (МСП) для надання спортивних послуг (на прикладі модельного підприємства)

 28. Заснування і організація діяльності МСП з виробництва товарів спортивного призначення (на прикладі модельного підприємства)

 29. Бізнес-планування на підприємствах сфери фізичної культури і спорту недержавної форми власності (на прикладі модельного підприємства)

 30. Особливості управління та стиль керівництва на підприємствах і організаціях сфери фізичної культури і спорту

 31. Комунікації в спортивному менеджменті

 32. Культура організації (організаційна культура) в сфері фізичної культури і спорту

 33. Інноваційний менеджмент в сфері фізичної культури і спорту

 34. Становлення та розвиток кадрової політики фізкультурно-спортивної організації

 35. Функції інформатики і телекомунікації в організаціях сфери фізичної культури і спорту

 36. Організація діяльності спортивних клубів

 37. Етика підприємництва в сфері фізичної культури і спорту

 38. Організація управління персоналом в структурах фізичної культури і спорту

 39. Кар’єра керівника в сфері фізичної культури і спорту

 40. Керівництво і лідерство в організаціх сфери фізичної культури і спорту

 41. Управління групами і командна діяльність у сфері фізичної культури і спорту

 42. Мотивація діяльності і групові ролі у спортивному менеджменті

 43. Організаційна культура і лідерство в сфері фізичної культури і спорту

 44. Шляхи підвищення якості фізкультурно-спортивних послуг (на прикладі фізкультурно-спортивної організації)

 45. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг фізкультурно-спортивного підприємства

 46. Конкурентоспроможність підприємства і стратегія її забезпечення

 47. Обґрунтування стратегії діяльності фізкультурно-спортивного підприємства

 48. Господарська діяльність фізкультурно-спортивного підприємства

 49. Діагностика стану господарської діяльності підприємства та напрями підвищення її ефективності

 50. Стан ринку фізкультурно-спортивних послуг в Україні

 51. Діяльність підприємств фітнес-індустрії в Україні

 52. Розвиток матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту

 53. Управління фізкультурно-спортивною спорудою

 54. Маркетингова політика фізкультурно-спортивної організації

 55. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фізкультурно-спортивної організації в умовах ринку

 56. Фрмування комунікативної стратегії фізкультурно-спортивної організації

 57. Реклама як елемент комплексу маркетингу фізкультурно-спортивної організації

 58. Бренд фізкультурно-спортивної організації, особливості й значення ефективного брендингу

 59. Веб-сайт фізкультурно-спортивної організації як інструмент єфективних продажів

 60. Історичні засади становлення маркетингу в олімпійському спорті

 61. Правові аспекти маркетингу в олімпійському спорті

 62. Ліцензійні програми в олімпійському спорті

 63. Особливості маркетингових проектів з телевізійними компаніями в олімпійському спорті

 64. Маркетингова діяльність МОК та НОКів

 65. Маркетингова діяльність організаційних комітетів Олімпійських ігр

 66. Становлення маркетингу у професійному спорті в Україні

 67. Правові аспекти маркетингу в професійному спорті

 68. Характеристика ліцензійних програм у професійному спорті

 69. Рекламно-спонсорські програми у професійному спорті (на прикладі виду спорту)

 70. Маркетинг фізкультурно-оздоровчих послуг

 71. Маркетинг спортивних змагань (на прикладі конкретного спортивного заходу)

 72. Роль телебачення у розвитку спортивного маркетингу

 73. Перспективи використання мережі Інтернет у спортивному маркетингу

 74. Особливості управління та стиль керівництва на підприємствах і організаціях сфери фізичної культури і спорту

 75. Інноваційні підходи в управлінні персоналом руху спорт для всіх

 76. Організація управління персоналом в структурах фізичної культури і спорту

 77. Кар’єра керівника в сфері фізичної культури і спорту

 78. Цілі, функції та структура системи спорту для всіх в Україні

 79. Кадрове забезпечення управління спортом для всіх в Україні

 80. Сучасні проблеми та тенденції розвитку руху спорт для всіх

 81. Становлення та розвиток кадрової політики фізкультурно-спортивних організацій

 82. Проблеми розвитку спорту для всіх в Україні

  

Додаток Д

Тематика магістерських дипломних робіт

для студентів спеціалізації „Спорт  (менеджмент і логістика у спорті)” 

 1. Заснування і організація діяльності МСП для надання спортивних послуг (на прикладі модельного підприємства)

 2. Заснування і організація діяльності МСП по виробництву товарів спортивного призначення (на прикладі моделного підприємства)

 3. Бізнес-планування на підприємствах сфери фізичної культури і спорту недержавної форми власності (на прикладі модельного підприємства)

 4. Особливості управління та стиль керівництва на підприємствах і в організаціях сфери фізичної культури і спорту

 5. Комунікації у спортивному менеджменті

 6. Культура організації (організаційна культура) в сфері фізичної культури і спорту

 7. Інноваційний менеджмент в сфері фізичної культури і спорту

 8. Становлення та розвиток кадрової політики фізкультурно-спортивної організації

 9. Функції інформатики і телекомунікації в орагнізаціях сфери фізичної культури і спорту

 10. Організація діяльності спортивних клубів

 11. Етика підприємництва в сфері фізичної культури і спорту

 12. Організація управління персоналом в структурах фізичної культури і спорту

 13. Карʼєра  керівника в сфері фізичної культури і спорту

 14. Керівництво і лідерство в орагнізаціях сфери фізичної культури і спорту

 15. Управління групами і командна діяльність у сфері фізичної культури і спорту

 16. Мотивація діяльності і групові ролі у спортивному менеджменті

 17. Організаційна культура і лідерство в сфері фізичної культури і спорту

 18. Особливості ділового спілкування у спортивному менеджменті

 19. Особливості застосування технологій логістики у сфері послуг

 20. Логістика в системі спортивного менеджменту

 21. Удосконалення системи логістичного управління в орагнізаціях сфери фізичної культури і спорту

 

Додаток Е 

Тематика магістерських дипломних робіт

для студентів спеціалізації „Спорт  (менеджмент і маркетинг у спорті)” 

 1. Шляхи підвищення якості фізкультурно-спортивних послуг (на прикладі фізкультурно-спортивної організації)

 2. Проблеми  фінансового забезпечення олімпійського спорту наприкінці ХХ- на початку ХХІ століть.

 3. Комерціалізація та її вплив на розвиток сучасного олімпійського спорту

 4. Джерела фінансування професійних спортивних клубів (на прикладі виду спорту)

 5. Управління маркетинговою діяльністю фізкультурно-оздоровчої організації

 6. Основні напрями маркетингової діяльності організацій професійного спорту

 7. Управління маркетингом спортивних змагань (на прикладі виду спорту)

 8. Спонсорство як фактор розвитку виду спорту (на прикладі виду спорту)

 9. Роль спонсорства у підготовці та проведенні Ігор Олімпіад

 10. Основні напрями господарської діяльності фізкультурно-оздоровчого клубу

 11. Господарська діяльність спортивної споруди в умовах ринку

 12. Підприємницька діяльність фізкультурно-спортивної організації (на прикладі виду спорту)

 13. Нормативно-правове забезпечення діяльності спортивної федерації (на прикладі виду спорту)

 14. Інноваційні підходи у роботі з клієнтами спортивних організацій

 15. Особливості паблік рілейшнз в сфері фізичної культури і спорту

 16. Глобальні комунікації і менеджмент в спортивних організаціях: крос-культурний аспект

 17. Особливості організації підприємств сфери фізичної культури і спорту  в різних країнах світу

 18. Планування і організація діяльності оргкомітету з проведення першості (чемпіонату тощо)

 19. Управління сферою фізичної культури і спорту  в умовах глобалізації

 20. Стратегія планування і діяльності у сфері ФКіС

 21. Забезпечення державних організацій спеціалістами зі спортивного менеджменту

 22. Діяльність менеджера спортивної організації з подолання комунікативних бар’єрів

 23. Формування стратегії спортивних організацій

 24. Інноваційна спроможність і засоби підвищення конкурентноздатності спортивних організацій

 25. Вибір старатегії і досягнення конкурентної переваги підприємств в сфері фізичної культури і спорту

 26. Інноваційність бізнес-планування в сфері фізичної культури і спорту 

 27. Особливості ділової культури США, Японії, країн Європи (Росії тощо)

 28. Міжкультурна комунікація в спортивній діяльності

 29. Особливості корпоративного управління в сфері фізичної культури і спорту: світовий досвід

 30. Управління спортивними організаціями: крос-культурний аспект

 31. Особливості української (російської, француської, американської тощо) культури праці і управління

 32. Глобалізація і спортивний менеджмент

 

Додаток Л 

Зразок оформлення змісту курсової (дипломної) роботи 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ (за необхідності)

3

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ

9

1.1. Назва підрозділу

9

       1.1.1. Назва пункту

9

       1.1.2. Назва пункту

14

1.2. Назва підрозділу…

20

       1.2.1. Назва…

20

       1.2.2. Назва…

25

1.3. Назва…

30

Висновки до розділу

35

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

37

2.1. Методи дослідження

37

2.2. Організація дослідження

40

РОЗДІЛ 3. НАЗВА РОЗДІЛУ

45

3.1. Назва підрозділу

45

       3.1.1. Назва пункту

45

       3.1.2. Назва пункту

55

3.2. Назва підрозділу…

60

       3.2.1. Назва…

60

       3.2.2. Назва…

66

3.3. Назва…

76

Висновки до розділу

80

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

81

ВИСНОВКИ

83

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

85

ДОДАТКИ

96

 

Додаток М 

Приклади оформлення бібліографічного опису робіт 

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»)

Характерис-тика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.
 4. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Три автори

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

 

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007–    .– (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005–    .– (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. – 2005. – 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006–    .– (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002–    .–
            Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006–    .– (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).        Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
 3. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
 4. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
 5. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
 6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.
 7. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.
 8. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.
 9. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с.

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006–    . – (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. – 2007. – 264 с.

Т. 6. – 2007. – 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжува-ного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3–5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

 

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!